Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser"

Transkript

1 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga patienter verkligen uppnå (ACHIEVE) en lyckad kontaktlinsanvändning? Jeff Walline avslöjar fynden från de senaste studierna på barn och kontaktlinser. Det kan kännas naturligt att anta de många fördelarna med kontaktlinser skulle gälla för yngre på samma sätt som för vuxna, men det är oklokt att göra detta antagande utan bevis. Tidigare utfördes inte många studier på pediatrisk kontaktlinsanvändning, men nu är tillpassning av kontaktlinser för barn och tonåringar ett viktigt område inom aktuell kontaktlinsforskning, med flera studier som producerar många publikationer inom ämnet (tabell 1). I själva verket framkommer nu alltmer bevis som stödjer kontaktlinsanvändning hos barn och som besvarar och bemöter TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser för barn och tonåringar: ACHIEVE Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment CLAMP Contact Lens and Myopia Progression CLAY Contact Lenses and Youth CLESG Contact Lens Evolution Study Group CLIP Contact Lenses in Paediatrics COOKI Children s Overnight Orthokeratology Investigation CRAYON Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness LORIC Longitudinal Orthokeratology Research in Children några av de viktigaste frågorna och övervägandena när det gäller pediatrisk kontaktlinsanvändning. Allteftersom forskningen fortskrider kring hur vi med kontaktlinser kan kontrollera myopiutvecklingen är det troligt att detta område kommer att få ännu mer uppmärksamhet. I denna artikel tittar vi närmare på några av de senaste publikationerna för att besvara vanliga frågor om kontaktlinser för barn och tonåringar, samt föreslår hur dessa fynd kan tillämpas till vardags i den kliniska verksamheten. Hur bra fungerar barn med kontaktlinser? Många av de viktigaste studierna har uppvisat hög nöjdhet- och framgångsgrad med kontaktlinser i denna åldersgrupp. I CLIPstudien i Singapore tillpassades endagslinserna 1 DAY ACUVUE eller 1 DAY ACUVUE for ASTIGMATISM till barn i åldern 8 11 år, och 90 procent fullföljde studien framgångsrikt.1 Allmän synkvalitet och komfort samt komfort vid dagens slut värderades avsevärt högre hos kontaktlinsbärarna än hos glasögonbärarna vid varje uppföljningsbesök under tre månader. De flesta barn och föräldrar föredrog kontaktlinser framför glasögon utifrån ett stort antal aspekter, däribland syn, komfort, hantering och utseende, och 95 procent var antingen mycket nöjda eller nöjda med kontaktlinsanvändningen i slutet av studien. Dessa fynd överensstämmer med fynden i CLIP-studien i USA där man använde ett liknande protokoll och jämförde tillpassning av kontaktlinser och uppföljning mellan barn i åldern 8 12 år och tonåringar i åldern år.2,3 De linser som användes var silikonhydrogellinserna ACUVUE ADVANCE med HYDRACLEAR eller

2 33 bygga upp din egen trygghet att tillpassa kontaktlinser hos barn och tonåringar förklara för barn och deras föräldrar att upp till 9 av 10 kan lyckas med kontaktlinser förstärka budskapet att kontaktlinsanvändning kan ge fördelar utan problem i alla åldrar. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM för två veckors användning. Denna studie gjorde också en kartläggning av deltagarna tre månader efter det första besöket för att fastställa hur många av deltagarna som fortsatte använda kontaktlinser.4 80 procent av tonåringarnas föräldrar och 63 procent av barnens föräldrar köpte linser efter studien. Graden av nöjdhet med kontaktlinserna var hög, hos både dem som köpte ytterligare kontaktlinser och de som inte gjorde det. Barn och tonåringar rapporterade liknande kontaktlinskomfort och låg frekvens av de flesta symtom. Den senaste publikationen från ACHIEVEstudien jämförde användningstider mellan kontaktlinserna 1 DAY ACUVUE och ACUVUE 2 samt glasögon hos barn och tonåringar med myopi.5 Omkring 93 procent av försökspersonerna som slumpmässigt utsågs att bära kontaktlinser fortsatte att bära dessa under hela den tre år långa studien, så adaptationsgraden för mjuka kontaktlinser är mycket hög i denna åldersgrupp. Yngre kontaktlinsbärare använde sina linser under kortare perioder än vad glasögonbärarna använde sina glasögon, men den totala tiden som synkorrigering användes (sammanlagd tid för glasögonanvändning och kontaktlinsanvändning) var likartad i de båda grupperna. I genomsnitt använde kontaktlinsbärarna sina linser under 74 timmar per vecka, vilket pekar på att kontaktlinser är ett genomförbart, primärt alternativ för synkorrektion hos barn. Kontaktlinser kan fungera bra hos barn och tonåringar när det gäller initial utprovning, tillvänjning, fortsatt linsanvändning och användningstid. Hur kan barn dra nytta av kontaktlinser? Fördelarna med kontaktlinser för barn och tonåringar när det gäller synen kanske är självklara, men studier från senare tid som undersökt andra, mindre påtagliga fördelar har uppvisat intressanta resultat. Självuppskattningen av såväl fysiskt utseende som förmåga att utöva idrott samt den sociala acceptansen förbättrades mer hos barn i åldern 8 11 år som bar kontaktlinser än hos barn som bar glasögon. Synvårdspersonal bör därför överväga både de sociala och de synmässiga fördelarna med kontaktlinsanvändning.6 En annan, nyligen genomförd studie jämförde förbättringarna i livskvalitet från kontaktlinsanvändning hos barn i åldern 8 12 år och tonåringar i åldern år. Deltagarna fick också svara på frågor om användningstid och nöjdhet med kontaktlinserna under specifika aktiviteter. Kontaktlinserna förbättrade livskvaliteten i liknande grad hos barn och tonåringar. Deltagarnas livskvalitet förbättrades mest i fråga om utseende och deltagande i aktiviteter, vilket medförde en dramatisk förbättring i hur nöjda de var med sin synkorrigering när de bar kontaktlinser. Förutom att förbättra synen kan kontaktlinser ge mindre påtagliga men fortfarande viktiga fördelar jämfört med glasögon hos unga patienter. påminna dig om att synen inte är den enda faktorn som ska övervägas vid valet av synkorrigering förklara att kontaktlinser kan förbättra livskvalitet och många aspekter av självbilden understryka att barn och ton- >

3 34 VETENSKAP åringar som byter från glasögon till kontaktlinser känner sig mer självsäkra när det gäller utseende, förmåga att utöva idrott och social acceptans. När bör barn börja använda kontaktlinser? Intresset för kontaktlinser börjar i tidig ålder, och det finns många syn- och livsstilsmässiga indikationer för kontaktlinsanvändning hos yngre barn. Medelåldern då optiker börjar ordinera kontaktlinser är dock 13 år,7 trots de bevis som pekar på att yngre barn är kapabla till självständig kontaktlinsanvändning.1-6 I själva verket bör inte beslutet om ett barn är redo för kontaktlinser avgöras av åldern. Det finns viktigare faktorer att överväga, däribland motivation, mognad och föräldrarnas roll. Funderingar om linshantering och förmågan att följa instruktioner kan vara en av orsakerna till att man avstår från att rekommendera kontaktlinser för yngre barn, ändå finns rön från nyligen gjorda studier som anger att de kan lyckas lika bra med kontaktlinser som tonåringar. Barn i åldern 8 11 år är lika kapabla som tonåringar i åldern när det gäller att ta hand om sina kontaktlinser, vilket i sin tur resulterar i liknande fynd om okulär hälsa hos de båda grupperna.2 När de båda åldersgrupperna en gång har fått öva på att sätta in och ta ut linserna använder de också linserna under liknande tidsperioder (80 respektive 84 timmar/vecka). Åldern bör inte vara avgörande när man beslutar om ett barn är en lämplig kandidat för kontaktlinser. Motivation och mognad hos barnet samt föräldrarnas engagemang är långt viktigare faktorer vid beslutet om ett barn ska tillpassas kontaktlinser. utöka åldersintervallet hos dina kontaktlinspatienter förklara för föräldrar och barn att motivation, mognad och föräldrarnas engagemang är viktigare än åldern försäkra dem om att yngre barn lyckas lika bra och är lika nöjda med kontaktlinser som tonåringar. Vilken typ av lins är bäst? Fördelar och nackdelar med olika linstyper har behandlats grundligt i en tidigare undersökning,8 men nyligen utförda studier har tillfört mer bevis som vi kan basera våra ordineringar på. CLAMP-studien har visat att barn kan trivas med att använda både stabila (RGP) och mjuka kontaktlinser, men det är mer troligt att man långsiktigt vänjer sig med mjuka linser.9 Ungefär 93 procent av de barn som fick antingen endagslinser eller tvåveckorslinser fortsatte att använda dem under tre år,5 jämfört med bara 55 procent för RGP-linsbärarna.9 Dessutom var användningstiden hos dem som använde mjuka kontaktlinser 87 timmar/per vecka jämfört med 76 timmar/per vecka för RGPlinsbärarna, vilket kan ha sin grund i en högre prevalens av symtom hos RGP-linsbärarna. Oron att mjuka kontaktlinser kan öka myopiutvecklingen är ogrundad. Det fanns ingen kliniskt relevant ökning i axiell längd, korneal kurvatur eller myopiutveckling med mjuka kontaktlinser jämfört med glasögonanvändning.10 Idag är mjuka linser det troligaste valet av kontaktlinser för unga användare. Modalitet, material, bytesfrekvens, hanteringsegenskaper och inbyggt UV-skydd är faktorer som man bör överväga vid valet av den lämpligaste linsen.11 Livsstilsbehov, ögonhälsa och budget ska också övervägas.12 Bland optiker debatteras ofta fördelarna med endagslinser jämfört med silikonhydrogellinser, men denna debatt kan visa sig vara irrelevant på grund av de silikonhydrogellinser för endagsbruk som har lanserats. Framtida forskning kommer utan tvivel att undersöka den kliniska funktionen av dessa linser hos yngre patienter. Vad gäller kostnad har årskostnaderna för mjuka tvåveckorslinser och månadslinser visat sig vara i det närmaste identiska.12 Endagslinser är lika kostnadseffektiva som återanvändbara linser om de används 5 dagar/vecka och mer ekonomiska om de används 1 4 dagar/vecka. Nya rön tyder på att UV-strålning utgör en signifikant, långsiktig risk för ögonen.13 Barn är särskilt sårbara för UV-skador eftersom få barn bär ögonskydd utomhus; större pupiller och klara ögonlinser innebär att mer UV-strålning når näthinnan. Man har även beräknat att varje individ har mottagit omkring en fjärdedel av sin livstidsexponering av UV vid 18 års ålder.14 Optiker bör därför utbilda patienter från unga år i okulärt UV-skydd och rekommendera UV-blockerande linser till denna grupp av linsbärare. Det bör också påpekas att UVabsorberande kontaktlinser inte ersätter solglasögon eftersom de inte helt täcker ögat och det omkringliggande området. Fler barn är kapabla att vänja sig vid mjuka kontaktlinser än till stabila kontaktlinser, och endagslinser och korttidslinser är båda bra alternativ för mjuka linser hos barn. informera om dina ordineringsbeslut för denna åldersgrupp hjälpa till att förebygga att barn slutar använda kontaktlinser hålla utkik efter ny information om fördelarna med olika typer av mjuka linser för barn Är det lätt att tillpassa linser för barn? Trots studier som visar att barn och tonåringar är kapabla att använda olika kontaktlinstyper med gott resultat finns det en tendens bland optiker att anta att tillpassningen för yngre barn är svårare och mer tidskrävande. Den totala stoltiden för barn i åldern 8 12 år är dock bara 15 minuter längre än för tonåringar i åldern år.2 Merparten av skillnaden kan förklaras med att det tar längre tid att lära barnen isättning och uttagning. Isättning och uttagning lärs vanligen ut av den övriga personalen, varför optikern spenderar ungefär lika mycket tid med barn som med tonåringar. Dessutom är det mycket överlappning när det gäller tidsåtgången för att lära ut kontaktlinshantering till barn och tonåringar. Det främsta skälet till denna skillnad är att några få barn behöver flera besök för att lära sig att sätta in linserna. Om man eliminerar dessa faktorer genom att jämföra medianerna så minskar skillnaden Optik

4 35 mellan barn och tonåringar till endast fem minuter. Forskarna kunde fastställa huruvida det skulle ta längre tid att arbeta med en viss person baserat på deras initiala intryck av barnets motivation, nervositet, mognad, hygien och storleken av den palpebrala aperturen samt även föräldrarnas entusiasm. Tillpassa barn med kontaktlinser är lätttare än vad man kanske förväntar sig, och yngre barn behöver bara något längre stoltid än tonåringar. stilla oron över ökad stoltid med yngre barn planera stoltid utifrån individuella patientbehov snarare än ålder delegera upplärning av isättning och uttagning till den övriga personalen. Kan barn sköta sina kontaktlinser? Svårighet att följa anvisningar och att sköta om sina linser är den primära oron för föräldrar och optiker, även om nya studier visar att denna oro till stor del är ogrundad. Barn och tonåringar är lika skickliga när det gäller att hantera mjuka linser och har en utmärkt förståelse för linsvård.2 I en tidigare studie sade 90 procent av barn i åldern 8 11 som använde endagslinser antingen att de aldrig hade problem eller att de oftast inte hade problem i fråga om att hantera sin linser.15 Andra författare har funnit att barn följer instruktioner likvärdigt som andra användare, och att de är fullt kapabla att hantera linserna och ta hand om skötseln av linserna.16 En undersökning av barn i åldern år som använde mjuka linser under sex månader visade också en hög grad av förmåga att följa instruktioner. Omkring 90 procent visste att daglig rengöring var nödvändig, 96 procent förstod vad desinfektion av linserna innebar och 99 procent uttryckte tillförsikt när det gällde hur linserna skulle skötas.7 Liksom för alla kontaktlinsbärare är det viktigt att repetera anvisningarna vid varje återbesök. Både barn och tonåringar svarade rätt på ca 93 procent av frågorna om kontaktlinsskötsel vid linsutlämningen, men vid uppföljningsbesöket tre månader senare hade andelen rätta svar i den yngre åldersgruppen sjunkit till 88 procent medan tonåringarna hamnade något högre på 92 procent.17 Barn och tonåringar har god förmåga att hantera kontaktlinser och följa givna instruktioner, men anvisningarna bör tydliggöras och repeteras, särskilt hos yngre barn. tydliggöra budskapet att även yngre barn är kapabla att sköta sina kontaktlinser be patienterna att visa hur de sköter linserna vid varje besök överväga att använda ett enkelt frågeformulär för att testa barnets kunskaper om rutinerna kring skötseln och använda svaren för att gå igenom de områden som behöver tydliggöras. Är det säkert för barn att använda kontaktlinser? I CLIP-studien har man observerat god okulär hälsa hos barn med kontaktlinser. Den amerikanska studien uppvisade ingen skillnad mellan fynden från undersökning med spaltlampa från de båda åldersgrupperna och inga allvarliga, oönskade händelser rapporterades.22 Enbart konjunktival staining var signifikant större vid alla uppföljningsbesök jämfört med utgångsläget, och de flesta biomikroskopiska fynd hade minskat till eller var under värdena jämfört med utgångsläget efter tre månader. En ny, storskalig undersökning från CLAY-gruppen stödjer uppfattningen att yngre barn tryggt kan använda kontaktlinser.18 I den retrospektiva granskningen av användare av mjuka linser i åldern 8 33 år från besök mellan 2006 och 2009 hittades 522 händelser som orsakade avbrott i kontaktlinsanvändningen för 426 användare. Andelen besök med en incidens var mindre än 3 procent vid den nedre respektive övre delen i åldersspannet (8 13 år och år). I åldersgruppen år fanns en incidens i 5 procent av besöken med den högsta förekomsten i åldern år. Författarna menar att risken för oönskade incidenser som orsakar avbrott i användningen av mjuka linser har ett maximum under tonåren och tidig vuxen ålder. I jämförelse med tonåringar och unga vuxna uppvisar barn under 14 år färre avbrott i linsanvändningen, möjligen därför att en större andel av dem använder endagslinser som förknippas med lägre risk. CLAY-gruppen tittade även på riskfaktorer för signifikanta och allvarliga händelser i samma grupp av användare av mjuka linser. Användning av mjuka linser hos unga patienter i åldern 8 13 år förknippades med en låg risk för korneala infiltrat eller infektioner jämfört med tonåringar och unga vuxna.19 En ny studie av riskfaktorer för mikrobiell keratit vid användning av endagslinser visar att ung ålder och täta återbesök kan ha en skyddande effekt mot allvarliga infektioner vid denna modalitet.20 En nyligen publicerade studie i USA21 belyste andelen kontaktlinsrelaterade besök på akutmottagning, inklusive abrasion och konjunktivit. I studien granskades journaler från två år och 100 sjukhus, och man uppskattade att 23 procent av fallen som var förknippade med någon medicinteknisk enhet härrörde från linsanvändning. Huvuddelen inträffade hos personer i åldern år, följt av barn mellan 11 och 15 år. Även om skadorna vanligen var ytliga och inte krävde att linsbäraren lades in, hade många av dem kunnat förebyggas. De vanligaste riskfaktorerna var avvikelse från rekommenderad användning eller linsbyte och dålig efterlevnad av system för linsanvändning och skötsel, vilket understryker behovet av att involvera föräldrarna under tillpassningen och efterkontrollen samt att förstärka att givna instruktioner följs och förebygga potentiella komplikationer. Några av begränsningarna i denna studie var att det saknades en uppskattning av prevalensen av linsanvändning i populationen, att man kombinerade flera oönskade händelser som är vanliga hos barn, däribland korneal abrasion och konjunktivit samt att man inte undersökte andelen incidenser hos ungdomar som inte använde kontaktlinser. Oönskade incidenser är sällsynta bland barn som använder kontaktlinser, och det Optik

5 36 VETENSKAP är mindre sannolikt att sådana orsakar avbrott i användningen hos yngre barn än hos tonåringar och unga vuxna. försäkra föräldrar om att förekomsten av hälsoproblem hos unga kontaktlinsbärare är låg överväga den relativa risken för oönskade incidenser bland användare i olika åldersgrupper påminna patienter och föräldrar om att omgående höra av sig om de upplever några problem. Hur är föräldrars inställning gentemot kontaktlinser till sina barn? Föräldrarnas inflytande har länge varit en faktor för huruvida barn använder kontaktlinser eller inte, men senare tids forskning har spridit mycket ljus över föräldrars attityder till synkorrigering. I en amerikansk undersökning sade över hälften (56 procent) av föräldrar till barn med synkorrigering i åldern 8 17 år att deras barn var intresserad av kontaktlinser, ändå hade nästan en tredjedel aldrig övervägt kontaktlinser till sitt barn.22 Fyra av tio kände sig inte trygga med kontaktlinser till barn, och deras främsta bekymmer var att kontaktlinser är svårare att rengöra och hålla reda på än glasögon. I en CLESG-studie som genomfördes i Italien, Spanien och Portugal tittade man på hur föräldrar påverkar sina barns attityder till kontaktlinser och kartlade ungdomar i åldern år och deras föräldrar.23 Merparten av ungdomarna (77 procent) och föräldrarna (66 procent) uttryckte ett stort intresse i kontaktlinsanvändning, trots att inga av ungdomarna använde kontaktlinser. Båda grupperna var överens om att kontaktlinser uppfyller ett estetiskt behov hos ungdomar. Föräldrarna, men inte ungdomarna, upplevde att kontaktlinser var signifikant mindre säkra för ungdomar än i den allmänna populationen. Som förväntat var föräldrar som själva använde kontaktlinser mer benägna att tillmötesgå sitt barns begäran att få använda linser, och mammorna som ofta följde med sitt barn till synundersökningen var särskilt bekymrade över hantering och säkerhet. Föräldrar kan utgöra en barriär för kontaktlinsanvändning hos barn, och i synnerhet mödrar är oroade över hantering och säkerhet. utbilda föräldrar om fördelarna med, enkelheten i användning av och säkerheten hos kontaktlinser bemöta den oro som kan finnas i fråga om kontaktlinser ge praktiska demonstrationer av linshantering till både föräldrar och barn. Kan kontaktlinser kontrollera myopi? Den senaste utvecklingen inom myopikontroll har drivit på ett ännu större intresse för pediatrisk kontaktlinsanvändning och kontaktlinsernas roll vid såväl behandling som korrektion av refraktionsfel. Stabila linser, mjuka linser, linser som omformar kornea och nu antimyopiska mjuka linser har alla studerats. Formändring av kornea över natt (ortokeratologi med s.k. orto-k-linser) har rönt uppmärksamhet i den nyare litteraturen. COOKI-studien har visat att barn kan uppleva normal syn under dagen om de använder orto-k-linser under sömnen, och de upplevde inga oönskade incidenser under sex månader.24 I två studier (LORIC och CRAYON) undersöktes myopikontrollen hos orto-k-linser, och i båda studierna fann man att linserna bromsar tillväxten av ögat med omkring 50 procent, även om det fanns signifikant variation i effekt mellan försökspersonerna.25, 26 En randomiserad, klinisk studie måste dock ändå genomföras för att fastställa de faktiska effekterna av orto-k-linser på ögats tillväxt. Även om ortokeratologi är effektivt när det gäller att bromsa ögonens tillväxt finns det potentiella begränsningar med denna modalitet. Framförallt är risken för mikrobiell keratit (MK) vid ortokeratologi inte känd. Man tror dock att risken är likartad den vid användning över natt av vilken typ av kontaktlins som helst.27 Försök att kontrollera myopi hos barn med daglig användning av mjuka linser har också nyligen rapporterats utifrån upptäckten att perifer hyperopisk retinal defokusering kan fungera som en signal för ökad tillväxt av ögat och föregå debut av myopi.28 Vision CRC:s studiegrupp för myopikontroll rapporterade att efter sex månaders användning var myopiprogressionen med en kontaktlins som utformats för att reducera perifer hyperopi 54 procent mindre än med glasögon hos kinesiska barn i åldern 7 14 år.29 Forskning i Nya Zeeland har beskrivit en bifokal, mjuk lins med en central korrigeringszon och koncentriska behandlingszoner med signifikant reducerad myopiprogression under 10 månader hos barn i åldern år i jämförelse med enstyrke standardlinser.30 Längre erfarenhet av dessa linser behövs, men de ger ett visst hopp om myopikontroll med mjuka kontaktlinser i framtiden. Orto-K-linser förefaller bromsa utvecklingen av myopi hos många barn, även om ytterligare studier behövs, och andra metoder under utveckling ser lovande ut för framtiden. vara uppmärksam på senaste forskningen om kontaktlinser och myopikontroll bemöta föräldrars förväntningar och informera dem om att livsstil och andra faktorer också har betydelse göra praktiken mer barnvänlig för att förbereda dig på ett ökat intresse inom detta område. Sammanfattningsvis är kontaktlinser för barn ett viktigt fokus för nuvarande och framtida forskning som konstant ger upphov till nya fynd. Synvårdspersonal behöver bekanta dig med den senaste utvecklingen för att kunna besvara frågor som föräldrar och barn ofta ställer och att för att säkerställa att rutinerna i verksamheten avspeglar det aktuella tänkesättet. Vad dessa studier säger oss är att barn och tonåringar kan använda kontaktlinser med gott resultat och ta del av de många viktiga fördelarna med kontaktlinsanvändning. Barn i alla åldrar bör ges möjligheten

6 37 att prova kontaktlinser som bör presenteras som ett alternativ för synkorrigering så tidigt som möjligt. Den här artikeln sponsrades av ett anslag från Johnson & Johnson Vision Care som ingår i Johnson & Johnson Medical Ltd. Referenser 1. Li L, Moody K, Tan DTH et al. Contact Lenses in Pediatrics Study in Singapore. Eye & Contact Lens 2009;35: Walline JJ, Jones LA, Rah MG et al. Contact lenses in pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline JJ, Gaume A, Jones LA et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye & Contact Lens 2007;33: Jones LA, Walline JJ, Gaume A et al. Purchase of contact lenses and contactlenses-related symptoms following the Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study. Cont Lens & Anterior Eye 2009;32: Jones-Jordan LA, Chitkara M, Coffey B et al. A comparison of spectacle and contact lens wearing times in the ACHIEVE study. Clin Exp Optom 2010;93: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part one. Optician 2009;237: Christie C and Ruston D. Kids and contact lenses Part 2. Optometry Today 2007;47: Jones-Jordan LA, Walline JJ, Mutti DO et al. Gas permeable and soft contact lens wear in children. Optom Vis Sci 2010;87: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. A randomized trial of the effects of soft contact lenses on myopia progression in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part two. Optician 2009;237: Efron N, Efron SE, Morgan PB et al. A cost-per-wear model based on contact lens replacement frequency. Clin Exp Optom 2010;93: Walsh K. How exposed are you? UV and your practice. Optician 2010; 239 (6246): Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV doses of young adults. Photochem Photobiol 2003; 77(4): Walline JJ, Long S and Zadnik K. Daily disposable contact lens wear in myopic children. Optom Vis Sci 2004;81: Soni PS, Horner DG, Jimenez et al. Will young children comply with and follow instructions to successfully wear soft contact lenses? CLAO J 1995;21: CLIP Study. Unpublished data. 18. Wagner H, Chalmers RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Chalmers RL, Wagner H, Mitchell G et al. Age and other risk factors for serious and significant events with contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Stapleton F, Naduvilath T, Keay LJ et al. Risk factors for microbial keratitis in daily disposable contact lens wear. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Wang C, Hefflin B, Cope J et al. Emergency Department Visits for Medical Device-Associated Adverse Events Among Children. Pediatrics published online Jul 26, 2010; DOI: /peds Survey by Fairfield Research for US Good Housekeeping Reader Advisory Panel, Zeri F, Durban JJ, Hidalgo F et al. Attitudes towards contact lenses: A comparative study of teenagers and their parents. Contact Lens Anterior Eye 2010;33: Walline JJ, Rah MJ and Jones LA. The Children s Overnight Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study. Optom Vis Sci 2004; Cho P, Cheung SW and Edwards M. The longitudinal orthokeratology research in children (LORIC) in Hong Kong; a pilot study on refractive changes and myopia control. Curr Eye Res 2005; Walline JJ, Jones LA and Sinnott LT. Corneal reshaping and myopia progression. Br J Ophthalmol 2009;93: Bullimore MA, Jones-Jordan LA, Sinnott L. The risk of microbial keratitis with overnight corneal reshaping lenses. Optom Vis Sci 2009; abstract Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48: Holden BA, Sankaridurg P, Lazon de la Jara et al. Reduction in the rate of progress of myopia with a contact lens designed to reduce relative peripheral hyperopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Phillips JR and Anstice NS. Myopic retinal defocus with a simultaneous clear retinal image slows childhood myopia progression. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Om författaren Dr Jeffrey Walline är biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry. Han har genomfört flera pediatriska undersökningar av kontaktlinser och myopikontroll.

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer.

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Ida Fransson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O31

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

34 VETENSKAP. Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen

34 VETENSKAP. Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen 34 VETENSKAP av Professor James Wolffsohn, Deputy Dean för Life and Health Sciences vid Aston University Denna artikel publicerades första gången i Optician. Wolffsohn J. The need for ocular UV protection.

Läs mer

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum

NORDIC. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING. Kongress i Houston. Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2008 Kongress i Houston Astigmatism och kontaktlinser Optikmässan Kontaktlinsforum Innehåll Nr 1/2008 OSKAR JOHANSSON Den årliga Optikmässan

Läs mer

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye, OD, MS, FAAO and, PhD Tack. Min kollega Srini och jag är mycket glada över att få prata med er idag om allt-i-en-vätskor. Vi ska

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Forskningsrapport Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Inger Eliasson & Annika Johansson Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr.

NORDIC. Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 1 2007 Korneakongress i Houston ett måste Ögontorrhet - en jämförande studie Ulcerös keratit vid missbruk av crack Profilen: Lars Salmonson

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund.

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Web-based training a model to increase compliance in the rehabilitation of dogs. Matilda Smeds Skara 2013 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt Pia Wennerholm Juslin och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se När barn och ungdomar får bestämma

Läs mer

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD

PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD Hälsa och samhälle PLÖTSLIG SPÄDBARNSDÖD En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn DENNIS NYHLÈN JOHAN WIDERBERG Examensarbete Kurs HT 01 Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Hur provisionslön påverkar säljares motivation

Hur provisionslön påverkar säljares motivation Victor Wiklund Viktor Harén Hur provisionslön påverkar säljares motivation How commission salary influence salespeople motivation Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: HT-13 Johan Kaluza Förord

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Unga med Anorexia Nervosa

Unga med Anorexia Nervosa Unga med Anorexia Nervosa - Hur kan sjuksköterskan stödja? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Ghazaleh Sarvi Therese Strandberg Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng OM5250 HT 2013 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD

Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet termin 6 Malin Pettersson Behandling av sömnsvårigheter hos barn med ADHD Treatment of sleep disturbance among children with ADHD En intervjustudie

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer

Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs

Trendspanare spår ny guldålder. 16 sidor om Optikmässan NR 8.13. Ett magasin från optikbranschen. Vetenskap: Fler saker än god synskärpa behövs Ett magasin från optikbranschen 16 sidor om Optikmässan Trendspanare spår ny guldålder Annie utbildar landets nya optikerassistenter Starkt stöd för att behålla KIs optikerprogram Vetenskap: Fler saker

Läs mer