Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Mats Wallin (s) Håkan Lundberg (s) Anita Hellstrand (c) Lars-Erik Nordin (c) Tony Andersson (m) Björn Hellquist (fp) Rolf Johnny Olsén (kd) Maritza Villanueva Contreras (v) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Ann-Christin Isaksson, barn- och utbildning 218 Jonas Öhlund, socialförvaltningen 218 Agneta Lindskog, ekonomichef 196, 197, 208 Lennart Käll 213 Mats Wallin (s) och Tony Andersson (m) Kommunledningskontoret torsdag den 11 september Ewa Lindstrand (s), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Mats Wallin (s), justerare Tony Andersson (m), justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen 9 september 2009 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjänsområdet, 195 Besparingar Yttrande över styrelse/nämndernas redovisning, 196 Ny skatteprognos, 197 Förslag till fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta-Ortviken, dnr 444/06 212, 198 Samverkansforum för kris- och olyckshantering, 199 Framtagande av ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun - Förslag till uppdrag, 200 Huvudöverenskommelse 08 om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förundsområde Hälso- och sjukvård, 201 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, årsredovisning 2007, revisionsberättelse, 202 Gratifikationsbestämmelser till förtroendevalda och arbetstagare i Timrå kommun, 203 Vänortsutbyte i Timrå kommun, bestämmelser, 204 Kommunfullmäktiges arbetsordning, revidering, 205 Motionssvar (c) om trafikregler för GC-vägar, 206 Motionssvar (c) om mäns våld mot kvinnor, 207 Ek periodrapport per den 31 juli 2008, 208 Personalpolitiskt program, 209 Avtal om fördelning av köpeskilling, Söråkers idrottsplats, 210 Revisionsrapport - Övergripande granskning av styrning och ledning av IT-säkerhet, 211 Detaljplan för Timrå Station, Vivsta 1:94, 1:116, 3:47, 3:84-86 m fl fastigheter Undersättelse vid samråd, 212 Avtal avseende markförvärv i Torsboda, 213 Ramavtal Anmälan, 214 Sammanträdesdagar 2009 kommunstyrelsen kommunfullmäktige, 215 Informationsärenden Anmälan, 216 Nätkoncession för linje 40 kv ledning mellan Sillre och Uddefors, 217 Barn i farozonen Uppdrag, 218 Upphandling av fast och mobil telefoni, 219

3 Protokoll Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjänsområdet Dnr KS/2008:107 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Avvakta med ställningstagande tills informationsmöte har ägt rum med berörda fastighetsägare. MittSverige Vatten AB har i skrivelse, den 18 april 2008, begärt om utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Lögdösjön och Viktjärnsområdet. Enligt gällande vattentjänstlag är det kommunen som beslutar om bildande av verksamhetsområde. s tidigare behandling Miljönämnden har yttrat sig i ärendet. MittSverige Vatten AB Miljö och bygg

4 Protokoll Besparingar - Yttrande över styrelsens/nämndernas redovisning av 1 % respektive 2 % besparingar Dnr KS/2008:164 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Uppdra till styrelse/nämnder att genomföra besparingar alternativt öka intäkterna med totalt kronor 2008 enligt överlämnade redovisningar enligt 2 %-nivån, dvs: kommunstyrelsen - kommunledningskontoret kronor, kommunstyrelsen - näringslivskontoret kronor, kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder kronor, kommunstyrelsen - MBK kronor, byggnadsnämnden kronor, kultur- och tekniknämnden kronor samt miljönämnden kronor. 2. Besparingarna ska genomföras med minsta möjliga konsekvenser för verksamheten. 3. I händelse av att en besparing 2008 kan leda till ökade kostnader 2009 ska detta redovisas för budgetberedningen. 4. Näringslivskontoret får ett sparkrav på ytterligare kronor 2008 med anledning av överföring av 1,0 tjänst till kommunledningskontoret under del av år. Minskning av budgetramen 2009 hänskjuts till budgetberedningen. 5. Nämnderna ska under den återstående delen av året vara ytterst restriktiva med sina budgetar och varje kostnad ska noggrant prövas. Alla kostnader som inte är absolut nödvändiga för verksamhetens bedrivande ska undvikas. När kommunstyrelsen den 28 maj ( 133) behandlade tertialrapporten beslutades bl.a. att uppdra till samtliga styrelser/nämnder, exklusive socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, att senast den 4 augusti redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som kan vidtas för att spara 1 % respektive 2 % av styrelsens/nämndens budgetram. Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret, kommunstyrelsen - näringslivskontoret, kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder, kommunstyrelsen - MBK-verksamhet, byggnadsnämnden, kultur- och tekniknämnden samt miljönämnden har inkommit med förslag till besparingar.

5 Protokoll 5 Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till den prognos som upprättades i samband med tertialrapportern per 30 april samt den ekonomiska utvecklingen efter denna period att det är nödvändigt att redovisade besparingar enligt 2 %-nivån, dvs. totalt tkr, genomförs. Kommunfullmäktige Samtliga styrelse/nämnder

6 Protokoll Ny skatteprognos Kommunstyrelsen beslutar: 1. Informera nämnderna om det försämrade ekonomiska läget inför Kommunstyrelsen förutsätter att en konstruktiv dialog förs för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Den senaste skatteprognosen som inkom i slutet på augusti månad 2008 visade på en försämring av skatteintäkter och statsbidrag med 11,5 miljoner 2009 jämfört med budgetdirektiven. Samtliga styrelse/nämnder

7 Protokoll Förslag till yttrande över fördjupad översiktsplan för Tunadal-Korsta- Ortviken, dnr 444/ Dnr KS/2008:152 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. Sundsvalls kommun stadsbyggnadskontoret har i skrivelse, den 30 maj 2008, sänt ut fördjupad översiktsplan för Tunadal - Korsta - Ortviken med miljökonsekvensbeskrivning för samråd. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att visa hur området ska kunna utvecklas till ett transportcentrum för väg- och järnvägsoch sjötransporter med strategisk hamn och kombiterminal. Yttranden på samrådsförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen ska vara sundsvalls kommun tillhanda senast den 12 september s tidigare behandling Miljö- och byggkontoret har yttrat sig i ärendet. Miljö- och bygg Sundsvalls kommun stadsbyggnadskontoret

8 Protokoll Inrättande av samverkansforum för kris- och olyckshantering Dnr KS/2008:180 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Timrå kommun i samverkan med Sundsvalls kommun upprättar ett gemensamt samverkansforum för kris- och olyckshantering. 2. Samverkansforumet har sitt första möte före maj månads utgång Kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning internt under inledningen av hösten 2008 enas om riskbilder, nulägen samt inriktningar, prioriteringar och målsättningar för fortsatt arbete. 4. Timrå och Sundsvall kommuner under november - december 2008 genomför en krisledningsövning med betoning på samverkan med andra aktörer. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 18 juli 2008, bl a föreslagit att i samverkan med Sundsvalls kommun upprätta ett gemensamt samverkansforum för kris- och olyckshantering. Kommunfullmäktige

9 Protokoll Framtagande av ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun Dnr KS/2008:184 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att framarbeta ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun. 2. Arbetet bör bedrivas brett såväl internt i kommunen som externt tillsammans med föreningsliv och organisationer inom kommunen, regionen och länet. 3. Kultur- och tekniknämnden bör verka för att projektgrupper etc får en bred representation. 4. Kultur- och tekniknämnden förutsättes återkomma med förslag till organisation, tidplan mm under år Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 5 augusti 2008, föreslagit kommunstyrelsen att ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att framarbeta ett kulturpolitiskt program för Timrå kommun. Kultur- och tekniknämnden arbetar för att invånare och besökare i Timrå kommun ska ha goda möjligheter till ett aktivt och stimulerande kultur och fritidsutbud som främjar god livskvalitet och goda uppväxtvillkor. Verksamheten inom kultur och fritidsområdet har under 2000-talet genomgått ett antal förändringar i syfte att effektivisera och förbättra servicen till Timråborna och besökarna. Kultur- och tekniknämnden

10 Protokoll Huvudöverenskommelse 08 om lön och allmänna anställningsvillkor m m med OFRs förundsområde Hälso- och sjukvård Dnr KS/2008:159 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 08 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 08:43 föreslagit kommunen att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 08 samt att efter framställan från respektive riskorganisation teckna lokalt kollektiv avtal - LOK 08 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Löneadministration Kommunledningskontoret

11 Protokoll Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, årsredovisning och revisionsberättelse Dnr KS/2008:98 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna årsredovisningen. 2. Årsredovisningen och revisorernas granskningsrapport delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet. Samordningsförbundet Härnösand Timrås revisorer har översänt revisionsberättelse och översiktlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand Timrå år Revisorerna har tillstyrkt att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunfullmäktige Samordningsförbundet

12 Protokoll Tilläggsbestämmelser till kommunfullmäktiges arbetsordning - Utdelning av gratifikationer till förtroendevalda och arbetstagare i Timrå kommun Dnr KS/2008:161 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta tilläggsbestämmelser för utdelning av gratifikationer enligt kommunledningskontorets förslag, att gälla fr o m den 1 oktober Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nya bestämmelser att gälla för utdelning av gratifikationer till förtroendevalda och arbetstagare i Timrå kommun. Kommunfullmäktiges presidium har godkänt förslaget som härmed överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

13 Protokoll Tilläggsbestämmelser till kommunfullmäktiges arbetsordning - Vänortsutbyte i Timrå kommun Dnr KS/2008:162 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta tilläggsbestämmelser till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande vänortsutbyte i Timrå kommun enligt kommunledningskontorets förslag, att gälla fr o m den 1 oktober Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till bestämmelser för vänortsutbyte i Timrå kommun. Kommunfullmäktiges presidium har, den 26 maj 2008, godkänt förslaget som härmed överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige

14 Protokoll Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS/2008:137 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta den reviderade arbetsordningen att gälla fr o m den 1 oktober Uppdra till styrelse/nämnder att revidera resp arbetsordning i enlighet med 31 punkt 10. Kommunfullmäktiges presidium har uppdragit till kommunledningskontoret att se över/revidera arbetsordningen. Kommunledningskontoret, genom utredningssekr Britt-Louise Nyholm, har upprättat förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige

15 Protokoll Motionssvar - Ingvar Smedjegård (c) angående trafikregler för gång- och cykelvägar Dnr KS/2008:24 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Lars-Erik Nordin (c), Anita Hellstrand (c) och Rolf Jonny Olsen (kd) reserverar sig mot beredningsförslaget. Ingvar Smedjegård (c) har i motion, den 28 januari 2008, föreslagit att ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att; 1. Ta fram trafikregler för våra GC-vägar. 2. Att synliggöra dessa trafikregler samt att alla GC-vägar av säkerhetsskäl skall ha nödig belysning. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 25 februari , remitterat motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. Kultur- och tekniknämnden har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (c), Anita Hellstrand (c) och Rolf Jonny Olsen (kd) föreslog bifall till punkten 1; Ta fram trafikregler för våra GC-vägar. Ewa Lindstrand (s) föreslog avslag på motionen. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige

16 Protokoll Motionssvar - centerpartiets om våld mot kvinnor Dnr KS/2008:88 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Motionen inklusive andra och tredje medningen i att-satsen anses besvarad. 2. Första meningen i att-satsen avslås. Lars-Erik Nordin (c), Björn Hellquist (fp), Anita Hellstrand (c), Tony Andersson (m) och Rolf Jonny Olsén (kd) reserverar sig mot beredningsförslaget. Centerpartiet har i motion, den 31 mars 2008, uppmanat socialnämnden att prioritera mer pengar till kvinnojouren, så att vi minst kommer upp till landets snittnivå. Att behovet av kunskapsstöd/metodutveckling till personal inom socialtjänsten som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld, ses över. Att det på Timrå kommuns hemsida/webbplats finns information vart våldsutsatta kvinnor och barn kan vända sig för hjälp och stöd. Den 1 juli 2007 skärpte regeringen 5 kap 11 socialtjänstlagen (2001:453) så att socialnämndens åtagande att ge brottsoffer stöd och hjälp framgår tydligare. Lagen syftar till att tydliggöra kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer. Ändringarna innebär bl a kommunen ska, istället för som tidigare bör, särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld kan vara i behov av stöd och hjälp. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 28 april , remitterat motionen till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (c), Björn Hellquist (fp), Anita Hellstrand (c), Tony Andersson (m) och Rolf Jonny Olsén (kd) föreslog bifall till motionen. Ewa Lindstrand (s), Mats Wallin (s) och Håkan Lundberg (s) föreslog bifall till arbetsutskottets beredningsförslag. Ajournering Sammanträdes ajournerades mellan kl

17 Protokoll 17 sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige bifalla Ewa Lindstrand (s), Mats Wallin (s) och Håkan Lundbergs (s) förslag. Kommunfullmäktige

18 Protokoll Ekonomisk periodrapport per den 31 juli 2008 Dnr KS/2008:76 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna ekonomisk periodrapport per den 31 juli Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat ekonomisk periodrapport per den 31 juli Kommunledningskontoret

19 Protokoll Personalpolitiskt program Dnr KS/2008:192 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta personalpolitiskt program enligt kommunledningskontorets förslag. Den övergripande målsättningen för Timrå Kommun är att invånarna ska få en förstklassig service. För att uppnå detta krävs en kunnig och motiverad personal. Vi ska tillsammans skapa ett organisationsklimat som präglas av utveckling och förnyelse. Varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet i sitt arbete. Det personalpolitiska programmet syftar till att beskriva ett antal huvudområden för att uppnå detta. Kommunfullmäktige

20 Protokoll Söråkers idrottsplats - Avtal om fördelning av köpeskilling Dnr KS/2008:189 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna avtal mellan Timrå kommun och Söråkers IF avseende fördelning av köpeskilling. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. För kommunstyrelsens godkännande har nedanstående avtal upprättats av kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret

21 Protokoll Revisionsrapport - Övergripande granskning av styrning och ledning av IT-säkerhet Dnr KS/2008:165 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. KPMG har i skrivelse, daterad 24 juni 2008, genomfört granskning av hur kommunen styr, utreder, inför, upprätthåller och kontrollerar IT-säkerheten i sin verksamhet. Kommunen bereds tillfälle att avge yttrande senast den 5 september s tidigare behandling Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet. Kommunledningskontoret

22 Protokoll Detaljplan för Timrå Station, Vivsta 1:94, 1:116, 3:47, 3:84-86 m fl fastigheter Dnr KS/2008:197 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande efter samrådstidens utgång. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 26 augusti 2008, upprättat förslag till detaljplan för Timrå Station Vivsta 1:94, 1:116, 3:47, 3:84-86 m fl fastigheter. Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast den 26 september Miljö- och bygg

23 Protokoll Markförvärv i Torsboda - Avtal Dnr KS/2008:195 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avtalet samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna detsamma. 2. Delegera rätten till kommunstyrelsen att förvärva och försälja mark i enlighet med avtalet. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Omgående uppstarta processen avseende upphandling av konsulttjänster under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet. Näringslivskontoret har i skrivelse upprättat avtal mellan Timrå kommun och Söråkers Hamnfastigheter AB avseende markförvärv. Kommunfullmäktige Näringslivskontoret

24 Protokoll Ramavtal - Anmälan Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens godkännande har kommunledningskontoret upprättat redovisning av ramavtal.

25 Protokoll Sammanträdesdagar 2009 kommunstyrelsen kommunfullmäktige Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa sammanträdesdagar 2009 enligt kommunledningskontorets förslag. För kommunstyrelsens godkännande har kommunledningskontoret upprättat sammanträdesdagar Kommunfullmäktige

26 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret. Protokoll Timrå vatten AB Sveriges kommuner och landsting Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2007 Energimarknadsinspektionen - Förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje 130kV mellan kopplingställverket Vivstavarv till Vivstavarv inom Timrå kommun - Förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje 130 kv ledning mellan Bandsjö och Timrå inom Timrå kommun

27 Protokoll Nätkoncession för linje 40 kv ledning mellan Sillre och Uddefors, Sundsvalls och Timrå kommuner, remiss Dnr KS/2008:181 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 14 augusti 2008, ställt till Energimarknadsinspektionen upprättat svar på rubr ärende. Energimarknadsinspektionen begär Timrå kommuns yttrande över E.ON Elnät Sverige AB:s begäran om nätkoncession för rubricerade nya ledning. Av yttrandet skall framgå om anläggningen är förenlig med för området gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser, regionplan eller kommunala översiktplanen. Miljö- och bygg Energimarknadsinspektionen

28 Protokoll Barn i farozonen - Uppdrag Dnr KS/2008:95 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Ett arbete har startats upp i kommunen i syfte att minska antalet institutionsplaceringar av barn. Projektet sker i samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 22 april : Uppdragit till barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti 2008 redovisa förslag på nya arbetssätt, resurser för detta och projektets fortskridande. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

29 Protokoll Upphandling av fast och mobil telefoni Dnr KS/2008:199 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Uppdra till upphandling/it-chef Stefan Eriksson att genom tilldelningsbeslut utse leverantör av fast och mobil telefoni, informera övriga leverantörer om beslutet samt därefter upprätta och underteckna avtal med leverantören. 2. Uppdra till upphandling/it-chef Stefan Eriksson att efter genomförd upphandling redovisa resultatet till kommunstyrelsen den 7 oktober Kommunledningskontoret Stefan Eriksson har i skrivelse, den 4 september 2008, föreslagit kommunen att upphandla fast och mobil telefoni. Kommunledningskontoret

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer