Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport; årsredovisning Norra Västmanlands samordningsförbund"

Transkript

1 () Biaga KS 2013/154/ MISSIV JUNEANN WINCENT DIREKT: KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyresen SALA KOMMUN Kornmunstvresens förvatning nt O MISSIV Rapport; årsredovisning Norra Västmanands samordningsförbund Bakgrund Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund avseende 2012 faststädes 18mars Årsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen i samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro i att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för 2012 var 7 mkr, men verksamheten gick med ett underskott på kr. Det egna kapitaet uppgick vid ingången av år 2013 ti kr. Den fortsatta inriktningen är att bida en EV-pattform tisammans med samordningsförbunden i Uppsaa, Västmanand och Södermanand. FÖRSLAG TILL BESLUT Ledningsutskottet föresår att kommunstyresen hemstäer att kommunfumäktige besutar att godkänna rapporten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING j uneann Wincent Tf kommunchef

2 Biaga KS 2013/154/2 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink % O L3. '~?-:-..," 6 Årsredovisning år 2012 Samordnare Jonas Wes och förvatningsekonom Uf Wa redogör för årsredovisning januari ti 31 december Arsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för år 2012 var kronor. Resutatet per den 31 december 2012 visade ett underskott på kronor. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti kronor vid ingången av år Samordningsförbundet minskade successivt det egna kapitaet med besut om atfer insatser under år 2012 jämfört med föregående år. Besut. Arsredovisning år 2012 faststäs. 2. Arsredovisningen överämnas ti huvudmännen. skickas ti: Huvudmännen Sociaförvatningens ekonomiavdening i Fagersta kommun Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Norro Vii;;mHd;~nd SAMORDNINGSFÖRBUND Pats och tid Besutande Kommunhuset i Surahammar, k Henry Komuainen, Försäkringskassan, ordförande, 3-4 Linnea Landersted t, Langstinget Västmanand, edamot, ordförande 2, 5-14 Peruia Daniesson, tjänstgörande ersättare Skinnskattebers kommun Eva Påsson, edamot Norbergs kommun Heena Skagerberg, edamot Fagersta kommun Karin Karsson, edamot Saa kommun Britt-Inger Fröberg, edamot Surahammars kommun, 8-14 Annie R u bensson, edamot Arbetsförmedingen Övriga detagande Anders Ryde, ersättare Landstinget Västmanand Anita Lija-Stenhom, ersättare Fagersta kommun Peter Moin, ersättare Saa kommun Jonas Wes, samordnare, sekreterare 9-14 Uf Wa, förvatningsekonom Fagersta kommun, 1-8 Ua Långbacka, sekreterare, 1-8 Utses att justera Eva Påsson Justeringens tid och pats Underskrifter Såreterare Ordförande Justerande.. '.f!!v.(/.c,~.r.~{} Paragrafer 1-14 Ua Långbacka./..,,::.~:C:c:r~::~~{../.~:::(.. c:l'd.::.i{~0;-;i.7~{:c:?i,;.t.j/r'c!!-j. H'f~?' KoqJ.it7.'Y~12_ 1,3-4 Linnea Landerstedt 2, (~~:f.' t ~: { ;(.. ~~.... Eva Påsson ANSLAG/BEVIS Protokoet är justerat. Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdatum Datum för ansags uppsättande Förvaringspats för protokoet Underskrift Norra Västmanands Samordningsförbund Datum för ansags nedtagande Sociaförvatningen i Fagersta kommun./ '. ( 1 ' ~:v ~ta i'idc CUiwJ,,.,i,0./:....J..... Ua Långbacka Utdragsbestyrkande

4 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf Va av ordårande Vice ordförande Henry Komu1ainen öppnar mötet och häsar väkommen ti årets första möte. Med anedning av att Agneta Feismark avsagt sig uppdraget som edamot och ordförande i styresen ska en ny ordförande utses. Landstingsfumäktige i Västmanand vade 20 februari 2013 Linnea Landersted t ti ny edarnot i styresen efter Agneta Feismark. Enigt Norra Västmanands Samordningsförbunds förbundsordning utser styresen band sina edamöter ordförande för mandatperioden. Henry Komuainen stäer fråga om styresen önskar avgöra frågan om ny ordförande vid dagens sammanträde eer hänskjuta frågan ti nästa sammanträde. Ledamot Karin Karsson, Saa, meddear att styreserepresentanterna från Saa, Surahammar och Hastahammar diskuterat ärendet och besutat nominera Linnea Landersted t som ny ordförande i samordningsförbundet. Ledamöterna Heena Skagerberg, Fagersta kommun, Eva Påsson, Norbergs kommun och Pernia Daniesson, Skinnskattebergs kommun, yrkar bifa ti Karin Karssons försag. Besut Linnea Landersted t, Landstinget Västmanand, väjs ti ordförande för resterande mandatperiod med samma deegationsrätt som sin företrädare. Skickas ti: Berörd Lönekontoret Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 2 Dagordning Dagordningen föredras och godkänns utan försag ti tiägg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 3 Föregående protoko Styreseprotokoet genomgås. Besut Protokoet noteras och äggs ti handingarna.,,,.~ :.d:~-sgn "., '~ /_

7 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 4 Ordf"orandebesut Vice ordförande Henry Komuainen redogör för ordförande besut. Besut Ordförandebesuten noteras och äggs med godkännande ti handingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Samman trädesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 5 Årsredovisning år 2012 Samordnare Jonas Wes och förvatningsekonom Uf Wa redogör för årsredovisning januari ti31 december Arsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsforbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för år 2012 var kronor. Resutatet per den 31 december 2012 visade ett underskott på kronor. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti kronor vid ingången av år Samordningsförbundet minskade successivt det egna kapitaet med besut om atfer insatser under år 2012 jämfört med föregående år. Besut. Arsredovisning år 2012 faststäs. 2. Arsredovisningen överämnas ti huvudmännen. Skickas ti: Huvudmännen Sociaförvatningens ekonomiavdening i Fagersta kommun Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Samman trädesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 6 Internkontro styresen besutade 16mars att väja Karin Karsson, Saa kommun, och Mariette Sjöund, Hastahammars kommun, som representanter i den interna kontrogrupper för åren Karin Karsson och Mariette Sjöund får i uppdrag att ti nästa möte ämna försag på ämnesområden för närmare granskning under år Besut Försag på ämnesområden för närmare granskning presenteras på nästa möte. Skickas ti: Berörda Justerandes s1gn ',-.o',cc-:'-o'i- / _/ 1 f

10 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 7 Leasingbien Gäande avta för easingbien upphör 31 jui Samordnare Jonas Wes får i uppdrag att begära in offerter på oika aternativ på en mijöbi och återkomma ti styresen ti nästa möte med försag. Besut Jonas Wes fär i uppdrag att begära in offerter enigt framagt försag och redovisa försagen vid nästa möte. Skickas ti: Samordnaren Justerandes s1gn --::--'

11 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 8 Fortsatt inriktning EU-pattform samordningsforbunden Uppand, Västmanand och Sörmand Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. EU-pattformen ska fördjupa förbundens kompetens inom EU-området i syfte att med stödaveu-mede förbättra möjigheterna för utsatta grupper band unga, invandrare och personer med ångvarig arbetsöshet att få en sjävståndig tivaro. För att gå vidare föresås att en arbetsgrupp bestående av två personer från respektive förbund, en tjånsteman och en styreserepresentant. Samordningsförbundet RAR är sammankaande. När samtiga förbund tagit stäning sammankaas gruppen. Försag framäggs att Jonas Wes väjs som tjänsteman och ordförande Linnea Landersted t som styreserepresentant med vice ordförande Henry Komuainen som ersättare. Besut Jonas Wes väjs som tjänsteman och ordförande Linnea Landerstedt som styreserepresentant med vice ordförande Henry Komuainen som ersättare. Skickas ti: Berörda Juster~des s1gn,...-_-! -~ -...;._..-

12 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 9 Havårsrapporter från Samordningsteamen samt sutrapporter från externa medbedömare Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. Samtiga samordningsteam rapporterar om fortsatt stark verksamhetsutvecking och bra resutat från detagarna. Vissa probem med sårbarhet i personagruppen redovisas, särskit i Saa och i Hasta/ Sura. Extern medbedömning från Berth Danermark och Urika Engund från Örebro universitet samt från utvärderare Marita Massberg bekräftar utveckingen. Danermark och Engund menar b. a. att Samverkan har utveckats inom ett ferta områden. Ett systematiskt arbete har ett ti en fungerande samverkan Arbetssättet uppevs som effektivt och strukturerat Ledningen har ett stort ansvar och stor betydese för hur samverkan fungerar Det har bivit ett ökat fokus på mågruppen Avsaknaden av en centra aktör har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Vissa oikheter mean de invoverade aktörerna har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Band rekommendationerna för det fortsatta arbetet pekar Danermark och Engund på Att fortsätta utvecka samverkanskompetens på edningsnivå Att ta fram mätbara indikatorer på utveckingen av integrerad samverkan Att ta fram mätbara centraa indikatorer på förändringar för mågruppen Att förmeda en tydigare bid av vad integrerad samverkan står för I sutrapporten från u tvärderare Marita Mossberg kan man äsa att ''aa i teamen och runt omkring är mycket engagerade och tar stort ansvar för sina oika uppgifter. Personaen i teamen är mycket kompetenta och vi verkigen varje detagares bästa. Det märks också att verksamheten kontinuerigt är under utvecking eftersom nya ideer hea tiden tas upp och diskuteras vid styrgruppsmötena." Massberg rekommenderar parterna under 2013 att:. Skapa förtroende för teamens arbetssätt genom bra u ppföijning och Information 2. Ta vara p~ forsag ti praktiska förbättringar av verksamheten och se om de ir reaiserbara 3. Fortsätta integreringsarbetet genom att invovera handäggarna mer i nätverk runt detagarna Justerandes sign UtdragsbestyTkande /. '

13 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 9 forts. Besut Rapporterna noteras och äggs ti handingarna. Justerandes sign ;;~;.:J /',ii Utdragsbestyrkande

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Biaga KS 2013/154/1 Kommunstyresen 1(1) MISSIV JUNEANN W!NCENT DIREKT' SALAKOMMUN Kommunstvresens förvatning Ink O MISSIV Rapport; årsredovisning Norra Västmanands samordningsförbund Bakgrund Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund avseende 2012 faststädes 18 mars Årsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen i samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro i att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för 2012 var 7 mkr, men verksamheten gick med ett underskott på kr. Det egna kapitaet uppgick vid ingången av år 2013 ti kr. Den fortsatta inriktningen är att bida en EV-pattform tisammans med samordningsförbunden i Uppsaa, Västmanand och Södermanand. FÖRSLAG TILL BESLUT Ledningsutskottet föresår att kommunstyresen hemstäer att kommunfumäktige besutar att godkänna rapporten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING ) uneann Wincent Tf kommunchef

15 Biaga KS 2013/154/2 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning ~k f 5..0L3. <')., :~:7 6 Årsredovisning år 2012 Samordnare Jonas Wes och förvatningsekonom Uf Wa redogör för årsredovisning januari ti 31 december Arsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för år 2012 var kronor. Resutatet per den 31 december 2012 visade ett underskott på kronor. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti kronor vid ingången av år Samordningsförbundet minskade successivt det egna kapitaet med besut om atfer insatser under år 2012 jämfört med föregående år. Besut. Arsredovisning år 2012 faststäs. 2. Arsredovisningen överämnas ti huvudmännen. Skickas ti: Huvudmännen Sociaförvatningens ekonomiavdening i Fagersta kommun Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande j_; :..

16 Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Norra Väo!\.niands SAMORDNINGSFÖRBUND Pats och tid Besutande Kommunhuset i Surahammar, k Henry Komuainen, Försäkringskassan, ordförande, 3-4 Linnea Landersted t, Langstinget Västmanand, edamot, ordförande 2, 5-14 Pernia Daniesson, tjänstgörande ersättare Skinnskatte bers kommun Eva Påsson, edamot Norbergs kommun Heena Skagerberg, edamot Fagersta kommun Karin Karsson, edamot Saa kommun Britt-Inger Fröberg, edamot Surahammars kommun, 8-14 Annie Rubensson, edamot Arbetsförmedingen Övriga detagande Anders Ryde, ersättare Landstinget Västmanand Anita Lija-Stenhom, ersättare Fagersta kommun Peter Moin, ersättare Saa kommun Jonas Wes, samordnare, sekreterare 9-14 Uf Wa, förvatningsekonom Fagersta kommun, 1-8 Ua Långbacka, sekreterare, 1-8 Utses att justera Justeringens tid och pats Underskrifter sekreterare Eva Pässon.,, f. ' 1 U..bv d cvnc; 'at,l'j ' ' Ua Långbacka... Paragrafer 1-14 Ordförande /.~. _, "' // ; _L:\-.. >' -~./). j_.,/ './: C:r'"" -;/. /Y --?,/'1/ Cv~.t.::tc: (-",. -. A'Zi-t--t:d.:tU~tt:--/. y'., :-:_ ~ ~ ~r ~--'.. ft-e~!.~o'r:vr~~!.~ 1,3-4 Linnea Landerstedt 2, 5-14 Justerande.;. ; :>:>f.'.\ /,,,-~;, ;,,-f: ooo.",, ' '' '' Eva Pässon ANSLAG / BEVIS Protokoet är justerat. Justeringen har tikännagivits genom ansag Organ Sammanträdesdat'J.m Datum för ansags uppsättande Förvfu-ingspats för protokoet Underskrift Norra Västmanands Samordningsförbund Datumför ansags nedtagande Sociaförvatningen i Fagersta kommun {. ' '... LW~:'::...-~:. 0?7.j.'?..~~-~~~:~<...:... Ua Långbacka Utdragsbestyrkande

17 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf Va av ordrorande Vice ordförande Henry Komuainen öppnar mötet och häsar väkommen ti årets första möte. Med anedning av att Agneta Feismark avsagt sig uppdraget som edamot och ordförande i styresen ska en ny ordförande utses. Landstingsfumäktige i Västmanand vade 20 februari 2013 Linnea Landersted t ti ny edamot i styresen efter Agneta Feismark. Enigt Norra Västmanands Samordningsförbunds förbundsordning utser styresen band sina edamöter ordförande för mandatperioden. Henry Komuainen stäer fråga om styresen önskar avgöra frågan om ny ordförande vid dagens sammanträde eer hänskjuta frågan ti nästa sammanträde. Ledamot Karin Karsson, Saa, meddear att styreserepresentanterna från Saa, Surahammar och Hastahammar diskuterat ärendet och besutat nominera Linnea Landersted t som ny ordförande i samordningsförbundet Ledamöterna Heena Skagerberg, Fagersta kommun, Eva Påsson, Norbergs kommun och Pernia Daniesson, skinnskattebergs kommun, yrkar bifa ti Karin Karssons försag. Besut Linnea Landersted t, Landstinget Västmanand, väjs ti ordförande för resterande mandatperiod med samma deegationsrätt som sin företrädare. Skickas ti: Berörd Lönekontoret Akten Justerandes sign ~~- / /. ' ') UtdragsbescyTkande

18 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 2 Dagordning Dagordningen föredras och godkänns utan försag ti tiägg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Samman trädespro to ko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 3 Föregående protoko styreseprotokoet genomgås. Besut Protokoet noteras och äggs ti handingarna. '" ~ ~_._::~sgn ' ~ _.. _.-_- _./ /.

20 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 4 Ordf"<>randebesut Vice ordförande Henry Komuainen redogör för ordförande besut. Besut Ordförandebesuten noteras och äggs med godkännande ti handingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 5 Årsredovisning år 2012 Samordnare Jonas Wes och förvatningsekonom Uf Wa redogör för årsredovisning januari ti 31 december Arsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för år 2012 var kronor. Resutatet per den 31 december 2012 visade ett underskott på kronor. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti kronor vid ingången av år Samordningsförbundet minskade successivt det egna kapitaet med besut om atfer insatser under år 2012 jämfört med föregående år. Besut. Arsredovisning är 2012 faststäs. 2. Arsredovisningen överämnas ti huvudmännen. Skickas ti: Huvudmännen Sociaförvatningens ekonomiavdening i Fagersta kommun Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotokoi Sammanträdesdatum Sida Nvsf 6 Internkontro Styresen besutade 16mars att väja Karin Karsson, Saa kommun, och Marietie Sjöund, Hastahammars kommun, som representanter i den interna kontrogrupper för åren Karin Karsson och Mariette Sjöund får i uppdrag att ti nästa möte ämna försag på ämnesområden för närmare granskning under år Besut Försag på ämnesområden för närmare granskning presenteras på nästa möte. Skickas ti: Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotokoii Sammanträdesdatum Sida Nvsf 7 Leasingbien Gäande avta för easingbien upphör 31 jui Samordnare Jonas Wes får i uppdrag att begära in offerter på oika aternativ på en mijöbi och återkomma ti styresen ti nästa möte med försag. Besut Jonas Wes får i uppdrag att begära in offerter enigt framagt försag och redovisa försagen vid nästa möte. Skickas ti: Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 8 Fortsatt inriktning EU-pattform samordningsårbunden Uppand, Västmanand och Sörmand Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. EV-pattformen ska fördjupa förbundens kompetens inom EU-området i syfte att med stödaveu-mede förbättra möjigheterna för utsatta grupper band unga, invandrare och personer med ångvarig arbetsöshet att få en sjävständig tivaro. För att gå vidare föresås att en arbetsgrupp bestående av två personer från respektive förbund, en tjänsteman och en styreserepresentant. Samordningsförbundet RAR är sammankaande. När samtiga förbund tagit stäning sammankaas gruppen. Försag framäggs att Jonas Wes väjs som tjänsteman och ordförande Linnea Landersted t som styreserepresentant med vice ordförande Henry Komuainen som ersättare. Besut Jonas Wes väjs som tjänsteman och ordförande Linnea Landerstedt som styreserepresentant med vice ordförande Henry Komuainen som ersättare. Skickas ti: Berörda -v,

25 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 9 Havårsrapporter från Samordningsteamen samt sutrapporter från externa medbedömare Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. Samtiga samordningsteam rapporterar om fortsatt stark verksamhetsutvecking och bra resutat från detagarna. Vissa probem med sårbarhet i personagruppen redovisas, särskit i Saa och i Hasta/ Sura. Extern medbedömning från Berth Danermark och Urika Engund från Örebro universitet samt från u tvärderare Marita Mo ss berg bekräftar utveckingen. Danermark och Engund menar b. a. att Samverkan har utveckats inom ett ferta områden. Ett systematiskt arbete har ett ti en fungerande samverkan Arbetssättet uppevs som effektivt och strukturerat Ledningen har ett stort ansvar och stor betydese för hur samverkan fungerar Det har bivit ett ökat fokus på mågruppen Avsaknaden av en centra aktör har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Vissa oikheter mean de invoverade aktörerna har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Band rekommendationerna för det fortsatta arbetet pekar Danermark och Engund på Att fortsätta utvecka samverkanskompetens på edningsnivå Att ta fram mätbara indikatorer på utveckingen av integrerad samverkan Att ta fram mätbara centraa indikatorer på förändringar för mågruppen Att förmeda en tydigare bid av vad integrerad samverkan står för sutrapporten från utvärderare Marita Iv!ossberg kan man äsa att "aa i teamen och runt omkring är mycket engagerade och tar stort ansvar för sina oika uppgifter. Personaen i teamen är mycket kompetenta och vi verkigen varje detagares bästa. Det märks också att verksamheten kontinuerigt är under utvecking eftersom nya ideer hea tiden tas upp och diskuteras vid styrgruppsmötena." Iv!ossberg rekommenderar parterna under 2013 att:. Skapa förtroende för teamens arbetssätt genom bra uppföjning och tnformation 2. Ta vara på försag ti praktiska förbättringar av verksamheten och se om de är reaiserbara 3. Fortsätta integreringsarbetet genom att invovera handäggarna mer i nätverk runt detagarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande '

26 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 9 forts. Besut Rapporterna noteras och äggs ti handingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf O Utvärdering av integrerad samverkan Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. Samarbete har inetts med Samordningsförbundet Östra Östergötand och Samordningsförbundet Huddinge(Botkyrka/Saem kring en gemensam utvärderingsansats för att veta om integrerad samverkan ger de fördear de hoppas att det ska ge. Tre möten har skett sedan i höstas och en pan har presenterats som handar om att des ta fram en ramberättese från vardera förbund om vad förbundet menar med integrerad samverkan, hur den hamnade där och vika fördear man hoppas se som en föjd av strategin. Vidare tar panen upp att undersöka gemensamma indikatorer för integrerad samverkan och eventuet söka stöd från forskarsamhäet att ta fram det. För det tredje vi tjånstemannagruppen gärna undersöka oika instrument som kan föja hur individens behov tifredstäs. Ett exempe är SRS/ORS som Samordningsteamen använder men det kan fmnas fer. För det fjärde kan uppbyggnaden av mötespatser för fortsatt diskussion av utvärdering koppat ti integrerad samverkan behövas för att utvecka arbetet. Det kan ske både virtuet (ex via sociaa medier) eer fysiskt i nätverksarbete eer via konferenser och seminarier. Styresen diskuterade dessa försag. I diskussionen yfter vice ordförande Henry Komuainen att det är angeäget att studera den enskides väg i systemet och hur den underättas av en mer integrerad organisering. Även intressant att studera de som hoppar av tidigt, de s.k. dropouts. Detta skue kunna vara en indikator som kan bero på fera oika saker. Intressant att veta hur myndigheterna hantera\ individens behov, kanske myndigheterna ära av brukarna på något sätt. Besut Samordnare Jonas Wes får fortsatt stöd att jobba med utvärderingsfrågan samt att rapportera ti presidiet efterhand. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammai trädesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 11 Aktiviteter apri-september 2013 Samordnare Jonas Wes föredrar ärendet. Ett anta aktiviteter är panerade under året enigt föjande: 8 apri 22 apri 22 apri 22 maj 11 juni 3 september 9 september 16 september Möte med revisorerna (presidiet kaade) Möte med änets riksdagsedamöter (aa i styresen väkomna) Samråd med huvudmännen (aa väkomna) styresemöte skinnskatteberg Konferens integrerad samverkan (aa väkomna) Utbidningsdag för styreserna i änet med Marie Fridof (aa väkomna) styresemöte Nätverksmöte integrerad samverkan Samordnaren ade ti även 1-3 oktober, konferensen Lösningsfokuserade edtrådar samt oktober, NNS höstkonferens. Besut Informationen äggs ti handingarna.. -.-"1

29 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 12 Iniår höstens paneringsdag Dag är ännu inte bestämt när styresens paneringsdag ska ske i höst. Diskussion om var det ska vara andade i ett försag om Ramnäs konferens. Dagen bestäms av presidiet och tas upp vid nästa styresemöte. Besut Nästa paneringsdag för styresen hås i Ramnäs och dag bestäms av presidiet med rapport vid nästkommande styresemöte. Justerandes srgn ;----

30 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 14 Övriga frågor Besut Avtackning av tidigare ordförande Agneta Feismark Vice ordförande Henry Komuainen får i uppdrag att kommunicera med Agneta och se om hon kan bi avtackad i samband med nästa styresemöte.

31 Norra Västmanands SAMORDNINGSFÖRBUND Norra Västmantands Samordningsförbund Norbergsvägen Fagersta Teefon: , E-post ord ni ng n v.b ogs pot. c om www. face book. com/n orrava st m a n a ndssa m ord n n g s forbu n d ARSREDOVISNING Januari- December 2012 s, x.,) IC'?-A i (_)/ "Ating här iir_fdr mig. Och jag gör bara saker for mig och sånt som hjåpl"r mig" Detagare Samordningsteam Saa, från hösten 2012 student vid Tärna fokhögskoa "Jag är öppen med vika psykiska funktionshinder jag h.arf _for när arbetsknnzraterna vet om min probematik så bir det inte tinågra oösbara hinder på arbetspatsen. På mitt nuvarande arbete är det någon sonz åker med mig i hissen än så änge, for en dng kommer jag att göra det sjäv, ikaså kammet jag att våga åka båt och åka tikea och handa." Arbetstagare Fagersta, före detta detagare i Samordningsteam FNS, 2012 "Personaen där bemötte en med respekt och dd vä..yte sjävfdrtroendet, n-um bev trodd på och det fanns bra aktiviteter i teamet" Arbetstagare Kobäck om sin tid som detagare i Samordningsteam Hasta/Sura, 2012

32 Sammanfattning Norra Västmanands Samordningsförbund redovisar årsutfa för perioden mean den januari ti den 31 december Denna årsrapport innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet varit ett år som kan sammanfattas i föjande fem ptmkter: Aa må och aktiviteter i styresens verksamhetspan har uppfyts Tre pågående samordningsteam (med stöd och finansiering från förbundet) har pågått under året med sammanagt 155 detagare och mycket bra resutat- 76 % avsutade med positiva utfa 18 utbid..'ingsinsatser riktade mot persona hos myndigheter med sammanagt 650 detagare - en kraftig ökning jämfört med föregående år Två utvärderingsinsatser har pågått under Insatsen extern medbedömning av samordningsteamen visar att teamen och dess edning utveckar en fungerande och systematisk samverkan Två insatser för en inkuderande arbetsmarknad har pågått under Ung Kraft och Stöd ti sociat företagande Det ekonomiska resutatet per den 31 december 2012 är kr. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti..j: kr vid ingången av 2013.

33 Syftet med samordningsförbundets verksamhet Norra Västmanands Samordningsförbund är ett fristående organ för möjiggörande av samordnade rehabiiteringsinsatser, både operativt och strukturet, samt för utvecking av samarbetet mean partema inom rehabiiteringsområdet Enigt förbundsordningen och agstiftningen (2003:1210) ska den finansiea samordningen underätta eer förbättra möjigheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjighet ti egen försörjning. FörbLmdet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utvecking av verksamheten. Förarbetena tiagstiftningen betonar två syften: Det sh-ukturövergripande arbetet Det individ- och personainriktade arbetet I det strukturövergripande arbetet betonas samordningsförbundet som en motvikt ti samhäets sektorisering. En finansie samordning samt en gemensam och sjävständig besutsfunktion tihör de mest basaa de ama i det sh-ukturövergripande arbetet. Det svenska väfärdssamhäet är sektoriserat med bla. en ång tradition av sjävständiga myndigheter. Detta har varit framgångsrikt för uppbyggnaden av väfärden i Sverige och organiseringen av den. Sektoriseringen har dock en baksida för dem som är beroende av att samhäets stöd är samordnad och sammanhåen. Det gäer t.ex. individer med neuropsykiatriska ftmktionshinder, unga vuxna med diffus psykosocia probematik, invandrare med ohäsaprobematik och individer som har varit sjukskrivna och/eer arbetsösa tmder ång tid. Sam.ordningsförbtmdet har en viktig roh att vara med att identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för dessa grupper i det okaa samhäet. Ä ven personariktade är viktiga för den finansiea samordningen. För att yckas behövs insatser för att stimuera nytänkande och innovation, samordnad edning och styrning samt gemensarrona förhånings- och arbetssätt samt teamsamarbete. 2

34 styresens arbete Styresen är samordningsförbundets högsta besutande och förvatande organ som har ansvar för förbundets utvecking och ekonomi. Styresens arbete regeras des i förbundsordningen och des i ett av styresen faststäd regemente. Styresen består av 18 edamöter utsedda av medemmarna. Nedan föjer styresens sarrunansättning den 31 december 2012: > :......i... {.... '. 0. Feismark, ordförande Anders Ryde Henry Komuainen, vice ordf. Kauko Leppää Heena skagerberg Eva Påsson Roger Ingvarsson Karin Karsson Mariette Sjöund Britt-Inger Fröberg Stefan Svensson Nickas Lantz An i ta Lija-Stenhom' Torsten Jansson Femia Daniesson Peter Moin Reijo T arkka Richard With Styresen har sammanträtt fem gånger under året samt har haft en änsgemensam utbidningsdag samt ett paneringsmöte under hösten. Under vårens första möte besöt styresen att finansiera en utökning av tjänsterna i Samordningsteam FNS, fastst:ia regemente för konh ou av ekonomiska tran.">aktioner, faststäa kommunikationspan samt tog fram försag ti en reviderad förbundsordning för samordningsförbundet att presentera för huvudmännen. styresen besöt även att stödja två utbiidr-j.ngsinsatser: grundutbidning i ösningsfokus 10 och utbidr-j.ng i motiverande samta. varens andra möte besöt styresen att stäa sig bakom en ansökan ti Landstinget Västmanand för ett utvärderingsprojekt om metoderna Motiverande samta (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt (LF). Styresen städe sig också bakom finansiering av projektet Ung Kraft, ett arbetsmarknadsinriktat projekt med syfte att arbetsmarknaden bir mer öppet och positivt tiii att ta emot unga funktionshindrade för att utvidga arbetsmarknaden för denna grupp. : \Jickas Lantz utst!gs av Arbetstörmedingen ti ny ersättare tt.o.m. 21 augusti De.ssförirman Y<r Carina Bergm.m ersätto.re. ';\nita Lija-Stenhom utsitg:s av F«gersta kommun ti ny ers.:ittare ir.o.m. 2-± apri Dessförinn«n var Kristina Heman ersättare 3

35 Vid somrnarens möte meddeades besut fr<in Landstinget Västmanand om stöd för utvärderingsprojektet LF/ivi SLnt sty'resen städe sig bakom pit förra mötet. Arbetsgivarfrågor kring samordnartjänsten avhandades och styresen tog besut om utbidningsstöd ti sociat företag Strömsbacka Återvinning i Saa. Styresen fick en derapport frå.n den pågitende externa medbedömningsprocessen. Höstens inedande möte ägnades ti stor de uppföjning av Sam.ordningsteamens tre verksamheter där förbundet är huvudfinansiär. Årsrapporterna bev ordentigt beysta och besut om budget togs för Samordningsteamen för Styresen besutade att finansiera utbidningsinsatsen Sen:Unarium Lösningsfokuserade grupper. Pa höstens sista möte besutade styresen om verksamhetspan och budget för Exempe på nyheter i verksamhetspanen är att verksamhetsinriktningen mot integrerad samverkan förtydigades. Styresens intemkontrogmpp redogjorde för sin rapport. Besut om förängning av Ung Kraft, start av en ny grundutbidningsomgång i ösningsfokus i början av Dessutom besut om extern medbedömning av samordningsteamens verksamhet under 2013 samt änsgemensamma utbidningsinsatser under Jv{ot integrerad samverkan Under året har inriktningen mot integrerad samverkan bivit at tydigare i styresens öpande arbete. Sedan några år tibaka har Norra Västmanands Samordningsförbund vat att ämna projektfinansiering som huvudsakig strategi för att finansiera och stödja samverkan kring personer som har samordnade rehabiiteringsbehov. Den nya strategin har, i efterhand, döpts ti "integrerad samverkjn" och åskådiggörs med föjande bid: I biden kan "S" stå för samverkansinsatser men det kan också stä för en person med samordnade rehabiiteringsbehov. Ti vänster visas hur samverkansinsatser och personer med samordnade behov tenderar att marginaiseras eer harnna i periferin i förhåande ti praxis, uppdrag och engagemang. Ti höger har istäet samverkan och individer med samordnade behov harrmat i centrum i myndighetemas gemensamma arbete. Både organisatoriskt och förhåningsmässigt är här aa dear av systemet aktiva och engagerade för mågntppen. Pien understryker att biden anger en önskad riktning. Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktn_ing. Den signaerar en önskan om ett fördjupat tistånd av samverkan mean myndigheterna, både kuturet och stn1khtret. Det är en uttaad samordningsstrategi. Den kännetecknas vidare av organiseringar som utgår från individers behov, där myndigheter och samhäe anpassar sina insatser tisammans med den enskide. Konkret har detta ett ti b. a. en ångsiktig satsning på de tre samordningsteamen inom samordningsförbundets geografiska område. Samordningsteamen är en pattform, en stadigvarande verksamhet, som drivs av 4

36 my11dighetema gemensamt och som ständigt anpassar sig ti rådande behov hos detagama och samh~iets krav. Ett Zf"!at uttryck för integrerad samverkan är den systematiska s.jtsningen pä gemensarnm.a utbidningar med ösningsfokuserad arbetssätt som en sammanhåande röd tdd i rehabiiteringsarbetet Under ci.ret har det ökade engagemanget \.Kh intresset för integrerw.d samverkan synts b.a. ett nytt nätverk mean ett tiota sa.rr~ordningsförbund som har träffats två ganger under 2012, presentationer pa konferens i O<.iord i september och en nordisk v,1färdskonferens i Göteborg i november. En s~irskid sida på hemsidan har skapats som samar resurser kring den framväxande strategin och mot sutet av dret skapades en Facebookgmpp. Fera förbund i Sverige tar iknande steg och förändrar sin strategiska inriktning för den finansiea samordningen. fvot sutet av året inedde samordningsförbundet ett tätare samarbete med två andra förbund kring utvärdering av integrerad samverkan och om (och hur) strategin ger de vinster som strategin antyder. "tv1ycket av det framväxande arbetet kring detta nya begrepp redovisasöpande på Samordningsboggen som förbundet d ri.ver samt en särskid sida på förbundets hemsida - httd:!/\v\vw.sarnordnin)wv.se/statisi.k/i.ntegreradsamverkan.shtm. 5

37 Aterkopping ti verksamhetspan, budget och besut om insatser under året Uppföjning av verksamhetspan Verksamhetspanen anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet för 2012 inom fyra måområden. Dessa fyra måområden förtydigar samordningsförbundets ro gentemot parterna, både dess utveckande och stödjande ro, samt att bygga vidare på det förbundet har ärt sig vara framg3ngsfaktorer för effektivt samordningsarbete. De fyra måomriden är ångsiktiga och strategiska ti sin karaktär. De innehåer, nedbnttet inom var och en, specifika ma och aktiviteter för arets arbete. Av sammanagt 19 stipuerade mit! och aktiviteter redovisas 16 som uppfyda och tre som devis uppfyda. Afäområde 1: Att utvecka samverkanskutur och hehetstänkande En utveckad samverkanskutur och hehetstänkande är antagigen den viktigaste tömtsättningen för en effektiv samverkan. Samtiga fyra må och aktiviteter för 2012 är uppfyda. Att aktivt stödja, både formea och informea, tvärsektoriea nätverk Att fortsätta inriktningen med arrangemang av gemensamma metod- och kompetensutveckingsinsatser Att arrangera, och ge möjighet för, fera seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutvecka samarbetet runt gemensamma måg1uppers behov Att ge och sprida information ti myndighetema om b. a. hur deras gemensamma ansträngningar har ett ti resutat och ärande Uppfyt. Förbundet är aktiv i fera oika arbetsgrupper och nätverk ok:.tt, regionat och nationet. Uppfyt U n der året tog denna inriktning ytterigare fart, bekräftat i en ökning av antaet insatser och anta detagare i gemensamma metod- och Uppfyt. Under året arrangerade 1 s.:tmordningsförbundet 16 av 18 samfinansierade metod- och kompetensutveckingsinsatser. Aa med fokus, på oika sätt, på att fånga upp, diskutera och vidareutvecka samarbetet för individer med samordnade behov. Uppfyt. Förbundet aktiv i att sprida information på hemsidan, boggen och med nyhetsbrev samt broschyrer. Nyhetsbrev pubiceras fym gånger under dret. Samordningsförbundet har även anserat en 1.\tid.omnide 2: Att utvecka struktur för samordning och innovation För att samordning ska utveckas behövs arenor och resurser som kan förvata och utvecka goda ideer. För både styresens arbete och utveckingsgruppen där förbundet möter medemsmyndigheterna är det viktigt att utvecka kapacitet som kan svara på nya utmaningar och probem. Samtiga sju må och aktiviteter för 2012 är uppfyda (5) eer devis uppfvda (2). 5

38 styresen Uppfyt. Förutom en särskid utbidningsdag för styresen med mycket gott resutat och detagande prägas styresens arbete av stor deaktighet och Att utvecka fonner för att fånga upp brukarperspektivet antingen genom enkäter, fokusgn1pp, brukamid och/eer uppsökande verksamhet via föreningar och organisationer Uppfyt. Fungerande fonner har utveckats oväntat via detagare inom Samordningsteamens verksamhet som har varit aktiva med att dea med sig av sina perspektiv personigen under oika möten under Även deaktighet på oika utbidningar har varit värdefut. Enkät utdead via samordningsteamen och d. en externa Att se över och utvecka ~ Att arrangera minst tvi! paneringsdagar för styrese och utveckingsgrupp gemensamt Att fortsättningsvis arbeta med omvärdsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund i syfte att utvecka verksamheten Att stödja utveckingsgruppen i arbetet med gemensmnma anayser och kartäggningar i syfte att utvecka samverkansinsatser vidare Att b Isammans med Väshnanands Kommuner och Landsting (VKL) arrangera konferenser och seminarier Devis uppfyt Arbete påbörjat på styresens ämnat att under Devis uppfyt. En paneringsdag har arrangere1ts i oktober. Däremot har fera seminarier erbjudits där representanter från styrese och har möts. Uppfyt. Förbundet akbv i nätverk, okat i änet, regionat i Östra WieHansverige och nationet bitde via NNS och med enskida förblmd. Aktiv i studie om årsredovisningar, och NNS arbetsgrupp med ISF". Uppfyt. Förbundet är sammankaiande i utveckingsgntppen och aktivt stödjande för denna gntpps utvecking. Gruppen har under året höjt ambitionen genom en handingspan. Kartäggning av ungdomsarbetsösheten i FNS under hösten. Uppfyt. Gemensamt arrangemang av seminarium om sociaa investeringsfonder, och seminarium om vttimnråde 3: Att stoåja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder Detta måomritde handar b.a. om att stödja och utvecka gemensam edning av insatser samt hur myndigheterna bäst möter individers behov av samordnad rehabiitering. Samtiga.tre må och aktiviteter för 2012 är uppfyda, dock en devis uppfyd. 7

39 processinriktat, stödj.:t och utvecka styrgrupper och samarbetet i de av samordningsförbundet finansierade insatserna Att stödja medemmamas arbete med behovsanayser som utgår från individens behov. Behovsanaysen ska fördjupas så att den fångar både kvantitativa och kvaitativa variaber Att kartägga och utreda samverkan enigt "tovfätaren". En viktig de av kartäggningen är att anaysera brister/möjigheter i samarbetet mean de fyra samverkande partema styrgrupper i insatser finansierade av samordningsförbundet Förbundet processedare vid paneringsdagar. Även aktiv i Uppfyt. Löpande i samordningsteamen görs anayser om det är rätt mågrupp som remitteras ti teamen. Särskid kartäggning av behoven görs i teamens he- och havårsrapporter, både kvaitativt och kvantitativt. r utveckingsgruppen bestädes och genomfördes en kvaitativ sh1die om ungdomsarbetsösas behov i FNS. Kontinuerig diaog i utveckingsgruppen under året om oika behov av Devis uppfyt. Den åriga kartäggningen av samverkan som förbundet gör bev ej kar under Däremot har den i stor mån ersatts av den externa medbedömningens utvärderingsarbete som öpande har föjts teamens och arbete under A1d.omrdde 4: Att stödja myndighetemas arbete med gemensam resutatredadisning och incitamentfät samderkan Partsgemensam rapportering och utvärdering är grundäggande för att utvecka samverkan Angsiktigt Gemensamma må, överenskommen uppfattning av vad ett gott resutat/utfa skue vara samt förhöjda incitament för samverkan är viktigt för samordningsförbundet att stödja. Samtiga fem må och aktiviteter för 2012 är uppfyda. Att fortsättningsvis bevaka, sprida och anaysera försörjningsmåttet. Att stödja utvärderingsarbetet hos medemsorganisationerna Att stödja strategisk kompetensutvecking Uppfyt. Forsö~ningsmåttet sammanstäs och redovisas varje kvarta i styresearbetet och på hemsidan och via nyhetsbreven. Sprids också via mai ista. Under året arrangerades ett seminarium om försörjningsmåttet tisanunans med änets två andra samordningsförbund och med RAR Sörmand. Uppfyt. Samordningsförbundet har finansierat utbidning i samhi:isekonomisk uhrärdering och varit aktiv som stöd i förarbetena ti Uppfyt. Samordningsförbundet har under ä re t finansierat en särskid certifieringsutbidning i samhäsekonomisk utvärdering. Fertaet av förbundets utbidningar är strategiska

40 Ä.tt aktivt bestäa utvärdering och, om möjigt undersöka möjigheterna ti samfäda bestäningar av utvärderingar med andra samordningsförbund eer myndigheter Att, i den mån det är möjigt, främja arbetet för impementering av framg3ngsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten och i samverkan Uppfyt. Under aret hor förbundet bestä t utvärdeting via Öre'ro universitet och en enskid utvärderare. Under hösten har samarbete inetts med Samordningsförbundet Huddinge/Botkyrka/Saem och Samordningsförbtmdet Östra Östergötand om en gemensam utvärderingsansats för integrerad samverkan. Uppfyt. Impementering är mer av en process numera då förbundets stöd och finansiering sker huvudsakigen via Samordningsteamens insatser och via utbidningsinsatser. Genom teamen utveckas nätverk med professionea och här har förbundet utveckat stöd som förstärker Insatsredovisning. individinriktade insatser Under 2012 har fyra insatser finansierats med stöd från samordningsförbundet Samordningsteamen är en gemensam pattform,. ett myndighetsövergripande samarbete som hanterar individer med samordnade rehabiiteringsbehov, deras steg mot arbetsmarknaden och koordinering av myndigheters insatser. Samordningsteamen är stadigvarande insatser gemensamt drivna av de ingående myndighete ma. 'v1er information om samordnjngsteamen finns i biaga 1. Under 2012 har SS personer omfattats av dessa insatser. Ökningen jämfört med föregående :r beror tistörsta de av att 2011 var ett nystartsår och att dessa insatser startades u p p under itrel Statistiken redovisas i nedan..st3ende tabeu och i biaga : Insatser Snitt id Detagare med- Detagare Detagare bidtag. kv:iruiot märt 8 av 14 avsutade detagare som Samordningswam FNS 56 5,0 år fuföjde insatsen nådde positivt utfa (57%) 17 av 20 avsutade detagare som Samordningsteam Saa -!9 3,5 ar fuföjde insatsen nadde positivt utfa (S5 %) 10 av 15 avsutade detagare som 50 4,0 Jr fuföjde insatsen nådde positivt utfa (67 %) Anta detagare och resutat är integrerade i samordningsteamens redovisade resutat ovan 35 av 49 avsutade detagare som 155 4,8 år fuföjde ins~tsema nådde positivt (57 ~' (43%) utfa (76 '0} ~------~--~" ~--- 9

41 Insatsredovisning. personainriktade insatser Under 2012 har arton utbidningsinsatser finansierats 1.:arav sexton är avsutade under iret, de tvi.sista i jammri I dessa utbidningsinsatser har 630 personer detagit viket Jr en kraftig ökning jämfört med föregitende itr med 38 '-Y). Utbidningsinsatser Detagare jzo En röd h åd genom utbidningarna är det ösningsfokuserade arbetssättet som både utveckar ett gemensamt förhåningssätt och en evidensbaserad metodik. En annan tråd är att erbjuda en pattform för diajoger om hur samverkan kan utveckas me!a11 myndigheterna och hur kunskap och reationer kan främjas om varandras arbete, roer och resurser. Utbidningar och seminarier är en viktig de av förbundets strategiska arbete att utvecka samverkanskutur och hehetstänkande i aa dear av organisationerna. Nedanstående tabe redovisar detagarantaet per utbidningsinsats samt totaerl Utbidningsinsatser Detagare Utbidningsdag S!ZS/ORS' i 45 Gnmdutbidning i LP för professionea och arbetsedare 9 41 LGU': Utb Styreseedamöter 12 ' LGU: Info Riksdagsmän/styreser 20 LGU: Utb Socia hwestering 19 LGU: Info Insatsträffsdag 30 LGU: Konferens Lösningsfokuserade edtrådar 105 LGU: Utb Samhäsekonomisk utvärdering 41 LGU: Utb Samverkansforskning 44 LGU: Utb Försörjningsmått 41 Metodseminarium maj VULF: Lösningsfokuserade gntpper6 26 Gnmdutbidning i LF för professionea och arbetseda.re O 27 Certifieringsutbidning: NyttoSam; 2 Utveckingsdag: Professionea runt samordningsteamen i 26 Utb KUR-projektet' 107 Utb Motiverande Samta i samarbete 19 Seminarium: Lösningsfokuserade gm p per 29 Tota! t 650 ~ SRS"' Session Rating Sca!e, ORS= Outcome Rating Scae. SR..S/ORS är exempe pa uppfö!jnir'gsm,'ttt som föjer hur individen upr!ever des ett bemötande eer ett tbrdjupat samta (SRS) och förändringar sin ivssituation (ORS). 4 LF = Lösningsfokuserat arbetssätt 5 LGU = Lämgemeno;am utbidn.ing 6 VJLF"' Vidareutbidning ösningsfokuserat arbets..<><'itt 7 NvttoSarn =En metod för samhäsekonomisk utvärdering 8 KiJR = Kumkapsutvecking inom rehabiitering 10

42 En n~i.nnare presentjti~.m av de under 2012 finansierade personainriktade insatsen1a finns beskrivna i biaga 2. Insats redovisning, utvärderingsinsatser [ verksamhetspanen för 2012 gavs styresen större utrymme att sjäva tct ansvar för utvärderingar av insatserna. Detta var des en konsekvens av att styretsen si g möjigheter då det fanns tre iknande individinriktade insatser, samordnings teamen, inom det geografiska området men också att utvärderingsarbetet skue bi mer samrnanhaet och effektiv. Extern medbedömning av Samordningsteamen Utvärdering LF (;Vi! Sutrapporter inkom januari Se nedan. Projektet ineddes november sutrapport väntas i november Under året har tv a utvärderingsinsatser, drivna av samordningsförbundet, bevijats mede. Insatsen extern medbedömning av samordningsteamen kom igång tidigt under 2012 och har ptgått under hea året. Sutmpporter från två oika medbedömargrupperingar presenterades vid seminarium i februmi sutrapporten fdn Örebro un.iversitet, professor Berth Danermark och doktor:md Urika Engund, visade föjande: * Samverkan har utveckats inom ett ferta områden. Ett systematiskt Ltrbete har ett ti en fungerande samverkan Arbetssättet uppevs som effektivt och strukturerat 110 Ledningen har ett stort ansvar och stor betydese för hur samverkan b.. mgerar Det har bivit ett ökat fokus på magruppen o Avsaknaden av en centra aktör har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan a Vissa oikheter mean de invoverade aktörerna har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Band rekommendationerna för det fortsatta arbetet pekar Danemtark och Engund på " Att fortsätta utvecka samverkanskompetens på edningsnivå, Att ta fram mätbara indikatorer p J utveckingen av integrerad samverkan, Att ta fram mätbara centraa indikatorer på förändringar för mågruppen a Att förmeda en tydigare bid av vad integrerad samverkan star för I sutrapporten från u tvärderare J.\.'Iarita Iv1ossberg kan man äsa att "aa i teamen och runt omkring är mycket engagerade och tar stort ansvar för sina oika uppgifter. Personaen i teamen är mycket kompetenta och vi verkigen va~e detagares bästa. Det märks också att verksamheten kontinuerigt är under utvecking eftersom nya ideer hea tiden tas upp och diskuteras vid styrgruppsmötena." Massberg rekommenderar parterna under 2013 att

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer