Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunhus Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M), , Björn Hellquist (FP) Niklas Edén (C) Marcus Molinder (SD) Leif Johansson (NT) Henrik Sendelbach (KD), ersätter Tony Andersson (M) 106 Annica Sjödin, kommunsekreterare Mona Backlund, tf kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef, 101 Helene Olofsson, kanslisekreterare Stig Svedin (V), ersättare Henrik Sendelbach (KD, ersättare , Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Marcus Molinder (SD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 7 maj 2015 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Bengt Nilsson (S), justerare Marcus Molinder (SD), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 5 maj 2015 Fastställande av dagordning, 99 Val av justerare, 100 Ekonomisk periodrapport 31 mars 2015, 101 Personal- och hälsobokslut 2014, 102 Skrivare/kopiatorer inom Timrå kommun. Vägledande råd och bestämmelser, 103 Digitala infartsskyltarna - Ansökan om medel och avgift, 104 Uppdragsbeskrivning till Näringslivskontoret, 105 Fagervik 2:67, 2:68 och 2:69 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering och avstyckning av två nya villatomter, 106 Detaljplan Vivsta 7:1, 13:19 m fl fastigheter - Gång och cykelväg längs norra delen av Köpmangatan - Avbryta planarbetet, 107 Vattenstämma för 2015, kostnader för Timrå kommun, 108 Medborgarförslag om reklam, 109 Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun, 110 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - revidering av förbundsordning med bilagor, 111 Arkivreglemente för Timrå kommun, 112 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Medelpads Räddningstjänstförbund, 113 Taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund 2015, 114 Revisionsrapport - Medelpads Räddningstjänstförbund - Anpassning till Lag om skydd mot olyckor, 115 Delegationsbeslut Ekonomichefen 2015, 116 Delegationsbeslut Säkerhetschefen 2015, 117 Brev till Postkodlotteriet, 118 Lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde, 119 Avvikelse mot budget 2014, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, 120 Lövberg 6:1, 121 Nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga Natura 2000-områden, 122 Anmälningsärenden, 123 Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare, 124

3 Protokoll 3 99 Fastställande av dagordning Fastställa dagordningen med tillägg av ärendet Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att fastställa dagordningen med tillägg av ärendet Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare. Övriga ledamöter biföll förslaget.

4 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Nilsson (S) och Marcus Molinder (SD). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag 7 maj 2015.

5 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2015 Dnr KS/2015:10 Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 31 mars Det redovisade resultatet uppgår till 5,9 mnkr, vilket är 18,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -12,1 mnkr. Avvikelsen består främst av periodiseringsskillnader. Det redovisade resultatet, eliminerat med kostnader för förändringar av semesterlöneskuld, följer utfallet för samma period föregående år. 16,8 jämfört med 17,9 mnkr. Kommunledningskontoret

6 Protokoll Personal och hälsobokslut 2014 Dnr KS/2015:91 Godkänna 2014 års Personal- och Hälsobokslut Timrå kommun Varje år sammanställs i en rapport kommunens siffror inom personalområdet. Denna rapport avser år Dessutom redovisas en liten del av detta också i årsbokslutet. Kommunfullmäktige HR-strateg

7 Protokoll Skrivare/kopiatorer inom Timrå kommun. Förslag till Vägledande råd och bestämmelser. Dnr KS/2015:72 Anta förslaget till Vägledande råd och bestämmelser för skrivare/kopiatorer inom Timrå kommun. Våningsskrivare/-kopiatorer i kommunhuset byts successivt ut mot nya. Teknikskiftet möjliggör bland annat att inga utskrifter kommer att kunna läsas av obehörig person, utskrift kan ske från valfri skrivare utan krånglig installation och möjlighet till utskrift från mobila enheter skapas. Centrala IT ansvarar för nödvändig utbildning. Service på plats ingår. Felanmälan görs till servicedesk. Kostnaderna fördelas på förvaltningarna utifrån varje förvaltnings volym av utskrifter och kopiering. Debiteringsmodellen införs på försök under 2015 och utvärderas i höst. I samband med förändringarna har utarbetats vägledande råd och bestämmelser för skrivare. Kommunledningskontoret

8 Protokoll Ansökan om medel och avgift till digitala infartsskyltar Dnr KS/2015:104 Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att tydliggöra gränsdragningen mellan kultur- och teknik och kommunledningskontoret avseende den ekonomiska beskrivningen. Sedan hösten 2014 har Timrå kommun två digitala infartsskyltar. Nu har Kommunledningskontoret utvärderat första halvåret. I utvärderingen kan man se en ökad kostnad för drift och underhåll (vepor, produktion och licenskostnad). För fortsatt användning av skyltarna bör 45,000 kronor tillsättas till ändamålet. Avgift för exponering Annonseringen på infartsskyltarna är avsedd för opolitiska föreningar, företag och kommunen för att sprida och stärka bilden av Timrå. Annonser, meddelanden eller anslag ska avse större evenemang, tävlingar och händelser av allmänt eller publikt intresse (när det gäller tävlingar avses mästerskap, stora rikstävlingar och elitidrott). En administrativ avgift bör tas ut av kommunen för att föreningar ska kunna exponera sina evenemang, förslag 1,000 kronor per tillfälle alternativ en säsongsavgift 10,000 kronor för återkommande evenemang. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att tydliggöra gränsdragningen mellan kultur- och teknik och kommunledningskontoret avseende den ekonomiska beskrivningen. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunledningskontoret

9 Protokoll Uppdrag till näringslivskontoret - Uppdragsbeskrivning Dnr KS/2015:97 1. Uppdra till näringslivskontoret att i samverkan med Kultur- och teknikförvaltningen, aktörer i besöksnäringen samt andra möjliga intressenter presentera en handlingsplan för hur ett arbete kan ske för att realisera området, Indalsälvens delta, omkring Sundsvall Timrå Airport och Y-et. Handlingsplanen ska inkludera förslag till finansiering. 2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen/budgetberedningen senast under augusti Indalsälvens delta, området omkring Sundsvall Timrå Airport och Y-et är av intresse från flera utgångspunkter. Området är en del av fundamentet för Timrås ställning som knutpunkt för kommunikationer och logistik. Potentialen för företagsverksamhet är betydande. Det är samtidigt ett område av intresse för friluftsliv och besöksnäring och även här finns betydande möjligheter. Kommunen har förstås betydande intressen av att detta kan leda till tillväxt och företagsetableringar och att utvecklingen av företag runt flygplatsen kan ske samtidigt som möjligheterna för besöksnäringen till kommersiell utveckling stärks. Frågan om den framtida förvaltningen av konstverket Y-et är en del av denna helhet. Timrå kommun ser skäl att tydligare definiera sina ambitioner för området. Uppdraget är att i samverkan med Kultur- och teknikförvaltningen, aktörer i besöksnäringen samt andra möjliga intressenter presentera en handlingsplan för hur ett arbete kan ske för att realisera ovanstående ambitioner. Handlingsplanen ska inkludera förslag till finansiering. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen/budgetberedningen senast under augusti. Näringslivskontoret Kultur- och tekniknämnden

10 Protokoll Fagervik 2:67, 2:68 och 2:69 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering och avstyckning av två nya villatomter Dnr KS/2015: Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande godkänna upprättat förslag till ansökan och överenskommelser om fastighetsregleringar och avstyckningar. 2. Utse kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att för kommunens räkning underteckna överenskommelserna. Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Henrik Sendelbach (KD) ersätter Tony Andersson (M) i ärendet. Tre fastighetsägare i Fagervik vill utöka sina tomter genom förvärv av mark från kommunens fastighet Sörberge 2:439. Delar av den mark som ska förvärvas har under lång tid varit ianspråktagen av respektive fastighetsägare. Två av fastighetsägarna vill bygga garage. Området är inte planlagt och området ligger i direkt anslutning till två tomter som kommunen avser sälja när de som har fått förtur på tomterna har fått förhandsbesked. Samhällsenheten bedömer att det är positivt att boende i kommunen har möjlighet att utöka sina tomter på kommunal mark som inte är lämplig för annat ändamål. Arealen som överlåts uppgår till ca 2600 m2 och kommunens erhåller kronor. Fastighetsägarna betalar lantmäteriets förrättningskostnader. Kommunen bekostar initialt kostnaderna för avstyckning av två tomter, men kostnaderna för avstyckningen debitera de blivande fastighetsägarna när köpekontrakt upprättats efter att bygglov beviljats. sunderlag 1. Tjänsteskrivelse om ansökan om fastighetsreglering. 2. Ansökan om fastighetsreglering. Miljö- och byggkontoret

11 Protokoll Detaljplan för gång- och cykelväg längs delen av Köpmangatan - Avbryta planarbetet Dnr KS/2014:135 Avbryta planarbetet enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut , 51. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade , KS/2013:264, på förslag från kultur- och teknikförvaltningen, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för ovanstående gång-och cykelväg i omfattning enligt plankarta. Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden Antagandet upphävdes av Länsstyrelsen på grund av formaliafel och återförvisades till miljö- och byggnadsnämnden för förnyad handläggning. Planens huvudsakliga syfte har redan uppnåtts genom anläggandet av gång- och cykelvägen och ett nytt antagande av planen skulle endast ha till syfte att säkerställa ett utfartsförbud från fastigheten Vivstavarv 1:17. Kultur- och teknikförvaltningen har tillfrågats i detta ärende och har inte något att erinra mot att planarbetet avbryts. Miljö- och byggnadsnämnden tog , 51 beslut att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för att låta avbryta planarbetet. sunderlag 1. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, daterad Miljö- och byggnadsnämnden

12 Protokoll Vattenstämman 2015, kostnader för Timrå kommun Dnr KS/2015:98 1. Bevilja MittSverigeVatten AB som finansieringsbidrag till Vattenstämman Anvisa erforderliga medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. MittSverigeVatten har i skrivelse ansökt om kommunalt stöd för arrangemanget Vattenstämma 2015 som är förlagd till Sundsvall Arrangemangets huvudman är Svenskt Vatten, värdkommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner ansvarar för vissa kringarrangemang. Kommunledningskontoret anser det är positivt att en vattenstämma arrangeras i MittSverigeVattens verksamhetsområde och anser att Timrå kommun bör medverka till delfinansiering av kringarrangemang som är kalkylerade till kronor för kommunens del. sunderlag Skrivelse från MittSverigeVatten MittSverige Vatten AB Kommunledningskontoret

13 Protokoll Medborgarförslag om reklam Dnr KS/2015:82 kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde vid ett senare tillfälle. Ett medborgarförslag från Lars Owe Nilsson har inkommit Förslagsställaren menar att alla producerade, tillverkade produkter, i Timrå kommun skall bära med sig (smygreklam), reklam som skall appliceras, tryckas direkt på förpackningens) innerklaff eller en snygg etikett som klistras på lämplig plats på förpackningen. När köparen/konsumenten packar upp produkten så skall PR-reklamen vara direkt iögonfallande, gärna kombinerade med en liten tävling, som engagerar kunden, att vara med i tävlingsmomentet och besvarar frågor, enkelt med 1, X eller 2. Motivet för förslaget är beaktansvärt för att stäkra bilden av Timrå samt väcka nyfikenheten om kommunen. Idag paketerar Timrå kommun sina produkter, det vill säga foldrar, broschyrer och beslut med den grafiska profilen som kommunstyrelsen antagit, (2006). Förslaget om tävlingar gör kommunen i samband med marknadsföring av nylanseringar och namntävlingar. Till exempel Arenaskolan. Dock kräver det mer tid och personal, vilket innebär att sådana aktiviteter genomförs vid större tillfällen. Mot denna bakgrund avstyrks medborgarförslaget. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog att ärendet skulle behandlas vid ett senare tillfälle på grund av att när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. Om kommunstyrelsen så beslutar, får förslagsställaren närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten. Förslagsställaren var vid detta tillfälle inte kallad till sammanträdet. Övriga ledamöter biföll förslaget Kommunstyrelsen

14 Protokoll Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. Förslag. Dnr KS/2015:103 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 1. Anta förslag till Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. 2. Upphäva Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun (Kf 2008, 75, ). Timrå kommun fastställde med beslut (KF 2008, 75) styrdokumentet Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. Dokumentet som sådant är inte så mycket ett handlingsprogram som en beskrivning av mål, regelverk, strukturer och ansvarsförhållanden. Ett sådant program ska fastställas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Något beslut om nytt handlingsprogram fattades inte under den förra mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade (Kf 2014, 27) att förlänga giltigheten av då gällande handlingsprogram till år 2015 med en uppmaning till Kommunledningskontoret att återkomma med ett reviderat och omarbetat programförslag tidigt under innevarande mandatperiod. Dokumentet är sin helhet omdisponerat. Avsikten är att söka ge en strukturerad och tydlig bild av kommunens ansvar och uppgifter på området. sunderlag Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret

15 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - revidering av förbundsordning med bilagor Dnr KS/2015:73 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna förslag till Förbundsordning, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 2. Förbundsordning med tillhörande bilagor lyfts ur dokumentet Kommunförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 3. Förbundsordning, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska revideras med fokus på Bilaga I Reglemente för förbundsdirektionen och Bilaga 2 Reglemente för revisorerna tas upp för behandling under hösten En arbetsordning ska arbetas fram för arbetsutskottet. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, den 9 mars 2015, upprättat förslag till revidering av förbundsordning med bilagor. sunderlag Förbundsordning Kommunfullmäktige

16 Protokoll Arkivreglemente för Timrå kommun Dnr KS/2015:87 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta förslag till Arkivreglemente för Timrå kommun. 2. Upphäva nuvarande arkivreglemente, Kf , 109, senast reviderat Kf , 16. Idag gällande arkivreglemente fastställdes redan 1978 med de senaste ändringarna från Det är alltså hög tid att förnya dokumentet även om inga djupgående förändringar i lagstiftningen skett under senare decennier. Det ger dock möjlighet att anpassa dokumentet till den alltmer elektroniska miljö också arkiven lever i. Dessutom har skett betydande redaktionella förändringar i jämförelse med nuvarande reglemente, vilket bygger på ett normalreglemente utformat av Riksarkivet och är försett med omfattande kommentarer. sunderlag Arkivreglemente Kommunfullmäktige

17 Protokoll Årsredovisning och revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2014 Dnr KS/2015:77 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsberättelse för år sunderlag 1. Årsredovisning Medelpads Räddningstjänstförbund. 2. Revisionsrapport Medelpads Räddningstjänstförbund. 3. Revisionsberättelse Medelpads Räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige Medelpads Räddningstjänstförbund

18 Protokoll Taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund 2015 Dnr KS/2015:107 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa ny taxa för år 2015 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla fr o m den 1 juli Medelpads Räddningstjänstförbund har, den 11 december , beslutat att översända förslag till taxa för 2015 till medlemskommunerna för beslut i respektive kommunfullmäktige om gällande taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund. Samt att justera avgiften i Heta Arbeten från 1475 kr/person till 2850 kronor/person. sunderlag 1. Protokoll från Medelpads Räddningstjänstförbund Taxa för tjänster inom samhällsskyddsavdelningens verksamhetsområde Taxa Kommunfullmäktige Medelpads Räddningstjänstförbund

19 Protokoll Revisionsrapport Medelpads Räddningstjänstförbund - Anpassning till Lag om skydd mot olyckor Dnr KS/2015:115 Anmälan läggs till handlingarna. På uppdrag av revisorerna i Medelpads Räddningstjänstförbund har PwC, den 15 april 2015, gjort en översiktlig granskning om samverkande kommuner anpassat verksamheten till Lag om skydd mot olyckor. sunderlag 1. Skrivelse från revisionen. 2. Revisionsrapport till Lag om skydd mot olyckor. kommunfullmäktige

20 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefens 2015 Dnr KS/2015:11 Anmälan lägg med godkännande till handlingarna. Nr 9/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier Trelleborg B Nr 10/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier ABB LTD Nr 11/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier BILIA A Nr 12/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- säljstart option BOLI5D170 Nr 13/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- säljstart option BOLI5D170 Nr 14/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier KLÖVERN B Nr 15/2015 Omplacering av tidigare upptaget lån Nr 16/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- försäljning av aktier SKANSKA B Nr 17/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- försäljning av aktier MEKONOMEN Nr 18/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- försäljning av aktier BILIA A

21 Protokoll Delegationsbeslut - säkerhetschefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 3/15 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf. Nr 4/15 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf. Nr 5/15 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf.

22 Protokoll Brev till Postkodlotteriet Dnr KS/2015:110 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand (S) och oppositionsråd Tony Andersson (M) har, den 15 april 2015, upprättat brev till postkodlotteriets VD samt styrelse. sunderlag Skrivelse från Ewa Lindstrand (S) och Tony Andersson (M).

23 Protokoll Lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde Dnr KS/2015:96 Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har i skrivelse upprättat plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden har, den 18 mars , beslutat att godkänna redovisningen av långsiktig plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde samt att presentera planen för kommunfullmäktige. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har den 24 november , uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att redovisa en långsiktig och hållbar plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast sista april sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll Långsiktig plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde.

24 Protokoll Avvikelse mot budget 2014, Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden Dnr KS/2015:47 Anmälan läggs till handlingarna. Socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden har inkommit med redovisning avseende rubr ärende. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 10 mars , uppdragit till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden att senast den 31 mars 2015 redovisa orsaker till att prognosisterat resultat per 31/ och utfall 31/ avviker. sunderlag Socialnämndens arbetsutskott protokoll Barn- och utbildningsnämndens förslag.

25 Protokoll Lövberg 6:1 Dnr KS/2014:171 Anmälan läggs till handlingarna. Kjell Sjödin har inkommit med en förfrågan om att få köpa fastigheten Lövberg 6:1. Fastigheten samägs av Timrå kommun (ca 76 %) och SCA (ca 24 %). I början av 2001 var en försäljning av fastigheten aktuell men ärendet drogs tillbaka sedan det framkommit att fastigheten har del i fallrättigheter i Ljustorpsån. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 7 april 2015, beslutat att med hänvisning till tidigare gjord utredning, inte försälja fastigheten Lövberg 6:1 samt att överlämna ärendet avseende fråga om arrende av fastigheten Lövberg 6:1 till kultur- och tekniknämnden. Kultur- och teknikförvaltningen har, den 16 april 2015, yttrat sig i ärendet. sunderlag Skrivelse från Kjell Sjödin, Yttrande från planarkitekt Håkan Eriksson, Yttrande från kultur- och teknikförvaltningen, Skrivelse från fastighetskontoret, Kommunstyrelsens beslut 74/2001. Översiktskarta. Kultur- och teknik

26 Protokoll Nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga Natura-områden - Yttrande Dnr KS/2015:95 Anmälan läggs till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har, den 2 april 2015, upprättat yttrande över rubr ärende samt översänt yttrandet till länsstyrelsen Västernorrland. sunderlag 1. Remiss från länsstyrelsen Västernorrland. 2. Yttrande från miljö- och byggkontoret.

27 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Länsstyrelsen Västernorrland Handlingsplan Företagande och entreprenörskap, 23 mars om bidrag till iskällare tillhörande Lögdö herrgård, 8 april MittSverige Vatten AB Kallelse årstämma Timrå Vatten AB den 10 april 2015, 24 mars Ånge kommun Brev till landsbygdsminister om dialog kring Statliga jobb, 23 mars Energimarknadsinspektionen Ansökan om ändring av nätkoncession för linje, 30 mars Ansökan om nätkoncession för linje, 30 mars Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet, Avskrivning av ärende ändring av nätkoncession, 9 april Bergeforsens fiskevårdsområdesförening Kallelse ordinarie årsstämma den 23 april 2015, 6 april AB Timråbo Kallelse ordinarie bolagsstämma den 27 april 2015, 7 april Protokoll Din Tur, direktionens arbetsutskott, 6 mars Din Tur, direktionen, 20 mars Din Tur, direktionens arbetsutskott, 9 april AB Timråbo, styrelsen, 23 mars Midlanda Fastigheter AB, 1 april Midlanda Fastigheter AB, 5 februari Midlanda Fastigheter AB, 8 december 2014.

28 Protokoll Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare Dnr KS/2015: Godkänna köpekontrakt och avtal om exploateringsbidrag. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchefen att underteckna köpehandlingarna. Hans Dahlman vill köpa kommunens tomt Söråker 2:174. YMäklaren har upprättat köpehandlingar. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2014, 230, att försälja tomten Söråker 2:174 till Natalie Strömberg och Marcus Lundström. Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015, 73, om hävning av köpet efter önskemål från Strömberg/Lundström. sunderlag Köpekontrakt Avtal om exploateringsbidrag med kartbilaga Fastighetsinformation Depositionsavtal Tjänsteskrivelse Hans Dahlman YMäklaren Kommunledningskontoret Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknikförvaltningen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer