Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kommunchef Marie Andersson, Assistent Christina Sandin, Ekonomichef Utses att justera Patrik Boström Justeringens tid och plats Paragrafer Kommunkontoret, Surahammar Onsdag15 maj kl Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Britt-Inger Fröberg Justerande... Patrik Boström Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 Ks Au 35 Dnr: Driftsbudget 2014, preliminära budgetramar 2 (21) Driftsbudgetarbetet inför budget 2014 fokuserar på en arbetsprocess som sträcker sig över perioden marsnovember Den av kommunstyrelsen beslutade processen innehåller 13 steg, se bilaga. Den hittillsvarande processen har inneburit att stegen 1-5 har genomförts. Resultatet är att det föreligger förslag till preliminära budgetramar. Dessa ramar ska nu värderas i den formella beslutsprocessen. De preliminära budgetramar som kommunfullmäktige antar kommer i nästa steg att tillställas styrelsen och nämnderna. Dessa ska beskriva hur verksamheten ska utformas, givet de tilldelade ramarna. Inför arbetet med de slutliga budgetramarna kommer nämndernas och kommunstyrelsens preliminära detaljbudgetar att diskuteras. Detta är planerat att ske i mitten av september. Förslaget till preliminära ramar för år 2014 utgår dels från en oförändrad skattenivå dels från att finansiella målet sätts till 1 % av summan av skatter och statsbidrag. Budgetprocessens steg Budget 2014 Preliminära ramar 2014 föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att fastställa preliminära budgetramar för år 2014 i enlighet med bilagt förslag, att ge styrelsen samt nämnderna i uppdrag att utforma detaljbudgetförslag för år 2014 inom fastställda preliminära budgetramar, att konsekvensbeskrivning ska medfölja detaljbudgetförslagen, att förslagen från nämnderna ska överlämnas till styrelsen senast , Erkki Visti (C) reserverar sig mot beslutet

3 3 (21) Ks Au 36 Dnr: Delårsrapport per Ekonomichefen föredrog prognos 1 för räkenskapsåret Prognosen för år 2013 indikerar ett positivt resultat på 0,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader överskrider budgetramen med 2,2 mkr, avskrivningarna är 1,6 mkr högre än budgeterat och summan av skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras bli 2,6 mkr högre än budgeterat. Förändrad diskonteringsränta på pensionsskuldssberäkningen samt lägre räntekostnader på lån medför att finansnettot överskrids med 1,7 mkr BILAGA Delårsrapport föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport

4 Ks Au 37 Dnr: Intern kontroll, revisionsrapport Kommunens revisorer har genomfört granskning av intern kontroll. 4 (21) Revisorerna noterar bl a att det saknas ett internkontrollreglemente i kommunen samt internkontrollplaner. Revisorerna önskar skriftligt svar på rapporten senast Övergripande granskning av intern kontroll - revisionsrapport att överlämna rapporten till ekonomienheten för beredning.

5 Ks Au 38 Dnr: Granskning av anställdas bisysslor- revisionsrapport 5 (21) Kommunens revisorer har genomfört granskning av anställdas bisysslor i kommunen och dess bolag. Enligt rapporten påträffades inga olämpliga bisysslor. Revisorerna noterar dock att kommunen saknar policydokument och andra handlingar. Revisorerna önskar yttrande senast Granskning av anställdas bisysslor- revisionsrapport att överlämna rapporten till personalenheten för beredning.

6 Ks Au 39 Dnr: (21) Norra Västmanlands Samordningsförbund- revisionsberättelse Revisorerna för Norra Västmanlands Samordningsförbund har överlämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Norra Västmanlands Samordningsförbund revisionsberättelse för år 2012 föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas styrelsens ledamöter.

7 Ks Au 40 Dnr: Västmanlands Samtrafikföbund- revisionsberättelse 7 (21) Revisorerna för Västmanlands Samtrafikförbund har överlämnat revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Västmanlands Samtrafikförbund - revisionsberättelse 2012 Västmanlands Samtrafikförbund - granskning av årsredovisning 2012 Västmanlands Samtrafikförbund - årsredovisning 2012 föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att ansvarsfrihet för år 2012 beviljas direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

8 Ks Au 41 Dnr: Regionkommun Västmanland 8 (21) Landstinget Västmanland planerar att under hösten 2013 hemställa till regeringen om att få bilda en regionkommun i Västmanland. Regionkommunen skulle då överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Landstinget önskar att varje kommun i länet, genom ställningstagande i kommunfullmäktige, besvarar följande fråga: Tillstyrker kommunen att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014? Remiss- Regionkommun i Västmanland Hemställan till regeringen regionkommun i Västmanland att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

9 Ks Au 42 Dnr: Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 9 (21) Kommunen har idag ett avtal med Migrationsverket om att ta emot minst 3 asylsökande barn. På grund av den ökade tillströmningen av ensamkommande barn så föreslår länsstyrelsen att kommunen skriver avtal om 4 asylsökande barn. Socialnämnden bedömer att verksamheten har möjlighet att ta emot 4 asylsökande ensamkommande flyktingbarn. Protokollsutdrag socialnämnden ( ) föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att Surahammars kommun bör skriva avtal om att ta emot 4 asylsökande ensamkommande barn

10 Ks Au 43 Dnr: (21) Folkinitiativ gällande folkomröstning om nedläggning av Virsboskolans högstadium Kommunfullmäktige har beslutat (2013: 31) att folkomröstning rörande Virsboskolans högstadium, i enlighet med folkinitiativets förslag, ska genomföras. att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning av de frågor som framgår av Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692) Protokollsutdrag kommunfullmäktige (2013: 31) föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna ärendet till valnämnden för beredning av de frågor som framgår av Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692).

11 Ks Au 44 Dnr: Krisledningsplan 11 (21) Enligt gällande regelverk ska kommunens krisledningsplan revideras vid behov, eller minst en gång per mandatperiod. I bilaga föreligger förslag till revidering av den av kommunfullmäktige antagna Krisledningsplanen. Reviderad Krisledningsplan föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att fastställa den reviderade Krisledningsplanen

12 Ks Au 45 Dnr: Informationsplan 12 (21) En fungerande informationsplan är viktig vid krisledning. Den nuvarande informationsplanen antogs år På grund av ny teknik, nya forskningsrön och vunna erfarenheter från praktiskt arbete med informationsplanen föreslås att revideringar görs i aktuella delar. Informationsplan vid Krisledning - reviderad föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa den reviderade informationsplanen

13 Ks Au 46 Dnr: Alternativ ledningsplats 13 (21) I lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I detta åliggande innefattas att anordna alternativ ledningsplats för kommunledningen. Med anledning av ovanstående föreslås följande plan för alternativ ledningsplats. Alternativ ledningsplats för krisledningsorganisationen i Surahammars kommun föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa planen för alternativ ledningsplats

14 Ks Au 47 Dnr: Medborgarförslag till bättre styrning av kommunala bolag 14 (21) Östen Mård har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår åtgärder syftande till en bättre styrning av de kommunala bolagen. I förslaget till yttrande noteras att kommunstyrelsen är väl medveten om att styrning och uppsikt av de kommunala bolagen behöver utvecklas. Detta i enlighet med kommunallagens krav på styrelsen, som också skärptes ytterligare genom tillägg from år 2013 (Lag 2012:390). Det är dock viktigt att komma ihåg att kommunstyrelsen rent juridiskt enbart har möjligheter att utöva uppsiktsplikten, och också denna bara till del. Styrning och utökad insyn kräver att kommunstyrelsen får mandat av kommunfullmäktige. Inom kommunstyrelsen har påbörjats ett arbete som innebär att kommunfullmäktige under år 2013 kommer att få ta ställning till förslag om nya styrdokument i form av företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv samt reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Vidare kommer kommunstyrelsen att lägga förslag till fullmäktige om hur rollen för kommunstyrelsen i relation till uppföljning och styrning av bolagen föreslås vara. Medborgarförslag till en bättre styrning av Surahammars kommunala bolag. Tjänsteskrivelse yttrande över medborgarförslag till en bättre styrning av Surahammars kommunala bolag. föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat

15 Ks Au 48 Dnr: Begäran om kommunal borgen 15 (21) Styrelsen för Surahammarshus AB begär kommunal borgen om 30,0 mkr avseende lån i bank på motsvarande belopp. Medlen skall användas för att bygga om fd Skogslundsskolan till 22 lägenheter för kategorin 50+. Begäran om kommunal borgen. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

16 Ks Au 49 Dnr: Försäljning av mark 16 (21) Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde (2012: 110) beslutat om en avsiktsförklaring om att sälja fastigheten Norrby 2:5 till Ramnäs Camping AB. Huvuddragen i avsiktsförklaringen är att bolaget arrenderar fastigheten tom och därefter köper fastigheten med den köpeskilling som anges i avsiktsförklaringen. Bolaget önskar nu köpa fastigheten så snart som möjligt. Planerna är fortfarande att anlägga en campingplats med initial inriktning ställplatser för husbilar. Brev med önskemål om att köpa fastigheten Norrby 2:5 föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till köpeavtal med Ramnäs Camping AB avseende fastigheten Norrby 2:5. Erkki Visti (C) reserverar sig mot en försäljning av marken

17 Ks Au 50 Dnr: Investeringsmedel 17 (21) Surahammarshus har, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, inkommit med investeringsönskemål. Man önskar byta armaturer i Virsbo Tennistält. Kostnaden uppskattas till kronor. Om önskemålet tillmötesgås måste finansiering anvisas. Projektansökan, Virsbo Tennistält, nya armaturer föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja investeringsmedel om kronor för byte av armaturer i Virsbo Tennistält, att medlen ska belasta budgetposten oförutsett i investeringsbudget 2013.

18 Ks Au 51 Dnr: Upphandlingsverksamheten 18 (21) Surahammars kommun är en av huvudmännen i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). Samverkan sker rörande telefoni och datadrift. Surahammars kommun önskar nu vidare steg i detta samarbete. Diskussioner har förts om upphandlingssamarbete med VMKF. Slutsatserna är att ett sådant samarbete för med sig positiva effekter för båda parter. Kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har sedan länge sin upphandlingsverksamhet gemensam i förbundet. Mot bakgrund av ovanstående beslutar Surahammars kommun om att hemställa till Västra Mälardalens Kommunalförbund om att förbundet ska handlägga Surahammars kommuns upphandlingsverksamhet. föreslå kommunstyrelsen besluta att hemställa till Västra Mälardalens Kommunalförbund om att förbundet ska handlägga Surahammars kommuns upphandlingsverksamhet.

19 Ks Au 52 Dnr: (21) Samrådsremiss - Detaljplan för Östsura 2:202 m.fl. HAMMARSKOLAN, Surahammar, Surahammars kommun. För planområdet finns en gällande detaljplan, laga kraft Denna nya detaljplan syftar till att inom gällande planavgränsning planmässigt reglera fördelning av kvartersmark för skol- respektive idrottsändamål för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning. Användning av kvartersmark och avgränsning av planområdet är oförändrad i förhållande till gällande detaljplan. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900. Eventuella yttranden i ärendet ska ha inkommit senast 29 maj till Plan- och Byggkontoret Samrådsremiss föreslå kommunstyrelsen besluta att inga synpunkter finns på förslaget till detaljplan.

20 Ks Au 53 Dnr: Investeringsmedel 20 (21) Surahammarshus har, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, inkommit med investeringsönskemål. Man önskar byta brandtrappa på ridhuset. Kostnaden uppskattas till kronor. Om önskemålet tillmötesgås måste finansiering anvisas. Projektansökan, Ridhuset Brandtrappa föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja investeringsmedel om kronor för byte av brandtrappa på ridhuset, att medlen ska belasta budgetposten oförutsett i investeringsbudget 2013.

21 Ks Au 54 Dnr: Investeringsmedel 21 (21) Surahammarshus har, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, inkommit med investeringsönskemål. Man önskar byta golv i storköket på Källbo. Kostnaden uppskattas till kronor. Om önskemålet tillmötesgås måste finansiering anvisas. Projektansökan, Storkök Källbo golv föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja investeringsmedel om kronor för byte av golv storkök Källbo, att medlen ska belasta budgetposten oförutsett i investeringsbudget 2013.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunstyrelsen 2012-01-09 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 5 mars kl. 13.00-15.15

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 5 mars kl. 13.00-15.15 2012-03-05 Sida 1 (18 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 5 mars kl. 13.00-15.15 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Patrik Boström (S) ej 41 Kennet Hedlund (S) Christina Waster

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer