Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen"

Transkript

1 Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och Bitte Mukkala Övriga: Josefin Andersson, Olle Andersson, Niclas Arvidsson, Alexander Fredriksson, Mikael Fredriksson, Axel Gunnarsson, Felix Hallsten, Fredrik Lindström, Joel Jonsson, Andreas Norén, Veronica Nygren-Fasth, Aron Persson och Rasmus Wall. 1. Mötets öppnande Kårordförande Anne Norstedt börjar med att hälsa alla välkomna och öppnar därefter årsmötet. 2. Närvarolista Kårsekreterare Jessica Andersson upprättar en närvarolista, som skickas runt till alla närvarande för ifyllnad. 3. Beslutsmässighet Efter en kvick genomgång av stadgarna fann årsmötet att kriterierna för beslutsmässighet uppfyllts. Årsmötet beslutade att årsmötet uppfyller kraven för beslutsmässighet. 4. Mötets behöriga utlysande Datum, plats och tid för årsmötet bestämdes redan vid förra årsmötet. Alla scouter har fått information om mötet via sina terminsprogram, de vuxna har fått information via ledarmailen. Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst. Sidan 1 av 6

2 5. Val av mötesordförande och sekreterare Valberedningen, som inte var närvarande, hade inte lämnat några förslag på mötesfunktionärer. Det var därför öppet för förslag. Årsmötet föreslog Anne Norstedt till mötesordförande och Jessica Andersson till mötessekreterare. Årsmötet biföll ovan lagda förslag. 6. Val av mötesjusterare och rösträknare Valberedningen, som inte var närvarande, hade inte lämnat några förslag på mötesfunktionärer. Det var därför öppet för förslag. Årsmötet föreslog Aron Persson och Niclas Arvidsson till mötesjusterare och rösträknare. Årsmötet biföll ovan lagda förslag. 7. Föredragningslistan Anne ledde genomgången av årsmötets föredragningslista. Punkt 18 Övriga val ändrades till punkt 19 Övriga val. Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan med ovan nämnda ändring. 8. Verksamhetsberättelse a) Scoutkårens verksamhetsberättelse Anne föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik, varpå de närvarande hade möjlighet att ställa frågor, komma med synpunkter eller förslag på ändringar. Ingen kom med några synpunkter eller förslag på ändringar. Årsmötet beslutade att bifalla kårens verksamhetsberättelse för b) Kvarngölets verksamhetsberättelse Thor Andersson läste upp Kvarngölets verksamhetsberättelse för 2006 och berättade att man haft 40 uthyrningsdagar utanför kårens egen verksamhet, som uppgick till 32 dagar. Tyvärr meddelades det att antalet uthyrningsdagar till föreningar och privatpersoner sviktat rejält under året. Årsmötet beslutade att godkänna Kvarngölets verksamhetsberättelse för Ekonomisk berättelse a) Scoutkårens ekonomiska berättelse Gunnel Källstedt gick igenom den ekonomiska berättelsen och kåren hade , 14 kronor i utgående saldo den 31 december En del av pengarna är dock reserverade till inköp av en släpkärra. Årsmötet beslutade att godkänna scoutkårens ekonomiska berättelse för Sidan 2 av 6

3 b) Kvarngölets ekonomiska berättelse Gunnel föredrog den ekonomiska berättelsen för Kvarngölet. År 2006 hade Kvarngölet kronor i inkomster och utgifterna uppgick till kronor. Stugkommittén hade ,68 kronor i utgående saldo den 31 december 2006, varav kronor är avsatta till en reparationsfond. Årsmötet beslutade att godkänna Kvarngölets ekonomiska berättelse för Revisionsberättelse Gunnel föredrar revisionsberättelserna och revisorerna anser att bokföringen för både scoutkåren och Kvarngölet är exemplariskt skött. Revisorerna efterfrågar dock samtidigt en balans- och resultaträkning för både kår och stuga. Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen för 2006 och överlämnar till kårstyrelsen att göra en balans- och resultaträkning till nästa år. 11. Fråga om ansvarsfrihet a) Scoutkåren Gunnel yrkade ansvarsfrihet för kårens styrelse. Årsmötet beslutade att bifalla revisorernas förslag. b) Kvarngölet Gunnel yrkade ansvarsfrihet för Stugkommittén och kårens styrelse. Årsmötet beslutade att bifalla revisorernas förslag. 12. Kårstyrelsens förslag 1: Arvoden, rese- och traktamentsersättningar Kårstyrelsen lade som förslag att inga arvoden eller traktamentsersättningar skall betalas ut. Dessutom föreslog styrelsen att föräldrar som skjutsar till olika arrangemang får fem kronor per mil från varje scout som reser i dennes bil, som ett ekonomiskt bidrag till bensin. Ingen reseersättning skulle betalas ut, enligt förslaget, något som observanta mötesdeltagare uppmärksammade. Ett ändringsförslag gjordes att reseersättning utgår till billigaste färdsätt samt att bilersättningen följer förbundets norm. Årsmötet beslutade att bifalla kårstyrelsens förslag med ovan nämna ändringsförslaget. 13. Arbetsplan för 2007 Jessica gick igenom arbetsplanen, som tog upp olika kvantitativa mål för kårstyrelse och avdelningar att arbeta med under det kommande året. Arbetsplanen innehöll också en satsning inom områdena demokrati och miljö. Inga frågor eller ytterligare förslag kom upp på årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna arbetsplanen för 2007 i sin helhet. Sidan 3 av 6

4 14. Kårstyrelsens förslag 2: Medlemsavgift Kårstyrelsen föreslog att medlemsavgiften ska vara 140 kronor per scout och termin, 110 kronor för yngre syskon per termin samt 65 kronor per ledare/funktionär per år. Medlemsavgiften skall betalas in inom tre avdelningsmöten. Årsmötet beslutade att bifalla kårstyrelsens förslag för år Budget a) Scoutkåren Anne redovisade kårstyrelsens förslag till budget på kronor. Ulla Andersson informerade om att IOGT-NTO röstat igenom en hyreshöjning, varför posten hyra reviderades till kronor och för att balansera budgeten höjdes posten bidrag till kronor. Den totala budgeten ändrades därmed till kronor. Årsmötet beslutade att bifalla kårstyrelsens förslag på budget med ovanstående ändringar för b) Kvarngölet Thor berättade att Kvarngölet har en relativt god ekonomi och att kommunen även detta år kommer att ge oss ett driftsbidrag. Därför planerar Stugkommittén att investera i en ny brygga. Årsmötet beslutade att bifalla Stugkommitténs förslag på budget och att ge dem i uppdrag att undersöka och införskaffa en ny brygga. 16. Val av kårstyrelse a) Antal ledamöter i kårstyrelsen Valberedningen hade inte lämnat något förslag angående antal ledamöter i kårstyrelsen. Årsmötet lade förslag på fem och sju ledamöter. Efter votering vann förslaget på fem ledamöter med tio röster mot sex. Årsmötet beslutade att bifalla årsmötets förslag på fem ledamöter. b) Kårordförande Valberedningen föreslog omval av Anne Norstedt som kårordförande. Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag. c) Övriga ordinarie ledamöter Valberedningen föreslog omval av Stefan Gustafsson som vice ordförande, Ulla Andersson som kassör och Jessica Andersson som sekreterare. Ingen var nominerad av valberedningen till platsen som kårstyrelsens femte ledamot. Årsmötet föreslog Paula Starbäck som ordinarie ledamot och Veronica Nygren-Fasth som suppleant. Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag på ledamöter samt årsmötets förslag på ledamot och suppleant. Sidan 4 av 6

5 17. Val av revisorer och suppleant Valberedningen hade inte lämnat några förslag på revisorer eller suppleant. Årsmötet föreslog omval av Dan Degerman och Gunnel Källstedt till ordinarie revisorer och Thor Andersson till suppleant. Årsmötet beslutade att bifalla årsmötets förslag. 18. Val av valberedning Inget förslag angående valberedningens sammansättning hade lagts och årsmötet föreslog Mikael Fredriksson och Naim Yusufi som valberedning inför årsmötet Kårstyrelsen föreslogs få i uppdrag att sammankalla valberedningen. Årsmötet beslutade att bifalla årsmötets förslag. 19. Övriga val a) NBV:s årsmöte Ulla Andersson nominerades som kårens ombud till NBV:s årsmöte i Flen. Årsmötet beslutade att utse Ulla till representant för kåren på NBV:s årsmöte. b) Distriktsårsmötet Jessica Andersson, Anne Norstedt och Veronica Nygren-Fasth föreslogs representera kåren på distriktsårsmötet i Eskilstuna. Olle Andersson, Axel Gunnarsson och Stefan Gustafsson nominerades som ersättare. Årsmötet beslutade att utse de föreslagna till ombud för kåren på distriktsårsmötet. c) Stugkommitté Valberedningen hade inte lämnat några nomineringar på ledamöter, varför årsmötet gav kårstyrelsen i uppdrag att tillsätta stugkommittén. Årsmötet beslutade att bifalla årsmötets förslag. 20. Tid och plats för nästa årsmöte Onsdagen den 27 februari 2008 klockan på Tea-lokalen var förslaget som lades. Årsmötet beslutade att bifalla förslaget. 21. Övriga frågor a) Rekrytering Anne redogjorde för medlemsläget i kåren och vikten av att sträva efter att få fler medlemmar. Årsmötet beslutade att uppdra åt kårstyrelsen att arbeta med medlemsrekrytering. Sidan 5 av 6

6 b) Jiingiijamboree Anne berättade att juniorscouter och uppåt är anmälda till sommarens storläger i Kristianstad och att kåren kommer bo tillsammans med Eskilstuna och tre amerikaner från Lindstrom. Samarbetet med övriga kårer i Flens kommun har resulterat i att vi kommer att bo nära varandra samt resa ner och hem tillsammans. Både distriktet och förbundet subventionerar deltagandet så läger kostnaden blir runt 1500 kronor för läger och resa. Kåren kommer även att söka pengar ur Sparbankens fond för att ytterligare skära bort en del av kostnaden. Årsmötet beslutade att uppdra åt kårstyrelsen att söka pengar från Sparbanken. 22. Mötets avslutning Anne tackade å styrelsens vägnar för det fortsatta förtroendet. Därefter tackade hon alla närvarande för deras insats, innan hon avslutade mötet. Anne Norstedt Mötesordförande Jessica Andersson Mötessekreterare Aron Persson Justerare Niklas Arvidsson Justerare Sidan 6 av 6

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 1(3) Åhus 2009-02-01 ÅHUS RODDKLUBB Sekreteraren PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2009-02-01 Tid: 11.00-12.00 Plats: Klubbhuset Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 Närvarande: 29 medlemmar (bilaga 1) 1

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugoandra kongress i Göteborg den 8-11 juli 2009

PROTOKOLL. fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugoandra kongress i Göteborg den 8-11 juli 2009 PROTOKOLL fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds tjugoandra kongress i Göteborg den 8-11 juli 2009 Onsdagen den 8 juli 2009 FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Robert Damberg Lage Rahm Ellinor Eriksson Sekr: Kamilla

Läs mer