Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C) Eva Björk (C) Urban Olsson (Fp) Stig Pettersson (Sd) Chatarina Ståhl (S) tjg. ersättare Peter Berg (V) tjg.ersättare Jimmy Håkans (M) tjg. ersättare Övriga deltagande Marie Andersson, sekreterare Frank Pfeiler, kommunchef Christina Sandin, ekonomichef Sabine Dahlstedt, samhällsbyggnadschef Ej tjänstgörande ersättare Mary-Ann Hellström (S) Anders Tollin (S) Morgan Emgardsson (Kd) Utses att justera Justeringens tid och plats Erkki Visti Kommunkontoret, Surahammar, Onsdag 1 april, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Tobias Nordlander Justerande. Erkki Visti Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utdragsbestyrkande

2 2 (15) Ks 28 Dnr: Årsredovisning 2014 Årsredovisning för Surahammars kommun avseende år 2014 föreligger Årsredovisning s arbetsutskott , 13 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisning 2014 rekommendera kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisning 2014

3 3 (15) Ks 29 Dnr: Virsbo Konsthall, ansökan om medel för utställning Virsbo Konsthall planerar en utställning om den stora skogsbranden. Utställningen planeras till den 6-28 juni Konsthallen anhåller med anledning av ovanstående att få en förlustgaranti om maximalt kronor Ansökan om medel för utställning s arbetsutskott , 14 att för utställningen om den stora skogsbranden utge en förlustgaranti på maximalt kronor att för utställningen om den stora skogsbranden utge en förlustgaranti på maximalt kronor

4 4 (15) Ks 30 Dnr: Kolbäcksådalens pensionsförbund Direktionen för Kolbäcksådalens pensionsförbund har överlämnat årsredovisning Revisorerna överlämnar revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapport. Revisorerna tillstyrker, i revisionsberättelsen för 2014, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse för år 2014 Granskningsrapport till förbundets revisorer avseende bokslutsgranskningen 2014 Protokollsutdrag KP 2/ 2015 s arbetsutskott , 15 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Kolbäcksådalens pensionsförbund att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma rekommendera kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Kolbäcksådalens pensionsförbund att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma

5 5 (15) Ks 31 Dnr: Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Vägnätet kallas för Funktionellt prioriterat vägnät och utgör ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för: vilka vägar där det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på prioritering av åtgärder om funktionen med vägen brister, och hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens olika skeden och i avvägningar mellan olika intressen. Syftet är att identifiera de vägar som är viktigast för tillgängligheten, regionalt och nationellt. Parallellt med utpekandet tas en handledning fram som beskriver ett gemensamt förhållningssätt till de prioriterade vägarna för att säkra tillgängligheten på ett samordnat och strategiskt sätt. på Remissvar Tre kartor s arbetsutskott , 16 att avge remissvar i enlighet med bifogat förslag att avge remissvar i enlighet med bifogat förslag

6 6 (15) Ks 32 Dnr: Brandskyddsansvarig, delegation Enligt kommunens brandskyddspolicy och gällande lagstiftning skall kommunen ha en person utsedd som övergripande brandskyddsansvarig. Den nuvarande brandskyddsansvarige Ulf Wilson går i pension föreslås att Conny Karlsson, Surahammarshus Förvaltnings AB, delegeras till övergripande brandskyddsansvarig. Delegationen är gällande från s beslutsdatum till dess att kommunstyrelsen beslutar återkalla delegationen. Ärenden Byggnadstekniskt brandskydd Säkerhetsföreskrifter Tillsynsrutiner Eltekniskt brandskydd Brandskyddsutbildningar Arbetsuppgifter Ansvar för det övergripande systematiska brandskyddarbetet. Handlägger kommunens brandskyddsfrågor. Samverkar med berörda myndigheter beträffande brandskyddsfrågor inom ramen för bygglagstiftningen, lagen om skydd mot olyckor, lagstiftningen om brandfarliga varor samt ellagstiftningen. Svarar för brandskyddskontrollrutiner. Svarar för och efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter, införskaffande av nya regler, standards, föreskrifter och anvisningar som har tillämpningar inom brandskyddsområdet. Handlägger och initierar brandskyddsutbildningar. Svarar för att beordrade åtgärder blir utförda inom fastställd tid. Svarar för uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. Svarar för rutiner och tillstånd för heta arbeten. Systemansvarig för kommunens interna webbkontrollsystem och dess dokumentation. s arbetsutskott , 17 att utse Conny Karlsson till brandskyddsansvarig enligt ovannämnda delegation att utse Conny Karlsson till brandskyddsansvarig enligt ovannämnda delegation

7 7 (15) Ks 33 Dnr: Tillståndsansvarig för heta arbeten Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) och Försäkringsbolagen har gemensamt skapat ett regelverk för s k heta arbeten. Med heta arbeten avses alla typer av arbeten som kan innebära förhöjd risk för brand (t ex svetsarbeten, vissa takarbeten mm). Regelverket innebär att en tillståndsansvarig ska utses av den som ämnar bedriva heta arbeten. Eftersom kommunen är en beställare av heta arbeten är det kommunens uppgift att utse tillståndsansvarig för arbeten på kommunens fastigheter. är att till Surahammars kommuns tillståndsansvarig för heta arbeten utse Conny Karlsson, Surahammarshus Förvaltnings AB. Vidare föreslås att Conny Karlsson får delegera tillståndsansvaret till annan behörig person. s arbetsutskott , 18 att till tillsynsansvarig för heta arbeten utse Conny Karlsson. att Conny Karlsson får vidaredelegera tillståndsansvaret till annan behörig person. att till tillsynsansvarig för heta arbeten utse Conny Karlsson. att Conny Karlsson får vidaredelegera tillståndsansvaret till annan behörig person.

8 8 (15) Ks 34 Dnr: Motion Checklista för jämställda beslut - yttrande Zdenka Mardetko har lämnat en motion benämnd checklista för jämställda beslut. I motionen yrkas att en checklista tas fram och införs för att säkerställa att jämställdhet integreras i de olika beslutsorganeni Surahammars kommun. Av förvaltningens yttrande framgår bl a detta är ett prioriterat område. Bedömning är dock att kommunen initialt behöver öka kunskapen inom området genom allmän kompetensutveckling. Kommunen avser även att se över kommunens jämställdhetspolicy under innevarande år. Utifrån policyn kommer sedan en handlingsplan att utarbetas. Att besluta att ta fram en checklista är att föregå policyn och handlingsplanen, menar förvaltningen. Det bör också noteras att det inte är helt okomplicerat att tillskapa en checklista som ger önskad effekt. Motion - Checklista för jämställda beslut Yttrande över motion Checklista för jämställda beslut s arbetsutskott , 19 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag att avslå motionens yrkande rekommendera kommunfullmäktige besluta att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag att avslå motionens yrkande

9 9 (15) Ks 35 Dnr: Motion - Samlingslokal för föreningar i Virsbo Benny Andersson (V) har inlämnat en motion med yrkandet att det tillsätts en utredning som tar fram alternativa lösningar så att föreningslivet i Virsbo får en samlingslokal Motion Samlingslokal för föreningar i Virsbo s arbetsutskott , 20 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avslå motionens yrkande rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå motionens yrkande

10 10 (15) Ks 36 Dnr: Skidlekplats i Surahammar Föreningen SSOK önskar uppföra en sk skidlekplats i anslutning till elljusspåret i Surahammar. En skidlekplats är en öppen yta, gärna med några kullar, på vilken banor för skidträning kan göras. Ytan kräver belysning för att kunna användas på kvällstid. Då det blir en öppen belyst yta kommer den under den snöfria perioden att kunna användas av alla för många ändamål. Den tänkta ytan, ca 25*75 m, är idag bevuxen med sly. Man planerar att genomföra relativt omfattande åtgärder i form röjning, dränering etc. På sammanträde beslöt kommunstyrelsen att kommunen ställer sig positiv till att aktuellt område upplåts för uppförande av skidlekplats, att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till markupplåtelseavtal med Surahammars SOK. till markupplåtelseavtal har upprättats. Avtalet har kommunicerats med företrädare för Surahammars SOK. Avtal om nyttjanderätt- för skidlekplats i Surahammar s arbetsutskott , , 22 att anta avtal om nyttjanderätt för skidlekplats i Surahammar att anta avtal om nyttjanderätt för skidlekplats i Surahammar

11 11 (15) Ks 37 Dnr: Framtida pensionsadministration Med anledning av kommande pensionsavgång har frågan om framtida hantering av kommunens pensionsadministration utretts. Underlag finns i bifogade tjänsteskrivelse. Förvaltningens förslag är att framledes nyttja Västra Mälardalens Kommunalförbunds kompetens och resurser och därmed lägga över dessa arbetsuppgifter till förbundet from 1 maj kring kommunens framtida pensionsadministration, tjänsteskrivelse att nyttja Västra Mälardalens Kommunalförbunds kompetens och resurser och därmed lägga över dessa arbetsuppgifter till förbundet from 1 maj 2015 att nyttja Västra Mälardalens Kommunalförbunds kompetens och resurser och därmed lägga över dessa arbetsuppgifter till förbundet from 1 maj 2015

12 12 (15) Ks 38 Dnr: Detaljplan för del av Virsbo 2:74, m.fl., Virsbo, Surahammars kommun Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till lätt industri och kontor. Planområdet är ca 0.76 hektar stort och ligger i norra delen av Virsbo tätort i Surahammar kommun. Detaljplanen har handlagds med normalt planförfarande. Detaljplanen har varit utsänd för granskning från den 18 februari till den 12 mars Handlingarna har under denna tid funnits tillgängliga i kommunhusets entréhall Hjulmakarvägen 18, Surahammar samt på Virsbo bibliotek under ordinarie öppettider. Planhandlingarna har dessutom funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Skriftliga yttranden från Lantmäteriet och Länsstyrelsen har kommit in under granskningstiden. Dessa yttranden innebär inte någon erinran mot planförslaget. Det finns inte några kvarstående erinringar från samrådsskedet. Detaljplanen kan därför nu antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27. BILAGA Utlåtande efter granskning Plankarta Planbeskrivning del av Virsbo 2:74 m.fl. Ordförandebeslut Bygg- och Miljönämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Virsbo 2:74, mfl, Virsbo Surahammars kommun, upprättad att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap MB. rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Virsbo 2:74, mfl, Virsbo Surahammars kommun, upprättad att detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap MB Beslutet skickas till Länsstyrelsen Lantmäteriet

13 13 (15) Ks 39 Dnr: Meddelanden Västmanlands Kommuner och Landsting - Protokollsutdrag, 2 st Ekomuseum Bergslagen: Protokoll samt årsrapport från Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen Norra Västmanlands Samordningsförbund Verksamhetsplan och Budget för 2015 Socialnämnden Surahammar Protokollsutdrag, val till Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshindrade till beslut att lägga meddelandena till handlingarna att lägga meddelandena till handlingarna

14 14 (15) Ks 40 Dnr: Delegationsbeslut Anställningsavtal: 11 st Återkallande av delegation för Heta arbeten: 1 st till beslut att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna att lägga delegationerna med godkännande till handlingarna

15 15 (15) Ks 41 Dnr: Information Frank Pfeiler, kommunchef, informerar om budgetarbetet för 2016 att tacka för informationen

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer