Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmossens förskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmossens förskolor"

Transkript

1 Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (10) Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se

2 Sida 2 (10) Likabehandlingsplan samt plan mt kränkande behandling Vår likabehandlingsvisin Vi bedriver förskleverksamhet ch ytterst ansvarig för planen är försklechef Taina Karlssn. På vår förskla ska alla barn bli respekterade ch känna sig trygga. Försklan ska främja lika rättigheter ch möjligheter, avsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinsnedsättning, sexuell läggning ch ålder. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi ska sålunda arbeta aktivt med jämställdhet, likabehandling ch nrmkritik i det dagliga arbetet med barn, kllegr ch vårdnadshavare. (Vi hämtar i vissa delar av planen inspiratin ch en del exempel från Förebygga diskriminering ch kränkande behandling främja likabehandling ; en handledning för försklan skriven av DO, BEO ch Sklinspektinen.) Organisatin Ansvarsfördelning Försklechefen ansvarar för att: Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se Årligen se till att en likabehandlingsplan ch plan för kränkande behandling, i samverkan med persnal, barn ch vårdnadshavare, ses över, revideras, upprättas ch kmmuniceras inm verksamheten Se till att de mål ch åtgärder, sm försklan i sin likabehandlingsplan sätter upp, genmförs ch utvärderas inm tidsramen. Se till att all persnal, alla barn ch alla vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier ch annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten ch deltar i arbetet med revidering ch utfrmning av likabehandlingsplanen ch/eller tar del av den. Se till att all persnal inm försklans verksamhet har adekvat kunskap m lagstiftning, rättigheter ch skyldigheter ch får lämplig frtbildning/utbildning m så behövs. I detta

3 Sida 3 (10) utbildningsansvar ingår att se till att samtlig persnal får utbildning i jämställdhet, likabehandling ch nrmkritik. Utreda, upprätta åtgärdsplaner, dkumentera ch följa upp kränkande behandling ch trakasserier på försklan. (Se under Rutiner ch handlingsplan vid trakasserier ch kränkande behandling.) Persnalen ansvarar för att: Varje år delta i utfrmandet, implementeringen ch uppföljningen av likabehandlingsplanen. Persnalen gör kartläggning sm ligger till grund för det knkreta arbetet med likabehandling ch jämställdhet. Under vårterminen 2013 har persnalen, en från varje avdelning, haft tre handlingstillfällen där kartläggning ch metder diskuterats med jämställdhetsknsult David Flat från Jämställt AB. Likabehandlingsplanen arbetas vidare med under APT, till exempel i samband med en föreläsning Att trubbla genusnrmer m likabehandlingsnätverk ch ett utfrskande arbetssätt, med fkus på en mångfald av möjligheter Omedelbart rapprtera till ledningen m de får kännedm m trakasserier eller kränkande behandling på försklan (Se under Rutiner ch handlingsplan vid trakasserier ch kränkande behandling.) Agera direkt m trakasserier eller kränkande behandling på försklan sker i ens närhet. Sätta stpp ch tydligt markera att detta inte är acceptabelt. Delaktighet Barnens delaktighet Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se Barnen blir delaktiga genm att, i det utfrskande arbetssättet med pedaggisk dkumentatin, ges möjlighet att synliggöra sina erfarenheter ch sitt lärande för kamrater ch pedagger på försklan. Dessa erfarenheter ch lärandet ligger sedan till grund för reflektin (via vårt reflektinsprtkll) ch för hur verksamheten ch prjekten planeras ch genmförs. Barnen blir delaktiga genm att ges möjlighet att uttrycka sig på en mängd lika sätt (100 språk). Vi arbetar med nrmkritisk litteratur sm behandlar frågr kring likabehandling, exempelvis alla barns rätt, ch för diskussiner med barnen m detta. Vårdnadshavarnas delaktighet

4 Sida 4 (10) Vårdnadshavare blir delaktiga genm att diskutera ch kmma med synpunkter m likabehandlingsplanen på enhetens förskleråd. Likabehandlingsplanen tas upp på alla försklrs föräldramöten under året. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig ch synlig, exempelvis på Jämför Service. Persnalens delaktighet Persnalen blir delaktig genm att varje år gå igenm, arbeta med, utvärdera ch revidera likabehandlingsplanen. Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk sm har ett gemensamt syfte: Att skydda barn ch elever mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling: Diskrimineringslagen 14 a kap. i Skllagen De har ersatt den tidigare barn- ch elevskyddslagen m förbud mt diskriminering ch annan kränkande behandling av barn ch elever. Försklan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (3 kap. 16 diskrimineringslagen) ch en plan mt kränkande behandling (enligt 14 a kap. 8 skllagen). Arbetet bör "[...] bedrivas så att det resulterar i en gemensam plan eller i två planer sm hänger ihp på ett systematiskt sätt." (d.se). Vi har valt att slå ihp dessa planer till en, sm vi kallar för likabehandlingsplan, eftersm arbetet mt diskriminering ch trakasserier ch arbetet mt kränkande behandling har många beröringspunkter. Det handlar i båda fallen m att arbeta för alla barns lika värde. Bestämmelser i diskrimineringslagen ch skllagen förbjuder diskriminering ch kränkande behandling ch ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns ch elevers lika rättigheter ch möjligheter ch för att förebygga trakasserier ch kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda ch åtgärda det inträffade. Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se Definitiner ch begrepp Diskriminering

5 Sida 5 (10) När försklan på sakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn ch missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, funktinshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Ett barn kan ckså bli diskriminerat m barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskns sexuella läggning, funktinshinder med mera. Direkt diskriminering Direkt diskriminering innebär att någn missgynnas genm att behandlas sämre än någn annan. För att det ska röra sig m diskriminering ska missgynnandet ha samband med någn av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara m en flicka nekas tillträde till försklan med mtiveringen att det redan går så många flickr på just där. Indirekt diskriminering Man kan ckså i vissa fall diskriminera genm att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någn missgynnas genm tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt sm framstår sm neutralt, men sm i praktiken missgynnar ett barn av skäl sm har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, kan försklan indirekt diskriminera de barn sm på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier ch kränkande behandling Gemensamt för trakasserier ch kränkande behandling är att det handlar m ett uppträdande sm kränker barns värdighet. Trakasserier ch kränkande behandling kan vara: Fysiska (slag, knuffar) Verbala (ht, svrdmar, öknamn) Psyksciala (utfrysning, grimaser med mera) Texter ch bilder Trakasserier Trakasserier är uppträdanden sm kränker barns värdighet ch sm har samband med någn/några av de sju diskrimineringsgrunderna: Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 3. Etnisk tillhörighet 4. Religin eller annan trsuppfattning 5. Funktinshinder 6. Sexuell läggning 7. Ålder

6 Sida 6 (10) Exempel: Kön; trakasserier sm har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjliganden ch skämt kpplade till ett barns könstillhörighet. Exempel) När Peter vill ha på sig en rsa klänning ch en pedagg säger skrattande då kanske vi ska kalla dig för Petra Etnisk tillhörighet; med etnisk tillhörighet menas att någn tillhör en grupp persner med samma natinella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande förhållande. Exempel) En förskllärare uttalar sig negativt m placker i barngruppen. Religin ch annan trsuppfattning; Enligt lärplanen ska alla föräldrar kunna lämna sina barn till försklan förvissade m att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Föräldrar har ckså rätt att uppfstra sina egna barn i enlighet med sin tr. Exempel) Salima blir ledsen, då några barn skrattar åt hennes mamma sm bär huvudduk. En av pedaggerna tröstar, men vidtar inga andra åtgärder. Funktinshinder; Det kan vara exempelvis allergier, dyslexi, hörsel- ch synskadr, ADHD ch Aspergers syndrm. Exempel) David har muskeldystrfi sm gör att han går klumpigt ch stadigt ch har lätt för att falla. Några av barnen retas ch kallar hnm för snubbelft. Persnal har hört att han blir retad, men har inte vidtagit åtgärder. Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande sm kränker ett barns värdighet, men sm inte har samband med någn diskrimineringsgrund. Exempelvis att retas, mbba, frysa ut, knuffas eller rycka någn i håret. Det handlar även m kränkningar på grund av klassbakgrund, bstadsrt eller utseende (Dlk, Bångstyriga barn, 2013, s.19). Exempel) Patrik vill inte gå ch sätta sig vid matbrdet för att äta mellanmål. En av de anställda sätter då fast hnm i en bygelstl, så att han inte kan kmma lss. Hn skriker åt hnm ch skjuter brt stlen till andra sidan rummet trts att Patrik är ledsen ch gråter. Gemensamt mål för alla försklr Persnal ch barn ska ha kunskap m jämställdhet ch likabehandling. Med en gemensam kunskapsgrund blir jämställdhets- ch likabehandlingsarbetet ett arbete sm berör alla. Vidare blir samtal ch utveckling en reell möjlighet, där alla kan vara invlverade. Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se Åtgärder Ledning

7 Sida 7 (10) Ska se till att persnalen får kmpetensutveckling 2014 via en strföreläsning, sm även ska erbjudas föräldrarna. Ska se till att nrmkritiska övningar ch reflektiner integreras i fördjupningsnätverket för pedagger Arbetslagen Arbetar aktivt med mål ch åtgärder sm försklan valt för Utvecklar arbetet med pedaggisk dkumentatin för att öka barns delaktighet. Nulägesanalys Förra årets likabehandlingsarbete Förra årets likabehandlingsplan utvärderas under APT hösten Vi har under vårterminen 2013 haft ett likabehandlingsnätverk/ kmpetensutveckling för persnalen i Västra Bagarmssens försklr. Det leddes av knsultföretaget Jämställt.se under tre tillfällen. Dessutm hölls en strföreläsning under höstterminen, m nrmkritisk pedaggik. Kartläggning Nulägesrapprt Under det pedaggiska året har vi tre uppföljningar ch en djupare analys av vårt arbete, sm ligger till grund för framtagning av nya mål. Detta för att kntinuerligt ch nggrant granska ch reflektera över vårt arbete kring likabehandling. Mål Barnen har erfarenheter av psitiva möten. Åtgärd Genm att ge barnen möjlighet till mindre lärandegrupper ch lika samlingsfrmer så skapas tillfällen där alla får kmma till tals ch bli lyssnade på. Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se Uppföljning, utvärdering ch revidering De mål ch åtgärder sm antagits i likabehandlingsplanen skall utvärderas såväl med barn ch vårdnadshavare sm i persnalgruppen under hösten Ansvarig för detta är försklechefen. Denna utvärdering ch

8 Sida 8 (10) kartläggning ligger sedan till grund för revideringen av likabehandlingsplanen inför nästa läsår. Efter utvärderingen utfrmas lika utvecklingsmråden sm persnal tar ställning till. Persnal ch vårdnadshavare kmmer därefter med förslag på knkreta åtgärda för att arbeta med de lika utvecklingsmrådena. Främja likabehandling Främjande insatser Ett främjande arbete handlar m att hitta ch stärka de psitiva förutsättningarna för likabehandling ute i försklrna. Det är ett målinriktat arbete för att gynna barns lika möjligheter ch rättigheter. För att kunna arbeta främjande är det viktigt med kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund, ch vad sm utgör kränkande behandling. Det kan till exempel handla m nrmkritisk eller genuspedaggisk kunskap samt kunskap kring hur ett funktinshinder påverkar vardagen. Ett främjande likabehandlingsarbete kan vidare handla m att synliggöra ch bejaka mångfalden ch bekräfta barn sm bryter mt nrmen. Det handlar inte m att arbeta utifrån en specifik metd, utan snarare att lika strategier används i skilda sammanhang. Viktigt är dck att varje aktivitet har ett syfte ch leder till en medveten ch metdisk reflektin, för att sedan kunna förändra verksamheten. Exempel) planera aktivitet i könsuppdelade grupper; vad är syftet? Vilka knsekvenser kan det få/får det? Riskerar traditinella könsmönster att förstärkas? Det kan handla m att systematiskt arbeta för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i ch respektera andras kulturer ch värderingar. Exempel) att uppmärksamma flerspråkighet genm att ge utrymme ch resurser till arbetet med att stödja utvecklingen av barnens mdersmål. Det kan ckså handla m att anpassa verksamheten med hänsyn till barns lika förutsättningar ch funktinshinder. Exempel) att tänka på vilka gemensamma aktiviteter man väljer ch hur de kan utfrmas så att alla barn ska kunna delta på sina villkr. Det kan handla m att hitta sätt att kunna hänga med i leken eller på utflykter. Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se Vidare kan en knkret främjande insats vara att se till att försklan har barnböcker sm synliggör lika typer av familjer. Eller att inte slentrianmässigt diskutera huruvida David ch Sara fattat tycke för varandra ch är ett blivande par, att undvika att förstärka heternrmen sm det enda självklara i verksamheten.

9 Sida 9 (10) Plan mt kränkande behandling Rutiner ch handlingsplan vid trakasserier ch kränkande behandling Inga kränkningar ch trakasserier ska accepteras på vår förskla. Knkret sker detta på försklan enligt följande handlingsplan: Kränkningar från vuxen mt barn eller allvarliga kränkningar barn emellan Att upptäcka ch hantera kränkningar ch trakasserier handlar m att arbeta i enlighet med följande fyra steg: Upptäcka Trakasserier ch kränkande behandling kan upptäckas av både persnal, vårdnadshavare ch barn. Dck är det alltid persnalens ansvar att se till att prcessen för att hantera kränkningen sätts igång. 1. Om ett barn utsätts för, eller upptäckt, en kränkning ska detta alltid rapprteras till en av försklans persnal, i första hand: Ansvarig persnal för barnet sm utsatts Annan persnal Försklechef 2. Den anställda på försklan sm upptäcker/infrmeras m kränkningen ingriper genm att stppa den, tar hand m det utsatta barnet/ de utsatta barnen ch den/de sm utsatt samt kntaktar försklechefen. 3. Repressalier; persnalen får inte utsätta barn för straff eller annan frm av negativ behandling på grund av att vårdnadshavaren har anmält försklan för diskriminering eller påtalat förekmsten av trakasserier eller kränkande behandling Utreda Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se 1. Försklechefen infrmeras snarast m händelsen. Försklechefen eller av denne utsedd persn genmför samtal enskilt med den sm blivit kränkt/de sm blivit kränkta 2. Sedan utreds händelseförlppet, genm att föra samtal med alla parter. Detta ska dkumenteras ch beskrivas så exakt sm möjligt. Denna dkumentatin förvaras inlåst. 3. Barnets vårdnadshavare kntaktas. Denna kntakt tas av försklechefen eller av denne utsedd persn.

10 Sida 10 (10) Åtgärda 1. Försklechef gör en bedömning m plisanmälan/kntakt med sciala myndigheter behöver göras. 2. I samråd med berörda parter gör försklechef eller av denne utsedd persn en akut åtgärdsplan för att stppa kränkningarna. Denna förvaras inlåst. 3. Vårdnadshavare infrmeras alltid m de åtgärder sm vidtagits. Följa upp 1. Försklechef eller av denne utsedd persn är ansvarig för att följa upp eller utvärdera åtgärderna ch de fattade besluten. 2. Två veckr efter att planen upprättats ska ett uppföljningssamtal hållas, för att se m åtgärderna har haft effekt. 3. Om prblemen kvarstår kallas berörda parter till ett samtal med försklechef ch ytterligare åtgärder genmförs, exempelvis anmälan till sciala myndigheter ch/eller plis 4. Återkppling sker till berörd persnal så frt sm möjligt på närmaste möte. Försklechefen är ansvarig. Kränkningar barn emellan sm inte är så allvarliga att de anses behöva rutinen van: 1. Den persn sm upptäcker kränkningen stppar den. 2. Persnen utreder därefter händelseförlppet genm att föra samtal med alla parter m vad sm hänt, hur de inblandade känner sig ch hur det kan lösas (Charliemetden). Västra Bagarmssens försklr Bx Jhanneshv Telefn stckhlm.se

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Hörnet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Hörnet Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (13) Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Hörnet En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Smassens förskola Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Smassens förskola Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling Smassens förskla Plan mt diskriminering ch kränkande särbehandling Planen mfattar utbildning för barn i åldrarna 1-5 år Läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Smassensförskla

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sfia Försklr Sida 1 (9) 2015-05-05 Likabehandlingsplan/Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015 Försklan Äventyret Inledning Följande plan, med förebyggande arbete,

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 1. Grunduppgifter... 3 2. Igelkottens mål och vision.. 3 3. Igelkottens policy. 3 4. Definitioner av begreppen...4

Läs mer

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kullerbyttans förskola 2015-2016 Plan mot kränkande behandling Detta är en information till dig som har ditt barn på Kullerbyttans förskola i Frostkåge. På vår förskola tillämpas

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Tallbackens förskola 2013/2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Tallbackens förskola,

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande Likabehandlingsplan Gredelby Förskola 2014-2015 Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. BAKGRUND Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Läsåret 2013-2014. Kronängs förskola

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Läsåret 2013-2014. Kronängs förskola Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Kronängs förskola Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för Mullsjö kommuns förskolor VISION Alla på förskolan skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Förskolan Skeppet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Förskolan Skeppet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Östra Söders försklr Sida 1 (14) 2016-01-01 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Likabehandlingsarbetets ramverk

Likabehandlingsarbetets ramverk Bilaga till Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Stureby förskolor 2013 Likabehandlingsarbetets ramverk - Lagar och begrepp Innehåll Likabehandlingsarbetets ramverk... 3 Lagstiftning...

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Brännans förskoleområde. Melodivägens förskola

Brännans förskoleområde. Melodivägens förskola Del 1 Brännans förskoleområde Melodivägens förskola Läsåret 2015-2016 2015-08-14 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäddans förskola Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Förskoleavdelningen PLAN FÖR LIKA BEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2014 FÖRSKOLAN UGGLAN

Förskoleavdelningen PLAN FÖR LIKA BEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2014 FÖRSKOLAN UGGLAN Förskoleavdelningen 140212 PLAN FÖR LIKA BEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2014 FÖRSKOLAN UGGLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer