Varför slog du mig, Peter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför slog du mig, Peter?"

Transkript

1 Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1

2 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit till marken. Peter anklagas för misshandel. Utgåva nr Utgåva nr Mindre revidering 2

3 Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till. De allmänna domstolarna, som bl.a. handlägger och avgör brott och löser konflikter mellan enskilda, är tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Tingsrätter finns på många orter i landet. Tingsrätten är den första domstol, som ett brott som anmälts till polis och åklagare kommer till. När brottet kommit till domstolen för att behandlas där kallas det för ett brottmål. Den här filmen handlar om Peter och Maria. De är kära i varandra och har varit tillsammans ett år. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit till marken, dvs. misshandlat henne. I den här foldern kan du innan du ser filmen läsa om det påstådda brottet och vad lagen säger om brott av den här typen. Du får också veta vilka påföljder (straff) som kan vara aktuella i det här fallet. I slutet av foldern hittar du några frågor att diskutera efter att du och din klass sett filmen. Försök gärna att få en jurist att komma och vara med när ni ser filmen och diskutera sedan med honom/henne hur rättegången går till, varför Peter får ett visst straff och andra frågor som du funderar på i filmen. Domstolsverket September

4 Medverkande I den rättegång du kommer att få se medverkar: Peter Johansson, tilltalad (den påstådde brottslingen) Maria Karlsson, målsägande (brottsoffret) Rättens ordförande, fiskalen Bengt Hellström Åklagaren Charlotte Nilsson Offentlige försvararen, advokaten Gunnar Fredriksson Vittnet Lena Sahlén, väninna till Maria Karlsson Tre nämndemän, som medverkar i förhandlingen och har var sin röst. De har inte domarutbildning. De representerar samhället och är utsedda av de politiska partierna. Notarien/domstolssekreteraren, som för anteckningar under förhandlingen. 4 Åhörare. I rättssalen finns några som vill lyssna på rättegången.

5 Besöka en rättegång I vårt land är domstolsförhandlingar som regel öppna för åhörare. Man får alltså gärna komma till rättssalen och lyssna på en rättegång, som man är intresserad av. I vissa situationer, som när personliga uppgifter angående den tilltalade läses upp, kan dock rätten besluta om att delar av rättegången ska hållas inför stängda dörrar. Ibland beslutar rätten om stängda dörrar för en hel rättegång och då är åhörare inte tillåtna. Det kan exempelvis gälla vid brott som berör barn eller om den misstänkte är väldigt ung. Rättens ledamöter, från vänster två nämndemän, i mitten rättens ordförande och till höger protokollföraren (en notarie eller domstolssekreterare) samt längst till höger en tredje nämndeman. 5

6 Ett misshandelsfall Det här fallet handlar om Peter och Maria. Peter påstås ha misshandlat Maria utanför en pizzeria där de varit tillsammans. Åklagaren och den offentliga försvararen kommer under rättegången att hålla förhör med den som utsatts för brottet, Maria (målsäganden, brottsoffret). De håller också förhör med Peter, som är den tilltalade (den som påstås ha begått brottet). Vidare hålls förhör med ett vittne, Lena Sahlén, som är väninna till Maria och såg till händelsen utanför pizzerian. Maria har varit på sjukhus för att få sina skador omplåstrade och samtidigt få ett rättsintyg, dvs. ett skriftligt intyg från den behandlande läkaren där denne redogör för de skador som Maria har uppvisat. Peter minns inte att han misshandlat sin flickvän Maria. Han har vissa minnesluckor beträffande kvällen eftersom han var rejält berusad på starköl. Nu gäller det för rätten att bedöma bevis och komma fram till en dom. 6

7 Vad lagen säger om misshandel Om man gör sig skyldig till misshandel ska man dömas enligt reglerna i Brottsbalken, som är det avsnitt i lagboken där de flesta handlingar som är brottsliga återfinns. I detta fallet är det 3 kap. 5 som anger vad som gäller. Straffet för misshandel varierar mellan lägst böter och högst fängelse i två år beroende på hur allvarlig domstolen bedömer misshandeln vara. Polisen tar tillsammans med Lena hand om den nedslagna Maria. 7

8 Val av påföljd De påföljder som finns är böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Olika påföljder kan kombineras. Den som begår ett brott innan han/hon fyllt 18 år kan dömas till fängelse bara om synnerliga skäl föreligger. Den som fyllt 18 men inte 21 år kan dömas till fängelse om brottets straffvärde är högt, dvs. om brottet är så allvarligt att inget annat straff än fängelse är aktuellt, eller om det annars finns särskilda skäl för det. Den som är under 21 år kan också bli föremål för vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen. Om rätten, efter att ha fått ett yttrande från socialnämnden i brottslingens hemkommun, beslutar att någon ska överlämnas till vård så är det de sociala myndigheterna som bestämmer om vården. Utöver vård kan i vissa fall också dömas till böter. För ungdomar som begår brott finns det en särskild lag Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Peter har inte tidigare begått något brott. Han är bara 19 år. Han har missbruksproblem. 8

9 Rättegången i tingsrätt När ett brott begåtts har någon person handlat på ett sätt som är straffbart enligt lag. Då görs alltid en polisutredning (förundersökning). Förhör hålls med den misstänkte och med andra som kan lämna upplysningar om brottet, t.ex. vittnen till händelsen. När polisutredningen är klar överlämnas den till åklagaren. Åklagaren beslutar med förundersökningen som underlag om den misstänkte ska åtalas (ställas till svars för den påstådda gärningen). Om åklagaren beslutar om åtal lämnar han in en stämningsansökan till den tingsrätt som ska handlägga målet. Tingsrätten förbereder huvudförhandlingen. Huvudförhandling kallas den muntliga förhandling inför rätten där det ska avgöras om den misstänkte (tilltalade) har begått det brott som åklagaren påstår i sin stämningsansökan. Ordföranden (juristdomaren) och några av rättens ledamöter vid domstolsförhandlingen. 9

10 Peter var ångerfull vid rättegången och villig att påbörja behandling för sina alkoholproblem. Den tilltalade kan alltid själv utse en försvarsadvokat. Om han inte gör det och tingsrätten anser att han behöver hjälp av en försvarare, utser tingsrätten en offentlig försvarare. Vid huvudförhandlingen består tingsrätten av fyra domare, en juristdomare och tre nämndemän. Vissa enkla mål, där endast böter kan utdömas, kan avgöras av en ensam juristdomare. 10

11 Så här går förhandlingen till Målet ropas på Parter och vittnen kallas in till tingssalen. Närvarokontroll Ordföranden (domaren) kontrollerar att alla har kommit. Om alla inte kommit måste förhandlingen i allmänhet ställas in. Om ordföranden finner att huvudförhandlingen kan äga rum får vittnena lämna salen tills det blir deras tur att höras. Åklagarens yrkande Brottsbeskrivningen presenteras kort. Erkännande eller förnekande Den tilltalade tillfrågas om han erkänner eller förnekar brottet. Försvararen svarar för sin klients räkning. Åklagarens sakframställning Åklagaren redovisar hur han anser att brottet gått till. Målsäganden (brottsoffret) hörs och får berätta sin version av händelsen och svara på frågor. Kvällen börjar trevligt för Maria och Peter, här tillsammans med kompisar på pizzerian. 11

12 Den tilltalade hörs och får ge sin version av händelsen och svara på frågor. Vittnen kallas in ett i taget och hörs efter att de avlagt vittnesed. Vittnena får vänta utanför salen tills det blir deras tur att vittna. Detta för att deras vittnesmål inte ska påverkas av vad som sägs under rättegången. Personliga förhållanden Den tilltalades personliga förhållanden (ekonomi, arbete, tidigare straff m.m.) redovisas. Föräldrar till unga tilltalade (under 18 år) får tillfälle att yttra sig. Slutanföranden Åklagaren och den tilltalade (eller försvararen om sådan finns) gör var för sig en sammanfattning av vad de anser har kommit fram under rättegången om brottet och vilken påföljd de anser är lämplig. Vår svenska vittnesed Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra. 12

13 Överläggning och dom Huvudförhandlingen avslutas genom att ordföranden (domaren) talar om när dom i målet kommer att meddelas. Härefter håller rätten överläggning. Vid överläggningen medverkar ordföranden, nämndemännen och den som för protokoll. Åhörare, vittnen, parter m.fl. måste lämna rättssalen. Ordföranden och nämndemännen diskuterar hur tingsrätten ska döma. Även frågor om eventuellt skadestånd (ekonomisk ersättning) och kostnaderna för rättegången avgörs vid överläggningen. Domen meddelas parterna (den tilltalade och dennes försvarare samt målsäganden och åklagaren) direkt efter överläggningen genom att parterna kallas in i rättssalen på nytt. Den kan också skickas senare med post. Om domen skickas med post, talar ordföranden om vilken dag den kommer att expedieras (skickas). Överklagande Om någon part är missnöjd med tingsrättens dom kan den överklagas till nästa instans, som är hovrätten. Hur man överklagar framgår av domen. Hovrätten kallar efter ett överklagande till ny förhandling. Parterna och vittnena får på nytt berätta sina versioner av händelsen. Hovrätten avgör därefter om tingsrättens dom ska stå fast eller ändras på det sätt som hovrätten beslutar. 13

14 Några frågor att diskutera Vad anser du om Peters agerande mot Maria? Hur tycker du att rättens aktörer agerade? Tycker du att åklagaren kunde bevisa att Peter begått brottet? Vad tycker du om det som vittnet sagt? Om du deltagit i målet - hur skulle du döma? Tycker du att filmens domslut var riktigt? Diskutera i klassen och motivera! Skulle du kunna tänka dig att vara nämndeman och själv delta i domstolsförhandlingar? Vad tycker du att Maria ska göra? Ska hon fortsätta att vara tillsammans med Peter? Ta upp begrepp och ord som var svåra att förstå! Lena är väninna till Maria och vittnade under rättegången. 14

15 15

16 Domstolsverket Postadress: Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer