Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) v ordf Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Anita Hellstrand (C) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP), , Stig Svedin (V) Henrik Sendelbach (KD) 247, ersätter Björn Hellquist (FP) Helene Olofsson, kanslisekreterare Stig Fagerström, kommunchef Annica Sjödin, kommunsekreterare Malin Nordqvist, ekonomichef Petra Perlkvist (S), ersättare Anders Sandström (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare, , Utses att justera Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 6 november 2014 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson, kanslisekreterare Jan Norberg (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, kanslisekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 4 november 2014 Val av justerare, 231 Ekonomisk periodrapport 2014 per den 30 september 2014, 232 Fullmakt gällande kommunens bankkonto, plusgirokonto och bankgiron, 233 Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB, gällande till , 234 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Timrå kommun-koncernen. Policy och dokumentation, 235 Vägledning för digitala evenemangsskyltar, 236 Nya Ostkustbanan AB - Inbjudan till delägarskap eller medlemskap, 237 Förslag på nytt beslut för Åstöns Naturreservat, 238 E.ON Elnät Sverige AB- Ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kv ledning mellan Jenåsen och Storskälsjön i Sundsvalls och Timrå kommuner i Västernorrlands län, 239 Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN - Ansökan om årligt verksamhetsbidrag, 240 Övergripande verksamhetsplan och budget för , 241 Bolagsordning AB Timråbo, 242 Bolagsordning Wifsta Water AB, 243 Bolagsordning Midlanda Centrum AB, 244 Överförmyndarnämnden - ekonomisk delårsrapport januari - augusti anmälan, 245 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Medelpads Räddningstjänst förbund - anmälan, 246 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per för kollektivtrafik myndigheten i Västernorrlands län - anmälan, 247 Nämndernas åtgärder rörande rätten till heltid anmälan, 248 Gratifikanter 2014, arbetstagare och förtroendevalda anmälan, 249 Fröland 1:16 - Uppfyllelse av avtal anmälan, 250 Barn- och utbildningsnämnden - Handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår anmälan, 251 Polisregion Nord - geografisk indelning i region nord remissvar anmälan, 252 Timrå kommuns svarsskrivelse beträffande överenskommelser mellan polisen och kommunen - anmälan, 253 Kollektivtrafik och kostnader i Timrå svar från kollektivtrafikmyndigheten anmälan, 254 Länsstrategi för arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak anmälan, 255 Delegationsbeslut kommunchefen anmälan, 256 Delegationsbeslut ekonomichefen anmälan, 257 Anmälan av informationsärenden, 258

3 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 6 november 2014.

4 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 30 september 2014 Dnr KS/2014:9 Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 30 september Det redovisade resultatet uppgår till 42,0 (26,1) mnkr. Budgetavvikelsen uppgår totalt till +36,1 mnkr, varav +26,9 mnkr för styrelse och nämnder och +9,3 mnkr för finansieringen. De största positiva budgetavvikelserna för styrelse/nämnder finns inom barn- och utbildningsnämnden (+14,5 mnkr) och kommunledningskontor, kollektivtrafiken (+2,8 mnkr). Den största negativa budgetavvikelsen finns inom socialnämnden (-0,4 mnkr). Kommunledningskontoret

5 Protokoll Fullmakt rörande kommunens bankkonton, plusgiron och bankgiron Dnr KS/2014: Malin Nordqvist, Hans Jonsson, Katarina Johansson-Borg och Mona Backlund, befullmäktigas var och en för sig, att i förening med Marie-Helene Överholm, Maria Pedersen eller Margareta Viklund verkställa utbetalningar, uttag från, redovisningar av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonto, plusgirokonton med undantag av s k klientmedelskonton. 2. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsen , 73. Pga personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Kommunledningskontoret

6 Protokoll Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB, gällande till Dnr KS/2014: Godkänna att Timrå kommun, ägare av 16 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin som är oåterkallelig gäller fram till Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att underteckna kapitaltäckningsgarantin. 3. anmäls till kommunfullmäktige. I det aktieägaravtal som Timrå Kommun har undertecknat i samband med övertagandet av flygplatsen, se KF/2013:61, så ska Timrå tillsammans med Sundsvalls kommun täcka eventuella driftunderskott de kommande åren för flygplatsbolagen. Det finns då behov av en kapitaltäckningsgaranti för moderbolaget. Kapitaltäckningsgarantin behövs för att garantera att det egna kapitalet alltid ska uppgå till ett visst belopp. Förslag till beslut Godkänna att Timrå kommun, ägare av 16 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin som är oåterkallelig gäller fram till Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att underteckna kapitaltäckningsgarantin. s behandling i kommunstyrelsen Ordförande föreslog ett tillägg med en punkt 3: anmäls till kommunfullmäktige. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunfullmäktige Midlanda Fastigheter AB Kommunledningskontoret Sundsvalls kommun

7 Protokoll Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Timrå kommun-koncernen. Policy samt dokumentation. Dnr KS/2014:198 Anta policy och dokumentation för det systematiska brandskyddsarbetet i Timrå kommun-koncernen. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det är angeläget att det för kommunkoncernen som helhet finns ett sådant ramverk som föreliggande dokument utgör. Kommunledningskontoret

8 Protokoll Vägledning för digitala evenemangsskyltar Dnr KS/2014:215 Anta vägledning för digitala evenemangsskyltar. Hösten 2014 byter vi våra evenemangsskyltar- från manuella till digitala. Den här förändringen innebär många förenklade och kostnadseffektiva fördelar med markandsföringen av evenemang och event i vår kommun. Därför bör det finnas riktlinjer för vilka evenemang och event som ska marknadsföras. Vägledning digitala evenemangsskyltar Timrå kommun äger två stora digitala evenemangsskyltar som används för att marknadsföra större evenemang och erbjudanden i Timrå. Skyltarnas placering: E4, söder avfart in mot Timrå, Vivsta, syns för trafikanter i norrgående färdriktning, Skyttberg 4:17 E4, norr om Timrå, syns för trafikanter i södergående färdriktning, BYE 1:16 Timrå kommuns Kommunledningskontor ansvarar för den evenemangsinformation som exponeras på skyltarna. Vägledning för exponering: Information om större publika evenemang av allmänintresse samt händelser som väcker och stärker bilden av Timrå som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Informationsansvarig Timrå kommun

9 Protokoll Nya Ostkustbanan AB - inbjudan till delägarskap eller medlemskap Dnr KS/2014: Återremittera ärendet till samhällsenheten för vidare utredning om hur viljeinriktningen, avseende delägarskap eller medlemskap i Nya Ostkustbanan AB, är hos de övriga kommunerna. 2. Utse Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) att delta på mötet angående överläggningar för bolagsbildning på Ostkustbanan den 17 november 2014 i Hudiksvall. Landstinget har skickat en inbjudan till länets alla kommuner där besked om viljeinriktning avseende delägarskap eller medlemskap i Nya Ostkustbanan AB önskas. Bolaget planerar att starta preliminärt den 1 oktober Region Gävleborg har på motsvarande sätt inbjudit kommunerna i Gävleborgs län. Som ett första steg kan kommunen underteckna en avsiktsförklaring om att bli delägare i bolaget. Alternativt kan kommunen ansöka om att bli associerad medlem. Bolagets syfte ska vara att få till stånd en järnvägsutbyggnad till dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall och ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Bolaget ska arbeta med information, samverkansfrågor mellan delägarna, analyser och påverkan gentemot staten, övriga aktörer och intressenter. Förslag till beslut Samhällsenheten överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att återremittera ärendet till samhällsenheten för vidare utredning om hur viljeinriktningen, avseende delägarskap eller medlemskap i Nya Ostkustbanan AB, är hos de övriga kommunerna samt att utse Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) att delta på mötet angående överläggningar för bolagsbildning på Ostkustbanan den 17 november 2014 i Hudiksvall. Övriga ledamöter biföll förslaget. Samhällsenheten

10 Protokoll Förslag till nytt beslut för Åstöns naturreservat Dnr KS/2014:216 Återremittera ärendet till samhällsenheten för justering av remissförslaget med en större begränsning av naturreservatets omfattning. Naturreservatet föreslås utökas med större delen av Åstholmen och Leskäret men minskas med Skeppshamnsområdet. Grunden för att upphäva beslutet för Skeppshamnsområdet är att där bedrivs omfattande verksamhet kopplat till besöksnäringen med 10-tusentals besökare årligen. Skeppshamnsområdet är dessutom ur naturvårdssynpunkt inte det viktigaste området inom det nuvarande området p.g.a. sin karaktär som f.d. militär uppställningsplats. Flera dispensansökningar för Skeppshamnsområdet har kommit in och beviljats under de år som reservatet funnits. Det är ett för Timrå kommun angeläget område för att utveckla besöksnäringen och det är svårt att utforma reservatsföreskrifter som fångar in alla verksamheter som bedrivs av föreningarna i Skeppshamn och av arrendatorn. För att slippa en omfattande dispensgivning och en ständig diskussion med olika intressenter i området är det lämpligt att upphäva beslutet om naturreservat för denna del som omfattar ca 6 ha av det tidigare reservatet. Denna minskning ska ses i det sammanhang där reservatsområdet utökas till att omfatta större delen av Åstholmen och Leskäret. Ägare till Åstholmen och Leskäret kommer att vara naturvårdsverket men reservatet kommer att förvaltas av Timrå kommun. Remisstiden bör vara cirka två månader med sikte på att anta ett färdigt beslut i kommunfullmäktige under våren s tidigare behandling Timrå kommun köpte mark på Åstön av Fortfikationsverket (FortF) i juni 2000 i syfte att bilda ett naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade att bilda Åstöns naturreservat med tillhörande skötselplan. I ett tidigt skede av förhandlingarna med FortF var det tänkt att även Åstholmen skulle i sin helhet ingå i reservatsområdet. Det blev inte så då FortF plötsligt bestämde sig för att behålla Åstholmen i sin ägo. Efter en genomgång av värdefulla naturområden på försvarets mark gjordes en överenskommelse mellan Naturvårdsverket (SNV) och FortF. I överenskommelsen står det att områdena erbjuds för bildande av naturreservat i de fall områdenas användning som övningsområden upphör. Denna överenskommelse har rubriken Skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, förkortas SNUS.

11 Protokoll 11 När den militära verksamheten på Åstholmen upphörde för några år sedan tog representanter för miljö- och byggkontoret kontakt med SNV. Representanter för SNV tyckte då att det var lämpligt att Åstholmen på sikt kunde införlivas i Timrå kommuns naturreservat. År 2011 erbjöds Timrå kommun att köpa Åstholmen av FortF. I februari 2012 tackade kommunen nej till erbjudandet. FortF påbörjade då en lantmäteriprocess för att stycka av tomter för fritidshusen i Storhamn och sälja dem till privata intressenter. Denna avstyckning blev klar 2013 och samråd om försäljning pågår fortfarande mellan parterna. Representanter för FortF har vid möten och e-postkontakter med miljö- och byggkontoret accepterat att Timrå kommun påbörjar en process för att införliva Åstholmen och Leskäret i Åstöns naturreservat förutom de delar vid fritidshusområdet Storhamn som avstyckats under Det har också blivit dags att revidera skötselplanen och det passar då bra att göra även detta arbete samtidigt som reservatsgränserna förändras. Ett tidigt samrådsmöte om Åstöns naturreservat hölls på Söråkers Folkets Hus i april i år där det kom fram många bra synpunkter. Förslag till beslut Skicka ut förslaget på nytt beslut för Åstöns naturreservat på remiss till berörda förvaltningar inom kommunen samt till berörda myndigheter och föreningar. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson föreslog en ytterligare begränsning av naturreservatets omfattning. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl Ewa Lindstrand (S) föreslog att ärendet återremittera ärendet till samhällsenheten för justering av remissförslaget med en större begränsning av naturreservatets omfattning. Övriga ledamöter biföll förslaget. Samhällsenheten

12 Protokoll E.ON Elnät Sverige AB- Ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kv ledning mellan Jenåsen och Storskälsjön i Sundsvalls och Timrå kommuner i Västernorrlands län Dnr KS/2014:177 Avge yttrande enligt Miljö- och byggkontorets förslag E.ON Elnät har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om nätkoncession (tillstånd) för att uppföra en ny 130 kv luftledning. Ledningen föranleds av Timrå Vind AB:s planerade vindkraftpark i Storskälsjön och är en förutsättning för att vindkrafts-el ska kunna överföras till stamnätet. Ledningen är ca 12 km lång, varav drygt 4 km går igenom Timrå kommun. Drygt 10 km av ledningen löper parallellt med befintliga 400 kv ledningar. s tidigare behandling har inte tidigare behandlats av kommunstyrelsen. Det har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden i samrådsskedena. Energimarknadsinspektionen Länsstyrelsen Miljö- och byggkontoret

13 Protokoll Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN - Ansökan om årligt verksamhetsbidrag Dnr KS/2014:173 Överlämna ärendet till kultur- och teknikförvaltningen. Till Timrå kommun har inkommit ansökan från Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) om årligt verksamhetsanslag om kr. Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening som hanterar företagsarkiv med anknytning till Norrland. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås med hänvisning till att kommunen som regel inte bör ingå nya åtaganden då kommunens ekonomi kräver prioritering av befintliga områden av kommunens ansvarsområden. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Inte bevilja Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsbidrag. s behandling i kommunstyrelsen Björn Hellquist (FP) föreslog att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunstyreslen beslutade den 7 oktober att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret

14 Protokoll Övergripande verksamhetsplan och budget för Dnr KS/2014:202 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2015 samt plan för åren enligt bifogade handlingar. 2. Fastställa verksamhetsmål som redovisas i bifogade handlingar. 3. Fastställa finansiella mål för 2015: Resultat före extraordinära poster ska vara 0,3 % av skatter och generella statsbidrag Långfristig låneskuld ska i ett längre perspektiv minska med ca mnkr per år. För år 2015 ska den tillfälligt tillåtas att öka. Soliditeten ska successivt stärkas, i budget 2015 är den 36 %. 4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2015, kronor vars användning kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om. 5. Vid behov uppta nya lån, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, under 2015 med totalt maximalt kronor. 6. Omsätta lån under 2015, dvs. låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, kronor. 7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten. 8. Uppdra till styrelser och nämnder att utreda möjligheterna till att inom tilldelad budgetram, med egen insats, ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla och effektivisera kommunens verksamhet. 9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsäljning, dock, högst kronor per enskild affär.

15 Protokoll Uppdra till kommunstyrelsen kommunledningskontoret att inför Budget och Verksamhetsplan i samverkan med samtliga nämnder tydliggöra och konkretisera målformuleringar och styrtal utifrån kommunövergripande visionsarbete och ett medborgarperspektiv. 11. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag till kommungemensam organisation för byggande, exploatering och fysisk planering. I organisationen bör kompetens finnas vad avser fysisk planering, upprättande av markförsörjningsprogram, köpa och sälja fastigheter, genomföra planer genom olika former av avtal, tillhandahålla och sälja tomter för bostäder, handel, industri och service samt arbeta med lokaliserings- och etableringsärenden. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast sista maj Uppdra till samtliga nämnder och styrelser att skapa kommunala praktikplatser i sin verksamhet från och med årsskiftet 2014/2015, detta i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet. 13. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att redovisa en långsiktig och hållbar plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast sista april Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C) till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsens budgetberedning har inkommit med förslag till budget 2015 inklusive verksamhetsplan för s tidigare behandling MBL-förhandlingar har genomförts. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets budgetförslag med ett tillägg om en utökning av investeringsmedel 2015 med 3,3 miljoner kronor enligt kultur- och tekniknämndens beslut, den 30 oktober , angående komplettering av 2015 års investeringsbudget avseende projekt gc-bro över järnvägen vid Bergeforsparken. Tillägget ingår i de bifogade handlingar angående investeringsbudget/plan som bifogats enligt punkt 1. Tony Andersson (M) föreslog bifall till moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraternas budgetförslag med ett tillägg om en utökning av investeringsmedel 2015 med 1 miljon kronor, då deras ursprungsförslag var på 2,3 miljoner kronor, enligt kultur- och tekniknämndens beslut, den 30 oktober , angående komplettering

16 Protokoll 16 av 2015 års investeringsbudget avseende projekt gc-bro över järnvägen vid Bergeforsparken. Tillägget ingår i de bifogade handlingar angående investeringsbudget/plan som bifogats enligt punkt 1. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunsstyrelsen beslutat enligt Ewa Lindstrands (S) förslag att bifalla socialdemokraterna och vänsterns budgetförslag. Kommunfullmäktige

17 Protokoll Bolagsordning AB Timråbo Dnr KS/2014:193 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna föreslagen ändring i AB Timråbos bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade , att förändra antal ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser/nämnder och bolag. Det innebär att bolagsordningen för AB Timråbo behöver uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. Även annan mindre ändring föreslås i bolagsordningen, se 9 och 12. Kommunfullmäktige

18 Protokoll Bolagsordning Wifsta Water AB Dnr KS/2014:194 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna föreslagen ändring i Wifsta Water ABs bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade , att förändra antal ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser/nämnder och bolag. Det innebär att bolagsordningen för Wifsta Water AB behöver uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. I samband med denna ändring har bolagsordningen uppdaterats i sin helhet för att överensstämma med kommunens övriga bolags bolagsordningar. Kommunfullmäktige

19 Protokoll Bolagsordning Midlanda Centrum AB Dnr KS/2014:195 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna föreslagen ändring i Midlanda Centrum ABs bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade , att förändra antal ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser/nämnder och bolag. Det innebär att bolagsordningen för Midlanda Centrum AB behöver uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. I samband med denna ändring har bolagsordningen uppdaterats i sin helhet för att överensstämma med kommunens övriga bolags bolagsordningar. Kommunfullmäktige

20 Protokoll Överförmyndarnämnden - ekonomisk delårsrapport januari - augusti anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Delårsrapporten anmäls till kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden Mitt har, den 9 september , beslutat godkänna delårsrapporten samt överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige

21 Protokoll Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Medelpads Räddningstjänstförbund - anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige Revisionen har i skrivelse, daterad oktober 2014, upprättat revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport 2014 samt revisorernas bedömning av rapporten. Medelpad Räddningstjänstförbund har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige

22 Protokoll Revisionsrapport - översiktlig granskning av delårsrapport per för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Ledamoten Björn Hellquist (FP) har ej deltagit i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv. Kpmg har den, inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har, den , inkommit med bedömning av Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport per Kommunfullmäktige

23 Protokoll Nämndernas åtgärder rörande rätten till heltid - anmälan Dnr KS/2014:91 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den, , att uppdra till nämnder/styrelser att redovisa åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut , rörande rätten till heltid. Samtliga nämnder har yttrat sig i ärendet.

24 Protokoll Gratifikanter 2014, arbetstagare och förtroendevalda - anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat skrivelse över gratifikanter för år Kommunfullmäktige

25 Protokoll Fröland 1:16 - Uppfyllelse av avtal - anmälan Dnr KS/2014:211 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse, daterad , uppmanat Norrlands Handelsjärn att uppfylla villkoret i köpeavtalet från 1992 angående ny vägsträckning.

26 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden - Handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår - anmälan Dnr KS/2014:172 Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har, , beslutat godkänna upprättad handlingsplan vid hot och våld.

27 Protokoll Polisregion Nord - geografisk indelning i region nord - remissvar - anmälan Dnr KS/2014:203 Anmälan läggs till handlingarna. Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, har i skrivelse, daterad , svarat på Polisregion Nords remiss angående geografisk indelning av ny polisorganisation.

28 Protokoll Timrå kommuns svarsskrivelse beträffande överenskommelser mellan polis och kommunen - anmälan Dnr KS/2014:182 Anmälan läggs till handlingarna. Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, har i skrivelse, daterad , svarat på Polismyndigheten i Västernorrlands frågor angående överenskommelser mellan polisen och kommunen.

29 Protokoll Kollektivtrafik och kostnader i Timrå - svar från kollektivtrafikmyndigheten - anmälan Dnr KS/2014:192 Anmälan läggs till handlingarna. _ Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, den 23 september 2014, svarat på Ewa Lindstrands skrivelse angående kollektivtrafik och kostnader i Timrå.

30 Protokoll Länsstrategi för arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak anmälan Dnr KS/2014:201 Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen i Västernorrland har, den 29 september 2014, översänt Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Västernorrlands län Beredningsgruppen önskar återkoppling avseende i vilken instans dokumentet förankrats senast den 22 december ANDT-samordnare Samtliga nämnder

31 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 7/14 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan.

32 Protokoll Delegationsbeslut - ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2014:31 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 51/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Securitas B Nr 52/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Danske Bank Nr 53/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Hennes & Mauritz Nr 54/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier NCC B Nr 55/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ALIV4I750 Nr 56/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 57/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Boliden Nr 58/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ABB4K170 Nr 59/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ATCOA4K220 Nr 60/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Boliden Nr 61/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Trelleborg B Nr 62/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Fabege Nr 63/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Castellum Nr 64/2014 Augusti Bångs skolstiftelse försäljning av aktier Swedbank Nr 65/2014 Augusti Bångs skolstiftelse köp av aktier Teliasonera Nr 66/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Diös Fastigheter Nr 67/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ATCOA4K215 Nr 68/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option SEBA4K97,50 Nr 69/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Akelius Residential Nr 70/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 71/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 72/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier MTG

33 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Sveriges Kommuner och Landsting Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr o m den 1 januari 2015, 17 oktober Tillgängligt för alla, en inspirationsskrift, 23 september Regeringskansliet En lag om upphandling av koncessioner, 8 oktober Länsstyrelsen Västernorrland enl 6 kap 5 miljöbalken, samt kompletterande synpunkter gällande ansökan om nätkoncession för linje för nya 130 kv kraftledningar på sträckorna Björnlandshöjden Hästkullen och Hästkullen Jenåsen i Sundsvalls, Timrås och Härnösands kommuner. Din Tur Inbjudan till stormöte 28 november 2014, 14 oktober Budget och á conto belopp för 2015, 1 oktober Trafikverket Statlig medfinansiering för ny GC bro över järnvägen mellan Bergeforsen och Sörberge i Timrå kommun för år 2015, 25 september Hela Sverige Ansök om utmärkelsen: Årets kommun 2014, 26 september Kommuninvest Ordförandebrev, 25 september Protokoll Kommunförbundet Västernorrland, styrelsemöte, 5 september Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 25 september Din Tur, direktionens arbetsutskott, 15 september E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 22 september E.ON Värme Timrå AB, extra bolagsstämma, 22 september MittSverige Vatten AB, 17 september 2014.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå Kommunhus Alliancen 17:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Kommunstyrelsen 2014 11 17 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, klockan 10.00 11.45 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes Brandén (MP) Rickard Lindh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-09-25

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-09-25 2014-09-25 Ärendeförteckning 38 Sammanträdets öppnande... 2 38a Val av protokollsjusterare... 2 38b Godkännande av dagordning... 2 38c Godkännande av föregående protokoll... 2 38d Styrelselogg... 2 39

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer