GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING"

Transkript

1 Protokoll ordinarie föreningsstämma Sida 1 av 5 Hemsida: E-post: GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

2 Protokoll ordinarie föreningsstämma Sida 2 av 5 1. Mötet öppnas. Styrelsens ordförande Lars Backlund öppnade mötet kl och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning. Styrelsens förslag till dagordning godkändes. 3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. Till mötesordförande valdes Johan Ryrberg (2:9) Till mötessekreterare valdes Mats Gustafsson (3:39) 4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. Förteckningen (som också är mötets röstlängd) upprättades genom avprickning vid ankomsten. I samband med avprickningen erhölls också röstkort. Närvarande medlemmar enligt förteckningen: 44 varav 8 via ombud. 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Till att justera protokollet och att vid behov även fungera som rösträknare valdes: Marianne Hirdman (2:20) Karin Kalldin (3:41) 6. Fråga om kallelse skett enligt bestämmelserna i stadgarna. Stämman beslutade att så hade skett. 7. Styrelsens årsredovisning. Inga kommentarer fanns till årsredovisningen och den lades till handlingarna. 8. Revisorernas berättelse. Denna var bifogad som bilaga till kallelsen. Inga kommentarer fanns och den lades till handlingarna. 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning enligt avsnitt 6. Resultat- och balansräkningarna fastställdes. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. Det fanns inget att besluta om då föreningen inte uppvisade varken vinst eller förlust. 12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. I enlighet med valberedningens förslag valdes följande: Lars Backlund (3:18) för en tid av två år till ordförande Gösta Schölander (3:51) för en tid av två år till styrelseledamot Hans Sedemark (3:58) för en tid av två år till styrelseledamot

3 Protokoll ordinarie föreningsstämma Sida 3 av Val av revisorer och revisorssuppleanter. I enlighet med valberedningens förslag valdes följande: Karin Kalldin (3:41) för en tid av ett år till revisor Paula Lundquist (3:31) för en tid av två år till revisor 14. Valberedningens förslag vad gäller medlemmar som åtar sig övriga uppdrag inom föreningen. Valberedningen hade inga förslag, men på stämman åtog sig Jan Lindqvist (3:83) uppdraget som områdesledare för område Val av valberedning. Till valberedning valdes: Joakim Jonsson (2:12) Pär Holmberg (3:4) 16. Motioner från medlemmar enligt avsnitt 4. Bengt Kjellström (3:84) redogjorde för sin motion om renovering av pump nr 4. Den behandlas vidare under punkt 17 (V3). 17. Behandling av förslag till förbättringsåtgärder, investeringar och underhåll enligt avsnitt 5 ANL (Anläggningar) BAD (Badplatser) BÅT (Föreningens bryggor vid Missnevägen och Snokviken) G (Garage) F (föreningen) VÄG (Vägar) Vid stämman kom det förslag att det behövs urdikning utmed Älgörtsvägen, samt utmed Alvägen i backen ner mot badet. Stämman ställde frågan till styrelsen vad kostnaden beräknas bli för detta. Styrelsen beräknar att det ligger i storleksordningen kr vilket enligt styrelsen borde rymmas inom budgeten för vägunderhållet. Det kom även synpunkter från medlemmar att större fordon och maskiner, som har ärenden inne på området, går hårt åt vägarna. Styrelsen tar upp det för åtgärd inom ordinarie styrelsearbete. S (Skogsvårdsprojektet)

4 Protokoll ordinarie föreningsstämma Sida 4 av 5 ÖVR ( Dammprojektet) o Under diskussionerna kring styrelsens förslag (nedan benämnt F1) kom det fram att en del medlemmar tyckte det förslaget var för dyrt. Det lades därför fram tre motförslag: F2 - En enklare stig inklusive bro som byggs av medlemmarna i egen regi. F3 - Att inte göra något anlagt promenadstråk alls. F4 - Att endast göra en enkel stig ner till dammen där det ska anläggas en liten utsiktsplats och vidare ner till spången över ån nedanför kraftverksbyggnaden. o Stämman gick på förslag av ordföranden först till beslut där F1, F2 och F4 ställdes mot F3. Röstningen utföll med 22 röster för att genomföra antingen F1, F2 eller F4 och 19 röster för F3. I den andra röstomgången ställdes F1 och F2 mot F4. Röstningen utföll med 18 röster för F1 och F2 mot 21 röster för F4. o Stämmans beslut blev alltså att genomföra F4 (att endast göra en enkel stig ner till dammen där det ska anläggas en liten utsiktsplats och vidare ner till spången över ån nedanför kraftverksbyggnaden). Stämman välkomnade flera medlemmars initiativ att ingå i Dammprojektgruppen för att tillsammans med styrelsen arbeta fram detaljerna kring det antagna förslaget. V2 (Vattennätet Lilla Området) Vid stämman kom det förslag att pumphusets grund behöver renoveras. Kostnader för detta måste utredas av styrelsen först och ryms inte inom årets budget. V3 (Handpumpar Stora området) o Beslutades att genomföras enligt styrelsens och den inkomna motionens förslag. 18. Budget för 2014 enligt avsnitt 6. Budgeten reviderades med anledning av beslutet kring Dammprojektet. Istället för något av de av styrelsen föreslagna finansieringsalternativen för att täcka den av styrelsen föreslagna budgetposten, beslutade stämman med röstsiffrorna att avsätta kr som finansieras med en engångsinbetalning av 450 kr per medlem för att täcka kostnader för arbetet i enlighet med den nya inriktningen av projektet. I den mån pengarna inte används ska dessa återbetalas till medlemmarna påföljande år genom sänkt medlemsavgift. 19. Fastställande av ordinarie medlemsavgift, städavgift, båtplatsavgift och avgifter för dammlån och gångväg enligt 9 punkt 1 och 2 i stadgarna och förslag till avgifter i avsnitt 7. Fastställdes enligt styrelsens förslag med hänsyn taget till den av stämman reviderade budgeten. Medlemsavgift 2100 kr Städavgift 200 kr Båtplatsavgift 250 kr Tillägg 1: Lånekostnad för Dammprojektet (dammen) 400 kr Tillägg 2: Engångsavgift för Dammprojektet (gångstigar) 450 kr 20. Fastställande av vattenavgifter för Lilla Området enligt 9 punkt 4 i stadgarna och avsnitt 7. Fastställdes enligt styrelsens förslag. Avgift för fastighet med både hushålls- och sjövatten 1500 kr Avgift för fastighet med endast sjövatten 600 kr

5 Protokoll ordinarie föreningsstämma Sida 5 av Fastställande av vattenavgifter för Stora Området enligt 9 punkt 3 i stadgarna och förslag till avgift i avsnitt 7. Fastställdes enligt styrelsens förslag alt 1 (vattenprover samt renovering av pump nr 4). Avgift för handpumpar 350 kr 22. Övriga frågor. Fråga om föreningen ska marknadsföra Gise. o Stämman tyckte inte det. Har föreningen någon ansvarsförsäkring? o Ja. Den är på 10 miljoner kr. Gamla kraftverksstationens tak är trasigt och kan orsaka skador vid ras. Borde bytas. o Styrelsen tar upp detta för behandling inom ordinarie förvaltningsarbete. Gångstigen mellan Kouddsvägen och Porsvägen används som genväg för terränggående motorfordon, vilket förstör stigen. o Styrelsen ber Bengt Görling att lägga dit några stora stenar som blockerar sådan trafik i samband med renovering av diket i närheten. 23. Förslag till datum för nästa års föreningsstämma. Beslutades preliminärt till Eventuella ändringar meddelas i kallelsen till stämman samt på föreningens hemsida. 24. Mötet avslutas. Mötet avslutades kl Vid protokollet Mötesordförande Mats Gustafsson Johan Ryrberg Justeras Justeras Marianne Hirdman Karin Kalldin

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer