Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Orsa Jernvägsförening, närvarande medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Orsa Jernvägsförening, 2011-04-03 23 närvarande medlemmar"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Orsa Jernvägsförening, närvarande medlemmar 1 Mötet öppnandes av ordförande Bo Karlsson, som inledningsvis rapporterade om gällande regler för vår verksamhet som infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Vid vistelse inom spårområdet skall varselväst bäras. Vid våra resor skall personal i säkerhetstjänst bära tjänstetecken. Medlemmar utan särskilda tjänsteuppdrag är resenärer och skall inte agera på annat sätt än som passagerare. I varje fordon skall ett anslag finnas med säkerhetsinstruktioner för passagerarna. 2 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 3 Bo Karlsson valdes till ordförande för stämman och Kåre Olsson valdes att föra protokollet. 4 Per-Olof Arvidsson och Stig Bäcker valdes att jämte ordf. justera protokollet. 5 Bo Karlsson redogjorde för hur kallelsen till mötet skett. Beslöts att årsmötet blivit behörigen utlyst. 6 Bo Karlsson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse enligt bilaga 1, vilken godkändes och lades till handlingarna. Bo Karlsson föredrog den ekonomiska redovisningen enligt bilaga 2. Denna justerades rörande självrisk för den inträffade olyckan, godkändes och lades till handlingarna. Beslöts att föregående års överskott överförs i ny räkning. 7 Stig Bäcker föredrog revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. Berättelsen lades till handlingarna. 8 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 9 Bo Karlsson valdes till ordförande för föreningen för ett år. Olle Jobs, Lennart Lindh och Kåre Olsson kvarstår som ledamöter av styrelsen för ytterligare ett år. Hans Björkman, Dan Broström och Torbjörn Bälter valdes till ledamöter av styrelsen för två år. Lars Larsson, Anders Lundberg och Anders Lång valdes som suppleanter till styrelsen för ett år. 10 Stig Bäcker och Anette Franz valdes till revisorer. 11 Per-Olof Arvidsson (sammankallande) och Erik Käck valdes att utgöra valberedning. 12 Inga motioner från medlemmarna hade lämnats till stämman. 13 Förslag till verksamhetsplan kompletterades med uppgiften att ordna lämpliga förvaringsmöjligheter för fordonen. Beslöts att ge styrelsen uppdrag i enlighet med den reviderade styrelseinstruktionen enligt bilaga Frågan om möjligheterna att behålla E som uppställningslok vid lokstallet lyftes. Åsikten framfördes att om detta skall göras så bör loket snarast målas upp, i annat fall bör det transporteras bort från bangården. 15 Rapporterades om föreningens körningar den kommande säsongen. 16 Framfördes åsikten att yngre personer bör rekryteras till föreningen som aktiva medlemmar. I annat fall riskerar vi att inte kunna bedriva verksamheten i framtiden. 17 Ordföranden tackade för det visade intresset och avslutade mötet.

2 Bo Karlsson Kåre Olsson Per-Olof Arvidsson Stig Bäcker Ordförande Sekreterare Justeringsman Justeringsman

3 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammansättning det gångna verksamhetsåret har varit; Ordf. Bo Karlsson, Kassör Olle Jobs, Ledamöter Lennart Lind, Kåre Olsson, Torbjörn Bälter, Dan Broström och Hans Björkman. Suppleanter har varit Anders Lång, Lars Larsson och Anders Lundberg. Orsa Jernvägsförening har genomfört 16 st. protokollförda styrelsemöten. Den allra största förändringen i föreningens verksamhet inträffade i och med att föreningen erhöll ett eget trafiktillstånd samt tillstånd att vara infrastrukturförvaltare för den spåranläggning som hör till lokstallet. Dessa tillstånd hade inte varit möjligt att erhålla om inte en av föreningens medlemmar, Sven Malmberg, ställt allt sitt kunnande till förfogande och utarbetat de ansökningar som sedermera resulterade i tillstånd för obetydlig trafik med museijärnvägsfordon eller annan liknande materiel erhölls. Föreningen har fortsatt goda relationer till IBAB och näringslivet i Orsa. Vår hemsida har skötts och utvecklats av Kåre Olsson och den är numera uppdelad i en del för allmänheten och en särskild domän, ett intranät, för styrande dokument som är tillgänglig endast för dem som arbetar med särskilda funktioner i vår ordinarie verksamhet eller i samband med våra arrangemang. Föreningen har, genom Kåre Olsson och Ordf., i samarbete med DHdJ fortsatt arbeta för återupptagande av trafik på bandelen Furudal-Bollnäs. Föreningen har under året fått tillgång till X genom ett depositionsavtal med Tågkompaniet AB, vilket innebär en stor kapacitetsförstärkning för föreningen enär X20 är elektriskt driven och utrustad med ATC. Vi har i och med trafiktillståndet genomfört årets arrangemang i egen regi. Vi har bland annat anordnat en särskilt resa för våra sponsorer. Dessutom en särskilt anordnad resa för våra medlemmar till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle med den då nyligen förvärvade X Tyvärr så höll inte spåret för vår resa till SJvM och vi spårade ur i Sjurberg. Föreningen genomförde, i enlighet med gällande regelverk, en egen olycksfallsutredning efter olyckan, där utredaren konstaterade att urspårningen berodde på alltför slitet spår, spårviddsfel och lös räls vilket även konstaterades i SOU 2010:100. Resorna till Orsayrorna under 5 onsdagar i juli och augusti, till och från Mora och Furudal, har gett ett mycket bra resultat. Charterverksamheten har resulterat i 5 beställningar med gott ekonomiskt resultat. Utöver detta har konsultföretaget Godarådärdyra hyrt X20 för en rekognoserings och mätningskörning i Norrland vilket gav föreningen en bra inkomst. T 23:an är för närvarande i mycket gott skick. Y8-affären med MfGDJ har i princip avslutats genom att resterande reservdelar har hämtats i Falun. Det återstår dock att hämta ett fåtal reservdelar. Ångloket E råkade ut för ett mindre haveri på en packbox vid körningen till Fågelsjö i våras. Maskinen kunde dock köras för egen maskin till stallet där den kommer att repareras. För avfuktning av E2:an inför vinterns stallning har två st. byggtorkar av mindre storlek använts. E10:an har, trots kontakten med en intresserad förening och i samförstånd med SJvM, ännu ej hämtats varför en annan lösning för loket måste sökas.

4 Iordningställandet av en klubblokal i stallet har ej heller detta år slutförts. Här finns stort utrymme för personliga initiativ och insatser. Föreningen har erhållit ett bidrag från Riksantikvarien för att reparera och iståndsätta vändskivan. Det arbetet har påbörjats och skall slutföras under Området runt vändskivan har dränerats och som det verkar fungerar det som tänkt. En hel del järnvägsnostalgi har tacksamt erhållits från dödsboet efter Carl-Erik Berg och dessa finns nu i stallet. Orsa Bo Karlsson Hans Björkman Torbjörn Bälter Dan Broström Olle Jobs Lennart Lind Kåre Olsson Lasse Larsson Anders Lundberg Anders Lång

5 Bilaga 3 Styrelseinstruktion Styrelseinstruktionen ska vara ett levande dokument och revideras årligen. Dokumentet utgör ett uppdrag från OJF:s föreningsstämma till styrelsen. Styrelsens arbetsformer o Ordföranden är OJF:s officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl OJF: s stadgar som övriga för OJF bindande föreskrifter och årsmötesbeslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. Viceordföranden väljs av styrelsen bland dess ledamöter. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut. Styrelsen skall ha en väl fungerande sekretariatsfunktion som säkerställer att styrelsen får kallelser och underlag till beslut, att protokoll förs och att information sprids in enlighet med verksamhetens krav och styrelsens ansvar för detta. Delegationsordning o Ordföranden delegerar, skriftligt och med skriftlig kvittens från mottagaren, till teknisk chef, trafikchef, banmästare och trafiksäkerhetshandläggare enligt de ansvarsområden som är beskrivna i OJF Föreskrift 06.1 Säkerhetsstyrning. Attestinstruktion o Envar som beordrat ett inköp eller annan åtgärd som medför kostnader skall godkänna faktura, utbetalningsorder eller liknande innan ordföranden attesterar den för betalning. Policy för kostnadsersättningar o Ersättning för kostnader utbetalas till den som utfört ett uppdrag åt föreningen som beställts av styrelseledamot eller projektansvarig inom ramen för sitt mandat. Således utgår ingen ersättning vid normal hobbyverksamhet. 3-årig verksamhetsplan : bedriva trafik enligt minimålsättningen dvs. två trafikhelger, maj och augusti, samt fem Yrankörningar -bedriva chartertrafik i den omfattning som är möjlig, bedöms från fall till fall -färdigställande av vändskivan och dess funktion -påbörjande av renovering av Y6 -fortsatt förbättringsarbete på passagerarvagnarna -fortsatt arbete med att få till stånd trafik på Orsa-Bollnäs -färdigställande av Stallmästarrummet så att det kan användas som styrelsemötesrum och förvaringsrum av deponerade böcker och andra skrifter -avveckla materiel som inte är på deposition och inte tillhör föreningen -fortsatt arbete med att försöka få tillgång till ett linjelok -påbörja arbetet med att skaffa byggnader för garagering och underhåll av fordon under tak bedriva trafik enligt minimålsättningen dvs. två trafikhelger, maj och augusti, samt fem Yrankörningar -bedriva chartertrafik i den omfattning som är möjlig, bedöms från fall till fall -fortsatt renovering av Y6 med målsättning trafikduglig inför laga packboxen och kolvstångslagren på E2 1093

6 -fortsatt förbättringsarbete på passagerarvagnarna -fortsatt arbete med att få till stånd trafik på Orsa-Bollnäs med målsättning trafik detta år -fortsätta arbetet med att skaffa byggnader för garagering och underhåll av fordon under tak bedriva trafik enligt minimålsättningen dvs. två trafikhelger, maj och augusti, samt fem Yrankörningar -bedriva chartertrafik i den omfattning som är möjlig, bedöms från fall till fall -fortsatt renovering av Y6 med målsättning trafikduglig inför fortsatt förbättringsarbete på passagerarvagnarna -fortsätta arbetet med att skaffa byggnader för garagering och underhåll av fordon under tak Marknadsföringsplan Föreningens publika arrangemang skall: -årligen annonseras i Tågsommar -om ett förmånligt avtal kan träffas så skall det även annonseras i Resplus -evenemangskörningar annonseras i Lokalpressen MT och genom affischer i Orsa och Mora -Yran-körningarna annonseras i Lokalpressen MT och genom affischering i Mora och Furudal - genom medlemskap i Visit Orsa sprida information om vår verksamhet och vår förening. Chartermöjligheter beskrivs på föreningens hemsida Marknadsföring i övrigt genom deltagande i frukostmöten, företagarmöten, lokala mässor och övriga lokala evenemang som andra anordnar i syfta att göra föreningen och dess verksamhet synlig. Exempel på lokala mässor och evenemang kan vara Gammaldags marknad, Classic Car Week, Power Meet och liknande. Jämställdhetsarbete o OJF har som mål med sitt jämställdhetsarbete att ingen diskriminering som grundar sig på könstillhörighet, etnisk tillhörighet eller annan omständighet ska förekomma. Kvalitetspolicy o OJF ska bedriva ett aktivt kvalitetsarbete genom att ge medlemmarna en god information om verksamheten och därmed skapa ett reellt medlemsinflytande utveckla starka nätverk i det lokala samhället, näringslivet och järnvägsmuseibranschen ha tydliga och aktuella mål för verksamheten, utbildningar och kurser tillämpa aktuella handlingsplaner och policys erbjuda rätt utbildningar och ha bra lärarkompetens ha väl fungerande metoder för uppföljning och åtgärder upprätta en årlig kvalitetsredovisning efter verksamhetsåret som delges medlemmarna på ordinarie årsstämma

7 Miljöpolicy o OJF:s miljöpolicy syftar till att minimera negativ miljöpåverkan. För järnvägsföretag finns gamla traditioner och värderingar som inte alltid har tagit hänsyn till naturen och miljön. OJF ska därför tillämpa och verka för ett ansvarsfullt förhållningssätt i dessa frågor. Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete o För att säkerställa en god arbetsmiljö vid arbete som sker i föreningens regi skall de förhållningssätt tillämpas som anges i Arbetsmiljöverkets skrift Lilla Guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete. Krisplaner o OJF krisplaner omfattar åtgärder vid dödsfall/olyckor samt förekommande missbruk och finns reglerade i OJF föreskrifter: OJF föreskrift Säkerhetsstyrning OJF föreskrift Hälsoundersökning och hälsotillstånd OJF föreskrift Fara och olycka. OJF föreskrift Anmälan av olyckor och tillbud. Säkerhetsrapportering Information o Styrelsen skall ansvara för att föreningen har en fungerande hemsida på Internet med information avsedd för allmänheten. o Styrelsen skall ansvara för att det finns ett intranät med information i enlighet med de krav som föreningens trafiktillstånd och tillstånd som infrastrukturförvaltare ställer.

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer