Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) v ordf Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Anita Hellstrand (C) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP), , Stig Svedin (V) Henrik Sendelbach (KD) 247, ersätter Björn Hellquist (FP) Helene Olofsson, kanslisekreterare Stig Fagerström, kommunchef Annica Sjödin, kommunsekreterare Malin Nordqvist, ekonomichef Petra Perlkvist (S), ersättare Anders Sandström (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare, , Utses att justera Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 6 november 2014 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson, kanslisekreterare Jan Norberg (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, kanslisekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 4 november 2014 Val av justerare, 231 Ekonomisk periodrapport 2014 per den 30 september 2014, 232 Fullmakt gällande kommunens bankkonto, plusgirokonto och bankgiron, 233 Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB, gällande till , 234 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Timrå kommun-koncernen. Policy och dokumentation, 235 Vägledning för digitala evenemangsskyltar, 236 Nya Ostkustbanan AB - Inbjudan till delägarskap eller medlemskap, 237 Förslag på nytt beslut för Åstöns Naturreservat, 238 E.ON Elnät Sverige AB- Ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kv ledning mellan Jenåsen och Storskälsjön i Sundsvalls och Timrå kommuner i Västernorrlands län, 239 Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN - Ansökan om årligt verksamhetsbidrag, 240 Övergripande verksamhetsplan och budget för , 241 Bolagsordning AB Timråbo, 242 Bolagsordning Wifsta Water AB, 243 Bolagsordning Midlanda Centrum AB, 244 Överförmyndarnämnden - ekonomisk delårsrapport januari - augusti anmälan, 245 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Medelpads Räddningstjänst förbund - anmälan, 246 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per för kollektivtrafik myndigheten i Västernorrlands län - anmälan, 247 Nämndernas åtgärder rörande rätten till heltid anmälan, 248 Gratifikanter 2014, arbetstagare och förtroendevalda anmälan, 249 Fröland 1:16 - Uppfyllelse av avtal anmälan, 250 Barn- och utbildningsnämnden - Handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår anmälan, 251 Polisregion Nord - geografisk indelning i region nord remissvar anmälan, 252 Timrå kommuns svarsskrivelse beträffande överenskommelser mellan polisen och kommunen - anmälan, 253 Kollektivtrafik och kostnader i Timrå svar från kollektivtrafikmyndigheten anmälan, 254 Länsstrategi för arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak anmälan, 255 Delegationsbeslut kommunchefen anmälan, 256 Delegationsbeslut ekonomichefen anmälan, 257 Anmälan av informationsärenden, 258

3 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 6 november 2014.

4 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 30 september 2014 Dnr KS/2014:9 Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 30 september Det redovisade resultatet uppgår till 42,0 (26,1) mnkr. Budgetavvikelsen uppgår totalt till +36,1 mnkr, varav +26,9 mnkr för styrelse och nämnder och +9,3 mnkr för finansieringen. De största positiva budgetavvikelserna för styrelse/nämnder finns inom barn- och utbildningsnämnden (+14,5 mnkr) och kommunledningskontor, kollektivtrafiken (+2,8 mnkr). Den största negativa budgetavvikelsen finns inom socialnämnden (-0,4 mnkr). Kommunledningskontoret

5 Protokoll Fullmakt rörande kommunens bankkonton, plusgiron och bankgiron Dnr KS/2014: Malin Nordqvist, Hans Jonsson, Katarina Johansson-Borg och Mona Backlund, befullmäktigas var och en för sig, att i förening med Marie-Helene Överholm, Maria Pedersen eller Margareta Viklund verkställa utbetalningar, uttag från, redovisningar av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonto, plusgirokonton med undantag av s k klientmedelskonton. 2. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsen , 73. Pga personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Kommunledningskontoret

6 Protokoll Kapitaltäckningsgaranti Midlanda Fastigheter AB, gällande till Dnr KS/2014: Godkänna att Timrå kommun, ägare av 16 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin som är oåterkallelig gäller fram till Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att underteckna kapitaltäckningsgarantin. 3. anmäls till kommunfullmäktige. I det aktieägaravtal som Timrå Kommun har undertecknat i samband med övertagandet av flygplatsen, se KF/2013:61, så ska Timrå tillsammans med Sundsvalls kommun täcka eventuella driftunderskott de kommande åren för flygplatsbolagen. Det finns då behov av en kapitaltäckningsgaranti för moderbolaget. Kapitaltäckningsgarantin behövs för att garantera att det egna kapitalet alltid ska uppgå till ett visst belopp. Förslag till beslut Godkänna att Timrå kommun, ägare av 16 % av aktierna i Midlanda Fastigheter AB, förbinder sig att genom tillskott för sin del svara för att Midlanda Fastigheter ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Garantin som är oåterkallelig gäller fram till Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att underteckna kapitaltäckningsgarantin. s behandling i kommunstyrelsen Ordförande föreslog ett tillägg med en punkt 3: anmäls till kommunfullmäktige. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunfullmäktige Midlanda Fastigheter AB Kommunledningskontoret Sundsvalls kommun

7 Protokoll Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inom Timrå kommun-koncernen. Policy samt dokumentation. Dnr KS/2014:198 Anta policy och dokumentation för det systematiska brandskyddsarbetet i Timrå kommun-koncernen. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det är angeläget att det för kommunkoncernen som helhet finns ett sådant ramverk som föreliggande dokument utgör. Kommunledningskontoret

8 Protokoll Vägledning för digitala evenemangsskyltar Dnr KS/2014:215 Anta vägledning för digitala evenemangsskyltar. Hösten 2014 byter vi våra evenemangsskyltar- från manuella till digitala. Den här förändringen innebär många förenklade och kostnadseffektiva fördelar med markandsföringen av evenemang och event i vår kommun. Därför bör det finnas riktlinjer för vilka evenemang och event som ska marknadsföras. Vägledning digitala evenemangsskyltar Timrå kommun äger två stora digitala evenemangsskyltar som används för att marknadsföra större evenemang och erbjudanden i Timrå. Skyltarnas placering: E4, söder avfart in mot Timrå, Vivsta, syns för trafikanter i norrgående färdriktning, Skyttberg 4:17 E4, norr om Timrå, syns för trafikanter i södergående färdriktning, BYE 1:16 Timrå kommuns Kommunledningskontor ansvarar för den evenemangsinformation som exponeras på skyltarna. Vägledning för exponering: Information om större publika evenemang av allmänintresse samt händelser som väcker och stärker bilden av Timrå som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Informationsansvarig Timrå kommun

9 Protokoll Nya Ostkustbanan AB - inbjudan till delägarskap eller medlemskap Dnr KS/2014: Återremittera ärendet till samhällsenheten för vidare utredning om hur viljeinriktningen, avseende delägarskap eller medlemskap i Nya Ostkustbanan AB, är hos de övriga kommunerna. 2. Utse Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) att delta på mötet angående överläggningar för bolagsbildning på Ostkustbanan den 17 november 2014 i Hudiksvall. Landstinget har skickat en inbjudan till länets alla kommuner där besked om viljeinriktning avseende delägarskap eller medlemskap i Nya Ostkustbanan AB önskas. Bolaget planerar att starta preliminärt den 1 oktober Region Gävleborg har på motsvarande sätt inbjudit kommunerna i Gävleborgs län. Som ett första steg kan kommunen underteckna en avsiktsförklaring om att bli delägare i bolaget. Alternativt kan kommunen ansöka om att bli associerad medlem. Bolagets syfte ska vara att få till stånd en järnvägsutbyggnad till dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall och ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Bolaget ska arbeta med information, samverkansfrågor mellan delägarna, analyser och påverkan gentemot staten, övriga aktörer och intressenter. Förslag till beslut Samhällsenheten överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att återremittera ärendet till samhällsenheten för vidare utredning om hur viljeinriktningen, avseende delägarskap eller medlemskap i Nya Ostkustbanan AB, är hos de övriga kommunerna samt att utse Bengt Nilsson (S) och Tony Andersson (M) att delta på mötet angående överläggningar för bolagsbildning på Ostkustbanan den 17 november 2014 i Hudiksvall. Övriga ledamöter biföll förslaget. Samhällsenheten

10 Protokoll Förslag till nytt beslut för Åstöns naturreservat Dnr KS/2014:216 Återremittera ärendet till samhällsenheten för justering av remissförslaget med en större begränsning av naturreservatets omfattning. Naturreservatet föreslås utökas med större delen av Åstholmen och Leskäret men minskas med Skeppshamnsområdet. Grunden för att upphäva beslutet för Skeppshamnsområdet är att där bedrivs omfattande verksamhet kopplat till besöksnäringen med 10-tusentals besökare årligen. Skeppshamnsområdet är dessutom ur naturvårdssynpunkt inte det viktigaste området inom det nuvarande området p.g.a. sin karaktär som f.d. militär uppställningsplats. Flera dispensansökningar för Skeppshamnsområdet har kommit in och beviljats under de år som reservatet funnits. Det är ett för Timrå kommun angeläget område för att utveckla besöksnäringen och det är svårt att utforma reservatsföreskrifter som fångar in alla verksamheter som bedrivs av föreningarna i Skeppshamn och av arrendatorn. För att slippa en omfattande dispensgivning och en ständig diskussion med olika intressenter i området är det lämpligt att upphäva beslutet om naturreservat för denna del som omfattar ca 6 ha av det tidigare reservatet. Denna minskning ska ses i det sammanhang där reservatsområdet utökas till att omfatta större delen av Åstholmen och Leskäret. Ägare till Åstholmen och Leskäret kommer att vara naturvårdsverket men reservatet kommer att förvaltas av Timrå kommun. Remisstiden bör vara cirka två månader med sikte på att anta ett färdigt beslut i kommunfullmäktige under våren s tidigare behandling Timrå kommun köpte mark på Åstön av Fortfikationsverket (FortF) i juni 2000 i syfte att bilda ett naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade att bilda Åstöns naturreservat med tillhörande skötselplan. I ett tidigt skede av förhandlingarna med FortF var det tänkt att även Åstholmen skulle i sin helhet ingå i reservatsområdet. Det blev inte så då FortF plötsligt bestämde sig för att behålla Åstholmen i sin ägo. Efter en genomgång av värdefulla naturområden på försvarets mark gjordes en överenskommelse mellan Naturvårdsverket (SNV) och FortF. I överenskommelsen står det att områdena erbjuds för bildande av naturreservat i de fall områdenas användning som övningsområden upphör. Denna överenskommelse har rubriken Skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, förkortas SNUS.

11 Protokoll 11 När den militära verksamheten på Åstholmen upphörde för några år sedan tog representanter för miljö- och byggkontoret kontakt med SNV. Representanter för SNV tyckte då att det var lämpligt att Åstholmen på sikt kunde införlivas i Timrå kommuns naturreservat. År 2011 erbjöds Timrå kommun att köpa Åstholmen av FortF. I februari 2012 tackade kommunen nej till erbjudandet. FortF påbörjade då en lantmäteriprocess för att stycka av tomter för fritidshusen i Storhamn och sälja dem till privata intressenter. Denna avstyckning blev klar 2013 och samråd om försäljning pågår fortfarande mellan parterna. Representanter för FortF har vid möten och e-postkontakter med miljö- och byggkontoret accepterat att Timrå kommun påbörjar en process för att införliva Åstholmen och Leskäret i Åstöns naturreservat förutom de delar vid fritidshusområdet Storhamn som avstyckats under Det har också blivit dags att revidera skötselplanen och det passar då bra att göra även detta arbete samtidigt som reservatsgränserna förändras. Ett tidigt samrådsmöte om Åstöns naturreservat hölls på Söråkers Folkets Hus i april i år där det kom fram många bra synpunkter. Förslag till beslut Skicka ut förslaget på nytt beslut för Åstöns naturreservat på remiss till berörda förvaltningar inom kommunen samt till berörda myndigheter och föreningar. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson föreslog en ytterligare begränsning av naturreservatets omfattning. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl Ewa Lindstrand (S) föreslog att ärendet återremittera ärendet till samhällsenheten för justering av remissförslaget med en större begränsning av naturreservatets omfattning. Övriga ledamöter biföll förslaget. Samhällsenheten

12 Protokoll E.ON Elnät Sverige AB- Ansökan om nätkoncession för linje för ny 130 kv ledning mellan Jenåsen och Storskälsjön i Sundsvalls och Timrå kommuner i Västernorrlands län Dnr KS/2014:177 Avge yttrande enligt Miljö- och byggkontorets förslag E.ON Elnät har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om nätkoncession (tillstånd) för att uppföra en ny 130 kv luftledning. Ledningen föranleds av Timrå Vind AB:s planerade vindkraftpark i Storskälsjön och är en förutsättning för att vindkrafts-el ska kunna överföras till stamnätet. Ledningen är ca 12 km lång, varav drygt 4 km går igenom Timrå kommun. Drygt 10 km av ledningen löper parallellt med befintliga 400 kv ledningar. s tidigare behandling har inte tidigare behandlats av kommunstyrelsen. Det har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden i samrådsskedena. Energimarknadsinspektionen Länsstyrelsen Miljö- och byggkontoret

13 Protokoll Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland-NIN - Ansökan om årligt verksamhetsbidrag Dnr KS/2014:173 Överlämna ärendet till kultur- och teknikförvaltningen. Till Timrå kommun har inkommit ansökan från Näringslivsarkiv i Norrland (NIN) om årligt verksamhetsanslag om kr. Näringslivsarkiv i Norrland är en ideell förening som hanterar företagsarkiv med anknytning till Norrland. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås med hänvisning till att kommunen som regel inte bör ingå nya åtaganden då kommunens ekonomi kräver prioritering av befintliga områden av kommunens ansvarsområden. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Inte bevilja Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsbidrag. s behandling i kommunstyrelsen Björn Hellquist (FP) föreslog att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunstyreslen beslutade den 7 oktober att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning om kommunförbundet, landstinget och andra kommuner i länet har beviljat Näringslivsarkiv i Norrland årligt verksamhetsanslag samt hur arkivets finansiering i stort ser ut. Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret

14 Protokoll Övergripande verksamhetsplan och budget för Dnr KS/2014:202 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2015 samt plan för åren enligt bifogade handlingar. 2. Fastställa verksamhetsmål som redovisas i bifogade handlingar. 3. Fastställa finansiella mål för 2015: Resultat före extraordinära poster ska vara 0,3 % av skatter och generella statsbidrag Långfristig låneskuld ska i ett längre perspektiv minska med ca mnkr per år. För år 2015 ska den tillfälligt tillåtas att öka. Soliditeten ska successivt stärkas, i budget 2015 är den 36 %. 4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2015, kronor vars användning kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om. 5. Vid behov uppta nya lån, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, under 2015 med totalt maximalt kronor. 6. Omsätta lån under 2015, dvs. låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, kronor. 7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten. 8. Uppdra till styrelser och nämnder att utreda möjligheterna till att inom tilldelad budgetram, med egen insats, ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla och effektivisera kommunens verksamhet. 9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsäljning, dock, högst kronor per enskild affär.

15 Protokoll Uppdra till kommunstyrelsen kommunledningskontoret att inför Budget och Verksamhetsplan i samverkan med samtliga nämnder tydliggöra och konkretisera målformuleringar och styrtal utifrån kommunövergripande visionsarbete och ett medborgarperspektiv. 11. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera ett förslag till kommungemensam organisation för byggande, exploatering och fysisk planering. I organisationen bör kompetens finnas vad avser fysisk planering, upprättande av markförsörjningsprogram, köpa och sälja fastigheter, genomföra planer genom olika former av avtal, tillhandahålla och sälja tomter för bostäder, handel, industri och service samt arbeta med lokaliserings- och etableringsärenden. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast sista maj Uppdra till samtliga nämnder och styrelser att skapa kommunala praktikplatser i sin verksamhet från och med årsskiftet 2014/2015, detta i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet. 13. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att redovisa en långsiktig och hållbar plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast sista april Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C) till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsens budgetberedning har inkommit med förslag till budget 2015 inklusive verksamhetsplan för s tidigare behandling MBL-förhandlingar har genomförts. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets budgetförslag med ett tillägg om en utökning av investeringsmedel 2015 med 3,3 miljoner kronor enligt kultur- och tekniknämndens beslut, den 30 oktober , angående komplettering av 2015 års investeringsbudget avseende projekt gc-bro över järnvägen vid Bergeforsparken. Tillägget ingår i de bifogade handlingar angående investeringsbudget/plan som bifogats enligt punkt 1. Tony Andersson (M) föreslog bifall till moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraternas budgetförslag med ett tillägg om en utökning av investeringsmedel 2015 med 1 miljon kronor, då deras ursprungsförslag var på 2,3 miljoner kronor, enligt kultur- och tekniknämndens beslut, den 30 oktober , angående komplettering

16 Protokoll 16 av 2015 års investeringsbudget avseende projekt gc-bro över järnvägen vid Bergeforsparken. Tillägget ingår i de bifogade handlingar angående investeringsbudget/plan som bifogats enligt punkt 1. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunsstyrelsen beslutat enligt Ewa Lindstrands (S) förslag att bifalla socialdemokraterna och vänsterns budgetförslag. Kommunfullmäktige

17 Protokoll Bolagsordning AB Timråbo Dnr KS/2014:193 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna föreslagen ändring i AB Timråbos bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade , att förändra antal ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser/nämnder och bolag. Det innebär att bolagsordningen för AB Timråbo behöver uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. Även annan mindre ändring föreslås i bolagsordningen, se 9 och 12. Kommunfullmäktige

18 Protokoll Bolagsordning Wifsta Water AB Dnr KS/2014:194 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna föreslagen ändring i Wifsta Water ABs bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade , att förändra antal ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser/nämnder och bolag. Det innebär att bolagsordningen för Wifsta Water AB behöver uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. I samband med denna ändring har bolagsordningen uppdaterats i sin helhet för att överensstämma med kommunens övriga bolags bolagsordningar. Kommunfullmäktige

19 Protokoll Bolagsordning Midlanda Centrum AB Dnr KS/2014:195 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna föreslagen ändring i Midlanda Centrum ABs bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutade , att förändra antal ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser/nämnder och bolag. Det innebär att bolagsordningen för Midlanda Centrum AB behöver uppdateras i enlighet med fullmäktiges beslut. I samband med denna ändring har bolagsordningen uppdaterats i sin helhet för att överensstämma med kommunens övriga bolags bolagsordningar. Kommunfullmäktige

20 Protokoll Överförmyndarnämnden - ekonomisk delårsrapport januari - augusti anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Delårsrapporten anmäls till kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden Mitt har, den 9 september , beslutat godkänna delårsrapporten samt överlämna den till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige

21 Protokoll Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Medelpads Räddningstjänstförbund - anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige Revisionen har i skrivelse, daterad oktober 2014, upprättat revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport 2014 samt revisorernas bedömning av rapporten. Medelpad Räddningstjänstförbund har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige

22 Protokoll Revisionsrapport - översiktlig granskning av delårsrapport per för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Ledamoten Björn Hellquist (FP) har ej deltagit i handläggningen eller beslutet av detta ärende på grund av jäv. Kpmg har den, inkommit med översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har, den , inkommit med bedömning av Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport per Kommunfullmäktige

23 Protokoll Nämndernas åtgärder rörande rätten till heltid - anmälan Dnr KS/2014:91 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den, , att uppdra till nämnder/styrelser att redovisa åtgärder med anledning av kommunstyrelsens beslut , rörande rätten till heltid. Samtliga nämnder har yttrat sig i ärendet.

24 Protokoll Gratifikanter 2014, arbetstagare och förtroendevalda - anmälan Dnr KS/2014: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. För kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat skrivelse över gratifikanter för år Kommunfullmäktige

25 Protokoll Fröland 1:16 - Uppfyllelse av avtal - anmälan Dnr KS/2014:211 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse, daterad , uppmanat Norrlands Handelsjärn att uppfylla villkoret i köpeavtalet från 1992 angående ny vägsträckning.

26 Protokoll Barn- och utbildningsnämnden - Handlingsplan för arbetsmiljön och för att förhindra att våld eller hot om våld uppstår - anmälan Dnr KS/2014:172 Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har, , beslutat godkänna upprättad handlingsplan vid hot och våld.

27 Protokoll Polisregion Nord - geografisk indelning i region nord - remissvar - anmälan Dnr KS/2014:203 Anmälan läggs till handlingarna. Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, har i skrivelse, daterad , svarat på Polisregion Nords remiss angående geografisk indelning av ny polisorganisation.

28 Protokoll Timrå kommuns svarsskrivelse beträffande överenskommelser mellan polis och kommunen - anmälan Dnr KS/2014:182 Anmälan läggs till handlingarna. Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, har i skrivelse, daterad , svarat på Polismyndigheten i Västernorrlands frågor angående överenskommelser mellan polisen och kommunen.

29 Protokoll Kollektivtrafik och kostnader i Timrå - svar från kollektivtrafikmyndigheten - anmälan Dnr KS/2014:192 Anmälan läggs till handlingarna. _ Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, den 23 september 2014, svarat på Ewa Lindstrands skrivelse angående kollektivtrafik och kostnader i Timrå.

30 Protokoll Länsstrategi för arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak anmälan Dnr KS/2014:201 Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen i Västernorrland har, den 29 september 2014, översänt Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Västernorrlands län Beredningsgruppen önskar återkoppling avseende i vilken instans dokumentet förankrats senast den 22 december ANDT-samordnare Samtliga nämnder

31 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 7/14 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan.

32 Protokoll Delegationsbeslut - ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2014:31 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 51/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Securitas B Nr 52/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Danske Bank Nr 53/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Hennes & Mauritz Nr 54/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier NCC B Nr 55/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ALIV4I750 Nr 56/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 57/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Boliden Nr 58/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ABB4K170 Nr 59/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ATCOA4K220 Nr 60/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Boliden Nr 61/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Trelleborg B Nr 62/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Fabege Nr 63/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Castellum Nr 64/2014 Augusti Bångs skolstiftelse försäljning av aktier Swedbank Nr 65/2014 Augusti Bångs skolstiftelse köp av aktier Teliasonera Nr 66/2014 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Diös Fastigheter Nr 67/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option ATCOA4K215 Nr 68/2014 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option SEBA4K97,50 Nr 69/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Akelius Residential Nr 70/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 71/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 72/2014 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier MTG

33 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Sveriges Kommuner och Landsting Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr o m den 1 januari 2015, 17 oktober Tillgängligt för alla, en inspirationsskrift, 23 september Regeringskansliet En lag om upphandling av koncessioner, 8 oktober Länsstyrelsen Västernorrland enl 6 kap 5 miljöbalken, samt kompletterande synpunkter gällande ansökan om nätkoncession för linje för nya 130 kv kraftledningar på sträckorna Björnlandshöjden Hästkullen och Hästkullen Jenåsen i Sundsvalls, Timrås och Härnösands kommuner. Din Tur Inbjudan till stormöte 28 november 2014, 14 oktober Budget och á conto belopp för 2015, 1 oktober Trafikverket Statlig medfinansiering för ny GC bro över järnvägen mellan Bergeforsen och Sörberge i Timrå kommun för år 2015, 25 september Hela Sverige Ansök om utmärkelsen: Årets kommun 2014, 26 september Kommuninvest Ordförandebrev, 25 september Protokoll Kommunförbundet Västernorrland, styrelsemöte, 5 september Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 25 september Din Tur, direktionens arbetsutskott, 15 september E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 22 september E.ON Värme Timrå AB, extra bolagsstämma, 22 september MittSverige Vatten AB, 17 september 2014.

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14.50-15.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Lena Bergqvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S)

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.30 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Roger Öberg (S), 160 Tony

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) 259-263, 265-274 Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.30-14.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.45 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellstöm (S) ordf. ersätter Jan-Christer Jonsson Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen

KALLELSE Kommunstyrelsen KALLELSE Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde torsdagen 2011-10-13, kl. 13.15 Kommunhuset, Höörsalen Södergatan 28, Höör Beredningsgrupper kl. 10.00 Höör 2011-10-05 Anna Palm Ordförande IHelena

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09

Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-16.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Ärendeförteckning 104 Val av justerare 105 Fastställande av dagordningen 106 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 107 Redovisningar av delegeringsbeslut oktober 2014 108 Granskning av

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer