Sammanträdesdatum Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund"

Transkript

1 R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s HA;>JDLING ;'fr (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund avseende 2012 faststädes den 18 mars Beredning Biaga KS 2013/154/1, missiv från kommunstyresens förvatning Biaga KS 2013/154/2, årsredovisning Ledningsutskottets besut , 164 Yrkanden Per-Oov Rapp (S) yrkar bifa tiedningsutskottets försag att kommunstyresen hemstäer att kommunfumäktige besutar att godkänna rapporten. BESLUT Kommunstyresen hemstäer att kommunfumäktige besutar att godkänna rapporten. Utdrag kommunfumäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Biaga KS 2013/154/1 Kommunstyresen {) MISSIV JUNEANN W!NCENT DIREKT: SALAKOMMUN Kommunstvresens förvatning MISSIV Rapport; årsredovisning Norra Västmanands samordningsförbund Bakgrund Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund avseende 2012 faststädes 18mars Årsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen i samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro i att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för 2012 var 7 mkr, men verksamheten gick med ett underskott på kr. Det egna kapitaet uppgick vid ingången av år 2013 ti kr. Den fortsatta inriktningen är att bida en EV-pattform tisammans med samordningsförbunden i Uppsaa, Västmanand och Södermanand. FÖRSLAG TILL BESLUT Ledningsutskottet föresår att kommunstyresen hemstäer att kommunfumäktige besutar att godkänna rapporten. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING j uneann Wincent Tf kommunchef

3 Biaga KS 2013/154/2 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 5 Årsredovisning år 2012 Samordnare Jonas Wes och förvatningsekonom Uf Wa redogör för årsredovisning januari ti31 december Arsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för år 2012 var kronor. Resutatet per den 31 december 2012 visade ett underskott på kronor. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti kronor vid ingången av år Samordningsförbundet minskade successivt det egna kapitaet med besut om atfer insatser under år jämfört med föregående år. Besut. Arsredovisning år 2012 faststäs. 2. Arsredovisningen överämnas ti huvudmärmen. Skickas ti: Huvudmännen Sociaförvatningens ekonomiavdening i Fagersta kommun Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande _j_!,-.----

4 Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Norra Vä~trn.1nand< SAMORDNINGSFÖRBUND Pats och tid Besutande Kommunhuset i Surahammar, k Henry Komuainen, Försäkringskassan, ordförande, 3-4 Linnea Landersted t, Langstinget Västmanand, edamot, ordförande 2, 5-14 Peruia Daniesson, tjänstgörande ersättare Skinnskattebers kommun Eva Påsson, edamot Norbergs kommun Heena Skagerberg, edamot Fagersta kommun Karin Karsson, edamot Saa kommun Britt-Inger Fröberg, edamot Surahammars kommun, 8-14 Annie Ru bensson, edamot Arbetsförmedingen Övriga detagande Anders Ryde, ersättare Landstinget Västmanand Anita Lija-Stenhom, ersättare Fagersta kommun Peter Moin, ersättare Saa kommun Jonas Wes, samordnare, sekreterare 9-14 Uf Wa, förvatningsekonom Fagersta kommun, 1-8 Ua Långbacka, sekreterare, 1-8 Utses att justera Eva Påsson Justeringens tid och pats Underskrifter Secreterare Ordförande Justerande...'. 1. f:/:t:v.i. i:::.r.,~... Paragrafer 1-14 Ua Långbacka../ /<~2:-?~ ''<t/~:::: > /~~ - - ~~~1.-~-;.:f:c~~~ :~r±t0 d_~ _.(.,;./-ea~~, ',Y,>'',,,,.,.,>/.')~.'.,,.,,. ~.,,.''',....;.?X,-,,.,,.,,--~,,,. ~.rf~;:: K6q1~~-~!1~ 1,3-4 Linnea Landerstedt 2, ~z:w T;:<./-. '.:,,., '' ".' /,. '...'' ".. ' ><.' '. ><... ' <O... '... '... "... '.. '.. '' '''' '' '."' Eva Påsson ANSLAG/BEVIS Protokoet är justerat. Justeringen har tikännagivits genoro ansag Organ Sammanträdesdatum Datum för ansags uppsättande Förvaringspats för protokoet Underskrift Norra Västmanands Samordningsförbund Datum för ansags nedtagande Sociaförvatningen i Fagersta kommun... e!.:l!~... i 0~~rc. _CL_C~-:-"J..... Ua Långbacka Utdragsbestyrkande

5 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf Va av ordrorande Vice ordförande Henry Komuainen öppnar mötet och häsar väkommen ti årets första möte. Med anedning av att Agneta Feismark avsagt sig uppdraget som edamot och ordförande i styresen ska en ny ordförande utses. Landstingsfumäktige i Västmanand vade 20 februari 2013 Linnea Landersted t ti ny edamot i styresen efter Agneta Feismark. Enigt Norra Västmanands Samordningsförbunds förbundsordning utser styresen band sina edamöter ordförande för mandatperioden. Henry Komuainen stäer fråga om styresen önskar avgöra frågan om ny ordförande vid dagens sammanträde eer hänskjuta frågan ti nästa sammanträde. Ledamot Karin Karsson, Saa, meddear att styreserepresentanterna från Saa, Surahammar och Hastahammar diskuterat ärendet och besutat nominera Linnea Landersted t som ny ordförande i samordningsförbundet. Ledamöterna Heena Skagerberg, Fagersta kommun, Eva Påsson, Norbergs kommun och Pernia Daniesson, Skinnskattebergs kommun, yrkar bifa ti Karin Karssons försag. Besut Linnea Landersted t, Landstinget Västmanand, väjs ti ordförande för resterande mandatperiod med samma deegationsrätt som sin företrädare. Skickas ti: Berörd Lönekontoret Akten Justerandes sign J Utdragsbestyrkande

6 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Samman trädesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 2 Dagordning Dagordningen föredras och godkänns utan försag ti tiägg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 3 Föregående protoko styreseprotokoet genomgås. Besut Protokoet noteras och äggs ti handingarna.., :: /_~::--

8 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 4 Ordf"örandebesut Vice ordförande Henry Komuainen redogör för ordförandebesut. Besut Ordförandebesuten noteras och äggs med godkännande ti handingarna. Justerandes sign ' ' ~ t ' Utdragsbestyrkande

9 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 5 Årsredovisning år 2012 Samordnare Jonas Wes och förvatningsekonom Uf Wa redogör för årsredovisning januari ti 31 december Arsrapporten innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med och identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser för att förbättra deras förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka möjigheten ti egen försörjning. Budgeten för år 2012 var kronor. Resutatet per den 31 december 2012 visade ett underskott på kronor. Tisammans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti kronor vid ingången av är Samordningsförbundet minskade successivt det egna kapitaet med besut om atfer insatser under år 2012 jämfört med föregående år. Besut. Arsredovisning år 2012 faststäs. 2. Arsredovisningen överämnas ti huvudmännen. Skickas ti: Huvudmännen Sociaförvatningens ekonomiavdening i Fagersta kommun Samordnaren \ Justerandes sign / J c--

10 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 6 Internkontro Styresen besutade 16mars att väja Karin Karsson, Saa kommun, och Mariette Sjöund, Hastahammars kommun, som representanter i den interna kontrogrupper för åren Karin Karsson och Mariette Sjöund får i uppdrag att ti nästa möte ämna försag på ämnesområden för närmare granskning under år Besut Försag på ämnesområden för nårmare granskning presenteras på nästa möte. Skickas ti: Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 7 Leasingbien Gäande avta för easingbien upphör 31 jui Samordnare Jonas Wes får i uppdrag att begära in offerter på oika aternativ på en mijöbi och återkomma ti styresen ti nästa möte med försag. Besut Jonas Wes får i uppdrag att begära in offerter enigt framagt försag och redovisa försagen vid nästa möte. skickas ti: Samordnaren Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 8 Fortsatt inriktning EU-pattform samordningsförbunden Uppand, Västmanand och Sörmand Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. EV-pattformen ska fördjupa förbundens kompetens inom EV-området i syfte att med stöd av EV-mede förbättra möjigheterna för utsatta grupper band unga, invandrare och personer med ångvarig arbetsöshet att få en sjävständig tivaro. För att gå vidare föresås att en arbetsgrupp bestående av två personer från respektive förbund, en tjänsteman och en styreserepresentant. Samordningsförbundet RAR är sammankaande. När samtiga förbund tagit stäning sammankaas gruppen. Försag framäggs att Jonas Wes väjs som tjänsteman och ordförande Linnea Landersted t som styreserepresentant med vice ordförande Henry Komuainen som ersättare. Besut Jonas Wes väjs som tjänsteman och ordförande Linnea Landerstedt som styreserepresentant med vice ordförande Henry Komuainen som ersättare. Skickas ti: Berörda Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 9 Havårsrapporter från Samordningsteamen samt sutrapporter från externa medbedömare Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. Samtiga samordningsteam rapporterar om fortsatt stark verksamhetsutvecking och bra resutat från detagarna. Vissa probem med sårbarhet i personagruppen redovisas, särskit i Saa och i Hasta/ Sura. Extern medbedömning från Berth Dan~;rmark och Urika Engund från Örebro universitet samt från u tvärderare Marita Mo ss berg bekräftar utveckingen. Danermark och Engund menar b. a. att Samverkan har utveckats inom ett ferta områden. Ett systematiskt arbete har ett ti en fungerande samverkan Arbetssättet uppevs som effektivt och strukturerat Ledningen har ett stort ansvar och stor betydese för hur samverkan fungerar Det har bivit ett ökat fokus på mågruppen Avsaknaden av en centra aktör har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Vissa oikheter mean de invoverade aktörerna har inneburit ett hinder i utveckingen mot en mer integrerad samverkan Band rekommendationerna för det fortsatta arbetet pekar Danermark och Engund på Att fortsätta utvecka samverkanskompetens på edningsnivå Att ta fram mätbara indikatorer på utveckingen av integrerad samverkan Att ta fram mätbara centraa indikatorer på förändringar för mågruppen Att förmeda en tydigare bid av vad integrerad samverkan står för sutrapporten från u tvärderare Marita Mossberg kan man äsa att "aa i teamen och runt omkring är mycket engagerade och tar stort ansvar för sina oika uppgifter. Personaen i teamen är mycket kompetenta och vi verkigen varje detagares bästa. Det märks också att verksamheten kontinuerigt är under utvecking eftersom nya ideer hea tiden tas upp och diskuteras vid styrgruppsmötena." Massberg rekommenderar parterna under 2013 att:. Skapa förtroende för teamens arbetssätt genom bra uppföjning och tnformation 2. Ta vara på försag ti praktiska förbättringar av verksamheten och se om de är reaiserbara 3. Fortsätta integreringsarbetet genom att invovera handäggarna mer i nätverk runt detagarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 9 forts. Besut Rapporterna noteras och äggs ti handingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 10 Utvärdering av integrerad samverkan Samordnare Jonas Wes redogör för ärendet. Samarbete har inetts med Samordningsförbundet Östra Östergötand och Samordningsförbundet HuddingejBotkyrka/Saem kring en gemensam utvärderingsansats för att veta om integrerad samverkan ger de fördear de hoppas att det ska ge. Tre möten har skett sedan i höstas och en pan har presenterats som handar om att des ta fram en ramberättese från vardera förbund om vad förbundet menar med integrerad samverkan, hur den hamnade där och vika fördear man hoppas se som en föjd av strategin. Vidare tar panen upp att undersöka gemensamma indikatorer för integrerad samverkan och eventuet söka stöd från forskarsamhäet att ta fram det. För det tredje vi tjänstemannagruppen gärna undersöka oika instrument som kan föja hur individens behov tifredstäs. Ett exempe är SRS/ORS som Samordningsteamen använder men det kan finnas fer. För det fjärde kan uppbyggnaden av mötespatser för fortsatt diskussion av utvärdering koppat ti integrerad samverkan behövas för att utvecka arbetet. Det kan ske både virtuet (ex via sociaa medier) eer fysiskt i nätverksarbete eer via konferenser och seminarier. Styresen diskuterade dessa försag. I diskussionen yfter vice ordförande Henry Komuainen att det är angeäget att studera den enskides väg i systemet och hur den underättas av en mer integrerad organisering. Även intressant att studera de som hoppar av tidigt, de s. k. dropouts. Detta skue kunna vara en indikator som kan bero på fera oika saker. Intressant att veta hur myndigheterna hanterar individens behov, kanske myndigheterna ära av brukarna på något sätt. Besut Samordnare Jonas Wes får fortsatt stöd att jobba med utvärderingsfrågan samt att rapportera ti presidiet efterhand. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 11 Aktiviteter apri-september 2013 Samordnare Jonas Wes föredrar ärendet. Ett anta aktiviteter är panerade under året enigt föjande: 8 apri 22 apri 22 apri 22 maj 11 juni 3 september 9 september 16 september Möte med revisorerna (presidiet kaade) Möte med ånets riksdagsedamöter (aa i styresen väkomna) Samråd med huvudmännen (aa väkomna) Styresemöte skinnskatteberg Konferens integrerad samverkan (aa väkomna) Utbidningsdag för styreserna i änet med Marie Fridof (aa väkomna) styresemöte Nätverksmöte integrerad samverkan Samordnaren ade ti även 1-3 oktober, konferensen Lösningsfokuserade edtrådar samt oktober, NNS höstkonferens. Besut Informationen äggs ti handingarna. Justerandes sign UtdragsbestTkande

17 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 12 Inför höstens paneringsdag Dag är ännu inte bestämt när styresens paneringsdag ska ske i höst. Diskussion om var det ska vara andade i ett försag om Ramnäs konferens. Dagen bestäms av presidiet och tas upp vid nästa styresemöte. Besut Nästa paneringsdag för styresen hås i Ramnäs och dag bestäms av presidiet med rapport vid nästkommande styresemöte. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 NORRA V ÄSTMANLANDS SAMORDNINGsFÖRBUND Sammanträdesprotoko Sammanträdesdatum Sida Nvsf 14 Övriga frågor Besut Avtackning av tidigare ordförande Agneta F1eismark Vice ordförande Henry Komuainen får i uppdrag att kommunicera med Agneta och se om hon kan bi avtackad i samband med nästa styresemöte.

19 Norra Väs!rn;~naods SAMORDNINGSFÖRBUND Norra Västmanands Samordningsförbund Norbergsvägen Fagersta Teefon: , E post: h ttp: fisamord n in g n v.b!ogs pot.com www. face book. c om norrava st m an andssam ord n i ng s forbu n d ARSREDOVISNING Januari- December 2012 "Ating här iirfår mig. Och jag gör bara sakerför mig och sånt som hjäper nzig" Detagare Samordningsteam Saa, från hösten 2012 student vid Tärna fokhögskoa "Jag är öppen med vika psykiska funktionshinder jag har, for när arbetskamraterna vet om min probematik så bir det inte ti några oösbara hinder på arbetspatsen. På mitt n11varande arbete är det någon som åker med mig i hissen än så änge, for en dag kommer jag att göra det sjäv, ikaså kommer jag att våga åka båt och åka ti IKEA och handa." Arbetstagare Fagersta, före detta detagare i San1ordningsteam FNS, 2012 ''Personaen där bemötte en med respekt och då vii.yte sjävforttoendet, man bev trodd pg. och det fanns bra aktiviteter i teamet" Arbetstagare Kobäck om sin tid som detagare i Samordningsteam Hasta/Sura, 2012

20 Sammanfattning Norra Västmanands Samordningsförbund redovisar årsutfa för perioden mean den januari ti den 31 december Denna årsrapport innehåer en översiktig redogörese över utveckingen av samordningsförbundets verksamhet varit ett år som kan sammanfattas i föjande fem punkter: Aa må och aktiviteter i styresens verksamhetspan har uppfyts Tre pågående samordningsteam (med stöd och finansiering från förbundet) har pågått under året med sammanagt 155 detagare och mycket bra resutat- 76 % avsutade med positiva utfa 18 utbidningsinsatser riktade mot persona hos myndigheter med sammanagt 650 detagare- en kraftig ökning jämfört med föregående år Två utvärderingsinsatser har pågått under Insatsen extern medbedömning av samordningsteamen visar att teamen och dess edning utveckar en fungerande och systematisk samverkan Två insatser för en inkuderande arbetsmarknad har pågått under Ung Kraft och Stöd ti sociat företagande Det ekonomiska resutatet per den 31 december 2012 är kr. Tisamrrans med årets resutat uppgår det egna kapitaet ti-! kr vid ingangen av 2013.

21 Syftet med samordningsförbundets verksamhet Norra Västmanands Samordningsförbund är ett fristående organ för möjiggörande av samordnade rehabiiteringsinsatser, både operativt och strukturet, samt för utvecking av samarbetet mean partema inom rehabiiteringsområdet Enigt förbundsordningen och agstiftningen (2003:1210) ska den finansiea samordningen underätta eer förbättra möjigheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiiteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjighet ti egen försörjning. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensarmna resurser och främja en positiv utvecking av verksamheten. Förarbetena tiagstiftningen betonar två syften: Det shukturövergripande arbetet Det individ- och personainriktade arbetet I det Stnikturövergripande arbetet betonas samordningsförbundet som en motvikt ti samhäets sektorisering. En finansie samordning samt en gemensam och sjävständig besutsfunktion tihör de mest basaa dearna i det shukturövergripande arbetet. Det svenska väfärdssamhäet är sektoriserat med b.a. en ång tradition av sjävständiga myndigheter. Detta har varit framgångsrikt för uppbyggnaden av väfärden i Sverige och organiseringen av den. Sektoriseringen har dock en baksida för dem som är beroende av att samhäets stöd är samordnad och sammanhåen. Det gäer t.ex. individer med neuropsykiatriska funktionshinder, unga vuxna med diffus psykosocia probematik, invandrare med ohäsaprobematik och individer som har varit sjukskrivna och/eer arbetsösa under ång tid. Samordningsförbundet har en viktig ro att vara med att identifiera och stödja arbetet att hitta mer effektiva ösningar för dessa grupper i det okaa samhäet. Ä ven personariktade är viktiga för den finansiea samordningen. För att yckas behövs insatser för att stimuera nytänkande och innovation, samordnad edning och styrning samt gemensanuna förhånings- och arbetssätt samt tearnsamarbete. 2

22 styresens arbete Styresen är samordningsförbundets högsta besutande och förvatande organ som har ansvar för förbundets utvecking och ekonomi. Styresens arbete regeras des i förbundsordningen och des i ett av styresen faststäd regemente. Styresen består av 18 edamöter utsedda av medemmarna. Nedan föjer styresens sammansättning den 31 december 2012: Henry Komuainen, vice ordf. Stefan Svensson Kauko Leppää Nickas Lantz 1 Heena Skagerberg Eva Pässon Roger Ingvarsson Karin Karsson Mariette Sjöund Britt-Inger Fröberg Anita Lija-Stenhom' Torsten Jansson Pemia Daniesson Peter Moin Reijo Torkka Richard With Styresen har sarrunanträtt fem gånger under året samt har haft en änsgemensam utbidningsdag samt ett paneringsmöte under hösten. Under vårens första möte besöt styresen att finansiera en utökring av tjänsterna i Samordningsteam FNS, faststäa regemente för kontro av ekonomiska transaktioner, faststäa kommunikationspan samt tog fram försag ti en reviderad förbundsordning för samordningsförbundet att presentera för huvudmännen. Styresen besöt även att stödja Lvå utbiidningsinsatser: gmndutbidrjng ösningsfokus 10 och utbidning i motiverz-wde samta. Vårens andra möte besöt styresen att stäa sig bakom en ansökan tiandstinget Västmanand för ett utvärderingsprojekt om metoderna Motiverande samta (MI) och Lösningsfokuserat arbetssätt (LF). Styresen städe sig också bakom finansiering av projektet Ung Kraft, ett arbetsmarknadsinriktat projekt med syfte att arbetsmarknaden bir mer öppet och positivt ti att ta emot W1ga funktionshindrade för att utvidga arbetsmarknaden för denna grupp. 1 \iickas Lantz u'3ägs av Arbe.;;förmedingen ti ny ersäjtan: fr.o.m. 21 augusti Dessförinnan var Carina BergmJ.I< ersättare. 2 Anita Uja-Stenhom U'><'gs av Fagersta kommtm ti ny ersättare fr.o.m. 2..! apri 2(")12. Desstörinmn var Kristin,1 Heman ersättare 3

23 Vid somm<jrens möte meddeades bes! ut från Landstinget Västmanand om stöd för utvärderingsprojektet LF/NH S)ffi styresen städe sig bakom pa förra mötet. Arbetsgivarfrågor kring samordn.1rtjänsten avhandades och styresen tog besut orn utbidningsstöd h sociat företag Strömsbacka Återvinning i Saa. styresen fick en derapport friit den påg<ende externa medbedömningsprocessen. H ostens inedande mote ägnades ti stor deuppföjning av Samordningsteamens tre verksarnheter där förbundet är hu'ittdfinansiär. Arsrapporterna bev ordentigt beysta och besut om budget togs för Samordningsteamen för Styresen besutade att finansiera utbidningsinsatsen Seminarium Lösningsfokuserade grupper. På höstens sista möte besutade styresen om verksamhetspan och budget för Exempe på nyheter i verksamhetspanen är att verksamhetsinriktningen mot integrerad samverkan förtydigades. Styresens internkontrogmpp redogjorde för sin rapport. Besut om förängning av Ung Kraft, start av en ny gmndutbidningsomgång i ösningsfokus i början av Dessutom besut om extern medbedömning av samordningsteamens verksamhet under 2013 samt änsgemensamma utbidningsinsatser under IY1ot integrerad samverkan Under året har inriktrungen mot integrerad samverkan bivit at tydigare i styresens öpande arbete. Sedan några år tibaka har Norra Västmanands Samordningsförbund va!t att ämna projektfinansiering som huvudsakig strategi för att finansiera och stödja samverkan kring personer som har samordnade rehabiiteringsbehov. Den nya strategin har, i efterhand, döpts ti "'integrerad samverkan" och åskådiggörs med föjande bid: 5 I biden kan "S" stå för samverkansinsatser men det kan också stå för en person med samordnade rehabiiteringsbehov. Ti vänster visas hur samverkansinsatser och personer med samordnade behov tenderar att marginaiseras eer hanma i periferin i förhåande ti praxis, uppdrag och engagemang. Ti höger har istäet samverkan och individer med samordnade behov hamnat i centrum i myndighetemas gemensamma arbete. Både organisatoriskt och förhåningsmässigt är här aa dear av systemet aktiva och engagerade för mågruppen. Pien understryker att biden anger en önskad riktning. Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Den signaerar en önskan om ett fördjupat bistånd av samverkan mean myndigheterna, både kuturet och strukturet Det är en uttaad samordningsstrategi. Den kärmetecknas vidare av organiseringar som utgår från individers behov, där myndigheter och samhäe anpassar sina insatser tisammans med den enskide. Konkret har detta ett ti b. a. en ångsiktig satsning på de tre samordningsteamen inom samordningsförbundets geografiska område. Samordningsteamen är en pattform, en stadigvarande verksamhet, som drivs av 4

24 myndigheterna gemensamt och som ständigt anpassar sig ti radande behov hos detagama och samh~ets krav. Ett an11at uttryck för integrerad sjjt\verkan är den systematiska sjts:rdngen pä gemensarn.. '11a utbidningar med ösningsfokuserad arbetssi:itt som en sammanhäande röd trad i rehabii tetingsarbetet. Under,i.ret har det ökade engagemunget och intresset för integrerad samverkan synts b. a. ett nytt nätverk mean ett tiota samordningsförbund som har träffats två ganger under 2012, presentationer på konferens i Oxford i september och en nordisk vifärdskonferens i Göteborg i november. En särskid sida på hemsidan har skapats som samar resurser kring den framväxande strategin och mot sutet av dret skapades en Facebookgmpp. Fera förbund i Sverige tar iknande steg och förändrar sin strategiska inriktning för den finansiea samordningen. rv'fot sutet av äret inedde samordningsförbundet ett tätare samarbete med tvj. andra förbund kring utvärdering av integrerad samverkan och om (och hur) strategin ger de vinster som strategin antyder. Mycket av det framväxande arbetet kring detta nya begrepp redovisas öpande på Samordningsb!oggen som förbundet driver sam.t en särskid sida på förbundets heinsida ~ 5

25 Aterkopping ti verksamhetspan, budget och besut om insatser under året Uppföjning av verksamhetspan Verksamhetspanen anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet för inom fyra måområden. Dessa fyra måområden förtydigar samordningsförbundets ro gentemot parterna, både dess utveckande och stödjande ro, samt att bygga vidarepa det förbundet har ärt sig vara framg3ngsfaktorer för effektivt samordningsarbete. De fyra måomn\den är ångsiktiga och strategiska ti sin karaktär. De innehder, nedbnttet inom var och en, specifika mi och aktiviteter för årets arbete. A v sammanagt 19 stipuerade mä och aktiviteter redovisas 16 som uppfyda och tre som devis uppfyda. Atåområde 1: Att utvecka samverkanskutur och hehetstänkande En utveckad samverkanskutur och hehetstänkande är antagigen den viktigaste förutsättningen för en effektiv samverkan. Samtiga fyra må och aktiviteter för 2012 är uppfyda. Att aktivt stödja, både formea och informea, tvärsektoriea nätverk Uppfyt. Förbundet är aktiv i fera oika arbetsgrupper och nätverk okat, regionat och Att fortsätta inriktningen med arrangemang a v gemensamma metod- och kompetensutveckingsinsatser Att arrangera, och ge möjighet för, Uera seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutvecka samarbetet nmt gemensarruna mågruppers behov Att ge och sprida information ti myndigheterna om b.a. hur deras gemensamma ansträngningar har ett ti resutat och ärande Uppfyt. Under året tog denna inriktning ytterigare fart, bekräftat i en ökning av antaet insatser och anta detagare i gemensanuna metod-och Uppfyt. Under året arrangerade samordningsförbundet 16 av 18 saniinansierade metod- och kompetensutveckingsinsatser. Aa med fokus, på oika sätt, på att fånga upp, diskutera och vidareutvecka samarbetet för individer med samordnade behov. Uppfyt. Förbundet aktiv i att sprida information på hemsid an, b oggen och med nyhetsbrev samt broschyrer. Nyhetsbrev pubiceras fym gånger under året. Samordningsförbundet har även anserat en Måområde 2: Att utvecka struktur för samordning och innovation För att samordning ska utveckas behövs arenor och resurser som kan förvata och utvecka goda id er. För både styresens arbete och utveckingsgntppen där förbundet möter medemsmyndigheterna är det viktigt att utvecka kapacitet som kan svara på nya utmaningar och probem. Samtiga sju må och aktiviteter för 2012 är uppfyda (5) eer devis uppfvda (2). 6

26 Att fortsätta arbeta aktivt med samsyn i styresen Att utvecka fom1er för att fånga upp brukarperspektivet antingen genom enkäter, fokusgrupp, bmkarrad och/eer uppsökande verksamhet via föreningar och organisationer Att se över och utvecka Att arrangera minst tva paneringsdagar för styrese och utveckingsgrupp gemensamt Att fortsättningsvis arbeta med omvärdsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund i syfte att utvecka verk.'>amheten Att stödja utveckingsgntppen i arbetet med gemensamma ana y ser och kartäggningar i syfte att utvecka samverkansinsatser vidare Att tisammans med Västmanands Kommuner och Landsting (VKL) arrangera konferenser och seminarier Uppfyt. Fömtom en särskid utbidningsdag för styresen med mycket gott resutat och dettagande prägas styresens arbete av stor deaktighet och diskussionsusta viket Uppfyt. Fungerande former har utveckats oväntat via detagare inom Samordningsteamens verksamhet som har varit aktiva med att dea med sig av sina perspektiv perscnigen under oika möten under Även deaktighet på oika utbidningar harvait värdefut. Enkät utdead via samordningsteamen och den externa Devis uppfyt. Arbete påbörjat på styresens ämnat att under Devis uppfyt. En paneringsdag har arrangerats i oktober. Däremot har fera seminarier erbjudits där representanter från styrese och Uppfyt. Förbundet aktiv i nätverk, okat i änet, regionat i Östra Nfeansverige och nationet både via NNS och med enskida förbtmd. Aktiv i studie om Arsredovisningar, och NNS arbetsgrupp "u med ISF". Uppfyt. Förbundet är sammankaande i utveckingsgruppen och aktivt stödjande för denna grupps utvecking. Gmppen har under året höjt ambitionen genom en handingspan. Kartäggning av ungdomsarbetsösheten i FNS under hösten. Uppfyt. Gemensamt arrangemang av seminarium om sociaa investeringsfonder, och seminarium om A 'ftiområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder Detta mäomride handar b.a. om att stödja och utvecka gemensam edning av insatser samt hur myndigheterna bäst möter individers behov av samordnad rehabiitering. Samtiga tre må och aktiviteter för 2012 är uppfyda, dock en devis uppfyd. 7

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

Inedning Denna verksamhetsberättese är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2009/2010 på Teknoogkåren vid Lunds Tekniska Högskoa. Ett fantastiskt år har

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund

Allmän bakgrund om landstingen Och deras kulturpolitiska grund sid. KAPITEL 1 Amän bakgrund om andstingen Och deras kuturpoitiska grund 1 1. In1 edning ~ 1.2 Landstingen ~ ~ 1.3 Svenska andstingsförbundet 1.4 ~ppgif t sf ördening mean f örtrdendemän och t janst eman

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Att mötas är ett sätt att växa

Att mötas är ett sätt att växa f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort

8. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort KALLELSE 2014-04-28 Kommunstyresens arbetsutskott Ledamöter Agneta Häggund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt (S)

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer