Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?"

Transkript

1 Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion och hur aberrationer varierar med ackommodation och blinkningar. Inledning Det finns ett allt större intresse för kontaktlinser som korrigerar parametrar utöver sfär och cylinder och reducerar optiska oskärpan. Detta kräver dock egentligen att synkorrigerande kontaktlinser specialtillverkas till varje kund. Den höga kostnaden utgör för närvarande ett av de största hindren för att det ska kunna omsättas i praktiken. Men även andra faktorer, såsom tillverkningsprocessen och ledtider, utgör hinder för att sådana linser ska kunna levereras. För att producera linser på kommersiellt gångbar nivå har vissa tillverkare använt sig av ett populationsgenomsnitt av de aberrationer som förekommer inom normalbefolkningen för att tillverka linser som till en förutbestämd grad sägs kunna korrigera sfäriska aberrationer. Den här artikeln har som målsättning att ge kontaktlinsoptikern lite perspektiv på behovet av korrigering av sfäriska aberrationer och också utvärdera vilken inverkan en sådan korrigering skulle kunna ha. Den går igenom studier som har utvärderat aberrationer i normalpopulationen och hur dessa aberrationer förändras över tid. Även detaljer om vad optiker kan göra för att förbättra synkvaliteten hos sina kontaktlinspatienter kommer att tas upp. Artikeln undersöker också om mjuka asfäriska kontaktlinser kan ge bättre synfunktion än deras sfäriska motsvarigheter. Aberrationer i normala ögon Flera studier har genomförts i syfte att kartlägga olika optiska aberrationer i en normalpopulation. 1,2,3 En av de mest citerade artiklarna beskriver den studie som genomfördes av Porter m.fl. 1 där 109 normala individer mellan 21 och 65 år med en refraktion som varierade mellan +6 D och 12 D och en astigmatism upp till 3 DC fick genomgå aberrometri. I dessa mätningar uppmättes de absoluta värdena på koefficienterna för Zerniketermerna. Koefficienterna representerar de enskilda benämningarna på komplexa matematiska formler (Zernikepolynom) som definierar ögats intrikata optiska egenskaper. 4 De beskriver storleken på Zernikepolynomenerna sfär, cylinder, koma, sfärisk aberration och många fler deskriptorer som sammantaget definierar de unika egenskaperna hos ett mänskligt ögas optiska fingeravtryck. Detta motsvarar ungefär en parameter som kallas RMS-vågfrontsfel (där RMS står för Root Mean Square). I studien mätte Porter aberrationerna vid en pupilldiameter på 5,7 mm. Varje studie som mäter optiska aberrationer måste definiera pupillstorleken vid vilken mätningarna görs, eftersom aberrationerna ökar med pupillstorleken. Figur1 visar den aberrationsvariation som Porter och hans kollegor uppmätte. Figuren visar att sfär och cylinder är de parametrar som bidrar mest till optisk suddighet, där 93 procent av ögats RMS-vågfrontsfel kan tillskrivas enbart okorrigerad sfär och cylinder för en pupillstorlek på 5,7 mm.

2 Slutsats: sfär och cylinder svarar för omkring 93 % av aberrationerna Figur 1 visar också variationen av högre ordningens aberrationer (de utöver sfär och cylinder) i normalpopulationen. Den visar att med stigande högre ordning minskar bidraget till normala, friska ögons totala vågfrontsfel. Man ser också att den aberration av högre ordningen som har störst inverkan på ögonens totala RMS-vågfrontsfel är den 12:e Zernike-termen som vanligen benämns sfärisk aberration. Slutsats: av alla högre ordningens aberrationer är sfärisk aberration den som bidrar mest till försämrad optisk bildkvalitet Figur 1: Fördelning av medelvärdet av det absoluta vågfrontsfelet för varje Zerniketerm (upp till 5:e ordningen) Zernike-term 3 5 (i ANSI-enheter) representerar sfäriska och cylindriska komponenter. Zernike-term 12 är Zernikebenämningen på sfärisk aberration. Efter Porter et al 1. Slutsats: korrekt korrigering av sfär OCH cylinder är mycket viktigt innan man överväger korrigering av högre ordningens aberrationer i ögat Porter m.fl. utvärderade dessutom den genomsnittliga förekomsten av högre ordningens aberrationer i normalpopulationen. Figur 2 visar att hos de 109 individer som ingick i studien var medelvärdet av högre ordningens aberrationer nära noll för alla komponenter förutom Zernike-komponenten sfärisk aberration. Mellan de enskilda individerna varierar högre ordningens aberrationer signifikant, men är i genomsnitt nära noll sett över hela populationen. Den enda aberration av högre ordningen som konsekvent uppvisar ett positivt värde i en normalpopulation är sfärisk aberration. Slutsats: i en normalpopulation har den sfäriska aberrationen ett positivt värde på 0,1±0,1 μm för en pupillstorlek på 6 mm 2,5,6

3 Figur 2: Genomsnittsvärden av Zernike-termer hos 109 individer i studien av Porter m.fl. 1 Man kan därför argumentera för att nästa parameter som kontaktlinser ska kunna korrigera (efter sfärisk och cylindrisk korrigering) är sfärisk aberration. Hävdas detta måste hänsyn tas till att den sfäriska aberrationen i en population varierar (även om den för det mesta har ett positivt värde) och följer en normalfördelning med toppen vid ungefär 0,1±0,1 μm med en pupillstorlek på 6 mm. 2,5,6 Som optiker har vi större vana av att förstå suddighet när den uttrycks i dioptrier som är det primära måttet på defokusering vid rutinmässig refraktionering. Som en grov vägledning motsvarar 0,1 μm RMS Zernike sfärisk aberration 0,12 dioptrier vid en pupillstorlek på 6 mm! Slutsats: den genomsnittliga sfäriska aberrationen i normala ögon motsvarar omkring 0,12 D sfärisk defokusering För en djupgående förklaring av Zernike-polynom rekommenderar författaren starkt en utmärkt artikel av Charman om Zernike-polynom och vågfrontsaberrationer. 7 Kompensationen hos hornhinnan och ögats lins Många vetenskapliga studier har visat att hornhinnan har formen av en ellips som progressivt planar ut mot periferin (figur 3). Dess form minskar markant nivån på den positiva sfäriska aberrationen i hornhinnan jämfört med en sfärisk hornhinna. Men den sfäriska aberrationen i hornhinnan är ändå positiv. 8 Däremot är den sfäriska aberrationen i hela ögat mindre än den sfäriska aberrationen i enbart hornhinnan. Detta tyder på att ögats lins kan bidra till den partiella korrigeringen av hornhinnans sfäriska aberration.

4 Figur 3: Hornhinnans utplaning mot periferin Artal 9 med kollegor undersökte förhållandet mellan hornhinnan och ögats lins. Hos den undersökta populationen av 57 individer med myopi och 16 med hyperopi fann de belägg för kompenserande aberrationer i ögats lins som på ett effektivt sätt minskade aberrationen som inducerades av hornhinnan. Slutsats: hornhinnan och linsen interagerar för att minska den totala aberrationen i ögat Sfärisk aberration och dess korrigering En sfärisk aberration inträffar normalt med sfäriska ytor då strålar som är parallella med, men på olika avstånd från, den optiska axeln inte konvergerar till samma punkt (figur 4). Detta resulterar i diffus cirkulär suddighet runt punktkällor. Figur 4: Simulerad strålgång för en lins med sfärisk aberration. Strålarna längst ut från den optiska axeln uppvisar överrefraktion jämfört med strålarna närmast axeln, vilket leder till positiv sfärisk aberration. För en enskild lins kan den sfäriska aberrationen minimeras genom att linsens form ändras. Genom att ändra ytornas kurvatur med hjälp av asfäriska kurvor kan kompensationen av den refraktiva effekten i linsens utkanter optimeras.

5 Under åren har tillverkarna utnyttjat två tillvägagångssätt för att korrigera den sfäriska aberrationen i kontaktlinser. Tillvägagångssätt 1 Det första innebär att försöka bemästra den sfäriska aberrationen i sfäriska mjuka kontaktlinser med höga styrkor. Lösningen har varit att producera en kontaktlins med en asfärisk frontyta som minimerar den sfäriska aberrationen som induceras av kontaktlinsens styrka (till exempel Frequency 55 Aspheric från Coopervision). Tillvägagångssätt 2 Det andra sättet innebär att man korrigerar den sfäriska aberrationen i kontaktlinsen och den genomsnittliga sfäriska aberrationen i ögat (till exempel PureVision från Bausch & Lomb). Det finns ett antal asfäriska kontaktlinser som sägs kunna tillhandahålla förbättrad synskärpa jämfört med deras sfäriska motsvarigheter. Innan vi utvärderar publicerade data från studier som jämför asfäriska och sfäriska kontaktlinser på bärarnas ögon, kan vi fundera på vad som händer med den sfäriska aberrationen i en sfärisk mjuk kontaktlins när linsen sätts på ögat. Sfäriska mjuka linser på verkliga ögon vad händer? Sfäriska mjuka kontaktlinser inducerar sfärisk aberration i LUFT. Om linsens styrka är positiv induceras en positiv sfärisk aberration och, motsatt, om styrkan är negativ induceras en negativ sfärisk aberration. Detta stämmer om mätningarna utförs på mjuka sfäriska linser i luft. Men när mjuka sfäriska linser placeras på en asfärisk hornhinna anpassar de sig efter hornhinnans asfäriska form. Cox 10 har visat att på grund av mjuka linsers flexibilitet är den sfäriska aberrationen som induceras av linsen försumbar för linsstyrkor mellan +3 D och -6 D vid pupilldiametrar på 6 mm. Det är värt att notera att pupillstorleken 6 mm används som referens. Eftersom de flesta patienters pupill är mindre än 6 mm vid fotopiska och möjligen även vid mesopiska ljusförhållanden är effekten av sfärisk aberration i själva verket försumbar i ett ännu bredare linstyrkeintervall. Asfärisk optik skulle kunna vara användbar vid höga positiva styrkor, i synnerhet hos individer med afaki, men för de allra flesta sfäriska linsstyrkor (6 mm pupill) visar Cox studie att en asfärisk frontyta gör liten skillnad för den sfäriska aberrationen som induceras av mjuka kontaktlinser. Så är det verkligen nödvändigt att överväga korrigering av sfärisk aberration i ett normalt friskt öga? Optiska funktionen hos sfäriska och asfäriska mjuka kontaktlinser Under de senaste åren har mjuka asfäriska kontaktlinser funnits tillgängliga och man har hävdat att dessa minimerar aberrationer och förbättrar synfunktionen. I en nyligen publicerad studie av Lindskoog Petterson m.fl. 11 utvärderades effekten av Zernike sfärisk aberration med olika kommersiellt tillgängliga kontaktlinser med eller utan aberrationskontroll. De jämförde den sfäriska aberrationen i ögonen i sig, i ögon med sfäriska hydrogel-endagslinser (CIBA Focus Dailies ) och i ögon med en lins utformad för att korrigera aberrationer (Definition AC Everyday, Optical Connection). När de två grupperna som bar linser jämfördes påvisades en statistiskt signifikant skillnad beträffande den sfäriska aberrationen. Överraskande var att den återstående sfäriska aberrationen var mindre med den sfäriska linsen än med den aberrationskontrollerande linsen. I själva verket inducerade den aberrationkontrollerande linsen signifikant högre negativ sfärisk aberration. I en annan del av studien jämfördes förändringen i uppmätt sfärisk aberration hos en asfärisk silikonhydrogellins (PureVision, Bausch & Lomb, utformad för att minska sfärisk aberration i linsen och ögat tillsammans) med den sfäriska aberrationen i ögat utan en

6 kontaktlins. Resultaten visade att den aberrationskontrollerande linsen överkorrigerade den sfäriska aberrationen som skiftade till ett i genomsnitt negativt värde. PureVision hävdas korrigera den sfäriska aberrationen med 0,15 μm (för 6 mm vida pupiller). I Lindskoog Pettersons studie korrigerades den sfäriska aberrationen med i genomsnitt 0,19 μm för 6 mm vida pupiller. Det är intressant att notera att i deras grupp hade samtliga individer myopi och därför skulle effekterna som orsakas av linsens flexibilitet möjligen kunnat ha inducerat en överkorrigering av den sfäriska aberrationen. Författarna rekommenderar att det kan vara på sin plats att mäta aberrationerna hos patienterna som bär sådana kontaktlinser för att utvärdera deras effekter på individnivå. Detta är dock inte alltid möjligt eftersom en aberrometer vanligtvis inte ingår i en optikers standardutrustning. I en annan studie av Efron m.fl. 12 jämfördes sfäriska och asfäriska kontaktlinser (Biomedics 55 och Biomedics 55 Evolution, Coopervision) med avseende på Zernike sfärisk aberration och synskärpa vid hög och låg kontrast. Man fann inga signifikanta skillnader mellan de sfäriska och asfäriska linserna hos 10 försöksindivider som bar linser med -2 D och -5 D under varken mesopiska eller fotopiska ljusförhållanden. Aberrationsmätningarna anpassades efter den minsta pupillstorleken hos de testade individerna eftersom man inte utförde någon pupillvidgning. Jämförelserna av Zernike aberration gjordes således vid pupillstorleken 3,2 mm för linsen med -2 D vid fotopiska förhållanden och 3,8 mm vid mesopiska förhållanden. För de som använde linsen med -5 D anpassades mätningarna till en pupillstorlek på 3,3 mm för fotopiska förhållanden och 4,7 mm för mesopiska ljusförhållanden. Även om detta inte visar vilken inverkan aberrationen har vid den vanligen citerade pupillstorleken 6 mm, representerar det den aberrationsnivå som påträffas i det verkliga livet och understryker att den asfäriska linsen inte förbättrade synskärpa, aberrationskontroll eller individens testresultat när den jämfördes med en motsvarande mjuk lins. Dessa resultat bekräftar arbetet av Cox 10 som konstaterar att för pupillstorlekar upp till 6 mm skulle korrigering av sfärisk aberration varken göra till eller från för linsstyrkor mellan +3 D och -6 D hos normala friska ögon. Slutsats: kliniska studier bekräftar teoretiska beräkningar. Korrigering av sfärisk aberration i normala friska ögon med hjälp av asfäriska linser ger ingen signifikant minskning av den sfäriska aberrationen (för sfäriska styrkor mellan +3 D och -6 D). Asfäriska linser kan vara fördelaktiga för individer med kraftig hyperopi. Man bör också ha i åtanke att än så länge har diskussionerna endast berört aberrationerna i pupillplanet som uppstår från en fokuspunkt centrerad i fovea. Effekten på den perifera synkvaliteten (dvs. utanför fovea) har inte beaktats i någon av ovanstående diskussioner. Funktion hos asfäriska kontaktlinser för korrigering av låggradig astigmatism Optiker anger ibland korrigering av en liten astigmatism som anledningen till att ordinera asfäriska kontaktlinser. Morgan m.fl. undersökte synfunktionen vid användning av en asfärisk mjuk kontaktlins (Frequency Aspheric, Coopervision), vid användning av en mjuk torisk kontaktlins (SofLens 66 Toric, Bausch & Lomb) och vid korrigering med hjälp av glasögon hos en grupp försökspersoner med låggradig astigmatism (cylinder på 0,75 eller 1,00 DC). För små pupillstorlekar var skillnaden i synskärpa liten både vid hög och låg kontrast med de tre olika refraktionskorrigerande alternativen. För större pupiller var däremot synfunktionen signifikant bättre med de toriska mjuka kontaktlinserna och glasögonen jämfört med de asfäriska kontaktlinserna (med en halv rad eller mer).

7 Sfärisk aberration ändras med ackommodation och ålder Så här långt har vi visat att hos en normalpopulation är det hornhinnan som inducerar den största aberrationen, men att totalt sett är de enskilda högre ordningens aberrationer i ögat mer eller mindre noll förutom sfärisk aberration som genomgående är positiv (medelvärde 0,1 μm). Vad kan det finnas för fördelar för ögat med att ha en viss sfärisk aberration och hur påverkar ackommodation sfärisk aberration i ögat? Den huvudsakliga inverkan av positiv sfärisk aberration skulle vara ökat skärpedjup när man tittar på föremål på långt avstånd. Ett öga helt utan aberration skulle ge knivskarp skärpa av ett föremål som betraktas på långt håll, medan alla föremål på ett närmare avstånd skulle vara suddigare. Positiv sfärisk aberration (liksom små pupiller) ökar ögats djupskärpa och minskar därför till viss del det suddiga intrycket av de föremål som befinner sig närmare än det föremål man betraktar på långt håll. Det finns alltså viss logik i det faktum att ögat har en viss positiv sfärisk aberration på +0,1 μm. De optiker som kanske inte håller med om påståendena ovan och som framhåller de fördelar med bättre skärpa på långt håll som erhålls genom att korrigera den populationsgenomsnittliga sfäriska aberrationen i kontaktlinser (eller på något annat sätt) kan fundera lite på hur ackommodation och ålder påverkar sfärisk aberration. Studier har visat på komplexa aberrationsförändringar med ökande ackommodation, i de flesta fall minskar ögats sfäriska aberration och är i genomsnitt noll när ackommodationen är 3 4 dioptrier Det finns två saker som bör beaktas här. För det första, om den sfäriska aberrationen korrigeras i ett öga korrigeras den endast för ett avstånd. När patienten ackommoderar föreligger det återigen en sfärisk aberration, men den har nu ett negativt värde (eftersom ackommodationen inducerar negativ sfärisk aberration). För det andra, om den positiva sfäriska aberration beaktas vid fokus på nära håll minskar djupskärpan (föremål på avstånd upplevs som suddigare), är det faktum att ögats lins under ackommodationen ökar sin negativa sfäriska aberration så att den totala sfäriska aberrationen i ögat är mycket liten eller noll ett utmärkt exempel på ögats optiska robusthet. En annan anledning till varför det kanske inte är till gagn att korrigera sfärisk aberration i normalpopulationen uppdagas när man tittar på variationen av den sfäriska aberrationen hos olika åldersgrupper. Fujikado m.fl. 17 visade att högre ordningens aberrationer ökar med ålder, vilket främst beror på förändringar i ögats lins. Mer specifikt så ökar den positiva sfäriska aberrationen med åldern. Återigen är detta en optisk fördel eftersom man med ökande ålder skiftar mot presbyopi. Många multifokala kontaktlinser och intraokulära linser försöker faktiskt utnyttja fördelarna med positiv sfärisk aberration i ett försök att korrigera synen på både nära och långt håll. Slutsats: sfärisk aberration i ögat är inte statisk. Ackommodation inducerar en relativ negativ sfärisk aberration. Normalt sett minskar den sfäriska aberrationen under ackommodationen. Tillfällig variation i högre ordningens aberrationer Ögat är en biologisk vävnad och tårar och blinkningar påverkar mätningar och variationen i de okulära aberrationerna. Uppsprickningen av tårfilmen inducerar signifikanta aberrationer i ögat (figur 5). Koh m.fl. 18 visade att högre ordningens aberrationer var 44 % högre efter uppsprickningen av tårfilmen jämfört med före i ögonen hos 20 normala individer.

8 I en annan särskilt intressant studie mätte Koh m.fl. 19 högre ordningens aberrationer hos 15 personer utan kontaktlinser och 15 symtomatiska kontaktlinsbärare (individerna klagade på torrhet, suddighet, fluktuerande syn och användningen av smörjande droppar). Sekventiella mätningar av högre ordningens aberrationer utfördes med hjälp av en aberrometer varje sekund under 60 sekunder. Försökspersonerna fick instruktioner om att blinka var 10:e sekund. För båda grupperna genomfördes aberrometrimätningar vid två tillfällen då de bar två olika hydrogel endagslinser, 1 DAY ACUVUE och 1 DAY ACUVUE MOIST (Johnson & Johnson Vision Care). Den största skillnaden mellan dessa linser är att i Moist-linsen tillförs ett vätande ämne (PVP) in i matrisen hos linsmaterialet etafilcon A. Koh m.fl. 18 visade att högre ordningens aberrationer var signifikant mindre med 1 DAY ACUVUE MOIST i gruppen med symtomatiska kontaktlinsbärare. Dessutom; när de omvandlade aberrometridata till två andra mätvärden (fluktuationsindex (FI) och stabilitetsindex (SI)) fann de att dessa mätvärden varierade mindre hos både dem utan kontaktlinser och de symtomatiska kontaktlinsbärarna med 1 DAY ACUVUE MOIST jämfört med 1 DAY ACUVUE (tabell 1). Slutsatsen av detta är således att PVP i linsen reducerar variationer i synkvaliteten. Hos de patienter som inte bär endagslinser är beläggningar på kontaktlinsen dessutom ett stort problem som ytterligare minskar tiden till tårfilmens uppsprickning. Optikerna bör därför vara mycket uppmärksamma på patienternas synsymtom och på tårfilmens kvalitet på linsytan. Standardfrågor om synkvaliteten efter insättning, vid slutet av dagen och vid slutet av ett linspars användningsperiod kommer att uppmärksamma optikerna på synkvalitetsproblem. Att byta linser oftare eller att byta till linser med bättre vätbarhet (såsom linser med ett inre vätande ämne i linsmaterialet) förbättrar normalt sett synkvaliteten utöver att motverka dålig komfort och torra ögon. Slutsats: Tårfilmens stabilitet har stor betydelse för synkvaliteten. Dålig stabilitet hos tårfilmen ökar högre ordningens aberrationer med 44 %. Kontaktlinser som innehåller PVP i linsmatrisen har visats ge upphov till mindre aberrationer av högre ordningen. Figur 5: Uppsprickning av tårfilmen. De mörka områdena visar områden där tårarna inte väter hornhinnan. Tabell 1: Nyckelresultat från Koh m.fl. 19 avseende högre ordningens aberrationer hos kontaktlinsbärare

9 Totala högre ordningens aberrationer (RMS, μm) 1 DAY ACUVUE 1 DAY ACUVUE MOIST P-värde (parat t-test) Grupp utan kontaktlinser 0,163 ± 0,065 0,144 ± 0,050 0,109 Symtomatiska linsbärare 0,242 ± 0,157 0,140 ± 0,037 0,013 (signifikant) FI (fluktuationsindex) 1 DAY ACUVUE 1 DAY ACUVUE MOIST P-värde (parat t-test) 0,031 ± 0,034 0,021 ± 0,028 0,018 (signifikant) 0,087 ± 0,104 0,018 ± 0,010 0,014 (signifikant) SI (stabilitetsindex) 1 DAY ACUVUE 1 DAY ACUVUE Moist P-värde (parat t-test) 0,005 ± 0,009 0,002 ± 0,005 0,062 0,024 ± 0,034 0,002 ± 0,003 0,019 (signifikant) Hur ska användare av mjuka kontaktlinser få bättre syn Som optiker åligger det oss att se till att våra kontaktlinspatienter alltid ser klart. Den här artikeln har beskrivit hur befintliga asfäriska mjuka linser är utformade för att minimera aberrationer och förbättra synfunktionen hos en genomsnittlig individ. Men eftersom patienterna skiljer sig åt med avseende på till exempel ögonform, pupillstorlek, refraktion, ackommodation och tårfilm, varierar aberrationerna i hög grad. Det är därför inte säkert att en specifik genomsnittlig design förbättrar synfunktionen för dem som inte är genomsnittliga och kan till och med försämra den hos vissa patienter. Forskningen har hittills visat att linser som kontrollerar sfärisk aberration verkar ge en begränsad förbättring av synfunktionen hos de flesta av våra kontaktlinsbärare även om de för ett fåtal patienter med högre dioptristyrkor eller med större pupiller kan medföra vissa fördelar. Det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att se till att patienterna får bästa möjliga hjälp utifrån ett synkvalitetsperspektiv (tabell 2). Tabell 2 ytterligare åtgärder för att maximera synkvaliteten hos patienter med mjuka kontaktlinser 1. Noggrann korrigering av sfär och cylinder. a. Korrigera låggradig astigmatism med mjuka toriska linser. 2. För stora refraktionsfel kan sfärisk aberration bidra till suddig syn, i synnerhet hos dem med stora pupiller. Observera att i dagsläget har linser som utformats för att korrigera sfärisk aberration inte visats ge bättre synfunktion än konventionella sfäriska linser. 3. Beakta faktorer som linsrörelse, centrering och rotation som kan ha stor betydelse för synkvaliteten, i synnerhet vid högre styrkor. 4. Undersök patientsymtomen med avseende på synkvalitet a. Ställ detaljerade frågor som hur graderar du din synkvalitet (graderingar är mycket

10 användbara i dessa sammanhang). b. Undersök när, t.ex. vid slutet av dagen, framför datorn, under de sista dagarna före ett linsbyte och så vidare. 5. Utvärdera ögonlockskanterna och tårhinnan (inklusive uppsprickningstiden av tårfilmen på linsytan). Aberrationer av högre ordningen påverkas i hög grad av dålig tårkvalitet. 6. Undersök om det förekommer linsbeläggningar detta leder till suddig syn och ökar högre ordningens aberrationer. Många patienter anger att synen är bättre efter en blinkning. 7. Beakta följande alternativ: a. Om synskärpan minskar innan linserna byts bör linsbytena göras oftare, t.ex. endagslinser. b. Om beläggninmgar, t.ex. kraftiga lipidbeläggnimngar hos en silikonhydrogellins, är relaterade till material, byt till ett annat material eller endagslinser eller effektivare rengöringsvätskor. Den relativt nya marknadsintroduktionen av endagslinser tillverkade av silikonhydrogemateriall minskar problemet med beläggningar samtidigt som en hög syregenomsläpplighet bibehålls. Ovannämnda åtgärd ska vidtas i samband med lämplig ögonlocksbehandling om patienten lider av lipidbeläggningar relaterad till dysfunktion av Meiboms körtlar. c. Välj ett mycket vätbart linsmaterial. Nypublicerad forskning visar att linser som innehåller PVP i linsmatrisen minskar aberrationer av högre ordningen, i synnerhet hos patienter med symtomatiskt torra ögon. Sammanfattning Flera studier har visat att den genomsnittliga sfäriska aberrationen i ögat är omkring 0,1 μm. Det motsvarar en liten optisk suddighet uttryckt i dioptrienheter. Det är viktigare att ta hänsyn till sfärisk aberration när kraftiga refraktionsfel ska korrigeras i synnerhet vid hypermetropi. Det beror på den ökade nivån av positiv sfärisk aberration som uppstår i den korrigerande kontaktlinsen i sådana fall. Normalt sett påverkar sfärisk aberration inte den optiska skärpan för linsstyrkor mellan +3 D och -6 D för 6 mm vida pupiller. Vid mindre pupiller blir dessutom detta intervall ännu bredare. Att använda asfäriska kontaktlinser för att minska den högre ordningens aberrationer ger i dagsläget troligen inte någon förbättrad synfunktion hos de allra flesta kontaktlinsbärare. Tack Den här artikeln sponsrades av ett anslag från Johnson & Johnson Vision Care som ingår i Johnson & Johnson Medical Ltd. Den är baserad på en Guest Editorial som ursprungligen publicerades i Contact Lens and Anterior Eye och som med deras tillåtelse återpublicerats här. Artikeln har även publicerats i Optician 12/ Författaren tackar Anna Sulley för hennes redaktionella synpunkter på originalartikeln och Peter Karvik för den svenska bearbetningen. Om författaren Dr Trusit Dave är optiker som specialiserat sig på kontaktlinser och oftalmiska instrument. Han föreläser ofta både i och utanför Storbritannien och är chef för Professional Affairs for Optimed, ett företag som är specialiserat på utveckling av medicinska tredimensionella animationer. Dr Dave är senior fakultetsmedlem vid Johnson & Johnson s Vision Care

11 Institute. Han har inget ekonomiskt intresse i Johnson & Johnson s Vision Care eller någon av företagets produkter. Referenser 1. Porter J., Guirao A., Cox I.G., & Williams D.R. Monochromatic aberrations of the human eye in a large population. Journal of the Optical Society of America, 2001; 18(8), Thibos, L., Hong, X, Bradley, A and Cheng, X. Statistical Variation of Aberration Structure and Image Quality in a Normal Population of Healthy Eyes. J Opt Soc Am, 2002; 19(12), Thibos, L., Bradley, A., Hong, X. Model of the Aberration Structure of Normal Well-Corrected Eyes. Ophthal Physiol Opt, 2002: 22; Dave, T. Wavefront aberrometry. Parts 1 and 2. Optometry Today 2004; 19:41 5, 21 3; November 19, December Wang, L., Koch, D. D. Age-related changes in corneal and ocular higher order aberrations. Am J Ophthalmol, 2004; 137 (June (6)): Wang, Y., Zhao, K., Jin, Y., Niu, Y., Zuo, T. Changes of higher order aberration with various pupil sizes in the myopic eye. J Refract Surg, (March April (Suppl. 2)) :S Charman, W. N. Wavefront Technology: Past, Present and Future. Contact Lens & Anterior Eye 2005; 28: Artal, P., Guirao, A., Berrio, E., & Williams, D. R. Compensation of corneal aberrations by internal optics in the human eye. Journal of Vision, 2001; 1(1): Artal, P., Benito, P., Tabernero, J. The human eye is an example of robust optical design. Journal of Vision, 2006; 6: Cox, I. The Why And Wherefore Of Soft Lens Visual Performance. Contact Lens and Anterior Eye, 2000; 23: Lindskoog Pettersson, A, C. Jarko, C., Alvin, A., Unsbo, P., Brautaset, R. Spherical aberration in contact lens wear. Contact Lens & Anterior Eye, 2008; 31: Efron, S., Efron, N., Morgan, P. B. Optical and Visual Performance of Aspheric Soft Contact Lenses. Optom Vis Sci, 2008: 85: Morgan PB, Efron SE, Efron N, Hill EA. Inefficacy of aspheric soft contact lenses for the correction of low levels of astigmatism. Optom Vis Sci, 2005; 82(9): Atchison, D. A., Collins, M. J., Wildsoet, C. F., Christensen, J. & Waterworth, M. D. Measurement of monochromatic ocular aberrations of human eyes as a function of accommodation by the Howland aberroscope technique. Vision Research, 1995; 35: Lopez-Gil, N., Iglesias, I. & Artal, P. Retinal image quality in the human eye as a function of accommodation. Vision Research, 1998; 38: He, J. C., Burns, S. A. & Marcos, S. Monochromatic aberrations in the accommodated human eye. Vision Research, 2000; 40: Fujikado, T. Kuroda, S. Ninomiya, N. Maeda, Y. Tano, T. Oshika, Y. Hirohara, T. Mihashi. Age-related changes in ocular and corneal aberrations. American Journal of Ophthalmology, 2004; 138(1): Koh, S., Maeda, N., Kuroda, T., et al. Effect of tear film break-up on higher-order aberrations measured with wavefront sensor. Am J Ophthalmology, 2002: 134: Koh, S., Maeda, N., Hamano, T, Hirohara, Y., Mihashi, T, Hori, Y, Hosohata, J, Fujikado, T, Tano, Y. Effect of Internal Lubricating Agents of Disposable Soft Contact Lenses on Higher-Order Aberrations After Blinking. Eye & Contact Lens, 2008; 34(2):

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Synfel och aberrationer

Synfel och aberrationer Synfel och aberrationer 18 November 2009 Leg. Optiker Anna Lindskoog Pettersson Innehåll Klassiska synfel Andra synfel Sfärisk aberration Kliniska konsekvenser Vågfrontsmätningtning Fall Klassiska synfel

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Figur 1.1 Skärpedjup i objekt- och bildplanet.

Figur 1.1 Skärpedjup i objekt- och bildplanet. 34 VETENSKAP Av Malin Hällstig Sfärisk aberration och skärpedjup Beräkningar och kliniska mätningar En persons skärpedjup beror av en mängd faktorer såsom pupillstorlek, synskärpa och storleken på objektet.

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

What is Wavefront Aberration? Låt oss börja från början. Vad är vågfrontsaberration?

What is Wavefront Aberration? Låt oss börja från början. Vad är vågfrontsaberration? Custom Contact Lenses For Vision Improvement Are They Feasible In A Disposable World? Ian Cox, BOptom, PhD, FAAO Distinguished Research Fellow Bausch & Lomb, Rochester, NY Hej, jag heter Ian Cox och jag

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten

Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten Kristoffer Tigerström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O3 Två olika tårsubstituts påverkan

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Hittills har vi bara använt sfäriska ytor, dvs delar av en sfär. Plana ytor är specialfall av sfär (oändlig krökningsradie, r= ).

Hittills har vi bara använt sfäriska ytor, dvs delar av en sfär. Plana ytor är specialfall av sfär (oändlig krökningsradie, r= ). Föreläsning 5 Astigmatism Hittills har vi bara använt sfäriska ytor, dvs delar av en sfär. Plana ytor är specialfall av sfär (oändlig krökningsradie, r= ). Men det finns andra ytor än sfäriska, t.ex. Toriska

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet 1 Bakgrund-I Refraktion efter kataraktkirurgi Data från NCR 1. Aiming for emmetropia after cataract surgery: Swedish National

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics

Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics 1 Föreläsning 12 Kameran Figur 6.1 ur Freeman & Hull, Optics Kameran är ett instrument som till vissa delar fungerar mycket likt ett öga. Kamerans optik, det så kallade kameraobjektivet, motsvarar ögats

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

Färgade kontaktlinsers påverkan på visus och okulära aberrationer

Färgade kontaktlinsers påverkan på visus och okulära aberrationer Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Färgade kontaktlinsers påverkan på visus och okulära aberrationer Författare:Linn Elofsson Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå Nr:2017:O11 Färgade kontaktlinsers

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Dr. Susan E Burke Principal Scientist, Global Vision Care Research Development, Bausch + Lomb, Rochester NY. Inledning Under årtionden har man utforskat effekterna

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

Effekten av reducerad pupill genom pinholekontaktlinser för emmetropa presbyoper

Effekten av reducerad pupill genom pinholekontaktlinser för emmetropa presbyoper Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Effekten av reducerad pupill genom pinholekontaktlinser för emmetropa presbyoper Författare: Max Thorwaldsson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2015:

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism.

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism. 34 VETENSKAP En vändpunkt för designen av mjuka toriska linser Nya undersökningsmetoder har gett en bättre förståelse av hur mjuka toriska linser orienteras och banat vägen för mer framgångsrika linsdesigner,

Läs mer

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö

ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö ÖGONPÅVERKAN VID NÄRAKTIVITET 170202 Yvonne Löf, ortoptist Ögonmott. Växjö 170202 Yvonne Löf, ortoptist ANATOMI ANATOMI ÖGONMUSKLER För att kunna se tydligt måste bilden hamna i gula fläcken. Riktningen

Läs mer

Refraktivt linsbyte (RLE)

Refraktivt linsbyte (RLE) Refraktivt linsbyte (RLE) Anders Behndig, Professor Inst. för Klinisk Vetenskap/Oftalmiatrik Umeå Universitet [Bild] 1 Historik Kallades ursprungligen Clear Lens Extraction Från 2002: Refractive Lens Exchange

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Hur viktiga är ytegenskaper

Hur viktiga är ytegenskaper 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Författare:Linnéa Carlgren Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå

Läs mer

Rumsbelysningens betydelse för refraktionen

Rumsbelysningens betydelse för refraktionen Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Rumsbelysningens betydelse för refraktionen Författare: Frida Thelandersson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2015:O5 i Rumsbelysningens betydelse

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer

En jämförande studie av förändring i ackommodation- och vergenskrav vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser hos hög- och lågmyoper

En jämförande studie av förändring i ackommodation- och vergenskrav vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser hos hög- och lågmyoper Institutionen för naturvetenskap Examensarbete En jämförande studie av förändring i ackommodation- och vergenskrav vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser hos hög- och lågmyoper Isabella Nilsson Huvudområde:

Läs mer

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt!

Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande. Rita figurer och motivera ordentligt! Övningstal i Avbildningskvalitet för optikerstuderande Rita figurer och motivera ordentligt! Repetition av geometrisk optik 1. Ett objekt i luft ligger 400 mm innan en sfärisk gränsyta med krökningsradien

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning

Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning Maja Johansson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013:O4

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande AMO Germany GmbH Telefon +49 7243 729-0 Rudolf-Plank-Straße 31 Telefax +49 7243 729-100 D-76275 Ettlingen www.abbottmedicaloptics.com Postfach 10 01 34, D-76255 Ettlingen Ettlingen 18 juli 2011 Viktigt

Läs mer

Binokulär balansering

Binokulär balansering Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Binokulär balansering Jämförelse mellan monokulär refraktion och två balanseringsmetoder Författare: Clara Larsson Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Subjektiv Excentrisk Refraktion

Subjektiv Excentrisk Refraktion Subjektiv Excentrisk Refraktion Examensarbete 10 p Ett delmoment för uppnående av Optikerexamen vid Optikerutbildningen Karolinska Institutet 171 77 Stockholm av Ingrid Svensson Stockholm 003 Sammanfattning

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan Synfunktion hos prematura barn Vad skall fungera för att vi skall se? Optiskt organ med hornhinna och lins som bryter ljuset Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem Eva Larsson Institutionen

Läs mer

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION Ögonlaboration 1(1) Uppsala Universitet Institutionen för Neurovetenskap, Fysiologi VT 08 GS, LJ För Neural reglering och rörelse ÖGONLABORATION Avsikten med laborationen är att illustrera teoretisk bakgrund

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Teckenkonventionen: ljus in från vänster, ljusets riktning = positiv

Teckenkonventionen: ljus in från vänster, ljusets riktning = positiv 1 Avbildningskvalitet Föreläsning 1-2 Brytning i sfärisk yta Teckenkonventionen: ljus in från vänster, ljusets riktning = positiv Brytningslagen (Snells lag): n sin i = n sin i Paraxial approximation (vid

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Linn Renström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O12 Dehydrering av endagslinser

Läs mer

Med fokus på kvalitet

Med fokus på kvalitet Med fokus på kvalitet Contact Life - Biokompatibel lins för bästa komfort i torra miljöer Contact Air - Silikonhydrogel lins med lågt modulus och unik kantprofil Månadslins Månadslins Contact Life * /

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

Hur skiljer sig ackommodationsamplituden mellan Nicaragua och Sverige?

Hur skiljer sig ackommodationsamplituden mellan Nicaragua och Sverige? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur skiljer sig ackommodationsamplituden mellan Nicaragua och Sverige? Catrin Aronsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O22 Hur skiljer sig

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Användning Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Kimmo Sorjonen Sektionen för Psykologi Karolinska Institutet Kärt barn har många namn: (1) Random coefficient models; () Mixed effect models; (3)

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder.

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Dinah Blüthl - Larsson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O9 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder Mall för granskning av vetenskapliga artiklar om mätmetoder Fyll endast i relevant information! * Begreppet finns förklarat i Manualen! Sammanfattning av artikeln Titel Författare Tidskrift År; vol:sidor

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

AKA värdet för myoper vid alternerande mellan glasögon och kontaktlinser

AKA värdet för myoper vid alternerande mellan glasögon och kontaktlinser Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete AKA värdet för myoper vid alternerande mellan glasögon och kontaktlinser Författare:Brigitta Spirer Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr:2015:O8 i AKA

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod?

Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Stenopeiskt hål - hur bra är denna metod som kontrollmetod? Anna Sjöbeck Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O20 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga institutionen Examensarbeten gjorda vid Högskolan

Läs mer

Binokulär läsning på kort håll

Binokulär läsning på kort håll Binokulär läsning på kort håll ML BINOVA _svensk version 1 2016-10-21 ML BINOVA EASY: +1,5 till +8 D ML BINOVA PRO: +3,0 till +16 D ML BINOVA RX: Upp till och med +20 D cyl -10 D VIKT: 13 45 gram LÄSAVSTÅND:

Läs mer

Innehåll. Bestämning av ojämnheter VV Publ. nr 2001:29 och tvärfall med rätskiva VVMB 107

Innehåll. Bestämning av ojämnheter VV Publ. nr 2001:29 och tvärfall med rätskiva VVMB 107 Bestämning av ojämnheter VV Publ. nr 2001:29 1 Innehåll 1 Orientering... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Utrustning... 3 4 Utförande... 4 4.1 Fördelning av stickprovets kontrollpunkter... 4 4.2 Utsättning av

Läs mer

Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia?

Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vilken förbättring i visus ger begagnade glasögon hos hjälpsökande i Bolivia? Malin Nordström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O10 Vilken

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

For För mer more information besök: visit www.visianinfo.eu/sv-se

For För mer more information besök: visit www.visianinfo.eu/sv-se For För mer more information besök: visit www.visianinfo.eu/sv-se Visianinfo.com STAAR Surgical Head Office 1911 Walker Ave. Monrovia, CA 91016 (800) 352-7842 STAAR Surgical International Head Office Hauptstrasse

Läs mer

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete:

Läs mer

Bästa optotyp för retinoskopi

Bästa optotyp för retinoskopi Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O4 Bästa optotyp för retinoskopi Lucien ElAwad Examensarbete

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14.

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14. Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14. Skrivningen består av tre delar: A, B och C. Del A innehåller

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007

.nu. Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu. Kundmagasin Nummer 2 2007 .nu Kundmagasin Nummer 2 2007 Dags för en synunder- sökning? www.contacta.nu Lars Salmonson VD och Leg. Optiker Contacta Eyewear Köper du bensin hos optikern och kollar ögonen på macken? När du ska serva

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Föreläsning 9 10: Bildkvalitet (PSF och MTF)

Föreläsning 9 10: Bildkvalitet (PSF och MTF) 1 Föreläsning 9 10: Bildkvalitet (PSF och MTF) Att mäta bildkvalitet Bildkvaliteten påverkas av både aberrationer och diffraktion, men hur ska vi mäta den? Enklast är att avbilda ett objekt beskriva hur

Läs mer