Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser"

Transkript

1 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga patienter verkligen uppnå (ACHIEVE) en lyckad kontaktlinsanvändning? Jeff Walline avslöjar fynden från de senaste studierna på barn och kontaktlinser. Det kan kännas naturligt att anta de många fördelarna med kontaktlinser skulle gälla för yngre på samma sätt som för vuxna, men det är oklokt att göra detta antagande utan bevis. Tidigare utfördes inte många studier på pediatrisk kontaktlinsanvändning, men nu är tillpassning av kontaktlinser för barn och tonåringar ett viktigt område inom aktuell kontaktlinsforskning, med flera studier som producerar många publikationer inom ämnet (tabell 1). I själva verket framkommer nu alltmer bevis som stödjer kontaktlinsanvändning hos barn och som besvarar och bemöter TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser för barn och tonåringar: ACHIEVE Adolescent and Child Health Initiative to Encourage Vision Empowerment CLAMP Contact Lens and Myopia Progression CLAY Contact Lenses and Youth CLESG Contact Lens Evolution Study Group CLIP Contact Lenses in Paediatrics COOKI Children s Overnight Orthokeratology Investigation CRAYON Corneal Reshaping and Yearly Observation of Nearsightedness LORIC Longitudinal Orthokeratology Research in Children några av de viktigaste frågorna och övervägandena när det gäller pediatrisk kontaktlinsanvändning. Allteftersom forskningen fortskrider kring hur vi med kontaktlinser kan kontrollera myopiutvecklingen är det troligt att detta område kommer att få ännu mer uppmärksamhet. I denna artikel tittar vi närmare på några av de senaste publikationerna för att besvara vanliga frågor om kontaktlinser för barn och tonåringar, samt föreslår hur dessa fynd kan tillämpas till vardags i den kliniska verksamheten. Hur bra fungerar barn med kontaktlinser? Många av de viktigaste studierna har uppvisat hög nöjdhet- och framgångsgrad med kontaktlinser i denna åldersgrupp. I CLIPstudien i Singapore tillpassades endagslinserna 1 DAY ACUVUE eller 1 DAY ACUVUE for ASTIGMATISM till barn i åldern 8 11 år, och 90 procent fullföljde studien framgångsrikt.1 Allmän synkvalitet och komfort samt komfort vid dagens slut värderades avsevärt högre hos kontaktlinsbärarna än hos glasögonbärarna vid varje uppföljningsbesök under tre månader. De flesta barn och föräldrar föredrog kontaktlinser framför glasögon utifrån ett stort antal aspekter, däribland syn, komfort, hantering och utseende, och 95 procent var antingen mycket nöjda eller nöjda med kontaktlinsanvändningen i slutet av studien. Dessa fynd överensstämmer med fynden i CLIP-studien i USA där man använde ett liknande protokoll och jämförde tillpassning av kontaktlinser och uppföljning mellan barn i åldern 8 12 år och tonåringar i åldern år.2,3 De linser som användes var silikonhydrogellinserna ACUVUE ADVANCE med HYDRACLEAR eller

2 33 bygga upp din egen trygghet att tillpassa kontaktlinser hos barn och tonåringar förklara för barn och deras föräldrar att upp till 9 av 10 kan lyckas med kontaktlinser förstärka budskapet att kontaktlinsanvändning kan ge fördelar utan problem i alla åldrar. ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM för två veckors användning. Denna studie gjorde också en kartläggning av deltagarna tre månader efter det första besöket för att fastställa hur många av deltagarna som fortsatte använda kontaktlinser.4 80 procent av tonåringarnas föräldrar och 63 procent av barnens föräldrar köpte linser efter studien. Graden av nöjdhet med kontaktlinserna var hög, hos både dem som köpte ytterligare kontaktlinser och de som inte gjorde det. Barn och tonåringar rapporterade liknande kontaktlinskomfort och låg frekvens av de flesta symtom. Den senaste publikationen från ACHIEVEstudien jämförde användningstider mellan kontaktlinserna 1 DAY ACUVUE och ACUVUE 2 samt glasögon hos barn och tonåringar med myopi.5 Omkring 93 procent av försökspersonerna som slumpmässigt utsågs att bära kontaktlinser fortsatte att bära dessa under hela den tre år långa studien, så adaptationsgraden för mjuka kontaktlinser är mycket hög i denna åldersgrupp. Yngre kontaktlinsbärare använde sina linser under kortare perioder än vad glasögonbärarna använde sina glasögon, men den totala tiden som synkorrigering användes (sammanlagd tid för glasögonanvändning och kontaktlinsanvändning) var likartad i de båda grupperna. I genomsnitt använde kontaktlinsbärarna sina linser under 74 timmar per vecka, vilket pekar på att kontaktlinser är ett genomförbart, primärt alternativ för synkorrektion hos barn. Kontaktlinser kan fungera bra hos barn och tonåringar när det gäller initial utprovning, tillvänjning, fortsatt linsanvändning och användningstid. Hur kan barn dra nytta av kontaktlinser? Fördelarna med kontaktlinser för barn och tonåringar när det gäller synen kanske är självklara, men studier från senare tid som undersökt andra, mindre påtagliga fördelar har uppvisat intressanta resultat. Självuppskattningen av såväl fysiskt utseende som förmåga att utöva idrott samt den sociala acceptansen förbättrades mer hos barn i åldern 8 11 år som bar kontaktlinser än hos barn som bar glasögon. Synvårdspersonal bör därför överväga både de sociala och de synmässiga fördelarna med kontaktlinsanvändning.6 En annan, nyligen genomförd studie jämförde förbättringarna i livskvalitet från kontaktlinsanvändning hos barn i åldern 8 12 år och tonåringar i åldern år. Deltagarna fick också svara på frågor om användningstid och nöjdhet med kontaktlinserna under specifika aktiviteter. Kontaktlinserna förbättrade livskvaliteten i liknande grad hos barn och tonåringar. Deltagarnas livskvalitet förbättrades mest i fråga om utseende och deltagande i aktiviteter, vilket medförde en dramatisk förbättring i hur nöjda de var med sin synkorrigering när de bar kontaktlinser. Förutom att förbättra synen kan kontaktlinser ge mindre påtagliga men fortfarande viktiga fördelar jämfört med glasögon hos unga patienter. påminna dig om att synen inte är den enda faktorn som ska övervägas vid valet av synkorrigering förklara att kontaktlinser kan förbättra livskvalitet och många aspekter av självbilden understryka att barn och ton- >

3 34 VETENSKAP åringar som byter från glasögon till kontaktlinser känner sig mer självsäkra när det gäller utseende, förmåga att utöva idrott och social acceptans. När bör barn börja använda kontaktlinser? Intresset för kontaktlinser börjar i tidig ålder, och det finns många syn- och livsstilsmässiga indikationer för kontaktlinsanvändning hos yngre barn. Medelåldern då optiker börjar ordinera kontaktlinser är dock 13 år,7 trots de bevis som pekar på att yngre barn är kapabla till självständig kontaktlinsanvändning.1-6 I själva verket bör inte beslutet om ett barn är redo för kontaktlinser avgöras av åldern. Det finns viktigare faktorer att överväga, däribland motivation, mognad och föräldrarnas roll. Funderingar om linshantering och förmågan att följa instruktioner kan vara en av orsakerna till att man avstår från att rekommendera kontaktlinser för yngre barn, ändå finns rön från nyligen gjorda studier som anger att de kan lyckas lika bra med kontaktlinser som tonåringar. Barn i åldern 8 11 år är lika kapabla som tonåringar i åldern när det gäller att ta hand om sina kontaktlinser, vilket i sin tur resulterar i liknande fynd om okulär hälsa hos de båda grupperna.2 När de båda åldersgrupperna en gång har fått öva på att sätta in och ta ut linserna använder de också linserna under liknande tidsperioder (80 respektive 84 timmar/vecka). Åldern bör inte vara avgörande när man beslutar om ett barn är en lämplig kandidat för kontaktlinser. Motivation och mognad hos barnet samt föräldrarnas engagemang är långt viktigare faktorer vid beslutet om ett barn ska tillpassas kontaktlinser. utöka åldersintervallet hos dina kontaktlinspatienter förklara för föräldrar och barn att motivation, mognad och föräldrarnas engagemang är viktigare än åldern försäkra dem om att yngre barn lyckas lika bra och är lika nöjda med kontaktlinser som tonåringar. Vilken typ av lins är bäst? Fördelar och nackdelar med olika linstyper har behandlats grundligt i en tidigare undersökning,8 men nyligen utförda studier har tillfört mer bevis som vi kan basera våra ordineringar på. CLAMP-studien har visat att barn kan trivas med att använda både stabila (RGP) och mjuka kontaktlinser, men det är mer troligt att man långsiktigt vänjer sig med mjuka linser.9 Ungefär 93 procent av de barn som fick antingen endagslinser eller tvåveckorslinser fortsatte att använda dem under tre år,5 jämfört med bara 55 procent för RGP-linsbärarna.9 Dessutom var användningstiden hos dem som använde mjuka kontaktlinser 87 timmar/per vecka jämfört med 76 timmar/per vecka för RGPlinsbärarna, vilket kan ha sin grund i en högre prevalens av symtom hos RGP-linsbärarna. Oron att mjuka kontaktlinser kan öka myopiutvecklingen är ogrundad. Det fanns ingen kliniskt relevant ökning i axiell längd, korneal kurvatur eller myopiutveckling med mjuka kontaktlinser jämfört med glasögonanvändning.10 Idag är mjuka linser det troligaste valet av kontaktlinser för unga användare. Modalitet, material, bytesfrekvens, hanteringsegenskaper och inbyggt UV-skydd är faktorer som man bör överväga vid valet av den lämpligaste linsen.11 Livsstilsbehov, ögonhälsa och budget ska också övervägas.12 Bland optiker debatteras ofta fördelarna med endagslinser jämfört med silikonhydrogellinser, men denna debatt kan visa sig vara irrelevant på grund av de silikonhydrogellinser för endagsbruk som har lanserats. Framtida forskning kommer utan tvivel att undersöka den kliniska funktionen av dessa linser hos yngre patienter. Vad gäller kostnad har årskostnaderna för mjuka tvåveckorslinser och månadslinser visat sig vara i det närmaste identiska.12 Endagslinser är lika kostnadseffektiva som återanvändbara linser om de används 5 dagar/vecka och mer ekonomiska om de används 1 4 dagar/vecka. Nya rön tyder på att UV-strålning utgör en signifikant, långsiktig risk för ögonen.13 Barn är särskilt sårbara för UV-skador eftersom få barn bär ögonskydd utomhus; större pupiller och klara ögonlinser innebär att mer UV-strålning når näthinnan. Man har även beräknat att varje individ har mottagit omkring en fjärdedel av sin livstidsexponering av UV vid 18 års ålder.14 Optiker bör därför utbilda patienter från unga år i okulärt UV-skydd och rekommendera UV-blockerande linser till denna grupp av linsbärare. Det bör också påpekas att UVabsorberande kontaktlinser inte ersätter solglasögon eftersom de inte helt täcker ögat och det omkringliggande området. Fler barn är kapabla att vänja sig vid mjuka kontaktlinser än till stabila kontaktlinser, och endagslinser och korttidslinser är båda bra alternativ för mjuka linser hos barn. informera om dina ordineringsbeslut för denna åldersgrupp hjälpa till att förebygga att barn slutar använda kontaktlinser hålla utkik efter ny information om fördelarna med olika typer av mjuka linser för barn Är det lätt att tillpassa linser för barn? Trots studier som visar att barn och tonåringar är kapabla att använda olika kontaktlinstyper med gott resultat finns det en tendens bland optiker att anta att tillpassningen för yngre barn är svårare och mer tidskrävande. Den totala stoltiden för barn i åldern 8 12 år är dock bara 15 minuter längre än för tonåringar i åldern år.2 Merparten av skillnaden kan förklaras med att det tar längre tid att lära barnen isättning och uttagning. Isättning och uttagning lärs vanligen ut av den övriga personalen, varför optikern spenderar ungefär lika mycket tid med barn som med tonåringar. Dessutom är det mycket överlappning när det gäller tidsåtgången för att lära ut kontaktlinshantering till barn och tonåringar. Det främsta skälet till denna skillnad är att några få barn behöver flera besök för att lära sig att sätta in linserna. Om man eliminerar dessa faktorer genom att jämföra medianerna så minskar skillnaden Optik

4 35 mellan barn och tonåringar till endast fem minuter. Forskarna kunde fastställa huruvida det skulle ta längre tid att arbeta med en viss person baserat på deras initiala intryck av barnets motivation, nervositet, mognad, hygien och storleken av den palpebrala aperturen samt även föräldrarnas entusiasm. Tillpassa barn med kontaktlinser är lätttare än vad man kanske förväntar sig, och yngre barn behöver bara något längre stoltid än tonåringar. stilla oron över ökad stoltid med yngre barn planera stoltid utifrån individuella patientbehov snarare än ålder delegera upplärning av isättning och uttagning till den övriga personalen. Kan barn sköta sina kontaktlinser? Svårighet att följa anvisningar och att sköta om sina linser är den primära oron för föräldrar och optiker, även om nya studier visar att denna oro till stor del är ogrundad. Barn och tonåringar är lika skickliga när det gäller att hantera mjuka linser och har en utmärkt förståelse för linsvård.2 I en tidigare studie sade 90 procent av barn i åldern 8 11 som använde endagslinser antingen att de aldrig hade problem eller att de oftast inte hade problem i fråga om att hantera sin linser.15 Andra författare har funnit att barn följer instruktioner likvärdigt som andra användare, och att de är fullt kapabla att hantera linserna och ta hand om skötseln av linserna.16 En undersökning av barn i åldern år som använde mjuka linser under sex månader visade också en hög grad av förmåga att följa instruktioner. Omkring 90 procent visste att daglig rengöring var nödvändig, 96 procent förstod vad desinfektion av linserna innebar och 99 procent uttryckte tillförsikt när det gällde hur linserna skulle skötas.7 Liksom för alla kontaktlinsbärare är det viktigt att repetera anvisningarna vid varje återbesök. Både barn och tonåringar svarade rätt på ca 93 procent av frågorna om kontaktlinsskötsel vid linsutlämningen, men vid uppföljningsbesöket tre månader senare hade andelen rätta svar i den yngre åldersgruppen sjunkit till 88 procent medan tonåringarna hamnade något högre på 92 procent.17 Barn och tonåringar har god förmåga att hantera kontaktlinser och följa givna instruktioner, men anvisningarna bör tydliggöras och repeteras, särskilt hos yngre barn. tydliggöra budskapet att även yngre barn är kapabla att sköta sina kontaktlinser be patienterna att visa hur de sköter linserna vid varje besök överväga att använda ett enkelt frågeformulär för att testa barnets kunskaper om rutinerna kring skötseln och använda svaren för att gå igenom de områden som behöver tydliggöras. Är det säkert för barn att använda kontaktlinser? I CLIP-studien har man observerat god okulär hälsa hos barn med kontaktlinser. Den amerikanska studien uppvisade ingen skillnad mellan fynden från undersökning med spaltlampa från de båda åldersgrupperna och inga allvarliga, oönskade händelser rapporterades.22 Enbart konjunktival staining var signifikant större vid alla uppföljningsbesök jämfört med utgångsläget, och de flesta biomikroskopiska fynd hade minskat till eller var under värdena jämfört med utgångsläget efter tre månader. En ny, storskalig undersökning från CLAY-gruppen stödjer uppfattningen att yngre barn tryggt kan använda kontaktlinser.18 I den retrospektiva granskningen av användare av mjuka linser i åldern 8 33 år från besök mellan 2006 och 2009 hittades 522 händelser som orsakade avbrott i kontaktlinsanvändningen för 426 användare. Andelen besök med en incidens var mindre än 3 procent vid den nedre respektive övre delen i åldersspannet (8 13 år och år). I åldersgruppen år fanns en incidens i 5 procent av besöken med den högsta förekomsten i åldern år. Författarna menar att risken för oönskade incidenser som orsakar avbrott i användningen av mjuka linser har ett maximum under tonåren och tidig vuxen ålder. I jämförelse med tonåringar och unga vuxna uppvisar barn under 14 år färre avbrott i linsanvändningen, möjligen därför att en större andel av dem använder endagslinser som förknippas med lägre risk. CLAY-gruppen tittade även på riskfaktorer för signifikanta och allvarliga händelser i samma grupp av användare av mjuka linser. Användning av mjuka linser hos unga patienter i åldern 8 13 år förknippades med en låg risk för korneala infiltrat eller infektioner jämfört med tonåringar och unga vuxna.19 En ny studie av riskfaktorer för mikrobiell keratit vid användning av endagslinser visar att ung ålder och täta återbesök kan ha en skyddande effekt mot allvarliga infektioner vid denna modalitet.20 En nyligen publicerade studie i USA21 belyste andelen kontaktlinsrelaterade besök på akutmottagning, inklusive abrasion och konjunktivit. I studien granskades journaler från två år och 100 sjukhus, och man uppskattade att 23 procent av fallen som var förknippade med någon medicinteknisk enhet härrörde från linsanvändning. Huvuddelen inträffade hos personer i åldern år, följt av barn mellan 11 och 15 år. Även om skadorna vanligen var ytliga och inte krävde att linsbäraren lades in, hade många av dem kunnat förebyggas. De vanligaste riskfaktorerna var avvikelse från rekommenderad användning eller linsbyte och dålig efterlevnad av system för linsanvändning och skötsel, vilket understryker behovet av att involvera föräldrarna under tillpassningen och efterkontrollen samt att förstärka att givna instruktioner följs och förebygga potentiella komplikationer. Några av begränsningarna i denna studie var att det saknades en uppskattning av prevalensen av linsanvändning i populationen, att man kombinerade flera oönskade händelser som är vanliga hos barn, däribland korneal abrasion och konjunktivit samt att man inte undersökte andelen incidenser hos ungdomar som inte använde kontaktlinser. Oönskade incidenser är sällsynta bland barn som använder kontaktlinser, och det Optik

5 36 VETENSKAP är mindre sannolikt att sådana orsakar avbrott i användningen hos yngre barn än hos tonåringar och unga vuxna. försäkra föräldrar om att förekomsten av hälsoproblem hos unga kontaktlinsbärare är låg överväga den relativa risken för oönskade incidenser bland användare i olika åldersgrupper påminna patienter och föräldrar om att omgående höra av sig om de upplever några problem. Hur är föräldrars inställning gentemot kontaktlinser till sina barn? Föräldrarnas inflytande har länge varit en faktor för huruvida barn använder kontaktlinser eller inte, men senare tids forskning har spridit mycket ljus över föräldrars attityder till synkorrigering. I en amerikansk undersökning sade över hälften (56 procent) av föräldrar till barn med synkorrigering i åldern 8 17 år att deras barn var intresserad av kontaktlinser, ändå hade nästan en tredjedel aldrig övervägt kontaktlinser till sitt barn.22 Fyra av tio kände sig inte trygga med kontaktlinser till barn, och deras främsta bekymmer var att kontaktlinser är svårare att rengöra och hålla reda på än glasögon. I en CLESG-studie som genomfördes i Italien, Spanien och Portugal tittade man på hur föräldrar påverkar sina barns attityder till kontaktlinser och kartlade ungdomar i åldern år och deras föräldrar.23 Merparten av ungdomarna (77 procent) och föräldrarna (66 procent) uttryckte ett stort intresse i kontaktlinsanvändning, trots att inga av ungdomarna använde kontaktlinser. Båda grupperna var överens om att kontaktlinser uppfyller ett estetiskt behov hos ungdomar. Föräldrarna, men inte ungdomarna, upplevde att kontaktlinser var signifikant mindre säkra för ungdomar än i den allmänna populationen. Som förväntat var föräldrar som själva använde kontaktlinser mer benägna att tillmötesgå sitt barns begäran att få använda linser, och mammorna som ofta följde med sitt barn till synundersökningen var särskilt bekymrade över hantering och säkerhet. Föräldrar kan utgöra en barriär för kontaktlinsanvändning hos barn, och i synnerhet mödrar är oroade över hantering och säkerhet. utbilda föräldrar om fördelarna med, enkelheten i användning av och säkerheten hos kontaktlinser bemöta den oro som kan finnas i fråga om kontaktlinser ge praktiska demonstrationer av linshantering till både föräldrar och barn. Kan kontaktlinser kontrollera myopi? Den senaste utvecklingen inom myopikontroll har drivit på ett ännu större intresse för pediatrisk kontaktlinsanvändning och kontaktlinsernas roll vid såväl behandling som korrektion av refraktionsfel. Stabila linser, mjuka linser, linser som omformar kornea och nu antimyopiska mjuka linser har alla studerats. Formändring av kornea över natt (ortokeratologi med s.k. orto-k-linser) har rönt uppmärksamhet i den nyare litteraturen. COOKI-studien har visat att barn kan uppleva normal syn under dagen om de använder orto-k-linser under sömnen, och de upplevde inga oönskade incidenser under sex månader.24 I två studier (LORIC och CRAYON) undersöktes myopikontrollen hos orto-k-linser, och i båda studierna fann man att linserna bromsar tillväxten av ögat med omkring 50 procent, även om det fanns signifikant variation i effekt mellan försökspersonerna.25, 26 En randomiserad, klinisk studie måste dock ändå genomföras för att fastställa de faktiska effekterna av orto-k-linser på ögats tillväxt. Även om ortokeratologi är effektivt när det gäller att bromsa ögonens tillväxt finns det potentiella begränsningar med denna modalitet. Framförallt är risken för mikrobiell keratit (MK) vid ortokeratologi inte känd. Man tror dock att risken är likartad den vid användning över natt av vilken typ av kontaktlins som helst.27 Försök att kontrollera myopi hos barn med daglig användning av mjuka linser har också nyligen rapporterats utifrån upptäckten att perifer hyperopisk retinal defokusering kan fungera som en signal för ökad tillväxt av ögat och föregå debut av myopi.28 Vision CRC:s studiegrupp för myopikontroll rapporterade att efter sex månaders användning var myopiprogressionen med en kontaktlins som utformats för att reducera perifer hyperopi 54 procent mindre än med glasögon hos kinesiska barn i åldern 7 14 år.29 Forskning i Nya Zeeland har beskrivit en bifokal, mjuk lins med en central korrigeringszon och koncentriska behandlingszoner med signifikant reducerad myopiprogression under 10 månader hos barn i åldern år i jämförelse med enstyrke standardlinser.30 Längre erfarenhet av dessa linser behövs, men de ger ett visst hopp om myopikontroll med mjuka kontaktlinser i framtiden. Orto-K-linser förefaller bromsa utvecklingen av myopi hos många barn, även om ytterligare studier behövs, och andra metoder under utveckling ser lovande ut för framtiden. vara uppmärksam på senaste forskningen om kontaktlinser och myopikontroll bemöta föräldrars förväntningar och informera dem om att livsstil och andra faktorer också har betydelse göra praktiken mer barnvänlig för att förbereda dig på ett ökat intresse inom detta område. Sammanfattningsvis är kontaktlinser för barn ett viktigt fokus för nuvarande och framtida forskning som konstant ger upphov till nya fynd. Synvårdspersonal behöver bekanta dig med den senaste utvecklingen för att kunna besvara frågor som föräldrar och barn ofta ställer och att för att säkerställa att rutinerna i verksamheten avspeglar det aktuella tänkesättet. Vad dessa studier säger oss är att barn och tonåringar kan använda kontaktlinser med gott resultat och ta del av de många viktiga fördelarna med kontaktlinsanvändning. Barn i alla åldrar bör ges möjligheten

6 37 att prova kontaktlinser som bör presenteras som ett alternativ för synkorrigering så tidigt som möjligt. Den här artikeln sponsrades av ett anslag från Johnson & Johnson Vision Care som ingår i Johnson & Johnson Medical Ltd. Referenser 1. Li L, Moody K, Tan DTH et al. Contact Lenses in Pediatrics Study in Singapore. Eye & Contact Lens 2009;35: Walline JJ, Jones LA, Rah MG et al. Contact lenses in pediatrics (CLIP) study: chair time and ocular health. Optom Vis Sci 2007;84: Walline JJ, Gaume A, Jones LA et al. Benefits of contact lens wear for children and teens. Eye & Contact Lens 2007;33: Jones LA, Walline JJ, Gaume A et al. Purchase of contact lenses and contactlenses-related symptoms following the Contact Lenses in Pediatrics (CLIP) Study. Cont Lens & Anterior Eye 2009;32: Jones-Jordan LA, Chitkara M, Coffey B et al. A comparison of spectacle and contact lens wearing times in the ACHIEVE study. Clin Exp Optom 2010;93: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. Randomized trial of the effect of contact lens wear on self-perception in children. Optom Vis Sci 2009;86: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part one. Optician 2009;237: Christie C and Ruston D. Kids and contact lenses Part 2. Optometry Today 2007;47: Jones-Jordan LA, Walline JJ, Mutti DO et al. Gas permeable and soft contact lens wear in children. Optom Vis Sci 2010;87: Walline JJ, Jones LA, Sinnott L et al. A randomized trial of the effects of soft contact lenses on myopia progression in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: Sulley A. Fitting children with contact lenses: Part two. Optician 2009;237: Efron N, Efron SE, Morgan PB et al. A cost-per-wear model based on contact lens replacement frequency. Clin Exp Optom 2010;93: Walsh K. How exposed are you? UV and your practice. Optician 2010; 239 (6246): Godar D, Urbach F, Gasparro F, van der Leun J. UV doses of young adults. Photochem Photobiol 2003; 77(4): Walline JJ, Long S and Zadnik K. Daily disposable contact lens wear in myopic children. Optom Vis Sci 2004;81: Soni PS, Horner DG, Jimenez et al. Will young children comply with and follow instructions to successfully wear soft contact lenses? CLAO J 1995;21: CLIP Study. Unpublished data. 18. Wagner H, Chalmers RL, Mitchell GL et al. Age and events that interrupt contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Chalmers RL, Wagner H, Mitchell G et al. Age and other risk factors for serious and significant events with contact lens wear in youth. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Stapleton F, Naduvilath T, Keay LJ et al. Risk factors for microbial keratitis in daily disposable contact lens wear. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Wang C, Hefflin B, Cope J et al. Emergency Department Visits for Medical Device-Associated Adverse Events Among Children. Pediatrics published online Jul 26, 2010; DOI: /peds Survey by Fairfield Research for US Good Housekeeping Reader Advisory Panel, Zeri F, Durban JJ, Hidalgo F et al. Attitudes towards contact lenses: A comparative study of teenagers and their parents. Contact Lens Anterior Eye 2010;33: Walline JJ, Rah MJ and Jones LA. The Children s Overnight Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study. Optom Vis Sci 2004; Cho P, Cheung SW and Edwards M. The longitudinal orthokeratology research in children (LORIC) in Hong Kong; a pilot study on refractive changes and myopia control. Curr Eye Res 2005; Walline JJ, Jones LA and Sinnott LT. Corneal reshaping and myopia progression. Br J Ophthalmol 2009;93: Bullimore MA, Jones-Jordan LA, Sinnott L. The risk of microbial keratitis with overnight corneal reshaping lenses. Optom Vis Sci 2009; abstract Mutti DO, Hayes JR, Mitchell GL et al. Refractive error, axial length, and relative peripheral refractive error before and after the onset of myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48: Holden BA, Sankaridurg P, Lazon de la Jara et al. Reduction in the rate of progress of myopia with a contact lens designed to reduce relative peripheral hyperopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Phillips JR and Anstice NS. Myopic retinal defocus with a simultaneous clear retinal image slows childhood myopia progression. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51: E-Abstract Om författaren Dr Jeffrey Walline är biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry. Han har genomfört flera pediatriska undersökningar av kontaktlinser och myopikontroll.

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Dr. Susan E Burke Principal Scientist, Global Vision Care Research Development, Bausch + Lomb, Rochester NY. Inledning Under årtionden har man utforskat effekterna

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor i optometri

Läs mer

Hur viktiga är ytegenskaper

Hur viktiga är ytegenskaper 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 VETENSKAP LINSSPECIAL Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer.

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Ida Fransson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O31

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism.

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism. 34 VETENSKAP En vändpunkt för designen av mjuka toriska linser Nya undersökningsmetoder har gett en bättre förståelse av hur mjuka toriska linser orienteras och banat vägen för mer framgångsrika linsdesigner,

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Linda Andersson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O2 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

En jämförelse av compliance mellan de kontaktlinsbärare som köper kontaktlinser på Internet och de som köper i butik

En jämförelse av compliance mellan de kontaktlinsbärare som köper kontaktlinser på Internet och de som köper i butik En jämförelse av compliance mellan de kontaktlinsbärare som köper kontaktlinser på Internet och de som köper i butik Lina Sjögren Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O14 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder.

Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Emmetropisering och refraktionsutveckling hos barn samt förväntade värden vid 9-11 års ålder. Dinah Blüthl - Larsson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O9 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua

Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua Marcus Svensson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 211:2 Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua Marcus

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Bidrag för glasögon och kontaktlinser I II landstinget DALARNA Central förvaltning LO Hjälpmedel \I.AGA BESLUTSUNDERLA't; Landsti ngsstyrelsen LS 11 A Datum 2013-11-04 Sida 1 (2) Dnr LD12/03395 Uppdnr 416 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Kod: Enheten för optometri Tentamen 1 Optometrisk refraktion 2 Ht 10 Måndag 29/11 10 För att bli godkänd krävs att alla delmoment når

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Refraktivt linsbyte (RLE)

Refraktivt linsbyte (RLE) Refraktivt linsbyte (RLE) Anders Behndig, Professor Inst. för Klinisk Vetenskap/Oftalmiatrik Umeå Universitet [Bild] 1 Historik Kallades ursprungligen Clear Lens Extraction Från 2002: Refractive Lens Exchange

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete:

Läs mer

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Författare:Linnéa Carlgren Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå

Läs mer

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Linn Renström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O12 Dehydrering av endagslinser

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com

Salutogent tänkande. Att jobba med det friska hos barn och ungdomar. BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. www.salutogenes.com Salutogent tänkande Att jobba med det friska hos barn och ungdomar BRIS och Stiftelsen Allmänna Barnhuset Salutogenes Utveckling mot hälsa Stress- sårbarhetsmodellen STRESS Hög - Livshändelser ohälsa

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL

GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL GLASÖGON SOM HJÄLPMEDEL Glasögon kan ordineras på följande indikationer: 1. BARN T O M 7 ÅRS ÅLDER Ett par glas erhålles per år. Vid refraktionsändring kan ytterligare glas erhållas. Glasögon som skadas

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

34 VETENSKAP. Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen

34 VETENSKAP. Bör vi informera våra patienter om behovet av okulärt skydd? Professor James Wolffsohn går igenom den senaste forskningen 34 VETENSKAP av Professor James Wolffsohn, Deputy Dean för Life and Health Sciences vid Aston University Denna artikel publicerades första gången i Optician. Wolffsohn J. The need for ocular UV protection.

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat

50+ i Europa Sammanfattning av inledande resultat share_en_sw.indd 1 09.04.2006 14:04:49 Uhr share_en_sw.indd 2-3 09.04.2006 14:04:49 Uhr Andelen äldre personer i den totala befolkningen är högre i Europa än på någon annan kontinent och fenomenet med

Läs mer

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Besarta Sahiti Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Infektionssjuklighet i barnfamiljer

Infektionssjuklighet i barnfamiljer Infektionssjuklighet i barnfamiljer Populärversion av Katarina Hedins avhandling Infections in small children and their families - symptoms consultations and antibiotics. Studien Syftet med studien var

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie

Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie Författare: Ida Gustavsson Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå Nr: 2014:O17 Hur smink påverkar

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer