Sammanställning av Utveckling regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv inom yrkesutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av Utveckling regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv inom yrkesutbildning"

Transkript

1 Sammanställning av Utveckling regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv inom yrkesutbildning Hösten 2016 Bakgrund Regionala VO-College har en stor utvecklingspotential då det gäller samarbetet mellan skola och arbetsliv kring yrkesutbildningar. I nuläget har regionerna kommit olika långt i sin utveckling, bland annat beroende på hur länge den certifierade samverkan funnits. Den formaliserade samverkansformen som är grunden i VO-College fungerar bra med gemensamt åtagandet att höja kvaliteten på utbildningarna. Det finns bra strukturer och former för handledarutbildning och validering, där arbetsgivare och utbildningsanordnare delar ansvaret. Ett forum för samverkan kring utbildnings-/personal-/ och kompetensförsörjningsfrågor är etablerat i regionerna. Idag finns en gemensam handledarutbildning i tre steg som även innehåller Skolverkets webbaserade handledarutbildning i steg 1 och 2. Handledarutbildningens 3:e steg som är en utbildning för handledare som handleder handledare. Varje kommun kan inte erbjuda en sådan utbildning utan här behövs samordning. Språkomudsutbildare finns i tio regioner och fler är på gång. Dessa ska kunna nyttjas av flera lokala college i en region. Att organisera och samordna arbetet samt att lösa finansieringen för utbildningen kan vara ett ansvar för regionala VO-College. Ett annat utvecklingsområde som kan samordnas är ökad samverkan mellan utbildningsanordnare för att bredda utbudet av utbildningar och programfördjupningskurser inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Regionala VO-College kan erbjuda stöd till arbetsgivare inför införandet av YA, trainee och andra satsningar. Vidare kan samarbetet med Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutbildningar inom vård och omsorg stärkas och samarbetet inom ramen för regionala kompetensförsörjningsstrategier/ kompetensplattformar kan utvecklas. För att åstadkomma detta behövs en underifrån driven process, där regionala VO-College involveras. Föreningen kan stimulera och stödja denna process och har beviljats statsbidrag från Skolverket för att arbeta med detta under 2016.

2 Genomförande av utvecklingssatsningen Under september genomfördes tre dialogmöten (heldagar) med regionala samordnare och styrgruppsordförande (eller någon annan representant från den regionala styrgruppen) med syfte att tillsammans identifiera områden, där regionala VO-College skulle kunna ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Syftet med dialogseminarierna var att fånga upp tankar och idéer om hur regionala VO-College kan utveckla sina stödjande funktioner i yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Dokumentation från dialogmötena sammanställs och analyseras för att utgöra underlag i den fortsatta processen. Tre regionala dialogdagar För att identifiera vad som görs i dag diskuterades det inom vilka områden det bedrivs utveckling av samarbetet mellan skola och arbetsliv i dag samt vilka funktioner som stödjer samarbetet i regionen. Därefter fortsatte dialogen med frågan om vad som behövs för att samarbetet mellan skola och arbetsliv ska kunna vidareutvecklas. På vilket sätt regionala VO-College fungerar som stödjande funktion av utvecklingen av samarbetet diskuterades också, samt om regionala VO-College skulle kunna bidra mer i den utvecklingen och vad som skulle behövas/ krävas i så fall. Sedan 2015 genomförs en årlig verksamhetsuppföljning inom VO-College, bestående av en verksamhetsberättelse och en självskattning. Avslutningsvis diskuterades om resultatet av verksamhetsuppföljningen i utvecklingen av stödjande funktion av samarbetet mellan skola och arbetsliv. En sammanfattande presentation av det som kom fram vid de tre dialogdagarna i september, kommer att göras på internatet i oktober. Bland det som görs i dag gällande samverkan mellan skola och arbetsliv finns: Handledarutbildning, språkombudsutbildning, nätverk, regionala arbetsgrupper Bland det som diskuterades utifrån områden där regionala VO-College skulle kunna bidra mer fanns: Samma områden som ovan, men även validering, kompetensutveckling för lärare, gemensam kompetensutveckling för medarbetare Under septemberdialogerna presenterade Zenita Cider ett förslag på utveckling av kriteriet som handlar om det regionala perspektivet, se presentationen från septemberdialogerna. Aktiviteter i oktober Ett internat genomfördes oktober för regionala processledare och ordförande, då resultatet från de regionala dialogmötena processades vidare, allt i syfte att se hur regionala VO-College kan stärka sin stödjande funktion. Dag 1 Internatet inleddes med en sammanfattande presentation av det som kom fram vid de tre dialogdagarna i september. Den sammanfattande presentationen finns med i den presentation som visades. Förutom det som beskrivits i texten ovan gällande dialogdagarna i september, kan följande övergripande sammanfattning göras: För att arbetet ska fungera behövs ett internt arbete med regionala styrgrupper

3 Rätt funktioner/ledamöter med mandat, för att ta beslut, förankra och kunna ingå rätt nätverk. Konkreta exempel på vad som kan göras (mer av) på regional nivå: Språkombud Handledaruppdraget Validering Därefter fortsatte internatet med engagerade diskussioner utifrån de frågeställningar som följer nedan. En kort beskrivning över diskussionerna finns med nedan. En sammanfattande presentation av det som kom fram vid internatet, kommer att göras på mötet för samordnare den 15 december. Dialogpass 1 VO-College i den regionala stödstrukturen för samverkan mellan skola och arbetsliv Kort sammanfattning Vad kan VO-College bidra med? Vilket mervärde kan vi få, vilken nytta kan vi ha av att finnas med? Hur kan VO-College stärka rollen i stödstrukturen? Det VO-College kan bidra med är exempelvis: Kunskap och kompetensinput till olika nätverk och möjliggöra att komplexa frågor lyfts på en regional nivå. VO-College kan även bidra med strukturen som ger möjlighet att skapa kanaler med inoch utflöde av information. Genom att finnas med bidrar det till att skapa en brygga mellan olika nivåer, lokal, regional, nationell, där regionala college är noden mellan. När det gäller vilket mervärde och vilken nytta det kan vara att finnas med nämns bland annat att vi blir starka tillsammans möjliggöra att våra röster blir hörda. Det kan handla om att driva utvecklingsarbete gemensamt och integrerat i regionen. Det går att dra nytta av andra branscher och arbeta med kompetensöverföring. Dessutom finns möjlighet till strategisk påverkan i det egna geografiska området. Att finnas med kan även bidra till att både ta del av och bidra till analys av kompetensförsörjningsbehovet, som en viktig del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet Hur kan VO-College stärka rollen i stödstrukturen? Bland det som lyftes i diskussionen nämns: Genom att peka på goda resultat från collegesamverkan, kan VO-College stärka rollen i stödstrukturen. Viktigt att tydliggöra hur stödstrukturen ser ut så man vet vad man kan efterfråga. Det är viktigt att varje region finner sina strategiska forum och använda dessa kanaler för att agera. Det vill säga, arbetet måste utgå från regionala och lokala förutsättningar. Att hålla i det som redan görs nämndes också som väldigt viktig.

4 Dialogpass 2 VO-College och stödsystemet för lärande på arbetsplatser Vad behöver göras för att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv? Fokus på de dubbelriktade pilarna i figuren. Vilka tre saker skulle ni vilja/kunna sätta igång med direkt? Arbete Stödsystem för lärande Utbildnin Kort sammanfattning av diskussionen Innan diskussionerna inleddes, delades dokumentet Arbetsplatslärande enligt VO-College ett försök till beskrivning ut. Dokumentet är en del i delrapporten om Arbetsplatslärande i Fokus vård och omsorg. Reflektioner kring dokumentet var bland annat: En definition av vad arbetsplatslärande är, behöver göras för att veta vad vi pratar om. En lärande arbetsplats är mer än det här (som dokumentet beskriver). Vi har olika begrepp som kan stå för olika saker, arbetslärande, lärande arbetsplatser, arbetsplatsförlagt lärande. Andra synpunkter som lyftes var: Arbetsklimat som stimulerar lärande är viktigt men hur tar vi tillvara på kompetens? Verksamhetsutveckling och innovation hänger också ihop med arbetsplatslärande. Det är viktigt att använda de nationella styrdokument som finns. Chefer och rektorer är viktig för att ge legitimitet och status till arbetsplatslärande. Strukturen för Språkombuds utbildning är bra och kan ge en grund för arbetsplatslärande. Avslutningsvis kan det konstateras att arbetet med definition av arbetsplatslärande inom VO-College behöver fortsätta.

5 Dialogpass 3 Valbara dialogområden utifrån resultatet av de regionala seminarierna Fyra områden/stationer: 1. Stärka samverkansstrukturens interna arbete 2. Validering 3. Språkutvecklande arbetsplatser 4. Handledarfunktionen Två övergripande frågor: 1. Vad behöver göras? 2. Hur kan regionala VO-College stärka detta? Sammanfattning Samtliga områden/ stationer valdes, vilket tyder på att samtliga är angelägna att diskutera vidare. Diskussionerna i de olika områdena var engagerade och dialogen kom olika långt. Att det är områden som både behöver diskuteras vidare utifrån de två övergripande frågeställningarna och att det är områden där regionala VO-College kan ha en stödjande funktion, bekräftades av diskussionerna. Dag 2 Den andra dagen inleddes med att David Lundgren Skolverket, presenterade det pågående ESFprojektet Regionalt Yrkesvux. Se Davids bilder. Presentationen ska ses som en del i omvärldsbevakningen och projektet är förstås mer känt i de regioner som ingår i projektet Regionalt Yrkesvux. Två dagar efter internatet kom följande pressmeddelande från regeringen. Därefter presenterades Yrkesutbildningssatsning i socialfonden senaste nytt om kommande nationella utlysning. Utifrån presentationen följde en diskussion om de möjligheter som kan finnas i och med den här kommande utlysningen. Utlysningen kommer förhoppningsvis att öppnas i december och så fort det finns mer information så kommer det att presenteras. Det är i dagsläget för tidigt att ta ställning till vad en sådan utlysning skulle kunna ge för möjligheter, men det som presenterades här mottogs positivt. Under septemberdialogerna presenterade Zenita Cider ett förslag på utveckling av kriteriet som handlar om det regionala perspektivet, se presentationen från septemberdialogerna. Det låg till grund för det sista dialogpasset under internatet. De kriterier som ligger till grund för certifiering har funnits med sedan VO-College startade Det kan vara dags att se över samtliga kriterier och därför kan det fjärde kriteriet vara lämpligt att diskutera i det här sammanhanget. Utifrån förslaget från septemberdialogerna, diskuterades frågorna nedan:

6 Dialogpass 4 Utveckling av kriteriet 4 Vilka effekter vill vi se? Vilka områden behöver omfattas? Regionalt perspektiv med regionala stödstrukturer och stödfunktioner Diskussionen ska ses som en inledande diskussion som behöver fortsätta på olika sätt. Kort sammanfattning Några grupper diskuterade utifrån effekter och andra utifrån vilka områden som behöver omfattas. Ett axplock ur diskussionerna kring effekter följer här: Rätt mandat och representation i styrgrupper ger effekt och genomslag i verksamheterna leder till mer välfungerande kompetensförsörjning. Ett regionalt perspektiv och samlad arena på lika villkor bidrar till resurseffektivitet. Ett axplock ur diskussionerna kring områden följer här: Funktioner som APL samordnare för hela landsting/ kommuner Regionala arbetsgrupper och nätverk och arbeta med omvärldsbevakning (smartare, enklare, kostnadseffektivare), Driva ESF projekt Metodbank, marknadsföring Återkoppling och dialog med politiken Vara del av kompetensplattformen Sammanfattning av dagarna Diskussionerna under internatet har varit både engagerade och konstruktiva och många olika frågor har varit på agendan. Det finns dock några utkristalliserade utvecklingsområden, som fanns med redan under dialogdagarna i september men har blivit allt tydligare under internatet. Det är, utifrån att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv inom yrkesutbildning, följande områden som utkristalliserat sig tydligast: Validering Handledarrollen Språkombud Stärka det interna arbetet Något som lyftes redan under dialogdagarna var behovet av att stärka det interna arbetet. Det behovet har bekräftats under internatet. Vad det betyder för respektive regionalt college ser förstås olika ut och det är viktigt att utgå från regionala och lokala förutsättningar. Att utbyta erfarenheter och dela med sig av goda idéer kan vara ett sätt att få inspiration till det egna regionala arbetet. Kopplingen till andra regionala stödstrukturer Kopplingen till andra regionala stödstrukturer är också en fråga som har lyfts under internatet. För vissa regionala college är det en självklarhet att finnas med, mycket beroende på organisatorisk tillhörighet. För andra regionala college är det ett utvecklingsområde. Det är viktigt att tydliggöra hur stödstrukturen ser ut så man vet vad man kan efterfråga. Se bild. En viktig aspekt att ha med i det fortsatta arbetet är att hålla i det som redan görs, något som lyftes vid flera tillfällen under internatet. Även om det här är en utvecklingssatsning är det lika viktigt att hålla i det goda arbete som pågår

7 Hur går vi vidare? Internatet avslutades med att en liten ändring gällande novembers arbete gjordes. I stället för att november ägnas åt att regionala samordnare stämmer av slutsatser/förslag från internatet med styrgrupper i alla lokala college så ägnas november åt att regionala samordnare funderar/diskuterar de utvecklingsområdena som utkristalliserats under utvecklingssatsningen under september och oktober regionalt. Den 15 december tas diskussionen vidare med målsättning att få fram ett underlag som kan ta utvecklingsarbetet framåt. Aktiviteter i november Resultatet av dialogen under internatet gör att november månad ägnas åt att regionala samordnare funderar/diskuterar de utvecklingsområdena som utkristalliserats regionalt. Det görs på det sätt som är möjligt i respektive region. Det kan handla om en dialog med regional ordförande och/ eller den regionala styrgruppen. Det kan även handla om en dialog med projektledare för regionala kompetensplattformar i de regioner där VO-College har en koppling till det strategiska arbetet. De bilder som användes vid internatet kan fungera som underlag för den regionala dialogen. Syftet med den regionala diskussionen är att få fler perspektiv och synpunkter på de utvecklingsområden som utkristalliserat sig under internatet och förslag på vilket/ vilka områden som är viktigast i respektive region att arbeta vidare med. Aktiviteter i december Den 15 december genomfördes ett möte med samtliga regionala samordnare för återkoppling efter funderingar och eventuella regionala diskussioner. Syftet med mötet var att få en gemensam bild av hur de utkristalliserade utvecklingsområdena gällande den regionala stödfunktionen i VO-College har mottagits så här långt, samt att skapa engagemang och delaktighet inför ett eventuellt kommande utvecklingsarbete. Höstens arbete har lagt en grund för utveckling av hur regionala VO-College kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Utvecklingsarbetet startade hösten 2016 och kommer att fortsätta på det sätt som är möjligt. Dagen inleddes med en sammanfattande presentation av det som kom fram vid dialogdagarna i september och under internatet. Den sammanfattande presentationen finns med i den presentation som visades. Sammanfattning av utvecklingssatsningen Syftet var att identifiera områden där regionala VO-College har eller kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Bilden av att det ser väldigt olika ut när det gäller hur långt det arbetet har kommit i regionerna gällande det, har stärkts under utvecklingsarbetet. En viktig aspekt som blivit tydlig under hösten är att det är viktigt att utveckla den regionala nivån, men lika viktigt är att hålla i det som redan görs. För vissa regioner kan kopplingen till regionala kompetensplattformar och övrigt regionalt kompetensförsörjningsarbete behöva stärkas. Det kan i alla fall delvis bero på var och hur VO-College är organiserat i de regionerna. Den mini enkät som

8 gjordes vid internatet (och som skickats ut tidigare) visade att den organisatoriska tillhörigheten skiljer sig åt. Den enkäten kommer att kompletteras med ytterligare frågor som skickas ut efter jul. Det finns några huvudinriktningar som visar på behov av fortsatt utveckling (inte allt för alla): Internt arbete med regionala styrgrupper, konkreta exempel på vad som kan göras (mer av) på regionala nivå, är exempelvis samverkan kring språkombudsutbildning. Det pågår utbildning till språkombudsutbildare, hur används utbildarkompetensen i regionerna? Handledaruppdraget och validering är exempel på andra områden som skulle kunna utvecklas mer regionalt. Höstens utvecklingssatsning har pekat ut några vägar framåt och det kan finnas möjlighet till viss finansiering för arbetet i form av statsbidrag från Skolverket Ansökan om 2017 öppnat för statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning. Dessutom nationell ESF utlysning om yrkesutbildning som ger möjlighet att söka nationella medel för metodutveckling. Där kan vissa resultat från Fokus vård och omsorg säkerligen tas vidare (bryta könsbundna utbildnings- och yrkesval) samt pärlbands projekt utifrån College väst projekten som handlar om att utveckla college koncepten, som pågår. Uppdraget kring Kompetensplattformarna senaste nytt Carl Johan Klint, Näringsdepartementet medverkade och berättade om uppdraget kring kompetensplattformarna. Se Carls bilder. Laget runt Efter internatet skickades ett dokument med tre frågor ut till regionala samordnare. Frågorna besvarades och skickades in, som en del i den totala sammanställningen av utvecklingssatsningen. Dessutom fungerade dokumentet som underlag för den presentation som gjordes under mötet genom laget runt. Nedan följer ett axplock (från olika regioner) av det som redovisades under mötet. Egen reflektion efter septemberdialogerna och internatet utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions förutsättningar Bra dagar som tydliggjorde likheter och olikheter. Intressanta dialoger och möten. Det känns som ett viktigt utvecklingsområde att stärka och utveckla den regionala funktionen. Ser samtidigt risker med ivern att arbeta parallellt på många fronter på regional nivå. Prioriteringar krävs för att det ska kunna bli kvalitet i arbetet. En absolut grundförutsättning är att styr- och arbetsgrupper är sammansatta på rätt sätt för att kunna driva frågor framåt. Detta kändes som en viktig poäng för oss att ta med oss hem efter internatet. Känns också mycket relevant att arbeta vidare med samarbete och information till andra relevanta nätverk i vårt län, vilket idag fungerar relativt bra men givetvis kan utvecklas. En reflektion är att den Nationella basen är och förblir en viktig aktör för att stärka en regional verksamhet. Tyngd och dignitet i svåra frågor hanteras lättare med en god nationell förankring.

9 Bra dagar. Att resultatet att fortsätta att arbeta med framförallt är de frågor som vi redan fokuserar och som är gemensamma för VO-College i ett nationellt perspektiv. Ex. Validering, handledning, språkfrågan. Bra med dialogform, ett bra kollegialt lärande. Det som är viktigt är att hitta egna strategier i regionen och ha utgångspunkter utifrån där varje region är i processen. De tre delarna som utkristalliserades under september mötet kan vår region stå upp för: Handledarrollen, validering, språkombud Reflektion från eventuell diskussion i regionen efter internatet utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions förutsättningar Vård- och omsorgscollege i vår region är förhållandevis nytt. Vi arbetar nu med våra regionala mål och detta innebär ju att vi stärker det regionala arbetet. Diskussion har förts i den regionala styrgruppen efter internatet. Gruppen ser behov av och vinster med att vidareutveckla det regionala arbetet och den regionala funktionen. De områden som lyftes under internatet ses som prioriterade men det finns också behov av att stärka och utveckla samarbete på regional nivå kring fler övergripande områden, inte minst vad gäller karriärvägar, marknadsföring och att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vår reflektion är att vi, med start under 2017, ska försöka identifiera vård- och omsorgsfrågor som nu diskuteras i andra forum och lyfta in dem i Vård- och omsorgscollege. VO-College styrgruppsledamöter möts ofta i andra sammanhang för att diskutera närliggande vård- och omsorgsfrågor. Om dessa frågor i stället lyfts in under VO-College paraply hoppas vi att hitta incitament som gör VO- College styrgruppsmötena mer intressanta och viktiga att komma till. En spin off effekt är att antalet möten bör minska under året. Undersöka om och hur en fördjupad samverkan med kompetensplattformen kan ge framgång och acceptans för vård och omsorgsutveckling i vår region. Vårt VO-C är redan idag en naturlig samverkanspart i kompetensplattformen. Vårt uppdrag är att verka som ett branschråd och även bidra och ta del av nätverk och andra aktiviteter där vi kan påverka. Den fördjupade samverkan handlar om att sätta extra fokus på vård- och omsorg som ett område i behov av kompetens och kompetensförsörjning. Nya frågor som har dykt upp utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions förutsättningar Vad är nästa steg i utvecklingen av regionala VO-College? Vikten av erfarenhetsutbyte mellan lokala VO-College inom ett regionalt college. Vi i VO-College Örebro län är mycket starka regionalt, behöver framförallt stärka upp det mellan-lokala och även det lokala.

10 Verksamhetsplan, gymnasieutredningen och regionala Yrkesvux För att sätta höstens utvecklingssatsning i ett sammanhang fortsatte dagen med att Zenita Cider presenterade kommande års verksamhetsplan. Zenita presenterade även delar av gymnasieutredningens förslag, viktiga datum framöver, samt senaste nytt om regionalt Yrkesvux. Dialog om olika utvecklingsområden Därefter diskuterades olika utvecklingsområden i grupper. Det fanns tre områden att välja på och två av dem valdes. Det område som den här dagen inte valdes var samverkan kring det interna arbetet fokus på strategiska frågor (se nedan). Syftet med diskussionen var att fortsätta dialogen kring att organisera för utveckling regionalt, en diskussion som behöver fortsätta på det sätt som är möjligt framöver. Frågeställningarna kan komma att ligga till grund för kommande ansökan om statsbidrag från Skolverket för att för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning Frågeområden vid dagens diskussioner: SAMVERKAN KRING REGIONALT STÖD FÖR SPRÅKUTVECKLING Hur kan den regionala nivån/ regionala styrgruppen organisera/ verka för att de utbildade språkombudsutbildarnas kompetens kommer regionen till del? SAMVERKAN KRING DET INTERNA ARBETET FOKUS PÅ STRATEGISKA FRÅGOR Stärka samverkansstrukturens interna arbete fokus på styrgrupper. Vikten av att ha rätt funktioner i de regionala styrgrupperna har funnits med under höstens dialoger. Det är en fråga om ägarskap och styrning för att driva arbetet i VO-College vidare utifrån regionala förutsättningar. SAMVERKAN PÅ DEN REGIONALA ARENAN VO-COLLEGE SOM STRATEGISK AKTÖR Stärka samverkansstrukturens interna arbete fokus på övrigt arbete med kompetensförsörjning i regionen. Senaste nytt om ESF utlysning om yrkesutbildning -Mats Andersson svenska ESF-rådet Utlysningen som öppnade 5 december och stänger 23 mars, ger möjligheter till fortsatt utveckling av bland annat flera av de områden som diskuterats under höstens utvecklingsresa. Resultatet av det förberedande ESF- projektet Fokus vård och omsorg kan också fungera som underlag för kommande ansökan. Styrelsen för föreningen VO-College är positiva till att en ansökan görs och nu kommer arbetet med att formulera en ansökan ta fart. Det kommer med all sannolikhet handla om att avgränsa ansökan till de mest strategiska utvecklingsområdena. Se Mats bilder. Hur går vi vidare Kansliet kommer fortsätta analysera allt material från höstens utvecklingssatsning och använda resultatet i både ansökan om nya statsbidrag från Skolverket, den nationella ESF- ansökan om yrkesutbildning och i utvecklingsarbetet i stort i VO-College. Konkret är nästa steg att: Söka nya statsbidrag för fortsatt utveckling Det vill säga omsätta ord till regional handling/ verkstad. Ansökan kommer förstås utgå från resultatet av den här utvecklingssatsningen och troligtvis innehålla möjlighet till vägval (olika områden att utveckla). Ansökan ska vara inlämnad 16 januari. ESF ansökan senast 23 mars, dialogen fortsätter på olika sätt. Dialog om branschkrav norra regionerna 18 januari, utifrån resultatet av det mötet kommer fortsatt dialog med övriga regioner att planeras.

11 Vad händer i regionerna under våren - utifrån tanken att stärka det regionala arbetet utifrån respektive regions förutsättningar? Avslutande reflektion Höstens utvecklingsresa har visat på flera olika utvecklingsområden på den regionala nivån. Den har även visat hur mycket positivt och bra som görs i regionerna och vilket engagemang som finns i organisationen. Vi har en fantastisk arena att bygga vidare på. Något som många tagit upp är vikten av att ha vissa nationella riktlinjer och dokument att förhålla sig till, som exempelvis den nationella handledarutbildningen och riktlinjer för validering. Det handlar sedan om att arbeta med dessa utifrån respektive regions förutsättningar. Min övertygelse är att utveckling behöver utgå från principen gräv där du står men utifrån tanken att slippa uppfinna hjulet flera gånger. Därför ser jag att höstens utvecklingsresa har lagt en grund för ett fortsatt utveckling, erfarenhetsutbyte och lärande. Arbetet i VO-College utgår från lokala och regionala förutsättningar och med kriterierna som gemensam bas. Under hösten har frågan om utveckling av kriterie fyra, som handlar om den regionala nivån, diskuterats. Utifrån tanken om att fortsätta utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning under 2017 ser jag utvecklingen av kriteriet som en naturlig del som kommer att fortsätta framöver. Det ska bli spännande att fortsätta utvecklingsresan, på det sätt som är möjligt Carin Bergström Utvecklingsledare VO-College kansli

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College!

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! Välkommen till Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa startar Planering för utvecklingsarbetet Under september genomförs tre dialogmöten norra, mellersta

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Kommande möten Regionala ordförande och samordnare 19 april Diskussion

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Vård- och omsorgscollege och regional kompetensförsörjning

Vård- och omsorgscollege och regional kompetensförsörjning Vård- och omsorgscollege och regional kompetensförsörjning Delrapport VO-College kansli Anders Axelsson 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tillvägagångssätt/metod... 3 Resultat... 4 Analys...

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Fokus vård och omsorg 17 mars 2016

Fokus vård och omsorg 17 mars 2016 Fokus vård och omsorg 17 mars 2016 Kort backspegel och nulägesbeskrivning Arbetsplatslärande Lunch Handledaruppdraget Jämställdhet och Attitydundersökningar x 2 inklusive eftermiddagskaffe Avstamp mot

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College

Tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College Tydliggöra handledaruppdraget inom VO-College Vård- och omsorgscollege Skåne, Kronoberg och Södra Norrland Gunilla Karup Catarina Lindahl-Petäjä Ingrid Säterberg 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Fokus vård och omsorg kompletterat med mål 2015-12-14 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd kompetensförsörjning inom välfärdssektorn Fokusområden i utlysningen och ESF-rådets förväntningar

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014

Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Anteckningar från nätverksträff för regionala samordnare den 3 april 2014 Närvarande: Se deltagarförteckning Presentation och uppföljning Zenita Cider hälsade alla välkomna och vi gick laget runt för att

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskansli, 2011-06-20 Anette Granberg 2011-06-20 1(5) Närvarande Stefan Ask - Arbetsförmedlingen Anders Bro Örebro läns landsting Lena Nyquist Handelskammaren Mälardalen YHM Henrik Arenvang - Masugnen, Lindesberg kommun Sören

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Föreningen Vård- och omsorgscollege. Framtidens välfärd - kompetensförsörjning inom välfärdssektorn : 2015/00454

Föreningen Vård- och omsorgscollege. Framtidens välfärd - kompetensförsörjning inom välfärdssektorn : 2015/00454 Diarie Sid 1(17) Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Fokus vård och omsorg Startdatum 2015-12-01 Kontaktperson för projektet Carin Bergström Slutdatum 2016-06-30 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Språk en väg till integration, arbete och god omsorg. Almedalen Tisdagen den 5 juli 2016 Kerstin Sjösvärd

Språk en väg till integration, arbete och god omsorg. Almedalen Tisdagen den 5 juli 2016 Kerstin Sjösvärd Språk en väg till integration, arbete och god omsorg Almedalen Tisdagen den 5 juli 2016 Kerstin Sjösvärd Vad betyder ett bra språk? Bra svenska? Annat språk? För vem eller vilka är det bra? Hur utvecklas

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30

ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30 ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30 Ett pärlband av projekt Olika kompetensutvecklingssatsningar de senaste c:a tio åren: Kompetensstegen Olika typer av grundutbildningar

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Tid: 11 maj 10:00-12:00 Plats: Oscarsgymnasiet Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman Val av justerare Jörgen Jonsson, Joakim Nyman Godkännande av

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

College Väst

College Väst College Väst 2016-2018 GR ESF Collegeparaplyprojekt GR VoC Livsmedel/G röna näringar GRTC Halland GR GR GR i nära samverkan med VGR & Halland samt övriga KF/delregioner inom VGR Syfte Skapa förstärkta

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO College i Kalmar län Datum för mötet: 2015 09 22 Kl. 9:00 12:00 Plats för mötet: Oskarshamn Nova s Huvudbyggnad (Varvsgatan 13) Närvarande: Esbjörn Grandalen, processledare

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Handledning till projektorganisation

Handledning till projektorganisation 2016-02-10 1(5) Handledning till projektorganisation Vem styr vem i insatsen/projektet Vi rekommenderar att insatsägare genomför ett arbetsmöte på temat vem styr vem, där styrgruppsmedlemmarna uppmanas

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Äldreforskningens Hus

Äldreforskningens Hus Äldreforskningens Hus Pärlbandsprojekt 2003-2015 Kompetens -fonden 2003-2006 APU kompeten s-stegen 2006-2008 SpråkSam 2009-2011 ArbetSam 2011-2013 TDAR 2013-2015 Stockholm 2006 Stor satsning på kompetensutveckling

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer