MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från VB Elnät Västerbergslagens Elnät AB

2 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad av avdelning Miljö & Tillstånd, Vattenfall Services Nordic AB Beställare: Västerbergslagens Elnät AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING Allmänt Bakgrund och behov Gällande lagstiftning Metodik NOLLALTERNATIV BESKRIVNING AV LEDNINGSSTRÄCKNING Huvudalternativ Material för luftledningen BERÖRDA INTRESSEN OCH KONSEKVENSBEDÖMNING AVSEENDE FÖRORDAD STRÄCKNING Bebyggelse/boendemiljö Landskapsbild Naturmiljö, flora och fauna Kulturmiljö Friluftsliv Mark- och vattenanvändning Elektriska och magnetiska fält (EMF) PLANFÖRHÅLLANDEN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samråd Synpunkter framkomna i samrådet Länsstyrelsens beslut angående betydande miljöpåverkan BILAGOR... 15

3 Sammanfattning Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en bilaga till Västerbergslagens Elnät AB:s ansökan avseende en förnyad koncession för del av f.d. linje 118GB, inom Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Koncessionsansökan omfattar en delvis luftledning, delvis markkabel, L60L8 på 10 kv, som sträcker sig ca 650 meter in i Smedjebacken Elnäts koncessionsområde. Under februari och mars månad 2016 har samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken genomförts. Information om den planerade koncessionsansökan och den förordade ledningssträckningen skickades ut till Länsstyrelsen i Dalarnas län, Smedjebackens kommun, Trafikverket, samt till övriga särskilt berörda. Den 28 juni 2016 publicerades även en inbjudan till samråd i Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnas Tidning, Nya Ludvika Tidning samt Dala- Demokraten. Samrådstiden pågick fr.o.m t.o.m Länsstyrelsen har beslutat att ledningen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Ledningen sträcker sig söder om tätorten Smedjebacken. Eftersom ledningen är befintlig, samt ansökt sträckning utgör densamma som nuvarande uppstår inga nya konsekvenser för området till följd av en beviljad ny nätkoncession.

4 1. Inledning 1.1 Allmänt Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en bilaga till Västerbergslagens Elnät AB:s, fortsättningsvis VB Elnät, ansökan om förnyad linjekoncession avseende en befintlig delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv. En tillståndsansökan skickas härmed in till Energimarknadsinspektionen för prövning efter samråd med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Smedjebackens kommun, Trafikverket och övriga särskilt berörda. Genom att linjekoncession söks för angiven ledningssträcka, se avsnitt 3, gäller detta rätten att bibehålla en redan befintlig luftledning och markkablar på 10 kv inom den del av Smedjebacken Energi Näts koncessionsområde. Berört område har markerats på ett ungefär med en svart cirkel i figur 1. Rödmarkerat område utgörs av VB Elnäts koncessionsområde. Figur 1. Översiktskarta som visar aktuell lednings ungefärliga lokalisering (inom svart cirkel) utanför VB Elnäts koncessionsområde (rödmarkerat område). 1.2 Bakgrund och behov Koncessionen för linje 118GB beviljades och upphörde gälla Linjen bestod av de ledningarna L15L2, L10L5 och L60L8, samtliga är på 10 kv. Denna tillståndsansökan omfattar endast en del av den ursprungliga linjen, nämligen L60L8 som utgörs delvis av en luftledning och delvis av en markkabel. Förnyelsen av koncessionen för linje 118GB har, efter konsultation med Energimarknadsinspektionen (se bilaga 1), delats upp i två delar eftersom ledningarna som tillhört denna linje inte är sammanhängande. En del, som utgör denna koncessionsansökan, omfattas huvudsakligen av en luftledning, samt av två korta markkablar, med beteckningen L60L8. Ytterligare en koncessionsansökan kommer att skickas in som omfattar två befintliga parallella markkablar, L15L2 och L10L5.

5 Allmänt är ledningens funktion att tillgodose en bra redundans och på så sätt säkra upp en mer säker matning till närområdet. 1.3 Gällande lagstiftning Den lagstiftning som koncessionsansökan berör är främst miljöbalken (1998:808), ellagen (1997:857), elförordningen (1994:1250) samt starkströmsförordningen (2009:22). I miljöbalken är det främst de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap, de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivningar som är tillämpliga. I ellagen finns bestämmelser om nätkoncession såsom när nätkoncession får meddelas, under vilka villkor, samt giltighetstid. Elförordningen reglerar hur en koncessionsansökan ska se ut, samt hur prövningen av koncessionsärenden ska gå till. Starkströmsförordningen innehåller regler om utförande och skötsel av starkströmsanläggningar, samt vilken myndighet som utövar tillsyn över dessa anläggningar. 1.4 Metodik Förordad ledningssträckning har inventerats genom studier av Lantmäteriets topografiska kartor och fastighetskartor, Länsstyrelsens Webb-GIS (digital Miljöatlas), Skogsstyrelsens digitala material (Skogens pärlor), Riksantikvarieämbetets digitala underlagsmaterial (FMIS), Jordbruksverkets databas (TUVA), samt Artportalen som drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken har genomförts genom skriftlig information till allmänheten och berörda myndigheter. Även en annons har lagts ut, i det berörda områdets mest lästa tidningar. Synpunkter som inkommit i samrådet redovisas i avsnitt Nollalternativ Nollalternativet innebär att befintlig 10 kv luftledning och markkablar fortsätter att existera utan att användas för eldistribution. Detta innebär att påverkan på omgivningen i stort sett förblir densamma som i nuläget, dock utan någon samhällsekonomisk nytta då ledningen ej nyttjas. 3. Beskrivning av ledningssträckning 3.1 Huvudalternativ VB Elnät AB ansöker om en förnyad koncession för del av den ursprungliga linje 118GB. Ansökan omfattar ledningen L60L8 som består av en luftledning och två sträckor med markkabel. Denna ledning sträcker sig i nord-sydlig riktning ca 650 meter in i Smedjebacken Energi Näts koncessionsområde inom området Flatenberg, strax söder om tätorten Smedjebacken, se karta i figur 2. Ledningen utgår från VB Elnäts fördelningsstation LT6 och har funnits på plats sedan början av 1960 talet. Utanför VB Elnäts koncessionsområde utgörs L60L8 i huvudsak av en luftledning, samt två kortare sträckor med markkablar. Dessa markkablar befinner sig söder respektive norr om luftledningen. Hela ledningen L60L8 sträcker sig främst inom VB Elnäts koncessionsområde, förutom denna kortare sträcka som förekommer inom Smedjebacken Energi Näts koncessionsområde. Denna koncessionsansökan utgör en sammanlagd sträcka på ca 650 meter, där luftledningen står för ca 540 meter och de två markkablarna för drygt 50 meter vardera. Hela sträckan med luftledning är sambyggd med en av VB Elnäts 50 kv ledningar. Karaktären på området där ledningen sträcker sig, präglas främst av jordbruksmark och på två ställen korsar luftledningen vägar, nämligen väg 66 och Flatenbergsvägen.

6

7 3.2 Material för luftledningen Luftledningen L60L8 utgörs av en isolerad friledning med ledare av FEAL 234. Stolparna består av träportalstolpar. Hela den aktuella sträckan med luftledning är sambyggd med en av VB Elnäts 50 kv ledningar och går parallellt större delen av aktuell sträckning, med övriga luftledningar, se figur 4. Figur 4. Luftledningen L60L8 syns till vänster i bilden, sambyggd med en av VB Elnäts 50 kv ledningar. Den sträcker sig till stor del parallellt med andra luftledningar. Bild tagen av. 4. Berörda intressen och konsekvensbedömning avseende förordad sträckning I detta avsnitt redovisas vilka intressen som berörs av den förordade ledningssträckan, samt vilken påverkan på dessa en beviljad ny koncession kan medföra.

8 4.1 Bebyggelse/boendemiljö Figur 5. Flygfoto från Bing.com, med en ungefärlig placering av ledningen L60L8. Luftledningen är röd och markkablarna är blå. Översikt Luftledningen sträcker sig söder om tätorten Smedjebacken, se flygfoto i figur 5 Det bostadshus som befinner sig närmast luftledningen förekommer på fastigheten. Avståndet mellan hus och ledning är här ca 25 meter. Varken skola eller förskola finns inom ett avstånd på 200 meter från luftledningen. Påverkan Ledningen är befintlig och medför inte någon ny entreprenad, grävningar etc. Detta innebär att en beviljad koncession inte medför några störningar i form av t.ex. buller kopplat till en anläggningsprocess. Vid det skogliga ledningsunderhållet kan dock ljud från motorsågar och fordon uppstå. Detta underhåll sker med 6 års mellanrum och pågår endast under en kortare tid. Eftersom luftledningen därtill, är sambyggd med ytterligare en ledning, kommer hela den aktuella sträckan att behöva underhållas även om denna ledning blir satt ur drift. Konsekvens En förnyad koncession medför inga nya konsekvenser jämfört med nuvarande förhållanden och inga ytterligare konsekvenser i jämfört med om ledningen sätts ur drift. 4.2 Landskapsbild Översikt Ledningen berör inget område som är särskilt utpekat till skydd för landskapsbilden och sträcker sig parallellt med övriga luftledningar. Påverkan Luftledningen medför en viss visuell påverkan av landskapsbilden, dels från ledningen i sig, men även från tillhörande ledningsgata. Ledningen har dock existerat sedan 1960-talet och är därtill sambyggd med ytterligare en ledning som kommer att fortsätta att finnas kvar oavsett om denna ledning får ny koncession eller inte. Konsekvens Konsekvensen av en luftledning är att den syns. Hur, samt till vilken grad, man som betraktare av ledningen berörs är en subjektiv bedömning för betraktaren att ta ställning till. Denna koncessionsansökan medför att nuvarande landskapsbild bibehålls och även om den skulle raseras finns den sambyggda ledningen kvar i samma stolpar.

9

10 Det finns en risk för att fåglar flyger in i luftledningar, men i detta fall är luftledningen sambyggd och utgör därmed ingen ytterligare risk för fåglarna i området. Påverkan Skötsel och Underhåll Det skogliga ledningsunderhållet utförs i genomsnitt vart 6:e år. Då luftledningen är sambyggd med en 50 kv ledning erfordras en 10 meter trädfri yta på vardera sida om ledningen. Därmed kommer ledningsgatan fortsätta att underhållas på denna yta även om denna ledning skulle tas ur drift. De fynd av fjärilar som gjorts i ledningens närhet, brukar trivas i ledningsgator. Därtill samråder alltid Sökande med myndigheter innan något ledningsunderhåll påbörjas. Konsekvens Konsekvensen av en beviljad nätkoncession blir att ledningen fortsätter uppta en avverkad yta om totalt ca 20 meter, samt att ledningsgatan fortsätter att underhållas vart 6:e år. Detta skulle dock ändå ske även om ledningen inte fanns eftersom den är sambyggd med ytterligare en luftledning. Sammantaget innebär ledningens närvaro i området inte någon ytterligare påverkan på flora och fauna även om den inte existerade. 4.4 Kulturmiljö Översikt Norr om riksväg 66 sträcker sig luftledningen över en fornlämning, Flatenbergskanalen, med RAÄnr:. Flatenbergskanalen utgörs av en vattenränna som är ca meter lång, 1-2 meter bred och 0,6-1 meter djup. I nordost ansluter kanalen till ett hyttområde med RAÄnr: som är 200 x 130 meter stort och består av en masugn, spelhus, krossverk, blåsmaskin och rådstuguruin. Hyttområdet förekommer minst 70 meter från ledningen. Från hyttområdet leder en underjordisk tunnel ned till en bäck. Denna tunnel har RAÄnr: Inom samma område, norr om riksväg 66, passerar luftledningen vid en fornlämning, RAÄnr: bestående av en 1,35 meter hög milstolpe i granit, samt genom ett riksintresse för Kulturmiljövård, som utgörs av en bergmansby med bevarad hyttmiljö. Se figur 7 och 8 på nästa sida för kartor över berörda fornlämningar och för Riksintresse för Kulturmiljövård. Påverkan Koncessionsansökan för aktuell luftledning och markkablar utgörs av en förnyelse av koncession för en redan befintlig anläggning, vilket inte medför några nya anläggningsarbeten. En beviljad koncession medför därmed ingen risk att skada nya okända fornlämningar som eventuellt kan förekomma i området. Kända fornlämningar finns dokumenterade och extra försiktighet tas vid ledningsunderhåll där dessa förekommer i och nära ledningsgatan. Konsekvens I och med att ledningen är uppförd sedan tidigare bedöms verksamhetens konsekvenser för områdets kända fornlämningar vara minimal. Om någon tidigare okänd fornlämning skulle påträffas vid ledningsunderhåll, ska arbetet avbrytas och kontakt omgående tas med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion.

11

12 4.5 Friluftsliv Översikt Den södra delen av ledningen, en sträcka på ca 150 meter, berör ett Riksintresse för det Rörliga Friluftslivet, Malingsbo-Kloten. Området omfattar ungefär halva Smedjebackens kommun och består av en kuperad, sjörik bergslagsterräng med goda förutsättningar för friluftsverksamheter som fritidsfiske, vandring, bad, kanotpaddling och vintersport. Nordost om luftledningen förekommer även ett Riksintresse för Friluftsliv, Barkensjöarna, som omfattar Norra- och Södra Barken. Luftledningen befinner sig ca 300 m från riksintresset och berör därmed inte detta. Se figur 9 för karta över dessa två riksintressen. Påverkan Eftersom hela ledningssträckan är befintlig och därtill sambyggd med en annan luftledning, bedöms ledningen inte begränsa möjligheterna att nyttja området för friluftslivsändamål. Konsekvens Konscessionsansökan medför ingen förändring av nuvarande förutsättningar att nyttja området för friluftslivsändamål. Figur 9. Karta över ledningens sträckning inom ett riksintresse för rörligt friluftsliv. 4.6 Mark- och vattenanvändning Översikt Ledningen korsar inga sjöar eller vattendrag och berör inget vattenskyddsområde eller andra känsliga våtmarker. Påverkan Eftersom koncessionsansökan omfattar en redan uppförd anläggning förväntas ingen ytterligare risk för påverkan på mark- och vatten i anslutning till ledningens dragning.

13 Konsekvens Verksamheten bedöms inte medföra några betydande konsekvenser vad gäller mark- och vattenanvändningen inom området. 4.7 Elektriska och magnetiska fält (EMF) Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället samt i våra hem, och kommer bl.a. från kraftledningar och elapparater. För luftledningar utgör spänningen mellan faslinor och mark orsaken till att elektriska fält uppstår, som mäts i kv/m. Det elektriska fältet avskärmas av exempelvis vegetation och byggnader, vilket innebär att elektriska fält från luftledningar i princip aldrig når innanför ett hus väggar. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μt). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. Myndighetens referensvärden bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker. Påverkan - Konsekvens Trots mångårig internationell forskning finns inga säkra, entydiga resultat som visar att magnetfält påverkar oss människor negativt. Några gränsvärden som är relevanta för de nivåer som förekommer kring den aktuella linjen finns inte idag. Efter att ha gått igenom befintlig forskning konstaterade EU:s vetenskapsakademi (mars 2015) att det inte finns något bevisat samband mellan att utsättas för elektromagnetiska fält och t.ex. cancer eller andra hälsoproblem. Det finns dock en misstanke om att magnetfälten ökar risken för barnleukemi. Fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, har tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: - Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. - Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. - Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Närmaste bostadshus befinner sig ca 25 meter från luftledningen och varken någon skola eller förskola förekommer inom ett avstånd på 200 meter från ledningen. Magnetfältet avtar snabbt med avståndet från luftledningen, vilket medför till en låg elektromagnetisk strålning på de närmast förekommande bostäderna.

14 5. Planförhållanden Gällande översiktsplan för Smedjebackens kommun antogs 2003 och aktualiserades Förnärvarande arbetar kommunen med att upprätta en ny översiktsplan, men tillsvidare gäller den befintliga planen. Den aktuella ledningen befinner sig i kanten till ett område som är avsatt för bebyggelseområde med stora kulturmiljövärden, Flatenberg och är märkt BK5 i plankartan. Förordnanden här är att det ska vara byggnadsfritt 50 meter från Rv 66. Den delen av ledningen som befinner sig söder om väg 66, förekommer delvis inom ett område som är avsatt som planerat industriområde, i översiktsplanens plankarta och är märkt A4. Förordnanden här är detsamma som för området BK5, nämligen att det ska vara byggnadsfritt 50 meter från Rv 66. Luftledningen skymmer inte sikten från vägen. Dessutom har ledningen funnits sedan talet och är inte någon ny bebyggelse vid väg 66. Smedjebackens tätort har även en fördjupad översiktsplan som antogs Den del av ledningen, som befinner sig norr om väg 66, förekommer inom denna plan. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att ge de fysiska förutsättningarna för en positiv utveckling av Smedjebackens tätort. Planen ska ge möjlighet till en expansion av ett differentierat näringsliv och till en positiv befolkningsutveckling. Aktuell koncessionsansökan strider inte mot den fördjupade översiktsplanens syfte. Den norra delen av ledningen, som utgörs av en markkabel, berörs av detaljplanen Villastaden som beslutades på 1960-talet. Markkabeln befinner sig inom ett prickmarkerat område som inte får bebyggas och strider därmed inte med gällande detaljplan. 6. Samrådsredogörelse 6.1 Samråd Under februari och mars månad 2016 har samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken genomförts. Information om koncessionsansökan och den förordade ledningssträckningen skickades då ut till Länsstyrelsen i Dalarnas län, Smedjebackens kommun, Trafikverket, samt till övriga särskilt berörda. Inbjudan till samråd publicerades i Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Södra Dalarnas Tidning, Nya Ludvika Tidning och Dala-Demokraten. Där samrådstiden pågick fr.o.m t.o.m Inkomna synpunkter, samt Sökandens bemötande framgår nedan. Yttrandena i sin helhet redovisas i bilaga 2. Samrådet utfördes för hela den f.d. linje 118GB, dvs. både för denna koncessionsansökans ledning, samt för två parallella markkablar L15L2 och L10L5. En separat koncessionsansökan kommer att skickas in till Energimarknadsinspektionen för dessa markkablar. 6.2 Synpunkter framkomna i samrådet Länsstyrelsen i Dalarnas län Sökande ska beskriva hur det ser ut på platsen idag, vilka värden för natur och friluftslivet som området har, samt vilken påverkan som den planerade verksamheten bedöms få på dessa miljöaspekter. Vad gäller generell beskrivning och kända naturvärdesobjekt ska sökande beskriva det område som kommer att påverkas med avseende på naturtyp, vilka arter som är karakteristiska för området. Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva hur stor betydelse har området för friluftslivet och vilken påverkan på friluftsvärden förlängd koncession skulle kunna innebära.

15 Länsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma sökande om att följande värden finns inom det aktuella området. Malingsbo-Kloten, vilket är ett naturreservat och ett riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 miljöbalken samt ett riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Inom det aktuella området finns även Flatenberg, som är uppmärksammat som ett särskilt värdefullt odlingslandskap. Dessa två nämnda värden skall särskilt beaktas vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. Vidare ska sökande vara särskilt uppmärksam på om hotade arter berörs i det aktuella området vi exempelvis underhållsarbeten eller liknande. Kommentar: Se avsnittet 4.3 Naturmiljö, flora och fauna, för information om vilka naturvärden som förekommer i ledningarnas närhet, samt avsnittet 4.5 Friluftsliv, för information om områdets betydelse för friluftslivet. Eftersom aktuell luftledning är sambyggd med en 50 kv ledning hela sträckan, kommer ledningsgatan fortsätta underhållas i lika stor utsträckning om den aktuella ledningen L60L8 tas ur drift. Det blir därmed ingen större skillnad för djur och växter i området, om ledningen beviljas nätkoncession. Malingsbo-Klotens naturreservat befinner sig ca 5 km söder om den aktuella ledningssträckan och berörs därmed inte av denna koncessionsansökan. Vad gäller riksintresse för naturvård finns inget sådant i närheten av ledningen. Det förekommer dock ett riksintresse för kulturmiljövård, se avsnittet 4.4 Kulturmiljö för ytterligare information om detta område. Trafikverket Trafikverket Region Mitt har inget emot att nätkoncession ges för linje 118GB vid Smedjebacken. 6.3 Länsstyrelsens beslut angående betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen har beslutat att ledningarna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 3. Bilagor 1. Energimarknadsinspektionens föreläggande 2. Samrådsyttranden 3. Länsstyrelsens beslut om Betydande Miljöpåverkan (BMP)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö

Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö Miljökonsekvensbeskrivning avseende förlängning av linjekoncession för del av 20 kv-ledning ÄL 242 mellan Vigelsjö och Åkerö ELTEL Networks Skog och Mark Stockholm 2004-07-02 Uppdragsnummer: 60-2343 Handläggare:

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå

Länsstyrelsen i Norrbottens län Luleå. Luleå Luleå 2016-09-20 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå Begäran om beslut i fråga om betydande miljöpåverkan, Ansökan om koncession för befintlig 130 kv-markförlagd kraftledning söder om Yttervikens

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09

Underlag för samråd. Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort. enligt miljöbalken 6 kap 4. Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 40 kv kraftledningen inom Jokkmokk tätort Jokkmokks kommun, Norrbottens län 2015 09 09 Administrativa uppgifter Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun

Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Befintlig 40 kv luftledning mellan Holma och Kaxholmen i Jönköpings kommun Maj 2017 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org.

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 VATTENFALL ~ ~ ----~--~-{~Q~ ~ MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2004-06-21 rörande 20 kv kraftledning mellan Vigelsjö transformatorstation och gräns mellan områdeskoncessioner i Norrtälje kommun, \ Stockholms

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv kraftledning mellan Skedvi och Söderfors i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län SAMRÅDSUNDERLAG ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE STRÄCKAN INOM DALARNAS

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för två parallella 132 kv luftledningar, ML2 S6 och ML2 S9, mellan ledningsstolpe benämnd Kvillinge och transformatorstation MT26 Dövestad i Norrköpings

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje.

Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 1 Sammanfattning av ansökan om förlängning av koncession för linje. 2012 Bakgrund Fortum Distribution AB:s ansökan avser förlängning av befintliga koncessioner för 130 kv-linjer med följande anläggningsnummer:

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Förlängd koncession för befintlig 50 kv ledning mellan Sälsätern och Hidetäkten i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om nätkoncession för linje Februari 2017 Ellevio AB (publ).

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB.

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB. PROJEKTORGANISATION Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare GIS: Handläggare

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368

Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1 (1) Komplettering 2015-06-11 i ärende 2014 102368 1. synpunkt från Ludvika Kommun 2. ny miljökonsekvensbeskrivning EI4000, W-4.0, 2014-01-31 Angående naturvärden efter 50 kv luftledning för anrikningsverk

Läs mer

= ' Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) z Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr

= ' Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) z Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr E11012, W-4.2, 2016-03-01 = ' Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) z Swedish Energy Markets lnspectorate Datum Diarienr Redovisningsenhet Anläggningsnr RELOO57O 118 HA Västerbergslagens Elnät AB 771

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 1(22) Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kv luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kv luftledning

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget - Porjus-Vietas befintlig 400 kv ledning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING April 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens län, mellan

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 45 kv-luftledning mellan transformatorstationerna MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi, Katrineholms kommun, Södermanlands län

Läs mer

Anslutande 50 kv markkablar vid Torsebro transformatorstation, Kristianstad kommun

Anslutande 50 kv markkablar vid Torsebro transformatorstation, Kristianstad kommun E.ON Energidistribution AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Anslutande 50 kv markkablar vid Torsebro transformatorstation, Kristianstad kommun December 2017 Bg: 5967-4770

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun November 2016 Bg:

Läs mer

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson

RAPPORT. Kv. Kronan 8, Klippan Magnetfältsmätning. 2012-05-28 Reviderad. Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson RAPPORT 2012-05-28 Reviderad Upprättad av: Mats Löfgren Granskad av: Bengt-Åke Åkesson Dokument/Rapport-Kv. Kronan, Klippan-.doc RAPPORT Kund Bygg Fast Projekt AB Joakim Lindahl Grynbodgatan 14 211 33

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla.

Syftet med åtgärden är att förlänga linjekoncessionen för hela 45 kv-ledningen mellan Bonäset och Pitholm, vilken har upphört att gälla. PM 2015-09-17 Samrådsredogörelse avseende befintlig kraftledning, PL492 Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi

Läs mer

Samrådsunderlag inför:

Samrådsunderlag inför: 1 Ellevio AB Samrådsunderlag inför: Ansökan om nätkoncession för ny 20 kv ledning för förstärkning av befintlig linje till den planerade vindkraftparken Årjäng NV2 i Årjängs kommun i Värmlands län. SWECO

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB.

PROJEKTORGANISATION. Vattenfall Eldistribution AB Trollhättan. Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB. PROJEKTORGANISATION Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan Projektledare: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare GIS: Handläggare

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen

Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Malmö, 2014-02-05 Länsstyrelsen Skåne Län Miljöenheten 205 15 Malmö Hemställan om beslut angående betydande miljöpåverkan avseende 50kV-ledning, Östra Trelleborg Hamnen Rejlers Sverige AB handlägger på

Läs mer