Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser"

Transkript

1 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga patienter verkligen uppnå (ACHIEVE) en lyckad kontaktlinsanvändning? Jeff Walline avslöjar fynden från de senaste studierna på barn och kontaktlinser. Det kan kännas naturligt att anta de många fördelarna med kontaktlinser skulle gälla för yngre på samma sätt som för vuxna, men det är oklokt att göra detta antagande utan bevis. Tidigare utfördes inte många studier på pediatrisk kontaktlinsanvändning, men nu är tillpassning av kontaktlinser för barn och tonåringar ett viktigt område inom aktuell kontaktlinsforskning, med flera studier som producerar många publikationer inom ämnet (tabell 1). I själva verket framkommer nu alltmer bevis som stödjer kontaktlinsanvändning hos barn och som besvarar och bemöter TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser för barn och tonåringar: ACHIEVE Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment CLAMP Contact Lens and Myopia Progression CLAY Contact Lenses and Youth CLESG Contact Lens Evolution Study Group CLIP Contact Lenses in Paediatrics COOKI Children s Overnight Orthokeratology Investigation CRAYON Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness LORIC Longitudinal Orthokeratology Research in Children några av de viktigaste frågorna och övervägandena när det gäller pediatrisk kontaktlinsanvändning. Allteftersom forskningen fortskrider kring hur vi med kontaktlinser kan kontrollera myopiutvecklingen är det troligt att detta område kommer att få ännu mer uppmärksamhet. I denna artikel tittar vi närmare på några av de senaste publikationerna för att besvara vanliga frågor om kontaktlinser för barn och tonåringar, samt föreslår hur dessa fynd kan tillämpas till vardags i den kliniska verksamheten. Hur bra fungerar barn med kontaktlinser? Många av de viktigaste studierna har uppvisat hög nöjdhet- och framgångsgrad med kontaktlinser i denna åldersgrupp. I CLIPstudien i Singapore tillpassades endagslinserna 1 DAY ACUVUE eller 1 DAY ACUVUE for ASTIGMATISM till barn i åldern 8 11 år, och 90 procent fullföljde studien framgångsrikt.1 Allmän synkvalitet och komfort samt komfort vid dagens slut värderades avsevärt högre hos kontaktlinsbärarna än hos glasögonbärarna vid varje uppföljningsbesök under tre månader. De flesta barn och föräldrar föredrog kontaktlinser framför glasögon utifrån ett stort antal aspekter, däribland syn, komfort, hantering och utseende, och 95 procent var antingen mycket nöjda eller nöjda med kontaktlinsanvändningen i slutet av studien. Dessa fynd överensstämmer med fynden i CLIP-studien i USA där man använde ett liknande protokoll och jämförde tillpassning av kontaktlinser och uppföljning mellan barn i åldern 8 12 år och tonåringar i åldern år.2,3 De linser som användes var silikonhydrogellinserna ACUVUE ADVANCE med HYDRACLEAR eller

2 33 bygga upp din egen trygghet att tillpassa kontaktlinser hos barn och tonåringar förklara för barn och deras föräldrar att upp till 9 av 10 kan lyckas med kontaktlinser förstärka budskapet att kontaktlinsanvändning kan ge fördelar utan problem i alla åldrar. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM för två veckors användning. Denna studie gjorde också en kartläggning av deltagarna tre månader efter det första besöket för att fastställa hur många av deltagarna som fortsatte använda kontaktlinser.4 80 procent av tonåringarnas föräldrar och 63 procent av barnens föräldrar köpte linser efter studien. Graden av nöjdhet med kontaktlinserna var hög, hos både dem som köpte ytterligare kontaktlinser och de som inte gjorde det. Barn och tonåringar rapporterade liknande kontaktlinskomfort och låg frekvens av de flesta symtom. Den senaste publikationen från ACHIEVEstudien jämförde användningstider mellan kontaktlinserna 1 DAY ACUVUE och ACUVUE 2 samt glasögon hos barn och tonåringar med myopi.5 Omkring 93 procent av försökspersonerna som slumpmässigt utsågs att bära kontaktlinser fortsatte att bära dessa under hela den tre år långa studien, så adaptationsgraden för mjuka kontaktlinser är mycket hög i denna åldersgrupp. Yngre kontaktlinsbärare använde sina linser under kortare perioder än vad glasögonbärarna använde sina glasögon, men den totala tiden som synkorrigering användes (sammanlagd tid för glasögonanvändning och kontaktlinsanvändning) var likartad i de båda grupperna. I genomsnitt använde kontaktlinsbärarna sina linser under 74 timmar per vecka, vilket pekar på att kontaktlinser är ett genomförbart, primärt alternativ för synkorrektion hos barn. Kontaktlinser kan fungera bra hos barn och tonåringar när det gäller initial utprovning, tillvänjning, fortsatt linsanvändning och användningstid. Hur kan barn dra nytta av kontaktlinser? Fördelarna med kontaktlinser för barn och tonåringar när det gäller synen kanske är självklara, men studier från senare tid som undersökt andra, mindre påtagliga fördelar har uppvisat intressanta resultat. Självuppskattningen av såväl fysiskt utseende som förmåga att utöva idrott samt den sociala acceptansen förbättrades mer hos barn i åldern 8 11 år som bar kontaktlinser än hos barn som bar glasögon. Synvårdspersonal bör därför överväga både de sociala och de synmässiga fördelarna med kontaktlinsanvändning.6 En annan, nyligen genomförd studie jämförde förbättringarna i livskvalitet från kontaktlinsanvändning hos barn i åldern 8 12 år och tonåringar i åldern år. Deltagarna fick också svara på frågor om användningstid och nöjdhet med kontaktlinserna under specifika aktiviteter. Kontaktlinserna förbättrade livskvaliteten i liknande grad hos barn och tonåringar. Deltagarnas livskvalitet förbättrades mest i fråga om utseende och deltagande i aktiviteter, vilket medförde en dramatisk förbättring i hur nöjda de var med sin synkorrigering när de bar kontaktlinser. Förutom att förbättra synen kan kontaktlinser ge mindre påtagliga men fortfarande viktiga fördelar jämfört med glasögon hos unga patienter. påminna dig om att synen inte är den enda faktorn som ska övervägas vid valet av synkorrigering förklara att kontaktlinser kan förbättra livskvalitet och många aspekter av självbilden understryka att barn och ton- >

3 34 VETENSKAP åringar som byter från glasögon till kontaktlinser känner sig mer självsäkra när det gäller utseende, förmåga att utöva idrott och social acceptans. När bör barn börja använda kontaktlinser? Intresset för kontaktlinser börjar i tidig ålder, och det finns många syn- och livsstilsmässiga indikationer för kontaktlinsanvändning hos yngre barn. Medelåldern då optiker börjar ordinera kontaktlinser är dock 13 år,7 trots de bevis som pekar på att yngre barn är kapabla till självständig kontaktlinsanvändning.1-6 I själva verket bör inte beslutet om ett barn är redo för kontaktlinser avgöras av åldern. Det finns viktigare faktorer att överväga, däribland motivation, mognad och föräldrarnas roll. Funderingar om linshantering och förmågan att följa instruktioner kan vara en av orsakerna till att man avstår från att rekommendera kontaktlinser för yngre barn, ändå finns rön från nyligen gjorda studier som anger att de kan lyckas lika bra med kontaktlinser som tonåringar. Barn i åldern 8 11 år är lika kapabla som tonåringar i åldern när det gäller att ta hand om sina kontaktlinser, vilket i sin tur resulterar i liknande fynd om okulär hälsa hos de båda grupperna.2 När de båda åldersgrupperna en gång har fått öva på att sätta in och ta ut linserna använder de också linserna under liknande tidsperioder (80 respektive 84 timmar/vecka). Åldern bör inte vara avgörande när man beslutar om ett barn är en lämplig kandidat för kontaktlinser. Motivation och mognad hos barnet samt föräldrarnas engagemang är långt viktigare faktorer vid beslutet om ett barn ska tillpassas kontaktlinser. utöka åldersintervallet hos dina kontaktlinspatienter förklara för föräldrar och barn att motivation, mognad och föräldrarnas engagemang är viktigare än åldern försäkra dem om att yngre barn lyckas lika bra och är lika nöjda med kontaktlinser som tonåringar. Vilken typ av lins är bäst? Fördelar och nackdelar med olika linstyper har behandlats grundligt i en tidigare undersökning,8 men nyligen utförda studier har tillfört mer bevis som vi kan basera våra ordineringar på. CLAMP-studien har visat att barn kan trivas med att använda både stabila (RGP) och mjuka kontaktlinser, men det är mer troligt att man långsiktigt vänjer sig med mjuka linser.9 Ungefär 93 procent av de barn som fick antingen endagslinser eller tvåveckorslinser fortsatte att använda dem under tre år,5 jämfört med bara 55 procent för RGP-linsbärarna.9 Dessutom var användningstiden hos dem som använde mjuka kontaktlinser 87 timmar/per vecka jämfört med 76 timmar/per vecka för RGPlinsbärarna, vilket kan ha sin grund i en högre prevalens av symtom hos RGP-linsbärarna. Oron att mjuka kontaktlinser kan öka myopiutvecklingen är ogrundad. Det fanns ingen kliniskt relevant ökning i axiell längd, korneal kurvatur eller myopiutveckling med mjuka kontaktlinser jämfört med glasögonanvändning.10 Idag är mjuka linser det troligaste valet av kontaktlinser för unga användare. Modalitet, material, bytesfrekvens, hanteringsegenskaper och inbyggt UV-skydd är faktorer som man bör överväga vid valet av den lämpligaste linsen.11 Livsstilsbehov, ögonhälsa och budget ska också övervägas.12 Bland optiker debatteras ofta fördelarna med endagslinser jämfört med silikonhydrogellinser, men denna debatt kan visa sig vara irrelevant på grund av de silikonhydrogellinser för endagsbruk som har lanserats. Framtida forskning kommer utan tvivel att undersöka den kliniska funktionen av dessa linser hos yngre patienter. Vad gäller kostnad har årskostnaderna för mjuka tvåveckorslinser och månadslinser visat sig vara i det närmaste identiska.12 Endagslinser är lika kostnadseffektiva som återanvändbara linser om de används 5 dagar/vecka och mer ekonomiska om de används 1 4 dagar/vecka. Nya rön tyder på att UV-strålning utgör en signifikant, långsiktig risk för ögonen.13 Barn är särskilt sårbara för UV-skador eftersom få barn bär ögonskydd utomhus; större pupiller och klara ögonlinser innebär att mer UV-strålning når näthinnan. Man har även beräknat att varje individ har mottagit omkring en fjärdedel av sin livstidsexponering av UV vid 18 års ålder.14 Optiker bör därför utbilda patienter från unga år i okulärt UV-skydd och rekommendera UV-blockerande linser till denna grupp av linsbärare. Det bör också påpekas att UVabsorberande kontaktlinser inte ersätter solglasögon eftersom de inte helt täcker ögat och det omkringliggande området. Fler barn är kapabla att vänja sig vid mjuka kontaktlinser än till stabila kontaktlinser, och endagslinser och korttidslinser är båda bra alternativ för mjuka linser hos barn. informera om dina ordineringsbeslut för denna åldersgrupp hjälpa till att förebygga att barn slutar använda kontaktlinser hålla utkik efter ny information om fördelarna med olika typer av mjuka linser för barn Är det lätt att tillpassa linser för barn? Trots studier som visar att barn och tonåringar är kapabla att använda olika kontaktlinstyper med gott resultat finns det en tendens bland optiker att anta att tillpassningen för yngre barn är svårare och mer tidskrävande. Den totala stoltiden för barn i åldern 8 12 år är dock bara 15 minuter längre än för tonåringar i åldern år.2 Merparten av skillnaden kan förklaras med att det tar längre tid att lära barnen isättning och uttagning. Isättning och uttagning lärs vanligen ut av den övriga personalen, varför optikern spenderar ungefär lika mycket tid med barn som med tonåringar. Dessutom är det mycket överlappning när det gäller tidsåtgången för att lära ut kontaktlinshantering till barn och tonåringar. Det främsta skälet till denna skillnad är att några få barn behöver flera besök för att lära sig att sätta in linserna. Om man eliminerar dessa faktorer genom att jämföra medianerna så minskar skillnaden Optik

4 35 mellan barn och tonåringar till endast fem minuter. Forskarna kunde fastställa huruvida det skulle ta längre tid att arbeta med en viss person baserat på deras initiala intryck av barnets motivation, nervositet, mognad, hygien och storleken av den palpebrala aperturen samt även föräldrarnas entusiasm. Tillpassa barn med kontaktlinser är lätttare än vad man kanske förväntar sig, och yngre barn behöver bara något längre stoltid än tonåringar. stilla oron över ökad stoltid med yngre barn planera stoltid utifrån individuella patientbehov snarare än ålder delegera upplärning av isättning och uttagning till den övriga personalen. Kan barn sköta sina kontaktlinser? Svårighet att följa anvisningar och att sköta om sina linser är den primära oron för föräldrar och optiker, även om nya studier visar att denna oro till stor del är ogrundad. Barn och tonåringar är lika skickliga när det gäller att hantera mjuka linser och har en utmärkt förståelse för linsvård.2 I en tidigare studie sade 90 procent av barn i åldern 8 11 som använde endagslinser antingen att de aldrig hade problem eller att de oftast inte hade problem i fråga om att hantera sin linser.15 Andra författare har funnit att barn följer instruktioner likvärdigt som andra användare, och att de är fullt kapabla att hantera linserna och ta hand om skötseln av linserna.16 En undersökning av barn i åldern år som använde mjuka linser under sex månader visade också en hög grad av förmåga att följa instruktioner. Omkring 90 procent visste att daglig rengöring var nödvändig, 96 procent förstod vad desinfektion av linserna innebar och 99 procent uttryckte tillförsikt när det gällde hur linserna skulle skötas.7 Liksom för alla kontaktlinsbärare är det viktigt att repetera anvisningarna vid varje återbesök. Både barn och tonåringar svarade rätt på ca 93 procent av frågorna om kontaktlinsskötsel vid linsutlämningen, men vid uppföljningsbesöket tre månader senare hade andelen rätta svar i den yngre åldersgruppen sjunkit till 88 procent medan tonåringarna hamnade något högre på 92 procent.17 Barn och tonåringar har god förmåga att hantera kontaktlinser och följa givna instruktioner, men anvisningarna bör tydliggöras och repeteras, särskilt hos yngre barn. tydliggöra budskapet att även yngre barn är kapabla att sköta sina kontaktlinser be patienterna att visa hur de sköter linserna vid varje besök överväga att använda ett enkelt frågeformulär för att testa barnets kunskaper om rutinerna kring skötseln och använda svaren för att gå igenom de områden som behöver tydliggöras. Är det säkert för barn att använda kontaktlinser? I CLIP-studien har man observerat god okulär hälsa hos barn med kontaktlinser. Den amerikanska studien uppvisade ingen skillnad mellan fynden från undersökning med spaltlampa från de båda åldersgrupperna och inga allvarliga, oönskade händelser rapporterades.22 Enbart konjunktival staining var signifikant större vid alla uppföljningsbesök jämfört med utgångsläget, och de flesta biomikroskopiska fynd hade minskat till eller var under värdena jämfört med utgångsläget efter tre månader. En ny, storskalig undersökning från CLAY-gruppen stödjer uppfattningen att yngre barn tryggt kan använda kontaktlinser.18 I den retrospektiva granskningen av användare av mjuka linser i åldern 8 33 år från besök mellan 2006 och 2009 hittades 522 händelser som orsakade avbrott i kontaktlinsanvändningen för 426 användare. Andelen besök med en incidens var mindre än 3 procent vid den nedre respektive övre delen i åldersspannet (8 13 år och år). I åldersgruppen år fanns en incidens i 5 procent av besöken med den högsta förekomsten i åldern år. Författarna menar att risken för oönskade incidenser som orsakar avbrott i användningen av mjuka linser har ett maximum under tonåren och tidig vuxen ålder. I jämförelse med tonåringar och unga vuxna uppvisar barn under 14 år färre avbrott i linsanvändningen, möjligen därför att en större andel av dem använder endagslinser som förknippas med lägre risk. CLAY-gruppen tittade även på riskfaktorer för signifikanta och allvarliga händelser i samma grupp av användare av mjuka linser. Användning av mjuka linser hos unga patienter i åldern 8 13 år förknippades med en låg risk för korneala infiltrat eller infektioner jämfört med tonåringar och unga vuxna.19 En ny studie av riskfaktorer för mikrobiell keratit vid användning av endagslinser visar att ung ålder och täta återbesök kan ha en skyddande effekt mot allvarliga infektioner vid denna modalitet.20 En nyligen publicerade studie i USA21 belyste andelen kontaktlinsrelaterade besök på akutmottagning, inklusive abrasion och konjunktivit. I studien granskades journaler från två år och 100 sjukhus, och man uppskattade att 23 procent av fallen som var förknippade med någon medicinteknisk enhet härrörde från linsanvändning. Huvuddelen inträffade hos personer i åldern år, följt av barn mellan 11 och 15 år. Även om skadorna vanligen var ytliga och inte krävde att linsbäraren lades in, hade många av dem kunnat förebyggas. De vanligaste riskfaktorerna var avvikelse från rekommenderad användning eller linsbyte och dålig efterlevnad av system för linsanvändning och skötsel, vilket understryker behovet av att involvera föräldrarna under tillpassningen och efterkontrollen samt att förstärka att givna instruktioner följs och förebygga potentiella komplikationer. Några av begränsningarna i denna studie var att det saknades en uppskattning av prevalensen av linsanvändning i populationen, att man kombinerade flera oönskade händelser som är vanliga hos barn, däribland korneal abrasion och konjunktivit samt att man inte undersökte andelen incidenser hos ungdomar som inte använde kontaktlinser. Oönskade incidenser är sällsynta bland barn som använder kontaktlinser, och det Optik

5 36 VETENSKAP är mindre sannolikt att sådana orsakar avbrott i användningen hos yngre barn än hos tonåringar och unga vuxna. försäkra föräldrar om att förekomsten av hälsoproblem hos unga kontaktlinsbärare är låg överväga den relativa risken för oönskade incidenser bland användare i olika åldersgrupper påminna patienter och föräldrar om att omgående höra av sig om de upplever några problem. Hur är föräldrars inställning gentemot kontaktlinser till sina barn? Föräldrarnas inflytande har länge varit en faktor för huruvida barn använder kontaktlinser eller inte, men senare tids forskning har spridit mycket ljus över föräldrars attityder till synkorrigering. I en amerikansk undersökning sade över hälften (56 procent) av föräldrar till barn med synkorrigering i åldern 8 17 år att deras barn var intresserad av kontaktlinser, ändå hade nästan en tredjedel aldrig övervägt kontaktlinser till sitt barn.22 Fyra av tio kände sig inte trygga med kontaktlinser till barn, och deras främsta bekymmer var att kontaktlinser är svårare att rengöra och hålla reda på än glasögon. I en CLESG-studie som genomfördes i Italien, Spanien och Portugal tittade man på hur föräldrar påverkar sina barns attityder till kontaktlinser och kartlade ungdomar i åldern år och deras föräldrar.23 Merparten av ungdomarna (77 procent) och föräldrarna (66 procent) uttryckte ett stort intresse i kontaktlinsanvändning, trots att inga av ungdomarna använde kontaktlinser. Båda grupperna var överens om att kontaktlinser uppfyller ett estetiskt behov hos ungdomar. Föräldrarna, men inte ungdomarna, upplevde att kontaktlinser var signifikant mindre säkra för ungdomar än i den allmänna populationen. Som förväntat var föräldrar som själva använde kontaktlinser mer benägna att tillmötesgå sitt barns begäran att få använda linser, och mammorna som ofta följde med sitt barn till synundersökningen var särskilt bekymrade över hantering och säkerhet. Föräldrar kan utgöra en barriär för kontaktlinsanvändning hos barn, och i synnerhet mödrar är oroade över hantering och säkerhet. utbilda föräldrar om fördelarna med, enkelheten i användning av och säkerheten hos kontaktlinser bemöta den oro som kan finnas i fråga om kontaktlinser ge praktiska demonstrationer av linshantering till både föräldrar och barn. Kan kontaktlinser kontrollera myopi? Den senaste utvecklingen inom myopikontroll har drivit på ett ännu större intresse för pediatrisk kontaktlinsanvändning och kontaktlinsernas roll vid såväl behandling som korrektion av refraktionsfel. Stabila linser, mjuka linser, linser som omformar kornea och nu antimyopiska mjuka linser har alla studerats. Formändring av kornea över natt (ortokeratologi med s.k. orto-k-linser) har rönt uppmärksamhet i den nyare litteraturen. COOKI-studien har visat att barn kan uppleva normal syn under dagen om de använder orto-k-linser under sömnen, och de upplevde inga oönskade incidenser under sex månader.24 I två studier (LORIC och CRAYON) undersöktes myopikontrollen hos orto-k-linser, och i båda studierna fann man att linserna bromsar tillväxten av ögat med omkring 50 procent, även om det fanns signifikant variation i effekt mellan försökspersonerna.25, 26 En randomiserad, klinisk studie måste dock ändå genomföras för att fastställa de faktiska effekterna av orto-k-linser på ögats tillväxt. Även om ortokeratologi är effektivt när det gäller att bromsa ögonens tillväxt finns det potentiella begränsningar med denna modalitet. Framförallt är risken för mikrobiell keratit (MK) vid ortokeratologi inte känd. Man tror dock att risken är likartad den vid användning över natt av vilken typ av kontaktlins som helst.27 Försök att kontrollera myopi hos barn med daglig användning av mjuka linser har också nyligen rapporterats utifrån upptäckten att perifer hyperopisk retinal defokusering kan fungera som en signal för ökad tillväxt av ögat och föregå debut av myopi.28 Vision CRC:s studiegrupp för myopikontroll rapporterade att efter sex månaders användning var myopiprogressionen med en kontaktlins som utformats för att reducera perifer hyperopi 54 procent mindre än med glasögon hos kinesiska barn i åldern 7 14 år.29 Forskning i Nya Zeeland har beskrivit en bifokal, mjuk lins med en central korrigeringszon och koncentriska behandlingszoner med signifikant reducerad myopiprogression under 10 månader hos barn i åldern år i jämförelse med enstyrke standardlinser.30 Längre erfarenhet av dessa linser behövs, men de ger ett visst hopp om myopikontroll med mjuka kontaktlinser i framtiden. Orto-K-linser förefaller bromsa utvecklingen av myopi hos många barn, även om ytterligare studier behövs, och andra metoder under utveckling ser lovande ut för framtiden. vara uppmärksam på senaste forskningen om kontaktlinser och myopikontroll bemöta föräldrars förväntningar och informera dem om att livsstil och andra faktorer också har betydelse göra praktiken mer barnvänlig för att förbereda dig på ett ökat intresse inom detta område. Sammanfattningsvis är kontaktlinser för barn ett viktigt fokus för nuvarande och framtida forskning som konstant ger upphov till nya fynd. Synvårdspersonal behöver bekanta dig med den senaste utvecklingen för att kunna besvara frågor som föräldrar och barn ofta ställer och att för att säkerställa att rutinerna i verksamheten avspeglar det aktuella tänkesättet. Vad dessa studier säger oss är att barn och tonåringar kan använda kontaktlinser med gott resultat och ta del av de många viktiga fördelarna med kontaktlinsanvändning. Barn i alla åldrar bör ges möjligheten

6 37 att prova kontaktlinser som bör presenteras som ett alternativ för synkorrigering så tidigt som möjligt. Den här artikeln sponsrades av ett anslag från Johnson & Johnson Vision Care som ingår i Johnson & Johnson Medical Ltd. Referenser 1. Li L, Moody K, Tan DTH et al. Contact Lenses in Pediatrics Study in Singapore. Eye & Contact Lens 2009;35: Walline JJ, Jones LA, Rah MG et al. Contact lenses in pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline JJ, Gaume A, Jones LA et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye & Contact Lens 2007;33: Jones LA, Walline JJ, Gaume A et al. Purchase of contact lenses and contactlenses-related symptoms following the Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study. Cont Lens & Anterior Eye 2009;32: Jones-Jordan LA, Chitkara M, Coffey B et al. A comparison of spectacle and contact lens wearing times in the ACHIEVE study. Clin Exp Optom 2010;93: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part one. Optician 2009;237: Christie C and Ruston D. Kids and contact lenses Part 2. Optometry Today 2007;47: Jones-Jordan LA, Walline JJ, Mutti DO et al. Gas permeable and soft contact lens wear in children. Optom Vis Sci 2010;87: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. A randomized trial of the effects of soft contact lenses on myopia progression in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part two. Optician 2009;237: Efron N, Efron SE, Morgan PB et al. A cost-per-wear model based on contact lens replacement frequency. Clin Exp Optom 2010;93: Walsh K. How exposed are you? UV and your practice. Optician 2010; 239 (6246): Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV doses of young adults. Photochem Photobiol 2003; 77(4): Walline JJ, Long S and Zadnik K. Daily disposable contact lens wear in myopic children. Optom Vis Sci 2004;81: Soni PS, Horner DG, Jimenez et al. Will young children comply with and follow instructions to successfully wear soft contact lenses? CLAO J 1995;21: CLIP Study. Unpublished data. 18. Wagner H, Chalmers RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Chalmers RL, Wagner H, Mitchell G et al. Age and other risk factors for serious and significant events with contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Stapleton F, Naduvilath T, Keay LJ et al. Risk factors for microbial keratitis in daily disposable contact lens wear. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Wang C, Hefflin B, Cope J et al. Emergency Department Visits for Medical Device-Associated Adverse Events Among Children. Pediatrics published online Jul 26, 2010; DOI: /peds Survey by Fairfield Research for US Good Housekeeping Reader Advisory Panel, Zeri F, Durban JJ, Hidalgo F et al. Attitudes towards contact lenses: A comparative study of teenagers and their parents. Contact Lens Anterior Eye 2010;33: Walline JJ, Rah MJ and Jones LA. The Children s Overnight Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study. Optom Vis Sci 2004; Cho P, Cheung SW and Edwards M. The longitudinal orthokeratology research in children (LORIC) in Hong Kong; a pilot study on refractive changes and myopia control. Curr Eye Res 2005; Walline JJ, Jones LA and Sinnott LT. Corneal reshaping and myopia progression. Br J Ophthalmol 2009;93: Bullimore MA, Jones-Jordan LA, Sinnott L. The risk of microbial keratitis with overnight corneal reshaping lenses. Optom Vis Sci 2009; abstract Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48: Holden BA, Sankaridurg P, Lazon de la Jara et al. Reduction in the rate of progress of myopia with a contact lens designed to reduce relative peripheral hyperopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Phillips JR and Anstice NS. Myopic retinal defocus with a simultaneous clear retinal image slows childhood myopia progression. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Om författaren Dr Jeffrey Walline är biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry. Han har genomfört flera pediatriska undersökningar av kontaktlinser och myopikontroll.

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Dr. Susan E Burke Principal Scientist, Global Vision Care Research Development, Bausch + Lomb, Rochester NY. Inledning Under årtionden har man utforskat effekterna

Läs mer

Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se

Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se Att avbryta sina medarbetare är det en patientsäkerhetsrisk? Bild: Bertil Ericsson/sverigesradio.se Ann-Sofie Källberg Högskolan, Dalarna Akutkliniken, Falu Lasarett Institutionen för Medicin Solna, Karolinska

Läs mer

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet 1 Bakgrund-I Refraktion efter kataraktkirurgi Data från NCR 1. Aiming for emmetropia after cataract surgery: Swedish National

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr

Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) SJUKVÅRDSPERSONAL Vanliga frågor (FAQ) Broschyr ABILIFY (aripiprazol) är indicerat för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom typ 1

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism.

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism. 34 VETENSKAP En vändpunkt för designen av mjuka toriska linser Nya undersökningsmetoder har gett en bättre förståelse av hur mjuka toriska linser orienteras och banat vägen för mer framgångsrika linsdesigner,

Läs mer

Hur viktiga är ytegenskaper

Hur viktiga är ytegenskaper 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 VETENSKAP LINSSPECIAL Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer.

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Ida Fransson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O31

Läs mer

Studiedesign och effektmått

Studiedesign och effektmått Studiedesign och effektmått Kohortstudier och randomiserade studier Disposition Mått på association Studiedesign Randomiserade kliniska/kontrollerade prövningar Kohortstudier Mått på sjukdomsförekomst

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor i optometri

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En endosbehållare (0,3 ml) innehåller

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

Prevention Primär prevention. Transteoretiska modellen, TTM The transtheoretical model of behaviour change, Prochaska & DiClemente 1983

Prevention Primär prevention. Transteoretiska modellen, TTM The transtheoretical model of behaviour change, Prochaska & DiClemente 1983 Prevention Primär prevention Förhindra uppkomsten av cancer Sekundär prevention Tidig upptäckt Tertiär prevention Minska risken för komplikationer och död vid manifest sjukdom t.ex. adjuvant behandling,

Läs mer

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser

Fallbeskrivning Portfolio - kontaktlinser Fallbeskrivning Portfolio kontaktlinser Fall nummer: 20 Typ av fall: RGP Journalsystemets ID nummer: 41 548 Ålder:22 Kön: Kvinna Etnisk tillhörighet: Kaukasier Anledning till besöket: ill testa stabila

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Patientsäkerhetsdialog Executive Walk Rounds(EWR)

Patientsäkerhetsdialog Executive Walk Rounds(EWR) Patientsäkerhetsdialog Executive Walk Rounds(EWR) Hälso- och sjukvårdens kontinuerliga arbete med att förbättra patientsäkerheten har skiftat fokus från individ till system. Syftet är att skapa en öppen

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

Retrospektiv studie av akuta och långsiktiga komplikationer av venportar

Retrospektiv studie av akuta och långsiktiga komplikationer av venportar Retrospektiv studie av akuta och långsiktiga komplikationer av venportar 2015-02-17 Version 9 Emma Sundwall, ST-läkare, Anestesi och intensivvård, Sunderby sjukhus Handledare Magnus Hultin, Universitetslektor,

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

XIVSvenska. Mona Schlyter, Malmö. Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Mona Schlyter, Malmö. Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Mona Schlyter, Malmö Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt SECAMI The Secondary prevention and Compliance

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Infektionssjuklighet i barnfamiljer

Infektionssjuklighet i barnfamiljer Infektionssjuklighet i barnfamiljer Populärversion av Katarina Hedins avhandling Infections in small children and their families - symptoms consultations and antibiotics. Studien Syftet med studien var

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Manual för. Kundmötesmätning Synsam. Startdatum för besök: Se systemet. Slutdatum för besök: Se systemet

Manual för. Kundmötesmätning Synsam. Startdatum för besök: Se systemet. Slutdatum för besök: Se systemet Manual för Kundmötesmätning Synsam Startdatum för besök: Se systemet Slutdatum för besök: Se systemet Telefon +46 (0)8 410 Adress Daymaker AB, Storgatan 26, 645 30 Strängnäs E-post info@daymaker.se En

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Spel- och dataspelsberoende

Spel- och dataspelsberoende Spel- och dataspelsberoende ANDERS HÅKANSSON, LEG LÄKARE, PROFESSOR. BEROENDECENTRUM MALMÖ. LUNDS UNIVERSITET. Förekomst av spelberoende och spelproblem Någonsin spelat: 60-90% i västvärlden Sverige spelberoende

Läs mer

Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie

Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie Medicinsk hemabort i graviditsvecka 9+1 till 10+6 Pilotstudie Författare: Erik Hagman, MD Handledare: Lotta Andreén, MD, PhD Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand Jäv/intressekonflikt Ingen

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet

Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet Ulf Hägglund, Esculapen företagshälsovård AB, Umeå ulf.arne@esculapen.se Handledare Bernt Karlsson ABCentrum NUS Projektarbete

Läs mer

Mirage Activa. ResMed presenterar. näsmask med ActiveCell Technolog y 22.47... 23.05... 23.31... 23.58... 00.16... 00.42... 01.10... 01.36...

Mirage Activa. ResMed presenterar. näsmask med ActiveCell Technolog y 22.47... 23.05... 23.31... 23.58... 00.16... 00.42... 01.10... 01.36... 22.47... 23.05... 23.31... 23.58... 00.16... 00.42... 01.10... 01.36... 01.59... 02.13... 02.37... 02.42... 02.59... 03.21.... 03.46... 04.02... 04.16... 04.32... 04.58... 05.20... 05.37... 05.52... 06.13...

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-02-27

BESLUT. Datum 2014-02-27 BESLUT 1 (5) Datum 2014-02-27 Vår beteckning SÖKANDE Medical Need Europe AB Teatergatan 3 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper Gustaf Edgren Post doc, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Läkarstudent, termin 11 gustaf.edgren@ki.se Hur vet vi egentligen vad vi vet? Vad beror skillnaden på? 60 min 20 min 60

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser

Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Information om bidrag till glasögon och kontaktlinser Landstinget Sörmlands bidragsregler till glasögon eller kontaktlinser fr. o m 1 maj 2016 Vem får bidrag? Du måste vara folkbokförd i Södermanlands

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen?

Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen? Kontinuerlig- og «flash»-måling av vevsglukose et gjennombrudd for insulinbehandlingen? NASJONALT DIABETESFORUM 2017 OSLO 26. 27. APRIL peter.adolfsson@regionhalland.se Disclosures Research: Recent research

Läs mer

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson Palliativ strålbehandling Björn Zackrisson Huvudsakliga indikationer Smärta av okomplicerad skelettmetastas Neuralgisk smärta vid skelettmetastasering Patologisk fraktur, ev. profylaktiskt Medullakompression

Läs mer

Carl Rogers; terapeut

Carl Rogers; terapeut Carl Rogers; terapeut Människan strävar efter utveckling. Strävan är konstruktiv och social Utvecklas i positivt riktning under vissa förhållanden och negativt under andra. Rodgers C (1961) On becoming

Läs mer

Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning. Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet

Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning. Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet Varför brukarmedverkan? Nothing about us without us People

Läs mer

Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions

Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions Bakgrund Ungdomar med långvariga sjukdomar behöver successivt förberedas inför övergången till vuxensjukvården och

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder.

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Dinah Blüthl - Larsson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O9 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Kommunstyrelsen i mellanstor kommun Det finns många förslag Men hur vet kommunen?

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat)

Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) EMA/743948/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplan (RMP) för Cerdelga (eliglustat) VI.2 Sektionerna av den offentliga sammanfattningen Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Cerdelga,

Läs mer

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv Karin Boson Leg. Psykolog, PhLic, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs

Läs mer

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel patienter som lever vid 1 månad efter hjärtstoppet Antal

Läs mer

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Trender i läsresultaten i PIRLS 21-26 Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Läsförståelse i åk 4 (9-1 år) Litterära

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

SUPPORTED EMPLOYMENT. IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv.

SUPPORTED EMPLOYMENT. IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv. SUPPORTED EMPLOYMENT IPS (Indivdual Placement and Support) en metod som utgår från ett brukarperspektiv. Innehåll i dagens presentation: Varför fokusera på arbete, kan och vill alla arbeta? Koppling mellan

Läs mer