Samrådsunderlag sträckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag sträckning"

Transkript

1 Samrådsunderlag sträckning Två nya 33kV-ledningar mellan Gimmene transformatorstation och Hornamossens Vindkraftpark i Tidaholm, Mullsjö och Habo kommuner, Västra Götalands län och Jönköpings län Version

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Verksamhetsutövare: Vattenfall Eldistribution AB Projekt: Beställningsnummer: Vattenfall NIS.nr: Län Kommuner: Vid frågor kontakta Digitala handlingar sänds till: Fysiska handlingar sänds till: Västra Götalands län Jönköpings län Tidaholm kommun Mullsjö kommun Habo kommun Jenny Johansson Telefonnr: Pöyry Sweden AB Märk: Jenny Johansson Skiffervägen Lund Handläggare samrådsunderlag: Sofia Helge, Pöyry, Projektledare Jenny Johansson, handläggare koncession Caroline Enebrand, Pöyry, GIS-underlag Bo-Erik Larsson, projektör 2

3 INNEHÅLL 1 INLEDNING BAKGRUND LEDNINGENS SYFTE OCH BEHOV PRÖVNING SAMRÅD OCH INFORMATION UTREDNING AV MÖJLIGA STÄCKOR VAL AV STRÄCKNING BESKRIVNING AV FÖRORDAD STRÄCKNING NATUR OCH KULTURVÄRDEN BERÖRDA AV FÖRORDAD STRÄCKNING RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAPITLET MILJÖBALKEN OMRÅDEN SKYDDADE ENLIGT 7 KAPITLET MILJÖBALKEN NATURMILJÖ KULTURMILJÖ NATURRESERVATET BROKVARN PASSAGE TIDAN BOSTÄDER OCH ANDRA BYGGNADER TEKNISK UTFORMNING UTFORMNING MARKKABEL UTFORMNING LEDNINGSGATA ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSBESKRIVNING KOMMANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER FÖR NATUR OCH KULTUR ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT TIDPLAN PRELIMINÄR INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL MKB Om inte annat anges nyttjas i detta samrådsunderlag kartmaterial från lantmäteriverket enligt medgivande MS2013/ BILAGOR 1. Översiktskarta 2. Karta: Naturmiljö och skyddade områden 3. Karta: Kulturmiljö 3

4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har för avsikt att bygga två nya 33 kv- ledningar mellan transformatorstationen i Gimmene till två olika anslutningspunkter för Hornamossens vindkraftpark. De planerade 33 kv- ledningarna går genom Tidaholm, Mullsjö och Habo kommuner i Västra Götalands län och Jönköpings län. Vattenfall avser utforma ledningarna som markkabel. Den ena ledningen, som består av två kabelförband, slutar vid anslutningspunkt 1 och den andra ledningen, bestående av ett kabelförband, slutar i anslutningspunkt 2. Båda ledningarna förläggs i samma schakt. Pöyry har fått i uppdrag av Vattenfall att utföra projektering och söka erforderliga tillstånd för de nya 33 kv- ledningarna mellan transformatorstationen i Gimmene till anslutningspunkter för Hornamossens vindkraftpark. 1.2 Ledningens syfte och behov Vattenfall har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för anslutning till elnätet av vindkraftparken Hornamossen i Habo kommun. Vindkraftparken planeras att anslutas till elnätet i befintliga transformatorstationen Gimmene, söder om Tidaholm. Från transformatorstationen Gimmene förläggs de två nya 33 kv kraftledningarna i samma schakt fram till den första anslutningspunkten i parken där den ena ledningen slutar. Från denna punkt fortsätter sedan den andra ledningen till den andra anslutningspunkten. De kablar som planeras för anslutning av Hornamossen är anpassade utifrån både tekniska, ekonomiska och praktiska parametrar för att klara av att ansluta vindkraftparken. Detta har medfört att viss kapacitet finns på kablarna utöver minsta möjliga som ur ett rent tekniskt perspektiv skulle krävas. Poängteras bör dock att ledningarna byggs enkom för att ansluta vindkraftparken Hornamossen 1.3 Prövning Prövningsprocess och tillstånd För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession (d.v.s. tillstånd) för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallat MKB) som beskriver den påverkan och konsekvens som ledningen kan medföra för människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller enbart ledningar och inte transformatorstationer. Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Vattenfall avser att i första hand trygga rätten att anlägga och bibehålla ledningarna med frivilliga 4

5 överenskommelser genom att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare. Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalen ligger sedan till grund för innehållet i den ledningsrätt som Vattenfall kan komma att ansöka om. Arbetet med tecknande av avtal påbörjas vanligtvis först efter att nätkoncession är beviljad. För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhålls genom ett engångsbelopp. Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning. Det kan t.ex. bli aktuellt att ansöka om tillstånd för eller anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen ska beaktas. För det fall prövning enligt andra bestämmelser kommer att bli aktuella görs detta i behörig ordning skilt från aktuell ansökan om nätkoncession för linje. 1.4 Samråd och information Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 miljöbalken (1998:808) krav på att den som vill bygga en kraftledning skall samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. Även statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd ges möjlighet att lämna synpunkter. Syftet är att samtliga berörda ska ges möjlighet att lämna information till Vattenfall samt att få möjlighet att påverka projektet. Samrådet genomföras i två steg; stråksamråd och sträckningssamråd. Processen illustreras i Figur 1 på nästa sida. Detta dokument avser sträckningssamrådet. 5

6 Stråksamråd Sträckningssamråd I samråden inhämtas information och synpunkter för kommande MiljöKonsekvensBeskrivning (MKB). Samrådsredogörelse upprättas Beslut av Länsstyrelsen om projektet innebär betydande miljöpåverkan (BMP) Om projektet innebär BMP sker komplettering av samråd Vid en eventuell komplettering inhämtas ytterligare information och synpunkter från utökad samrådskrets Koncessionsansökan inkl MKB färdigställs Energimarknadsinspektionen behandlar ansökan Här finns möjlighet att yttra sig igen Beslut Figur 1. Figuren illustrerar samrådets genomförande samt processen för tillståndsansökan. Stråksamråd Samrådsprocessen inleddes med ett stråksamråd under vintern Med utgångspunkt från ett utredningsområde utformade Vattenfall flera olika alternativa stråk, se Figur 2, som kunde kombineras på olika sätt för att gå från transformatorstationen i Gimmene till de två anslutningspunkterna i Hornamossens vindkraftpark. Ett stråk är ett bredare område inom vilket en ledning kan placeras. Bredden av stråken utformades för att ge så stor flexibilitet som möjligt vid framtagning av sträckning. Stråken har utformats med hänsyn till befintlig infrastruktur, tekniska- och ekonomiska aspekter samt att i möjligaste mån undvika skyddade områden och andra natur- och kulturvärden. Stråksamrådet skedde i skriftlig form med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, särskilt berörda och allmänheten. Den information som inhämtades under stråksamrådet har sedan använts för att utvärdera de olika stråkalternativen för utformning av förslag på ledningssträcka. 6

7 Figur 2. Översiktskarta med utredningsstråk (A-M) från tidigare skede med ungefärlig placering av anslutningspunkter. Fördjupat samråd Ett fördjupat samråd har hållits med Tidaholms kommun samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Syftet var att tydliggöra hur en sträcka genom stråk B kan genomföras där Vattenfall mer ingående beskrev passagen av Tidan och naturreservatet Brokvarn. Sträckningssamråd I det valda stråket har en ledningssträckning tagits fram, för vilken samråd för sträckning nu genomförs. Detta samrådsunderlag skickas tillsammans med inbjudan till samråd till de vars fastigheter ligger i anslutning till den föreslagna sträckningen Inbjudan till sträckningssamråd sänds även till de myndigheter, organisationer m.fl. som kan anses vara berörda. Sträckningssamrådet sker genom ett skriftligt utskick till berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare, särskilt berörda och allmänheten. Vattenfall bjuder vid sträckningssamrådet även in till öppet hus där markägare, närboende, allmänhet och andra berörda parter kan komma och ställa frågor och få ytterligare information om projektet. 7

8 Öppet hus kommer att ske den 13 april kl i Utvängstorps Hembygdsförening, Tavelhult (gamla skolan). Det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter under samrådet. Den information som inhämtas under sträckningssamrådet kommer att utvärderas så att ett slutgiltigt sträckningsförslag kan tas fram, som Vattenfall sedan söker koncession för. Information och synpunkter som framkommer i samråden kommer också att ligga till grund för kommande MKB. 2 UTREDNING AV MÖJLIGA STÄCKOR 2.1 Val av sträckning För att ta fram lämplig sträckning har en utvärdering av de föreslagna stråken gjorts, vilken har grundats på information från relevanta källor samt information och synpunkter som inkom under stråksamrådet och det fördjupade samrådet. Möjliga sträckningar som har diskuterats och har sedan utformats med hänsyn till natur- och kulturvärden, områden av värde för friluftsliv, geologiska förutsättningar, hydrologiska förutsättningar, förorenade områden, boendemiljö samt tekniska och ekonomiska aspekter. Kartmaterial har studerats och hänsyn till möjligheten att utnyttja befintlig infrastruktur, så som vägar och kraftledningsgator, har gjorts. Vattenfall har beslutat att gå vidare med ett sträckningsalternativ som innehåller stråken, A, B, F, K och M, se Figur 3. Detta benämns förordad sträckning. En stor anledning till att valet av denna sträckning är att det är den kortaste sträckningen. Vid jämförelse med en eventuell sträckning genom de östra stråken (G-I eller C-E-J-N) är den förordade sträckningen i sin helhet mer än m kortare, ibland betydligt mer. Vid val av den kortaste sträckan blir det även minst påverkan gällande intrång för privatpersoner, skogsbruk, natur och kultur. Kortaste sträckning är också ekonomiskt fördelaktigt. Passagen över Tidan genom stråk B har varit en bidragande faktor till valet av sträckning, då denna bedöms som lämpligare med hänsyn till framkomlighet och påverkan på naturmiljön i vattendraget. Dragningen innebär dock att kabeln kommer att passera naturreservatet Brokvarn i dess yttre kant öster. För detta avser Vattenfall att söka dispens. Sammantaget har bedömningen gjorts att den förordade sträckningen är det lämpligaste alternativet med hänsyn till en samlade bedömningen av naturmässiga ingrepp, hänsyn till närboende samt en teknisk och ekonomisk genomförbarhet. 8

9 Figur 3. Figuren visar förordad sträckning framtagen utifrån stråkalternativen med ungefärlig placering av anslutningspunkter 2.2 Beskrivning av förordad sträckning Förordad sträckning utgår från befintlig transformatorstation i Gimmene och följer sedan väster om befintlig riksväg 26 söderut. Sträckningen viker sedan av öster ut mot Tidan på norra sidan av väg 2837 med undantag av en kort delsträcka på cirka 130 meter Anledningen till byte av sida är att undvika att gå på en avstyckad tomt. Vid start av den befintliga luftledningsgatan som korsar Tidan lämnar sträckningen väg 2837 för att korsa Tidan. Sträckningen fortsätter sedan sydöst mot väg Där följer sträckningen väster om vägen i cirka hundra meter för att undvika en bebyggd tomt för att sedan byta till den östra delen av vägen i cirka 400 meter. Där korsar sträckningen väg 1835 ytterligare en gång för att gå på den västra sidan om vägen. Sträckningen byter sida av vägen för att undvika att gå på tomtmark. Vid Utvängstorp viker sträckningen av öster ut för att följa söder om befintlig enskild väg i riktning mot Ruderna. Vid bebyggelsen Hagarberg byter sträckningen sida för att följa den norra sidan av vägen för att vid korsningen med befintlig luftledning åter byta sida till söder om vägen fram till korsningen med väg 1834 mot Ängelstorp. Även här byter sträckningen sida om vägen för att undvika tomtmark. 9

10 Efter korsningen går sträckningen på västra sidan om väg 1834 hela vägen ner till Ängelstorp. Sträckningen går på väster sida om vägen på grund av samrådsyttrande från Försvarsmakten. Där viker sträckning av i sydöstlig riktning mot anslutningspunkt 1. Från anslutningspunkt 1 följer sträckningen befintliga enskilda vägar fram till anslutningspunkt 2. Den förordade ledningens totala längd är 17,2 kilometer. 3 NATUR OCH KULTURVÄRDEN BERÖRDA AV FÖRORDAD STRÄCKNING 3.1 Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken Cirka 350 meter öster om den förordade sträckningen vid Hassleryd ligger ett utpekat riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6, Bare mosse (västra). Väster om sträckningen, ca en kilometer ligger närmaste riksintresse för kulturmiljövård, Kymbo tall. Den förordade sträckningen passerar Naturreservatet Brokvarn, se nämnare avsnitt Områden skyddade enligt 7 kapitlet miljöbalken Områden som är skyddade enligt 7 kapitlet miljöbalken är t.ex. nationalparker, naturreservat, Natura 2000, strandskydd, biotopskydd, naturminnen, kulturreservat, djur- och växtskyddsområden och vattenskyddsområden. Vid kavelbron, strax innan sträckningen svänger av österut för passage vid Tidan, finns ett registrerat Naturminne, Kymbo Dimbo. Sträckningen passerar Tidan, se vidare avsnitt 3.6, för vilken det råder 100 m strandskydd på vardera sida om vattendraget. Cirka 350 meter öster om den förordade sträckningen vid Hassleryd ligger Bare mosse (västra) vilket även är ett Natura område. 3.3 Naturmiljö Vid passagen av Tidan går den förordade sträckningen genom ett sammanhängande lövskogsområde för att därefter passera naturreservatet Brokvarn. I detta område finns även en bevarandeplan för odlingslandskap. Den förordade sträckningen passerar ett antal skyddsvärda träd och områden med ängsoch betesmark. Söder om Stora Klämmestorp passerar sträckan utkanten av två våtmarker med låga naturvärden. 10

11 Figur 4 Översiktlig kartbild över utpekade naturvärden och områden med särskilt skydd enligt miljöbalken. 3.4 Kulturmiljö Den förordade sträckningen berör flera kulturhistoriska lämningar. Exakt utbredning återfinns i Bilaga 3. Vid Herrekvarn passerar sträckningen tre stycken färdvägssystem och en hålväg. Vid Backen passerar sträckningen ett område med fossil åkermark och ett vägmärke. Vid Knapagården, öster om den förordade sträckningen finns även Sankt Sigfrids källa, källa med tradition, se bild enligt Figur 5 samt utmärkning på kartbild Figur 9 Från Bäckalyckan till anslutningspunkt 1 berör sträckningen två stycken fossila åkermarker, varav i den ena åkermarken finns en husgrund, en brunn och en bytomt. Det finns även ett bevakningsobjekt i form av en fossil åker. Mellan anslutningspunkt 1 och 2 passerar sträckan sju fossila åkermarker. Det finns även en kulturhistorisk lämning i form av en husgrund längs med denna del. 11

12 Figur 5 Bild över Sankt Sigfrids källa. 3.5 Naturreservatet Brokvarn Den förordade sträckningen går genom stråk B och passerar vid Skarpemon naturreservatet Brokvarn, se Figur 7. Brokvarn utgörs av markerade åskullar, som är meter höga. Kullarna skapades under inlandsisens avsmältning, då enorma vattenmassor förde med sig stora mängder grus, slam och stenar. Syftet med naturreservatet är att bevara de geologiskt intressanta isälvsavlagringarna i form av kullarna samt den värdefulla torrängsfloran. Åsarnas läge och skönhet har stor betydelse för landskapsbilden. Figur 6 Bilden visar naturreservatet Brokvarn, här på höger sida om vägen, där sträckningen är tänkt att gå. Bilden är tagen i södergående riktning. Sträckningen berör den yttre delen av naturreservatet, vilken består av vall/bete. Vattenfall avser att kommer att söka dispens hos Länsstyrelsen för denna del. Kabeln kommer att förläggas så nära vägen som möjligt. Utan att detaljprojektering är genomförd bedöms det möjligt att förlägga kabeln precis innanför staketet, se bild enligt Figur 6. Schaktets centrum hamnar då cirka 1 meter in från staketet. Det blir då ett kabelschakt där botten har en bredd på cirka 1 meter och vid marknivån något bredare. 12

13 Schaktet kan behöva anpassas, då marken innehåller mycket sand samt att rasrisk måste beaktas. Skydd mot markskador kan göras med hjälp av extra underlag under tunga grävmaskiner om så behövs. Vattenfall ställer alltid krav på entreprenörer vid upphandling att minimera risken för läckage av olja och diesel. Figur 7 Kartbild där förordad sträckning passerar naturreservat samt vattendraget Tidan. 3.6 Passage Tidan Närmiljön vid den tänkta passagen över Tidan domineras generellt av våtmark och barr-och blandskog. Vattendraget har längs denna del främst lugnflytande vatten och flera påverkade strandlägen. Se bild i Figur 8. Passagen av Tidan planeras att utföras med hjälp av styrd borrning, vilket gör att hela passagen kan utföras i ett stycke. Minsta sträcka att borra är 25 meter men beroende på djup och markbeskaffenhet kan det bli längre. Fördelarna med styrd borrning är att det går att starta från markytan vilket ger en mindre påverkan på kringliggande natur. Bland annat kan påverkan minimeras på de träd som finns längs med Tidan. Vid behov kan marken skyddas från tryck från tunga fordon med hjälp av avlastande plattor. 13

14 Figur 8 Bild tagen mot vattendraget Tidan där passage är tänkt med styrd borrning Miljökvalitetsnormer Utredningsområdet berörs av grundvattenförekomsten Sandhem-Hömb söder vars utsträckning återfinns enligt Figur 9. Förekomsten omfattas av miljökvalitetsnormer, där både kemisk och kvantitativ status bedöms som god. Den förordade sträckningen passerar under vattendraget Tidan vilken också omfattas av miljökvalitetsnormer. På denna del, vilken benämns Tidan: Havrabäcken Stråken bedöms den ekologiska statusen till måttlig på grund av fysisk påverkan i form av t.ex. vandringshinder. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms inneha god status enligt fastställd miljökvalitetsnorm. Längs den förordade sträckningen finns, enligt hittills framkomna uppgifter, två brunnar. Se Figur 9. Den ena är Sankt Sigfrids källa vilken tidigare nämnts. I det fortsatta planeringsarbetet kommer uppgifter om brunnar att efterfrågas inför kommande projektering. 14

15 Figur 9 Kartbild över sand- och grusförekomsten Sandhem-Hömb söder samt uppgifter om brunnar längs förordad sträckning. 4 BOSTÄDER OCH ANDRA BYGGNADER Förordad sträckning går igenom glest bebyggda områden med undantag från vissa områden av samlad bebyggelse, t.ex. vid Utvängstorp och Ruderna. Bostäder och andra byggnader har inte markerats på kartmaterial eller undantagits från sträckningen av illustrativa skäl. Den förordade sträckningen berör i direkt närhet ingen bostadsfastighet eller trädgård. Notera att hänsyn kommer att tas till avstånd från bostäder och andra byggnader när slutlig sträckning arbetas fram och detaljprojekteras. Ledningarna kommer endast i absoluta undantagsfall förläggas i tomtmarker och trädgårdar. Den slutliga sträckan är den som Vattenfall avser att söka koncession för. Det finns inga detaljplaner som berör sträckningen i Tidaholm, Mullsjö och Habo kommun. Det finns inte heller någon särskild utpekad markanvändning för områdena inom ovan nämnda kommuner. 15

16 5 TEKNISK UTFORMNING 5.1 Utformning Markkabel Ledningarna avses att utföras som markkabel. Hur markkabel förläggs beror bland annat på antalet kabelförband och de geologiska förutsättningarna. Ledningarna mellan Gimmene transformatorstation och vindkraftparken kommer att utföras med två kabelförband till anslutningspunkt 1 och med ett kabelförband till anslutningspunkt 2. Ledningarna kommer att förläggas i samma kabelschakt. Ett troligt utförande är att ledningarna förläggs i en ca 1-2 m bred i marknivå och ca 1,2 m djup kabelgrav. Vid vissa passager kommer bredden på den övre delen av schaktet att minimeras där så är möjligt. När ledningsgatan placeras bredvid väg eller ute i skogs- eller odlingsmark förläggs de utan rör, se Figur 10. Figur 10. Principskiss på genomskärning av kabelgrav Där kabelschaktet kommer placeras i vägkroppen kommer kabeln att förläggas i rör för att skydda kabeln mot det ökade tryck som vägtrafiken kan ge upphov till, se Figur 11. Figur 11. Principskiss på genomskärning av kabelgrav vid kabel förlagd i rör 16

17 5.1.1 Förläggning av markkabel Kablarna förläggs med hjälp av schaktning eller tryckning. Vid schaktning förläggs kabeln i en kabelgrav som schaktas till ett djup av cirka 1,1 m. Bredden på kabelgraven blir cirka 1-2 m vid marknivå beroende på markens beskaffenhet.. Vid vissa passager kommer bredden på den övre delen av schaktet att minimeras där så är möjligt. Under Tidan kommer förläggningen ske med hjälp av tryckning. Vanligtvis så grävs en grop på respektive sida om sträckan som ska passeras, en startgrop och en mottagningsgrop. Sedan slås, hamras eller trycks ett foderrör mellan startgrop och mottagningsgrop. I foderröret förläggs sedan kabeln. Tryckning kan även förekomma under vägar och vissa bäckar. Mindre vägar och vattendrag kan komma att grävas av under förläggningen och återställs därefter. Vid förläggning av kabel längs med vägar kan vägarna komma att användas av arbetsmaskiner mm. Detta kan innebära viss trafikstörning i form av minskad framkomlighet förbi arbetsområdet. I vissa fall kan även avstängning av vägar komma att bli aktuellt under kortare perioder där alternativa vägar för boenden finns. Vattenfall kommer i god tid innan utförande, i samråd med Trafikverket, ta fram trafikanordningsplaner som följer Trafikverkets rekommendationer och krav. Vattenfall kommer också i god tid innan utförandet kontakta berörda vägsamfälligheter för att i samråd med dessa, planera arbete för att minimera påverkan för framkomlighet mm Material markkabel Respektive kabel har en ledare av aluminium. Runt ledaren finns den elektriska isolationen som består av polyeten (PEX) och utanför detta ligger ett lager skärmtrådar av koppar. Utanpå skärmtrådarna finns två vattentätande lager och ytterst finns manteln som består av polyeten (PE). 5.2 Utformning ledningsgata Ledningsgata Under byggtiden kommer ett arbetsområde på ca 6-10 meter att tas i anspråk. I de fall där utrymmet är trångt, till exempel förbi byggnader som står precis vid vägen, kan arbetsområdet minskas. I framtiden kan Vattenfall komma att hålla en 4-6 m bred ledningsgata fri från högväxande vegetation. Upplagsplatser och vändzoner vid genomförandet tas fram senare i processen vid detaljprojekteringen. Detta görs i samråd med Trafikverket, berörda vägsamfälligheter samt fastighetsägare. 17

18 6 ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSBESKRIVNING 6.1 Kommande miljökonsekvensbeskrivning I en koncessionsansökan ingår att ta fram en MKB. Den information som samlas in i samrådet kommer att ligga till grund för innehållet i denna. Vad som ingår beror också på om länsstyrelsen beslutar om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I kapitel 8 ges ett förslag på innehållsförteckning för kommande miljökonsekvensbeskrivning. 6.2 Övergripande konsekvenser för natur och kultur I det följande avsnittet ges en övergripande beskrivning av påverkan av markkabel. I det fortsatta arbetet med lokalisering av sträckning kommer en sammanvägning av de ovan beskrivna landskapsaspekterna, natur- och kulturvärdena och övriga miljökonsekvenser att göras tillsammans med faktorer så som teknik, byggbarhet, avstånd till boende samt ekonomi för att finna en så lämplig lokalisering och lämpligt utförande som möjligt. Först när detta är gjort kan också en konsekvensbeskrivning av valt alternativ göras. Där sträckan lokaliseras till skogsmark är det oundvikligt att skog tas i anspråk för ledningen, både under byggnation och under drift. Den röjda gata som krävs för anläggning av kabel i skogsmark innebär alltid ett ingrepp i dess markanvändning och landskapsbild. För en markkabel är det främst under byggskedet då ca 6-10 m brett arbetsområde behöver tas i anspråk som påverkan sker. Skogen är en sluten landskapstyp vilket gör att det som anläggs i skog till viss del kan döljas i vegetationen. Den förordade sträckningen följer i huvudsak befintliga vägar, vilket minimerar intrånget i skogsmark. Anläggande av kabel i åkermark utgör ingen större påverkan på markanvändning eller landskapsbild under driftskedet. Det året kabeln förläggs kan det bli visa störningar inom arbetsområdet som kan påverka nyttjandet av åkermarken. De föreslagna sträckningarna följer till stora delar det befintliga vägnätet. Under anläggningsskedet kan vägarna komma att påverkas gällande framkomlighet med hinder i väg och bitvis avstängda vägar. Under driftskedet kan vägarna påverkas vid eventuell felavhjälpning vid kabelfel. Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden i området kommer att beskrivas mer i detalj i kommande MKB när en sträckning och utformning av denna är fastställd. Generellt strandskydd om 100 m omfattar såväl land- som vattenområden. Vid specifika platser kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter. Syftet med strandskyddet är enligt 7 kap 13 miljöbalken att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsförutsättningar för djur och växtlivet på land och i vatten. Samtliga vattendrag inom stråken har ett generellt strandskydd om 100 m. 6.3 Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 18

19 För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet, vilket innebär att i princip inget elektriskt fält inomhus härstammar från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa och diskutera. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µt). Fälten alstras av strömmen som flyter i ledningen och varierar med strömlasten. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledningarnas och ledares inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av väggar och tak. Magnetfältet inne i hus nära kraftledningar är därför ofta högre än vad som är normalt förekommande i bostäder. Styrkan är dock oftast liten i förhållande till andra magnetfält som vi utsätts för i vardagslivet, t ex. från de elapparater som förekommer i hemmen. Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 19

20 6.3.1 Fält från aktuell ledning Magnetfältet har beräknats vid årsmedelströmlasten för ledningarna. Magnetfältet kommer att vara ca 0,31 µt rakt ovanför kabeldiket. Figur 12. Magnetfält från aktuell ledning där y-axeln visar magnetisk flödesenhet µt och x-axeln visar avstånd från ledningsgatans centrum mätt i meter.(kurvan visar 3 parallella kablar. 7 TIDPLAN Stråksamråd genomfördes under vintern Samråd för sträckning (detta samråd) genomförs våren Den färdiga ansökan planeras preliminärt att färdigställs under hösten Byggnation av den nya ledningen kommer att påbörjas så snart tillstånd och rättigheter för den nya ledningen erhållits. 20

21 8 PRELIMINÄR INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL MKB Förslag på innehållsförteckning till kommande miljökonsekvensbeskrivning. MKB:n biläggs koncessionsansökanansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen. Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund 1 INLEDNING 1.1 Sökanden 1.2 Bakgrund och förutsättningar 1.3 Syfte med projektet 1.4 Projektets omfattning 1.5 Gällande tillstånd 1.6 Gällande lagstiftning 2 ALTERNATIV 2.1 Nollalternativ 2.2 Alternativa sträckningar Alternativ 1 Förordat Alternativ 3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3.1 Genomförda samråd 3.2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 4 BESKRIVNING AV FÖRORDAT ALTERNATIV 4.1 Ledningens utförande Teknik Markbehov 4.2 Ledningens sträckning 5 PLANFÖRHÅLLANDEN 6 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER FÖR MILJÖ OCH HÄLSA 6.1 Landskapsbild Landskapsbeskrivning Skadeförebyggande åtgärder Konsekvenser 6.2 Naturmiljö Riksintressen och Natura Övriga intressen Rödlistade arter Generellt biotopskydd Naturreservat Brokvarn Passage av Tidan Miljökvalitetsnormer Skadeförebyggande åtgärder Åtgärdsförslag Konsekvenser 6.3 Kulturmiljö Riksintressen Övriga intressen Skadeförebyggande åtgärder Konsekvenser 6.4 Friluftsliv Riksintressen Övriga intressen Skadeförebyggande åtgärder Konsekvenser 21

22 6.5 Bebyggelse Beskrivning Skadeförebyggande åtgärder Konsekvenser 7 HÄLSA OCH SÄKERHET 7.1 Elektriska och magnetiska fält 7.2 Säkerhet 7.3 Material 7.4 Ljudeffekter 8 BYGGSKEDET 8.1 Störningar och skador 8.2 Generella åtgärder 8.3 Områden med särskild hänsyn 9 DRIFT OCH UNDERHÅLL 10 SAMLAD BEDÖMNING 10.1 Sammanfattande konsekvenser 10.2 Jämförelse med nollalternativ 10.3 Jämförelse med miljömål 10.4 Jämförelse med allmänna hänsynsregler 11 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 12 REFERENSER Eventuellt en lista med förkortningar BILAGOR:

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ

Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om nätkoncession för linje Februari 2017 Ellevio AB (publ).

Läs mer

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län

Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län December 2016 Samrådsunderlag för ny 130 kv kraftledning sträckan Himmeta-Arboga- Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, Västmanlands län Samråd avseende alternativa ledningsstråk Bakgrund och

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-04-16 Denna samrådshandling är upprättad av personal

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län November 2013 Bg:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Planerad 130 kv elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa

Planerad 130 kv elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa KISA " L4C Kinda kommun L3A " HORN LM3 " GULLRINGEN L2A " SÖDRA VI Vimmerby kommun L1A " VIMMERBY Planerad 130 kv elkraftledning mellan Val av stråk November 2009 Förord För att bygga och driva en ny elkraftledning

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-02-24 Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi (UE) planerar att förstärka

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Samrådsunderlag inför:

Samrådsunderlag inför: 1 Ellevio AB Samrådsunderlag inför: Ansökan om nätkoncession för ny 20 kv ledning för förstärkning av befintlig linje till den planerade vindkraftparken Årjäng NV2 i Årjängs kommun i Värmlands län. SWECO

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Varmt välkomna till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Samrådet genomförs som ett öppet hus med utställning och representanter på plats

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun 11 Januari 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje för ny 138 kv markförlagd kraftledning mellan Måby och Rosersberg i Sigtuna kommun i Vattenfall Eldistribution AB Maj 2015 Projektorganisation

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 45 kv-luftledning mellan transformatorstationerna MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi, Katrineholms kommun, Södermanlands län

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö ELTEL Networks Skog och Mark Stockholm 2004-07-02 Uppdragsnummer: 60-2343 Handläggare:

Läs mer

Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18

Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18 Underlag för samråd Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred 205 09 Malmö 2011-04-18 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö Webb: www.eon.se Vattenfall Services

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer