SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN"

Transkript

1 SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN FÖRÄNDRING AV NÄTKONCESSION FÖR 24 KV LEDNING TL228 PÅ INSTÖN & KOÖN I KUNGÄLV KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

2 Denna samrådshandling är upprättad av personal på Vattenfall Services Nordic AB Miljö & Tillstånd Uppdragsledare: Rino Hulth Beställare: Vattenfall Eldistribution AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Tillståndsprocessen Gällande lagstiftning Samråd och MKB Prövningen Markupplåtelse och ledningsrätt Övriga tillstånd eller dispenser 5 3. Ledningsområde Ledningssträckning Nollalternativ & studerade alternativ Natur- och kulturvärden Raserad ledningssträcka Samråd Konsekvensbedömning Påverkan vid byggnation och underhållsarbete Ledningens påverkan på landskap, natur- & kulturmiljö Ledningens driftsäkerhet Material Hälsa och säkerhet 15 2(15)

3 1. Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) utreder en ny sträckning för del av den befintliga 24 kv ledning TL228 till transformatorstation TT2281 Marstrand. Kommunen håller på med exploatering och detaljplaneläggning på Koön av området söder om väg 168 (Södra Strandgatan) söder och sydöst om Vattenfalls station för användning som verksamhetsområde. För att ha möjlighet att använda området som kommunen önskar måste Vattenfalls 24 kv ledning TL228 flyttas. Kommunen har byggt en ny GC-väg parallellt med väg 168 på Koön. I samband med det fick Vattenfall möjlighet att förlägga kabelrör sträckan från Mittsund till Vattenfalls station. Dessutom planerar kommunen att förlägga en VA-ledning över Mittsund. Vattenfall får möjlighet att vara med även här samt möjlighet till samförläggning med kommunens VA-ledning en längre sträcka på västra delen av Instön. Samhällsekonomiskt är detta det bästa alternativet att samarbeta med kommunen och i samband med övriga åtgärder på Koön och Instön även bygga om i samrådet aktuell ledning. Samråd för ledningen inleddes våren 2013 med Länsstyrelsen, kommunen, Trafikverket samt ägare till de direkt berörda fastigheterna och fortsätter nu med en bredare samrådskrets. Aktuell del av ledningen som samrådet avser är belägen inom Kungälv kommun i Västra Götalands län och används för elförsörjning av nätkunder i området kring Marstrand. Ledningen utgör den enda elmatningen till transformatorstation TT2281 Marstrand och den är därför av stor vikt för den lokala elförsörjningen. Nätkoncession för område avseende aktuellt geografiskt område innehas av Vattenfall. Bild 1. Översiktskarta Marstrand matas från Rollsbo transformatorstation som ligger väster om Kungälv. Den första delen av ledningen, ca 4 km, är byggd med markkabel. Övrig del är ledningen byggd som luftledning fram till Instö ränna, en sträcka på ca 14 km. Över Instö ränna består ledningen återigen av kabel, en sträcka på ca 1 km. Från Instö ränna och till Mastrand transformatorstation är ledningen byggd som luftledning, en sträcka på ca 3,0 kilometer. Den delsträcka som ingår i detta samrådsunderlag är sista delen med luftledning över Instön och Koön vilken planeras att byggas om från luftledning till markkabel. 3(15)

4 2. Tillståndsprocessen 2.1. Gällande lagstiftning För att få bygga och nyttja en starkströmsledning krävs tillstånd enligt ellagen (1997:857), så kallad nätkoncession för linje. I en ansökan om nätkoncession ska enligt ellagen en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Samrådsförfarandet och kraven på MKB regleras i miljöbalken (1998:808), se vidare nedan Samråd och MKB Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 4 miljöbalken. Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas. Syftet med samrådet är framför allt att informera om det föreslagna projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som inkommer under samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och MKB:n. Efter genomfört samråd upprättas en MKB som biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till Energimarknadsinspektionen. Syftet med MKB:n är i huvudsak att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade ledningen och dess uppförande kan få på; Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt Annan hushållning med material, råvaror och energi Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön Prövningen När ansökan är komplett och innefattar de övriga handlingarna, utöver MKB, som krävs enligt ellagen sänds ansökan in för prövning till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen t inhämtar myndigheten yttranden från bl.a. Försvarsmakten, berörd länsstyrelse, kommun, fastighetsägare samt övriga berörda sakägare innan tillstånd till verksamheten kan medges Markupplåtelse och ledningsrätt För att få påbörja byggnationen av en kraftledning krävs förutom tillstånd enligt ellagen även tillträde till berörda fastigheter. Tillträde fås vanligtvis genom tecknande av markupplåtelseavtal mellan fastighetsägare och nätägare. Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Vattenfall har som målsättning att, så långt det är möjligt, träffa frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare. Fastighetsägaren ersätts för det intrång som sker på den mark som tas i anspråk för ledningen och Vattenfall får genom den frivilliga överenskommelsen rätt att på fastigheten bygga, driva och underhålla ledningen. Detta avtal kan sedan ligga till grund för den ledningsrätt som Vattenfall i framtiden kan komma att ansöka om hos Lantmäterimyndigheten. 4(15)

5 2.5. Övriga tillstånd eller dispenser Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning. Vattenfall kommer bland annat att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen ska beaktas. För det fall prövning enligt andra bestämmelser kommer att bli aktuella görs detta i behörig ordning skilt från aktuell ansökan om nätkoncession. 3. Ledningsområde Bild 2. Karta med ny sträckning markerat med rött och befintlig sträckning med orange 3.1. Ledningssträckning Bild 3. Karta med ny sträckning markerat med rött och befintlig sträckning med orange Över Instö ränna korsar ledningen redan idag som markkabel. Där befintliga markkablar vinklar av mot befintlig kabelstolpe kommer nya markkablar att kopplas på. Vid denna punkt planeras nya markkablar att korsa väg 168 (Södra Strandgatan) till norra sidan. Denna korsning planeras att ske med tryckning eller styrd borrning. 5(15)

6 Bild 4. Nya markkablar från ny skarvpunkt till befintlig markkabel samt korsning väg 168 Foto från väster, taget dec 2012 Sedan de nya markkablarna korsat väg 168 planeras de att förläggas på norra sidan om vägen i eller invid befintlig GC-väg. I bakslänt av dike för GC-vägen finns det enligt utredning utförd av Trafikverket växtlighet som skall bevaras så långt detta är möjligt. Det finns bland annat rosenbjörnbär i bakslänten, se kapitel 5.2. Foto från öster, taget dec 2012 Bild 5. Nya markkablar på Instön Vattenfalls markkablar planeras gå parallellt med kommunens VA-ledning från en punkt strax öster om Mittsund. Detta innefattar korsning av väg 168 till södra sidan om vägen samt korsning av Mittsund strax söder om bron. 6(15)

7 Bild 6. Nya markkablar planeras korsa Mittsund söder om bron Foto från väster, taget aug 2014 Genom denna samordning kommer den totala påverkan på området under såväl byggskedet som driftskedet att bli avsevärt mindre än om samordning inte varit möjlig. För den gemensamma sträckan på fastighet Instön 1:54 inkl korsning av Mittsund har samråd hållits med aktuell fastighetsägare, Kungälvs sportfiskeförening, sportfiskarna region väst, Bohuskustens vattenråd, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen i Kungälv, Sjöfartsverket, Kustbevakningen region sydväst, Trafikverket och Kungälvs kommun miljöförvaltningen samt mark- och exploateringsenheten. Väster om Mittsund kommer Vattenfalls markkablar åter att korsa väg 168 till norra sidan. Här finns kabelrör förlagda i vägkorsningen. På Koön, från Mittsund fram till transformatorstation TT2281 Marstrand, kommer de nya markkablarna att förläggas på norra sidan om väg 168. På Koön har det förlagts kabelrör i samband med nybyggnad av GC-väg utmed norra sidan av väg 168. Dessa kabelrör kommer att användas för nya markkablar varför påverkan med schaktning kommer att minimeras för denna del. I stort sett blir det bara schaktning av tryckgropar vid korsning av vägen vid Mittsund som blir aktuellt. Bild 7. Nya markkablar på Koön Foto från öster, taget dec (15)

8 Foto från väster resp öster, taget aug 2014 Bild 8. Nya markkablar förläggs i kabelrör som förlagts i GC-väg på Koön 3.2. Nollalternativ & studerade alternativ Om föreslagen markförläggning inte kan komma tillstånd kommer luftledningen att behållas i befintlig sträckning, det så kallade nollalternativet. Detta medför att Kommunens planerade exploatering av området söder om väg 168 inte kommer att kunna ske i den omfattning kommunen önskar. De samordningsvinster som det innebär att passera Mittsund med samförläggning av Kungälvs kommuns VA-ledning och Vattenfalls markkablar uteblir också. Ett alternativ är att på Instön förlägga markkablarna på södra sidan om vägen i stället för norra sidan även den del som inte samförläggs med kommunens VA-ledning. Markkablarna får då förläggas i vägkant eftersom att det inte finns någon GC-väg söder om vägen. Vattenfalls bedömning är att detta är ett sämre alternativ än att förlägga markkablarna på norra sidan om vägen bl.a. beroende på att avståndet från bostadshus till vägen är något mindre på södra sidan än norra sidan om vägen. Att på Koön förlägga nya markkablar invid södra kanten av vägen skulle medföra att man måste schakta även här med den påverkan detta skulle ge på området. Avståndet från bostadshus till vägen är även här något mindre på södra sidan än norra sidan om vägen Natur- och kulturvärden Inventering av kända natur- och kulturobjekt har skett i det underlag som finns tillgängligt i följande källor: GIS Länsstyrelsen i Västra Götaland ( Skogsstyrelsens Skogens Pärlor, ( Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering FMIS ( Naturvårdsverket Skyddad Natur ( 8(15)

9 Riksintresse Naturvård, Friluftsliv & Högexploaterad kust Både Koön och Instön är utmärkta som Riksintresse för Naturvård, Riksintresse för Friluftsliv, Riksintresse för Högexploaterad kust samt Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken med särskilda hushållningsbestämmelser. Planerad verksamhet avser kabeldragning invid väg så långt det är möjligt inom vägområdet, dvs. i redan påverkad miljö. Planerad verksamhet ska utföras så att nya skador minimeras Riksintresse Yrkesfiske i hav Planerad verksamhet avser förläggning av kabelrör i vattnet över Mittsund. Denna del samordnas med kommunens förläggning av VA-ledning mellan Koön och Instön. Planerad verksamhet ska utföras så att påverkan på området vad gäller riksintresse yrkesfiske i hav minimeras. Bild 9. Riksintresse yrkesfiske Strandskydd Bild 10. Strandskydd Strandskyddet kommer att påverkas i samband med planerad kabelförläggning både vid östra och västra sidan om Instön samt östra sidan om Koön. Enligt Länsstyrelsens yttrande kan strandskyddsdispens behövas men om arbetet utförs inom vägområdet och inte förstör miljön för de hotade arterna västkustbjörnbär, rosenbjörnbär och gulryggig fältmätare behövs eventuellt ingen strandskyddsdispens. Vattenfall kommer att utföra planerad förläggning av nya markkablar så att påverkan på ovan listade hotade arter minimeras Landskapsbildsskydd Berört område på Koön omfattas av landskapsbildsskydd, se karta bild 11. Detta kommer enbart att påverkas i samband med planerad kabelförläggning vid korsning av väg vid Mittsund. Övrig sträcka på Koön kommer markkablarna att förläggas i befintliga kabelrör varför det inte blir någon påverkan på landskapsbildsskyddet denna del. Bild 11. Landskapsbildsskydd 9(15)

10 Naturvärden Bild 12. Naturvärden Längs kabelsträckan passeras ett lövskogsområde på Instön. Vattenfalls bedömning är att planerad förläggning av nya markkablar inte kommer att påverka detta område då sträckningen går i redan påverkad miljö i eller invid befintlig GC-väg. På Koön kommer planerade markkablar att passera strax söder om Rosenlund naturreservat vilket till större delen är ett ädellövskogsområde. Eftersom att Vattenfall planerar att använda redan lagda kabelrör kommer ingen påverkan på detta naturreservat att ske. Nordväst om Vattenfalls station finns ett naturvärde, en 4,4 hektar stor lövskog, och en nyckelbiotop, en 0,3 hektar stor sekundär lövnaturskog. Planerat arbetsföretag kommer inte att beröra dessa områden Kulturmiljö Bild 13. Karta med kulturvärden Det finns tre kända kulturvärden invid planerad sträcka. Vid punkt 1 har kulturvärde RAÄ-nummer Lycke 148:1 funnits Det är en boplats som totalförstördes vid vägbygge Vid punkt 2 finns kulturvärde RAÄ-nummer Lycke 61:1 norr om vägen. Det är en närmast rund övertorvad stensättning 7 meter i diameter. Vattenfalls bedömning är att denna stensättning inte kommer att beröras av planerat arbetsföretag vid förläggning av ny markkabel. 10(15)

11 Vid punkt 3 finns kulturvärde RAÄ-nummer Marstrand 56:1. Det är en kajanläggning bestående av en 20 meter lång och 2 meter bred murad kaj längs bergknalle. Kajanläggningen är belägen söder om väg 168 och kommer inte att beröras av planerat arbetsföretag vid förläggning av nya markkablar även att markkabeln förläggs söder om Mittsundsbron. Vid undersökningar som skett inför planerad korsning av Mittsund har en kulturfyndighet upptäckts. Vattenfall har tillsammans med Kungälv kommun beställt arkeologisk utredning av detta område. Vattenfalls bedömning är att planerad förläggning av ny markkabel inte kommer att påverka övriga redovisade kulturvärdesobjekt nämnvärt då förläggningen planeras att ske inom vägområdet, dvs i redan påverkad miljö. Det finns inga övriga natur- eller kulturvärdesobjekt inom aktuellt område än de som redovisats ovan enligt den information som finns tillgänglig enligt källor ovan Raserad ledningssträcka Bild 14. Karta med nät som delvis raseras och delvis används för distributionsnätet Vattenfall planerar även för ombyggnad av distributionsnätet (10 kv och 0,4 kv) på Instön och Koön. Befintlig regionnätluftledning över Instön och Koön kommer därför delvis att raseras och delvis nyttjas som distributionsnät för att ersätta sämre befintliga ledningar. Bild 15. Karta med nät efter planerad ombyggnad av region- respektive distributionsnätet 11(15)

12 Bild 16. Karta med nät före planerad ombyggnad av region- respektive distributionsnätet Foto från norr Foto från öster Bild 17. Befintlig markkabel och luftledning på Instön som raseras Bild 18. Del av befintlig luftledning på Koön som raseras Foto från väster 4. Samråd Samråd för koncessionsansökan har tidigare hållits med Kungälv kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trafikverket samt direkt belastade fastighetsägare. Ett separat samråd har även hållits tillsammans med Kungälv kommun avseende korsning av Mittsund, se sida 6. Detta då ansökan om tillstånd för vattenverksamhet krävt det. Samrådskretsen utökas nu till att även omfatta fastighetsägare, nyttjanderättshavare och övriga kända rättighetshavare i planerad ledningssträckas närområde samt Försvarsmakten och Skanova. Kungörelse kommer att införas i Kungälv tidning. 12(15)

13 5. Konsekvensbedömning 5.1. Påverkan vid byggnation och underhållsarbete Byggnation av de planerade markkablarna och framtida underhållsarbete på dessa kommer att ske med största möjliga hänsyn i enlighet med Vattenfalls miljöledningssystem. I detta anges de miljökrav som gäller vid arbete på eller invid Vattenfalls anläggningar såsom: Att arbetet utförs med för uppgiften lämpliga maskiner och fordon och på ett sådant sätt att onödiga markskador undviks. Att arbete i ledningsgata utförs så att biologisk mångfald gynnas. Att utrustning som används skall vara i sådant skick att risken för oönskad miljöpåverkan minimeras. Att avfall som uppstår i samband med nätåtgärder skall omhändertas enligt gällande lagstiftning återanvändning, återvinning och energiutvinning Ledningens påverkan på landskap, natur- & kulturmiljö Vid schakt för, och förläggning av, ny markkabel kommer det att bli en tillfällig påverkan på aktuellt område vilket kommer att läkas då ny växtlighet kommer fram efter något år. Vattenfall bedömer att effekterna av de planerade åtgärderna inte ger någon nämnvärd negativ påverkan på landskap eller ovan beskrivna natur- och kulturmiljöer varken på kort eller lång sikt då förläggningen planeras att ske inom vägområdet, dvs i redan påverkad miljö. Vattenfalls bedömning är att planerad förläggning av nya markkablar på land inte kommer att påverka ovan nämnda riksintressen nämnvärt då förläggningen planeras att ske inom vägområdet, dvs. i redan påverkad miljö. Vad gäller markablar i vatten vid korsning av Mittsund kommer detta att ske i samarbete med kommunen och deras förläggning av VA-ledning för att påverkan på vattenområdet ska minimeras. Beroende på vad planerad arkeologisk utredning kommer att visa kommer sträckningen möjligtvis att justeras något vid korsning av Mittsund. Vattenfall bedömer att effekterna av de planerade åtgärderna inte ger någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön varken på kort eller lång sikt. Under byggnationen blir det dock en tillfällig påverkan på bl.a. följande platser: Vid Instöbron söder om väg 168 anläggs en tillfällig skarvgrop där nya markkablar skarvas mot befintliga markkablar samt en kort tillfällig schakt till schaktgrop för korsning av väg 168. På norra sida av väg 168 anläggs en tillfällig schaktgrop för korsning av vägen samt sedan schakt i asfaltkant för GC-vägen en sträcka på ca 1,0 kilometer fram till område där kommunens VA-ledning planeras att korsa väg 168. Vid schakt av kabelgrav samt förläggning av markkablar i eller invid GC-väg på Instön kommer trafiken att påverkas. Påverkan vid samförläggning med kommunens VA-ledning blir schaktgrop på norra respektive södra sidan om väg 168 för korsning av vägen, schakt i naturmark på södra sidan om väg 168 en sträcka på 0,3 kilometer samt korsning av Mittsund ca 0,3 kilometer. Påverkan på Koön blir en schaktgrop på södra och en på norra sidan av väg 168 samt en kortare schakt fram till kabelrör som förlagts i samband med utbyggnad av ny GC-väg. 13(15)

14 Trafikverket har gjort en inventering avseende björnbär både på Instön och Koön: På Instön finns det västkustbjörnbär och rosenbjörnbär utefter den sträcka som ny markkabel planeras invid GC-väg, se foto på bild 19 tagna aug Här har även upptäckts värdefull ängsvegetation och gulryggig fältmätare. Vattenfalls bedömning är att det finns möjlighet att förlägga planerad markkabel utan att påverka dessa björnbär negativt. På Koön finns det på eller i omedelbar anslutning till parkeringsplatsen spetsbjörnbär och hasselbjörnbär. 10 m söder om parkeringsplatsens sprängstensslänt finns det ett större område med rosenbjörnbär. Vattenfalls bedömning är att det finns möjlighet att förlägga planerad markkabel utan att påverka dessa björnbär negativt Om schaktning sker i asfaltkant eller i GC-väg kommer påverkan att minimeras kanske helt utebli. Foto från väster resp öster, taget aug 2014 Bild 19. Björnbär växer i inneslänt Då nya markkablar planeras att förläggas i redan exploaterad mark så minimeras den negativa påverkan på landskapsbildsskyddet och berörda de natur- och kulturmiljöer. Dessutom försvinner stora delar av befintliga luftledningar vilket kommer att påverka landskapsbildsskyddet positivt och även de natur- och kulturmiljöer som ledningen passerar genom. 14(15)

15 5.3. Ledningens driftsäkerhet Följande gäller för driftsäkerheten för aktuell ledning: Vattenfalls bedömning är att driftsäkerheten (tillgängligheten) höjs i och med kablifieringen. Känsligheten för yttre påverkan på den del av ledningen som kablifieras i form av extrem väderlek är enligt Vattenfalls bedömning liten Material Nya markkablar planeras att utföras med en PEX-isolerad jordkabel med aluminiumkärna. Som kabelrör kommer rör av plast att användas Hälsa och säkerhet Det som normalt diskuteras när det gäller kraftledningars påverkan på människors hälsa är magnetfält och ljud Ljud Vid schakt av kabelgrav samt förläggning av markkablar kommer ljud i form av maskinbuller att uppstå. Då arbetet är slutfört kommer det bara att uppstå ljud i form av maskinbuller om det blir fel på förlagd markkabel och man måste schakta för att laga denna Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 15(15)

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18

Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18 Underlag för samråd Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred 205 09 Malmö 2011-04-18 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö Webb: www.eon.se Vattenfall Services

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län

Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län Datum: 2015-05-04 Kontakt: Viktoria Uski Telefon: 08 714 32 20 E-post: Viktoria.uski@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap. 4, gällande planerad ombyggnation av två kraftledningar vid Frövifors i Lindesbergs

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län

Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Mars 2015 Bakgrund och syfte Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för nybyggnad av 145 kv luftledningar till Skaftåsen resp. Hemberget vindkraftparker samt

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se

2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND 2014-10-07 Kontakt: Telefon: E-post: @nektab.se @nekatba.se Inbjudan till samråd Markförläggning av del av befintlig luftledning i området Näs Norrflärke -

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Samrådsunderlag inför:

Samrådsunderlag inför: 1 Ellevio AB Samrådsunderlag inför: Ansökan om nätkoncession för ny 20 kv ledning för förstärkning av befintlig linje till den planerade vindkraftparken Årjäng NV2 i Årjängs kommun i Värmlands län. SWECO

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg.

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN KAP 6 4. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. FIGUR 5. Öster om tryckningen under väg 26, kommer kablarna att markförläggs längs med en skogsväg. Från ställverket vid Skåningstorp planeras markkablarna att förläggas utanför Skövde kommuns planerade

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Samrådsunderlag Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje för del av 12 kv markförlagd kabel L94625, i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning av nätkoncession för delsträcka

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Tillhörande ansökan om nätkoncession för linje avseende nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred i Laholms kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för del av f.d. linje 118GB, avseende en delvis luftledning, delvis markkabel på 10 kv, L60L8, vid Flatenberg i Smedjebackens kommun Bild tagen av från

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för del av befintlig 132 kv luftledning ML87, mellan fördelningsstation BT39 Linde i Lindesberg och Koverboda, i Lindesbergs kommun, Örebro län. Ansökan

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje avseende 30 kv ledning, Fagersta kommun, Västmanlands län Västerbergslagens Elnät AB 2015-04-09 Vattenfall Services Nordic AB Miljö&Tillstånd

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen

Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen Samrådsunderlag avseende ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Sala och Finnslätten Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall)

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

På uppdrag av VB Elnät handlägger Sweco Energuide AB tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet.

På uppdrag av VB Elnät handlägger Sweco Energuide AB tillstånds- och samrådsfrågorna i ärendet. Datum 2015-11-02 Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande befintlig 145 kv markkabel samt markförläggning av 145 kv kraftledning för att ersätta VB Elnäts 145 kv luftledning i Knutsbo, Ludvika kommun,

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län)

Underlag för samråd. Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) Underlag för samråd Ny 130 kv kabel - Förstärkning av elnätet mellan Fotevik och Skanör inom Vellinge kommun (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-04-15 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för två parallella 132 kv luftledningar, ML2 S6 och ML2 S9, mellan ledningsstolpe benämnd Kvillinge och transformatorstation MT26 Dövestad i Norrköpings

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 400 KV KRAFTLEDNING MELLAN LIGGA OCH MESSAURE SAMT VARGFORS-BETÅSEN SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING APRIL 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till.

Figur 1: Planerad vindkraftpark Målarberget samt Vattenfalls befintliga 130 kv ledning som vindkraftparken ska anslutas till. Samrådsunderlag avseende ny kraftledning nordost om Norberg för anslutning av vindkraftpark Målarberget i Norbergs kommun, Västmanlands län Samråd gällande föreslagen sträckning för ledningen September

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-02-24 Samrådsunderlag angående ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Designhögskolan och Umeå Universitet i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi (UE) planerar att förstärka

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Samrådsredogörelse avseende ombyggnad av Vattenfalls 24 kv ledning TL228 på Instön & Koön i Kungälv kommun

Samrådsredogörelse avseende ombyggnad av Vattenfalls 24 kv ledning TL228 på Instön & Koön i Kungälv kommun Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende mbyggnad av Vattenfalls 24 kv ledning TL228 på Instön & Kön i Kungälv kmmun Vattenfall Eldistributin AB 2015-06-10 Bakgrund Vattenfall Eldistributin AB (Vattenfall)

Läs mer

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse

Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse Linjekoncession Lindessjön Samrådsredogörelse 2016-01-25 Flygfoto över aktuellt område. Källa: Eniro Ändring av befintlig 40 kv- luftledning söder om Lindessjön, Lindesbergs kommun Linjekoncession Lindessjön-

Läs mer

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning

Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Förlängning av koncession Harsprånget Porjus-Vietas Befintlig 400 kv ledning Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning april 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 400 kv ledning i Norrbottens

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 45 kv-luftledning mellan transformatorstationerna MT12 Sköldinge och K990 Katrineholms Energi, Katrineholms kommun, Södermanlands län

Läs mer

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun 11 Januari 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Ansökan om nätkoncession för linje 118FP avseende 50 kv ledning, Lomberg Grängesberg (GT8 Malmen), Ludvika kommun Västerbergslagens Elnät AB 2015-06-01 Vattenfall Services Nordic

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG. Justering av befintlig 20 kv ledning med anledning av utvidgning av bostadsområde i Färsna i Norrtälje kommun

SAMRÅDSUNDERLAG. Justering av befintlig 20 kv ledning med anledning av utvidgning av bostadsområde i Färsna i Norrtälje kommun SAMRÅDSUNDERLAG Justering av befintlig 20 kv ledning med anledning av utvidgning av bostadsområde i Färsna i Norrtälje kommun Samrådsunderlag enligt 6 kapitlet miljöbalken Vattenfall Eldistribution AB

Läs mer

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv ledning mellan Söderfors och Söderfors södra i Tierps kommun, Uppsala län

Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv ledning mellan Söderfors och Söderfors södra i Tierps kommun, Uppsala län Förnyad nätkoncession för linje för befintlig 130 kv ledning mellan Söderfors och Söderfors södra i Tierps kommun, Uppsala län SAMRÅDSUNDERLAG ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN DECEMBER 2016 Presentation av

Läs mer

Samrådsunderlag sträckning

Samrådsunderlag sträckning Samrådsunderlag sträckning Två nya 33kV-ledningar mellan Gimmene transformatorstation och Hornamossens Vindkraftpark i Tidaholm, Mullsjö och Habo kommuner, Västra Götalands län och Jönköpings län Version

Läs mer

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4

Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 Markförläggning, flytt och rasering gällande del av befintliga 130 kv och 50 kv luftledningar vid Holmagärde i Varbergs kommun, Hallands län. 150109 INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Underlag för samråd enligt Miljöbalken kap 6 4 15 september 2016 Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer