Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen"

Transkript

1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet befanns vara i behörig ordning utlyst. Den utsända dagordningen godkändes. 2. Val av justeringsmän 3. Val av mötesordförande 4. Verksamhetsoch revisionsberättelse Till justeringsmän valdes Sven Fors och Bo Bergström. Till mötesordförande valdes Lars von Malmborg. Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen. På förslag från Bo Bergström kompletterades lydelsen under punkten Saltsjön-Mälarens Båtförbund till: Vid SMBFs Båtdag den 12 februari -04 representerades klubben av Gesa Markusson, Lars von Malmborg och Bo Bergström. Carsten Syverstad och Mats Dryselius deltog som SMBFs styrelserepresentanter. Carsten Syverstad tilldelades SMBFs högsta utmärkelse Guldplaketten efter 16 års styrelsearbete inom SMBF. Klubben har varit representerad vid förbundsråden. under punkten Sammankomster till: Under året har klubbens 70-årsjubileum firats, varpå inga andra arrangemang förekommit. Jubileet firades på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, den 13 november 2004 och med inbjudna gäster från grannklubbarna och SMBFs ordförande. Verksamhetsberättelsen godkändes efter dessa ändringar och lades till handlingarna. En redovisning av klubbens ekonomiska ställning lämnades av Peter Elgström.

2 Den ekonomiska redovisningen godkändes utan frågor eller ytterligare kommentarer och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen föredrogs av Carsten Syverstad. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs, att årets resultat överförs i ny räkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen godkändes utan kommentarer. Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkning och att överföra årets resultat i ny räkning. Vid sidan av revisionsberättelsen framförde Carsten revisorernas önskemål att löpande via e-post få ta del av styrelseprotokollen, något som starkt skulle underlätta deras arbete. 5. Ansvarsfrihet för styrelsen 6. Fastställande av avgifter och arvoden I enlighet med revisorernas tillstyrkande beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen avseende förvaltningen under verksamhetsåret. Styrelsens förslag till avgifter och arvoden hade sänts ut med kallelsen. Förslaget var avsett att ange gällande ordning men innehöll två fel. Det ena var för Inträdesavgift (1000 kr/200 kr i stället för det korrekta 1500 kr), det andra för Kuvertkostnad (för 2 p plus 50 kr i stället för det korrekta 2 p plus 100 kr). Ordföranden föredrog förslaget. Efter diskussion och omröstning fastställdes avgifter och arvoden enligt det utsända förslaget med följande ändring. Stugavgiften för medlem ska vara 300 kr per gång för möte, varmed avses sammanträde, kurs, informationsmöte o.dyl. och 1000 kr per gång för fest. Styrelsens förslag till budget för 2006 hade sänts ut med kallelsen. Peter Elgström föredrog förslaget. Av naturliga skäl är flera poster mer osäkra än vanligt. De har skattats så precist som det låter sig göra. Kostnadssidan balanseras i viss mån genom Underhållsfonden. Budgeten godkändes utan frågor eller ytterligare kommentarer. Avgifter och arvoden enligt årsmötets beslut finns i bilaga till detta protokoll.

3 Stadgeenliga val På ordförandens förslag förrättades inga val till prisnämnd och Essinge föreningsråd med motiven att prisnämnd kan utses vid behov och att föreningsrådet under en lång följd av år inte har varit aktivt. Claes Herned föredrog valberedningens förslag enligt nedan. Ordinarie 2 år: Kassör/V ordf Peter Elgström Sekreterare Nyval Göran Barrén Övriga ledamöter: Vice varvschef Jonas Windahl Vice hamnchef Fredrik Sundblad Suppleanter 1 år: Klubbvärdinna Margareta Borén Vice klubbvärd Folke Lehre Förtjänstmärkesnämnd 2 år: Nyval Lars von Malmborg Bo Bergström (övriga ledamöter är S. Fors och M. Hansson) Övriga funktionärer (väljs varje år): Revisorer - ordinarie Carsten Syverstad - ordinarie Nyval Björn Janberger - suppleant Jan Holmström Förbundsrådsrepresentanter: Bo Bergström Mikael Rosholm Stugvärd Sven Fors Förslaget godkändes. Utsågs ny valberedning bestående av Sammankallande Peter Karlsson samt Claes Herned och Carsten Syverstad Utsågs som klubbens representanter till SMBFs båtdag den 4 februari 2006 Lars von Malmborg och Bo Bergström.

4 Bordlagda frågor Inga bordlagda frågor fanns att behandla. 9. Förslag om fortsatt finansiering Peter Elgström redogjorde för den ekonomiska situationen i samband med klubbens flyttning. Vissa delar av projektet, t.ex. grundläggningen för förrådet har blivit dyrare än beräknat. Andra kostnader har tillkommit under projektets gång efter det att staden ändrat förutsättningarna. Ett antal arbeten återstår att slutföra. Även om det ännu inte har skett en slutförhandling finns det ett bedömt finansieringsbehov av ytterligare minst kronor, som kan gå upp emot kr. Av olika finansieringsalternativ har lånefinansiering förordats av medlemmarna. Lån kan i praktiken endast tas via SMBF och SBU. Formalia är omfattande och det tar tid. Styrelsen önskar därför få årsmötets mandat att ta upp ett lån med en viss marginal för att inte behöva söka två gånger. Lånet ska bara utnyttjas så långt som behövs för beslutade åtgärder. Styrelsen föreslår mot ovanstående bakgrund att få årsmötets mandat att ta upp ett nytt lån på högst kronor. Förslaget godkändes. 10. Vänklubbssamarbete m.m. Mikael Rosholm informerade om kontakter som förevarit med Lux Båtklubb rörande delat utnyttjande av mastkranen. Den hade efter en trepartsöverenskommelse med staden fått ett bättre utförande just för att kunna användas av båda klubbarna. Det har då kommit upp tankar på samarbete även på andra punkter, t. ex. utjämning mellan hamn och varv och gemensam vakthållning. Förutsättningarna för detta har förbättrats genom den nya lokaliseringen. Styrelsen föreslog årsmötet att tillstyrka ett vänklubbssamarbete och utse en kommitté för ändamålet. Förslaget godkändes. I kommittén ska ingå en styrelseledamot och en medlemsrepresentant. Som den senare utsågs Sven Fors. - nya lokaliseringen - närvaro vid arbetspass - antalet kajaker Peter Elgström informerade om frågor som återstår efter flytten såsom återstående arbeten, slutbesiktning av klubbhus, åtgärder som rör fel och brister, praktiska frågor m. m. Det kunde konstateras att närvaron vid arbetspassen delvis hade varit dålig. En orsak till detta har säkert varit att styrelsens kontakten med nya medlemmar varit eftersatt under en tid p.g.a. flytten och att matrikeln inte varit uppdaterad. Peter Elgström föreslog att antalet kajaker i klubben skulle utökas från nuvarande 10 st. Årsmötet fastställde därefter antalet kajaker

5 till högst 15 st. Det åligger hamn- och varvscheferna att stämma av antalet mot tillgänglig kapacitet i olika avseenden. - Kungsholmsregattan - motorkurs -gratifikation Det hade kommit en inbjudan till klubben att delta i ett möte som slutligt skulle avgöra om Kungsholmsregattan skulle läggas ner för gott. Årsmötet uttalade sig för definitiv nerläggning. Klubben representeras vid mötet av Bo Bergström. Claes Herned informerade om motorkursen och påminde om att intresserade snarast skulle anmäla sig. Carsten Syverstad yttrade sig å medlemmarnas vägnar och uttryckte allas uppskattning över den stora arbetsinsats som styrelsen svarat för kollektivt och i ännu högre grad individuellt. Carsten föreslog att ett belopp av 3000 kronor skulle avsättas för styrelsen att fritt förfoga över i samband med aktiviteter. Förslaget godkändes. Avslutning Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet: Lars Nilsson Justeras: Lars von Malmborg Bo Bergström Sven Fors Bilagor: Avgifter och arvoden /Budget 2005/2006

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Paragraferna ett och två är tvingande från Svenska Pistolskytteförbundet och får ej ändras.

Paragraferna ett och två är tvingande från Svenska Pistolskytteförbundet och får ej ändras. Stadgar Borås Pistolskyttar Stadgar för Borås pistolskyttar med säte i Borås Stad. Föreningen bildades den 4 mars 1934. Utöver skytte enligt 1 nedan utövar föreningen skytte inom skyttegrenarna enligt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening torsdagen den 7 mars 2013 på Vikens Hemgård Kvällen startade med att Johan Ehrensvärd (försäljningschef) och Per Svenonius (portföljförvaltare)

Läs mer