Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 5 mars kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 5 mars kl. 13.00-15.15"

Transkript

1 Sida 1 (18 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 5 mars kl Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Patrik Boström (S) ej 41 Kennet Hedlund (S) Christina Waster Jansson (S) Leif Carlberg (S) Göran Strandlund (V) Yvonne Gmeiner (Fp) Johanna Olofsson (M) Anders Tollin (S) tjg.ersättare Juhani Poikkeus (S) 41 tjg.ersättare Göran Wennberg (V) tjg.ersättare Morgan Emgardsson (Kd) tjg. ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Frank Pfeiler, Kanslichef Marie Andersson, Assistent Lisbet Berg Hedmark, Personalchef Christina Sandin, Ekonomichef Kurt Haraldsson, Verksamhetschef Inge Carlsson, VD Surahammarshus AB, 38 Leif Carlberg Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 7 mars kl Ej tjänstgörande ersättare Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman (S) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Britt-Inger Fröberg Justerande... Leif Carlberg Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 Ks 38 Dnr: Överenskommelse med Virsbo tennisklubb 2 (18) till överenskommelse mellan Surahammars kommun och Virsbo tennisklubb föreligger. Överenskommelsen reglerar rättigheter och skyldigheter vad avser tältet som tennisklubben äger och som till delar nyttjas av Surahammars kommun. Överenskommelse mellan Virsbo tennisklubb och Surahammars kommun beslutar rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna överenskommelsen mellan Virsbo tennisklubb och Surahammars kommun I ärendet yttrade sig Johanna Olofsson (M) Christina Waster Jansson (S) Leif Carlberg (S) Anders Tollin (S) Yvonne Gmeiner (Fp) beslutar att godkänna överenskommelsen mellan Virsbo tennisklubb och Surahammars kommun

3 Ks 39 Dnr: Bokslut för år (18) Det preliminära ekonomiska resultatet för år 2011 visar på ett överskott med 2,4 mkr. Det av kommunfullmäktige budgeterade överskottet för år 2011 var 1,0 mkr. Bokslut 2011 beslutar att godkänna bokslut för år 2011 beslutar att godkänna bokslut för år 2011

4 Ks 40 Dnr: MBR- Granskning av delårsrapport (18) Revisorerna i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har översänt granskningsrapport av delårsrapporten per Rapporten visar att resultatet per uppgick till +6,7 mkr. Resultatprognosen för helåret 2011 är +2,0 mkr, helårsbudgeten var 0,8 mkr. Revisorerna har vidare inga noteringar avseende delårsrapporten av formaliakaraktär. Revisionsrapport MBR avseende delårsrapport per rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna granskningsrapporten per beslutar att godkänna granskningsrapporten per

5 Ks 41 Dnr: Ansökan om stöd för digitalisering av biograf 5 (18) Folkets Hus föreningen i Surahammar har inkommit med en skrivelse där man ansöker om kommunalt stöd för en digitalisering av biografen i Folkets Hus. Föreningen ansöker om stöd från kommunen med kronor, den investeringskalkyl som föreningen bifogat till sin ansökan uppgår till kr. Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en kortfattad faktabeskrivning i ärendet, vilken redovisas i bifogad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsens faktagenomgång sammanfattas i följande punkter. 1) Om inte bion blir digitaliserad under 2012 kan man inte visa nya filmer. Sannolikt kommer bion då att stängas efter sommaren En eventuell digitalisering vid ett senare tillfälle är sannolikt behäftad med stora nackdelar eftersom man då har tappat sin publik. 2) Det går inte att finansiera en digitalisering på kommersiell basis, via biljettintäkter, på en mindre ort. Det framgår av det faktum att regeringen anslagit speciella medel och den kartläggning som gjorts av andra länskommuners stöd. 3) Erfarenheten från andra länskommuner indikerar att kommunal medfinansiering är en förutsättning för att kunna investera i en digitalisering utanför de större städerna. Digitalisering av biograf i Surahammar, tjänsteskrivelse Ansökan om kommunalt stöd från Folkets Hus föreningen i Surahammar rekommenderar kommunfullmäktige besluta att ge stöd i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån, samt att avstämning ska ske efter fem år varefter lånet skall omprövas I ärendet yttrade sig Johanna Olofsson (M) Göran Strandlund (V) Yvonne Gmeiner (Fp) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Leif Carlberg (S) Anders Tollin (S) Forts. sid 6

6 6 (18) Forts. 41 Yrkande Johanna Olofsson (M) yrkar avslag på ansökan Patrik Boström (S) anmäler jäv och lämnar lokalen beslutar att ge stöd i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån, samt att avstämning ska ske efter fem år varefter lånet skall omprövas Yvonne Gmeiner (Fp), Johanna Olofsson (M) och Morgan Emgardsson (Kd) reserverar sig mot beslutet

7 Ks 42 Dnr: Avtal om kollektivtrafik 7 (18) Enligt tidigare fattade beslut har en kollektivtrafikmyndighet, som är en del av landstinget, övertagit ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Med anledning av detta föreligger ett förslag till avtal mellan Landstinget Västmanland och alla kommuner i länet. VKL:s styrelse har beslutat att rekommendera huvudmännen att godkänna och underteckna avtalet. Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal om kollektivtrafiken i Västmanlands län beslutar att godkänna avtal om kollektivtrafiken i Västmanlands län

8 Ks 43 Dnr: Avtal om fastighetsreglering 8 (18) Framtid för Virsbo önskar uppföra en byggnad för museum på fastigheten Surahammar Virsbo 2:73. Kommunen har i tidigare beslut ställt sig positiva till att upplåta mark på aktuellt område. För att möjliggöra planerna måste detaljplaneändringar och mindre ägarförändringar göras. Bifogat redovisas förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Surahammars kommun och Finska Pingstförsamlingen i Virsbo. Avtalet innebär att Surahammars kommun säljer mark. Avtal om fastighetsreglering, Surahammars kommun och Finska Pingstförsamlingen i Virsbo rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering beslutar att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering

9 Ks 44 Dnr: Avtal om fastighetsreglering 9 (18) Framtid för Virsbo önskar uppföra en byggnad för museum på fastigheten Surahammar Virsbo 2:73. Kommunen har i tidigare beslut ställt sig positiva till att upplåta mark på aktuellt område. För att möjliggöra planerna måste detaljplaneändringar och mindre ägarförändringar göras. Bifogat redovisas förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Surahammars kommun och Inge och Harriet Larsson i Virsbo. Avtalet innebär att Surahammars kommun säljer mark. Avtal om fastighetsreglering, Surahammars kommun och Inge och Harriet Larsson i Virsbo rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering beslutar att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering

10 Ks 45 Dnr: Avtal om fastighetsreglering 10 (18) Framtid för Virsbo önskar uppföra en byggnad för museum på fastigheten Surahammar Virsbo 2:73. Kommunen har i tidigare beslut ställt sig positiva till att upplåta mark på aktuellt område. För att möjliggöra planerna måste detaljplaneändringar och mindre ägarförändringar göras. Bifogat redovisas förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Surahammars kommun och Gunilla och Carl- Gustaf Fryckne i Virsbo. Avtalet innebär att Surahammars kommun köper mark. Avtal om fastighetsreglering, Surahammars kommun och Gunilla och Carl-Gustaf Fryckne i Virsbo rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering beslutar att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering

11 Ks 46 Dnr: Avtal om fastighetsreglering 11 (18) Framtid för Virsbo önskar uppföra en byggnad för museum på fastigheten Surahammar Virsbo 2:73. Kommunen har i tidigare beslut ställt sig positiva till att upplåta mark på aktuellt område. För att möjliggöra planerna måste detaljplaneändringar och mindre ägarförändringar göras. Bifogat redovisas förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Surahammars kommun och Inge och Harriet Larsson i Virsbo. Avtalet innebär att Surahammars kommun köper mark. Avtal om fastighetsreglering, Surahammars kommun och Inge och Harriet Larsson i Virsbo rekommenderar kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering beslutar att godkänna bilagt förslag till fastighetsreglering

12 Ks 47 Dnr: Motion, införande av skolk-sms 12 (18) Susanne Lehmus (Sd) har lämnat en motion där hon yrkar att ge barn- och bildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utreda möjligheten att införa system där man omedelbart kan skicka sms till föräldrar/vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro. Barn- och bildningsnämnden har beslutat att rekommendera att motionens yrkande avslås då en väl fungerande handlingsplan mot skolk finns upprättad. Motion, införande av skolk-sms Handlingsplan mot skolk Protokollsutdrag Barn- och bildningsnämnden (Bob 2/2012) Beslutsgång Kommunfullmäktige , 79 s arbetsutskott , 127 Barn- och bildningsnämnden, , 2 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avslå motionens yrkande I ärendet yttrade sig Göran Wennberg (V) Kennet Hedlund (S) Yvonne Gmeiner (Fp) beslutar att avslå motionens yrkande

13 Ks 48 Dnr: Medborgarförslag, äldrecentrum 13 (18) Ett medborgarförslag har lämnats med förslag att Surahammars kommun upprättar ett anhörigcentrum med olika aktiviteter. Socialnämnden erhöll i uppdrag att utreda frågan och har yttrat sig enligt följande; Surahammars kommun har ett anhörigcentrum Livlinan Medborgarförslag Protokollsutdrag socialnämnden (SN 150 /2011) Beslutsgång Kommunfullmäktige , 50 s arbetsutskott, , 73 Socialnämndens arbetsutskott , 162 Socialnämnden , 150 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till socialnämndens yttrande anses medborgarförslaget besvarad beslutar att med hänvisning till socialnämndens yttrande anses medborgarförslaget besvarad

14 Ks 49 Dnr: Motion, anläggande av villatomter 14 (18) Yvonne Gmeiner (fp) och Jonas Westerholm (fp) har lämnat en motion till kommunfullmäktige benämnd anläggande av villatomter väster om Knuthagsgatan där de yrkar att kvarvarande grönområde vid Knuthagsgatan detaljplaneras för småhusbebyggelse. Med förbehåll att det inte strider mot tidigare överenskommelse med staten. Förvaltningen har på uppdrag KSAU upprättat en tjänsteskrivelse i form av ett yttrande över motionen. Det område som i motionen föreslås bli detaljplanerat ägs av Surahammarshus Förvaltnings AB. Markområdet har inga restriktioner vad avser tidigare överenskommelser med staten. Området är dock inom bolaget ansett att vara en markreserv för att ge bostadsbolaget möjligheter att i framtiden kunna bygga hyresfastigheter som efterfrågas. I yttrandet redogörs för att det i Surahammar med omnejd finns ett varierat och bra utbud av villatomter, såväl byggklara tomter som detaljplanerade områden som kan exploateras inom kort efter beslut. Det område som föreslås bli detaljplanerat i motionen har enligt tjänsteskrivelsen goda förutsättningar att bli ett attraktivt område för konventionella villatomter. I dagsläget finns dock inte behovet av att öppna fler områden av den typen, med hänsyn till att det i Surahammars tätort redan finns byggklara tomter och detaljplaner. Av yttrandet framgår att förvaltningen är positiv till motionens yrkande om att detaljplanera det aktuella området. Detta bör dock ske vid den tidpunkt när det är uppenbart att fastighetsbolaget inte längre behöver den aktuella marken för egen del och det bedöms att de marknadsmässiga förutsättningarna är riktiga. Motion anläggande av villatomter Yttrande över motion att anlägga villatomter Beslutsgång Kommunfullmäktige , 49 s arbetsutskott , 72 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till bilagt yttrande anses motionen besvarad beslutar att med hänvisning till bilagt yttrande anses motionen besvarad

15 Ks 50 Dnr: Yttrande över motion ställplatser 15 (18) Leif Carlberg (s) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag att se över var ställplatser för husbilar och husvagnar kan anläggas. I motionen beskrivs hur antalet ställplatser av detta slag har ökat i Sverige. Förvaltningen har fått i uppdrag av KSAU att utreda frågan. Utredningen redovisas i tjänsteskrivelse i form av ett yttrande. Förvaltningen har under arbetet undersökt olika alternativ för lokalisering av ställplatser. Eftersom kommunen har som målsättning att vid alla möjliga tillfällen agera tillsammans med näringslivet och andra lokala organisationer har en viktig utgångspunkt varit att hitta en plats där en aktör kan driva den dagliga verksamheten vid den tänkta anläggningen. Att platserna lokaliseras på ett sådant sätt att de positiva effekterna blir störst möjliga för det omgivande samhället har naturligtvis också varit viktigt. Förvaltningen har diskuterat med Strömsholms Kanal AB i detta ärende. Kanalbolaget har planer på att i Ramnäs anlägga husbilsplatser vid kanalens slussar och vid nuvarande gästhamn. En grov skiss indikerar att det kan anläggas mellan plaster i Ramnäs. Såvitt förvaltningen kan bedöma torde en sådan lokalisering få tydliga positiva effekter för Ramnäs och svara mot de utgångspunkter som var vägledande för förvaltningens utredning. et från förvaltningen är Surahammars kommun inte anlägger egna husbilsplatser. Kommunen bör istället följa kanalbolagets projekt med att anlägga platser i Ramnäs. Förvaltningen ser i detta projekt stora möjligheter i att kommunen kan samarbeta med kanalbolaget i marknadsföring och samordnade strategier för att utveckla besöksnäringen i främst Ramnäs, men också i övriga delar av kommunen. Motion ställplatser Yttrande över motion ställplatser Beslutsgång Kommunfullmäktige , 63 s arbetsutskott , 63 rekommenderar kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till bilagt yttrande anses motionen besvarad I ärendet yttrade sig Leif Carlberg (S) Forts. sid 16

16 16 (18) Forts. 50 beslutar att med hänvisning till bilagt yttrande anses motionen besvarad

17 KS 51 Dnr: Meddelanden BIMS-nytt nr 27 Communicare Deltagarstatistik, Västmanlands Lokal Trafik AB Protokoll MBR Protokollsutdrag MBR 17 (18) till beslut att lägga meddelandena till handlingarna beslutar att lägga meddelandena till handlingarna

18 Ks 52 Dnr: Delegationsbeslut Anställningsavtal, 27 st Lönemeddelande/Placeringsmeddelande, 6 st 18 (18) till beslut att lägga delegationerna till handlingarna beslutar att lägga delegationerna till handlingarna

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00

Kommunstyrelsen 2012-01-09. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunstyrelsen 2012-01-09 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10. Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S)

Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10. Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) SURAHAMMARS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Surahammar Måndag 2006-01-30, klockan 18.00-19.10 Beslutande: Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-13. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 13 april 2015, klockan 08.00-08.40 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina Ståhl (S) Erkki Visti (C) Urban Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset kl. 13.15 14.16 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Kaj Hedstig (S) Tid och plats för justering

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-28 1 (6)

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-28 1 (6) Barn- och bildningsnämnden 2011-02-28 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar, måndag den 28 februari 2011, 15.0 0 16.50 Beslutande Kennet Hedlund, ordförande Jimmy Hjort Inga-Lill Ohldin Kjell

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer