en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen"

Transkript

1 en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology AcasestudyofSnickers Workwear TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms:RequirementsandChallengesfor InnovationandNewServiceDevelopmentProcess ThecaseofEricssonAB

4 FÖRORD UppsatstävlingenNytt&NyttigtarrangerasavESBRI(Institutetförentreprenörskaps och småföretagsforskning)ochvinnova.förmåganatttänkanytt,ochattomvandlaidéernatill någotnyttigtförsamhället,ärcentraltförenhållbartillväxt.mångamenarattinnovationer kanbidratillattlösaglobalasamhällsutmaningarsomklimatförändringar,åldrande befolkning,pandemierochterrorism.itaktmedattförväntningarnapåinnovationerökar, växerocksåsamhälletsochföretagensbehovavattförståvadinnovationär. SyftetmedNytt&Nyttigtärattuppmuntrastudentervidsvenskauniversitetochhögskolor attskrivauppsatserominnovation,kommersialiseringochnyttiggörande.idennaskrift presenterasensammanfattningavdevinnandebidragenförläsåret2010/2011.respektive uppsatsförfattaresvararsjälvförsammanfattningen. Jurynharbeståttavföljandepersoner: MagnusAronsson,vdESBRI CharlotteBrogren,generaldirektörVINNOVA ÅsaLindholmDahlstrand,professorHögskolaniHalmstad AndersMalmberg,professorUppsalauniversitet GöranMarklund,direktörVINNOVA MaureenMcKelvey,professorGöteborgsuniversitet BjörnONilsson,vdIVA LennartSchön,professorLundsuniversitet SverkerSörlin,professorKTH ElisabethThandRingqvist,vdFöretagarna Jurynharisinbedömningutgåttfrånföljandekriterier: originalitetochnytänkande problematisering formuleringavproblemetochdessrelevans metod förhållandetproblem teori empiri analys analysförmåga strukturochkopplingmellandata/resultat/förslag praktiskrelevans/angelägetämne språkbrukochframställningsförmågaiövrigt Tävlingsåret2010/2011deltog72uppsatser.Huvuddelenavlandetsuniversitetoch högskolorharrepresenteratsmeddeltagandestudenter.författarnatilldetrebästa uppsatsernaerhållerresestipendierà30000,20000respektive15000kronor. Resestipendiernakananvändasförstudieresorisyfteattutvecklakompetenseninom problemområdet,alternativttilldeltagandeiseminarierellerandraaktivitetersombidrartill atthöjakompetensenhosstipendiaterna. Stockholmoktober2011 ChristinaEriksson ProjektledareESBRI

5 JURYNSBESLUT 1:apris Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend Enfallstudie avgetingeinfectioncontrolskomplexadesinfektorer Författare:JuliaHermansson&EmmaLindberg Handledare:SusannaBill,FredrikHägglund,JanC.Nilsson,PeterPalmqvist,KlasRudbäck Lärosäte:Lundsuniversitet,Företagsekonomiskainstitutionen 2:apris BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology AcasestudyofSnickers Workwear Författare:EftychiaGkanidou Handledare:HansKjellberg Lärosäte:HandelshögskolaniStockholm,DepartmentofMarketingandMediaManagement 3:epris TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms:RequirementsandChallengesfor InnovationandNewServiceDevelopmentProcess ThecaseofEricssonAB Författare:BehboodBorghei&SaeedKhanagha Handledare:NicoletteLakemond Lärosäte:Linköpingsuniversitet,Institutionenförinnovationochproduktutveckling

6 Hedersomnämnanden Jurynharvaltatttilldelatvåuppsatseretthedersomnämnande: Never FailingProductIntroduction Författare:FilipLarsed&JacopoChirici Lärosäte:HandelshögskolaniGöteborg,InnovationandIndustrialManagement UsingIndicatorsforTechnologyMonitoring Författare:AnnikaNyberg&SebastianPalmgren Lärosäte:Chalmerstekniskahögskola,TechnologyManagementandEconomics

7 JURYNSMOTIVERINGAR Jurynharmotiveratsittvalavvinnandebidragenligtföljande: 1:apris Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend En fallstudieavgetingeinfectioncontrolskomplexadesinfektorer Författare:JuliaHermansson&EmmaLindberg Förutsättningarnaförattutvecklamedicintekniskaprodukterärettmycketaktuelltämne. Uppsatsenbelyserföreteelsenöppeninnovationochivilkenmåndenkanpåverka medicinskproduktutveckling.uppsatsengerettramverkförhurmedicinskaföretagkan organiseraochöppnauppsinainnovationsprocesser.medbrukarenifokusbelyser uppsatsenanvändandetav fuzzyfrontend förattinvolveraochskapaettinochutflödeav kunskap. Författarnaharensnyggteorigångochhanterarkopplingenmellanteoriochempiripåett förtjänstfulltsätt.degerengedigenredovisningavhurdeninreochyttremiljönpåverkar hurföretagfångarkunskapiinnovationsprocessenstidigaskeden.faktorer,relationeroch processersomärviktigaförtillkomst,utvecklingochstruktureringavinnovativamiljöer utnyttjasväl. Dettaärenutmärktuppsatsmedtydligabeskrivningaravdenkomplexa innovationsprocessen. 2:apris BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology Acasestudyof SnickersWorkwear Författare:EftychiaGkanidou Uppsatsengerenstarkempiriskredovisning,ochtydligabeskrivningaravprocesserför tekniskochkulturellinnovation.uppsatsenbehandlarförutsättningarförinnovationgenom enspännandejämförelsemellandetvåprocessernaitermeravaktiviteter,verktyg, kompetensochtillhörandekostnader.medutgångspunktienfallstudieavsnickers Workweargerförfattarenensystematiskanalysmedhögpraktisktrelevans. Författarengernyaperspektivpåkulturellinnovationochskriverpåettunderhållandeoch spännandesätt.uppsatsenärinspirerandeochöppnarögonenförnyavägarattangripa ämnetinnovation.författarengerpåettvälskrivetsättinfallsvinklarsomäravstor betydelseidenallmännadiskussionenomhurförutsättningarkanskapasförattnyttiggöra innovation.

8 3:epris TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms:Requirementsand ChallengesforInnovationandNewServiceDevelopmentProcess Thecaseof EricssonAB Författare:BehboodBorghei&SaeedKhanagha Tjänsteinnovationochdesskonsekvenserförtillväxtärenangelägenfrågasombehandlas förtjänstfulltiuppsatsen.medexempelfråntjänsteindustrinjämförförfattarnaolikateorier omhurinnovationkanbidratilletthållbartsamhälle.dessutomgesexempelpå förutsättningarsomärgynnsammaförensådanutveckling. Uppsatsengerenfördjupadkvalitativförståelsefördeförutsättningarsomgällerför innovationsprocesseripraktiken,särskiltdåtillverkandeföretagskautvecklanyatjänster. Författarnauppvisarengodförmågaattproblematisera,kopplateoritillmetodoch genomföraensystematiskanalys.uppsatsenärvälgenomfördochanknytermycketvältill tävlingenstema innovationochnyttiggörande. Sammantagetärdettaenvälskrivenuppsatssomharstorpraktiskrelevansochsomrörett angelägetämne.

9 Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektorer Författare:JuliaHermansson&EmmaLindberg Vidutvecklingavmedicintekniskutrustningskahänsyntastilltreperspektiv;brukares, tillverkaresochdetregulatoriska.samtligaperspektivskaadresseras,men brukarperspektivetärsärskiltviktigtförenproduktsframgång.genombrukarinvolvering kantillverkarenfåinsiktiotillfredsställdabehovhosdennagruppsamtderaserfarenheter avochförbättringsförslagpådenmedicintekniskaprodukten.dennainvolveringkanledatill förbättradfunktionalitet,användarvänlighetochkvalitetpåprodukterna.historisktsetthar ettflertalmedicintekniskainnovationeruppkommitgenomsamspelmellanföretagoch sjukvårdspersonal,menidagharmöjligheternaförmedicintekniskaföretagattinhämtanya idéerexterntminskat,vilkettillstordelberorpådetökadeteknikinnehålletidagens medicintekniskaprodukter,bristpåtidochresurserinomdensvenskasjukvårdenochatt nyalagarochregelverkträttikraft.trotsdettagaptyderforskningpåattmedicintekniska företagsomengagerarbrukareientidigfasiinnovationsprocessenkanförbättra patientsäkerhetenochutrustningensverkningsgradsamtminskaantaletåterkalladeoch modifieradeprodukter.dennatidigafas,somkallas fuzzyfrontend,karakteriserasav storamöjligheterattpåverkautfalletsamtidigtsomkostnaderförattgörajusteringarär låga.detärdendelavinnovationsprocessensomenligtlitteraturenutgördenmestkritiska fasenblandannatpågrundavdessostruktureradeochexperimentellanaturochattbeslut måstefattasmedliteinformationtillgänglig. Syftetmedexamensarbetetharvaritattutvecklaettramverkförhurmedicintekniska företagkanorganiseraochöppnauppsininnovationsprocessi fuzzyfrontend föratt involverabrukareochskapaettin ochutflödeavkunskap.vidareharmåletvaritatt appliceraramverketpåettfallföretag,idettafallgetingeinfectioncontrol.studieobjektet harvaritaffärsområdetskomplexadesinfektorer,somobserveratsidesskontextpåsvenska sjukhus. Tvåakademiskabidragharutvecklats;enkategoriseringsmatris,KaMM matrisen,som beskriverlämpligametoderochverktygattanvändai fuzzyfrontend vid brukarinvolvering,samtsfiö ramverketsomillustrerarvadföretagbörtaibeaktningvid införandetavbrukarinvolveringochöppeninnovationisininnovationsprocessiffe. Ramverketbeståravfyrasteg;skapa,förbereda,involveraochöppnaupp,därvarjestegtar uppvilkamoment/förutsättningarsomkrävsförattkunnainvolverabrukareochöppnaupp innovationsprocessen.ramverkethartestatspågetingeinfectioncontrolochresulterati TM modellensomillustrerarhuraffärsområdetkankombineraöppeninnovationmed brukarinvolveringi fuzzyfrontend.dettagenomattskapaenteknologipoolförattöppna uppaffärsområdetsinnovationsprocessochenbrukar /marknadspoolförattöka brukarinvolveringen.sfiö ramverketharengenerellutformningochärettramverksomkan appliceraspåflerbranscheränjustdenmedicintekniska.denlämparsigförbranscheroch områdensomberörsavbrukareochandraexternaparter.utseendetförsfiö ramverket kan,liksomtm modellen,seannorlundaut.vadgällerkamm matrisensåinnehållerden parametrarsomärspecifikaförjustdenmedicintekniskabranschenvilketgördetsvårtatt påståattdenkananvändasgenerellt.decentralaslutsatsernafrånuppsatsenäratten

10 innovativföretagskulturärenförutsättningförbrukarinvolveringochöppeninnovation. Ledningenssupportärcentral,liksomfungerandeinternarelationeroch kommunikationskanaler.vidareärdetviktigtmedinternaresurserochsystemföratt möjliggörainkorporeringavexternkunskap.

11 BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology AcasestudyofSnickersWorkwear Författare:EftychiaGkanidou Innovationisacontroversialtermthathasbeentheobjectofconsiderableacademicstudy. Thetechnicalviewofinnovation,widelyknownas thebettermousetrap,haslong dominatedtheinnovationliterature.beyondanydoubt,technologyhasspurredeconomic growthandeconomicgrowthhasinitsturnmadeitpossiblefortechnologytodevelop further.technologicalinnovation,however,cannotexplainthesuccessofbrandssuchas MarlboroorCoronathatfromatechnologicalperspectiveareme tooproductsascompared tocompetition.tosupplementthisview,holtandcameronrecentlysuggestedanother kindofinnovation whichtheycallcultural onclaimthatsomeofthemostinterestingcases ofinnovationoriginatefromaculturalshiftandsometimeseventhosethataretechnologybaseddonotachievestardomuntilashifthappensinthesharedknowledgeandvaluesofa givensocietalgroup. Thepresentthesisinvestigatesthenatureoftheculturalinnovationprocessandfurther comparesthetwoprocessesintermsofactivities,tools,competencesandassociatedcosts. Thetwokindsofinnovationprocesseshavebeenstudiedthroughacasestudyofthe SwedishcompanySnickersWorkwear.Theselectedresearchmethodallowedforafocused investigationontheproblemarea,eliminating,atthesametime,countryandindustryspecificpeculiaritiesthatcouldhaveerodedtheresearchfindings. Resultsshowthatthetwoprocessesarequitesimilarintermsofactivitiesinherentinthe process,althoughtheirimportancevariesaccordingtotheinnovationtype.toolsand competencesrequiredareinadditionsimilar,thus,implyingthatthetwokindsofinnovation arenotself excludingbutcanbealternativelyused.itshouldbenoted,nonetheless,that theresultsareconsidereduniqueandcasespecificandcannotprovideabasisfor generalizedstatementsthatapplyirrespectiveoftimeandplaceuntilfurtherresearchis conducted.

12

13 TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms: RequirementsandChallengesforInnovationandNewServiceDevelopmentProcess The caseofericssonab Författare:BehboodBorghei&SaeedKhanagha Motivation/Purpose:Innovationingeneralhasreceivedmuchattentionbothattheacademia andtheindustrysincethebeginningofthelastcentury,butmuchfocuswasconcentratedon physical products, traditional laboratory approach, or R&D expenditures on New Product Development(NPD) that usually resulted in new tangible products or improvements on the physicalattributesofexistingproducts.however,inamodernshiftfromproduct orientation towards a service oriented paradigm, more and more companies are now faced with the challenges of servicification to bring in Innovation and its related practices to this new landscape.servicearebecomingincreasinglyimportantformanufacturingcompaniesnotonly asanewsourceofadditionalrevenuestreams,butalsoasanessentialpartofvalueoffering tosatisfyeverincreasingcustomersdemandsintheintensifiedcompetitivelandscape.thus, serviceinnovation isnowinfocusforthosecompaniesthatareinsuchtransition.however, idiosyncratic characteristics of services (i.e. intangibility, inseparability, heterogeneity, and perishability) urge for practices, routines, and processes which are sometimes different to those of physical products. This research was aimed at understanding the challenges and requirements of an effective New Service Development (NSD) process that supports innovation to maintain sustainable competitive advantage for a manufacturing company whichhasshiftedtowardsservices. Methodology:Ourstudyconsideredserviceinnovationwithinthecontextoftelecomindustry and the case of Ericsson AB as the subject of study. Empirical data gathered through three roundsofdatacollection,includingmorethan20hoursofface to faceinterviewsconducted intwophases,andtwoseparatesurveyscoveringmorethan300respondentsfromdifferent branchesofthecompanyworldwidesentsimultaneously.theacquireddataweresynthesized inconnectionwithextantliteratureinordertocometoconclusions. Results: Findings highlighted a number of recommendations for adapting new service development process according to requirements of services context. Central to these requirementsaretheneedforinvolvementoffrontlineemployeeswhodelivertheservicesas well as allowing for iteration and experimentation in the development process of services. Furthermore, study findings suggest establishment of a service R&D organization for the sake of service innovation as well as recommendations on New Service Development(NSD) andcharacteristicsofaneffectivensdprocess.theoreticalcontributionsalsoincludedeeper understanding of services and differentiation of services with regards to: 1) Nature of relationshipwithcustomers,2)degreeofstandardizability3)degreeofintegration/separation ofservicesto/fromphysicalproducts.wehavealsoconsideredtypologyofserviceinnovation inourstudyandtriedtomapempiricalfindingsfromthecasestudytotheearlierfindingsin this context. Lastly, appropriate strategies for knowledge management and supportive approaches such as bottom up / top down service development ought to amplify service innovation. Keywords: Service Innovation, New Service Development (NSD) process, NSD effectiveness, Service Typology, Knowledge Management in Services, Bottom Up / Top Down Service Development

14

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Syns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap

Syns du, finns du? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Syns du, finns du? - En studie över användningen av SEO, PPC och sociala medier som strategiska kommunikationsverktyg i svenska företag

Läs mer

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park

Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Dalarna Science Park Sara Skärhem Martin Jansson Vad är innovation? På Wikipedia hittar man: En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé,

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar MobilityandproductivityamongSwedishinventors acauseforcausality? Innovativavandringsupplevelser

Läs mer

Stad + Data = Makt. Kart/GIS-dag SamGIS Skåne 6 december 2017

Stad + Data = Makt. Kart/GIS-dag SamGIS Skåne 6 december 2017 Smart@Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Digitaliseringsavdelningen the World s most engaged citizens Stad + Data = Makt Kart/GIS-dag SamGIS Skåne 6 december 2017 Photo: Andreas Fernbrant Urbanisering

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17

Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 Hållbar utveckling i kurser lå 16-17 : Jag tillhör akademin / My position is in the School of Jag tillhör akademin / My position is in the School of Humaniora och medier / Humanities and Media Studies

Läs mer

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen

Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Programvaruintensiva system

Programvaruintensiva system Programvaruintensiva system PROFESSOR PER RUNESON, DATAVETENSKAP, LTH PER.RUNESON@CS.LTH.SE CC alijavam at Flickr Mjukvara finns överallt About half of Sweden s exported products are critically dependent

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Sustainability transitions Från pilot och demonstration till samhällsförändring

Sustainability transitions Från pilot och demonstration till samhällsförändring Sustainability transitions Från pilot och demonstration till samhällsförändring Hans Hellsmark Miljösystemanalys, Chalmers Hans.hellsmark@chalmers.se Vad är innovation? Vad är innovation? Invention Innovation

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Botnia-Atlantica Information Meeting

Botnia-Atlantica Information Meeting Botnia-Atlantica 2014-2020 Information Meeting Norway: Nordland Sweden: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra Österbotten Monitoring Committee

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Affärsmodellernas förändring inom handeln

Affärsmodellernas förändring inom handeln Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet Affärsmodellernas förändring inom handeln PROFESSOR ULF JOHANSSON, EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Manhour analys EASA STI #17214

Manhour analys EASA STI #17214 Manhour analys EASA STI #17214 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för teknisk operation 1 Innehåll Anmärkningen

Läs mer

Skill-mix innovation in the Netherlands. dr. Marieke Kroezen Erasmus University Medical Centre, the Netherlands

Skill-mix innovation in the Netherlands. dr. Marieke Kroezen Erasmus University Medical Centre, the Netherlands Skill-mix innovation in the Netherlands dr. Marieke Kroezen Erasmus University Medical Centre, the Netherlands m.kroezen@erasmusmc.nl The skill-mix innovation of interest BEFORE AFTER How did the Netherlands

Läs mer

Making Projects Critical PMI Research Achievement Award Johann Packendorff KTH/ITM/INDEK/Organisation och ledning

Making Projects Critical PMI Research Achievement Award Johann Packendorff KTH/ITM/INDEK/Organisation och ledning Making Projects Critical 2017 PMI Research Achievement Award Johann Packendorff KTH/ITM/INDEK/Organisation och ledning #wetoo? Något för SPAK? Det goda projektarbetet Det goda projektledarskapet Den goda

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

HUR OCH VARFÖR DIGITAL!

HUR OCH VARFÖR DIGITAL! HUR OCH VARFÖR DIGITAL! INFORMATION // INTELLIGENCE // ADVICE EKONOMISK UTVECKLING Jä mförelse Inflation, BNP och IT-budget utveckling 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017p 2018p 3,5% 1,5% 0,6%

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

FEKH91, Business Administration: Entrepreneurship, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Entrepreneurship, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

FEKH91, Business Administration: Entrepreneurship, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Entrepreneurship, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan FEKH91, Business Administration: Entrepreneurship, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Entrepreneurship, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Commitmentmodellen Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang

Commitmentmodellen Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang Presentation vid slutworkshop för projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Göteborg, 26 november 2013 Commitmentmodellen Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Social innovation - en potentiell möjliggörare

Social innovation - en potentiell möjliggörare Social innovation - en potentiell möjliggörare En studie om Piteå kommuns sociala innovationsarbete Julia Zeidlitz Sociologi, kandidat 2018 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 6534:2007/Amd 1:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 6534:2007/Amd 1:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 6534:2007/Amd 1:2012 Fastställd/Approved: 2012-10-05 Publicerad/Published: 2012-10-10 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 65.060.80 Skogsmaskiner Bärbara motorkedjesågar

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

The annual evaluation of the Individual Study Plan for PhD students at the Department of Biochemistry and Biophysics

The annual evaluation of the Individual Study Plan for PhD students at the Department of Biochemistry and Biophysics The annual evaluation of the Individual Study Plan for PhD students at the Department of Biochemistry and Biophysics Every year no later than January 31, the PhD student and her/his supervisor shall submit

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Quadruple Helix-modellen

Quadruple Helix-modellen Quadruple Helix-modellen ur ett genusperspektiv Monica Lindgren, KTH Johann Packendorff, KTH Malin Lindberg, LTU Forskning i QHCB-projektet Studie av QH-modellens funktionalitet vilken roll spelar den

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Design för användbarhet Designexempel, hur tänkte man vid designen?

Design för användbarhet Designexempel, hur tänkte man vid designen? Design för användbarhet Designexempel, hur tänkte man vid designen? Bengt Göransson :: Användbarhetsdesigner Guide Redina AB :: Bengt.Goransson@guide.se Varför? Bengt Göransson, Guide Redina AB, 2005 http://www.guide.se/

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

CM FORUM. Introduktion till. Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning. Tobias Ljungkvist

CM FORUM. Introduktion till. Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning. Tobias Ljungkvist Introduktion till Configuration Management (CM) / Konfigurationsledning Tobias Ljungkvist 2017-08-30 1 CM enligt SS-EN ISO 10007_2004 Konfigurationsledning är en ledningsaktivitet som tillämpar teknisk

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4892-3 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-21 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd.

3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd. 3rd September 2014 Sonali Raut, CA, CISA DGM-Internal Audit, Voltas Ltd. Role and responsibility of Internal Audit Sharing of best practices Model of operation In conduct of audit assignment Other functions

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH

Kristina Säfsten. Kristina Säfsten JTH Att välja metod några riktlinjer Kristina Säfsten TD, Universitetslektor i produktionssystem Avdelningen för industriell organisation och produktion Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) Det finns inte

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET University Management: Prof. Staffan Edén (dep. vice-chancellor) Prof. Margareta Wallin Peterson (dep. vice-chancellor) Humanities and Social Sciences Rangnar Nilsson,

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017

Methods to increase work-related activities within the curricula. S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Methods to increase work-related activities within the curricula S Nyberg and Pr U Edlund KTH SoTL 2017 Aim of the project Increase Work-related Learning Inspire theachers Motivate students Understanding

Läs mer

Det här med levels.?

Det här med levels.? Det här med levels.? Eller: När ska det vara praktik i Modulen? 1 Appendix I Basic knowledge requirements 1. KNOWLEDGE LEVELS CATEGORY A, B1, B2 AND C AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE Basic knowledge for categories

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Myter i offentlig innovation

Myter i offentlig innovation Idéslussen Myter i offentlig innovation Eva-Mari Tyberg, Sundsvalls Kommun eva-marie.tyberg@sundsvall.se Johan Fredrikson, Amplify johan.fredrikson@amplifyinnovation.se Vi är så unika 2 Myt 1 - Vi är så

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8130-9 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-12-10 1 1 (1+6) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Coating

Läs mer

De senaste åren har det hänt en hel del på ATO Fritid

De senaste åren har det hänt en hel del på ATO Fritid 82 S u m m e r 2 0 1 2 De senaste åren har det hänt en hel del på ATO Fritid Hösten 2010 övertogs ATO Fritid av det danska utemöbelföretaget Dacore A/S. Det har lett till att vi har flyttat från våra gamla

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Skattejurist för en dag på Deloitte i Malmö! 26 april 2016

Skattejurist för en dag på Deloitte i Malmö! 26 april 2016 Skattejurist för en dag på Deloitte i Malmö! 26 april 2016 Ett samarbete med Lunds Universitet på kursen internationell beskattning Charlotta Hansen GES Emmy Håkansson GES Christian Schwartz GES Fanny

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer