Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09"

Transkript

1 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län

2 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka kunder. Allt från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på Vattenfall Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO14001 certifierat sedan Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls och byggentreprenader för ca 3 miljarder kronor per år. Elnätet är indelat i lokalnät och regionnät, och den sammanlagda ledningslängden är cirka km, vilket motsvarar ca 4 varv runt jorden. Företaget omsätter ca 9,3 miljarder kronor och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten. Mer information finns på Vattenfall Eldistribution AB Org. Nr: Projektledare: Christer Sundqvist Vattenfall Eldistribution AB Tfn: E post: MKB: Miljötjänst Nord AB Tfn: Mattias Åkerstedt, uppdragsansvarig nord.se Anna Svingfors, utredare nord.se Foton, kartor, illustrationer har, om inte annat anges, tagits fram av Vattenfall och Miljötjänst Nord AB. 2

3 Sammanfattning I syfte att stärka strömförsörjningen till Jokkmokks tätort och för att kunna förkorta avbrottstider vid fel, planerar Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallad Vattenfall) att uppföra en 40 kv ledning i södra delarna av Jokkmokk tätort. Ledningsdragningen är planerad att löpa i en kraftledningsgata där det idag redan finns fyra befintliga 20/40 kv kraftledningsdragningar. Sträckan för ledningen är ca 1 km innan den ansluts till en befintlig 40 kv ledning mellan Kitajaur och Kådbalis. Ledningen kommer endast att användas som en reservledning, under kortare perioder. Två alternativ är framtagen, där alternativ 1 är en luftledning och alternativ 2 är en nedgrävd ledning. I den östra delen av den planerade dragningen finns vårdhem nordost om den planerade dragningen samt bostadshus, både i söder och norr. I den västra delen finns ett bostadsområde i norr och ett mindre skogsområde i söder. En skoterled går idag längs med den befintliga kraftledningsgatan. Hela området innefattas av riksintresse för rennäring. Oavsett val av alternativ så är en preliminär bedömning att projektet kommer att medför små konsekvenser för omgivningen under drifttid. I anläggningsfasen kan tillgängligheten till området komma att minskas vilket bedöms medföra små negativa konsekvenser för de som nyttjar den skoterled som går efter kraftledningen. Det som skiljer de båda alternativen åt är främst påverkan på landskapsbilden. Alternativ 1 kommer att påverka landskapet i större utsträckning då luftledningen innebär ett nytt visuellt inslag framför Alternativ 2 då ledningen har markförlagts. Stamnätet 400 kv Regionsledning 40 kv Bostadsområde Väg m 37 m 10 m Verksamhetsområde Dagcenter Bostadsområde Ställverk Planerad ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Ny 40 kv ledning Figur 1 Områdesbeskrivning Kvarnbäcken m 3

4 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Samrådsprocessen och lagstiftning Lokalisering och alternativ Lokalisering Huvudalternativ och alternativa sträckningar Utförande Alternativ 1 luftledning Alternativ 2 markförlagd ledning Förutsättningar Planer och riksintressen Berörda intressen Preliminär bedömning av miljöpåverkan Landskapet Hälsa och säkerhet Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv Markanvändning Miljökonsekvenser i byggskedet Jämförelse mellan alternativen Fortsatt arbete Tidplan

5 Samrådshandlingförnätkoncession 1Inledning 1.1Bakgrundochsyfte IsyfteattstärkaströmförsörjningentillJokkmokkstätortochförattkunnaförkortaavbrottstidervidfel, planerar Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallad Vattenfall) att uppföra en 40 kv ledning i södra delarnaavjokkmokktätort.ledningenplanerasattgåfrånettbefintlig40/20ställverk,ienbefintlig kraftledningsgataochkopplassammanmed40kvledningmellankitajaurochkåbdalis,ochkommer endastfungerasomreservledning.iplaneratutförandekommerledningssträckanattblica1km.iden befintligakraftledningsgatangåridagtre20kvluftledningarsamten40kvluftledning. Det finns idag planer på att markförlägga de tre 20 kv luftledningarna och genom detta tillskapas utrymmeattbyggadennya40kvledningenbredviddenredanbefintliga40kvluftledningen,förattpå såviskunnaanvändabefintligkraftledningsgata. VattenfallvillmeddennahandlingpresenteraVattenfallsplanerochinledaensamrådsprocess. Jokkmokk km Figur2Jokkmokkslokalisering 5

6 1.2 Samrådsprocessen och lagstiftning Koncessionsansökan För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs enligt ellagen (1997:857) tillstånd, så kallad nätkoncession för linje. Koncessionsansökan lämnas till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk beskrivning, fastighetsägarförteckning, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och karta. Vattenfall avser att söka en koncession för en ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort, i Jokkmokk kommun. Koncessionsbeslutet ligger till grund för Vattenfalls ansökan om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten vilket innebär att marken fastighetsrättsligt upplåts för ledning. Ledningsrätten gäller under obegränsad tid. Ledningsrätten innebär att fastighetsägaren fortsätter att äga marken men att Vattenfall betalar ett engångsbelopp för att få använda marken. Avtalet reglerar markägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter, samt ligger till grund för innehållet i den ledningsrätt som ledningsägaren avser att ansöka hos lantmäterimyndigheten. Vattenfall strävar efter att teckna frivilliga markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare, som får ligga till grund för ledningsrättsförrättningen. Samråd Detta dokument ligger till grund för samråd enligt miljöbalkens 6 kapitel om MKB. Samrådet är en del av processen med att ta fram den MKB som bifogas ansökan om koncession. Samråd ska ske med länsstyrelsen, berörd kommun och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Särskilt berörda är fastighetsägare eller ägare av särskild rätt inom ledningssträckning. Även organisationer och föreningar med intressen i området kommer att ingå i samrådet. 6

7 2 Lokalisering och alternativ 2.1 Lokalisering Vattenfall vill uppföra en 40 kv ledning i södra delarna av Jokkmokk tätort. Ledningen planeras att gå från Vattenfalls ställverk PT3321, Jokkmokk i en befintlig kraftledningsgata och kopplas samman med 40 kv ledning mellan Kitajaur och Kåbdalis (figur 2), och kommer endast fungera som reservledning. Ledningens längd kommer att sträcka sig ca 1 km. I befintlig ledningsgata ligger idag en 40 kv luftledning (regionnät) samt tre 20 kv luftledningar (lokalnät), alla ägd av Vattenfall Eldistribution AB. De tre 20 kv ledningarna är fördelat på två sträckningar. Ledningen för Linje L7 Björksta går via en enkelstolpe. Ledningarna för Linje 6 Karats och Linje L4 Nautijaur går inledningsvis vid ställverket via en portalstolpe för att sedan gå samman i en enkelstolpe. Kitajaur Kåbdalis Linje L7 Björksta Pl332 Vaikijaur Linje L4 Nautijaur! Kvarnbäcken Linje L6 Karatas Planerad ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Ny 40 kv ledning Figur 3 Befintliga och planerad kraftledning m 7

8 Samrådshandlingförnätkoncession Figur4Vyöverställverketsamtledningsgatanmotnordväst. Figur5VyöverledningsgatanmotsydostochJokkmokksamhälle 8

9 Figur 6 Vy över ledningsnätet mellan Kitajaur och Kåbdalis, där framtida 40 kv ledning ska kopplas på 2.2 Huvudalternativ och alternativa sträckningar Vattenfall har identifierat två alternativa utformningar. Alternativ 1 Ny 40 kv ledning uppförs som luftledning. En förutsättningar för alternativ 1 är att två av tre 20 kv luftledningarna markförläggs för att bereda utrymme för den nya 40 kv luftledningen. Alternativ 1 är inte avhängigt av vad som sker med den befintliga 40 kv luftledningen. Fördelarna med en luftledning är att den är lättare att felsöka vid eventuella fel samt lättare att underhållare. Denna lösning är även mer ekonomisk. Nackdelarna innebär en större visuell påverkan.!!! Tre markförlagda 20 kv ledningar Ny 40 kv luftledning Befintlig 40 kv luftledning Figur 7 Alternativ 1 innebär att ny 40 kv ledning uppförs som luftledning 9

10 Alternativ 2 Ny 40 kv ledning förläggs som markledning. För detta alternativ är det ej nödvändigt att markförlägga de tre 20 kv ledningarna. Alternativ 2 är inte avhängigt av vad som sker med den befintliga 40 kv luftledningen.!!!!!! Tre markförlagda 20 kv ledningar samt en ny 40 kv ledning Befintlig 40 kv luftledning Figur 8 Alternativ 2 innebär en markförläggning av minst två av tre 20 kv ledningar samt den nya 40 kv ledningen Nollalternativet Nollalternativet innebär att byggnation av ledningen inte kan komma till stånd vilket betyder att bristande reserv elkapacitet för Jokkmokk vill fortgå med konsekvenser för de boende i området. 10

11 3 Utförande 3.1 Alternativ 1 luftledning Ny 40 kv luftledning planeras att uppföras med enkelstolpar av impregnerat trä med faslinor placerad i ett horisontalplan (vågrätt placering). Ungefärlig stolphöjd kommer att vara m beroende på terrängförhållande, där ca 2 m är nedgrävd i marken. Fasavståndet är 1,35 m och den totala regellängden är 2,70 m. Alternativ 1 kommer att ha samma höjd och utseende som redan befintlig 40 kv ledning. Avståndet till den befintliga 40 kv ledningen kommer att vara ca 5 m. Som tidigare nämnt är en förutsättning för detta alternativ är att åtminstone två av tre 20 kv ledningar markförlägga. Byggtiden beräknas till ca 2 veckor. 5 m 2,70 m 1,35 m 9 14 m m Figur 9 En skiss över två enkelstolpar med faslinor placerad i ett horisontalplan Figur 10 Exempel på enkelstolpar med faslinor placerad i ett horisontalplan. Fotot är ej taget vid aktuell lokalisering. 11

12 3.2 Alternativ 2 markförlagd ledning Ny 40 kv ledning kommer att markförläggas i triangelform. Ovanliggande fyllningsmassa måste ha en höjd på minst 0,9 m. Byggtiden beräknas till cirka 4 veckor. Figur 11 Principskiss markförlagd ledning 12

13 4 Förutsättningar 4.1 Planer och riksintressen Den nya ledningen kommer att ligga i en befintlig kraftledningsgata, inom Jokkmokk tätort och området. Inom området finns riksintresse för rennäring. Inga andra riksintressen berörs. Jokkmokk kommun har en översiktsplan antagen Kommunen har angett markanvändningen i området som naturmark/övrig mark med en skoterled som löper längs med befintlig kraftledning. Ledningsdragningen berör inga strandskyddsområden eller områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS plan). Samråd för visa om ytterligare planförhållande berörs, t.ex. detaljplaner. Planerad ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Ny 40 kv ledning Figur 3 Riksintressen Riksintresse rennäring Riksintresse väg 4.2 Berörda intressen m Landskap Ledning kommer att gå i Jokkmokk tätort. Landskapsbilden är idag påverkad av tre befintliga ledningar. Omgivande marker består till större delen av företag och bostadsområden samt vårdinrättningar undantagsvis ett mindre skogsparti vid ledningsdragningens västra del. Ledningen kommer även att passera över väg 747. Där ledningen ansluter till övrigt kraftnät finns idag två 400 kv, två 40 kv och två 20 kv ledningar, landskapet är således präglat av mänsklig närvaro. Hälsa och säkerhet Ledningsgatans lokalisering ligger i sydvästra delarna av tätorten, ca 450 m från centrumområdet. I huvudsak omges ledningsgatan av tätbebyggt område, både i norr och i söder. Den östra delen av ledningsgatan har bebyggelse både söder och norr om kraftledningsgatan. I norr utgörs bebyggelsen av företagslokaler, vårdcentral/vårdhem samt bostadshus. I söder ligger det främst bostadsområden samt en gata som följer kraftledningsgatan parallellt för att gå över kraftledningsgatan 13

14 och ansluta till väg 747. Närmast belägna bostadsbebyggelse ligger ca 20 m från befintlig kraftledningsgata, och omfattar ett större bostadshus norr om dragningen. Närmast belägna affärslokal ligger intill kraftledningen i norr. Närmast belägna vårdinrättning som är ett dagcenter ligger ca 60 m nordväst om ledningsgatan. Den västra delen av dragningen har ett intilliggande bostadsområde i norr medan ett skogsparti sträcker ut sig i söder. Stamnätet 400 kv Regionsledning 40 kv Bostadsområde Väg m 37 m 10 m Verksamhetsområde Dagcenter Bostadsområde Ställverk Planerad ny 40 kv kraftledning inom Jokkmokk tätort Ny 40 kv ledning Figur 6 Jokkmokk tätorts markanvändning. Kvarnbäcken m Elektromagnetiska fält Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kv/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa och diskutera i denna MKB. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µt). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 14

15 Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen. I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: o Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. o Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. o Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv Kraftledningen kommer att gå inom idag befintlig ledningsgata. Ingen ny mark kommer att tas i anspråk. Omgivande marker kring ledningsgatan består till största del av bostads och verksamhetsområden. Det finns ett mindre skogsparti strax söder om ledningsgatans västra dragning med en mindre tjärn och våtmarksområden. Ledningsgatan går ej nära våtmarksområdet. Inga kända skyddande naturvärden är lokaliserad här. Inga fynd har registrerats i artportalen. I ledningsgatan finns inga sedan tidigare registrerade kulturlämningar. Det går en befintlig skoterled via kraftledningsgatan. Markanvändning Den huvudsakliga markanvändningen är som kraftledningsgata. Ledningsgatan ligger inom riksintresse rennäring och fyra olika samebyar, Jåhkågasska, Udtja, Turpon och Sirges har renskötselrätt i området. Riksintresse för rennäringen täcker hela Jokkmokk, och tätorten ingår även i vårvinter/vinterbetesland. Jokkmokks omgivande marker är även utpekat som trivselland och rastbetesområden. 15

16 5 Preliminär bedömning av miljöpåverkan I detta avsnitt redovisas en översiktlig och preliminär bedömning av vilka konsekvenser den planerade ledningen förväntas medföra. I den MKB som kommer att bifogas ansökan om nätkoncession för linje kommer kraftledningens miljökonsekvenser att utredas och beskrivas mer utförligt. 5.1 Landskapet Alternativ 1 luftledning Den nya ledningen kommer ej att ta någon ny mark i anspråk och det finns sedan tidigare befintliga kraftledningar, därmed bedöms ej den nya luftledningen dominera sin omgivning i förhållande till omkring liggande landskap. Kraftledningen kommer inte att uppfattas som ett nytt inslag då det sedan tidigare är draget fyra kraftledningar i ledningsgatan. De nya ledningsstolparna kommer även att ha samma höjd, ca 9 14 m ovan mark, och samma utseende som den befintliga 40 kv ledningen vilket minskar påverkan. Av dessa två anledningar bedöms ej exponeringen att öka för de människor som vistas i närområdet. Kraftledningen kommer att vara väl synlig i sin omgivning, dock bedöms kontrasten ej att öka då det sedan tidigare är draget fyra kraftledningar i samma kraftledningsgata. En förundersökning om att markförlägga de tre befintliga ledningarna har inletts. Skulle detta komma till stånd innebär det att endast två kraftledningar kommer att ligga i den befintliga kraftledningsgata istället för de tre som finns där idag. Projektet bedöms inte medföra några ytterligare konsekvenser för landskapsbilden i jämförelse med idag befintlig kraftledningsgata och bedöms likvärdigt med nollalternativet. Alternativ 2 markförlagd ledning Den nya ledningen kommer ej att ta någon ny mark i anspråk utan förläggas i marken inom den befintliga kraftledningsgatan. Projektet bedöms ej medföra någon ytterligare konsekvenser för landskapsbilden i jämförelse med idag befintlig kraftledningsgata och bedöms likvärdigt med nollalternativet. En förundersökning om att markförlägga de tre befintliga 20 kv ledningarna har inletts. Skulle detta komma till stånd innebär det att endast en luftledningar kommer att ligga i den befintliga kraftledningsgata istället för de fyra som finns där idag. Projektet bedöms inte medföra några ytterligare konsekvenser för landskapsbilden i jämförelse med idag befintlig kraftledningsgata och bedöms likvärdigt med nollalternativet. 16

17 5.2 Hälsa och säkerhet Alternativ 1 luftledning Ny 40 kv ledning Det resulterande magnetfältet (årsmedelvärdet) kring den planerade 40 kv luftledningen framgår av figur 10 nedan. Resultat är baserat på att ledningen ska användas som reservledning med antagandet att den används 1 vecka/år (168 h) med abonnerad effekt om 10,1 MW. Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 20 m från kraftledningsgatan. Värdena vid verksamhetslokaler och bostadshus bedöms så låga att de är försumbar. Figur 12 Magnetsfältsberäkning för ny 40 kv luftledning Kumulativ effekt Resultatet av den befintliga 40 kv ledningen och den ny 40 kv ledningen visar på ca 0,05 µt vid 20 m och närmaste bostadsbebyggelse (figur 11). Den främsta effekten kommer således från den redan befintliga 40 kv luftledningen. Figur 13 Kumulativ effekt från ny 40 kv luftledning och befintlig 40 kv luftledning 17

18 Alternativ 2 markförlagd ledning Det resulterande magnetfältet (årsmedelvärdet) kring den planerade 40 kv luftledningen framgår av figur 12 nedan. Resultat är baserat på att ledningen ska användas som reservledning med antagandet att den används 1 vecka/år (168 h) med abonnerad effekt om 10,1 MW. Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 20 m från kraftledningsgatan. Värdena vid verksamhetslokaler och bostadshus bedöms så låga att de är försumbar. Figur 14 Magnetsfältsberäkning för ny 40 kv nedgrävd ledning Kumulativ effekt Resultatet av den befintliga 40 kv luftledningen och den nya 40 kv ledningen som är nedgrävd visar på ca 0,05 µt vid 20 m och närmaste bostadsbebyggelse. Den främsta effekten kommer således från den redan befintliga 40 kv luftledningen. Figur 15 Kumulativ effekt från ny, nergrävd 40 kv och befintlig 40 kv luftledning 18

19 5.3 Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv Alternativ 1 och alternativ 2 Det finns inga skyddade vattenmiljöer, naturområden eller kända kulturlämningar inom den befintliga kraftledningsgatan. Ledningsgatan kan inte sägas utgöra ett viktigt område med avseende på turism och rekreation. Idag ligger det dock en skoterled längs den befintliga kraftledningsgatan och mest troligt nyttjas även området som promenadstråk. Projektet, oavsett val av alternativ bedöms i detta skede inte medföra några ytterligare konsekvenser för natur och kulturvärden i jämförelse med idag. Undantagsvis skoterleden, utgörs sträckan inte av några kända värden av särskild betydelse för friluftsliv. Tillgängligheten i området under driftfasen kommer ej att förändras i jämförelse med innan byggnation. Den nya kraftledningen förväntas ej förändra landskapsbilden i någon större omfattning och hur landskapet uppfattas kommer inte att skilja sig nämnvärt åt. Efter byggnation så förväntas området att kunna nyttjas precis som tidigare och projektet bedöms ej medföra några ytterligare konsekvenser i jämförelse med innan byggnation. 5.4 Markanvändning Ledningsdragningen är planerad i Jokkmokk tätort där renskötsel vanligtvis ej bedrivs. Samråd med samebyarna kommer att hållas innan en bedömning om eventuell påverkan kan göras. 5.5 Miljökonsekvenser i byggskedet Alternativ 1 och alternativ 2 I samband med uppförandet av ny kraftledning, oavsett alternativ uppstår tillfälliga störningar. Vid arbeten i eller i närheten av bilvägar, gång och cykelvägar samt stigar eller motionsspår begränsas framkomligheten under kortare perioder. Byggnationen, oavsett val av alternativ sker under förhållandevis kort period. Fyra veckor för alternativ 1 och två veckor för alternativ 2. Andra störningar rör sig främst om utsläpp till luft, buller från anläggningsarbeten och påverkan på berörda markområden. Utsläppen till luft utgörs främst av avgaser från anläggningsmaskiner och transporter. Det finns bostadsområden i närheten, men utsläppen bedöms som ringa och är endast tillfälliga. Projektet bedöms därmed inte förorsaka annat en marginell påverkan. Buller och vibrationer uppstår under anläggningsarbetet. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller för byggplatser (NFS 2004:15) bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 60 dba utomhus och 45 dba inomhus för bostäder under dagtid på vardagar. Buller och vibrationskänsliga arbeten kommer att utföras under perioder under dygnet när risken för störning av närboende är som minst. När ledningsarbetena är slutförda kommer inga buller och vibrationsstörningar att ske. Påverkan på närbelägna områden kommer främst att ske under byggtiden. Så länge de allmänna råden om buller från byggarbetsplats följd bedöms ingen olägenhet uppstå för närboende. Då arbetena med kraftledningen är slutförda kommer människor att återigen kunna nyttja området som tidigare. Områdets möjlighet för skoteråkning och promenader kommer att påverkas under tiden som arbeten med den nya kraftledningen pågår, främst genom buller från arbetsmaskiner som befinner sig i området. Konsekvenserna bedöms som små negativa, men dock tidsbegränsade till de veckor då anläggningsarbete sker. Efter byggnation bedöms området kunna brukas precis som tidigare. 19

20 6 Jämförelse mellan alternativen Oavsett val av alternativ så är en preliminär bedömning att projektet kommer att medför små konsekvenser för omgivningen under drifttid. I anläggningsfasen kan tillgängligheten till området komma att minskas vilket bedöms medföra små negativa konsekvenser för de som nyttjar den skoterled som går efter kraftledningen. Det som skiljer de båda projekten är främst påverkan på landskapsbilden. Alternativ 1 kommer att påverka landskapsbilden i större utsträckning då luftledningen innebär ett nytt visuellt inslag framför Alternativ 2 då ledningen har markförlagts. Den preliminära bedömningen är dock att skillnaden mellan alternativen samt mot nollalternativ inte är särskilt stor eftersom det redan finns befintliga kraftledningar. Denna preliminära bedömning gäller också om de befintliga 20 kv kraftledningarna skulle markförläggas, vilket är en förutsättning för att Alternativ 1 ska bli en realitet. Huvudsaklig anledningen till att kraftledningen medför så liten påverkan på sin omgivning är att den kommer att gå i en redan befintlig kraftledningsgata. Alternativ 1 Alternativ 2 Fördelar Lättare att felsöka Mer ekonomisk Nackdelar Större påverkan på landskapsbilden Förutsätter att två av tre befintliga 20 kv kraftledningar grävs ner Mindre påverkan på landskapsbilden Svårare att felsöka Mer kostsam 7 Fortsatt arbete Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas till länsstyrelsen. Information och synpunkter som framkommer under samråden är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Därefter kommer en MKB att arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar som genomförts. MKB:n kommer att behandla konsekvenser och lämpliga försiktighetsåtgärder för ledningsdragningen. MKB:n kommer också att behandla hur projektet bedöms påverka miljömål och miljökvalitetsnormer, samt hur de allmänna hänsynreglerna har beaktats. De viktigaste frågorna i MKB:n är direkta och indirekta konsekvenser för landskapsbild, markanvändning, boendemiljö, natur och kulturmiljö, friluftsliv, infrastruktur samt rennäring. Konsekvenser för såväl anläggningsskedet som driftstid kommer att beskrivas. 8 Tidplan Ansökan planeras att lämnas in Byggnation planeras att påbörjas så snart koncession erhållits, dock tidigast under

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal

Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal Samrådsunderlag Ledningsflytt Björkdal UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 OM NÄTKONECESSION FÖR DEL AV LINJE 36 kv MELLAN GRAN OCH LILLKÅGETRÄSK VID BJÖRKDALSGRUVAN, SKELLEFTEÅ KOMMUN 2016-04-14

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö ELTEL Networks Skog och Mark Stockholm 2004-07-02 Uppdragsnummer: 60-2343 Handläggare:

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Varmt välkomna till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Samrådet genomförs som ett öppet hus med utställning och representanter på plats

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning 7 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Samrådsunderlag avseende ny kraftledning med driftspänning upp till 24 kv mellan Alkullen, Övertorneå kommun, Norrbottens län och Ylitornio, Finland Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (nedan

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

Planerad ledningsombyggnation mellan ställverk Porjus och nytt ställverk Porjusberget samt förlängning av koncession för ledningen Porjus- Porsi

Planerad ledningsombyggnation mellan ställverk Porjus och nytt ställverk Porjusberget samt förlängning av koncession för ledningen Porjus- Porsi Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Planerad ledningsombyggnation mellan ställverk Porjus och nytt ställverk Porjusberget samt förlängning av koncession för ledningen Porjus- Porsi Jokkmokks

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

YRKANDEN Vattenfall yrkar att Energimarknadsinspektionen beslutar att nätkoncessionen gäller tills vidare.

YRKANDEN Vattenfall yrkar att Energimarknadsinspektionen beslutar att nätkoncessionen gäller tills vidare. 15 januari 2016 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Sökandens referens: Telefon: E-post @vattenfall.com Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en ny 40 kv kraftledning

Läs mer

STUDENTVÄGEN UPPSALA

STUDENTVÄGEN UPPSALA 1(8) STUDENTVÄGEN UPPSALA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2016-03-11 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning Sid - Allmänt

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Rolf Lindgren

Rolf Lindgren Samrådsunderlag UDERLAG FÖR SAMRÅD ELIGT MILJÖBALKE 6 KAP 4 OM ÄTKOECESSIO FÖR DEL AV LIJE 36 kv MELLA REGÅRD OCH FJÄLLBOHEDE, SKELLEFTEÅ OCH ORSJÖ KOMMUER Rolf Lindgren 2015-10-29 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM 1(7) TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2013-04-07 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om nätkoncession för linje Februari 2017 Ellevio AB (publ).

Läs mer

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun Maj 2017 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org.

Läs mer

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17

RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad Magnetfältsmätning 2012-08-17 RAPPORT Ystad Stationshus RB DP, Ystad 2012-08-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren http://ams.se.wspgroup.com/projects/10166041/document/rapport//ra pport-.doc

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad

UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad UNDERLAG FÖR SAMRÅD Planerad 132 kv kraftkabel mellan fördelningsstation Hållplatsen och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborgs Stad Foto: fördelningsstation RAPPORT 2015-11-03 Maria Liberg Kristiansson

Läs mer

Förlängning av koncession för 150 kv ledningarna Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna och Porjus-Gällivare

Förlängning av koncession för 150 kv ledningarna Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna och Porjus-Gällivare Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Förlängning av koncession för 150 kv ledningarna Porjus- Kirunavaara, Porjus-Kiruna och Porjus-Gällivare Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommun, Norrbottens

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ

Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ Förstärkning av 130kV-nätet i Bollnäs tätort, Gävleborgs län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Valt huvudalternativ Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson RAPPORT 2012-05-28 Reviderad Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson Dokument/Rapport-Kv. Kronan, Klippan-.doc RAPPORT Kund Bygg Fast Projekt AB Joakim Lindahl Grynbodgatan 14 211 33

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Maj Dnr 2016/692

Maj Dnr 2016/692 Underlag för KOMPLETTERANDE SAMRÅD - Område/passage STARKEKLEV Maj 2016 Dnr 2016/692 Underlag för kompletterande samråd om val av sträckning förbi område/passage Starkeklev, inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer