Protokoll Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Datum 2008-02-25"

Transkript

1 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael Löfqvist, MittSverige Vatten AB 3 Göran Hamlund, servanet 15 Jimmy Persson, servanet 15 Utses att justera Per-Arne Frisk (s) och Sten Bengtsson (m) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 28 februari 2008 Underskrifter Mari Eliasson (s), v ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Per-Arne Frisk (s), justerare Sten Bengtsson (m), justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer _ Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 2 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga tidningar. Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post till fullmäktiges ledamöter och fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

3 3 2 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats förs justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per-Arne Frisk (s) och Sten Bengtsson (m). Justering sker på kommunledningskontoret torsdag den 28 februari 2008 kl

4 4 3 Förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i Taxa för allmänna vaanläggningar i Timrå Dnr KS/2007:288 beslutar på kommunstyrelsens förslag: Godkänna ändring i taxekonstruktionen samt höjning av anslutningsavgifter enligt MittSverige Vattens förslag. MittSverige Vatten AB har i skrivelse, den 13 december 2007, upprättat förslag till ändrade regler för uttag av anläggningsavgift i Taxa för allmänna va-anläggningar i Timrå. Ändringarna föreslås att gälla fr o m den 1 april s tidigare behandling Miljö- och byggkontoret har yttrat sig i ärendet. sutdrag till MittSverige Vatten AB Exp / 2008

5 5 4 Kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden Dnr KS/2007:257 beslutar på kommunstyrelsens förslag: Anta föreliggande handlingsprogram för skydd mot olyckor att gälla för perioden 1 januari december Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 29 oktober 2007, upprättat förslag till kommunalt handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor skall fastställas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. sutdrag till Kommunledningskontoret (Kerstin Åkerlund) Räddningstjänsten Exp / 2008

6 6 5 Detaljplan för ny villabebyggelse i Söråker intill Sörviksgatan Strand 4:29, 4:39, 4:93, 5:39 och 5:128 m fl fastigheter, antagande Dnr KS/2007:237 beslutar på kommunstyrelsens förslag: Anta detaljplan enligt byggnadsnämndens förslag. Byggnadsnämnden har i beslut, den 14 januari , godkänt det reviderade planförslaget med föreslagna kompletteringar och översänder detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande. sutdrag till Byggnadsnämnden Exp / 2008

7 7 6 Kommunal borgen till AB Timråbo Dnr KS/2007:277 beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Kommunen medger att kommunens borgensåtaganden gentemot AB Timråbo på totalt kronor får användas som tak istället för att vara bundna till en viss fastighet. 2. Årlig minskning av taket fastställs i ägardirektiv. 3. AB Timråbo förbinder sig att endast med kommunens medgivande och endast under förutsättning att kommunens borgensåtagande sänks i motsvarande grad, ta ut nya inteckningar i bolagets fastigheter. 4. Omläggning och lösen av lån ska kontinuerligt redovisas till kommunen. AB Timråbo har genom sin VD föreslagit att kommunens borgensåtaganden gentemot bolaget ska förändras till en borgensram istället för att vara bundna till respektive fastighet. Bakgrund Vid utgången av 2006 uppgick kommunens borgensåtaganden gentemot AB Timråbo till 499,6 mnkr fördelade på 27 lån. Efter försäljning av ett antal fastigheter per den 1 oktober 2007 löste bolaget lån med kommunal borgen och aktuellt belopp för kommunens borgensåtaganden gentemot AB Timråbo uppgår till kronor fördelade på 22 lån, dvs. 100 miljoner kronor lägre än vid senaste årsskiftet. Kommunledningskontorets förslag AB Timråbo har finansierat sina fastigheter med lån som är bundna till respektive fastighet. För att kunna optimera bolagets lånesituation i förhållande till utvecklingen på räntemarknaden kan en "portföljsyn", där lån inte är bundna till en viss fastighet, vara en fördel. Ytterligare en fördel bör också vara att en portföljsyn ger enklare administration. För Timrå kommun borde det inte ha så stor betydelse om man lämnar borgen för ett lån som avser en viss fastighet eller om man lämnar borgen för ett lån som ingår i en låneportfölj och inte är knutet till en viss fastighet. Paragrafen om bolagets föremål ( 3) i AB Timråbos bolagsordning bör innebära tillräcklig kontroll över lånen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunens borgensåtaganden gentemot AB Timråbo på totalt 399,4 miljoner kronor får användas som tak, dvs. totalt högsta lånebelopp, istället för att vara bundna till en viss fastighet. Taket bör sänkas med 1,5 % per år.

8 8 AB Timråbo får ta ut nya inteckningar i bolagets fastigheter som säkerhet för lån endast med kommunens medgivande och endast under förutsättning att kommunens borgensåtagande sänks i motsvarande grad. Omläggning och lösen av lån ska kontinuerligt redovisas till kommunen. Olika former av borgen Kommunens borgensåtaganden gentemot AB Timråbo har hittills ingåtts i form av proprieborgen, dvs. kommunen har gått i borgen "såsom för egen skuld" och kreditgivaren kan när som helst kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren, så snart någon betalning uteblivit. Andra former av borgen är enkel borgen, då borgensmannen blir betalningsskyldig först när man konstaterat att låntagaren inte kan betala och generell borgen som innebär att borgensmannen åtagit sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder nu och i framtiden. Borgensåtagandet är då inte bundet till vare sig ett visst lån eller en specifik fastighet. Ibland förekommer beloppsbegränsad generell borgen då ett nära samband föreligger mellan borgensmannen och företaget. Kommunledningskontoret anser att kommunens borgensåtaganden gentemot AB Timråbo även fortsättningsvis ska vara i form av proprieborgen, som är bundet till ett visst lån, men inte till en specifik fastighet. Fördelarna med en "portföljsyn" ska kunna uppnås utan övergång till generell borgen. sutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2008

9 9 7 Begäran från Timrå Vatten AB om ändring av lånevillkor samt upptagande av lån Dnr KS/2007:276 beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Räntevillkoren för Timrå kommuns lån till Timrå Vatten AB för perioden 1 januari 2008 till 31 december 2009 fastställs till kommunens genomsnittliga långfristiga låneränta per den 15 december 2007 med tillägg för 0,25 procentenheter. I övrigt gäller de villkor som anges i överlåtelseavtalet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtal om ändrade räntevillkor 1 januari 2008 till 31 december Timrå kommun går från och med i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) upp till ett totalt högsta lånebelopp på kronor med därpå löpande ränta och kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. 4. Årlig minskning av det totala högsta lånebeloppet som kommunen går i borgen för fastställs i ägardirektiv. 5. Timrå Vatten AB:s checkräkningskredit inom koncernkontot är oförändrat 10 miljoner kronor. Timrå Vatten AB (TVAB) begär ändring av räntevillkor för befintligt lån på 46,5 mnkr som gavs från kommunen i samband med bolagets övertagande av anläggningar för vatten- och avloppshantering. TVAB begär också utökning av befintligt lån med 13,5 mnkr från 46,5 mnkr till en låneram på 60 mnkr. TVAB ansöker vidare om att få bibehålla checkräkningskrediten på oförändrad nivå, d v s 10 mnkr. s tidigare behandling Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet. sutdrag till Kommunledningskontoret Timrå Vatten AB Exp / 2008

10 10 8 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS/2007:256 beslutar: 1. Godkänna ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning. 2. Uppdra till styrelser/nämnder att inarbeta text i sina reglementen enligt kommunledningskontorets förslag. 3. Medge styrelser/nämnder rätten att själva besluta om den eller de som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i beslutet. har i beslut, den 26 november , uppdragit till kommunfullmäktiges presidium att avgöra om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska beslutas av kommunfullmäktige eller om ärendet ska överlåtas till styrelse eller annan nämnd för beredning och beslut. sutdrag till Samtliga styrelser/nämnder Kommunledningskontoret Exp / 2008

11 11 9 Motionssvar - Robert Thunfors (s) motion om "Bättre sexualkunskap i skolan" Dnr KS/2007:212 beslutar på kommunstyrelsens förslag: Bifalla intentionerna i motionen. ledamoten Robert Thunfors (s) har i motion, daterad 29 juli 2007, föreslagit kommunfullmäktige besluta att införa bättre sexualkunskap i Timrå kommuns skolor. s tidigare behandling har i beslut, den 24 september , remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunfullmäktige Björn Hellquist (fp) föreslog avslag på kommunstyrelsens beredningsförslag samt utifrån barn- och utbildningsnämndens svar anse motionen besvarad. Ewa Lindstrand (s) föreslog bifall till kommunstyrelsens beredningsförslag. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens beredningsförslag. sutdrag till Robert Thunfors Barn- och utbildningsnämnden Exp / 2008

12 12 10 Motionssvar - Centerpartiets motion om toalett på torget Dnr KS/2002:128 beslutar på kommunstyrelsens förslag: Bifalla motionen. Centerpartiet har i motion, den 29 augusti 2002, föreslagit kommunfullmäktige besluta om att en offentlig toalett skyndsamt upprättas på torget i Timrå. s tidigare behandling kultur- och tekniknämnden har yttrat sig i ärendet. sutdrag Centerpartiet Kultur- och tekniknämnden Exp / 2008

13 13 11 Motion - Ingvar Smedjegårds (c) om Trafikregler för gång- och cykelvägarna i kommunen beslutar: Remittera ärendet till kultur- och tekniknämnden för yttrande. Ingvar Smedjegård (c) har i motion, den 28 januari 2008, föreslagit att ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram trafikregler för våra GC-vägar och att synliggöra dessa trafikregler samt att alla GC-vägar av säkerhetsskäl skall ha nödig belysning. sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2008

14 14 12 Medborgarmotion om utsmyckning av torgets scentak Dnr KS/2008:30 beslutar: Medborgarmotionen överlämnas till kultur- och tekniknämnden för besvarande. Tage Norgren har, den 2 februari 2008, inkommit med rubr medborgarmotion. sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2008

15 15 13 Medborgarmotion; förslag till åtgärdsprogram våren verka för ett "nytt ansikte" på Centrum i Timrå Dnr KS/2008:35 beslutar: Medborgarmotionen överlämnas till kultur- och tekniknämnden för besvarande. Lars Owe Nilsson har, den 4 februari 2008 inkommit med rubr medborgarmotion. sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2008

16 16 14 Medborgarmotion om nytänkande för Centrumtorget; marknadsföringen Dnr KS/2008:36 beslutar: Medborgarmotionen överlämnas till kultur- och tekniknämnden för besvarande. Lars Owe Nilsson har, den 4 februari 2008 inkommit med rubr medborgarmotion. sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2008

17 17 15 Anita Hellstrand (c) interpellation om "bruk av snus och tobak i och i nära anslutning till Gården" - Mål 11 i Folkhälsopolitiska programmet Anita Hellstrand (c) har, den 6 november 2007, inkommit med rubr interpellation. s behandling i kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas och hänvisade den till kultur- och tekniknämndens ordförande Anders Weinemo (s) för besvarande. Anders Weinemo förklarade sig beredd att besvara interpellationen vid marssammanträdet.

18 18 16 Niklas Edéns (c) interpellation om "sammanslagning av hemtjänstgrupper" Niklas Edén har, den 22 november 2007 inkommit med rubr interpellation. s behandling i kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas och hänvisade den till socialnämndens ordförande Per-Arne Frisk (s) för besvarande. Per-Arne Frisk (s) förklarade sig beredd att besvara interpellationen vid februarisammanträdet. Niklas Edén (c), Per-Arne Frisk (s) och Ingvar Smedjegård (c) yttrade sig ytterligare i ärendet. Ordföranden förklarade överläggningarna avslutade.

19 19 17 Lars-Erik Nordins (c) interpellation om osund konkurrens Lars-Erik Nordin (c) har, den 13 december 2008, inkommit med rubr interpellation. s tidigare behandling Interpellationen har överlämnats till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. s behandling i kommunfullmäktige beslutade att interpellationen fick ställas och hänvisade den till kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand (s) som förklarade sig beredd att omedelbart besvara interpellationen. Lars-Erik Nordin (c), Ewa Lindstrand (s) Sten Bengtsson (m), Björn Hellquist (fp) och Jan Norberg (s) yttrade sig ytterligare i ärendet. Ordföranden förklarade överläggningarna avslutade.

20 20 18 Anmälan - Bredbandsutbyggnaden i Timrå kommun - Redovisning beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunstyrelsen översänt rubr rapport.

21 21 19 Anmälan - Rapportering enligt 16 kap 6 socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunstyrelsen översänt rubr rapport.

22 22 20 Anmälan - Revisionsrapport: "Uppföljning av revisionsrapporter från år 2005" Dnr KS/2007:266 beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunstyrelsen översänt rubr revisionsrapport.

23 23 21 Anmälan - Revisionsrapport om granskning av ekonomiska rutiner Dnr KS/2007:86 beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunstyrelsen översänt rubr revisionsrapport.

24 24 22 Anmälan - Revisionsrapport om granskning av bokslut per Dnr KS/2007:87 beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunstyrelsen översänt rubr revisionsrapport.

25 25 23 Anmälan - Revisionsrapport över Timrå kommuns delårsrapport per Dnr KS/2007:233 beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunstyrelsen översänt rubr revisionsrapport.

26 26 24 Anmälan - Gratifikationer för anställda och förtroendevalda 2007 Dnr KS/2007:262 beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har sammanställning över anställda och förtroendevalda med 20 års tjänstgöring upprättats av kommunledningskontoret.

27 27 25 Anmälan - Redovisning av inkomna klagomål Dnr KS/2008:34 beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunfullmäktiges kännedom har kommunledningskontoret upprättat rubr redovisning.

28 28 26 Avsägelse av kommunalt förtroendeuppdrag - Gitte Funk (s) beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Gitte Funk (s) har i skrivelse, den 19 februari 2008, avsagt sig uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som nämndeman i Sundsvalls domsaga. Kommunledningskontoret har begärt nominering.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer