Sammanställning av enkätundersökning En rapport på hur brukare upplever Södertörns tingsrätts bemötande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkätundersökning En rapport på hur brukare upplever Södertörns tingsrätts bemötande"

Transkript

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Sammanställning av enkätundersökning En rapport på hur brukare upplever Södertörns tingsrätts bemötande Sammanställt av Lucas Johansson

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Brevet... 5 Hemsidan... 7 Domstolspersonalen... 8 Information och att hitta Trygghet och säkerhet Hot Information om förseningar Rättegången och förståelse Rättegången och rättens ordförande Vad tingsrätten kunde ha gjort för att få brukarna att känna sig bättre bemötta

3 Inledning Denna rapport är en sammanställning på en enkätundersökning som gjordes av Södertörns tingsrätt under hösten Syftet med enkätundersökningen var att granska hur tingsrättens brukare upplevde att de blev bemötta av tingsrätten och hur de upplevde vistelsen under rättegångsdagen. Enkäterna bestod av frågor som gav ett brett statistiskt underlag och bara ett fåtal frågor ställdes där brukarna kunde ge djupgående kommentarer. Sammanställaren bakom denna rapport är Lucas Johansson som går tredje året på Södertörns högskola och studerar nationalekonomi. Metoden bakom denna rapport bygger på en kvantitativ hantering av data där sammanställaren har sammanfattat dessa data i statistisk form. Analyser har gjorts av data, samband och vad olika resultat kan bero på. Däremot har inga analyser gjorts av sammanställaren angående vad tingsrätten borde göra åt vissa påpekade brister eller vilka resultat som borde anses vara bra eller dåliga. Däremot har brukarnas kommentarer och synpunkter lyfts fram, och även resultat som påvisat stora skillnader, samband eller ett visst signifikant upplysningsvärde har redovisats. Alla enkäter har sammanställts i Excel för att skapa tabeller och göra gruppindelningar. Samband mellan kön, ålder, utbildningsnivå, vilken egenskap brukaren varit i tingsrätten och härkomst har undersökts på nästan samtliga frågor, men bara lyfts fram i denna sammanställning om de påvisat några fundamentala skillnader eller haft något annat relevant värde. (Till exempel gav utbildningsnivån ingen större skillnad på frågor som hade med förståelsen att göra som kanske förväntades.) Likaså är inte samtliga kommentarer redovisade; vissa kommentarer besvarade inte frågan tillfredställande och vissa saknade någon form av väsentligt informationsvärde. 2

4 Sammanfattning Det var sammanlagt 88 enkäter som samlades in där några frågor besvarades av samtliga och andra frågor besvarades i mindre utsträckning av brukarna. 63 % män och 37 % kvinnor besvarade frågorna. Genomsnittsåldern var 39 år och intervjuarna hade fått tag på mest vittnen; listan nedanför visar hur stor del av enkäterna som bestod av respektive grupp: Målsägande: 18 % Vittne: 38 % Tilltalad: 25 % Part i tvistemål: 19 % Dispositionen för sammanställningen är utformad så att den går igenom enkätfrågorna ämnesvis och under varje rubrik analyseras brukarnas svar statistiskt. Disposition är utformad på följande vis: Brevet Under denna rubrik presenterades vad brukarna tyckte om brevet som skickades ut när brukarna kallades till rättegången. Brukarna verkade framförallt tycka att brevet var lätt att förstå och hade ett tydligt språk. Men ungefär 30 % tyckte också att det innehöll ett högdraget språk, och 40 % av brukarna som inte var födda i Sverige tyckte att det fanns en del konstiga ord. Hemsidan Under denna rubrik redovisades en kort genomgång om vad brukarna tyckte om tingsrättens hemsida, de flesta hade inga synpunkter på hemsidan och tyckte att den var bra. Domstolspersonalen Denna rubrik behandlade vad brukarna tyckte om domstolspersonalen, både före och under rättegångsdagen. De flesta tyckte att domstolspersonalen var mycket vänlig, inte alls högdragen, ganska intresserade, inte alls kallsinnig, mycket hjälpsam och inte alls oförskämd både före rättegångsdagen och under rättegångsdagen. Brukarna tyckte också att personalen var respektfull, men svarade i större grad att personalen var mycket respektfull under rättegångsdagen än före rättegångsdagen. Information och att hitta 80 % av brukarna tyckte att det var mycket lätt att hitta till domstolen och ungefär 70 % att det var mycket lätt att hitta till salarna. Ungefär 70 % använde sig av informationstavlorna och de flesta tyckte också att de fungerade mycket bra. Trygghet och säkerhet Målsägande verkade vara den grupp som kände sig minst trygga i samband med rättegången där enbart varannan respondent svarade att de hade känt sig trygga. De brukare som var där som part i tvistemål verkar vara den grupp som hade känt sig mest trygga. 3

5 Hot 6 av 79 brukare uppgav att de känt sig hotade i samband med rättegången. Målsägande var den grupp som hade känt sig mest hotad och vittnen den grupp som känt sig minst hotad; ingen av vittnena svarade att de hade känt sig hotade i samband med rättegången. Information om förseningar Ungefär 7 av 10 brukare påstod att om rättegången blev försenad så informerades de inte om detta. Ungefär 40 % besvarade frågan, vilket indikerar på att rättegångarna var försenade 40 % av gångerna. Rättegången och förståelse Enbart ett fåtal hade inte förstått vem som var åklagare, ordförande och vilka som var nämndemän. Svårast hade brukarna att förstå vilka som var nämndemän 10 % svarade att de inte visste vilka som var nämndemännen. De som var födda i Sverige verkade ha lättare att förstå rättegången än de som inte var födda i Sverige. De flesta kände att de hade fått tala till punkt, fått komma till tals och förstått vad som sagts. Rättegången och rättens ordförande Under rättegången upplevde brukarna domaren framförallt som inte alls oförskämd och inte alls kallsinnig. Ungefär 80 % tyckte rättens ordförande var antingen mycket eller ganska hjälpsam. Ungefär 75 % av brukarna upplevde nämndemännen som intresserade, och det var framförallt gruppen tilltalade som tyckte att nämndemännen visade på intresse. Vad tingsrätten kunde ha gjort för att få brukarna att känna sig bättre bemötta Under denna rubrik presenterades vad brukarna hade för synpunkter. Vanligaste kommentaren var att allt var bra, men det var också vanligt att brukarna påpekade att de inte tyckte om att möta de andra inblandade i rättegången i korridorerna före rättegången startade. 4

6 Brevet De första frågorna i enkäten handlade om brevet som brukarna hade fått när de kallades till rättegången. Man undrade vad brukarna tyckte om brevet och frågor som ställdes var: Tydligt språk? Konstiga ord? Lätt att förstå? Högdraget språk? Vänlig ton? Myndig ton? Abstrakt språk? Saknades det någon information i brevet? I diagrammet nedanför kan man se vad samtliga brukare svarade. Den blå stapeln står för ja och den röda betyder att brukarna svarat nej på frågan. Cirka 90 % tyckte att språket var tydligt och att brevet var lätt att förstå. Ungefär 30 % tyckte att språket i brevet var högdraget och inte hade en vänlig ton. 10 Vad brukarna tyckte om brevet Nej Ja 2 1 Tydligt språk? Konstiga ord? Lätt att förstå? Högdraget språk? Vänlig ton? Myndig ton? Abstrakt språk? Saknades det någon information i brevet? Nej 9% 82% 11% 67% 28% 23% 83% 77% Ja 91% 18% 89% 33% 72% 77% 17% 23% 5

7 Lite drygt 20 % uppgav att det saknades information i brevet. Här är några punkter som brukarna menade saknades: En karta/tåghänvisning och vägbeskrivning från pendeltåget. Hur mycket reseersättning man skulle få. Lite hur en rättegång går till och vad som förväntades av den som blev kallad i brevet. Mera konkret vilken händelse förhöret gällde (tid och plats) samt telefonnummer till åklagare. Att det i påminnelsen skulle stå tidpunkt och klockslag. I brevet var det lätt att missa att man skulle skicka in delgivningskvitto. Om vad som skulle hända. Om rätten till målsägandebiträde. Det fick hon själv initiera. Övriga synpunkter på brevet: Den första kallelsen var ok, däremot påminnelsen var väldigt otrevlig. Jag hade skickat in delgivningskvittot men tingsrätten hade inte fått detta och det skickades ut en väldigt otrevlig kallelse där det hotades med böter eller polishämtning om jag inte kom. Man kunde ha ringt och frågat först innan det skickades ut ett sådant otrevligt brev. Ja. Att jag kan få ta med mig någon som ombud. Motparten hade med sig sin som och jag skull gärna haft med mig någon som stöd. Jag önskar att det skulle stå i kallelsen vilken händelse det gäller och vilket datum så jag lättare kan se vad det var för händelse som jag ska höras om, annars måste jag ringa till tingsrätten för att ta reda på det och det blir ett onödigt samtal. I kallelsen skulle det handla om misshandel mm. Jag vill veta vad mm är. Förstod egentligen ingenting, hade inte ens infunnit mig om inte advokaten hade upplyst mig mig om förhandlingen genom att ringa Alla kan inte åka allmänna kommunikationer på grund av funktionshinder. Nu fick man uppfattningen att man inte skulle kunna få ersättning för taxiresa även om man som jag inte kan åka kommunalt. Åklagarens namn innan och mer information om EMR och hur rättegången går till. Här tar man av sin tid som egen företagare att ställa upp som vittne och så får man en otrevlig kallelse. Ersättningen är för dålig. Det hade varit bättre om jag fått en muntlig kallelse så hade jag kunnat ställa frågor och varit mer förbered. 4 brukare menade att de upplevde brevet med kallelsen som hotfullt eller ingav nervositet. Dessa brukare menade att det i brevet stod ungefär: om du inte kommer får du böter. Att det fanns två olika brev i kuvertet tyckte en man var förvirrande. Mannen påstod att han inte visste om han skulle ringa åklagaren eller tingsrätten. 6

8 Om man studerar skillnader mellan brukare födda i Sverige och brukare som inte var födda i Sverige så var största skillnaden att fler andelar av de som inte var födda i Sverige tyckte att det fanns konstiga ord och att brevet innehöll ett högdraget språk. 43 % av de som inte var födda i Sverige menade att det fanns konstiga ord, medan 9 % av de som var födda i Sverige tyckte att det fanns konstiga ord. 25 % av de födda i Sverige tyckte brevet hade ett högdraget språk, till skillnad mot den röda stapeln som är 56 %. Procent brukare födda i Sverige och brukare inte födda i Sverige som svarat "ja" på frågorna (Ja) Födda i Sverige Inte födda i Sverige Hemsidan 23 personer uppgav att de besökt tingsrättens hemsida, 48 att de inte besökt hemsidan och 15 brukare menade att de inte kände till hemsidan. De flesta som besökt hemsidan hade inga synpunkter och vanligaste svaret var: Den var bra. Andra synpunkter brukarna hade på hemsidan var bland annat: Brukare som besökt hemsidan Antal Ja Antal Nej Känner inte till den 17% 27% 56% Jag tyckte den var barnslig, med alldeles för mycket filmer. Ville se byggnaden så jag visste vart jag skulle. Det var en bra bild på huset. Försökte leta efter telefonnummer på sidan men jag hittade inte det jag letade efter. 7

9 Domstolspersonalen De flesta brukarna hade inte pratat med någon av domstolens personal före rättegångsdagen angående rättegången. Den som brukarna haft mest kontakt med före rättegångsdagen var domstolens kanslipersonal där 34 % uppgav att de pratat med kanslipersonalen. Annars svarade minst 90 % att de inte haft kontakt med varken domare, notarie, receptionist, vaktmästare, vittnesstöd eller någon annan personal på tingsrätten. Här nedanför är ett stapeldiagram som visar vad brukarna svarade på hur de upplevde de domstolspersonal som de hade kontakt med före rättegångsdagen Hur upplevde du den domstolspersonal som du hade kontakt med före rättegångsdagen? Vänlig? Högdragen? Intresserad? Kallsinnig? Hjälpsam? Oförskämd? Respektfull? Inte alls Mindre Ganska Mycket Samtliga svarade att personalen var mycket vänlig eller ganska vänlig ; samtliga brukare svarade också att personalen inte alls var högdragen eller mindre högdragen. 40 % av brukarna blev personligen mottagna av någon av personalen på tingsrätten och det var vanligast att brukarna svarade att de blev mottagna av antigen domstolsvärden eller vittnesstödjare. Nedanför redovisas hur domstolspersonalen upplevdes som brukarna hade kontakt med under rättegångsdagen. Framförallt tyckte de flesta brukarna att domstolspersonalen var mycket vänlig, inte alls högdragen, ganska intresserade, inte alls kallsinniga, mycket hjälpsamma, inte alls oförskämda och mycket respektfulla. Om man jämför hur män och kvinnor har upplevt domstolspersonalen så finns det inga fundamentala skillnader. Likaså ger en jämförelse mellan åldrar, mellan de som blev personligt mottagna av någon personal och de som inte blev det, och i vilken egenskap brukarna blev tillkallade till domstolen inte några tydliga skillnader. Responsen för hur brukarna upplevde domstolspersonalen under rättegångsdagen har stora likheter med hur personalen upplevdes som brukarna hade kontakt med före rättegångsdagen, med undantag 8

10 att domstolspersonalen upplevdes mer respektfull under rättegångsdagen samt att 11 % tyckte att domstolspersonalen var mycket oförskämd under rättegångsdagen. Värt att notera är också att kolumnen intresserad har fått lägst betyg om man räknar efter flest mycket som svarsalternativ, det samma gäller för grafen ovanför och är genomgående för hela enkäten. 10 Hur upplevde du den domstolspersonal som du hade kontakt med under rättegångsdagen? Inte alls Mindre Ganska Mycket 2 1 Vänlig? Högdragen? Intresserad? Kallsinnig? Hjälpsam? Oförskämd? Respektfull? Vänlig? Högdragen? Intresserad? Kallsinnig? Hjälpsam? Oförskämd? Respektfull? Inte alls 92% 93% 3% 89% Mindre 4% 6% Ganska 18% 52% 4% 23% 19% Mycket 82% 4% 42% 4% 74% 11% 81% 9

11 Information och att hitta De flesta brukare tyckts tycka att det var lätt att hitta till både domstolen och till salen Det var lätt att hitta till domstolen Det var lätt att hitta till salen Inte alls 2% 4% Mindre väl 6% 7% Ganska väl 13% 16% Mycket väl 79% 73% Inte alls Mindre väl Ganska väl Mycket väl Synpunkter och kommentarer som gavs på frågan om det var lätt att hitta till salen och domstolen var bland annat: Otydliga pilar i vänteutrymmena. Tycker skyltningen kan vara lättare. Vilseledande skyltning. Lätt att hitta men krånglig väg från buss 704. Utan tidigare erfarenhet hade det varit svårt, inte skyltat från busshållsplatsen. Tre brukare menade att det inte var så bra skyltat eller otydlig/undanskymd skyltning från pendeltåget till tingsrätten. 56 av 85 (66 %) uppgav att de använde sig av informationstavlorna, där ungefär 70 % uppgav att de tyckte informationstavlorna fungerade mycket väl, och resterande cirka 30 % tyckte att de fungerade ganska väl. De flesta tyckte också att informationstavlorna var mycket lätta att förstå. 43 brukare svarade att de var mycket lätta att förstå och 12 att de var ganska lätta att förstå, och en 21 årig man tyckte att de var mindre lätta att förstå. 10

12 Trygghet och säkerhet På frågan hur brukarna kände sig i samband med rättegången, gavs fyra svarsalternativ: trygg, ganska trygg, mindre trygg och otrygg. 1 Denna fråga är dock lite svårtolkad eftersom vissa respondenter kan ha tolkat frågan som om att den handlade om personens egen oro inför förhandlingen istället för hur han/hon upplevde att säkerhet var. 2 Därför är också tolkningen av resultatet svårtolkad. Grundfrågan som ställde var: Hur kände du dig i samband med rättegången? Tabellen nedanför visar procentsatsen från hur samtliga brukare svarade på frågorna. Ungefär 70 % av respondenterna svarade att de kände sig trygga i samband med rättegången utanför domstolen, vid väntrum och korridorer och i rättegångssalen: Utanför domstolen? Inne i domstolens väntrum och korridorer? I rättegångssalen? Otrygg 6% 6% 5% Mindre trygg 8% 1 14% Ganska trygg 17% 14% 13% Trygg 69% 7 69% Procent brukare som svarat att de känt sig trygga i samband med rättegången Utanför domstolen? Inne i domstolens väntrum och korridorer? I rättegångssalen? Målsägande: Vittnen: Tilltalade: Part i tvistemål: Målsägarna tycks vara den grupp som kände sig minst trygg i samband med rättegången, och de som blev tillkallade till rättegång i egenskap av part i tvistemål tycks vara den grupp som har känt sig mest trygg. Jämför man dessa två gruppers respons kan man se att nästan alla som var i Södertörns tingsrätt 1 På enkäten som denna sammanställning bygger på gavs egentligen bara en skala från 1-4 mellan otrygg (1) och trygg (4) på dessa tre frågor (fråga 46-48). En tolkning har därför gjorts av sammanställaren för värdet 2 och 3 på skalan. 2 Se kommentar från intervjuare på enkät MW4 efter fråga

13 som part i tvistemål svarade att de känt sig trygga på samtliga frågor. Inte mer än 50 % av brukarna som var målsägare kände sig trygga i domstolen, inne i domstolens väntrum och korridorer och i rättegångssalen. 25 % av gruppen målsägare uppgav att de kände sig mindre trygga i rättegångssalen, lika många respondenter av samma grupp uppgav att de kände sig ganska trygga. Hur brukare kände sig i samband med rättegången: Part i tvistemål Otrygg Mindre trygg Ganska trygg Trygg 1 Utanför domstolen? Inne i domstolens väntrum och korridorer? I rättegångssalen? Hur brukare kände sig i samband med rättegången: Målsägande Otrygg Mindre trygg Ganska trygg Trygg Utanför domstolen? Inne i domstolens väntrum och korridorer? I rättegångssalen? Man kan också se ett samband mellan ålder och trygghetskänsla. De brukare som var äldre påstod att de hade känt sig trygga i större grad än vad de yngre uppgav att de hade känt sig trygga. 12

14 Hot 6 av 79 (6 %) brukare uppgav att de känt sig hotade i samband med rättegången. Där 5 av dessa 6 var kvinnor (där en av dessa 6 menade att hon känt sig hotad av åklagaren). Enbart en pratade med någon om hotet; vilket var en kvinna som beställde medhörning, resten svarade inte på frågan. Brukare som känt sig hotade i samband med rättegången: Procent Brukare som känt sig hotade i samband med rättegången: Antal Har du känt dig hotad i samband med rättegången? % "Ja" 11% 8% Ja Nej 0 Målsägande Vittne Tilltalad Part i tvistemål Ingen av de 32 vittnena som svarade på frågan hade känt sig hotade i samband med rättegången. Däremot hade 3 av 16 målsägare känt sig hotade (19%). 63 % av brukarna mötte antingen målsägare, tilltalade eller vittnen i väntrummen eller korridoren innan det var dags att gå in i rättegångssalen. Brukarna gav olika svar på hur de hade upplevt detta. De vanligaste svaren var: Kändes ok. Inga problem. Var obehagligt. Obekvämt. Men också andra utläggningar gavs, bland annat detta: Jag träffade målsäganden utanför salen och det kändes inte så bra eftersom jag då började engagera mig. Det hade känts bättre om jag helt neutralt hade kunnat lämna mitt vittnesmål. Inget problem. Vi är sams nu. Jag upplevde det som en trygghet. Extremt jobbigt, jag hörde honom prata med någon som senare visade sig vara åklagaren. 13

15 Information om förseningar 71 % av brukarna påstod att om rättegången blev försenad så informerades de inte om detta. Det var 35 brukare som svarade på frågan av 88 tillfrågade (ungefär 40 %); vilket alltså betyder rättegångarna försenades till 40 % av gångerna. Denna höga kvot kan bero på att folk missuppfattat frågan. Frågan som ställdes var: Om rättegången blev försenad: blev du informerad om detta? Några av brukarna kan ha svarat nej och menat att rättegången inte blev försenad; beror mycket på hur intervjuaren ställt frågan. Likaså kan brukarna tolkat ordet informerad på olika sätt; t.ex. informationstavlorna kan ha uppfattas av brukarna som att de antingen blev informerade genom dem eller som att brukarna fick ta reda på informationen själva med hjälp av tavlorna och därför inte räknat tavlorna som ett giltigt informerande Antal brukare som blev informerade Om rättegången blev försenad: blev du informerad om detta? Ja Nej De som blev informerade svarade att de blev informerade på följande sätt: Tavlan och vakten. Åklagaren informerade. Stod på tavlan. En advokat kom också ut och informerade. Inkallad och informerad i rättegångssalen. Genom brev. 14

16 Rättegången och förståelse För att undersöka hur brukarna förstått rättegången gavs några påståenden som de fick svara om de höll med om. De påståenden som ställdes var: jag förstod vad som sades under rättegången Rättegången gick till ungefär som jag hade förväntat mig Jag fick komma till tals jag fick prata till punkt vid ett eventuellt förhör Jag förstod vem som var åklagare Jag förstod vem som var rättens ordförande (domare) Jag förstod vem/vilka som var nämndemän Diagrammen nedanför redovisar vad brukarna svarade på frågorna. Lägst resultat fick frågan om rättegången gick till ungefär som brukaren hade förväntat sig där 3 personer av 88 svarade inte alls och 12 personer svarade ganska lite. Enbart 2 respondenter påstod att de inte hade förstått vem rättens ordförande var och 7 stycken att de inte förstått vem/vilka som var nämndemännen: Brukare som förstått vilka rättegångens medverkare var Jag förstod vem som var åklagare Jag förstod vem som var rättens ordförande (domare) Jag förstod vem/vilka som var nämndemän Ja 96% 98% 9 Nej 4% 2% 1 Ja Nej jag förstod vad som sades under rättegången Brukares upplevelse av rättegången Rättegången gick Jag fick komma till till ungefär som tals jag hade förväntat mig jag fick prata till punkt vid ett eventuellt förhör Inte alls Ganska lite Ganska mycket Helt 15

17 De som hade som högsta utbildning gått på gymnasieskola hade högst procentsats som uppgett att de förstått vad som sades och vilka som var nämndemän, ordförande och åklagare. De med högskoleutbildning hade näst högst procentsats. Jämför man i vilken egenskap brukarna var tillkallade till rättegången så kan man se att i gruppen tilltalade svarade störst procentsats helt på påståendena att de fått komma till tals, pratat till punkt och haft ungefär korrekt förväntningar. Åldern verkade inte ha någon fundamental betydelse för förståelsen av rättegången. De som var födda i Sverige verkade ha lättare att förstå rättegången än de som inte var födda i Sverige: Förståelse av rättegången, födda i Sverige och inte födda i Sverige jag förstod vad som sades under rättegången Rättegången gick till ungefär som jag hade förväntat mig Jag förstod vem som var åklagare Jag förstod vem som var rättens ordförande (domare) Jag förstod vem/vilka som var nämndemän Födda i Sverige Inte födda i Sverige Rättegången och rättens ordförande 60 % av gångerna presenterade sig ordförandet och de övriga i rättegångssalen och 67 % av gångerna berättade rättens ordförande vad som skulle hända under rättegången. 70 % svarade mycket bra på hur de upplevde att frågan om ersättningen togs upp: Hur upplevde du att frågan om eventuell ersättning togs upp? Inte alls bra 4% Mindre bra 9% Ganska bra 17% Mycket bra 7 Under rättegången upplevde brukarna domaren framförallt som inte alls oförskämd, kallsinnig och högdragen; dock tyckte samtidigt 11 % att domaren var mycket högdragen. Ungefär 80 % tyckte 16

18 rättens ordförande var antingen mycket eller ganska hjälpsam, 14 % upplevde ordförandet som mindre eller inte alls hjälpsam: Under rättegången upplevde brukarna domaren som: Inte alls Mindre Ganska Mycket Vänlig Högdragen Intresserad Kallsinig Hjälpsam Oförskämd Respektfull Inte alls 1% 67% 3% 9 8% 95% 1% Mindre 1% 14% 7% 7% 6% 2% 1% Ganska 29% 9% 37% 3% 42% 37% Mycket 68% 11% 54% 44% 3% 6 För ungefär tre fjärdedelar av brukarna upplevdes nämndemännen som intresserade, och det var framförallt gruppen tilltalade som tyckte att nämndemännen visade på intresse. I gruppen part i tvistemål var det bara 2 brukare som svarade, vilket gör gruppens resultat mindre representativt: Under rättegången upplevde brukarna nämndemännen som: Intresserade 24% Ointresserade 76% Under rättegången upplevde brukarna nämndemännen som (uppdelat i grupper): Intresserade Ointresserade 17

19 Vad tingsrätten kunde ha gjort för att få brukarna att känna sig bättre bemötta Det var vanligast som respons att brukarna sa att de var nöjda på frågan om vad tingsrätten kunde ha gjort för att få brukarna att känna sig bättre bemötta. Det framfördes att allt fungerade bra, bemötandet var professionellt, flöt som tåget, allt var okej, fungerade otroligt bra och någon påstod till och med att Södertörns tingsrätt var den bästa tingsrätten. Det var vanligt att respondenterna påpekade att de inte tyckte om att möta de andra inblandade i rättegången före rättegången startat. Det var 8 personer som ville se någon slags förändring så att vittnen och målsäganden skulle slippa möta tilltalade i korridorerna eller ha vakter eller vittnesstödjare som följde med till salen för att slippa vänta ensamma. Det var ganska vanligt att brukare som inte fått någon presentation av rättens inblandade under rättegången poängterade att de hade saknat en presentation, och att det kunde kännas stelt om det uteblev både presentationer och genomgång av vad som skulle hända. Andra respondenter påpekade att: Det borde funnits en karta i kallelsen, som visade vägen till tingsrätten och hur det ser ut inne i tingsrätten. Det saknades telefonnummer i kallelsen. Rådgivning eller information om vad som förväntades av brukarna och hur rättegången skulle gå till. Miljön kändes kall. De ville veta om de skulle anmäla sig i receptionen när de kom till tingsrätten. Att någon (typ en värd) tog emot brukarna vid entrén. Det fanns också många andra anmärkningar som var mer unika, bland annat: [ ] Svårt att hitta parkeringsautomaten Det borde ha funnits vatten på målsägandebordet. Man behöver märka ut rampen bättre in till huset. Det räcker med lite vit färg vid kanterna så blir det lättare för synskadade. Ordföranden borde ha förklarat vad jag skulle kunna få ersättning för. Jag visste inte att jag skulle kunna få för taxi eftersom jag är handikappad. Ordföranden borde ha berättat varför åklagaren fick läsa upp mitt förhör under förundersökningen. [ ] [...] Otrevlig kallelse. Ersättningen är för dålig. Det hade varit bättre om jag fått en muntlig kallelse så hade jag kunnat ställa frågor och varit mer förberedd [ ] Man bör få en SMS påminnelse om kallelsen en dag innan som man får på sjukhus med flera ställen. Hade gärna velat ha info om skadestånd, vad jag hade för rätt att begära och hur mycket som hade varit rimligt att begära 18

20 Informationstavlan rullar för snabbt. Det kan vara svårt att skilja ut sin egen förhandling eftersom texten är packad. Borde göra vittnens uppgifter mindre officiella. Bjudit på kaffe. Mindre formellt språk. Bättre information om rätten till målsägandebiträde. [ ]Det togs upp att utbudet i matautomaterna kunde vara bättre då en del är här långa dagar, skulle finnas bättre utbud för vegetarianer och matigare smörgåsar[ ]. Dålig hörutrustning i sal 11, blev svårt att hänga med i rättegången. Man borde ha en tv, så att man kan titta, och kanske tidningar SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

Redovisning av intervjuundersökning på hovrätten under våren 2011

Redovisning av intervjuundersökning på hovrätten under våren 2011 PM 1 (18) Redovisning av intervjuundersökning på hovrätten under våren 2011 1.1 Bakgrund Hovrätten arbetar för att höja kvaliteten i sin verksamhet. Hovrätten har som ett led i kvalitetsarbetet antagit

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Så här kan det gå till.

Så här kan det gå till. ETT BROTT BEGÅS Så här kan det gå till. Tre killar begår tillsammans en väskryckning. De åker moped och kör upp jämsides med en äldre dam och rycker väskan i farten. Damen stretar emot och får ta emot

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål

Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Hur går det till i tingsrätten? Tvistemål Vid huvudförhandlingen deltar normalt: Rätten (en alternativt tre juristdomare eller en juristdomare och tre nämndemän i vissa familjemål) En protokollförare Parterna

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Serviceanalys Lund juni 2016

Serviceanalys Lund juni 2016 Serviceanalys Lund juni 2016 Uppdraget Hur vet vi att vi ger god service? Det var frågan som vi ställde oss själva i Visitlund. För att ta reda på detta fick företaget Nordic Mystery uppdraget att besöka

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende

Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende Kvalitetsuppföljning, Pilegården (juli 2010) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till/intervju med boende NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna är med en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 maj 2015 Ö 2861-14 KLAGANDE BJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat LO MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Lärarmaterial MAFFIANS Ö. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Benni Bödker

Lärarmaterial MAFFIANS Ö. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Benni Bödker SIDAN 1 Författare: Benni Bödker Vad handlar boken om? Boken handlar om den föräldralöse pojken Marko. Han bor tillsammans med gruppen Gamma som jagar brottslingar. När Markos föräldrar dödades av bankrånare

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten

Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol. Muntligt och direkt inför rätten. Undantag från muntligt och direkt inför rätten Ny teknik påverkar bedömning av vittnen i domstol Internationella Brottsofferdagen 2009 Fil dr. Sara Landström Göteborgs Universitet Muntligt och direkt inför rätten Muntlighetsprincipen Allt processmaterial

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. 2 Undrar ni vad som står i protokollet från det senaste

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Som förlaga till denna skrift har vi fritt använt oss av broschyren Utsatt för brott? som

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2010

Genomförandet av mätningen 2010 Genomförandet av mätningen I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion under. Enkäten ska hädanefter utföras årligen. Enkäten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Nelly Rapp monsteragent: Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 På hotell Fjällvidden Nej, sa mamma. Jo, sa pappa. Nej, sa mamma. Du är finare utan. Det blir som jag har sagt, sa pappa. Det är jag

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer