Hur viktiga är ytegenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur viktiga är ytegenskaper"

Transkript

1 39 Denna artikel handlar mycket om komforten vid linsbärande. En viktig del för att se hur ögat och linsen passar ihop är LIPCOF. Under avsnittet Tecken på friktion på ögats yta finns detta mycket bra förklarat. Det är undersökning eller kanske sökning av fynd som inte görs så regelbundet ännu men kan ge bra indikation på hur linsen fungerar på ögat. Denna artikel tillsammans med rätt svar på frågorna ger också 1 CET-poäng. För registrering av dina svar, se Korrekt svar på minst fem av sex frågor ger 1 CET-poäng. Sista svarsdag är 16 december Observera att alla frågor hänvisar till information som framkommer i denna artikel. text Katharine Evans och Heiko Pult Hur viktiga är ytegenskaper för en framgångsrik kontaktlinsanvändning? Katharine Evans och Heiko Pult beskriver friktionen mellan kontaktlins och öga och vad klinikern kan göra för att minimera den. Inledning Många som använder mjuka kontaktlinser upplever symtom på ögontorrhet medan de bär linserna. 1,2 Frekvensen av kontaktlinsrelaterad ögontorrhet (CLRDE, Contact Lens Related Dry Eye) är ungefär 50 procent 1,3,4 och kan kopplas till såväl reducerad synskärpa och komfort som ökad risk för förändringar av ögats yta och för infektioner. 5 Diskomfort när linserna bärs är den främsta orsaken till att sluta använda linser. 6 Ungefär hälften av de patienter i Storbritannien som slutar bära kontaktlinser och tre fjärdedelar av dem i USA gör det på grund av att de upplever diskomfort med linserna. 7,8 Dessutom slutade 12 procent av nya kontaktlinspatienter att använda linser inom en femårsperiod på grund av ovannämnda symtom. 5 Ny data visar att nästan en tredjedel (31 procent) av dem som slutar använda linser gör det inom tre månader från att de började (European Incidence Survey, maj optik , n=1170). Enligt en europeisk enkätundersökning om varför kontaktlinsbärare har valt ett visst märke för sina linser var de anledningar som oftast uppgavs att linserna hade rekommenderats som de mest lämpliga för den tillfrågades ögon, var ett välkänt och tillförlitligt märke och var bekvämast under slutet på dagen (U&A onlineenkät 2011, nio europeiska länder, 3525 kontaktlinsbärare). Huvuddelen av de patienter som slutade använda linser gjorde det specifikt på grund av diskomfort i samband med ögontorrhet, men att patienterna slutar med linsanvändning beror oftast på problem med produkten eller medkontaktlinstillpassaren, och de flesta av dem som har slutat använda linser på grund av problem kan få tillpassat nya som fungerar. 8 Ett antal faktorer, både direkta och indirekta, påverkar komforten för den som bär linser (faktorerna sammanfattas i tabell 1), och en noggrant utprovad balans mellan linsernas olika egenskaper krävs för optimal komfort, hälsa och problemfri användning. Syftet med denna artikel är att redogöra för hur ytegenskaper, både hos kontaktlinsen och ögats yta, påverkar komforten och därmed kan utnyttjas för att patienten ska bli nöjdare med sina linser och uppleva en problemfri användning. Linsmaterialets ytegenskaper Friktion definieras som motståndet vid glidning mellan två ytor i kontakt, såsom när ögonlocket rör sig över kontaktlinsens yta när man blinkar. 9 Linsens friktionsegenskaper kan beskrivas med friktionskoefficienten (CoF, Coefficient of Friction). Denna påverkas av olika egenskaper hos linsen såsom lubricitet, vätbarhet och grad av beläggningar. Mätningar görs in vitro med specialanordningar och en mängd olika tekniker, men det finns ändå ingen gällande branschstandard för mätning av linsmaterials friktionskoefficient. En biologiskt relevant metod har nyligen utvecklats. Tekniken bakom denna är avsedd att imitera in vivo-miljön när det gäller smörjande vätska, ögonlockets kraft och egenskaperna hos ögats yta. Friktionskoefficienten mätt med denna teknik visas i figur 1 för ett urval av kontaktlinsmaterial. Olika studier har visat att linser som upplevs som komforthöjande uppvisar lägre,

2 40. VETENSKAP Direkta faktorer Befintlig ögontorrhet Minskad tårvolym (tårmeniskens höjd) Dålig tårfilmsstabilitet (NIBUT) Bristfälligt lipidskikt Dysfunktion hos Meiboms körtel Blefarit Fysiologin hos ögats yta (färgning av hornhinna och bindhinna) LIPCOF (lid parallel conjunctival folds) LWE (lid wiper epitheliopathy) Kontaktlinser Uttorkning Ytegenskaper Låg vätbarhet Hög friktionskoefficient Hög modulus Dålig tillpassning av kontaktlinserna Lins- och kantdesign Material och inre vätmedel Bytesfrekvens Indirekta faktorer Patienten Ålder Hälsa Läkemedel Kön Kost Compliance (bärartid, linsbyte osv.) Uppgiftsrelaterat Läsning Datorarbete Andra uppgifter på nära håll Miljö Låg luftfuktighet Luftkonditionering, centralvärme Blåsigt Övrigt Konserveringsmedel i ögondroppar och/eller skötselsystem Skötselsystem Vätande droppar Allergier i form av papillär konjunktivit (GPC/CLAPC) LIPCOF-grad Inga veck på bindhinnan 0 Ett permanent och tydligt parallellt veck 1 Två permanenta och tydliga parallella veck (normalt lägre än 0,2 mm) 2 Fler än två permanenta och tydliga parallella veck (normalt högre än 0,2 mm) 3 Tabell 2: Graderingsskala för LIPCOF 19 Nya bärare Vana bärare OSDI (Ocular Surface Diskomfort i slutet Disease Index) h av dagen h + + NIBUT x LIPCOF-summa h + LIPCOF-summa h Tabell 3: Viktiga faktorer för prediktion av problemfri kontaktlinsanvändning och tips för kontaktlinstillpassare 22,42 Tabell 1: Direkta och indirekta faktorer som har betydelse för patientkomforten Figur 1: Friktionskoefficientsvärden för ett urval av kontaktlinsmaterial 10 Figur 2: LIPCOF av grad 2. friktionskoefficienter än jämförande linser av standardtyp. Exempelvis ger polyvinylpyrrolidon (PVP) inbäddad i etafilcon A, som i 1-Day Acuvue Moist från Johnson & Johnson Vision Care, 55 procent lägre friktionskoefficient än den ursprungliga 1-Day Acuvue -linsen 11 (figur 1). Dessutom har korttidslinser som ACUVUE OASYS med HYDRACLEAR, som också har PVP som vätmedel, låg friktionskoefficient. 10 I Nelfilcon A (DAILIES AquaComfort Plus, CIBA Vision) används tillsats av polyvinylalkohol (PVA), polyetenglykol (PEG) och hydroxypropylmetylcellulosa (HPMC). Detta har visats ge en konsekvent låg friktionskoefficient under en fyratimmarsperiod, trots sköljning. 12 Bristande överensstämmelse mellan värden har visats 10, men detta återspeglar sannolikt skillnader i metoderna för att fastställa friktionskoefficienten. Komforthöjande endagslinser ger en stabilare tårfilm 13, och tillsats av vätmedel såsom PVP och PVA har visats öka den subjektiva upplevelsen av komfort 14 och optisk kvalitet. 15 Om kontaktlinstillpassare är medvetna om linsernas friktionskoefficient (med hänsyn tagen till att metoden för att fastställa friktionskoefficienten har betydelse) och väljer linser som ger mindre friktion kan detta troligen göra det bekvämare att bära linserna och öka chansen för att patienten ska fortsätta använda dem. 16 Tecken på friktion på ögats yta Bestämningen av linsmaterials friktionskoefficient görs in vitro, men friktionen in vivo vid naturlig blinkning är sannolikt en annan på grund av tårfilmens varierande egenskaper hos olika kontaktlinsbärare. 17 LIP- COF (lid parallel conjunctival epithelial folds) och LWE (lid wiper epitheliopathy) anses vara kliniska indikatorer på friktion. Dessa är Figur 3: Färgning vid den palpebrala kanten, Marx linje (A) jämfört med LWE (B). Figur 4: Typiskt utseende vid en måttligt obstruktiv, icke cikatriciell dysfunktion hos Meiboms körtel hos en 24-årig man. Lägg märke till den gråvita tilltäppningen vid körtelns öppningar vid övre ögonlockskanten.

3 41 Färgningsgrad, horisontell längd optik Grad 2 mm mm mm 2 >10 mm 3 Färgningsgrad, sagittal bredd 25 procent av den del av det övre ögonlockets bindhinna som vidrör ögat vid blinkning procent av den del av det övre ögonlockets bindhinna som vidrör ögat vid blinkning procent av den del av det övre ögonlockets bindhinna som vidrör ögat vid blinkning 2 >75 procent av den del av det övre ögonlockets bindhinna som vidrör ögat vid blinkning 3 Tabell 3: Viktiga faktorer för prediktion av problemfri kontaktlinsanvändning och tips för kontaktlinstillpassare 22,42 relativt ovanliga som diagnostiska tester i klinisk praxis men har visats ha stor prediktionskraft för hur framgångsrik linsanvändningen blir, både för den som aldrig har använt linser tidigare och för den som är befintlig linsbärare. 18, 19 LIPCOF är subkliniska veck på den laterala, nedre kvadranten av den bulbära bindhinnan, parallellt med den nedre ögonlockskanten 20 (figur 2). LIPCOF bedöms i området i rät vinkel mot bindhinnans temporala och nasala kant ovanför det nedre ögonlocket med hjälp av ett biomikroskop med spaltlampa (ingen lins, vitt ljus, inget fluorescein) med 18 till 27 X förstoring efter behov, och klassificeras enligt den optimerade graderingsskalan (tabell 2). 18 Det är viktigt att skilja mellan LIP- COF och mikroveck. LIPCOF-tjockleken är normalt 0,008 mm (ungefär hälften av tårmeniskens normala höjd) medan ett mikroveck är mycket mindre, ca 0,02 mm. 21 Nya undersökningar har visat på ett antal tester, bland annat LIPCOF-summa (kombinerad nasal och temporal poäng), NIBUT (icke-invasiv mätning av tear break-up time, eller BUT, ett mått på tårfilmens kvalitet) och symtom (registreras som OSDI (Ocular Surface Disease Index), som ger en prediktion med utmärkt känslighet och specificitet för symtom på ögontorrhet hos nya kontaktlinsbärare. 19 Dessutom rapporterades LIPCOF-summan i kombination med komforten i slutet av dagen vara användbar för att förutsäga kontaktlinsrelaterad ögontorrhet hos vana linsbärare. 22 För kontaktlinstillpassare belyser detta hur viktigt det är Kvalitet Liposomala ögonsprejer Hyaluronsyra Behandling av dysfunktion hos Meiboms körtel Varma och fuktiga kompresser följt av ögonlocksmassage och ögonlockshygien Kost (tillskott av omega 3) Tabell 5: Alternativ för att förbättra tårfilmens kvalitet och kvantitet 2,32 att använda en serie tester som innefattar både objektiva och subjektiva tecken för att få bättre prediktionskraft än med enbart ett enda test av tårfilmen (tabell 3). LWE är en kliniskt observerbar förändring av epitelet i den del av det övre ögonlockets bindhinna som vidrör ögat vid blinkning. Hos patienter med ögontorrhet räcker tårfilmen inte till för att hålla isär ögats yta och denna del av ögonlocket 23, som därför utsätts för trauma under hela blinkningen. 23, 24 Eftersom det finns ett starkt samband mellan LWE och LIPCOF tror man att de har en gemensam, friktionsrelaterad orsak. 18, 25 Därför anses LIPCOF och LWE representera indirekta in vivo-mått på friktionen mot ögats yta under blinkning. 26 LWE kan synliggöras med en kombination av instillerat 1 % lissamine grön och 2 % fluorescein och bedöms endast för det övre ögonlocket. En andra instillation av båda färgämnena bör göras efter 5 minuter. 27 LWE klassificeras både med avseende på bredd och längd 18, (tabell 4), och det är viktigt att skilja den fysiologiska färgningen vid den palpebrala kanten, kallad Marx linje, 28, 29 från färgningen av den del av det övre ögonlockets bindhinna som vidrör ögat vid blinkning 23, 24 (a och 3b). Signifikant högre nivåer av LWE har observerats hos kontaktlinsbärare med symtom. 24 Dessutom har det visats att LIPCOF-summan och LWE har ett gott positivt prediktionsvärde, eller en god testnoggrannhet, för att upptäcka symtom hos vana linsbärare. 18 Dessa tester lämpar sig bättre än traditionella tårfilmstester för att upptäcka både tecken och symtom på friktion mot ögats yta. Därför är det lämpligt att använda dessa tester i samband med tillpassning av linser för patienter som ska börja använda linser, och eftersom resultatet normalt kan observeras omedelbart efter att linsen tagits ut bör undersökningen även ingå i den normala undersökningen av ögats främre delar Kvantitet Smörjning med täta intervall Minska avdunstning Liposomala ögonsprejer Förbättring av sekretionen från Meiboms körtel Skydd mot vind Ökad luftfuktighet i omgivningsmiljön Hydrering dricka mycket vatten, mindre koffein och alkoholhaltiga drycker Tårpunktsproppar (säkerställ ingen sjukdom i ögonlockskanten) hos vana linsbärare. Patienter som visar tecken på sådana avvikelser i ögats yta bör få linser med lägre friktionskoefficient utprovade eller få byta till sådana. Hänsyn måste dock tas till att olika metoder kan ha använts för att fastställa referensfriktionsvärden. Därför anses användning av värde från en studie som imiterar in vivo-förhållanden, såsom den som utfördes av Roba et al 10, vara mest ändamålsenlig. Ökad friktion vid blinkning orsakar LIPCOF och LWE och medför därmed diskomfort för linsbäraren. 18, 25, 26 I en småskalig studie observerades förbättring i form av minskad omfattning av den färgning som visade LWE hos linsbärare efter användning av smörjande droppar. 30 Vätande droppar kan fungera för linsbärare som har tillfälliga symtom eller som bara använder linser ibland, men generellt är interna smörjmedel 15 i själva linsmaterialet i mjuka linser en mer lovande väg. Även om friktionen mot ögat kan reduceras genom tillpassning av kontaktlinser med förbättrad vätbarhet och låg friktionskoefficient, måste optikern eller ögonläkaren tänka på att de olika metoder som används för att mäta dessa parametrar skiljer sig åt på ett sätt som gör det svårt att jämföra olika branschdata. Tårfilm Enligt rapport från DEWS (Dry Eye Workshop) 2007 är användning av kontaktlinser en betydande etiologisk faktor vid ögontorrhet. 31 Användning av kontaktlinser inverkar negativt på tårfilmens stabilitet, särskilt lipidskiktet, vilket leder till ökad avdunstning av tårvätska och minskad vätbarhet för linserna. 2 Detta torde öka friktionen vid blinkning, vilket i sin tur leder till tecken på skada på ögats yta, bland annat LWE och LIPCOF. Ett optimalt lipidskikt är därför avgörande om en stabil tårfilm ska erhållas som förbättrar linsens vätbar-,

4 42 VETENSKAP het och minskar friktionen vid blinkning. 2, 32 En av de vanligaste orsakerna till att lipidskiktet blir otillräckligt är dysfunktion hos Meiboms körtel (figur 4). 33 Enligt rapporten från DEWS-seminariet om tårfilm och ögats yta i samband med dysfunktion hos Meiboms körtel är detta troligen den vanligaste orsaken till ögontorrhet på grund av alltför stor avdunstning av tårvätska. 33 Därför bör man inte underskatta vikten av att behandla alla sjukdomar som påverkar ögonlockskanten, inklusive blefarit och dysfunktion hos Meiboms körtel, för att minska friktionen och öka komforten för linsbärare. Förbättrad ögonlockshygien och konsekvent användning av varma, fuktiga kompresser med efterföljande ögonlocksmassage kan ge påtaglig lindring av tecken och symtom på kontaktlinsrelaterad ögontorrhet (tabell 5). 2, 34 Dessutom minskar alla förbättringar av tårfilmens kvalitet och kvantitet sannolikt friktionen och gör det därmed mer komfortabelt att bära linser. Dessutom minskar alla förbättringar av tårfilmens kvalitet och kvantitet sannolikt friktionen och gör det därmed behagligare att bära linser. Lösningar Många lösningar för kontaktlinsvård innehåller nu vätmedel och surfaktanter som ska främja linsernas vätbarhet och öka användarkomforten, både när linserna sätts in och när de bärs. Biotrue (Bausch+Lomb) innehåller t.ex. hyaluronan, ett konditionerande medel som påstås bilda ett fuktgivande nätverk på linsens yta. HydraGlyde Moisture Matrix i Opti-Free EverMoist (Alcon) påstås öka linsytans hydrofilitet och ge ett sammanhängande vätskeskikt på den. Syftet med dessa medel är att de genom att öka linsens vätbarhet ska göra linserna mer komfortabla att bära, vilket sätter fokus på att det är viktigt att rekommendera en modern flerfunktionslösning för desinfektion om linsanvändningen ska bli problemfri för patienten. För endagslinser kan vätbarheten och komforten ökas genom att de behandlas med vätande droppar före insättning. 35 Enligt rapporter från ett antal studier kan vissa kombinationer av linsvätskesystem med polyhexametylbiguanid (PHMB) som konserveringsmedel och kontaktlinser av silikonhydrogel ge färgning av hornhinnan, s.k SICS (Solution Induced Corneal Staining) Vissa forskare menar att färgningen av hornhinnan kan leda till minskad komfort och öka risken för hornhinneinflammation 33 medan andra hävdar att den låggradiga färgningen av hornhinnans epitel inte tyder på någon toxicitet hos lösningen 39. SICS är fortfarande omstridd, och kombinationer av mjuka linser och linsvätskor bör väljas för varje enskild patient. Lösningar utan konserveringsmedel, såsom oxikloridbaserade system eller enstegs peroxidsystem, förs ofta fram som användbara alternativ. Peroxidbaserade system förskrivs mindre ofta 40, men de orsakar färre symtom på ögontorrhet i samband med linsanvändning, är inte giftiga när de väl har neutraliserats och är kompatibla med alla material som används i mjuka kontaktlinser. 41 Kontaktlinstillpassarnas begränsade benägenhet att använda peroxidbaserade system beror oftast på fall av hornhinnetoxicitet efter att patienter av misstag har sköljt linserna med peroxid eller inte har låtit lösningen neutraliseras tillräckligt. Detta kan dock hanteras med noggranna instruktioner till patienterna. Eftersom ingen kontinuerlig desinfektion föreligger efter neutralisering är enstegs peroxidsystem inte heller lämpliga för den som bara använder kontaktlinser ibland. Slutsatser För att maximera användarkomforten och göra kontaktlinsanvändningen så problemfri som möjligt måste både subjektiva tester av patientkomfort och objektiva tester av ögats yta, inklusive kliniska indikatorer såsom LIPCOF och LWE, användas både vid initial tillpassning och vid återbesök. Symtom på obehag och/eller tecken på friktion på ögats yta kan motverkas genom val av linser med ytegenskaper som ger låg friktion. Dessutom ska vikten av en optimal tårfilm och ett optimalt lipidskikt beaktas och eventuella sjukdomar som påverkar ögonlockskanten behandlas. Vid valet av lins bör man också tänka på att en väl avvägd balans mellan olika egenskaper krävs för att optimera bärarkomforten och linsanvändningen som helhet. Man kan också rekommendera att patienten använder en modern linsvårdslösning med vätmedel eller vätande droppar för att öka chansen för att linsanvändningen ska fungera bra. Dessutom är det viktigt att förmedla rimliga förväntningar på linsanvändningen med tanke på tecken och symtom för att undvika att patienten slutar använda sina kontaktlinser. Linstillpassare bör vara medvetna om att det trots de stora framstegen när det gäller material och tillverkningsmetoder för kontaktlinser fortfarande återstår förbättringar som kan få ännu fler patienter att fortsätta använda linser. Patientens tidigare erfarenheter av att använda kontaktlinser bör gås igenom grundligt i samband med tillpassningen så att tidigare orsaker till avbruten användning kan identifieras och ett nytt misslyckande undvikas. Det är viktigt att vid varje återbesök ta upp hur nöjd patienten är med linserna och hur bekväma de är att bära, särskilt komforten i slutet av dagen. Den enskilda patientens reaktioner på olika linser och lösningar varierar, och därför ska valet både av lins och skötselsystem göras på individuell basis. Den linstillpassare som vill ge sina patienter en problemfri linsanvändning med optimal komfort bör med tanke på det rika utbudet av produkter sträva efter att hitta rätt lins för patienten i stället för att försöka anpassa patienten till linsen. Författarnas tack Denna artikel har fått stöd genom ett utbildningsbidrag från Johnson & Johnson Vision Care, en del av Johnson & Johnson Medical Ltd. Om författarna: Katharine Evans 1 och Heiko Pult 1,2 1 School of Optometry and Vision Sciences, Contact Lens and Anterior Eye Research Unit, Cardiff University, Cardiff, UK 2 Dr Heiko Pult - Optometry and Vision Research, Weinheim, Tyskland Katharine Evans är lektor vid School of Optometry and Vision Sciences vid Cardiff University. Hon är också verksam som optiker vid en privat mottagning i Hereford. Heiko Pult är CEO och optiker vid en klinisk mottagning vid Horst Riede GmbH i Weinheim i Tyskland. Han är också oberoende forskare vid Optometry and Vision Research, Weinheim, Tyskland och Honorary Research Fellow vid School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University. Referenser 1. Nichols JJ, Sinnott LT. Tear film, contact lens, and patient-related factors associated with contact lens-related dry eye. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: Sindt CW, Longmuir RA. Contact lens strategies optik ,

5 44 VETENSKAP for the patient with dry eye. Ocul Surf 2007;5: Nichols JJ, Mitchell GL, Nichols KK, Chalmers R, Begley C. The performance of the contact lens dry eye questionnaire as a screening survey for contact lens-related dry eye. Cornea 2002;21: Begley CG, Caffery B, Nichols KK, Chalmers R. Responses of contact lens wearers to a dry eye survey. Optom Vis Sci 2000;77: Pritchard N, Fonn D, Brazeau D. Discontinuation of contact lens wear: a survey. Int Contact Lens Clin 1999;26: Rumpakis JMB. New data on contact lens dropouts: an international perspective. Review of Optometry 2010;147: Pritchard N. How can we avoid CL drop-outs? Optician 2001;5825:222: Young G, Veys J, Pritchard N, Coleman S. A multi-centre study of lapsed contact lens wearers. Ophthalmic Physiol Opt 2002;22: Ross G, Nasso M, Franklin V, Lydon F, Tighe B. Silicone hydrogels: Trends in products and properties. In: British Contact Lens Association Clinical Conference. Birmingham; Roba M, Duncan EG, Hill GA, Spencer ND, Tosatti SGP. Friction Measurements on Contact Lenses in Their Operating Environment. Tribology Letters 2011;44:387(11). 11. Ross G, Tighe B. The extrinsic modification of contact lenses with poly vinyl pyrrolidone and related copolymers. In: British Contact Lens Association Clinical Conference. Birmingham; Giles TG. In vitro contact angle and coefficient of friction profiles for daily disposable contact lenses. Acta Ophthalmologica 2008;86(Suppl 243):p Wolffsohn JS, Hunt OA, Chowdhury A. Objective clinical performance of comfort-enhanced daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior Eye 2010;33: Peterson RC, Wolffsohn JS, Nick J, Winterton L, Lally J. Clinical performance of daily disposable soft contact lenses using sustained release technology. Cont Lens Anterior Eye 2006;29: Koh S, Maeda N, Hamano T, Hirohara Y, Mihashi T, Hori Y, Hosohata J, Fujikado T, Tano Y. Effect of internal lubricating agents of disposable soft contact lenses on higher-order aberrations after blinking. Eye & contact lens 2008;34: Brennan NA. Contact lens-based correlates of soft lens wearing comfort. Optom Vis Sci 2009; 86: E-abstract Berry M, Purslow C, Murphy PJ, Pult H. Contact Lens Materials, Mucin Fragmentation and Relation to Symptoms. Cornea 2012;Publish Ahead of Print: /ICO.0b013e Pult H, Purslow C, Berry M, Murphy PJ. Clinical tests for successful contact lens wear: relationship and predictive potential. Optom Vis Sci 2008;85:E Pult H, Murphy PJ, Purslow C. A Novel Method to Predict Dry Eye Symptoms in New Contact Lens Wearers. Optom Vis Sci 2009;86:E Höh H, Schirra F, Kienecker C, Ruprecht KW. Lid-parallel conjunctival folds are a sure diagnostic sign of dry eye. Ophthalmologe 1995;92: Pult H, Riede-Pult B. Grading of Lid-Parallel Conjunctival Folds by Novice and Experienced Observers. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2011;52: Pult H, Murphy PJ, Purslow C. Clide-index: a novel method to diagnose and measure contact lens induced dry eye. Contact Lens and Anterior Eye 2010;33:E-abstract: Korb DR, Herman JP, Greiner JV, Scaffidi RC, Finnemore VM, Exford JM, Blackie CA, Douglass T. Lid wiper epitheliopathy and dry eye symptoms. Eye Contact Lens 2005;31: Korb DR, Greiner JV, Herman JP, Hebert E, Finnemore VM, Exford JM, Glonek T, Olson MC. Lid-wiper epitheliopathy and dry-eye symptoms in contact lens wearers. CLAO J 2002;28: Berry M, Pult H, Purslow C, Murphy PJ. Mucins and ocular signs in symptomatic and asymptomatic contact lens wear. Optom Vis Sci 2008;85:E Pult H, Murphy PJ, Purslow C. The longitudinal impact of soft contact lens wear on lid wiper epitheliopathy and lid-parallel conjunctival folds. In: 6th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface: Basic Science and Clinical Relevance. Florence, Italy; Korb DR, Herman JP, Solomon JD, Greiner JV, Blackie CA. Lid Wiper Staining and Sequential Fluorescein Instillation. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:ARVO E-Abstract: Pult H, Korb DR, Blackie CA, Knop E. About Vital Staining of the Eye and Eyelids. I. The Anatomy, Physiology, and Pathology of the Eyelid Margins and the Lacrimal Puncta by E. Marx. Optom Vis Sci 2010;87: Korb DR, Blackie CA. Marx s Line of the Upper Lid is Visible in Upgaze Without Lid Eversion. Eye Contact Lens 2010;36: Rubio EG. Evaluation of upper eye lid inner marginstaining after using lubricating eye drops. Contact Lens and Anterior Eye 2011;34, Supplement 1:S report of the international dry eye workshop (DEWS). Ocul Surf 2007;Volume Pult H. Dry eye in soft contact lens wearers. Contact Lens Spectrum 2011;07: Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, Glasgow BJ, Dogru M, Tsubota K, Lemp MA, Sullivan DA. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52: Jackson WB. Blepharitis: current strategies for diagnosis and management. Can J Ophthalmol 2008;43: Cohen S. Prospective case history using Systane lubricant eye drops to help reduce symptoms of dry eye associated with CL wear. In: American Optometric Association; Andrasko GJ, Ryen KA, Garofalo RJ, Lemp JM. Compatibility of Silicone Hydrogel Lenses With Multi-Purpose Solutions. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:ARVO E-Abstract: Carnt N, Jalbert I, Stretton S, Naduvilath T, Papas E. Solution toxicity in soft contact lens daily wear is associated with corneal inflammation. Optom Vis Sci 2007;84: Garofalo RJ, Dassanayake N, Carey C, Stein J, Stone R, David R. Corneal staining and subjective symptoms with multipurpose solutions as a function of time. Eye Contact Lens 2005;31: Ward KW. Superficial punctate fluorescein staining of the ocular surface. Optom Vis Sci 2008;85: Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, Helland M, Efron N, Grupcheva CN, Jones D, Tan K, Pesinova A, Rayn O, Santodomingo J, Malet F, Vé M. International Contact Lens Prescribing in CL Spectrum 2012: Dalton K, Subbaraman LN, Rogers R, Jones L. Physical properties of soft contact lens solutions. Optom Vis Sci 2008;85: Pult H, Murphy PJ, Purslow C. A novel method to predict the dry eye symptoms in new contact lens wearers. Optom Vis Sci 2009;86:E Pult H. Endlich wieder Spaß an der Kontaktlinse. DOZ Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Arch Ophthalmol 2000;118: optik

6 46 VETENSKAP Hur viktiga är ytegenskaper för en framgångsrik kontaktlinsanvändning? Frågor till artikeln på sid Observera att alla frågor hänvisar till information som framkommer i artikeln. Registrera svar på: Sista svarsdag: 16 december Minst fem av sex korrekta svar på dessa frågor ger 1 CET-poäng. 1. Vad är den vanligaste orsaken till att kontaktlinsbärare slutar använda kontaktlinser? a) Dålig syn b) Torrhetsrelaterat obehag c) Infektionsrisk d) För högt pris 2. En kontaktlins friktionskoefficient (CoF) påverkas inte av: a) Beläggningsgrad b) Dk-värde c) Vätbarhet d) Lubricitet 3. Tillsättning av vätmedel som PVA (polyvinylalkohol) och PVP (polyvinylpyrrolidon) i kontaktlinsmaterialet påverkar inte: a) Optisk kvalitet b) Dk-värde c) Tårfilmens stabilitet utanpå linsen d) Subjektiv komfort 4. Ögonlocksparallella konjunktivalveck (LIPCOF) syns tydligast med: a) x förstoring b) x förstoring c) Kontaktlinsen på d) Fluorescein 5. Lid wiper epiteliopati (LWE) är: a) Färgbart med fluorescein och lissamine grön b) Färgbart med fluorescein c) En tunn färgbar linje mitt på översta ögonlockskanten d) Inte relevant att undersöka vid förstagångstillpassning av kontaktlinser 6. Följande fynd är mest lämpligt till att förutse sannolikheten för kontaktlinsrelaterade torra ögon: a) Kliniska tecken på Lid wiper epiteliopati (LWE) och ögonlocksparallella konjunktivalveck (LIPCOF) b) Låg Break-up-time (BUT) c) Låg Non-invasive break-up-time (NIBUT) d) Låg tårmeniskhöjd optik

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Dr Trusit Dave Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten?

Vilka kontaktlinser är bäst för patienten? 40 VETENSKAP text anna sulley Anna Sulley träffade den australiska forskaren professor Noel Brennan vid Tear Film and Ocular Surface Societys sammankomst i Florens för att diskutera hur den senaste forskningen

Läs mer

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller?

32 VETENSKAP. Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? 32 VETENSKAP Asfäriska kontaktlinser vad är det som gäller? Den här artikeln tittar på användningen av asfäriska kontaktlinser, går igenom jämförelser som gjorts av asfäriska och sfäriska linsers funktion

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein

Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Allt-i-en-vätskors påverkan på tårfilmsprotein Dr. Susan E Burke Principal Scientist, Global Vision Care Research Development, Bausch + Lomb, Rochester NY. Inledning Under årtionden har man utforskat effekterna

Läs mer

för hälsosam linsanvändning

för hälsosam linsanvändning 42 VETENSKAP Denna artikel publicerades första gången i Optician. Ewbank A. Daily disposable options for healthy contact lens wear. Optician 2011; 243:6341, 30-32 En panel bestående av kontaktlinsspecialister

Läs mer

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser

Nya fynd om kontaktlinser. för barn och tonåringar: TABELL 1 Aktuella storskaliga studier av kontaktlinser 32 VETENSKAP Av JEFF WALLINE, biträdande professor vid Ohio State University College of Optometry Nya fynd om kontaktlinser för barn och tonåringar Kan du skilja mellan CLIP och CLAMP, och kan dina unga

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie

Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Dehydrering av endagslinser in vivo - en jämförande studie Linn Renström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011: O12 Dehydrering av endagslinser

Läs mer

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet

Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Med enkla steg kan du expandera din kontaktlinsverksamhet Att proaktivt rekommendera dina kunder kontaktlinser och erbjuda linser till en större grupp kunder kan göra en stor skillnad för hur du lyckas

Läs mer

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader!

PIGGA ÖGON. Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! HYLO -FRESH Lindrar trötta, irriterade och röda ögon Smörjande ögondroppar

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t [Part 1, main text, p. 1-4] Kliniska aspekter kring Dk/t Del 1 Har luften gått ur syret? I den första delen av en artikelserie i två delar tar Professor Noel Brennan och Dr Philip Morgan en titt på den

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 VETENSKAP LINSSPECIAL Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor

Läs mer

Skillnad i konjunktivala papiller hos kontaktlinsbärare vs. icke-kontaktlinsbärare

Skillnad i konjunktivala papiller hos kontaktlinsbärare vs. icke-kontaktlinsbärare Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Skillnad i konjunktivala papiller hos kontaktlinsbärare vs. icke-kontaktlinsbärare Matilda Forsberg Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013:O19

Läs mer

Kliniska aspekter kring Dk/t

Kliniska aspekter kring Dk/t 38 Professor Noel Brennan är direktör för Brennan Consultants Pty i Melbourne, Australien, och adjungerad professor vid Queensland University of Technology. Dr Philip Morgan är universitetslektor i optometri

Läs mer

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon.

Komfort för torra ögon. Långtidsverkande hyaluronsyra. för torra, trötta och rinnande ögon. Komfort för torra ögon Långtidsverkande hyaluronsyra för torra, trötta och rinnande ögon. Tårfilmen skyddar ögat Torra ögon är ett vanligt problem och ses oftare hos vissa hundraser och vid stigande ålder.

Läs mer

Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie

Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Hur smink påverkar ögat och kontaktlinsen en pilotstudie Författare: Ida Gustavsson Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå Nr: 2014:O17 Hur smink påverkar

Läs mer

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Proteiner i tårfilm, mjuka kontaktlinser och linsvätskor

Proteiner i tårfilm, mjuka kontaktlinser och linsvätskor Proteiner i tårfilm, mjuka kontaktlinser och linsvätskor Tårfilmsproteinernas interaktion med kontaktlinser och linsvätskor är en viktig fråga för kontaktlinsbärare. Dr Philip Morgan och dr Curtis Dobson

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 10 Tisdag 21/12 10 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express

Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Två linsrengöringsmetoders påverkan på hornhinnan i samband med användande av kontaktlinsvätskan Opti-Free Express Markus Wikander Huvudområde: Optometri

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie

Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare en enkätstudie Lisa Classon Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O28 Vanor och compliance hos kontaktlinsbärare

Läs mer

Apotekets råd om. Ögonbesvär

Apotekets råd om. Ögonbesvär Apotekets råd om Ögonbesvär Om du ofta känner dig trött i ögonen och tycker att det skaver, svider och kliar kan det bero på att ögonen är för torra. Det kan bero på att du har brist på tårvätska, eller

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Användning av symptomfrågeformulär: En återblick om val av metoder för bedömning av ögontorrhet bland svenska optiker

Användning av symptomfrågeformulär: En återblick om val av metoder för bedömning av ögontorrhet bland svenska optiker Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Användning av symptomfrågeformulär: En återblick om val av metoder för bedömning av ögontorrhet bland svenska optiker Loida Samson Huvudområde: Optometri

Läs mer

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism.

och linstyper: 1-Day Acuvue for Astigmatism, Acuvue Advance for Astigmatism och det senaste tillskottet Acuvue Oasys for Astigmatism. 34 VETENSKAP En vändpunkt för designen av mjuka toriska linser Nya undersökningsmetoder har gett en bättre förståelse av hur mjuka toriska linser orienteras och banat vägen för mer framgångsrika linsdesigner,

Läs mer

Det torra ögat. Patientinformation

Det torra ögat. Patientinformation Det torra ögat Patientinformation Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten.

Läs mer

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på:

34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: Kod: 34. En skillnad på 0,2 mm mellan de uppmätta cornealradierna motsvarar en cornealastigmatism på: 0,25D 0,50D 1,0D 2,0D 35. Vilken är den främsta anledningen till att kontaktlinsproblem vid bildskärmsarbete:

Läs mer

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik Ht 09 Tisdag 22/12 09 Kod: För att bli godkänd krävs att alla delmoment når upp till

Läs mer

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye

Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye Anatomy of an Ideal Lens Care Solution More Than Title Meets here the Eye, OD, MS, FAAO and, PhD Tack. Min kollega Srini och jag är mycket glada över att få prata med er idag om allt-i-en-vätskor. Vi ska

Läs mer

Förekomst av corneal staining med linsvätskorna Extend och Regard vid användning av silikonhydrogellinsen PureVision.

Förekomst av corneal staining med linsvätskorna Extend och Regard vid användning av silikonhydrogellinsen PureVision. Förekomst av corneal staining med linsvätskorna Extend och Regard vid användning av silikonhydrogellinsen PureVision. Helena Johansson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O7 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Vad gör vi med ögat? Allt detta. Bo Hedqvist

Vad gör vi med ögat? Allt detta. Bo Hedqvist Kornea, tårar, kontaktlinser och konserveringsmedel Allt detta Vad gör vi med Bo Hedqvist Ögonspegeln AB Kungälv är egentligen bara en kamera Tårfilmens funktion Skapa en optimal miljö för epitelet Skapa

Läs mer

Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning

Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Komfortskillnad mellan sfäriska och asfäriska stabila linser vid initial tillpassning Maja Johansson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013:O4

Läs mer

Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten

Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Två olika tårsubstituts påverkan av synkvaliteten Kristoffer Tigerström Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2010:O3 Två olika tårsubstituts påverkan

Läs mer

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd

1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 1. Vilken är siliconhydrogelens främsta egenskap? Högre syrepermeabilitet Bättre flexebilitet Fler olika designmöjligheter Beläggningsmotstånd 2. Följande mätningar på en patients ena öga är gjorda: Rima

Läs mer

Kliniska riktlinjer - Torra ögon

Kliniska riktlinjer - Torra ögon Kliniska riktlinjer - Torra ögon Viktig information till läsarna: Författarna till detta dokument, eventuella granskare och utgivaren av dokumentet har gjort stora ansträngningar för att försäkra sig om

Läs mer

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer.

Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kosmetiska kontaktlinser en studie i regler för försäljning och incidensen av komplikationer. Ida Fransson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O31

Läs mer

INDEX Index. 1 Bakgrund...2 Beskrivning.. 3 Primärt Sjögrens syndrom..4 Vid primärt Sjögrens syndrom.4 Symptom.. 4 Trötthet 4 Torra ögon....4 Torr mun, näsa och svalg...5 Led och muskelsmärtor...5 Sjukdomsbild.

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser

Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Hanteringsträning - tidsåtgång och trygghetskänsla för patienter vid isättning och urtagning av mjuka kontaktlinser Linda Andersson Examensarbete i optometri Nivå: C Nr: 2009:O2 Högskolan i Kalmar Naturvetenskapliga

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Var dig själv. med LoFric Origo

Var dig själv. med LoFric Origo Var dig själv med LoFric Origo Hos vänner På stranden Ditt val På stan På arbetet Utomhus På semester LoFric Origo katetern som är designad för att underlätta din vardag Att kateterisera sig kan vara en

Läs mer

Enheten för optometri

Enheten för optometri Sida1/x Optikerprogrammet Institutionen för klinisk neurovetenskap Enheten för optometri Tentamen 1 Kontaktlinser och Kemi Vt 10 Fredagen 21/5 10 Del 1 med litteratur fråga nr 1-17 (sida 1-3) Ämnesområde:

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Namn: Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 1 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: 124p Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

Litteraturstudie om hur rosacea påverkar ögats främre segment

Litteraturstudie om hur rosacea påverkar ögats främre segment Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Litteraturstudie om hur rosacea påverkar ögats främre segment Sandra Olsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2013: O14 Litteraturstudie

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Kontaktlinsers påverkan vid mätning av det intraokulära trycket

Kontaktlinsers påverkan vid mätning av det intraokulära trycket Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Kontaktlinsers påverkan vid mätning av det intraokulära trycket Therese Svensson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2012: O29 Kontaktlinsers påverkan

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design

Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Den toriska kontaktlinsens rotation på ögat Prismaballast vs. Accelerated stabilization design Författare:Linnéa Carlgren Ämne:Optometri Nivå:Grundnivå

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser

Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Skyddar kontaktlinserna dina ögon vid strålande väder? En litteraturstudie om effekten av UV-skydd i kontaktlinser Besarta Sahiti Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon

En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon Institutionen för naturvetenskap Examensarbete En litteraturstudie om effekten av omega-3 och omega-6 på torra ögon Hanna Nilsson Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå Nr: 2011:O32 Abstrakt Titel: En

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet en pilot studie Charlotta Korths-Aspegren & Anna Sigrell Här har vi gjort en sammanfattning utav vår B- uppsats Hälsopuls- aktiv avspänning eller avspänd aktivitet

Läs mer

NR 6/7.13. Ett magasin från optikbranschen. MODE: Sommarens frestelser. UTBILDNING: Examenstider. Vetenskap: Lusläs Optik och plocka CET-poäng

NR 6/7.13. Ett magasin från optikbranschen. MODE: Sommarens frestelser. UTBILDNING: Examenstider. Vetenskap: Lusläs Optik och plocka CET-poäng Ett magasin från optikbranschen MODE: Sommarens frestelser UTBILDNING: Examenstider Dansk supermodell väljer kollektion åt Specsavers Optikerprogrammet på KI hotas av nedläggning Vetenskap: Lusläs Optik

Läs mer

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Mats Lundström EyeNet Sweden Karlskrona, Sverige Innehåll Bruk av sjukdomsspecifika PROM hos svenska kvalitetsregister Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra

Läs mer

Patientinformation. om ögonproteser av glas

Patientinformation. om ögonproteser av glas Svenska F. AD. MÜLLER SÖHNE AB Specialist för konstgjorda ögon Patientinformation om ögonproteser av glas Bäste patient Att behöva operera bort ett öga kan vara en omskakande upplevelse och svårt att acceptera.

Läs mer

Antibakteriell kräm utan antibiotika

Antibakteriell kräm utan antibiotika Antibakteriell kräm utan antibiotika Microcid, en antibakteriell kräm utan antibiotika Ingen resistensutveckling. Brett antibakteriellt spektrum. Ingen signifikant skillnad avseende effekt jämfört med

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj

Näthinnans uppbyggnad. Tappar 5-6 milj. Stavar 100-110 milj Periferseendet Näthinnans uppbyggnad Stavar 100-110 milj Tappar 5-6 milj By OpenStax College http://commons.wikimedia.org/wiki/file:1414_rods_and_cones.jpg via Wikimedia Commons Näthinnans uppbyggnad Stavar

Läs mer

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr.

Ortokeratologi NORDIC. Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson. Nr. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 6 2006 Ortokeratologi Djupseendets påverkan på Monovisionlinser Optikdagen i Kista Profilen: Tommy Mårtensson Innehåll Nr 6/2006 Tommy

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Enheten för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik(T5-120p) Max poäng: xxp Endast ett svar är rätt på flervalsfrågorna

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011

VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011 VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011 Arken Konferenscenter Göteborg 18-20 Mars Välkommen till Kontaktlinskongressen 2011 i Göteborg Årets inbjudan till Kontaktlinskongressen når dig under en period

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi

Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Hur kan kvalitetsregister förbättra resultat inom hälso- och sjukvård? Exempel: Kataraktkirurgi Mats Lundström Nationella Kataraktregistret Karlskrona, Sverige Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår:

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Att räkna med mellanbilder genom ett system med många linser och gränsytor blir krångligt. Vi vill kunna avbilda genom alla ytor direkt.

Att räkna med mellanbilder genom ett system med många linser och gränsytor blir krångligt. Vi vill kunna avbilda genom alla ytor direkt. Föreläsning 9 0 Huvudplan Önskan: Tänk om alla optiska system vore tunna linser så att alltid gällde! Att räkna med mellanbilder genom ett system med många linser och gränsytor blir krångligt. Vi vill

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial? VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr. 4 2007 Kan kontaktlinser stoppa myopiprogressionen? Möte med Optikerförbundet Profilen: Bertil Sterner Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Läs mer

En studie om påverkan på kontrastkänsligheten vid olika additioner på en multifokal kontaktlins

En studie om påverkan på kontrastkänsligheten vid olika additioner på en multifokal kontaktlins Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete En studie om påverkan på kontrastkänsligheten vid olika additioner på en multifokal kontaktlins Bafrin Al-Mizori Huvudområde: Optometri Nivå: Grundnivå

Läs mer

Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin

Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin Ögonblicklig och långvarig lindring av ilningar i tänderna Ilningar i tänderna på grund av blottat dentin Ett problem för många

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Symtomlindring i livets slutskede. Marit Karlsson Med dr, överläkare, LAH Linköping

Symtomlindring i livets slutskede. Marit Karlsson Med dr, överläkare, LAH Linköping Symtomlindring i livets slutskede Marit Med dr, överläkare, LAH Linköping Symtom i livets absoluta slutskede Sista två veckorna i livet Översiktsstudie baserad på 12 studier innehållande totalt 2412 patienter

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer