en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen"

Transkript

1 en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology AcasestudyofSnickers Workwear TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms:RequirementsandChallengesfor InnovationandNewServiceDevelopmentProcess ThecaseofEricssonAB

4 FÖRORD UppsatstävlingenNytt&NyttigtarrangerasavESBRI(Institutetförentreprenörskaps och småföretagsforskning)ochvinnova.förmåganatttänkanytt,ochattomvandlaidéernatill någotnyttigtförsamhället,ärcentraltförenhållbartillväxt.mångamenarattinnovationer kanbidratillattlösaglobalasamhällsutmaningarsomklimatförändringar,åldrande befolkning,pandemierochterrorism.itaktmedattförväntningarnapåinnovationerökar, växerocksåsamhälletsochföretagensbehovavattförståvadinnovationär. SyftetmedNytt&Nyttigtärattuppmuntrastudentervidsvenskauniversitetochhögskolor attskrivauppsatserominnovation,kommersialiseringochnyttiggörande.idennaskrift presenterasensammanfattningavdevinnandebidragenförläsåret2010/2011.respektive uppsatsförfattaresvararsjälvförsammanfattningen. Jurynharbeståttavföljandepersoner: MagnusAronsson,vdESBRI CharlotteBrogren,generaldirektörVINNOVA ÅsaLindholmDahlstrand,professorHögskolaniHalmstad AndersMalmberg,professorUppsalauniversitet GöranMarklund,direktörVINNOVA MaureenMcKelvey,professorGöteborgsuniversitet BjörnONilsson,vdIVA LennartSchön,professorLundsuniversitet SverkerSörlin,professorKTH ElisabethThandRingqvist,vdFöretagarna Jurynharisinbedömningutgåttfrånföljandekriterier: originalitetochnytänkande problematisering formuleringavproblemetochdessrelevans metod förhållandetproblem teori empiri analys analysförmåga strukturochkopplingmellandata/resultat/förslag praktiskrelevans/angelägetämne språkbrukochframställningsförmågaiövrigt Tävlingsåret2010/2011deltog72uppsatser.Huvuddelenavlandetsuniversitetoch högskolorharrepresenteratsmeddeltagandestudenter.författarnatilldetrebästa uppsatsernaerhållerresestipendierà30000,20000respektive15000kronor. Resestipendiernakananvändasförstudieresorisyfteattutvecklakompetenseninom problemområdet,alternativttilldeltagandeiseminarierellerandraaktivitetersombidrartill atthöjakompetensenhosstipendiaterna. Stockholmoktober2011 ChristinaEriksson ProjektledareESBRI

5 JURYNSBESLUT 1:apris Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend Enfallstudie avgetingeinfectioncontrolskomplexadesinfektorer Författare:JuliaHermansson&EmmaLindberg Handledare:SusannaBill,FredrikHägglund,JanC.Nilsson,PeterPalmqvist,KlasRudbäck Lärosäte:Lundsuniversitet,Företagsekonomiskainstitutionen 2:apris BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology AcasestudyofSnickers Workwear Författare:EftychiaGkanidou Handledare:HansKjellberg Lärosäte:HandelshögskolaniStockholm,DepartmentofMarketingandMediaManagement 3:epris TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms:RequirementsandChallengesfor InnovationandNewServiceDevelopmentProcess ThecaseofEricssonAB Författare:BehboodBorghei&SaeedKhanagha Handledare:NicoletteLakemond Lärosäte:Linköpingsuniversitet,Institutionenförinnovationochproduktutveckling

6 Hedersomnämnanden Jurynharvaltatttilldelatvåuppsatseretthedersomnämnande: Never FailingProductIntroduction Författare:FilipLarsed&JacopoChirici Lärosäte:HandelshögskolaniGöteborg,InnovationandIndustrialManagement UsingIndicatorsforTechnologyMonitoring Författare:AnnikaNyberg&SebastianPalmgren Lärosäte:Chalmerstekniskahögskola,TechnologyManagementandEconomics

7 JURYNSMOTIVERINGAR Jurynharmotiveratsittvalavvinnandebidragenligtföljande: 1:apris Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend En fallstudieavgetingeinfectioncontrolskomplexadesinfektorer Författare:JuliaHermansson&EmmaLindberg Förutsättningarnaförattutvecklamedicintekniskaprodukterärettmycketaktuelltämne. Uppsatsenbelyserföreteelsenöppeninnovationochivilkenmåndenkanpåverka medicinskproduktutveckling.uppsatsengerettramverkförhurmedicinskaföretagkan organiseraochöppnauppsinainnovationsprocesser.medbrukarenifokusbelyser uppsatsenanvändandetav fuzzyfrontend förattinvolveraochskapaettinochutflödeav kunskap. Författarnaharensnyggteorigångochhanterarkopplingenmellanteoriochempiripåett förtjänstfulltsätt.degerengedigenredovisningavhurdeninreochyttremiljönpåverkar hurföretagfångarkunskapiinnovationsprocessenstidigaskeden.faktorer,relationeroch processersomärviktigaförtillkomst,utvecklingochstruktureringavinnovativamiljöer utnyttjasväl. Dettaärenutmärktuppsatsmedtydligabeskrivningaravdenkomplexa innovationsprocessen. 2:apris BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology Acasestudyof SnickersWorkwear Författare:EftychiaGkanidou Uppsatsengerenstarkempiriskredovisning,ochtydligabeskrivningaravprocesserför tekniskochkulturellinnovation.uppsatsenbehandlarförutsättningarförinnovationgenom enspännandejämförelsemellandetvåprocessernaitermeravaktiviteter,verktyg, kompetensochtillhörandekostnader.medutgångspunktienfallstudieavsnickers Workweargerförfattarenensystematiskanalysmedhögpraktisktrelevans. Författarengernyaperspektivpåkulturellinnovationochskriverpåettunderhållandeoch spännandesätt.uppsatsenärinspirerandeochöppnarögonenförnyavägarattangripa ämnetinnovation.författarengerpåettvälskrivetsättinfallsvinklarsomäravstor betydelseidenallmännadiskussionenomhurförutsättningarkanskapasförattnyttiggöra innovation.

8 3:epris TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms:Requirementsand ChallengesforInnovationandNewServiceDevelopmentProcess Thecaseof EricssonAB Författare:BehboodBorghei&SaeedKhanagha Tjänsteinnovationochdesskonsekvenserförtillväxtärenangelägenfrågasombehandlas förtjänstfulltiuppsatsen.medexempelfråntjänsteindustrinjämförförfattarnaolikateorier omhurinnovationkanbidratilletthållbartsamhälle.dessutomgesexempelpå förutsättningarsomärgynnsammaförensådanutveckling. Uppsatsengerenfördjupadkvalitativförståelsefördeförutsättningarsomgällerför innovationsprocesseripraktiken,särskiltdåtillverkandeföretagskautvecklanyatjänster. Författarnauppvisarengodförmågaattproblematisera,kopplateoritillmetodoch genomföraensystematiskanalys.uppsatsenärvälgenomfördochanknytermycketvältill tävlingenstema innovationochnyttiggörande. Sammantagetärdettaenvälskrivenuppsatssomharstorpraktiskrelevansochsomrörett angelägetämne.

9 Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektorer Författare:JuliaHermansson&EmmaLindberg Vidutvecklingavmedicintekniskutrustningskahänsyntastilltreperspektiv;brukares, tillverkaresochdetregulatoriska.samtligaperspektivskaadresseras,men brukarperspektivetärsärskiltviktigtförenproduktsframgång.genombrukarinvolvering kantillverkarenfåinsiktiotillfredsställdabehovhosdennagruppsamtderaserfarenheter avochförbättringsförslagpådenmedicintekniskaprodukten.dennainvolveringkanledatill förbättradfunktionalitet,användarvänlighetochkvalitetpåprodukterna.historisktsetthar ettflertalmedicintekniskainnovationeruppkommitgenomsamspelmellanföretagoch sjukvårdspersonal,menidagharmöjligheternaförmedicintekniskaföretagattinhämtanya idéerexterntminskat,vilkettillstordelberorpådetökadeteknikinnehålletidagens medicintekniskaprodukter,bristpåtidochresurserinomdensvenskasjukvårdenochatt nyalagarochregelverkträttikraft.trotsdettagaptyderforskningpåattmedicintekniska företagsomengagerarbrukareientidigfasiinnovationsprocessenkanförbättra patientsäkerhetenochutrustningensverkningsgradsamtminskaantaletåterkalladeoch modifieradeprodukter.dennatidigafas,somkallas fuzzyfrontend,karakteriserasav storamöjligheterattpåverkautfalletsamtidigtsomkostnaderförattgörajusteringarär låga.detärdendelavinnovationsprocessensomenligtlitteraturenutgördenmestkritiska fasenblandannatpågrundavdessostruktureradeochexperimentellanaturochattbeslut måstefattasmedliteinformationtillgänglig. Syftetmedexamensarbetetharvaritattutvecklaettramverkförhurmedicintekniska företagkanorganiseraochöppnauppsininnovationsprocessi fuzzyfrontend föratt involverabrukareochskapaettin ochutflödeavkunskap.vidareharmåletvaritatt appliceraramverketpåettfallföretag,idettafallgetingeinfectioncontrol.studieobjektet harvaritaffärsområdetskomplexadesinfektorer,somobserveratsidesskontextpåsvenska sjukhus. Tvåakademiskabidragharutvecklats;enkategoriseringsmatris,KaMM matrisen,som beskriverlämpligametoderochverktygattanvändai fuzzyfrontend vid brukarinvolvering,samtsfiö ramverketsomillustrerarvadföretagbörtaibeaktningvid införandetavbrukarinvolveringochöppeninnovationisininnovationsprocessiffe. Ramverketbeståravfyrasteg;skapa,förbereda,involveraochöppnaupp,därvarjestegtar uppvilkamoment/förutsättningarsomkrävsförattkunnainvolverabrukareochöppnaupp innovationsprocessen.ramverkethartestatspågetingeinfectioncontrolochresulterati TM modellensomillustrerarhuraffärsområdetkankombineraöppeninnovationmed brukarinvolveringi fuzzyfrontend.dettagenomattskapaenteknologipoolförattöppna uppaffärsområdetsinnovationsprocessochenbrukar /marknadspoolförattöka brukarinvolveringen.sfiö ramverketharengenerellutformningochärettramverksomkan appliceraspåflerbranscheränjustdenmedicintekniska.denlämparsigförbranscheroch områdensomberörsavbrukareochandraexternaparter.utseendetförsfiö ramverket kan,liksomtm modellen,seannorlundaut.vadgällerkamm matrisensåinnehållerden parametrarsomärspecifikaförjustdenmedicintekniskabranschenvilketgördetsvårtatt påståattdenkananvändasgenerellt.decentralaslutsatsernafrånuppsatsenäratten

10 innovativföretagskulturärenförutsättningförbrukarinvolveringochöppeninnovation. Ledningenssupportärcentral,liksomfungerandeinternarelationeroch kommunikationskanaler.vidareärdetviktigtmedinternaresurserochsystemföratt möjliggörainkorporeringavexternkunskap.

11 BreakthroughInnovationWithoutBreakthroughTechnology AcasestudyofSnickersWorkwear Författare:EftychiaGkanidou Innovationisacontroversialtermthathasbeentheobjectofconsiderableacademicstudy. Thetechnicalviewofinnovation,widelyknownas thebettermousetrap,haslong dominatedtheinnovationliterature.beyondanydoubt,technologyhasspurredeconomic growthandeconomicgrowthhasinitsturnmadeitpossiblefortechnologytodevelop further.technologicalinnovation,however,cannotexplainthesuccessofbrandssuchas MarlboroorCoronathatfromatechnologicalperspectiveareme tooproductsascompared tocompetition.tosupplementthisview,holtandcameronrecentlysuggestedanother kindofinnovation whichtheycallcultural onclaimthatsomeofthemostinterestingcases ofinnovationoriginatefromaculturalshiftandsometimeseventhosethataretechnologybaseddonotachievestardomuntilashifthappensinthesharedknowledgeandvaluesofa givensocietalgroup. Thepresentthesisinvestigatesthenatureoftheculturalinnovationprocessandfurther comparesthetwoprocessesintermsofactivities,tools,competencesandassociatedcosts. Thetwokindsofinnovationprocesseshavebeenstudiedthroughacasestudyofthe SwedishcompanySnickersWorkwear.Theselectedresearchmethodallowedforafocused investigationontheproblemarea,eliminating,atthesametime,countryandindustryspecificpeculiaritiesthatcouldhaveerodedtheresearchfindings. Resultsshowthatthetwoprocessesarequitesimilarintermsofactivitiesinherentinthe process,althoughtheirimportancevariesaccordingtotheinnovationtype.toolsand competencesrequiredareinadditionsimilar,thus,implyingthatthetwokindsofinnovation arenotself excludingbutcanbealternativelyused.itshouldbenoted,nonetheless,that theresultsareconsidereduniqueandcasespecificandcannotprovideabasisfor generalizedstatementsthatapplyirrespectiveoftimeandplaceuntilfurtherresearchis conducted.

12

13 TowardsServiceOrientationinManufacturingFirms: RequirementsandChallengesforInnovationandNewServiceDevelopmentProcess The caseofericssonab Författare:BehboodBorghei&SaeedKhanagha Motivation/Purpose:Innovationingeneralhasreceivedmuchattentionbothattheacademia andtheindustrysincethebeginningofthelastcentury,butmuchfocuswasconcentratedon physical products, traditional laboratory approach, or R&D expenditures on New Product Development(NPD) that usually resulted in new tangible products or improvements on the physicalattributesofexistingproducts.however,inamodernshiftfromproduct orientation towards a service oriented paradigm, more and more companies are now faced with the challenges of servicification to bring in Innovation and its related practices to this new landscape.servicearebecomingincreasinglyimportantformanufacturingcompaniesnotonly asanewsourceofadditionalrevenuestreams,butalsoasanessentialpartofvalueoffering tosatisfyeverincreasingcustomersdemandsintheintensifiedcompetitivelandscape.thus, serviceinnovation isnowinfocusforthosecompaniesthatareinsuchtransition.however, idiosyncratic characteristics of services (i.e. intangibility, inseparability, heterogeneity, and perishability) urge for practices, routines, and processes which are sometimes different to those of physical products. This research was aimed at understanding the challenges and requirements of an effective New Service Development (NSD) process that supports innovation to maintain sustainable competitive advantage for a manufacturing company whichhasshiftedtowardsservices. Methodology:Ourstudyconsideredserviceinnovationwithinthecontextoftelecomindustry and the case of Ericsson AB as the subject of study. Empirical data gathered through three roundsofdatacollection,includingmorethan20hoursofface to faceinterviewsconducted intwophases,andtwoseparatesurveyscoveringmorethan300respondentsfromdifferent branchesofthecompanyworldwidesentsimultaneously.theacquireddataweresynthesized inconnectionwithextantliteratureinordertocometoconclusions. Results: Findings highlighted a number of recommendations for adapting new service development process according to requirements of services context. Central to these requirementsaretheneedforinvolvementoffrontlineemployeeswhodelivertheservicesas well as allowing for iteration and experimentation in the development process of services. Furthermore, study findings suggest establishment of a service R&D organization for the sake of service innovation as well as recommendations on New Service Development(NSD) andcharacteristicsofaneffectivensdprocess.theoreticalcontributionsalsoincludedeeper understanding of services and differentiation of services with regards to: 1) Nature of relationshipwithcustomers,2)degreeofstandardizability3)degreeofintegration/separation ofservicesto/fromphysicalproducts.wehavealsoconsideredtypologyofserviceinnovation inourstudyandtriedtomapempiricalfindingsfromthecasestudytotheearlierfindingsin this context. Lastly, appropriate strategies for knowledge management and supportive approaches such as bottom up / top down service development ought to amplify service innovation. Keywords: Service Innovation, New Service Development (NSD) process, NSD effectiveness, Service Typology, Knowledge Management in Services, Bottom Up / Top Down Service Development

14

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar MobilityandproductivityamongSwedishinventors acauseforcausality? Innovativavandringsupplevelser

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization

Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Social challenges when implementing Information Systems in a Swedish healthcare organization Lina Nilsson, PhD i Tillämpad Hälsoteknik lina.nilsson@bth.se Så Lina, vem är du? Vad vet vi om implementeringen

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10993-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-07-31 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Quadruple Helix-modellen

Quadruple Helix-modellen Quadruple Helix-modellen ur ett genusperspektiv Monica Lindgren, KTH Johann Packendorff, KTH Malin Lindberg, LTU Forskning i QHCB-projektet Studie av QH-modellens funktionalitet vilken roll spelar den

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

PRODUKTINNOVATION Civilingenjör 180 p

PRODUKTINNOVATION Civilingenjör 180 p PRODUKTINNOVATION Civilingenjör 180 p Produktutveckling från idé till kommersialisering - Produktrealisering - Skapandeprocessen - Produktanalys - Funktionsverifiering - Produktentreprenör - Affärsperspektivet

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning

Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Från osäkerhet till säkerhet ISO 27004 för mätning Lars Gunnerholm LGY Konsult AB Ordförande i AG3 Mätning lars.gunnerholm@telia.com 070 671 66 89 Lite om innehållet i presentationen, syftet är att ge

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer