HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ingemar Svanström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl , Patrik Köhler, (m) Brigitte Kühne, (fp) kl , Ingemar Svanström, (c) Lars-Magnus Ek, (c) Andreas Furuskog (s) Folke Karlsson (s) Magnus Gabrielsson (s) Diana Bergeskans (s) Övriga deltagande Kommunchef Joakim Malmdal Socialchef Stellan Lindeberg, Utses att justera Ingemar Svanström och Diana Bergeskans Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 7 november 2007 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Joakim Malmdal Ordförande... Ewa Engdahl Justerande.. Ingemar Svanström Diana Bergeskans ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd / styrelse Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Högsby Underskrift...

2 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 2(12) KS 380 DNR:KU/ Godkännande av dagordning s ordförande Ewa Engdahl efterhör om dagordningen för dagens sammanträde godkännes. Dagordningen föreslås kompletteras med följande ärende: - Förändring av målbeskrivning i Budget 2008 s beslut Dagordningen med kompletterande ärende godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 3(12) KS 381 DNR:KU/ Hemsjukvården KU På uppdrag av den politiska styrgruppen för kommunalisering av hemsjukvården med mera i Kalmar län har Regionförbundet översänt beslutsunderlag angående kommunalisering av hemsjukvården med mera i Kalmar län för skyndsamt beslut (senast i augusti 2007) i länets kommuner och landsting. Vid dagens sammanträde har kommunledningsutskottet och socialutskottet gemensamma överläggningar angående förestående kommunala övertagande av landstingets hemsjukvård och rehabilitering. Socialchef Stellan Lindeberg informerar om förslag till övertagande av hemsjukvården från Landstinget. Övertagandet är planerat till årsskiftet och finansiering ska ske via skatteväxling och en mellankommunal utjämning. Kommunledningsutskottets förslag Under förutsättning att överenskommelse träffas om den ekonomiska regleringen beslutar Högsby kommun: att godkänna styrgruppens samtliga förslag, att det avtal som upprättas om kommunalisering av hemsjukvården m m årligen skall följas upp och att en utvärdering av avtalet görs under år 2010 samt att medverka till att en regional politisk grupp med representation från både landstinget och kommunerna tillsätts för fortsatt samverkan mellan huvudmännen inom vård- och omsorgssektorn i Kalmar län. SU 62, Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom den politiska styrgruppens slutdokument. KS 312, Socialchef, Stellan Lindeberg, redovisade nuläget. Avsiktsförklaring mellan Kalmar läns landsting och kommunerna är inte riktigt färdig. Beslutsunderlag kommer att skickas ut inom kort och beslut skall fattas av kommunfullmäktige

4 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 4(12) KS 381 DNR:KU/ senast i november. Socialchefen framhåller vikten av att ett utjämningssystem införs mellan kommunerna i länet. Socialchef Stellan Lindeberg informerar om förslag till kommunal organisation för hemsjukvård och rehabilitering.. s beslut ställer sig bakom de principer den politiska styrgruppen tagit fram i missiv förordar förslaget om kommunalt utjämningssystem med en utfasning på 5 år. ställer sig positiv till socialchef Stellan Lindebergs förslag till kommunal organisation för hemsjukvård och rehabilitering och att erforderliga kontakter med fackliga organisationer tas i ärendet. Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde Diskussioner fördes kring beräkningsunderlaget för skatteväxlingen. Totalt omfattas övertagandet för Högsby kommuns del av ca 50 ärenden i dagsläget. Yrkande Patrik yrkar bifall till liggande förslag. s förslag att i sin helhet godkänna överenskommelsen i avsiktsförklaringen den 21 september 2007 med tillägg 26 oktober 2007 samt avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut samt att vid fastställelse av skattesatsen för 2008 beakta skatteväxlingen på 26 öre per skattekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården.

5 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 5(12) KS 382 DNR:KU/ Flyktingmottagning KS beslutade , 264, att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att träffa representanter från länsstyrelsen för diskussion kring flyktingavtal. s ordförande Ewa Engdahl föreslår, att ärendet tas upp på det extra kommunstyrelsesammanträdet den 6 november. Då ska redovisning finnas enligt följande: - uppföljning/utvärdering av flyktingverksamheten de senaste åren - övergripande ekonomisk redovisning - kalkyl över mottagande samt finansieringsplan av verksamheten, alternativ med och utan ensamkommande barn - flyktingorganisationen överförs i en utvecklingsenhet - remissvar från utskott och förvaltningar - plan över praktikplatser i offentlig/privat verksamhet - fadderverksamhet - historik s beslut Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens extra sammanträde den 6 november. Socialchefen och kommunchefen redovisar ytterligare bakgrundsfakta kring flyktingverksamheten och ett förslag till framtida organisation. Arbetet med fadderverksamhet och hantering av praktik organiseras i den framtida organisationen för flyktingverksamheten. En nära dialog mellan kommun, Migrationsverk och länsstyrelse är avgörande för ett lyckat mottagande. Socialförvaltningen föreslår i sin utredning att Kommunfullmäktige tecknar avtal om nytt flyktingmottagande med Länsstyrelsen om 19 personer årligen under åren 2008, 2009 och 2010 Yrkande Folke Karlsson yrkar på att inget avtal skrivs med Länsstyrelsen avseende flyktingmottagande. s beslut Kommunchefen får i uppdrag att utreda organisationsplaceringen av flyktingverksamheten i den pågående översynen av tjänstemannaorganisationen.

6 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 6(12) s förslag KS 382 DNR:KU/ Kommunfullmäktige tecknar avtal om nytt flyktingmottagande med Länsstyrelsen om 19 personer årligen under åren 2008, 2009 och 2010.

7 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 7(12) KS 383 DNR:KU/ Tjänstemannaorganisationen KS Kommunchef Joakim Malmdal informerar att arbetet med tjänstemannaorganisationen pågår. Avstämning har skett utifrån enkätsvaren som har lämnats över till kommunledningsutskottet och förvaltningscheferna. Möte har genomförts med förvaltningscheferna och kommunledningsutskottet om organisationsöversynen. Vad behövs för kompetens som saknas idag? Vilka områden prioriteras idag?. Skapa verktyg för politiken angående resursfördelning. Besluten ska vara så tydliga så tjänstemännen kan återkoppla till politiken. Viktigt att skapa mätbara verksamhetsmål för att följa kommunallagen samt skapa effektiva uppföljningsinstrument. Återbesättning kommer att ske av två tjänster på ekonomi- och personalsidan. En tredje funktion behövs som håller ihop projekten och som har kunskap i att söka projekt.. En kvalitetssäkring av projektredovisningarna.. Finansiering finns pengar avsatta för ekonomi och personal. Projektsammanhållaren finansieras av projektmedel. s beslut Kommunchefens rapport godkännes. Kommunchefen får i uppdrag att rekrytera personal till ekonomi, personal och projektfunktionerna genom annonsering. Tjänstemannaorganisationen tas upp på nytt vid kommunstyrelsens extra sammanträde den 6 november. Kommunchefen redogjorde över hur arbetet fortskrider med översynen av tjänstemannaorganisationen. Diskussioner fördes kring arbetet med inflyttarservice, landsbygdsfrågor, samt beredskapsfrågor. Inflyttarverksamhet och arbetet med lokal utveckling genererar ökad inflyttning och skatteintäkter till kommunen. Finansiering kan ske genom det nya Leaderprogrammet samt via beredskapsbudgeten. s beslut Kommunchefen får i uppdrag att till nästkommande kommunstyrelsemöte ge förslag på tjänstebeskrivning som kan täcka handläggning av frågor kring lokal utveckling, inflyttarservice beredskapsverksamheten. Förslaget skall redovisas på kommunstyrelsen i december.

8 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 8(12) KS 384 DNR:KU/ Deltagande i Småkoms höstkonferens SmåKom (De små kommunernas samverkan) inbjuder till höstkonferens den 23 november 2007 i Stockholm. s beslut Diana Bergenskans deltar på SmåKoms höstkonferens.

9 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 9(12) KS 385 DNR:KU/ Infrastruktur En skrivelse är upprättad efter möte som hölls i Berga angående tågrafiken på sträckan Jönköping Nässjö - Oskarshamn. Skrivelsen är ställd till styrelsen för Jönköpings Länstrafik AB, styrelsen för Kalmar Länstrafik AB, Regionförbundet Jönköpings län och Regionförbundet Kalmar län och är undertecknad av kommunstyrelseordförandena i Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Oskarshamn och Jönköping. s beslut Kommunen ställer sig bakom Jönköping kommuns skrivelse.

10 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 10(12) KS 386 DNR:KU/ Kommunens ekonomi Vid kommunstyrelsens sammanträde , 362, fick kommunchefen i uppdrag att analysera möjligheter att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 6 november. Kommunchefen redovisar revideringar av prognostiserade skatteintäkter avseende 2007, vilket påverkar resultatet positivt med ca 900 tkr. Det finns en möjlighet att utöka skogens avkastning tillfälligt under 2007 vilket enligt kommunchefen inte ska påverka den framtida avkastningsnivån. På grund av vakanser inom personal och ekonomiavdelningen prognostiseras personalkostnaderna lägre än budget för s beslut Kommunchefens redovisning godkändes.

11 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 11(12) KS 387 DNR:KU/ Energiinvesteringar Vid kommunstyrelsens sammanträde , 352 informerade tekniska chefen Peter Siilak om att han förhandlar med Eon om att ta bort en transformatorkiosk i samband med ombyggnadsarbetena vid Icatorget. beslutade att ta upp ärendet på det extra kommunstyrelsesammanträdet den 6 november. Högsby kommun har avsatt kr för energiinvesteringar under s beslut Energiinvesteringarna fördelas på värmeanläggning på Aboda Klint, konsultkostnader för energibolagsutredning samt transformatorkiosk på ICAtorget.

12 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 12(12) KS 388 DNR: KF/ Budget 2008 Kommunchefen redovisade förslag till ny målbeskrivning avseende måltidsverksamheten. s förslag Ändra målbeskrivningen i budget 2008 avseende måltidsverksamheten från Andelen ekologiska varor i kommunens kök skall på sikt vara tjugofem procent av det ekonomiska värdet till En övergripande miljöhänsyn skall beaktas vid inköp av livsmedel, där målsättningen bör vara att andelen ekologiska varor i kommunens kök skall på sikt vara tjugofem procent av det ekonomiska värdet.

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s)

Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans (s) Jonas Erlandsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Kjell Front (c) Roland Waern (m) Diana Bergeskans

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2014-02-17 kl. 18.30 20.15 Enligt sidor 24 och 25 Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus Jessica Edlund,

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

2014-10-15. Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2014-10-15. Solveig Oscar son (S).~.~~... ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-10-15 166 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2014-10-15 kl 8.30-14.00 enligt bifogad närvarolista. evriga deltagande Kjell Karlsson, BKT, 143-144 Sohpie Bergkvist,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Kommunstyrelsen 2009-11-03 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (28) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 8.30-10.40 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Britta Bergström (S) Olov Zakrisson (S) Sten Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer