Svensk Flyghistorisk Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Flyghistorisk Förening"

Transkript

1 Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 2. Fullmakter 17 fullmakter lämnades in. Närvarande med rösträtt via fullmakt var: Sven Stridsberg - 1 fullmakt Fredrik Zetterberg - 2 " Bo Löfgren - 4 " Olle Jensen - 3 " Torkel Fagerström - 2 " Sven Erik Jönsson - 4 " Henrik Bergman - 1 " 3. Mötets behöriga utlysning Inbjudan till årsmötet skickades ut med SFT 1/14 och publicerades på SFF hemsida fredag 14 mars, tre veckor innan mötet. BESLUT: Mötet konstaterade att årsmötet var behörigen utlyst. 4. Föredragningslista /Bilaga 1 - Dagordning/ Förslag till föredragningslista har publicerats på SFF:s hemsida sedan 14 mars under rubriken årsmöteshandlingar och på begäran också gått att få hemskickad från vårt kansli. Denna har sedan uppdaterats och kompletterats med ny agendapunkt "Verksamhet 2014". Föredragningslistan delades även ut till varje mötesdeltagare. BESLUT: Mötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 5. Mötesordförande BESLUT: Mötet beslutade att välja Ulf Edlund till mötesordförande. 6. Mötessekreterare BESLUT: Mötet beslutade att välja sittande sekreterare Knut Övrebö till mötessekreterare. 7. Justeringsmän tillika rösträknare BESLUT: Mötet beslutade att till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet, välja Mats Averkvist och Michael Sanz.

2 8. Styrelsens berättelse /Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse för kort presentation/ Verksamhetsberättelse för 2013 har publicerats på SFF:s hemsida under rubriken årsmöteshandlingar och på begäran också gått att få hemskickad från vårt kansli. Dokumentet delades även ut till varje mötesdeltagare. Stieg Ingvarsson redovisade viktiga delar av verksamhetsberättelsen i en kort presentation (bilaga) BESLUT: Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 9. Revisorernas berättelse /Bilaga 3 - Revisionsberättelse/ Revisionsberättelsen föredrogs av Claes von Sydow. BESLUT: Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Resultat och balansräkning Kassören Carleric Weiland redovisade resultat- och balansräkning. Dessa ingår i Verksamhetsberättelsen. Kommentarer: Revisor Claes von Sydow påpekade att det vore korrekt att fortsättningsvis lägga revisorernas berättelse efter redovisning av resultat- och balansräkning samt beslut om årets överskott. Hans Olov Petterson, Skövde, ansåg att ränteintäkterna borde kunna bli högre. Kassören tar till sig detta. Lars Larsson, Växjö, frågade om personalkostnader, specifikt styrelsearvoden. Kassören informerade om att styrelsen redan enats om att ta bort arvoden för ordförande, kassör och sekreterare, vilket fick mötets bifall. BESLUT: Mötet beslutade att lägga resultat- och balansräkning till handlingarna. 11. Beslut om årets överskott Kassören föredrog styrelsens förslag att lägga årets resultat till det balanserade resultatet. BESLUT: Mötet beslutade att lägga årets resultat till det balanserade resultatet. 12. Ansvarsfrihet för styrelsen BESLUT: Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år Verksamhet 2014 /Bilaga 4 - Vision 2014/ /Bilaga 5 - Verksamhetsplan 2014/ /Bilaga 6 - Budget 2014 mot utfall 2013/ /Bilaga 7 - Medlemsrekryteringskampanjen/ Stieg Ingvarsson presenterade SFF:s vision och verksamhetsplan för Kassör Carleric Weiland presenterade en budgetansats för 2014 i jämförelse med 2013 års utfall. Ulf Delbro informerade kort om medlemsvärvningskampanjen Sida 2

3 14. Medlemsavgift för år 2015 BESLUT: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bibehållen medlemsavgift för år 2015, d.v.s. Sverige 370 kronor Europa utom Sverige 570 kronor Utom Europa 670 kronor 15. Behandling av inkomna motioner /Bilaga 8- Styrelsens beslutsunderlag för motioner/ /Bilaga 9 - Inlaga från Emil Lindberg/ /Bilaga 10 - Arbetsgruppens jämförelse/ Fyra motioner har lämnats in. Dessa är: Motion 1 - Förbättrad och utökad internkommunikation och öppenhet inom SFF Motion 2 - Ändring av SFF stadgar Motion 3 - Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Motion 4 - Ändring av SFF stadgar avseende motioner Motion 1 och 2 lämnades in för sent för Årsmöte 2013, men styrelsen informerade vid detta tillfälle om motionerna och avsikten att bilda en arbetsgrupp i enlighet med motionsförslaget för att bereda frågan för styrelsen. Arbetsgruppen "Gruppen för bättre internkommunikation" bildades med Sven- Erik Jönsson som sammankallande. Arbetsgruppen delredovisade vid SFF regionkonferens september 2013 och slutredovisade arbetsgruppens resultat den 17 december Motion 3 och 4 lämnades in i tid för Årsmöte Motioner, arbetsgruppens underlag samt styrelsens beslutsunderlag för motionerna publicerades som årsmöteshandlingar på SFF:s hemsida 14 mars. Styrelseledamoten Göran Brauer har berett styrelsens beslutsunderlag som sedan styrelsen med undantag för Sven-Erik Jönsson har ställt sig bakom. Sven-Erik Jönsson har reserverat sig och åberopat jäv. Göran presenterade styrelsens proposition, hur styrelsen har nått sitt beslutsunderlag och jämförde rekommenderat beslut med motionerna och arbetsgruppens underlag. Styrelsen vill vara restriktiv med stadgeändringar och endast införa några kompletteringar. Istället vill de att roller och rutiner förtydligas genom en arbetsordning utanför stadgarna. Efter presentationen läste Sven-Erik Jönsson upp en inlaga från Emil Lindberg, en av motionsställarna. Därefter begärde Sven-Erik Jönsson och Fredrik Zetterberg att få presentera en jämförelse mellan arbetsgruppens underlag och styrelsens beslutsunderlag, men mötesordförande konstaterade att styrelsen har gått genom motionerna och kommit med en proposition i frågan. varför han föreslog två frågor för årsmötet att rösta om: 1. Handläggning: Anser mötet att styrelsen har hanterat motionerna korrekt? 2. Stadgeändring: Hur många accepterar att det inte blir en stadgeändring? Efter begäran om votering och rösträkning konstaterades att 84 mötesdeltagare av totalt 100 deltagare röstade ja till att styrelsen har handlagt motionerna korrekt. Nej-rösterna räknades inte. En mötesdeltagare röstade emot att inte ändra stadgarna. BESLUT: Mötet beslutade att styrelsens handläggning av motionerna har varit korrekt. BESLUT: Mötet beslutade att inte ändra stadgarna. Sida 3

4 16. Behandling av propositioner Inga övriga propositioner förelåg 17. Val av ordförande samt styrelseledamöter Valberedningens samtliga förslag fanns i inbjudan till årsmötet, har publicerats på SFF hemsida och delades ut till samtliga mötesdeltagare. Valberedningens förslag: Ordförande under ett år: Stieg Ingvarsson (omval) Sven-Erik Jönsson hade avböjt omval, och valberedningens förslag var att under 2014 vakanthålla denna plats. Ledamöter under två år: Björn Svensson (omval) Bengt-Olov Näs (omval) Knut Övrebö (omval) BESLUT: Mötet beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. 18. Val av revisorer jämte personlig suppleant Valberedningens förslag: Claes von Sydow har avböjt omval. Revisorer under två år: Ragnar Persson (omval) John Hübbert (nyval) BESLUT: Mötet beslutade att välja revisor jämte personlig suppleant enligt valberedningens förslag. 19. Val av valberedning (varav en sammankallande) Valberedningens förslag: Sittande valberedning har anmält att de är beredda att sitta kvar. Valberedning under ett år: Christer Lokind, sammankallande Ulf Edlund Claes Martinsson BESLUT: Mötet beslutade att välja valberedning enligt valberedningens förslag. 20. Hedersmedlemmar Styrelsen föreslog Lennart Berns som hedersmedlem. Stieg Ingvarsson redovisade styrelsens motivering. BESLUT: Mötet beslutade med acklamation att välja Lennart Berns till hedersmedlem. Sida 4

5 21. Utmärkelser Styrelsen har beslutat att tilldela: Söderbergplakett nr 46 till Roger Eliasson Söderbergplakett nr 47 till Per Björkqvist Stieg Ingvarsson föredrog styrelsens motivering till besluten och överlämnade utmärkelserna. 22. Avtackningar Sven-Erik Jönsson lämnar styrelsen efter 17 år. Tyvärr hade Sven-Erik valt att lämna årsmötet och kunde inte tackas av, men ordförande Stieg Ingvarsson höll ändå ett tal där han berömde Sven-Erik Jönssons insatser för föreningen, hans djupa flyghistoriska kunskaper och engagemang och framför allt hans enorma insats med hemsida, bildarkiv och forum som har blivit några av SFF:s främsta tjänster gentemot medlemmarna. Ordföranden passade även på att efterlysa frivilliga som vill jobba med hemsida och bildarkiv för att kunna upprätthålla tjänsterna till medlemmarna. 23. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att avhandla. 24. Information Lars Gibson informerade om att han var tillgänglig för signering av sin bok "Jorden runt på 80 år!" vars överskott går till Gibson-fonden. 25. Årsmötets avslutande Mötesordföranden tackade årsmötesdeltagarna för deras närvaro och intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet: Knut Övrebö (Mötessekreterare) Justeras: Ulf Edlund Mats Averkvist Michael Sanz (Mötesordförande) Sida 5

6 Bilagor: 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse för kort presentation 3 Revisionsberättelse 4 Vision Verksamhetsplan Budget 2014 mot utfall Medlemsrekryteringskampanjen 8 Styrelsens proposition för motioner 9 Inlaga från Emil Lindberg 10 Arbetsgruppens jämförelse Sida 6

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer