Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Mats Wallin (s) Håkan Lundberg (s) Anita Hellstrand (c) Lars-Erik Nordin (c) Tony Andersson (m) Björn Hellquist (fp) Rolf Johnny Olsén (kd) Maritza Villanueva Contreras (v) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Ann-Christin Isaksson, barn- och utbildning 218 Jonas Öhlund, socialförvaltningen 218 Agneta Lindskog, ekonomichef 196, 197, 208 Lennart Käll 213 Mats Wallin (s) och Tony Andersson (m) Kommunledningskontoret torsdag den 11 september Ewa Lindstrand (s), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Mats Wallin (s), justerare Tony Andersson (m), justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen 9 september 2009 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjänsområdet, 195 Besparingar Yttrande över styrelse/nämndernas redovisning, 196 Ny skatteprognos, 197 Förslag till fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken, dnr 444/06 212, 198 Samverkansforum för kris- och olyckshantering, 199 Framtagande av ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun - Förslag till uppdrag, 200 Huvudöverenskommelse 08 om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förundsområde Hälso- och sjukvård, 201 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, årsredovisning 2007, revisionsberättelse, 202 Gratifikationsbestämmelser till förtroendevalda och arbetstagare i Timrå kommun, 203 Vänortsutbyte i Timrå kommun, bestämmelser, 204 Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering, 205 Motionssvar (c) om trafikregler för GC-vägar, 206 Motionssvar (c) om mäns våld mot kvinnor, 207 Ek periodrapport per den 31 juli 2008, 208 Personalpolitiskt program, 209 Avtal om fördelning av köpeskilling, Söråkers idrottsplats, 210 Revisionsrapport - Övergripande granskning av styrning och ledning av IT-säkerhet, 211 Detaljplan för Timrå Station, Vivsta 1:94, 1:116, 3:47, 3:84-86 m fl fastigheter Undersättelse vid samråd, 212 Avtal avseende markförvärv i Torsboda, 213 Ramavtal Anmälan, 214 Sammanträdesdagar 2009 kommunstyrelsen kommunfullmäktige, 215 Informationsärenden Anmälan, 216 Nätkoncession för linje 40 kv ledning mellan Sillre och Uddefors, 217 Barn i farozonen Uppdrag, 218 Upphandling av fast och mobil telefoni, 219

3 Protokoll Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjänsområdet Dnr KS/2008:107 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Avvakta med ställningstagande tills informationsmöte har ägt rum med berörda fastighetsägare. MittSverige Vatten AB har i skrivelse, den 18 april 2008, begärt om utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Enligt gällande vattentjänstlag är det kommunen som beslutar om bildande av verksamhetsområde. s tidigare behandling Miljönämnden har yttrat sig i ärendet. MittSverige Vatten AB Miljö och bygg

4 Protokoll Besparingar - Yttrande över styrelsens/nämndernas redovisning av 1 % respektive 2 % besparingar Dnr KS/2008:164 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Uppdra till styrelse/nämnder att genomföra besparingar alternativt öka intäkterna med totalt kronor 2008 enligt överlämnade redovisningar enligt 2 %-nivån, dvs: kommunstyrelsen - kommunledningskontoret kronor, kommunstyrelsen - näringslivskontoret kronor, kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder kronor, kommunstyrelsen - MBK kronor, byggnadsnämnden kronor, kultur- och tekniknämnden kronor samt miljönämnden kronor. 2. Besparingarna ska genomföras med minsta möjliga konsekvenser för verksamheten. 3. I händelse av att en besparing 2008 kan leda till ökade kostnader 2009 ska detta redovisas för budgetberedningen. 4. Näringslivskontoret får ett sparkrav på ytterligare kronor 2008 med anledning av överföring av 1,0 tjänst till kommunledningskontoret under del av år. Minskning av budgetramen 2009 hänskjuts till budgetberedningen. 5. Nämnderna ska under den återstående delen av året vara ytterst restriktiva med sina budgetar och varje kostnad ska noggrant prövas. Alla kostnader som inte är absolut nödvändiga för verksamhetens bedrivande ska undvikas. När kommunstyrelsen den 28 maj ( 133) behandlade tertialrapporten beslutades bl.a. att uppdra till samtliga styrelser/nämnder, exklusive socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, att senast den 4 augusti redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som kan vidtas för att spara 1 % respektive 2 % av styrelsens/nämndens budgetram. Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret, kommunstyrelsen - näringslivskontoret, kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder, kommunstyrelsen - MBK-verksamhet, byggnadsnämnden, kultur- och tekniknämnden samt miljönämnden har inkommit med förslag till besparingar.

5 Protokoll 5 Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till den prognos som upprättades i samband med tertialrapportern per 30 april samt den ekonomiska utvecklingen efter denna period att det är nödvändigt att redovisade besparingar enligt 2 %-nivån, dvs. totalt tkr, genomförs. Kommunfullmäktige Samtliga styrelse/nämnder

6 Protokoll Ny skatteprognos Kommunstyrelsen beslutar: 1. Informera nämnderna om det försämrade ekonomiska läget inför Kommunstyrelsen förutsätter att en konstruktiv dialog förs för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Den senaste skatteprognosen som inkom i slutet på augusti månad 2008 visade på en försämring av skatteintäkter och statsbidrag med 11,5 miljoner 2009 jämfört med budgetdirektiven. Samtliga styrelse/nämnder

7 Protokoll Förslag till yttrande över fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta- Ortviken, dnr 444/ Dnr KS/2008:152 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. Sundsvalls kommun stadsbyggnadskontoret har i skrivelse, den 30 maj 2008, sänt ut fördjupad översiktsplan för Tunadal - Korsta - Ortviken med miljökonsekvensbeskrivning för samråd. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur området ska kunna utvecklas till ett transportcentrum för väg- och järnvägsoch sjötransporter med strategisk hamn och kombiterminal. Yttranden på samrådsförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen ska vara sundsvalls kommun tillhanda senast den 12 september s tidigare behandling Miljö- och byggkontoret har yttrat sig i ärendet. Miljö- och bygg Sundsvalls kommun stadsbyggnadskontoret

8 Protokoll Inrättande av samverkansforum för kris- och olyckshantering Dnr KS/2008:180 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Timrå kommun i samverkan med Sundsvalls kommun upprättar ett gemensamt samverkansforum för kris- och olyckshantering. 2. Samverkansforumet har sitt första möte före maj månads utgång Kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning internt under inledningen av hösten 2008 enas om riskbilder, nulägen samt inriktningar, prioriteringar och målsättningar för fortsatt arbete. 4. Timrå och Sundsvall kommuner under november - december 2008 genomför en krisledningsövning med betoning på samverkan med andra aktörer. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 18 juli 2008, bl a föreslagit att i samverkan med Sundsvalls kommun upprätta ett gemensamt samverkansforum för kris- och olyckshantering. Kommunfullmäktige

9 Protokoll Framtagande av ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun Dnr KS/2008:184 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att framarbeta ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun. 2. Arbetet bör bedrivas brett såväl internt i kommunen som externt tillsammans med föreningsliv och organisationer inom kommunen, regionen och länet. 3. Kultur- och tekniknämnden bör verka för att projektgrupper etc får en bred representation. 4. Kultur- och tekniknämnden förutsättes återkomma med förslag till organisation, tidplan mm under år Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 5 augusti 2008, föreslagit kommunstyrelsen att ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att framarbeta ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun. Kultur- och tekniknämnden arbetar för att invånare och besökare i Timrå kommun ska ha goda möjligheter till ett aktivt och stimulerande kultur och fritidsutbud som främjar god livskvalitet och goda uppväxtvillkor. Verksamheten inom kultur och fritidsområdet har under 2000-talet genomgått ett antal förändringar i syfte att effektivisera och förbättra servicen till Timråborna och besökarna. Kultur- och tekniknämnden

10 Protokoll Huvudöverenskommelse 08 om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förundsområde Hälso- och sjukvård Dnr KS/2008:159 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 08 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 08:43 föreslagit kommunen att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 08 samt att efter framställan från respektive riskorganisation teckna lokalt kollektiv avtal - LOK 08 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Löneadministration Kommunledningskontoret

11 Protokoll Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, årsredovisning och revisionsberättelse Dnr KS/2008:98 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Samordningsförbundet Härnösand Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand Timrå år Revisorerna har tillstyrkt att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunfullmäktige Samordningsförbundet

12 Protokoll Tilläggsbestämmelser till kommunfullmäktiges arbetsordning - Utdelning av gratifikationer till förtroendevalda och arbetstagare i Timrå kommun Dnr KS/2008:161 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta tilläggsbestämmelser för utdelning av gratifikationer enligt kommunledningskontorets förslag, att gälla fr o m den 1 oktober Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nya bestämmelser att gälla för utdelning av gratifikationer till förtroendevalda och arbetstagare i Timrå kommun. Kommunfullmäktiges presidium har godkänt förslaget som härmed överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

13 Protokoll Tilläggsbestämmelser till kommunfullmäktiges arbetsordning - Vänortsutbyte i Timrå kommun Dnr KS/2008:162 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta tilläggsbestämmelser till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande vänortsutbyte i Timrå kommun enligt kommunledningskontorets förslag, att gälla fr o m den 1 oktober Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till bestämmelser för vänortsutbyte i Timrå kommun. Kommunfullmäktiges presidium har, den 26 maj 2008, godkänt förslaget som härmed överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

14 Protokoll Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS/2008:137 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta den reviderade arbetsordningen att gälla fr o m den 1 oktober Uppdra till styrelse/nämnder att revidera resp arbetsordning i enlighet med 31 punkt 10. Kommunfullmäktiges presidium har uppdragit till kommunledningskontoret att se över/revidera arbetsordningen. Kommunledningskontoret, genom utredningssekr Britt-Louise Nyholm, har upprättat förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

15 Protokoll Motionssvar - Ingvar Smedjegård (c) angående trafikregler för gång- och cykelvägar Dnr KS/2008:24 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Lars-Erik Nordin (c), Anita Hellstrand (c) och Rolf Jonny Olsen (kd) reserverar sig mot beredningsförslaget. Ingvar Smedjegård (c) har i motion, den 28 januari 2008, föreslagit att ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att; 1. Ta fram trafikregler för våra GC-vägar. 2. Att synliggöra dessa trafikregler samt att alla GC-vägar av säkerhetsskäl skall ha nödig belysning. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 februari , remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. Kultur- och tekniknämnden har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (c), Anita Hellstrand (c) och Rolf Jonny Olsen (kd) föreslog bifall till punkten 1; Ta fram trafikregler för våra GC-vägar. Ewa Lindstrand (s) föreslog avslag på motionen. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige

16 Protokoll Motionssvar - centerpartiets om våld mot kvinnor Dnr KS/2008:88 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Motionen inklusive andra och tredje medningen i att-satsen anses besvarad. 2. Första meningen i att-satsen avslås. Lars-Erik Nordin (c), Björn Hellquist (fp), Anita Hellstrand (c), Tony Andersson (m) och Rolf Jonny Olsén (kd) reserverar sig mot beredningsförslaget. Centerpartiet har i motion, den 31 mars 2008, uppmanat socialnämnden att prioritera mer pengar till kvinnojouren, så att vi minst kommer upp till landets snittnivå. Att behovet av kunskapsstöd/metodutveckling till personal inom socialtjänsten som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld, ses över. Att det på Timrå kommuns hemsida/webbplats finns information vart våldsutsatta kvinnor och barn kan vända sig för hjälp och stöd. Den 1 juli 2007 skärpte regeringen 5 kap 11 socialtjänstlagen (2001:453) så att socialnämndens åtagande att ge brottsoffer stöd och hjälp framgår tydligare. Lagen syftar till att tydliggöra kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer. Ändringarna innebär bl a kommunen ska, istället för som tidigare bör, särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld kan vara i behov av stöd och hjälp. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 28 april , remitterat motionen till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (c), Björn Hellquist (fp), Anita Hellstrand (c), Tony Andersson (m) och Rolf Jonny Olsén (kd) föreslog bifall till motionen. Ewa Lindstrand (s), Mats Wallin (s) och Håkan Lundberg (s) föreslog bifall till arbetsutskottets beredningsförslag. Ajournering Sammanträdes ajournerades mellan kl

17 Protokoll 17 sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige bifalla Ewa Lindstrand (s), Mats Wallin (s) och Håkan Lundbergs (s) förslag. Kommunfullmäktige

18 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2008 Dnr KS/2008:76 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna ekonomisk periodrapport per den 31 juli Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat ekonomisk periodrapport per den 31 juli Kommunledningskontoret

19 Protokoll Personalpolitiskt program Dnr KS/2008:192 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta personalpolitiskt program enligt kommunledningskontorets förslag. Den övergripande målsättningen för Timrå Kommun är att invånarna ska få en förstklassig service. För att uppnå detta krävs en kunnig och motiverad personal. Vi ska tillsammans skapa ett organisationsklimat som präglas av utveckling och förnyelse. Varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet i sitt arbete. Det personalpolitiska programmet syftar till att beskriva ett antal huvudområden för att uppnå detta. Kommunfullmäktige

20 Protokoll Söråkers idrottsplats - Avtal om fördelning av köpeskilling Dnr KS/2008:189 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna avtal mellan Timrå kommun och Söråkers IF avseende fördelning av köpeskilling. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. För kommunstyrelsens godkännande har nedanstående avtal upprättats av kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret

21 Protokoll Revisionsrapport - Övergripande granskning av styrning och ledning av IT-säkerhet Dnr KS/2008:165 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. KPMG har i skrivelse, daterad 24 juni 2008, genomfört granskning av hur kommunen styr, utreder, inför, upprätthåller och kontrollerar IT-säkerheten i sin verksamhet. Kommunen bereds tillfälle att avge yttrande senast den 5 september s tidigare behandling Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet. Kommunledningskontoret

22 Protokoll Detaljplan för Timrå Station, Vivsta 1:94, 1:116, 3:47, 3:84-86 m fl fastigheter Dnr KS/2008:197 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande efter samrådstidens utgång. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 26 augusti 2008, upprättat förslag till detaljplan för Timrå Station Vivsta 1:94, 1:116, 3:47, 3:84-86 m fl fastigheter. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast den 26 september Miljö- och bygg

23 Protokoll Markförvärv i Torsboda - Avtal Dnr KS/2008:195 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avtalet samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna detsamma. 2. Delegera rätten till kommunstyrelsen att förvärva och försälja mark i enlighet med avtalet. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Omgående uppstarta processen avseende upphandling av konsulttjänster under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet. Näringslivskontoret har i skrivelse upprättat avtal mellan Timrå kommun och Söråkers Hamnfastigheter AB avseende markförvärv. Kommunfullmäktige Näringslivskontoret

24 Protokoll Ramavtal - Anmälan Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens godkännande har kommunledningskontoret upprättat redovisning av ramavtal.

25 Protokoll Sammanträdesdagar 2009 kommunstyrelsen kommunfullmäktige Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa sammanträdesdagar 2009 enligt kommunledningskontorets förslag. För kommunstyrelsens godkännande har kommunledningskontoret upprättat sammanträdesdagar Kommunfullmäktige

26 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret. Protokoll Timrå vatten AB Sveriges kommuner och landsting Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2007 Energimarknadsinspektionen - Förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje 130kV mellan kopplingställverket Vivstavarv till Vivstavarv inom Timrå kommun - Förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje 130 kv ledning mellan Bandsjö och Timrå inom Timrå kommun

27 Protokoll Nätkoncession för linje 40 kv ledning mellan Sillre och Uddefors, Sundsvalls och Timrå kommuner, remiss Dnr KS/2008:181 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 14 augusti 2008, ställt till Energimarknadsinspektionen upprättat svar på rubr ärende. Energimarknadsinspektionen begär Timrå kommuns yttrande över E.ON Elnät Sverige AB:s begäran om nätkoncession för rubricerade nya ledning. Av yttrandet skall framgå om anläggningen är förenlig med för området gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser, regionplan eller kommunala översiktplanen. Miljö- och bygg Energimarknadsinspektionen

28 Protokoll Barn i farozonen - Uppdrag Dnr KS/2008:95 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Ett arbete har startats upp i kommunen i syfte att minska antalet institutionsplaceringar av barn. Projektet sker i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 22 april : Uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti 2008 redovisa förslag på nya arbetssätt, resurser för detta och projektets fortskridande. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

29 Protokoll Upphandling av fast och mobil telefoni Dnr KS/2008:199 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Uppdra till upphandling/it-chef Stefan Eriksson att genom tilldelningsbeslut utse leverantör av fast och mobil telefoni, informera övriga leverantörer om beslutet samt därefter upprätta och underteckna avtal med leverantören. 2. Uppdra till upphandling/it-chef Stefan Eriksson att efter genomförd upphandling redovisa resultatet till kommunstyrelsen den 7 oktober Kommunledningskontoret Stefan Eriksson har i skrivelse, den 4 september 2008, föreslagit kommunen att upphandla fast och mobil telefoni. Kommunledningskontoret

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus Alliansen 17.00 20.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Mediarepr Åhörare Ulf Nordin, revisionen 113-117 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-06-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-06-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 16.20 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Berth Henriksson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin (C) Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer