Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Patrik Köhler Roger Samuelsson. Andreas Furuskog (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Patrik Köhler Roger Samuelsson. Andreas Furuskog (s)"

Transkript

1 Högsby kommun Protokoll 1(24) Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl , Beslutande Övriga deltagande Ewa Engdahl (c), ordförande Stefan Carlsson (c) Patrik Köhler (m) Roger Samuelsson (s) Andreas Furuskog (s) Anders Svensson Tora Helin-Linnér, Integrationsverket, 80 Rolf Bengtsson, projektledare, 81 Johnny Andersson, byggnadsinspektör, 85 Anders Johansson, skolchef, 86 Peter Siilak, teknisk chef, 86 Gunilla Jäghagen, vik personalchef 86 Staffan Hedin, Lärarförbundet, 86 Kenneth Bojstedt, SKTF, 86 Torbjörn Jarlevid, SKTF, 86 Marie Bjerkhaug, Kommunal, 86 Malin Holgert, SSR, 86 Kerstin Pettersson, Vårdförbundet, 86 Utses att justera Patrik Köhler och Roger Samuelsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, 14 mars 2007 kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Anders Svensson Ordförande... Ewa Engdahl Justerande..... Patrik Köhler Roger Samuelsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd / styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Högsby Underskrift...

2 Högsby kommun Protokoll 2 KU 79 DNR: KU/ Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl efterhör om dagordningen för dagens sammanträde godkännes. Dagordningen föreslås kompletteras/förändras med följande ärenden: 1. Infrastruktursatsning. 2. Studiebesök Vestervig. 3. Skyltning mot Fågelfors. Dagordning med kompletterande ärende godkännes.

3 Högsby kommun Protokoll 3 KU 80 DNR KU/ Information angående kommunalt flyktingmottagande Tora Helin-Linnér, Integrationsverket informerar om det aktuella läget angående kommunalt flyktingmottagande. Under 2006 togs fler flyktingar emot i Sveriges kommuner än under tidigare år, eftersom riksdagen fattade beslut om en tillfällig lagändring om ny prövning av uppehållstillstånd. Prognoserna för 2007 pekade länge på att antalet flyktingar med uppehållstillstånd skulle gå ner jämfört med De underlag som Integrationsverket nu fått från Migrationsverket, visar att man väntar sig en hög flyktingtillströmning under åren på grund av oroligheter i världen. Behovet av introduktionsplatser kommer således fortsatt att vara stort de närmaste åren. Integrationsverket beräknar i dagsläget behovet för 2007 till ca introduktionsplatser, vilket inkluderar ett antal personer som fått uppehållstillstånd 2006, men inte kommer att kunna tas emot av någon kommun under året. Schablonbeloppen höjdes vid årsskiftet och är nu för en vuxen person kr, för barn kr och föräldrar kr. Grundersättningen som en kommun får varje år som den har en överenskommelse blir kr. Integrationsverket tecknar inte avtal med någon kommun om ett kommunalt flyktingmottaggande än minst 30 platser per år. Ge utskott och förvaltningar i uppdrag lämna synpunkter på ett kommunalt flyktingmottagande med 40 platser per år.

4 Högsby kommun Protokoll 4 KU 81 DNR: KU/ Projektet Attraktiva Högsby Kommunstyrelsens beslutade , 37, att ge ekonomichef Anders Svensson i uppdrag att tillsammans med styrgruppen för projektet se över ekonomin under kvarvarande projekttid samt att ge projektledaren i uppdrag att till kommunstyrelsen skriftligt redovisa en rapport om den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i projektet. Kommunstyrelsens beslutade , 65, att ge kommunledningsutskottet i uppdrag att behandla ärendet. Projektledare Rolf Bengtsson redovisar förslag till förlängning av projektet i tre månader samt projektplan och balanserad budget. Ansöka om att förlänga projektet Attraktiva Högsby en månad. Ge ekonomichef Anders Svensson i uppdrag att tillsammans med styrgrupp och projektledare ta fram en balanserad budget utifrån en förlängning på en månad samt avsätta medel till turismmässan i Kalmar.

5 Högsby kommun Protokoll 5 KU 82 DNR: KF/ Kommunhuset 90 år Tingshuset, som byggdes under åren och invigdes den 24 september 1917, fyller 90 år Kommunen inköpte fastigheten 1970 för en köpeskilling av kronor och har under årens lopp ihågkommit fastighetens tioårsintervaller. Vid 80-årsjubileet gästades tingssalen av Smålandsakademin och presenten var då ett nytt parkettgolv i tingssalen. Fullmäktiges ordförande hemställer i motion daterad att kommunstyrelsen bereder motionen i andemeningen: - föreslå fullmäktige besluta om att kommunen ska ihågkomma 90- årsdagen och celebrera den på ett högtidigt och ärorikt sätt. - att kommunstyrelsen också föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp, för att bereda denna 90-årsdag till den 24 september Kommunstyrelsen beslutade , 55 att ge kommunfullmäktiges ordförande i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari presentera olika förslag till firande med anledning av att kommunhuset fyller 90 år och kostnadskalkyl för respektive förslag. Kommunstyrelsens beslutade , 66, att ge kommunledningsutskottet i uppdrag att behandla ärendet. Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Bengtsson har lämnat in ett skriftligt förslag till firande och ekonomisk kalkyl. Firandet av kommunhusets 90-årsdag genomförs i samband med Högsbydagen. Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Bengtsson får i uppdrag att ordna med finansiering av firandet av kommunhusets 90-årsdag.

6 Högsby kommun Protokoll 6 KU 83 DNR:KU/ Öppet Forum på kommunens hemsida KS Ledamoten Ingemar Bergquist föreslår, att kommunens hemsida kompletteras med ett "Öppet Forum" där medborgare kan lämna synpunkter på kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens beslut Frågan tas upp på nästa kommunledningsutskott. KU IT-samordnare Maria Oscarsson redovisar vid dagens sammanträde att det idag finns möjligheten att lämna in Medborgarförslag till kommunkontoret. Dessa tas emot av kanslienheten och kontrolleras enligt angivna riktlinjer innan förslaget lämnas till Kommunfullmäktige, det vill säga det finns en kontrollfunktion i kedjan. Det finns forum som är helt öppna (dock finns aktiv bevakning på att regler och riktlinjer efterlevs) samt forum med någon typ av kontrollfunktion innan inlägget publiceras på hemsidan. För ett forum på kommunens hemsida bör någon typ av kontrollfunktion ingå det vill säga en moderator kontrollerar att inläggen uppfyller angivna regler och riktlinjer innan de publiceras på webbplatsen. Moderatorn kontaktar även berörd tjänsteman/politiker för att även kommunen ska kunna lämna svar på inlägg. Vad krävs för att etablera ett forum för Debatt och Frågor: ett verktyg det vill säga ett program för att hantera inlägg från medborgare. Denna funktion ingår idag inte i webbplatsen för Högsby kommun. regler och riktlinjer som visar vad som får publiceras alt. fällas till exempel att ingen kommunanknytning finns i inlägget, hur länge ska inläggen publiceras osv. utse vem som ska vara ansvarig för mottagning/kontroll av inlägg innan de publiceras, det vill säga vem ska vara moderator Förslag till kommunledningsutskottet: att köpa in programvara som kan hantera debatter inom en kommun. Förslag på produkt: edemokrati från leverantör DigitalFox. (engångsavgift 9000 kr, 500 kr/påbörjad supporttimme vd behov av hjälp) se hemsida samt Hultsfreds kommuns hemsida som nyttjar produkten Debattera och fråga. att en grupp inkl moderator utses som ska ta fram regler och riktlinjer samt hur detta forum ska administreras i praktiken

7 Högsby kommun Protokoll 7 KU 83 DNR:KU/ Ärendet tas upp på nästa kommunledningsutskott. KU Vid dagens sammanträde redovisar IT-samordnare Maria Oscarsson om vilket juridiskt ansvar Högsby kommun kommer att ha för denna "elektroniska anslagstavla", kostnadskalkyl för tre olika alternativ på tekniska lösningar (Ed - Edemokrati, edemokrafti och phpbb) samt vilka arbetsinsatser som krävs för att administrera inläggen det vill säga ta bort de inlägg som inte följer angivna riktlinjer och meddela den som gjort inlägget orsaken till att det inte publicerats. Ärendet ta upp igen på kommunledningsutskottets sammanträde den 8 februari Tills dess ska kommunledningsutskottets ledamöter ha tittat på de olika tekniska lösningarna som presenterats. KU Ärendet behandlas på nästa kommunledningsutskottssammanträde. KU Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl föreslår att ärendet överlämnas till projektet "Plattform lokal utveckling för Högsby kommun". Ärendet föreslås ingå i projektet för "Plattform lokal utveckling för Högsby kommun". Projektledaren för Tillsammans för landsbygden anhåller i skrivelse att en ansvarig tjänsteman utses. Kommunchefen får i uppdrag att utse ansvarig tjänsteman.

8 Högsby kommun Protokoll 8 KU 84 DNR: KU/ Remiss slutbetänkande angående landsbygdens framtid Jordbruksdepartementet har till kommunen översänt på remiss slutbetänkande (SOU 2006:101) Se landsbygden!, myter, sanningar och framtidsstrategier, (SOU 2006:104) En strategi för landsbygdsforskning, (SOU 2006:105) Verkligheten som kraftkälla, (SOU 2006:106) Fakta, omvärld, inspiration - förslag till långsiktig strategi för landsbygdsutveckling. Remissvaren skall vara inkomna till Jordbruksdepartementet senast den 30 mars KU Ge kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl i uppdrag att utarbeta remissvar. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl redovisar utarbetat remissvar. Kommunledningsutskottet ställer sig bakom upprättat yttrande.

9 Högsby kommun Protokoll 9 KU 85 DNR: KU/ Remiss förslag på områden av riksintresse för vindkraft Länsstyrelsen i Kalmar län har fått i uppdrag att lämna förslag på riksintresseområden för vindkraft och vill inhämta kommunernas synpunkter i frågan. Johnny Andersson informerar om arbetet med att lämna förslag på riksintresseområden för vindkraft. Notera informationen till protokollet.

10 Högsby kommun Protokoll 10 KU 86 DNR: KU/ Löneöversyn 2007 Personalchefen har överlämnat en sammanställning över medianlönerna 2006 i Kalmar läns kommuner. Samtliga fackliga organisationer har bjudits in till dagens möte för att lämna sina synpunkter inför löneöversyn De fackliga organisationerna betonar vikten av att medarbetarsamtal hålls en gång per år. Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vårdförbundet påpekar att kommunen tappar kompetens på grund av låg lönenivå. Lärarförbundet väcker frågan om vilka kriterier/mål kommunen beslutar sig för innan lönepotten bestäms. Kommunchefen får i uppdrag att se över personalpolitisktprogram, lönepolicy och lönekartläggning.

11 Högsby kommun Protokoll 11 KU 87 DNR:KU/ Högsby Bostads AB:s bolagsordning KU Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl och kanslichef Bo Johansson får i uppdrag att tillsammans med Högsby Bostads AB:s VD Mats Adelgren ta fram förslag på reviderad bolagsordning för Högsby Bostads AB. Vid översynen följs Mönsterås Bostäder AB:s bolagsordning samt normalstadgar för liknande verksamhet. Ekonomichef Anders Svensson får i uppdrag att ta fram förslag på reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Högsby Bostads AB.

12 Högsby kommun Protokoll 12 KU 88 DNR:KU 2007/49 Kommunledningsutskottets målsättningar/uppföljning Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl väcker frågan att kommunledningsutskottet ska arbeta med de fastställda målen och uppföljning av verksamheten under året. Kommunledningsutskottets målsättningar och uppföljning blir en stående punkt på agendan under året. Uppmana utskotten att revidera målen. Revideringarna ska vara kommunkansliet tillhanda senast 2 maj 2007.

13 Högsby kommun Protokoll 13 KU 89 DNR: KNSLI/ Möjligheternas kommun Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl väcker frågan att kommunledningsutskottet ska arbeta med Högsby kommuns policy Möjligheternas kommun under året. Högsby kommuns policy Möjligheternas kommun blir en stående punkt på agendan under året. Högsby kommuns policy Möjligheternas kommun ska revideras och vara kommunkansliet tillhanda senast 2 maj 2007.

14 Högsby kommun Protokoll 14 KU 90 DNR:KU/ Näringslivsfrågor Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl informerar om aktuella näringslivsfrågor. Notera informationen till protokollet.

15 Högsby kommun Protokoll 15 KU 91 DNR:KU/ Ekonomiredovisning 2007 Inget nytt finns att rapportera..

16 Högsby kommun Protokoll 16 KU 92 DNR: KU/ Inbjudan till information om fritidspolitikers pensionsvillkor Kommunledningsutskottets ledamöter är inbjudna till Lessebo för information om fritidspolitikers pensionsvillkor. Personalchefen representerar Högsby kommun. Intresserade ledamöter anmäler deltagande till personalchefen.

17 Högsby kommun Protokoll 17 KU 93 DNR:KU/ Redovisning av byggnationer i kommunal regi Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl informerar om Konsum-bygget. Godkänna informationen.

18 Högsby kommun Protokoll 18 KU 94 DNR: KU/ Redovisning av politiska uppdrag Inget nytt finns att rapportera.

19 Högsby kommun Protokoll 19 KU 95 DNR:KU/ Redovisning av företagsbesök Inget nytt finns att rapportera.

20 Högsby kommun Protokoll 20 KU 96 DNR:KU/ Redovisning av kommunala projekt Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl informerar om möjligheten att söka EU-bidrag till vägförbättringar och att diskussion förs med Vägverket. Godkänna informationen.

21 Högsby kommun Protokoll 21 KU 97 DNR:KU/ Infrastruktursatsning Kommunstyrelsens ordförande Ewa Engdahl informerar om den aktuella länsdiskussionen om extra satsningar till förbättring av järnväg och vägnät i länet. Godkänna informationen.

22 Högsby kommun Protokoll 22 KU 98 DNR:KU/ Studiebesök Vestervig Roger Samuelsson väcker frågan om att kommunstyrelsen borde vara representerad när Studiebesök Vestervig genomförs. Ärendet behandlas på kommunstyrelsen i mars.

23 Högsby kommun Protokoll 23 KU 99 DNR:KU/ Skyltning mot Fågelfors Stefan Carlsson väcker frågan om behovet av skyltning mot Fågelfors. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att initiera en diskussion med Vägverket. Kommunstyrelsen stödjer Fågelfors samhällsförening att upprätta en ny skrivelse till Vägverket.

24 Högsby kommun Protokoll 24 KU 100 DNR:KU/ Studiebesök Legoproduktion i Ruda Kommunledningsutskottet besöker Legoproduktion i Ruda.

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 12 november 2013 kl 08.15-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S) Ingemar Svanström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-14.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson (m) Mariann

Läs mer

Enligt bifogad lista

Enligt bifogad lista Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(25) Sammanträdesdatum 2007-02-15 Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 15 februari 2007 kl 18.30-21.10. Ajournering mellan kl 20.15-20.35. Beslutande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Personalutskottet 2014-11-10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 10 november 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-03

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-03 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11-50 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Boo-Walter Eriksson, m Ronny

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Notariet, tisdagen den 3 februari 2015 kl 08.30-17.00 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Marcus Schön (M) Jonas Erlandsson (S)

Läs mer