HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek (c) Stefan Carlsson (c) Folke Karlsson (s) Diana Bergeskans (s) Andreas Furuskog (s) Nedzad Talovic (s) Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef Anders Svensson, ekonomichef Utses att justera Stefan Carlsson och Folke Karlsson Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 11 april, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anders Svensson Ordförande... Ewa Engdahl Justerande Stefan Carlsson Folke Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd / styrelse Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Högsby Underskrift...

2 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 127 DNR:KU/ Godkännande av dagordning s ordförande Ewa Engdahl efterhör om dagordningen för dagens sammanträde godkännes. Dagordningen föreslås kompletteras/förändras med följande ärenden: 1. Överenskommelse med Torsås kommun om scanning av leverantörsfakturor 2. Ansvarsfrihet för 2006 avseende Regionförbundet i Kalmar län 3. Överklagande av delegationsbeslut nr 25/07 angående grundskoleelevers berättigande till skolskjuts vid skolgång i grannkommunens grundskoleverksamhet. 4. Motion angående Långemåla skola. s beslut Dagordningen med kompletterande ärenden godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 3 KS 128 DNR:KU/ Bolagsordning och ägardirektiv för Högsby Bostads AB Kommunchef Joakim Malmdahl och ekonomichef Anders Svensson informerar om utkast till bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning för Högsby Bostads AB. Arbetet är omfattande och kräver en bred förankring och dialog med bolagets styrelse och ledning. Tidplan för arbetet ser ut enligt följande; 4 april information till kommunstyrelsen April förankring och dialog med bolagets styrelse och ledning 2 maj kommunledningsutskottet behandlar bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning 22 maj kommunstyrelsen behandlar bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning 14 juni kommunfullmäktige fastställer bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordning augusti Högsby Bostads AB har extra bolagsstämma s beslut Godkänna information. Fastställa upprättad tidplan.

4 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 4 KS 129 DNR:KU/ Beffattningsbeskrivning s ordförande Ewa Engdahl redogör för kommunchefens befattningsbeskrivning. Rollen som kommunchef Kommunchefen är Högsby kommuns ledande tjänsteman och den som ytterst ansvarar för kommunens administration, ekonomi och övergripande samordning. I detta ingår såväl utveckling som förvaltning av Högsby kommun. Företagsamt tänkande skall genomsyra all verksamhet. Kommunchefen är anställd av och skall arbeta tillsammans med och på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande eller dess tillförordnade, med policyn Möjligheternas kommun som plattform. Kommunchefen skall tillsammans med och i samråd med kommunstyrelsens ordförande företräda Högsby kommun och ansvara för utåtriktad representation. Kommunchefens arbetsuppgifter 1. Kommunchefen skall leda och styra tjänstemannaorganisationen på så sätt att kommunen uppfattas som en organisatorisk enhet (helhetssyn) med tydliga gemensamma mål inom strategiska områden. Kommunchefen är förvaltningschefernas närmaste chef och ledare vilket innebär ett personalansvar med bl a genomförande av årliga medarbetar- och lönesamtal. 2. Kommunchefen skall ansvara för kvalitén på de ärenden som föreläggs kommunstyrelsen. Det betyder att de tjänstemannayttranden som utgör underlag för beslut skall hålla hög kvalité och ämbetsmannamässig status. 3. Kommunchefen har ansvaret för att beslut tagna av kommunstyrelsen verkställs. 4. Bland de externa arbetsuppgifterna betonas särskilt följande: utveckling av näringsliv, företagande och lokal service miljö- och klimatfrågor gränsöverskridande samverkan samt EU-frågor infrastruktur - kommunikationer marknadsföring 5. I arbetet ingår såväl att förvalta som att utveckla och att avveckla verksamheter. 6. Kommunchefen skall företräda Högsby kommun i juridiska ärenden 7. Kommunchefen skall tillsammans med kommunstyrelsens ordförande leda krisledningsorganisationen

5 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 129 DNR:KU/ Delegerade verksamhetsområden och beslut regleras i särskild delegationsordning beslutad av kommunstyrelsen. Befogenheter Leda och fördela arbetet bland förvaltningscheferna utifrån budget, på kommunstyrelsens ordförande eller dess tillförordnades uppdrag och på kommunstyrelsens uppdrag Attestera enligt instruktion Uppföljning och utvärdering Förutom det dagliga ärendearbetet ska kommunchefen en gång per halvår ha avstämningssamtal med kommunledningsutskottet. s ordförande har ansvaret för att hålla medarbetarsamtal och lönesamtal med kommunchefen. s beslut Godkänna upprättad befattningsbeskrivning avseende tjänsten som kommunchef.

6 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 6 KS 130 DNR:KU/ Överenskommelse med Torsås kommun om scanning av leverantörsfakturor Högsby kommun scannar leverantörsfakturor för papperslös distribution inom kommunens verksamheter. Samtliga pappersfakturor skickas till en scanningsenhet som förbehandlar materialet samt scannar och distribuerar vidare till verksamheterna för granskning och attest. En överenskommelse har tecknats mellan Högsby kommun och Torsås kommun där Högsby kommun åtar sig att åt Torsås scanna in deras fakturor till en kostnad av 4.50 kr per verifikat. Priset gäller till och med Priset bygger på nuvarande volymer cirka verifikat per år. s förslag Godkänna upprättad överenskommelse mellan Högsby kommun och Torsås kommun avseende scanning av leverantörsfakturor.

7 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 131 DNR:KF/ Ansvarsfrihet för 2006 avseende Regionförbundet i Kalmar län s förslag Bevilja ansvarsfrihet för 2006 avseende Regionförbundet i Kalmar län.

8 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 8 KS 132 DNR:KU/ Överklagande av delegationsbeslut nr 25/07 angående grundskoleelevers berättigande till skolskjuts vid skolgång i grannkommunens grundskoleverksamhet. Högsby kommuns beslut att inte svara för skolskjutskostnader för de elever vars ansökan om grundskolegång i Mönsterås kommun bifallits har överklagats till Länsstyrelsen av berörda barnfamiljer i Hornsö. s beslut Notera inkommen handling.

9 HÖGSBY KOMMUN PROTOKOLL 9 KS 133 DNR:KF/ Motion angående Långemåla skola En motion har inlämnats av Anders Ek (c) och Gunilla Schollin-Borg (mp) angående Långemåla skolas framtid Det är inte och ska inte vara lätt att lägga ner en skola. Skolan är en stor del av livet i ett samhälle, men den får inte bli hur liten som helst. I första hand går det ut över eleverna, både kvalitativt och socialt. I andra hand är det en ekonomisk fråga. Kostnaderna för att fortsätta driva Långemåla skola är större än de medel som kommunstyrelsen anvisat och medlen måste tas från någon annan enhet med försämringar som följd. I dagarna har dessutom förvaltningarna ålagts stora besparingskrav, för BUN:s del har det nämnts 4 miljoner. Är det rimligt att i detta läge framhärda en förlängning av beslutet att förlänga skolgången i Långemåla med det lilla barnunderlag som finns? Är det rimligt att föräldrarna själva ska fatta beslut om nedläggning eller inte och dela bygden i två läger? Är det rimligt att ett sådant viktigt beslut för alla inblandade fattas av en kommunstyrelse (11 st) och inte låter frågan avgöras av den enda folkvalda församlingen, kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige beslutade , 72 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. s beslut Motionen remitteras till utbildningsutskottet för beredning.

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer