SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 2015-01-13 1-17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2 Samarbetsavtal, Kalmar Science Park Incubator AB. 3 Scenen, Borgholms torg, återrapportering. 4 Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun. 5 Fartsänkande åtgärder på Sandgatan, återrapportering bifallet medborgarförslag. 6 Ändrat datum i avtal om medfinansiering med Trafikverket gällande Korsning Ekerum och Gång- och cykelbana Rälla-Ekerum 7 Information, SwedenGym. 8 Granskningsrapport - intern kontroll till skydd för oegentligheter, återrapportering. 9 Granskningsrapport - förstudie avseende kommunens borgensåtaganden gentemot Borgholm Energi AB, återrapportering. 10 Information, Riktlinjer rutiner vid kommunens inköp. 11 Motion (Per Lublin ÖP) genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning gällande rätten till heltidstjänstgöring. 12 Motion (Per Lublin ÖP) Digital direktdemokrati. 13 Motion (Per Lublin ÖP) effektivisera motioners handläggning. 14 Motion (Per Lublin ÖP) korrekt behandling av motioner. 15 Diskussionsärende; Borgholms 200-års jubileum. 16 Information; verksamhetsbesök. 17 Information under sammanträdet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (16) 1 Information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Till dagens sammanträde har Fredrik Alvarmo, Lärarförbundet, och Madeleine Carström, Lärarnas Riksförbund, begärt företräde för att informera om lärarfackens lönekrav inför årets löneöversyn. Under mötet diskuteras - lönebilden i allmänhet. - lärarlöner i jämförelse med andra kommuner. - hur avtalet efterlevts. - kommande pensionsavgångar. Parterna tackar för en givande diskussion. 2 Dnr 2015/6-106 KS Samarbetsavtal, Kalmar Science Park Incubator AB. Vid dagens sammanträde informerar Louise Östlund, vd för Kalmar Science Park, om företaget, inkubatorns syfte och det erbjudande som nu gått ut till regionens kommuner att delta i inkubatorn. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att Borgholms kommun upprättar en avsiktsförklaring med Kalmar Science Park Incubator AB för att bättre kunna ge stöd till nya företagsidéer och att etablera nya företag i kommunen. Av tjänsteskrivelsen framgår att Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Företaget stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet. Kalmar Science Park ska vara den naturliga innovationspartnern i regionen och en förebild för andra kunskapsintensiva miljöer samt bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar. Kalmar Science Park har nu öppnat upp för samarbete med alla länets kommuner. Grunden för samarbetet är Science Park-idén dvs att vara en professionell aktör som konkret arbetar med följande tre områden: En fysisk mötesplats, med plats för företag i vardande, nystartade och/ eller i en senare utvecklingsfas Värdeskapande tjänster som stöder start och tillväxt av företag Kunskapsflöden mellan forskning och företag. Tillgång till en fullt utvecklad Science Park enligt avtal är ett mycket kostnadseffektivt sätt att kunna erbjuda företag/personer i kommunen möjlig-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (16) het att växa. Syftet är att företag/personer ska kunna få professionell hjälp lokalt på landsbygden, utan att behöva flytta sin verksamhet dit där man kan få stöd. Målet är att verksamheten ska startas, drivas och stanna lokalt för att möjliggöra utveckling i hela kommunen. Kostnaden för kommunen är kopplad till antal idéer som förmedlas till inkubatorn och kan därmed styras helt: kronor för kostnadstäckning av initial screening av ca tre företag kronor för kostnadstäckning av affärsutveckling i inkubatorn då affärsidén/företaget från kommunen är antaget. Motsvarar kostnaden för antaget objekt per helår. Finns inga aktuella objekt utgår heller ingen avgift. (Det noteras att fattat beslut löper över två år.) Enligt undersökning gjord av Svenskt Näringsliv, företagsklimat 2014 vill både företagarna och politiker starkt stimulera till nya företag i kommunen. Nyföretagande anses som en viktig faktor för att kunna ge förutsättningar för ett expansivt näringsliv. Konsekvensanalys Enligt avtalets utformning är det möjligt för kommunen att helt styra utvecklingen av avtalet och där med kostnaden för samarbetet. I avtalet ingår inga åtaganden som kan belasta kommunen i framtiden utan bara möjliggör för utveckling i kommunen. Uppskattningen är att 4-5 kommuner i Kalmar län har för avsikt att ingå samarbete med Kalmar Science Park i år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen teckna samarbetsavtal (Letter of Intent) med Kalmar Science Park Incubator AB för att bättre kunna ge stöd till nya företagsidéer och att etablera nya företag i kommunen. utse näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson till kommunens kontaktperson. 3 Dnr 2014/ KS Scenen, Borgholms torg, återrapportering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna att aktuell scen skrotas. att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi ta fram förslag på ny scen och placering i Borgholms innerstad inför turistsäsongen 2015.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (16) Vid dagens sammanträde återrapporterar verksamhetschef Borgholms Slott Jan-Åke Johansson ärendet. Det framgår att det är lämpligast att köpa in en mobil scen som kan användas på flera ställen i kommunen och även hyras ut till andra intressenter. Det noteras att enligt antagen Upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen besluta om skallkraven i kommunens egna upphandlingar och arbetsutskottet beslutar vilka upphandlingar kommunen ska delta i samt godkänna tilldelningsbeslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra till ekonomiavdelningen att tillsammans med verksamhetschefen på Borgholms Slott upphandla mobil scen. 4 Dnr 2014/ KS Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde återrapporterar kommunledningskontoret genomfört uppdrag att revidera kommunens lokala ordningsföreskrifter. Inför revidering av föreskriften har samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholm Energi AB, räddningstjänsten Öland samt polismyndigheten haft möjlighet att lämna åsikter. Grannkommuners lokala ordningsföreskrifter har också studerats. Av tjänsteskrivelsen framgår de förändringar som inarbetats. Innan fortsatt politisk behandling ska förslaget remitteras till Länsstyrelsen i Kalmar län för eventuella synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslaget till revidering av lokala ordningsföreskrifter tillsänds Länsstyrelsen i Kalmar län för bedömning om förslaget överensstämmer med ordningslagen. därefter föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreskriften.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (16) 5 Dnr 2011/ KS Fartsänkande åtgärder på Sandgatan, återrapportering bifallet medborgarförslag. Annika Liepa, Trädgårdsgatan 2, Borgholm, frågar i skrivelse vad som hänt efter bifallet medborgarförslag gällande fartsänkande åtgärder. Kommunfullmäktige biföll medborgarförslag från Annika Liepa att ett enkelt farthinder bestående av avsmalning av gatan med en skylt om sänkt hastighet sätts upp strax innan Tullgatan. att cykelvägen samtidigt förlängs ända ner till hamnen, vilket skulle göra den alltför breda gatan smalare och säkrare för cyklisterna. Servicechefen tog 2012 fram ett kostnadsförslag på åtgärden. Åtgärden utfördes inte på grund av att investeringsstopp infördes i kommunen. I arbetet med Fördjupad översiktsplan för Borgholm Köpingsvik har lyfts fram att det vore önskvärt med förbättringar av gång/cykelvägar inom aktuellt område. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kommunledningskontoret att ta fram förslag till hastighetsbegränsande åtgärder på Sandgatan i avvaktan på genomförandet av den fördjupade översiktsplanen. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret två alternativa lösningar som fartsänkande åtgärder: Alternativ 1: att ge servicechefen i uppdrag att inför budgetberedning för uppdatering av framtida investeringsplan, låta göra kostnadsberäkning på att utföra åtgärden enligt medborgarförslaget i sin helhet (både cykelväg och farthinder) i enlighet med tidigare utredning. att tills åtgärderna är utförda, ge servicechefen i uppdrag att stationera kommunens mobila hastighetsmätningsdisplay på lämplig plats på Sandgatan. Alternativ 2: att ge servicechefen i uppdrag att snarast upphandla endast den hastig hetssänkande åtgärden (fysiskt farthinder) inom befintligbudgetram. att fram tills att åtgärden är utförd, ge servicechefen i uppdrag att stationera kommunens mobila hastighetsmätningsdisplay på lämplig plats på Sandgatan. Av tjänsteskrivelsen framgår bedömningen att endast göra det fysiska farthindret utan vidare åtgärder (förslag 2) är betydligt billigare (och snabbare) än att utföra det tillstyrkta medborgarförslaget i sin helhet. Dock är bedömning att är svårt att utföra ett farthinder på angiven plats på ett säkerhetsmässigt bra sätt, utan att samtidigt genomföra åtgärder på cykelvägen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ge servicechefen i uppdrag att snarast upphandla endast den hastighetssänkande åtgärden (fysiskt farthinder) inom befintlig budgetram. Vidare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott fram tills att åtgärden är utförd, uppmana servicechefen att stationera kommunens mobila hastighetsmätningsdisplay på lämplig plats på Sandgatan. 6 Dnr 2015/4-014 KS Ändrat datum i avtal om medfinansiering med Trafikverket gällande Korsning Ekerum och Gång- och cykelbana Rälla-Ekerum. I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde föreslår mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors-Enquist att kommunstyrelse godkänner ändring av datum i 12, avtalet mellan Trafikverket och Borgholms kommun (KS ) så att sista dag då arbetet ska vara påbörjat ändras från till Av skrivelsen framgår att för att avtalet med Trafikverket om medfinansiering avseende ombyggnad av anslutning med väg 136 vid Ekerum ska fortsätta gälla krävs att giltighetstiden förlängs genom att datum för sista dag då arbetet ska vara påbörjat flyttas fram. Kommunfullmäktige godkände avtalet mellan Trafikverket och Borgholms kommun avseende medfinansiering av ombyggnad av anslutning med väg 136 vid Ekerum samt gång och cykelväg Rälla-Ekerum. Eftersom det datum som avtalet anger som sista dag för att påbörja arbetet har passerat och arbetet ännu inte är påbörjat krävs att datumet ändras för att det ska fortsätta gälla. Parterna har enats om att sista dag lämpligen flyttas fram till Ändringen görs genom att båda originalhandlingarna, som ett tillägg till 12, påförs texten Datum ändras till samt firmatecknarnas underskrifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna ändring av datum i 12, avtalet mellan Trafikverket och Borgholms kommun (godkänt KF 39/13) så att sista dag då arbetet ska vara påbörjat ändras från till

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (16) 7 Information, SwedenGym. Till dagens sammanträde är Charlotte Kaupang och Patrik Mizera från SwedenGym inbjudna för att informera om de utegym och andra produkter som företaget erbjuder till försäljning/uthyrning. Under mötet diskuteras möjligheten att hyra mobilt utegym för tillfälliga arrangemang. Kontaktuppgifter kommer att delges kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och stadskommittén för ev vidare diskussioner. Arbetsutskottet tackar för informationen. 8 Dnr 2014/ KS Granskningsrapport - intern kontroll till skydd för oegentligheter, återrapportering. Kommunens revisorer har gett PwC uppdrag att granska kommunens kontroll till skydd för oegentligheter. Granskningen har även genomförts i Mönsterås, Mörbylånga och Torsås kommuner inom ramen för revisionens samarbetsnätverk. Revisorerna önskar få svar från kommunstyrelsen med redogörelse för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för framtagna förbättringsåtgärder. Av tjänsteskrivelsen framgår att PwCs revisionsrapport Granskning av internkontroll till skydd för oegentligheter belyser vikten av att kontinuerligt förbättra rutiner i den interna kontrollen och att arbeta förebyggande för att minimera risker att oegentligheter ska uppstå. Revisionsrapporten har utgått från att få svar på följande kontrollmål: Vilka system och rutiner finns för processer som budgetering, uppföljning, hantering av leverantörsfakturor samt kontantutbetalning? Är processerna dokumenterade? Fungerar processerna som avsett? Har risker i processerna identifierats? Vilka kontroller finns för att förhindra felaktigheter? Är dessa dokumenterade? Genomförs de? Är kontrollerna effektiva? PwCs revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer att den interna kontrollen till skydd för oegentligheter är tillräcklig.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (16) Det är framförallt Borgholms kommuns modell med enkel attest som får allvarlig kritik. För att den interna kontrollen avseende leverantörsfakturor ska vara tillräcklig krävs att minst två personer attesterar varje faktura, samt att beslutsattest bör göras av budgetansvarig person. I övrigt består kritiken i att manuella justeringar bör minimeras och att registreringar ska göras i ekonomisystemet för att öka spårbarheten. Processerna för hantering av leverantörsfakturor och övriga utbetalningar finns inte dokumenterade. Övriga ekonomiprocesser som budgetering och uppföljning, samt resursfördelning bedömer PwC som tillräcklig och tillfredställande. Ekonomifunktionen har sedan tidigare uppmärksammat brister i den interna kontrollen samt de brister och eventuella risker som enkelattest medför. Arbetet med att implementera dubbelattest är genomförd under december För att stärka den interna kontrollen har kommunen slutit avtal med systemleverantören Inyett. Dagligen görs kontroll av betalfiler, bluff-företag, F-skatt, företag med anmärkning hos kronofogdemyndigheten mm. Arbetet med att minimera manuella rutiner påbörjades redan under 2013 och beräknas vara genomför i samband med bokslutet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen överlämna redogörelsen av förbättringsåtgärder till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 9 Dnr 2014/ KS Granskningsrapport förstudie avseende kommunens borgensåtaganden gentemot Borgholm Energi AB, återrapportering. Kommunens revisorer har gett PwC uppdrag att granska kommunens borgensåtagnaden gentemot Borgholm Energi AB. Revisorerna önskar få svar från kommunstyrelsen med redogörelse för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. I tjänsteskrivelse redogör kommunledningskontoret för förslag till kommande hantering av ärendet. Av tjänsteskrivelsen framgår att PwCs revisionsrapport Förstudie avseende kommunens borgensåtaganden gentemot Borgholm Energi AB betonar vikten av ökad samverkan mellan kommun och bolag. Brister i samverkan har även belyst i tidigare rapporter Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av Borgholm Energi (2010).

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (16) Den revisionella bedömningen i båda revisionsrapporterna är att kommunens styrning och uppföljning av Borgholm Energi kan förbättras, samt vikten av att förbättra samverkan, både på politisk- och tjänstemannanivå. Angående kommunens borgensåtagande påpekar PwC i sin bedömning att Vi rekommenderar att det i ägardirektiven tydligare preciseras när ett ställningstagande från fullmäktige ska inhämtas, exempelvis kopplat till en beloppsgräns. I underlaget till ställningstagandet bör det även framgå vad investeringen avser. I samband med ställnings-tagandet bör framgå behov av finansiering med kommunal borgen. Vi ser detta som angeläget då kommunen tillsammans med bolagen har en hög låneskuld räknat per invånare och att det kan komma att påverka kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen föreslår enligt PwCs rekommendationer att det i ägardirektiven tydligare preciseras när ett ställningstagande från fullmäktige ska inhämtas, kopplat till en beloppsgräns. I underlaget till ställningstagandet ska det även framgå vad investeringen avser. Vidare föreslås att kommunstyrelsen ger bolaget i uppdrag att ta fram en återbetalningsplan för lån tagna för byggande av bostads-- rätter, Resedan, i takt med att bostadsrätterna säljs. att ta fram en långsiktig amorteringsplan för bolagets totala upplåning. De förslagna åtgärderna kommer att beslutas i särskild ordning av kommunstyrelsen vid ett kommande sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen överlämna framtagna förslag på åtgärder till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 10 Dnr 2015/ KS Information, Riktlinjer rutiner vid kommunens inköp. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomiavdelningen att arbeta fram förslag på rutiner för hur kommunens inköp ska göras. Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg om arbetet och de kontakter som gjorts med närliggande kommuner gällande certifierade inköpare och hur arbetet med E-handels-system stärker avtalstroheten.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (16) 11 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning gällande rätten till heltidstjänstgöring. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar - att ge nämnder och styrelser i uppdrag genomföra en ekonomisk konsekvensbedömning beträffande beslut att erbjuda alla medarbetare som så önskar möjlighet att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid, samt - att kommunfullmäktige därefter får ta ställning till om sådana möjligheter ska erbjudas. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar. Av tjänsteskrivelsen framgår vidare att motionen skiljer sig från tidigare motioner i liknande ärenden i och med att den endast förespråkar en ekonomisk konsekvensbedömning inför kommande beslut i kommunfullmäktige. Enligt uppgift från tidigare personalchefen arbetar flera kommuner i länet med frågan om att erbjuda anställda höjd sysselsättningsgrad. Frågan finns också på agendan på centralt håll. Kommunledningskontorets bedömning är att det vore proaktivt om man från kontorets håll tog fram exempel och erfarenheter från länet och via SKL för kommuner med Borgholms förutsättningar och storlek inför eventuellt kommande beslut i kommunfullmäktige. Motionens intention att nämnder och styrelser ska genomföra egna ekonomiska konsekvensbedömningar anses däremot inte möjligt utan det bör göras av kommunledningskontoret genom personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Konsekvensanalys Ett bifall till motionen innebär en tillfälligt ökad arbetsbelastning på kommunens personalavdelning och respektive nämnds controller för att ta fram den ekonomiska konsekvensbedömningen. Skulle kommunfullmäktige efter genomförd utredning bedöma att tjänstgöringsgraden ska kunna utökas, bör medel för detta inarbetas i kommande budgetram för respektive nämnd.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Den ekonomiska konsekvensbedömningen bör dock genomföras av kommunledningskontorets personal- och ekonomiavdelningar. 12 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) Digital direktdemokrati. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till IT-avdelningen att inom disponibel budget försöka införa någon form av digital opinionsmätning blad kommunmedborgarna på ovan beskrivet sätt (anm brödtext i motionen) eller om tillgängliga medel ej skulle räcka återkomma till kommunfullmäktige med förslag. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen ska avslås. I skrivelsen konstateras att för att lättare få veta var medborgarna tycker i frågor efterfrågas i motionen ett system för opinionsundersökningar. Det föreslås att alla röstberättigade ska få en kod som de kan använda. ITavdelningen föreslås införa detta inom befintlig budget eller återkomma med kostnad. IT-chefen bedömer kostnaden att införa/utveckla ett system för opinionsundersökningar till ca kr exkl inloggningsfunktionen. Årlig avgift hamnar på ca kr. Att logga in med en utskickad kod ger stora möjligheter till fusk. Den som vill rösta flera gånger bryr sig inte om vems kod den använder. Det är säkrare att använda BankID eller liknande elektronisk autentisering. Det är inte alla som idag har tillgång till detta och ett system för detta kostar ca kr om året. Kostnaden beror på vilken sorts autentisering som används. Bedömning De eventuella svar kommunen skulle få in av en elektronisk opinionsundersökning motsvarar en liten del av kommunmedborgarna. Svaret bör inte betraktas som representativt för vad medborgarna tycker. Det är bättre att vänta på att det tas fram en nationell e-legitimation.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 13 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) effektivisera motioners handläggning. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att motioner ställda till kommunfullmäktige ska bereds så skyndsamt som möjligt utan att beredning ska föregås av något tjänsteutlåtande. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande för redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför beslut i fullmäktige. Av tjänsteskrivelsen framgår att enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I de flesta fall uppfylls detta krav. Enligt kommunallagen framgår också att om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram till anmälas till fullmäktige inom samma tid. Vilket görs i mars och oktober varje år. Enligt kommunallagen får fullmäktige då avskriva motionen från vidare handläggning, detta har däremot aldrig hänt utan beredningen har fortsatt och avslutats med beslut i fullmäktige. Kommunallagen reglerar enbart den demokratiska organisationen. Kommunerna arbetar sedan själva fram hur tjänstemän och politik samarbetar för att komma fram till bra beslut för kommunen. Beredningsgången av inkomna motioner ändrades under år 2010 eftersom det vid ett flertal tillfällen tagits ofinansierade beslut i och med bifallna motioner. Dessa motioner blev då inte heller verkställda eftersom nämnderna inte hade fått täckning i budget för åtgärderna. Den förändrade beredningsgången har för avsikt att lyfta upp kostnader och konsekvenser innan beslut fattas. Tjänstemännen bedömer ärendet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (16) utifrån lagkrav, kommunens ekonomi och tidigare fattade beslut, inte utifrån att hitta anledning till avslag. Det är upp till kommunfullmäktige att ta beslut om bifall och avslag, men beslutsfattandet bör ske förenat med kännedom om kostnader och konsekvenser. Lublin har rätt i att motionernas handläggningstid många gånger fördröjs, men det beror endast på tjänstemännens höga arbetsbelastning och beredningstvånget inför fullmäktiges beslut. Konsekvensanalys Om motionen inte utreds och bedöms av s k sakkunniga (exempelvis tjänstemän) inför den politiska beredningen, innebär det att beslut fattas utan redovisning av kostnader och konsekvenser av beslutet. Detta skulle i sin tur kunna medföra att kommunen tar på sig okända kostnader och konsekvenser som visar sig först när motionens förslag ska verkställas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, då även motioner bör följas av ett tjänsteutlåtande för redovisning/information om kostnader och eventuella konsekvenser inför beslut i fullmäktige. 14 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) korrekt behandling av motioner. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fortsättningsvis ska avsluta varje motions beredning med att antingen besluta föreslå kommunfullmäktig att bifalla motionen, eller besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att moitonen avslås, då anses besvarad i vissa fall kan anses lämpligt att användas i beslutsformuleringen. Av skrivelsen framgår att vid en mindre genomgång av behandlade motioner, framkommer att det är ytterst få motioner som förslagits ansetts besvarade. Kommunledningskontoret anser att det är motionärens formulering av sitt förslag, som avgör om motionen ska anses besvarad eller inte.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (16) Exempel. Motionären vill att ett uppdrag/utredning ska genomföras. Någon politisk instans har redan tagit ett beslut och arbetet är igångsatt eller kanske till och med återrapporterat. Skulle motionen avslås innebär detta att fullmäktige inte anser motionärens förslag relevant. Vilket inte stämmer eftersom uppdraget/utredningen redan är gjord och kommer kanske att leda till någon form av beslut. Skulle motionen bifallas innebär det att uppdraget ska genomföras igen fast en utredning redan är gjord. Väljer man istället att anse motionen besvarad visar detta att fullmäktige är positiv till motionens intentioner men anser att samma uppdrag/ utredning inte ska göras om igen. Exempel från verkligheten 1: Motion vari föreslås att ett planläggningsarbete får högsta prioritet bland kommunens olika planprojekt. I synpunkterna från samhällsbyggnadsförvaltningen framkommer att arbetet redan har högsta prioritet. Motionen ansågs därmed besvarad. Exempel från verkligheten 2. Motionären vill låta undersöka möjligheterna att inrätta ett äldreombud. I samband med ärendets beredning görs en undersökning av möjligheterna att inrätta äldreombud och det redovisas vad kommunen redan har gjort, alltså det som motionen vill ska undersökas. Motionen anses besvarad i och med redovisningen. Hade motionen bifallits, skulle undersökningen fått göras om. Exempel från verkligheten 3. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om att få vara pilotkommun med gårdsförsäljning och uppdrar till kommunstyrelsen att lämna in ansökan. Vid beredningen framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträde efter förslag från vinproducenter inkommet redan beslutat att ansöka om att bli pilotkommun. Motionen anses besvarad då beslut om ansökan redan fattats. I exempel 1, 2 och 3 från verkligheten skulle det se konstigt ut att bifalla eller avslå eftersom det redan genomförts. Vid genomgång av andra kommuners kommunfullmäktiges protokoll framgår att även dessa använder sig av att motionen anses besvarad vid sidan om bifall och avslag. Det bör även noteras att varje bifallen motion, ska återrapporteras till kommunfullmäktige hur respektive nämnd har genomfört uppdraget. I samband med denna återrapportering används alltid motionen anses därmed besvarad.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16 (16) Tjänsteskrivelsen lämnar förslag hur motionen ska behandlas, det är politiken och slutligen fullmäktige som beslutar. Konsekvensanalys Om det endast finns bifall och avslag att välja skulle det kunna innebära att motioner avslås, fast fullmäktige egentligen tycker att det är lovvärt förslag men anser att onödig arbetstid läggs på arbete som redan är utfört. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen, då formuleringen anses besvarad i vissa fall kan anses lämplig vid beslut. 15 Dnr 2015/ KS Diskussionsärende; Borgholms 200-års jubileum. Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar från möte med en nybildad arbetsgrupp med representanter från Borgolms Cityförening. Gruppen kommer begära företräde hos arbetsutskottet för diskussion inför kommande 200-årsfirande. 16 Information; verksamhetsbesök. Under mötet redovisas av arbetsutskottet och kommunchefen genomförda verksamhetsbesök och planering inför kommande besök. Besöken har varit uppskattade både från verksamheterna och politiken. 17 Information under sammanträdet. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och kommande chefsdag 4 februari. Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om inkomna frågor som han besvarat via mail och telefonsamtal.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-27, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Maria Johanson

KALLELSE. Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-27, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Maria Johanson Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2015-01-27, klockan 13:00 sammanträdet Ilko Corkovic / Maria Johanson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 2015-02-24 14-36 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (26) 14 Information från verksamheten. 15 Förslag upphävande av beslut KF 97/213; Fastighetsförsäljning, Borgholm Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m fl). 16 Revidering av kommunvapen,

Läs mer

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner.

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Innehållsförteckning: 158 Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. 159 Personalutskottsärenden. 160 Återrapportering, jämställdhetsarbete utifrån undertecknad

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) Innehållsförteckning 7 Medborgarförslag (Kristina Jeppsson - Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun. 8 Utöka kultursekreterartjänsten från och med 2016.

Läs mer

266 Dnr 2014/226-106 KS

266 Dnr 2014/226-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 266 Dnr 2014/226-106 KS Information; utökat driftåtagande. IT-chef Niklas Palmquist informerar om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2015-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Tid Kl 13.30 14.30 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson MBP Henry Sandahl S Cecilia Samuelsson, tjänstgör för Bo Petersson (S) S Pauli

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg.

Granskningsredogörelse Stadsrevisionen. Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret goteborg. Granskningsredogörelse Stadsrevisionen Göteborg & Co Träffpunkt AB granskning av verksamhetsåret 2015 goteborg.se/stadsrevisionen 2 Januari 2016 Göteborg & Co Träffpunkt AB. Granskning av verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om kommunens aktuella åtaganden vad gäller investeringsbudget, skulder m m.

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om kommunens aktuella åtaganden vad gäller investeringsbudget, skulder m m. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 222 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar om att - arbetsgruppen för utveckling av yttre hamnen kommer att ha sitt första möte 8 september

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/

15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 33 (51) 2016-10-31 Kf Ks 343 15. Motion om att Västerviks kommun behöver ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor svar Dnr 2016/158-109 Malin Sjölander (M) och

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB

Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 Oö AU 5:12 Dnr. KS 20150147 Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer