Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommunhus Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M), , Björn Hellquist (FP) Niklas Edén (C) Marcus Molinder (SD) Leif Johansson (NT) Henrik Sendelbach (KD), ersätter Tony Andersson (M) 106 Annica Sjödin, kommunsekreterare Mona Backlund, tf kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef, 101 Helene Olofsson, kanslisekreterare Stig Svedin (V), ersättare Henrik Sendelbach (KD, ersättare , Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Marcus Molinder (SD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 7 maj 2015 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Bengt Nilsson (S), justerare Marcus Molinder (SD), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 5 maj 2015 Fastställande av dagordning, 99 Val av justerare, 100 Ekonomisk periodrapport 31 mars 2015, 101 Personal- och hälsobokslut 2014, 102 Skrivare/kopiatorer inom Timrå kommun. Vägledande råd och bestämmelser, 103 Digitala infartsskyltarna - Ansökan om medel och avgift, 104 Uppdragsbeskrivning till Näringslivskontoret, 105 Fagervik 2:67, 2:68 och 2:69 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering och avstyckning av två nya villatomter, 106 Detaljplan Vivsta 7:1, 13:19 m fl fastigheter - Gång och cykelväg längs norra delen av Köpmangatan - Avbryta planarbetet, 107 Vattenstämma för 2015, kostnader för Timrå kommun, 108 Medborgarförslag om reklam, 109 Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun, 110 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - revidering av förbundsordning med bilagor, 111 Arkivreglemente för Timrå kommun, 112 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Medelpads Räddningstjänstförbund, 113 Taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund 2015, 114 Revisionsrapport - Medelpads Räddningstjänstförbund - Anpassning till Lag om skydd mot olyckor, 115 Delegationsbeslut Ekonomichefen 2015, 116 Delegationsbeslut Säkerhetschefen 2015, 117 Brev till Postkodlotteriet, 118 Lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde, 119 Avvikelse mot budget 2014, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, 120 Lövberg 6:1, 121 Nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga Natura 2000-områden, 122 Anmälningsärenden, 123 Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare, 124

3 Protokoll 3 99 Fastställande av dagordning Fastställa dagordningen med tillägg av ärendet Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att fastställa dagordningen med tillägg av ärendet Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare. Övriga ledamöter biföll förslaget.

4 Protokoll Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Nilsson (S) och Marcus Molinder (SD). Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag 7 maj 2015.

5 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2015 Dnr KS/2015:10 Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt den ekonomiska periodrapporten per den 31 mars Det redovisade resultatet uppgår till 5,9 mnkr, vilket är 18,0 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -12,1 mnkr. Avvikelsen består främst av periodiseringsskillnader. Det redovisade resultatet, eliminerat med kostnader för förändringar av semesterlöneskuld, följer utfallet för samma period föregående år. 16,8 jämfört med 17,9 mnkr. Kommunledningskontoret

6 Protokoll Personal och hälsobokslut 2014 Dnr KS/2015:91 Godkänna 2014 års Personal- och Hälsobokslut Timrå kommun Varje år sammanställs i en rapport kommunens siffror inom personalområdet. Denna rapport avser år Dessutom redovisas en liten del av detta också i årsbokslutet. Kommunfullmäktige HR-strateg

7 Protokoll Skrivare/kopiatorer inom Timrå kommun. Förslag till Vägledande råd och bestämmelser. Dnr KS/2015:72 Anta förslaget till Vägledande råd och bestämmelser för skrivare/kopiatorer inom Timrå kommun. Våningsskrivare/-kopiatorer i kommunhuset byts successivt ut mot nya. Teknikskiftet möjliggör bland annat att inga utskrifter kommer att kunna läsas av obehörig person, utskrift kan ske från valfri skrivare utan krånglig installation och möjlighet till utskrift från mobila enheter skapas. Centrala IT ansvarar för nödvändig utbildning. Service på plats ingår. Felanmälan görs till servicedesk. Kostnaderna fördelas på förvaltningarna utifrån varje förvaltnings volym av utskrifter och kopiering. Debiteringsmodellen införs på försök under 2015 och utvärderas i höst. I samband med förändringarna har utarbetats vägledande råd och bestämmelser för skrivare. Kommunledningskontoret

8 Protokoll Ansökan om medel och avgift till digitala infartsskyltar Dnr KS/2015:104 Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att tydliggöra gränsdragningen mellan kultur- och teknik och kommunledningskontoret avseende den ekonomiska beskrivningen. Sedan hösten 2014 har Timrå kommun två digitala infartsskyltar. Nu har Kommunledningskontoret utvärderat första halvåret. I utvärderingen kan man se en ökad kostnad för drift och underhåll (vepor, produktion och licenskostnad). För fortsatt användning av skyltarna bör 45,000 kronor tillsättas till ändamålet. Avgift för exponering Annonseringen på infartsskyltarna är avsedd för opolitiska föreningar, företag och kommunen för att sprida och stärka bilden av Timrå. Annonser, meddelanden eller anslag ska avse större evenemang, tävlingar och händelser av allmänt eller publikt intresse (när det gäller tävlingar avses mästerskap, stora rikstävlingar och elitidrott). En administrativ avgift bör tas ut av kommunen för att föreningar ska kunna exponera sina evenemang, förslag 1,000 kronor per tillfälle alternativ en säsongsavgift 10,000 kronor för återkommande evenemang. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att tydliggöra gränsdragningen mellan kultur- och teknik och kommunledningskontoret avseende den ekonomiska beskrivningen. Övriga ledamöter biföll förslaget. Kommunledningskontoret

9 Protokoll Uppdrag till näringslivskontoret - Uppdragsbeskrivning Dnr KS/2015:97 1. Uppdra till näringslivskontoret att i samverkan med Kultur- och teknikförvaltningen, aktörer i besöksnäringen samt andra möjliga intressenter presentera en handlingsplan för hur ett arbete kan ske för att realisera området, Indalsälvens delta, omkring Sundsvall Timrå Airport och Y-et. Handlingsplanen ska inkludera förslag till finansiering. 2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen/budgetberedningen senast under augusti Indalsälvens delta, området omkring Sundsvall Timrå Airport och Y-et är av intresse från flera utgångspunkter. Området är en del av fundamentet för Timrås ställning som knutpunkt för kommunikationer och logistik. Potentialen för företagsverksamhet är betydande. Det är samtidigt ett område av intresse för friluftsliv och besöksnäring och även här finns betydande möjligheter. Kommunen har förstås betydande intressen av att detta kan leda till tillväxt och företagsetableringar och att utvecklingen av företag runt flygplatsen kan ske samtidigt som möjligheterna för besöksnäringen till kommersiell utveckling stärks. Frågan om den framtida förvaltningen av konstverket Y-et är en del av denna helhet. Timrå kommun ser skäl att tydligare definiera sina ambitioner för området. Uppdraget är att i samverkan med Kultur- och teknikförvaltningen, aktörer i besöksnäringen samt andra möjliga intressenter presentera en handlingsplan för hur ett arbete kan ske för att realisera ovanstående ambitioner. Handlingsplanen ska inkludera förslag till finansiering. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen/budgetberedningen senast under augusti. Näringslivskontoret Kultur- och tekniknämnden

10 Protokoll Fagervik 2:67, 2:68 och 2:69 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering och avstyckning av två nya villatomter Dnr KS/2015: Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande godkänna upprättat förslag till ansökan och överenskommelser om fastighetsregleringar och avstyckningar. 2. Utse kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att för kommunens räkning underteckna överenskommelserna. Tony Andersson (M) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Henrik Sendelbach (KD) ersätter Tony Andersson (M) i ärendet. Tre fastighetsägare i Fagervik vill utöka sina tomter genom förvärv av mark från kommunens fastighet Sörberge 2:439. Delar av den mark som ska förvärvas har under lång tid varit ianspråktagen av respektive fastighetsägare. Två av fastighetsägarna vill bygga garage. Området är inte planlagt och området ligger i direkt anslutning till två tomter som kommunen avser sälja när de som har fått förtur på tomterna har fått förhandsbesked. Samhällsenheten bedömer att det är positivt att boende i kommunen har möjlighet att utöka sina tomter på kommunal mark som inte är lämplig för annat ändamål. Arealen som överlåts uppgår till ca 2600 m2 och kommunens erhåller kronor. Fastighetsägarna betalar lantmäteriets förrättningskostnader. Kommunen bekostar initialt kostnaderna för avstyckning av två tomter, men kostnaderna för avstyckningen debitera de blivande fastighetsägarna när köpekontrakt upprättats efter att bygglov beviljats. sunderlag 1. Tjänsteskrivelse om ansökan om fastighetsreglering. 2. Ansökan om fastighetsreglering. Miljö- och byggkontoret

11 Protokoll Detaljplan för gång- och cykelväg längs delen av Köpmangatan - Avbryta planarbetet Dnr KS/2014:135 Avbryta planarbetet enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut , 51. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade , KS/2013:264, på förslag från kultur- och teknikförvaltningen, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för ovanstående gång-och cykelväg i omfattning enligt plankarta. Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden Antagandet upphävdes av Länsstyrelsen på grund av formaliafel och återförvisades till miljö- och byggnadsnämnden för förnyad handläggning. Planens huvudsakliga syfte har redan uppnåtts genom anläggandet av gång- och cykelvägen och ett nytt antagande av planen skulle endast ha till syfte att säkerställa ett utfartsförbud från fastigheten Vivstavarv 1:17. Kultur- och teknikförvaltningen har tillfrågats i detta ärende och har inte något att erinra mot att planarbetet avbryts. Miljö- och byggnadsnämnden tog , 51 beslut att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för att låta avbryta planarbetet. sunderlag 1. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen, daterad Miljö- och byggnadsnämnden

12 Protokoll Vattenstämman 2015, kostnader för Timrå kommun Dnr KS/2015:98 1. Bevilja MittSverigeVatten AB som finansieringsbidrag till Vattenstämman Anvisa erforderliga medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. MittSverigeVatten har i skrivelse ansökt om kommunalt stöd för arrangemanget Vattenstämma 2015 som är förlagd till Sundsvall Arrangemangets huvudman är Svenskt Vatten, värdkommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner ansvarar för vissa kringarrangemang. Kommunledningskontoret anser det är positivt att en vattenstämma arrangeras i MittSverigeVattens verksamhetsområde och anser att Timrå kommun bör medverka till delfinansiering av kringarrangemang som är kalkylerade till kronor för kommunens del. sunderlag Skrivelse från MittSverigeVatten MittSverige Vatten AB Kommunledningskontoret

13 Protokoll Medborgarförslag om reklam Dnr KS/2015:82 kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde vid ett senare tillfälle. Ett medborgarförslag från Lars Owe Nilsson har inkommit Förslagsställaren menar att alla producerade, tillverkade produkter, i Timrå kommun skall bära med sig (smygreklam), reklam som skall appliceras, tryckas direkt på förpackningens) innerklaff eller en snygg etikett som klistras på lämplig plats på förpackningen. När köparen/konsumenten packar upp produkten så skall PR-reklamen vara direkt iögonfallande, gärna kombinerade med en liten tävling, som engagerar kunden, att vara med i tävlingsmomentet och besvarar frågor, enkelt med 1, X eller 2. Motivet för förslaget är beaktansvärt för att stäkra bilden av Timrå samt väcka nyfikenheten om kommunen. Idag paketerar Timrå kommun sina produkter, det vill säga foldrar, broschyrer och beslut med den grafiska profilen som kommunstyrelsen antagit, (2006). Förslaget om tävlingar gör kommunen i samband med marknadsföring av nylanseringar och namntävlingar. Till exempel Arenaskolan. Dock kräver det mer tid och personal, vilket innebär att sådana aktiviteter genomförs vid större tillfällen. Mot denna bakgrund avstyrks medborgarförslaget. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog att ärendet skulle behandlas vid ett senare tillfälle på grund av att när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. Om kommunstyrelsen så beslutar, får förslagsställaren närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten. Förslagsställaren var vid detta tillfälle inte kallad till sammanträdet. Övriga ledamöter biföll förslaget Kommunstyrelsen

14 Protokoll Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. Förslag. Dnr KS/2015:103 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 1. Anta förslag till Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. 2. Upphäva Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun (Kf 2008, 75, ). Timrå kommun fastställde med beslut (KF 2008, 75) styrdokumentet Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. Dokumentet som sådant är inte så mycket ett handlingsprogram som en beskrivning av mål, regelverk, strukturer och ansvarsförhållanden. Ett sådant program ska fastställas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Något beslut om nytt handlingsprogram fattades inte under den förra mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade (Kf 2014, 27) att förlänga giltigheten av då gällande handlingsprogram till år 2015 med en uppmaning till Kommunledningskontoret att återkomma med ett reviderat och omarbetat programförslag tidigt under innevarande mandatperiod. Dokumentet är sin helhet omdisponerat. Avsikten är att söka ge en strukturerad och tydlig bild av kommunens ansvar och uppgifter på området. sunderlag Handlingsprogram för säkerhet och skydd i Timrå kommun. Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret

15 Protokoll Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - revidering av förbundsordning med bilagor Dnr KS/2015:73 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna förslag till Förbundsordning, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 2. Förbundsordning med tillhörande bilagor lyfts ur dokumentet Kommunförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 3. Förbundsordning, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ska revideras med fokus på Bilaga I Reglemente för förbundsdirektionen och Bilaga 2 Reglemente för revisorerna tas upp för behandling under hösten En arbetsordning ska arbetas fram för arbetsutskottet. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har i skrivelse, den 9 mars 2015, upprättat förslag till revidering av förbundsordning med bilagor. sunderlag Förbundsordning Kommunfullmäktige

16 Protokoll Arkivreglemente för Timrå kommun Dnr KS/2015:87 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta förslag till Arkivreglemente för Timrå kommun. 2. Upphäva nuvarande arkivreglemente, Kf , 109, senast reviderat Kf , 16. Idag gällande arkivreglemente fastställdes redan 1978 med de senaste ändringarna från Det är alltså hög tid att förnya dokumentet även om inga djupgående förändringar i lagstiftningen skett under senare decennier. Det ger dock möjlighet att anpassa dokumentet till den alltmer elektroniska miljö också arkiven lever i. Dessutom har skett betydande redaktionella förändringar i jämförelse med nuvarande reglemente, vilket bygger på ett normalreglemente utformat av Riksarkivet och är försett med omfattande kommentarer. sunderlag Arkivreglemente Kommunfullmäktige

17 Protokoll Årsredovisning och revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund för verksamhetsåret 2014 Dnr KS/2015:77 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Medelpads Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt granskningsrapport av årsredovisningen samt revisionsberättelse för år sunderlag 1. Årsredovisning Medelpads Räddningstjänstförbund. 2. Revisionsrapport Medelpads Räddningstjänstförbund. 3. Revisionsberättelse Medelpads Räddningstjänstförbund. Kommunfullmäktige Medelpads Räddningstjänstförbund

18 Protokoll Taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund 2015 Dnr KS/2015:107 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa ny taxa för år 2015 för Medelpads Räddningstjänstförbund, att gälla fr o m den 1 juli Medelpads Räddningstjänstförbund har, den 11 december , beslutat att översända förslag till taxa för 2015 till medlemskommunerna för beslut i respektive kommunfullmäktige om gällande taxa för Medelpads Räddningstjänstförbund. Samt att justera avgiften i Heta Arbeten från 1475 kr/person till 2850 kronor/person. sunderlag 1. Protokoll från Medelpads Räddningstjänstförbund Taxa för tjänster inom samhällsskyddsavdelningens verksamhetsområde Taxa Kommunfullmäktige Medelpads Räddningstjänstförbund

19 Protokoll Revisionsrapport Medelpads Räddningstjänstförbund - Anpassning till Lag om skydd mot olyckor Dnr KS/2015:115 Anmälan läggs till handlingarna. På uppdrag av revisorerna i Medelpads Räddningstjänstförbund har PwC, den 15 april 2015, gjort en översiktlig granskning om samverkande kommuner anpassat verksamheten till Lag om skydd mot olyckor. sunderlag 1. Skrivelse från revisionen. 2. Revisionsrapport till Lag om skydd mot olyckor. kommunfullmäktige

20 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefens 2015 Dnr KS/2015:11 Anmälan lägg med godkännande till handlingarna. Nr 9/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier Trelleborg B Nr 10/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier ABB LTD Nr 11/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier BILIA A Nr 12/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- säljstart option BOLI5D170 Nr 13/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- säljstart option BOLI5D170 Nr 14/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- köp av aktier KLÖVERN B Nr 15/2015 Omplacering av tidigare upptaget lån Nr 16/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- försäljning av aktier SKANSKA B Nr 17/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- försäljning av aktier MEKONOMEN Nr 18/2015 Per Bergmans donationsstiftelse- försäljning av aktier BILIA A

21 Protokoll Delegationsbeslut - säkerhetschefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 3/15 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf. Nr 4/15 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf. Nr 5/15 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf.

22 Protokoll Brev till Postkodlotteriet Dnr KS/2015:110 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand (S) och oppositionsråd Tony Andersson (M) har, den 15 april 2015, upprättat brev till postkodlotteriets VD samt styrelse. sunderlag Skrivelse från Ewa Lindstrand (S) och Tony Andersson (M).

23 Protokoll Lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde Dnr KS/2015:96 Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har i skrivelse upprättat plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden har, den 18 mars , beslutat att godkänna redovisningen av långsiktig plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde samt att presentera planen för kommunfullmäktige. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har den 24 november , uppdragit till barn- och utbildningsnämnden att redovisa en långsiktig och hållbar plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast sista april sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll Långsiktig plan för lokalbehovet inom förskolans verksamhetsområde.

24 Protokoll Avvikelse mot budget 2014, Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden Dnr KS/2015:47 Anmälan läggs till handlingarna. Socialnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämnden har inkommit med redovisning avseende rubr ärende. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 10 mars , uppdragit till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden att senast den 31 mars 2015 redovisa orsaker till att prognosisterat resultat per 31/ och utfall 31/ avviker. sunderlag Socialnämndens arbetsutskott protokoll Barn- och utbildningsnämndens förslag.

25 Protokoll Lövberg 6:1 Dnr KS/2014:171 Anmälan läggs till handlingarna. Kjell Sjödin har inkommit med en förfrågan om att få köpa fastigheten Lövberg 6:1. Fastigheten samägs av Timrå kommun (ca 76 %) och SCA (ca 24 %). I början av 2001 var en försäljning av fastigheten aktuell men ärendet drogs tillbaka sedan det framkommit att fastigheten har del i fallrättigheter i Ljustorpsån. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 7 april 2015, beslutat att med hänvisning till tidigare gjord utredning, inte försälja fastigheten Lövberg 6:1 samt att överlämna ärendet avseende fråga om arrende av fastigheten Lövberg 6:1 till kultur- och tekniknämnden. Kultur- och teknikförvaltningen har, den 16 april 2015, yttrat sig i ärendet. sunderlag Skrivelse från Kjell Sjödin, Yttrande från planarkitekt Håkan Eriksson, Yttrande från kultur- och teknikförvaltningen, Skrivelse från fastighetskontoret, Kommunstyrelsens beslut 74/2001. Översiktskarta. Kultur- och teknik

26 Protokoll Nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga Natura-områden - Yttrande Dnr KS/2015:95 Anmälan läggs till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har, den 2 april 2015, upprättat yttrande över rubr ärende samt översänt yttrandet till länsstyrelsen Västernorrland. sunderlag 1. Remiss från länsstyrelsen Västernorrland. 2. Yttrande från miljö- och byggkontoret.

27 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Länsstyrelsen Västernorrland Handlingsplan Företagande och entreprenörskap, 23 mars om bidrag till iskällare tillhörande Lögdö herrgård, 8 april MittSverige Vatten AB Kallelse årstämma Timrå Vatten AB den 10 april 2015, 24 mars Ånge kommun Brev till landsbygdsminister om dialog kring Statliga jobb, 23 mars Energimarknadsinspektionen Ansökan om ändring av nätkoncession för linje, 30 mars Ansökan om nätkoncession för linje, 30 mars Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet, Avskrivning av ärende ändring av nätkoncession, 9 april Bergeforsens fiskevårdsområdesförening Kallelse ordinarie årsstämma den 23 april 2015, 6 april AB Timråbo Kallelse ordinarie bolagsstämma den 27 april 2015, 7 april Protokoll Din Tur, direktionens arbetsutskott, 6 mars Din Tur, direktionen, 20 mars Din Tur, direktionens arbetsutskott, 9 april AB Timråbo, styrelsen, 23 mars Midlanda Fastigheter AB, 1 april Midlanda Fastigheter AB, 5 februari Midlanda Fastigheter AB, 8 december 2014.

28 Protokoll Söråker 2: Försäljning av småhustomt, ny köpare Dnr KS/2015: Godkänna köpekontrakt och avtal om exploateringsbidrag. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och t.f. kommunchefen att underteckna köpehandlingarna. Hans Dahlman vill köpa kommunens tomt Söråker 2:174. YMäklaren har upprättat köpehandlingar. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober 2014, 230, att försälja tomten Söråker 2:174 till Natalie Strömberg och Marcus Lundström. Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015, 73, om hävning av köpet efter önskemål från Strömberg/Lundström. sunderlag Köpekontrakt Avtal om exploateringsbidrag med kartbilaga Fastighetsinformation Depositionsavtal Tjänsteskrivelse Hans Dahlman YMäklaren Kommunledningskontoret Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknikförvaltningen

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S)

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) 1 Plats och tid Polstjernan 11:00-11:10 ande Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.45 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellstöm (S) ordf. ersätter Jan-Christer Jonsson Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 8:00-9.30 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 10.30-11.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S), tjänstgör istället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.30-14.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Hearing med AB Timråbo

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) 259-263, 265-274 Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13:00-14.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordförande justera

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10:30-11.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) v ordf Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan kl 13.00-13.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig Svedin (V), tjänstgör istället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-20.45 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-05-29 9/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 29 maj 2015 Sid nr 93 Sammanträdets öppnande och justering... 2 94 Godkännande av dagordning... 2 95 Föregående

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 13.00-13.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S), tjänstgör istället för Anna-Lena Fjellström

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 14.00-14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.30 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Roger Öberg (S), 160 Tony

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll 1. Timrå kommunhus ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen 2015-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Beslutande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer