Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki Visti (C) Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kommunchef Marie Andersson, Assistent Christina Sandin, Ekonomichef Kurt Haraldsson, Verksamhetschef Utses att justera Patrik Boström Justeringens tid och plats Paragrafer 1-7 Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 22 januari, 2014 kl Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Britt-Inger Fröberg Justerande... Patrik Boström Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 2 (8) Ks Au 1 Dnr: Investeringsbudget 2014 Christina Sandin, ekonomichef, informerar om investeringsförslag 2014 Förslag till investeringsbudget 2014 Inlämnade förslag till investeringsobjekt föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande investeringsbudget för år 2014 Erkki Visti (C) reserverar sig mot beslutet

3 3 (8) Ks Au 2 Dnr: Avsättningar Surahammars kommun har gjort två avsättningar innan år Avsättningarna var tänkt för att möta avvecklingskostnader inom Kolbäcksådalens gymnasieförbund samt skolomställningskostnader inom kommunen. Efter detta har rekommendationen för avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2) omarbetats under år Omarbetningen innebär en väsentlig principförändring och avsättningar får endast göras för legala förpliktelser och möjligheten att göra avsättningar för informella förpliktelser har tagits bort. Avsättningen på 7,5 mkr för skolomställningskostnader uppfyller inte helt kraven i den omarbetade rekommendationen. Då de tänkta åtgärderna inte har varit möjliga att utföra fullt ut under 2013 föreslås resterande medel av avsättningen för skolomställningen ( 5,8 mkr) användas under år 2014 för att sedan upplösas. Anledningen är att kommunen ska fullfölja omstruktureringen inom skolverksamheten, där syftet är att skapa en kostnadseffektivare skolverksamhet. Beträffande avsättningen till Kolbäcksådalens gymnasieförbund har förbundet upphört under 2012, och ett nytt pensionsförbund har bildats. Resterande medel från avsättningen föreslås disponeras under 2014 för att sedan upplösas. till räkenskapsåret 2014 föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att befintliga avsättningar för skolomsättningar samt omstrukturering Kolbäcksådalens gymnasieförbund förs över till räkenskapsåret 2014

4 4 (8) Ks Au 3 Dnr: Pensionsregler för förtroendevalda Sveriges Kommuner och Landsting har antagit en ny modell för förtroendevaldas pensioner (OPF-KL). De nya bestämmelserna innebär ett förändrat fokus, från pension till omställning. Bestämmelserna kan börja tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. För giltighet krävs att varje kommun antar bestämmelserna. Förslag till beslut Surahammars kommun beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor. Tjänsteskrivelse Bestämmelser om omställningsskydd för förtroendevalda Bilaga Vissa förtydliganden till OPF-KL PM från SKL Kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor att bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor skall börja tillämpas på aktuelle förtroendevalda som nytillträder efter valet 2014

5 5 (8) Ks Au 4 Dnr: VafabMiljö, ansökan om kommunal borgen VafabMiljö behöver låna upp ytterligare 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga åtaganden fram till och med år För att klara denna upplåning ansöker man om kommunal borgen från samtliga ägarkommuner. Enligt gällande ägaravtal ( 9) ska borgen fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande till varje kommuns ägarandel i VafabMiljö. Surahammars kommuns ägarandel är 3,42 %. Nyupplåningsbehovet innebör följaktligen ett utökat borgensåtagande om 6,37 mkr utöver befintlig borgen, baserat på nyupplåningsbehovet om 186,4 mkr. Surahammars kommuns totala borgensåtagande kommer att bli enligt följande. Totalt borgensåtagande: kr Varav Nytt borgensåtagande: kr Befintligt borgensåtagande: kr Bolaget begär mao att Surahammars kommun beslutar om borgen uppgående till kr. Begäran om kommunal borgen Utdrag ur sammanträdesprotokoll Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal för VafabMiljö Ägaravtal för Vafab Miljö AB föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att besluta om borgen för Vafab Miljö AB uppgående till kr att beslut om borgen förutsätter likalydande beslut av de övriga delägarna

6 6 (8) Ks Au 5 Dnr: Stöd till kommersiell service Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta ett regionalt serviceprogram för Syftet är att främja grundläggande service för kvinnor, män och företag i alla delar av landet. Det regionala serviceprogramet för Västmanland ska föreslå åtgärder för att få bättre service på landsbygden. Serviceprogrammet avser främst att främja dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. Arbetet med ett serviceprogram pågår men länsstyrelsen behöver redan nu svar på hur kommunen ställer sig till verksamheten med ekonomiskt stöd till enskilda butiker och drivmedelsstationer i kommun. Svaret är angeläget då ICA Jägarn i Virsbo beviljats ett stöd via Länsstyrelsen under förutsättning att kommunen ställer sig positiv till stöd för kommersiell service. För att stöd skall kunna lämnas måste olika villkor vara uppfyllda. Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får stöd endast lämnas när kommunerna planerat varuförsörjningen på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. För att inte inkräkta på det kommunala självstyret har länsstyrelsen för avsikt att bara bedriva verksamheten att främja lokal service där kommunerna uttryckligen vill att vi gör det. föreslå kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till att bidrag enligt förordning 2000:284 om stöd till kommersiell service lämnas inom Surahammars kommun. att hela kommunen är område där stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. Kommunen kan därmed anses ha planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas att beslutet omfattar investeringsbidrag, investeringslån och servicebidrag.

7 7 (8) Ks Au 6 Dnr: Västmanlandsfonden Västmanlandsfonden ska bidra till utveckling och tillväxt i kunskapsintensiva företag i Västmanland. Fonden tillför kapital och ägarengagemang i start och utvecklingsskeden till företag med tillväxt- och marknadspotential som har sitt säte i Västmanland. Affärsmodellen innebär att göra investeringar i mycket tidig fas fram till positivt kassaflöde, att ge avkastning via exit, att ha övriga intäkter via ränta och konsultuppdrag. Västmanlandsfonden erbjuder nu länets kommuner att teckna aktier i en nyemission. Detta för att kunna utveckla verksamheten. Västmanlandsfonden, nyemission föreslå kommunstyrelsen besluta att Surahammar ej ska teckna aktier i Västmanlandsfondens nyemission

8 8 (8) Ks Au 7 Dnr: Revisionsrapport - Det kommunala uppföljningsansvaret Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenliga rutiner och en handlingsplan för det kommunala informationsansvaret för ungdomar i enlighet med skollagens krav. Revisorerna konstaterar att det kommunala verksamhetsansvaret hanteras tillfredställande. Dock efterlyser man rutiner och en fastställd handlingsplan för det kommunala informationsansvaret. Revisorerna menar även att kommunstyrelsens styrning kan utvecklas. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över rapporten. Revisionsrapport Det kommunala informationsansvaret Att överlämna revisionsrapporten till förvaltningen för beredning

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.40 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Jan Nilsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.20. Ajournering 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer