SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 2015-01-13 1-17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2 Samarbetsavtal, Kalmar Science Park Incubator AB. 3 Scenen, Borgholms torg, återrapportering. 4 Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun. 5 Fartsänkande åtgärder på Sandgatan, återrapportering bifallet medborgarförslag. 6 Ändrat datum i avtal om medfinansiering med Trafikverket gällande Korsning Ekerum och Gång- och cykelbana Rälla-Ekerum 7 Information, SwedenGym. 8 Granskningsrapport - intern kontroll till skydd för oegentligheter, återrapportering. 9 Granskningsrapport - förstudie avseende kommunens borgensåtaganden gentemot Borgholm Energi AB, återrapportering. 10 Information, Riktlinjer rutiner vid kommunens inköp. 11 Motion (Per Lublin ÖP) genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning gällande rätten till heltidstjänstgöring. 12 Motion (Per Lublin ÖP) Digital direktdemokrati. 13 Motion (Per Lublin ÖP) effektivisera motioners handläggning. 14 Motion (Per Lublin ÖP) korrekt behandling av motioner. 15 Diskussionsärende; Borgholms 200-års jubileum. 16 Information; verksamhetsbesök. 17 Information under sammanträdet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (16) 1 Information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Till dagens sammanträde har Fredrik Alvarmo, Lärarförbundet, och Madeleine Carström, Lärarnas Riksförbund, begärt företräde för att informera om lärarfackens lönekrav inför årets löneöversyn. Under mötet diskuteras - lönebilden i allmänhet. - lärarlöner i jämförelse med andra kommuner. - hur avtalet efterlevts. - kommande pensionsavgångar. Parterna tackar för en givande diskussion. 2 Dnr 2015/6-106 KS Samarbetsavtal, Kalmar Science Park Incubator AB. Vid dagens sammanträde informerar Louise Östlund, vd för Kalmar Science Park, om företaget, inkubatorns syfte och det erbjudande som nu gått ut till regionens kommuner att delta i inkubatorn. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att Borgholms kommun upprättar en avsiktsförklaring med Kalmar Science Park Incubator AB för att bättre kunna ge stöd till nya företagsidéer och att etablera nya företag i kommunen. Av tjänsteskrivelsen framgår att Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Företaget stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet. Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer samt bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar. Kalmar Science Park har nu öppnat upp för samarbete med alla länets kommuner. Grunden för samarbetet är Science Park-idén dvs att vara en professionell aktör som konkret arbetar med följande tre områden: En fysisk mötesplats, med plats för företag i vardande, nystartade och/ eller i en senare utvecklingsfas Värdeskapande tjänster som stöder start och tillväxt av företag Kunskapsflöden mellan forskning och företag. Tillgång till en fullt utvecklad Science Park enligt avtal är ett mycket kostnadseffektivt sätt att kunna erbjuda företag/personer i kommunen möjlig-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (16) het att växa. Syftet är att företag/personer ska kunna få professionell hjälp lokalt på landsbygden, utan att behöva flytta sin verksamhet dit där man kan få stöd. Målet är att verksamheten ska startas, drivas och stanna lokalt för att möjliggöra utveckling i hela kommunen. Kostnaden för kommunen är kopplad till antal idéer som förmedlas till inkubatorn och kan därmed styras helt: kronor för kostnadstäckning av initial screening av ca tre företag kronor för kostnadstäckning av affärsutveckling i inkubatorn då affärsidén/företaget från kommunen är antaget. Motsvarar kostnaden för antaget objekt per helår. Finns inga aktuella objekt utgår heller ingen avgift. (Det noteras att fattat beslut löper över två år.) Enligt undersökning gjord av Svenskt Näringsliv, företagsklimat 2014 vill både företagarna och politiker starkt stimulera till nya företag i kommunen. Nyföretagande anses som en viktig faktor för att kunna ge förutsättningar för ett expansivt näringsliv. Konsekvensanalys Enligt avtalets utformning är det möjligt för kommunen att helt styra utvecklingen av avtalet och där med kostnaden för samarbetet. I avtalet ingår inga åtaganden som kan belasta kommunen i framtiden utan bara möjliggör för utveckling i kommunen. Uppskattningen är att 4-5 kommuner i Kalmar län har för avsikt att ingå samarbete med Kalmar Science Park i år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen teckna samarbetsavtal (Letter of Intent) med Kalmar Science Park Incubator AB för att bättre kunna ge stöd till nya företagsidéer och att etablera nya företag i kommunen. utse näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson till kommunens kontaktperson. 3 Dnr 2014/ KS Scenen, Borgholms torg, återrapportering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna att aktuell scen skrotas. att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi ta fram förslag på ny scen och placering i Borgholms innerstad inför turistsäsongen 2015.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (16) Vid dagens sammanträde återrapporterar verksamhetschef Borgholms Slott Jan-Åke Johansson ärendet. Det framgår att det är lämpligast att köpa in en mobil scen som kan användas på flera ställen i kommunen och även hyras ut till andra intressenter. Det noteras att enligt antagen Upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen besluta om skallkraven i kommunens egna upphandlingar och arbetsutskottet beslutar vilka upphandlingar kommunen ska delta i samt godkänna tilldelningsbeslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra till ekonomiavdelningen att tillsammans med verksamhetschefen på Borgholms Slott upphandla mobil scen. 4 Dnr 2014/ KS Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde återrapporterar kommunledningskontoret genomfört uppdrag att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter. Inför revidering av föreskriften har samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholm Energi AB, räddningstjänsten Öland samt polismyndigheten haft möjlighet att lämna åsikter. Grannkommuners lokala ordningsföreskrifter har också studerats. Av tjänsteskrivelsen framgår de förändringar som inarbetats. Innan fortsatt politisk behandling ska förslaget remitteras till Länsstyrelsen i Kalmar län för eventuella synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslaget till revidering av lokala ordningsföreskrifter tillsänds Länsstyrelsen i Kalmar län för bedömning om förslaget överensstämmer med ordningslagen. därefter föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreskriften.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (16) 5 Dnr 2011/ KS Fartsänkande åtgärder på Sandgatan, återrapportering bifallet medborgarförslag. Annika Liepa, Trädgårdsgatan 2, Borgholm, frågar i skrivelse vad som hänt efter bifallet medborgarförslag gällande fartsänkande åtgärder. Kommunfullmäktige biföll medborgarförslag från Annika Liepa att ett enkelt farthinder bestående av avsmalning av gatan med en skylt om sänkt hastighet sätts upp strax innan Tullgatan. att cykelvägen samtidigt förlängs ända ner till hamnen, vilket skulle göra den alltför breda gatan smalare och säkrare för cyklisterna. Servicechefen tog 2012 fram ett kostnadsförslag på åtgärden. Åtgärden utfördes inte på grund av att investeringsstopp infördes i kommunen. I arbetet med Fördjupad översiktsplan för Borgholm Köpingsvik har lyfts fram att det vore önskvärt med förbättringar av gång/cykelvägar inom aktuellt område. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kommunledningskontoret att ta fram förslag till hastighetsbegränsande åtgärder på Sandgatan i avvaktan på genomförandet av den fördjupade översiktsplanen. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret två alternativa lösningar som fartsänkande åtgärder: Alternativ 1: att ge servicechefen i uppdrag att inför budgetberedning för uppdatering av framtida investeringsplan, låta göra kostnadsberäkning på att utföra åtgärden enligt medborgarförslaget i sin helhet (både cykelväg och farthinder) i enlighet med tidigare utredning. att tills åtgärderna är utförda, ge servicechefen i uppdrag att stationera kommunens mobila hastighetsmätningsdisplay på lämplig plats på Sandgatan. Alternativ 2: att ge servicechefen i uppdrag att snarast upphandla endast den hastig hetssänkande åtgärden (fysiskt farthinder) inom befintligbudgetram. att fram tills att åtgärden är utförd, ge servicechefen i uppdrag att stationera kommunens mobila hastighetsmätningsdisplay på lämplig plats på Sandgatan. Av tjänsteskrivelsen framgår bedömningen att endast göra det fysiska farthindret utan vidare åtgärder (förslag 2) är betydligt billigare (och snabbare) än att utföra det tillstyrkta medborgarförslaget i sin helhet. Dock är bedömning att är svårt att utföra ett farthinder på angiven plats på ett säkerhetsmässigt bra sätt, utan att samtidigt genomföra åtgärder på cykelvägen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge servicechefen i uppdrag att snarast upphandla endast den hastighetssänkande åtgärden (fysiskt farthinder) inom befintlig budgetram. Vidare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott fram tills att åtgärden är utförd, uppmana servicechefen att stationera kommunens mobila hastighetsmätningsdisplay på lämplig plats på Sandgatan. 6 Dnr 2015/4-014 KS Ändrat datum i avtal om medfinansiering med Trafikverket gällande Korsning Ekerum och Gång- och cykelbana Rälla-Ekerum. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde föreslår mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors-Enquist att kommunstyrelse godkänner ändring av datum i 12, avtalet mellan Trafikverket och Borgholms kommun (KS ) så att sista dag då arbetet ska vara påbörjat ändras från till Av skrivelsen framgår att för att avtalet med Trafikverket om medfinansiering avseende ombyggnad av anslutning med väg 136 vid Ekerum ska fortsätta gälla krävs att giltighetstiden förlängs genom att datum för sista dag då arbetet ska vara påbörjat flyttas fram. Kommunfullmäktige godkände avtalet mellan Trafikverket och Borgholms kommun avseende medfinansiering av ombyggnad av anslutning med väg 136 vid Ekerum samt gång och cykelväg Rälla-Ekerum. Eftersom det datum som avtalet anger som sista dag för att påbörja arbetet har passerat och arbetet ännu inte är påbörjat krävs att datumet ändras för att det ska fortsätta gälla. Parterna har enats om att sista dag lämpligen flyttas fram till Ändringen görs genom att båda originalhandlingarna, som ett tillägg till 12, påförs texten Datum ändras till samt firmatecknarnas underskrifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna ändring av datum i 12, avtalet mellan Trafikverket och Borgholms kommun (godkänt KF 39/13) så att sista dag då arbetet ska vara påbörjat ändras från till

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (16) 7 Information, SwedenGym. Till dagens sammanträde är Charlotte Kaupang och Patrik Mizera från SwedenGym inbjudna för att informera om de utegym och andra produkter som företaget erbjuder till försäljning/uthyrning. Under mötet diskuteras möjligheten att hyra mobilt utegym för tillfälliga arrangemang. Kontaktuppgifter kommer att delges kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och stadskommittén för ev vidare diskussioner. Arbetsutskottet tackar för informationen. 8 Dnr 2014/ KS Granskningsrapport - intern kontroll till skydd för oegentligheter, återrapportering. Kommunens revisorer har gett PwC uppdrag att granska kommunens kontroll till skydd för oegentligheter. Granskningen har även genomförts i Mönsterås, Mörbylånga och Torsås kommuner inom ramen för revisionens samarbetsnätverk. Revisorerna önskar få svar från kommunstyrelsen med redogörelse för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för framtagna förbättringsåtgärder. Av tjänsteskrivelsen framgår att PwCs revisionsrapport Granskning av internkontroll till skydd för oegentligheter belyser vikten av att kontinuerligt förbättra rutiner i den interna kontrollen och att arbeta förebyggande för att minimera risker att oegentligheter ska uppstå. Revisionsrapporten har utgått från att få svar på följande kontrollmål: Vilka system och rutiner finns för processer som budgetering, uppföljning, hantering av leverantörsfakturor samt kontantutbetalning? Är processerna dokumenterade? Fungerar processerna som avsett? Har risker i processerna identifierats? Vilka kontroller finns för att förhindra felaktigheter? Är dessa dokumenterade? Genomförs de? Är kontrollerna effektiva? PwCs revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att den interna kontrollen till skydd för oegentligheter är tillräcklig.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (16) Det är framförallt Borgholms kommuns modell med enkel attest som får allvarlig kritik. För att den interna kontrollen avseende leverantörsfakturor ska vara tillräcklig krävs att minst två personer attesterar varje faktura, samt att beslutsattest bör göras av budgetansvarig person. I övrigt består kritiken i att manuella justeringar bör minimeras och att registreringar ska göras i ekonomisystemet för att öka spårbarheten. Processerna för hantering av leverantörsfakturor och övriga utbetalningar finns inte dokumenterade. Övriga ekonomiprocesser som budgetering och uppföljning, samt resursfördelning bedömer PwC som tillräcklig och tillfredställande. Ekonomifunktionen har sedan tidigare uppmärksammat brister i den interna kontrollen samt de brister och eventuella risker som enkelattest medför. Arbetet med att implementera dubbelattest är genomförd under december För att stärka den interna kontrollen har kommunen slutit avtal med systemleverantören Inyett. Dagligen görs kontroll av betalfiler, bluff-företag, F-skatt, företag med anmärkning hos kronofogdemyndigheten mm. Arbetet med att minimera manuella rutiner påbörjades redan under 2013 och beräknas vara genomför i samband med bokslutet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen överlämna redogörelsen av förbättringsåtgärder till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 9 Dnr 2014/ KS Granskningsrapport förstudie avseende kommunens borgensåtaganden gentemot Borgholm Energi AB, återrapportering. Kommunens revisorer har gett PwC uppdrag att granska kommunens borgensåtagnaden gentemot Borgholm Energi AB. Revisorerna önskar få svar från kommunstyrelsen med redogörelse för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för förslag till kommande hantering av ärendet. Av tjänsteskrivelsen framgår att PwCs revisionsrapport Förstudie avseende kommunens borgensåtaganden gentemot Borgholm Energi AB betonar vikten av ökad samverkan mellan kommun och bolag. Brister i samverkan har även belyst i tidigare rapporter Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av Borgholm Energi (2010).

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (16) Den revisionella bedömningen i båda revisionsrapporterna är att kommunens styrning och uppföljning av Borgholm Energi kan förbättras, samt vikten av att förbättra samverkan, både på politisk- och tjänstemannanivå. Angående kommunens borgensåtagande påpekar PwC i sin bedömning att Vi rekommenderar att det i ägardirektiven tydligare preciseras när ett ställningstagande från fullmäktige ska inhämtas, exempelvis kopplat till en beloppsgräns. I underlaget till ställningstagandet bör det även framgå vad investeringen avser. I samband med ställnings-tagandet bör framgå behov av finansiering med kommunal borgen. Vi ser detta som angeläget då kommunen tillsammans med bolagen har en hög låneskuld räknat per invånare och att det kan komma att påverka kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen föreslår enligt PwCs rekommendationer att det i ägardirektiven tydligare preciseras när ett ställningstagande från fullmäktige ska inhämtas, kopplat till en beloppsgräns. I underlaget till ställningstagandet ska det även framgå vad investeringen avser. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger bolaget i uppdrag att ta fram en återbetalningsplan för lån tagna för byggande av bostads-- rätter, Resedan, i takt med att bostadsrätterna säljs. att ta fram en långsiktig amorteringsplan för bolagets totala upplåning. De förslagna åtgärderna kommer att beslutas i särskild ordning av kommunstyrelsen vid ett kommande sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen överlämna framtagna förslag på åtgärder till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 10 Dnr 2015/ KS Information, Riktlinjer rutiner vid kommunens inköp. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomiavdelningen att arbeta fram förslag på rutiner för hur kommunens inköp ska göras. Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg om arbetet och de kontakter som gjorts med närliggande kommuner gällande certifierade inköpare och hur arbetet med E-handels-system stärker avtalstroheten.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (16) 11 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning gällande rätten till heltidstjänstgöring. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar - att ge nämnder och styrelser i uppdrag genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning beträffande beslut att erbjuda alla medarbetare som så önskar möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid, samt - att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till om sådana möjligheter ska erbjudas. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar. Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att motionen skiljer sig från tidigare motioner i liknande ärenden i och med att den endast förespråkar en ekonomisk konsekvensbedömning inför kommande beslut i kommunfullmäktige. Enligt uppgift från tidigare personalchefen arbetar flera kommuner i länet med frågan om att erbjuda anställda höjd sysselsättningsgrad. Frågan finns också på agendan på centralt håll. Kommunledningskontorets bedömning är att det vore proaktivt om man från kontorets håll tog fram exempel och erfarenheter från länet och via SKL för kommuner med Borgholms förutsättningar och storlek inför eventuellt kommande beslut i kommunfullmäktige. Motionens intention att nämnder och styrelser ska genomföra egna ekonomiska konsekvensbedömningar anses däremot inte möjligt utan det bör göras av kommunledningskontoret genom personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Konsekvensanalys Ett bifall till motionen innebär en tillfälligt ökad arbetsbelastning på kommunens personalavdelning och respektive nämnds controller för att ta fram den ekonomiska konsekvensbedömningen. Skulle kommunfullmäktige efter genomförd utredning bedöma att tjänstgöringsgraden ska kunna utökas, bör medel för detta inarbetas i kommande budgetram för respektive nämnd.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar. 12 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) Digital direktdemokrati. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till IT-avdelningen att inom disponibel budget försöka införa någon form av digital opinionsmätning blad kommunmedborgarna på ovan beskrivet sätt (anm brödtext i motionen) eller om tillgängliga medel ej skulle räcka återkomma till kommunfullmäktige med förslag. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen ska avslås. I skrivelsen konstateras att för att lättare få veta var medborgarna tycker i frågor efterfrågas i motionen ett system för opinionsundersökningar. Det föreslås att alla röstberättigade ska få en kod som de kan använda. ITavdelningen föreslås införa detta inom befintlig budget eller återkomma med kostnad. IT-chefen bedömer kostnaden att införa/utveckla ett system för opinionsundersökningar till ca kr exkl inloggningsfunktionen. Årlig avgift hamnar på ca kr. Att logga in med en utskickad kod ger stora möjligheter till fusk. Den som vill rösta flera gånger bryr sig inte om vems kod den använder. Det är säkrare att använda BankID eller liknande elektronisk autentisering. Det är inte alla som idag har tillgång till detta och ett system för detta kostar ca kr om året. Kostnaden beror på vilken sorts autentisering som används. Bedömning De eventuella svar kommunen skulle få in av en elektronisk opinionsundersökning motsvarar en liten del av kommunmedborgarna. Svaret bör inte betraktas som representativt för vad medborgarna tycker. Det är bättre att vänta på att det tas fram en nationell e-legitimation.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 13 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) effektivisera motioners handläggning. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att motioner ställda till kommunfullmäktige ska bereds så skyndsamt som möjligt utan att beredning ska föregås av något tjänsteutlåtande. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande för redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför beslut i fullmäktige. Av tjänsteskrivelsen framgår att enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I de flesta fall uppfylls detta krav. Enligt kommunallagen framgår också att om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram till anmälas till fullmäktige inom samma tid. Vilket görs i mars och oktober varje år. Enligt kommunallagen får fullmäktige då avskriva motionen från vidare handläggning, detta har däremot aldrig hänt utan beredningen har fortsatt och avslutats med beslut i fullmäktige. Kommunallagen reglerar enbart den demokratiska organisationen. Kommunerna arbetar sedan själva fram hur tjänstemän och politik samarbetar för att komma fram till bra beslut för kommunen. Beredningsgången av inkomna motioner ändrades under år 2010 eftersom det vid ett flertal tillfällen tagits ofinansierade beslut i och med bifallna motioner. Dessa motioner blev då inte heller verkställda eftersom nämnderna inte hade fått täckning i budget för åtgärderna. Den förändrade beredningsgången har för avsikt att lyfta upp kostnader och konsekvenser innan beslut fattas. Tjänstemännen bedömer ärendet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (16) utifrån lagkrav, kommunens ekonomi och tidigare fattade beslut, inte utifrån att hitta anledning till avslag. Det är upp till kommunfullmäktige att ta beslut om bifall och avslag, men beslutsfattandet bör ske förenat med kännedom om kostnader och konsekvenser. Lublin har rätt i att motionernas handläggningstid många gånger fördröjs, men det beror endast på tjänstemännens höga arbetsbelastning och beredningstvånget inför fullmäktiges beslut. Konsekvensanalys Om motionen inte utreds och bedöms av s k sakkunniga (exempelvis tjänstemän) inför den politiska beredningen, innebär det att beslut fattas utan redovisning av kostnader och konsekvenser av beslutet. Detta skulle i sin tur kunna medföra att kommunen tar på sig okända kostnader och konsekvenser som visar sig först när motionens förslag ska verkställas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande för redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför beslut i fullmäktige. 14 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) korrekt behandling av motioner. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fortsättningsvis ska avsluta varje motions beredning med att antingen besluta föreslå kommunfullmäktig att bifalla motionen, eller besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att moitonen avslås, då anses besvarad i vissa fall kan anses lämpligt att användas i beslutsformuleringen. Av skrivelsen framgår att vid en mindre genomgång av behandlade motioner, framkommer att det är ytterst få motioner som förslagits ansetts besvarade. Kommunledningskontoret anser att det är motionärens formulering av sitt förslag, som avgör om motionen ska anses besvarad eller inte.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (16) Exempel. Motionären vill att ett uppdrag/utredning ska genomföras. Någon politisk instans har redan tagit ett beslut och arbetet är igångsatt eller kanske till och med återrapporterat. Skulle motionen avslås innebär detta att fullmäktige inte anser motionärens förslag relevant. Vilket inte stämmer eftersom uppdraget/utredningen redan är gjord och kommer kanske att leda till någon form av beslut. Skulle motionen bifallas innebär det att uppdraget ska genomföras igen fast en utredning redan är gjord. Väljer man istället att anse motionen besvarad visar detta att fullmäktige är positiv till motionens intentioner men anser att samma uppdrag/ utredning inte ska göras om igen. Exempel från verkligheten 1: Motion vari föreslås att ett planläggningsarbete får högsta prioritet bland kommunens olika planprojekt. I synpunkterna från samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att arbetet redan har högsta prioritet. Motionen ansågs därmed besvarad. Exempel från verkligheten 2. Motionären vill låta undersöka möjligheterna att inrätta ett äldreombud. I samband med ärendets beredning görs en undersökning av möjligheterna att inrätta äldreombud och det redovisas vad kommunen redan har gjort, alltså det som motionen vill ska undersökas. Motionen anses besvarad i och med redovisningen. Hade motionen bifallits, skulle undersökningen fått göras om. Exempel från verkligheten 3. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om att få vara pilotkommun med gårdsförsäljning och uppdrar till kommunstyrelsen att lämna in ansökan. Vid beredningen framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde efter förslag från vinproducenter inkommet redan beslutat att ansöka om att bli pilotkommun. Motionen anses besvarad då beslut om ansökan redan fattats. I exempel 1, 2 och 3 från verkligheten skulle det se konstigt ut att bifalla eller avslå eftersom det redan genomförts. Vid genomgång av andra kommuners kommunfullmäktiges protokoll framgår att även dessa använder sig av att motionen anses besvarad vid sidan om bifall och avslag. Det bör även noteras att varje bifallen motion, ska återrapporteras till kommunfullmäktige hur respektive nämnd har genomfört uppdraget. I samband med denna återrapportering används alltid motionen anses därmed besvarad.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (16) Tjänsteskrivelsen lämnar förslag hur motionen ska behandlas, det är politiken och slutligen fullmäktige som beslutar. Konsekvensanalys Om det endast finns bifall och avslag att välja skulle det kunna innebära att motioner avslås, fast fullmäktige egentligen tycker att det är lovvärt förslag men anser att onödig arbetstid läggs på arbete som redan är utfört. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, då formuleringen anses besvarad i vissa fall kan anses lämplig vid beslut. 15 Dnr 2015/ KS Diskussionsärende; Borgholms 200-års jubileum. Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar från möte med en nybildad arbetsgrupp med representanter från Borgolms Cityförening. Gruppen kommer begära företräde hos arbetsutskottet för diskussion inför kommande 200-årsfirande. 16 Information; verksamhetsbesök. Under mötet redovisas av arbetsutskottet och kommunchefen genomförda verksamhetsbesök och planering inför kommande besök. Besöken har varit uppskattade både från verksamheterna och politiken. 17 Information under sammanträdet. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och kommande chefsdag 4 februari. Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om inkomna frågor som han besvarat via mail och telefonsamtal.

KALLELSE. Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-27, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Maria Johanson

KALLELSE. Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-27, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Maria Johanson Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-27, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Maria Johanson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer