och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism."

Transkript

1 34 VETENSKAP En vändpunkt för designen av mjuka toriska linser Nya undersökningsmetoder har gett en bättre förståelse av hur mjuka toriska linser orienteras och banat vägen för mer framgångsrika linsdesigner, rapporterar Anna Sulley. Förbättringar av linsdesignen under de senaste tio åren har gjort mjuka toriska linser till ett populärt ordinationsalternativ för patienter med astigmatism. Ordinationerna av toriska linser har ökat i hela världen under de senaste åren: en av fyra nya tillpassningar av mjuka linser är med toriska linser, jämfört med en av fem Nya tillverkningsmetoder har gett en bättre reproducerbarhet och gjort det enklare och snabbare att tillpassa mjuka toriska linser. Nu finns det endagslinser och alternativ i silikonhydrogelmaterial för bättre fysiologiska egenskaper och komfort. Introduktionen av mjuka toriska linser som bygger på ASD (Accelerated Stabilisation Design) är ett stort framsteg. ASD bygger på omfattande forskning som vad som händer vid blinkning och om interaktionen mellan ögonlocket och linsen. Den framgångsrika designen finns nu i tre material och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism. ASD-linser har visats ha ett antal fördelar jämfört med traditionella designer när det gäller att ge mindre varierande synskärpa och suddighet. 3-6 Hos linser med prismaballast eller dubbla tunna zoner kan linsen interagera med ögonlocket vid blinkning även när linsen sitter korrekt. När en ASD-lins är i rätt läge är destabiliseringen av linsen genom interaktion med ögonlocket minimal. Det är bara när linsen är i fel läge, till exempel när den först placeras på ögat, som interaktionen från ögonlocket har maximal effekt. Det övre och det undre ögonlocket tvingar hela tiden linsen att orienteras korrekt och stabiliseras i sitt rätta läge. För optikern är viktiga faktorer för en lyckad torisk linstillpassning en stabil och tillförlitlig passform, samtidigt som stoltiden blir så kort som möjligt. 3 Ostabila linser och varierande synskärpa har traditionellt varit bidragande orsaker till varför inte fler toriska linser tillpassats. 7 För linsbärarna är snabb linsstabilisering lika viktigt så att de kan få optimal synkorrektion så snabbt som möjligt efter att linserna sätts in. Därför har studier under senare tid fokuserat på mjuka toriska linsers rotationsstabilitet, vilket har lett till en bättre förståelse av de faktorer som påverkar linsernas passform. Uppgifter i verkligheten En tillpassning av en torisk lins kan verka lyckad i undersökningsrummet, men en del patienter kommer ändå tillbaka och klagar över varierande syn. Synskärpa och bedömning med spaltlampa av linsens rörelse, centrering och rotation har inte nödvändigtvis ett direkt samband med patientens upplevelse av synkvalitet vid vanliga vardagsaktiviteter. Astigmatiker har höga förväntningar, särskilt när det gäller syn och komfort. I en enkät med 335 bärare av mjuka toriska linser som gjordes för några år sedan 8, innan ASD-linserna introducerades, beskrev inte

2 35 New assessment techniques have improved our understanding of toric soft len orientation and led to more successful designs, as Anna Sulley reports A turning point in toric soft lens Improvements in lens design over the past decade have made toric soft lenses a popular prescribing option for astigmatic patients. Prescribing of toric designs has increased around the world in recent years; one in four of new soft daily wear fits is a toric lens, compared to one in five in In the UK, a third of new fits were torics. 2 New manufacturing techniques have brought improvements in reproducibility and made toric soft lenses simpler and quicker to fit. Daily disposable and silicone hydrogel (SiH) options are now available for enhanced physiological and comfort performance. A major advance has been the introduction of toric soft lenses utilising the Accelerated Stabilisation Design (ASD). This was developed after much research to understand what happens during blinking and the interaction between the lids and the lens. This successful design is now available in three materials and different modalities: 1-Day Acuvue for Astigmatism; Acuvue Advance for Astigmatism; Figur 2 Registrering av linsposition med Eyetrack Monitoring System and, (efter most Zikos4) recently, Acuvue Oasys for Visuell sökuppgift med markerade stycken i en Astigmatism which is now being made available across Europe. dagstidning (efter Zikos4) ASD lenses have shown a number of advantages over traditional designs in reducing variable vision and blur. 3-6 mer än 70 procent av de tillfrågade sina av synen och In uppgifter prism-ballasted som kräver and dual-thin stora zone tem (figur 2), en videoinspelningsanordning linser som utmärkta eller mycket bra, versionsrörelser designs, med the ögonen lens can interact och efter with the som bygger på infrarödteknik som fästs på lid(s) during the blink, even when och det var synkvalitet, synstabilitet och varje uppgift registrerades correctly aligned, linsens which position can in turn huvudet och som tidigare använts för att faktorer som hade med komfort att göra (rotationsgrad) result vid in blickriktning unwanted lens rakt rotation. fram. With registrera huvud- och ögonrörelser vid läsning med glasögon. Kontaktlinserna märk- ASD, when the lens is in the correct som oftast angavs som viktigaste attributen. Av dem som rapporterade symtom an- och hade därmed interaction potential with the att lids. destabilisera Only when the tes med små svarta punkter för att det Uppgifterna krävde position allt there större is minimal ögonrörelser destabilising lens is misaligned, for instance, when gav 86 procent att de såg suddigt och 57 linserna. first placed on the eye, does lid interaction have maximum titta sig omkring effect. The i upper temet Figure 2 Recording avbildade lens position linsrotationen using the Eyetrack från Monitoring det att skulle gå att bedöma deras position. Sys- procent att synskärpan varierade. Däremot Först fick patienten and lower lid forces therefore continually orient and stabilise the lens to return System (after Zikos fick en sfärisk lins i silikonhydrogelmaterial det generella omdömet utmärkt eller ter medan linsen it to its stabiliserades correctly orientated på ögat. position. därefter analyserades correction as bilderna quickly as från possible valda after undersökningsrummet under 15 minu- linserna sattes 4 ) in tills testet var klart och mycket bra 9 av 82 procent av alla tillfrågade. 9 dagstidning som chair hölls time are på key 40 factors centimeters in successful Metoden användes rotational stability för två of mjuka toric soft toris- lenses Patienten fick sedan For the i två practitioner, minuter läsa achieving en a tidpunkter. lens insertion every morning. Recent stable and reliable fit while minimising studies have therefore focused on the I en ny peer-reviewed artikel av Zikos och avstånd med text toric som soft lens sträckte fitting. sig 3 Unstable 40 ho-lenrisontellt och were 15 vertikalt. among the Därefter reasons practitioners fick pa- Acuvue Advance for Astigmatism (galyfilcon ka linser med and olika have led stabiliseringsteknik: to a better understanding orientation and variable visual acuity of factors influencing lens fit. medarbetare beskrivs nya metoder för att följa rotationsstabiliteten hos toriska linser tienten söka reda have traditionally på en viss siffra cited for i tidningen, läsa det stycket och sedan 7 For the wearer, fast Although a toric lens fitting may appear not fitting A) från Johnson Real-world & Johnson tasksvision Care, more soft torics. i olika naturliga synsituationer som valdes lens orientation is equally återgå important till som bygger to på be ASD-design, successful in the och consulting SofLens room, 66 för att efterlikna situationer i verkliga livet 4. Syftet med studien var att avgöra om pades med stycken som var slumpmässigt en lins med prismaballast. Ett tjugotal för- blickriktning rakt so that fram. they can Uppgiften achieve optimal uppre- vision Toric (alphafilcon some patients A) från still Bausch return complaining & Lomb, 20 Optician ett mer naturligt testförfarande, som tilllåter stora ögonrörelser och täta blinkninggur 1). Slutligen instruerades patienten att dan den andra linstypen med en viloperiod placerade från 12 till 30 från centrum (fisökspersoner bar först den ena och sear, skulle kunna användas för en objektiv blinka till ljudet av en metronom som var emellan. Alla mätningar gjordes på vänster jämförelse av rotationsstabiliteten hos olika inställd på 40 slag per minut och att sedan flytta blicken med 20 sekunders inter- med linser i båda ögonen. öga under binokulära synbetingelser och designer av mjuka toriska linser. vall till mål placerade ±40 horisontellt och Medelrotationsintervallet (den maximala lägesförändring som observerades un- Metod ±32 vertikalt på en tavla på 60 centimeters Efter en inledande stabiliseringsperiod valdes fyra synuppgifter och stimuli stabi- Under varje uppgift registrerades linsens med linsen med prismaballast än avstånd. der en uppgift) var signifikant större liseringstid, läsning, avsökning med hjälp läge med hjälp av Eyetrack Monitoring Sys- med ASD-linsen för linsstabilise- > Figure 1 Vi paragraphs (after Zikos of variab slit-lamp centratio sarily cor ence of v daily acti Astigm particula comfort. lens wea the introd per cent lenses as vision qu related fa attribute. 86 per blurred v fluctuatin 82 per ce of a sphe excellen A rece Zikos et for mon stability o condition situation to determ natural t versional blinking, compare soft desig After a visual ta settling and large of which rotation) The task ing amo hence ha lenses. First, look arou 15 minu the eye. T sheet ne held at 4 horizont the patie number w paragrap

3 36 VETENSKAP Figur 3 Standarddeviation för linsrotation vid fyra synuppgifter och med två designer av mjuka toriska linser (efter Zikos4) ringen och för uppgiften med stora versionsrörelser (figur 3). För båda uppgifterna var medelrotationsintervallet 2 till 2,5 gånger större med linsen med prismaballast, som visade en rotation från axeln på upp till 25 vid stora ögonrörelser. Rotationsläget varierade alltid mer för enskilda försökspersoner för linsen med prismaballast. Tidigare studier med mer konventionella mätmetoder stödjer fynden. ASD-designen har visats dels orientera sig snabbare och exaktare än designer med prismaballast eller dubbla tunna zoner, dels vara mer rotationsstabil och ha goda egenskaper när det gäller synskärpa och komfort 3. Författarna drar slutsatsen att ASD ger en stabilare design både efter insättning och för uppgifter som involverar perifert seende, vilket kan överföras till bättre prestanda i situationer i det dagliga livet genom en mer konstant god synskärpa. Vid uppgifter med krävande ögonrörelser, som de extrema blicklägena vid bilkörning (t.ex. vid filbyte) och under sportutövning (t.ex. vid utslag när man spelar golf), kan en felroterad lins ge betydligt sämre syn. Författarna menar att den metod som beskrivs i studien kan användas för att testa nya toriska linsdesigner eller i speciella fall för att undersöka patienter medan de utför uppgifter med specifika ögonrörelser som deras arbete kräver. Figur 4 Försöksperson vid undersökning (efter Chamberlain5) (bild från Eurolens Research) Praktisk tillämpning Hur kan då dessa fynd tillämpas i daglig klinisk praxis? Rotationen hos mjuka toriska linser testas ofta när patienten har blickläge rakt fram och huvudet fixerat av spaltlampan och hakstödet. I det läget går det att identifiera linser som har dålig passform under statiska synförhållanden men man får ingen uppfattning om hur linserna fungerar vid normala dagliga aktiviteter med många olika synuppgifter. Vissa författare har redan föreslagit att linsens stabilitet ska undersökas under påtvingad blinkning och versionsrörelser. 10 En möjlighet som kan hjälpa till att säkerstäl- Optik

4 37 Figur 5 Ortogonal jämfört med diagonal mätning av rotationsstabilitet med spaltlampa (figur från Paul Chamberlain5) Refixation acuity by gaze direction p=!.!# Superotemporal Temporal Superior SuperoNasal Nasal Figur 6 Synskärpa efter återfixering vid olika blickriktningar (efter Chamberlain5) (figur från Eurolens Research) resultaten med fyra mjuka toriska linser (balafilcon A toric (BT), lotrafilcon B toric (LT), omafilcon A toric (OT) och senofilcon A toric (ST)) visade att diagonala ögonrörelser gav större synstörning än ögonrörelser längs den primära ortogonalen (figur 5), vilket understryker att det är bättre att mäta rotationsstabilitet efter diagonal ögonrörelse än att använda den mer konventionella metoden med ortogonala versionsrörelser. Skillnader visades mellan linstyperna för specifika blickriktningar, och ASD-designen (Acuvue Oasys for Astigmatism) gav den jämnaste synprestandan i alla blickriktningar (figur 6). Inferotemporal p=!.!" LT OT Mean Baseline VA Inferior la nöjdare patienter under verkliga betingelser kan vara att lägga in mer realistiska uppgifter och stimuli, liknande dem som används i denna studie. Ett annat tänkbart nytt verktyg för att testa rotationsstabiliteten hos mjuka toriska linser och åtföljande synprestanda är att använda visuella uppgifter för att simulera Inferonasal ST BT 1 line loss from Mean Baseline och kvantifiera visuell störning 5. Chamberlain och medarbetare mätte synskärpa med en logmar-tavla för nära håll vid baslinjen och efter var och en av fyra sneda blickriktningar (figur 4). Testet visade sig vara känsligt när det gällde att kvantifiera förändringar av synskärpan och ge ett mått på prestandan hos toriska linser. De initiala Gravitation och andra krafter Denna forskning är bara en del av det arbete som har lett till en omvärdering av design och tillpassning av mjuka toriska linser 11. Effekten av gravitationen, huvudrörelser och kroppshållning på linsorienteringen är ett annat forskningsfält 12. Under många år trodde man att det var det tryck från ögonlocken som pressade linsen mot ögat som påverkade toriska linsers orientering och att linser med prismaballast orienterade sig på grund av interaktionen med ögonlocket och inte på grund av gravitationen (principen att en kil orienterar sig så att trycket på dess tjockare sida minimeras). Det var visserligen vedertaget att kraften från >

5 38 VETENSKAP Figur 7 Höghastighetsfilmning av blinkning (bild från Queensland University of Technology, Australien) ögonlocken vid blinkning har en viss effekt på linsrotationen, men man menade att effekten var liten eftersom ögonlocken rör sig i motsatta riktningar. I själv verket kan både ögonlockens kraft vid blinkning och gravitationen påverka linsorienteringen. Höghastighetsfilmning (figur 7) av linsorienteringen före och efter blinkning har nu gett en bättre förståelse av effekten av blinkning på mjuka toriska linsers orientering. Bland annat visade det sig att ögonlocket inverkar på linsrotationen under blinkning och inte mellan blinkningar 13. De krafter från det övre ögonlocket som uppstår under blinkningen har större effekt än krafterna från ögonlocket i vila när det trycker mot linsen och ögat. Försök där bärare av mjuka linser med prismaballast låg på sidan (figur 8) visar att gravitationen faktiskt har effekt, eftersom prismabasen rörde sig mot vertikalläget, även om den inte gjorde ett fullt utslag på 90 (figur 9). Designer utan ballast, till exempel ASD, visar liten eller ingen rotation under dessa betingelser. Därför kan designer utan ballast vara ett föredraget val för vissa yrken och fritidssysselsättningar, till exempel för dansare, mekaniker och militär personal, 13 eller helt enkelt för mer vardagsbetonade aktiviteter, som att ligga på soffan och titta på tv. I den senaste studien användes båda dessa metoder för att jämföra effekten av extrema blickriktningar och kroppshållningar på orienteringen av mjuka toriska linser 6. Fyra linstyper undersöktes: Acuvue Oasys for Astigmatism, PureVision Toric (Bausch & Lomb), Air Optix Toric (CIBA Vision) och Proclear Toric (CooperVision). I den första delen av studien fotograferades linsorienteringen med försökspersonerna i liggande ställning. I den andra Figur 8 Fotografering av linsorientering med försökspersonen i liggande ställning (bild från Visioncare Research) delen fick försökspersonerna sitta vid en spaltlampa och videofilmas medan de bytte blickriktning från rakt fram till var och en av de åtta kardinalriktningarna. Medelrotationen när försökspersonerna låg på sidan var minst med ASD-linsen Acuvue Oasys for Astigmatism som var 11, vilket kan jämföras med 30 för Proclear Toric, och den åtföljande minskningen av synskärpan var den lägsta bland de fyra linstyperna. ASD-linsen visade också signifikant mindre rotation vid blickriktning nedåt-nasalt än de andra linserna, som var av typen med prismaballast. Dessa författare drog slutsatsen att mjuka toriska linsers stabilitet i extrema blickriktningar, särskilt vid diagonala ögonrörelser, och kroppshållningar kan påverka linsorientering och synskärpa. Slutsatser De nya resultaten från peer-reviewed studier visar betydelsen av mjuka toriska linsers design för synprestandan. I klinisk praxis är ASD-linser särskilt användbara i dynamiska situationer där skarp, stabil syn är viktig, till exempel när man tittar på eller deltar i sportutövning. Det är dock viktigt att komma ihåg att de flesta astigmatiska patienter lever aktiva liv som ställer stora krav på linsprestandan på många olika sätt, även i vila och i yrkeslivet. Vardagsaktiviteter som att titta i backspegeln när man kör bil eller titta på tv när man ligger ned

6 39 Figur 9 Gravitationens inverkan på en mjuk torisk lins med prismaballast (bild från Visioncare Research) är andra krävande synsituationer där rotationsstabiliteten är viktig och ASD-linser skulle ge betydande fördelar. VIKTIGA PUNKTER Orienteringsstabilitet och position är avgörande för god synprestanda och patienttillfredsställelse med mjuka toriska kontaktlinser. ASD-linser ger signifikanta fördelar jämfört med linser med prismaballast när det gäller synprestanda. Linstillpassare behöver förstå patienternas synbehov och livsstil i normal miljö. Nya studier har lett till en omvärdering av design och tillpassning av mjuka toriska linser. Nya bedömningstekniker hjälper till att bestämma vad som ger bästa synförmågan både i och utanför undersökningsrummet. Om författaren Anna Sulley är optometrist, klinisk konsult och tidigare ordförande för BCLA (the British Contact Lens Association). Artikeln är skriven på uppdrag av Johnson & Johnson Vision Care och publicerades tidigare i Optician ( ). Referenser 1. Morgan, International Contact Lens Prescribing in 2008, Contact Lens Spectrum, January Morgan P, Trends in UK Contact Lens Prescribing 2008, Optician, June 2008, Hickson-Curran S and Rocher I. A new daily wear silicone hydrogel lens for astigmatism. Optician 2006;232: Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007;84: Chamberlain P, Morgan P, Maldonado- Codina C and Moody K. A vision chart to quantify disturbances in acuity during wear of toric contact lenses. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Young G and McIlraith R. Toric soft contact lens visual acuity with abnormal gaze and posture. Optom Vis Sci 2008; E-abstract Hickson-Curran S, Veys J and Dalton L. A new dual-thin zone disposable toric lens. Optician 2000;219: Hickson-Curran S, Dias L. Toric contact lens wearers: Where are we now? Optometric Management, February Veys J, Meyler J and Davies I. Essential contact lens practice. Part 7: Soft toric contact lens fitting. Optician 2007;234:6118: Young G. Reassessing toric soft lens fitting. CL Spectrum 2005;20: Young G. Toric lenses, gravity and other forces. CL Spectrum 2007;22: Young G. Toric contact lens designs in hyper-oxygen materials. Eye & Contact Lens 2003; 29: S Sulley A. Practitioner & Patient Acceptance of a New Silicone Hydrogel Contact Lens. Optician September 2005

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Författare:Linnéa Carlgren Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer

Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer Lunds Tekniska Högskola Datorarkitekturer med Operativsystem EDT621 Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer Tobias Lilja 5 december 2016 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Syfte................................

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism

Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Visusskillnad med Air Optix och Air Optix for Astigmatism vid låg astigmatism Malin Larson Optometri Grundnivå Nr: 2011:O8 Visusskillnad mellan Air Optix

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I

Mekanik FK2002m. Kraft och rörelse I Mekanik FK2002m Föreläsning 4 Kraft och rörelse I 2013-09-05 Sara Strandberg SARA STRANDBERG P. 1 FÖRELÄSNING 4 Introduktion Hastighet Langt under 3x10 8 Nara : 3x10 8 Storlek 10 9 Langt over : 10 9 Klassisk

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning Brobyggande 2 Ingenjörsutbildningens paradox Studenterna skall drillas att hantera tidspress och omfa ngsrika material. Chefer kräver

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr

Klinisk testning. Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Klinisk testning av ögonrörelserrelser Tony Pansell Universitetslektor, Med dr Ögonrörelserrelser Vi testar motilitet har alla ögonmuskler normal funktion eller finns det inskränkningar (skelningar)? Vi

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use: a calculator; formel -och tabellsamling

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3

2 Uppgifter. Uppgifter. Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1. Problem 1 : 2. Problem 1 : 3 1 2 Uppgifter Uppgifter Svaren börjar på sidan 35. Uppgift 1. Steg 1 Problem 1 : 2 Problem 1 : 3 Uppgifter 3 Svarsalternativ. Answer alternative 1. a Svarsalternativ. Answer alternative 1. b Svarsalternativ.

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Signild Nerheim SMHI Vad händer med havet? Global höjning av vattenståndet i havet 1993-2005 uppmätt med sateliter http://earthobservatory.nasa.gov/iotd/view.php?id=6638

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet 1 Bakgrund-I Refraktion efter kataraktkirurgi Data från NCR 1. Aiming for emmetropia after cataract surgery: Swedish National

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Boendestöd En ny praktik och nya kunskaper

Boendestöd En ny praktik och nya kunskaper Boendestöd En ny praktik och nya kunskaper En introduktion Institutionen för Socialt Arbete 2 maj 2017 Alain Topor alain.topor@socarb.su.se Psykiatrireformen 1995 genomfördes psykiatrireformen. Många tror

Läs mer

Hittills har vi bara använt sfäriska ytor, dvs delar av en sfär. Plana ytor är specialfall av sfär (oändlig krökningsradie, r= ).

Hittills har vi bara använt sfäriska ytor, dvs delar av en sfär. Plana ytor är specialfall av sfär (oändlig krökningsradie, r= ). Föreläsning 5 Astigmatism Hittills har vi bara använt sfäriska ytor, dvs delar av en sfär. Plana ytor är specialfall av sfär (oändlig krökningsradie, r= ). Men det finns andra ytor än sfäriska, t.ex. Toriska

Läs mer

SF1911: Statistik för bioteknik

SF1911: Statistik för bioteknik SF1911: Statistik för bioteknik Föreläsning 4. TK 7.11.2017 TK Matematisk statistik 7.11.2017 1 / 42 Lärandemål Betingad sannolikhet (definition, betydelse) Oberoende händelser Lagen om total sannolikhet

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer