Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Anders Weinemo (s) Berth Henriksson (s) Lars-Erik Nordin (c) Tony Andersson (m) Björn Hellquist (fp) Viktor Bengtson (kd) Krister Håkansson (v) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Anita Hellstrand (c), ersättare Anita Wiklander (c), ersättare Helen Peterzon, kommunledningskontoret 52 Agneta Lindskog, ekonomichef 61,77 Hans Jonsson, ekonom 61,77 Gunilla Pontén (s) och Viktor Bengtson (kd) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (s), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (s) justerare Viktor Bengtson (kd) justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 59 Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Anders Weinemo (s) Berth Henriksson (s) Lars-Erik Nordin (c) Tony Andersson (m) Björn Hellquist (fp) Viktor Bengtson (kd) Krister Håkansson (v) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Anita Hellstrand (c), ersättare Anita Wiklander (c), ersättare Helen Peterzon, kommunledningskontoret 52 Agneta Lindskog, ekonomichef 61,77 Hans Jonsson, ekonom 61,77 Gunilla Pontén (s) och Viktor Bengtson (kd) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (s), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (s) justerare Viktor Bengtson (kd) justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 51-58, Annica Sjödin, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 51 Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen beslutar: Upprätta arbetsgrupp för eventuell förändring av handläggning av sammanträdeshandlingar. I arbetsgruppen ska kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef Stig Fagerström samt kommunsekreterare Annica Sjödin ingå. Kommunledningskontoret

4 Protokoll 4 52 Personalekonomisk redovisning 2007 med hälsobokslut Dnr KS/2008:27 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna personalekonomisk redovisning 2007 med hälsobokslut. Kommunledningskontoret har upprättat personalekonomisk redovisning 2007 med hälsobokslut. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 5 februari , återremitterat ärendet till kommunledningskontoret för komplettering. Kommunledningskontoret

5 Protokoll 5 53 Uppföljningsansvar för ungdomar mellan år Dnr KS/2008:25 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ansvara för uppföljningen enligt skollagen. Kommunstyrelsen beslutade, 19 april , att bl a medge arbetsmarknadsenheten att utifrån egna medel i förening med arbetsförmedlingen projektanställa en ungdomssamordnare. För att optimera arbetet med ungdomar upp till 25 år så har kommunen sedan i början av november 2007 ett resurscentrum för ungdomar och unga vuxna (Aktivator). Där finns en samverkan och nära samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Kommunens ungdomssamordnare har det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år. Eftersom ungdomssamordnaren numera slutat i kommunen krävs ett nytt beslut där uppdraget förvaltningsmässigt flyttas. Barn- och utbildningsförvaltningen

6 Protokoll 6 54 Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser mm Dnr KS/2008:12 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Att upphäva tidigare fullmakt beslutad i kommunstyrelsen Samhälls- och servicechef Sune Lindén och kontorsvaktmästare Jan-Olov Bouvin och Weii Smedlund förordnas att var för sig mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser. 3. Samhälls- och servicechef Sune Lindén förordnas att tillfälligt förordna annan person/er att mottaga samt utkvittera angivna post, paket och värdeförsändelser genom utfärdande av fullmakt. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 18 januari 2008, föreslagit kommunstyrelsen besluta om fullmakt att mottaga och utkvittera kommunens post, paket och värdeförsändelser. Kommunstyrelsen Sune Lindén Weii Smedlund Jan-Olov Bouvin

7 Protokoll 7 55 Fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till skattemyndigheten Dnr KS/2008:11 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Att upphäva tidigare fullmakt beslutad i kommunstyrelsen Att bemyndiga ekonomichef Agneta Lindskog, service och samhällsenhetschef Sune Lindén, ekonom Hans Jonsson eller utredningssekreterare Katarina Johansson Borg att för kommunens räkning underteckna skattedeklarationer av moms, arbetsgivareavgifter och avdragen skatt. Kommunen lämnar månatligen skattedeklarationer för moms, arbetsgivareavgifter och avdragen skatt till skattemyndigheten. Till följd av personalförändringar inom kommunledningskontoret behöver nu gällande fullmakt förändras. Kommunstyrelsen Agneta Lindskog Sune Lindén Hans Jonsson Katarina Johansson Borg

8 Protokoll 8 56 Detaljplan för del av Sörberge 2:375 m fl (Grundläggaregatan) inom Fagervik i Timrå kommun Dnr KS/2008:29 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Avstå från att lämna yttrande. 2. Kommunstyrelsen förutsätter att byggnadsnämnden, i kompletteringen av detaljplan för del av Sörberge 2:375 m fl, tar hänsyn till svaren som inkommer från allmänheten. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 31 januari 2008, upprättat detaljplan (enkelt planförfarande) för område Sörberge 2:375 m. fl Grundläggaregatan inom Fagervik i Timrå kommun. Byggnadsnämnden

9 Protokoll 9 57 Detaljplan Lunde 2:14 m fl (Djupängen), för yttrande Dnr KS/2008:61 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande efter samrådstidens utgång. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 26 februari 2008, upprättat detaljplan för Lunde 2:14 m fl (Djupängen) inom Lunde i Timrå kommun. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över planförslaget senast den 31 mars Byggnadsnämnden

10 Protokoll E:ON Arena, projektansökan ur EG:s strukturfonder Dnr KS/2008:59 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja medfinansiering med kronor Finansiering sker genom att kultur- och tekniknämnden beviljas tilläggsbudget till investeringsbudgeten för 2008 med totalt kronor, varav kronor till bussuppställningsplats och kronor till gång-/cykeltunnel och anslutande gång- och cykelvägar. 3. Resterande kronor 2008 finansieras från näringslivskontorets budgetram. 4. I händelse av att Vägverket beviljar 50 % statsbidrag för anläggande av gång-/cykeltunnel och anslutande gång- och cykelvägar omfördelas kronor av medfinansieringen och investeringsbudgeten till anläggande av gång- och cykelvägar mellan motorvägshållplats och befintliga gång- och cykelvägar. 5. Bevilja medfinansiering med kronor för 2009 inom näringslivskontorets budgetram. Conferera AB har i skrivelse, den 28 februari 2008, föreslagit kommunen bli medfinansiär i rubr projekt. Projektets syfte är bl a att skapa långsiktiga och goda förutsättningar för en kvalificerad arena och mötesplats för idrottsförenings-, kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet som möjliggör internationella arrangemang. Kommunfullmäktige

11 Protokoll Projekt "E-Län - Bra företagsklimat"- medfinansiering Dnr KS/2008:46 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna projektet och medfinansieringen. 2. Godkänna finansiering enligt näringslivskontorets förslag. 3. Utse näringslivschefen till representant i projektets beredningsgrupp med näringslivschefens ställföreträdare som ersättare. Näringslivschef Bill Bengtsson har i skrivelse, daterad 12 februari 2008, föreslagit kommunen bli medfinansiär i rubr projekt. Projektets syfte är att förbättra näringslivsklimatet och nå mera differentierat och robust näringsliv i Västernorrland. Målet är att stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt, öka nyföretagandet, får fler nyföretagare att växa samt skapa förutsättningar för nya nätverk. Näringslivskontoret

12 Protokoll Vivstamon 1:60, del - Försäljning av industrimark Dnr KS/2008:57 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Norrlands Hall & Kapell har inlämnat önskemål om att få köpa del av kommunens fastighet Vivstamon 1:60 på Vivsta industriområde för att kunna genomföra en utbyggnad av sina lokaler på fastigheten Vivstamon 1:69. Näringslivskontoret har tillstyrkt försäljningen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Priset föreslås bli 52 kr/m 2, dvs. 2 kr över fastställd taxa, då fastigheten Vivstamon 1:60 är en färdig industritomt och kommunen haft kostnader för avstyckningen. Norrlands Hall & kapell Lantmäteriet Kommunledningskontoret Näringslivskontoret

13 Protokoll Kompletteringsbudget 2008, kommunledningskontorets förslag Dnr KS/2008:7 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kompletteringsbudget avseende investeringsbudget beviljas enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Bevilja byggnadsnämnden tilläggsbudget med kronor för planuppdrag avseende pågående planarbete Djupängen och Grundläggargatan, att finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 29 februari 2008, upprättat förslag till kompletteringsbudget Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret

14 Protokoll Kultur- och tekniknämndens begäran om tilläggsbudget till investeringsbudget 2008 för inköp av maskiner och fordon Dnr KS/2007:268 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: kronor av investeringsbudget 2008 för kultur- och tekniknämnden överförs från projekt energikonvertering till pellets vid Furudals och Ljustorps förskolor till inköp av en traktorgrävare. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Bevilja kultur- och tekniknämnden ett femårigt internlån på kronor för resterande finansiering av inköp av en traktorgrävare under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående. Lars-Erik Nordin (c), Tony Andersson (m), Björn Hellquist (fp) och Viktor Bengtson (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag. Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2007 ( 187) om återremittering av ärendet till kultur- och tekniknämnden, ansöker nu nämnden om att 1 mnkr av investeringsbudgeten för 2008 ska överföras från energikonverteringsprojekt till inköp av en traktorgrävare. Som motiv till omfördelningen anges att något statsbidrag för energikonvertering inte kan erhållas under 2008 och att dessa investeringar därför föreslås förskjutas till Nämnden ansöker om lån från kommunens internbank på 700 tkr som resterande finansiering av traktorgrävaren. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (c), Tony Andersson (m), Björn Hellquist (fp) och Viktor Bengtson (kd) föreslog avslå ärendet, att utredning görs av möjlighet till entreprenadtjänster samt att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för Ewa Lindstrand (s) och Anders Weinemo (s) föreslog bifall till arbetsutskottets beredningsförslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beredningsförslag. Kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden

15 Protokoll Biblioteksplanen Dnr KS/2007:263 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta vision och mål såsom övergripande plan för biblioteksverksamheten. 2. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att kommunövergripande ansvara för biblioteksplanen för den praktiska verksamheten. Uppdraget skall ske i stort samförstånd med berörda interna och externa aktörer. Kultur- och teknik och barn- och utbildningsnämnden har i skrivelse, den 9 november 2007, upprättat biblioteksplan Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att avge yttrande senast den 30 november s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 19 november 2007, rekommenderat kultur- och teknikförvaltningen att förlänga remisstiden till årets slut samt med hänvisning till vad som angivits i punkt 1 avstå från att avge synpunkter i nuläget. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 31 januari 2008, 1, godkänt upprättat förslag till biblioteksplan samt föreslagit kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen. Kommunfullmäktige

16 Protokoll Plan för granskning av intern kontroll 2008 Näringslivskontoret Dnr KS/2008:21 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna internkontrollplan för 2008 enligt näringslivskontorets förslag. Enligt reglementet för intern kontroll är varje nämnd och styrelse skyldig att löpande följa upp det enterna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnd/styrelse ska därför varje år anta en särsklid plan för uppföljning av den interna kontrollen. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut den 5 februari 2008, 39, uppdragit till bl.a. Näringslivskontoret att inkomma med förslag till internkontrollplan för Näringslivskontoret Kommunledningskontoret

17 Protokoll Åtgärdsförslag kring kommunikationer, slutrapport Dnr KS/2008:26 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: De redovisade åtgärdsförslagen ingår i arbetet med Översiktsplanen, projektet Hållbar kommun och projektet Hela Resan. Länsstyrelsen har i skrivelse, den 22 januari 2008, översänt slutrapport från åtgärdsgrupp kommunikationer. Länsstyrelsen

18 Protokoll Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Dnr KS/2008:16 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa timavgiften till 800 kronor. 2. Med stöd av miljöbalken 27 kap 1 fastställa taxa för kommunens verksamhet enligt miljöbalken enligt miljönämndens förslag. 3. Med stöd av 17 strålskyddsförordningen (SFS 1998:293) och 13 Statens strålskyddsinstitutets föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2) fastställa taxa inom strålskyddslagens område enligt miljönämndens förslag. 4. Delegera till miljönämnden att göra ändringar i miljöbalkstaxan som kan föranledas av ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 5. Upphäva tidigare beslut, KF , om taxa inom miljöbalkens område och taxa för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. Regeringen beslutade den 5 juli 2007 om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En reviderad bilaga reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Anpassningen av taxan har också skett för kategorierna för anmälan av verksamheter i enlighet med ändringarna i 38. Ändringarna träder i kraft den 1 januari s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 4 februari 2008, 24, återremitterat ärendet till miljö- och byggkontoret för komplettering; Vad är skillnaden mot föregående taxa och vilka delar i taxan är förändrade. Kommunsfullmäktige

19 Protokoll Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel Dnr KS/2008:68 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Miljönämnden ikläder sig ansvaret för tillsyn av den kommunala kontrollen. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Överlämna ärendet till miljönämnden för beslut rörande tillsynsavgifter m m. Den 1 mars 2008 träder rubricerade lag i kraft. Lagen gör det tillåtet även för andra näringsidkare än apoteket att sälja nikotinläkemedel. För att en näringsidkare skall få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln skall bedrivas. Kommunfullmäktige i varje kommun måste fatta beslut om vilken nämnd som skall ha ansvaret för den kommunala kontrollen och bör också besluta om en taxa för kontrollavgifter. Miljönämnden Kommunfullmäktige

20 Protokoll Sanering av Fagerviks industriområde, avtal Dnr KS/2008:55 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avtal enligt förslag. Länsstyrelsen har i bidragsbeslut beviljat Timrå kommun 20 miljoner kronor. Medlen är till för åtgärder som ingår i förberedelsefasen av saneringen av Fagerviks industriområde och till viss del i åtgärdsfasen enligt beslut från Naturvårdsverket Länsstyrelsen har upprättat förslag till avtal angående genomförandet av efterbehandlingsåtgärder. Timrå kommun kommer genom detta avtal att genomföra efterbehandlingsåtgärder upp till 20 miljoner kronor och, under förutsättning att erforderlig finansiering kan erhållas, slutföra projektet till en slutkostnad av miljoner kronor. Enligt Naturvårdsverkets beslut ska kommunens medfinansiering uppgå till 5 % av det totala bidragsbeloppet. Kommunfullmäktige

21 Protokoll Projektet Bästa Resan - medfinansiering Dnr KS/2008:50 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Bevilja medfinansiering av projektet Finansiering för 2008 med kronor sker inom kommunledningskontorets budgetram. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja finansiering med kronor för 2009, kronor för 2010 och kronor för Projekt Bästa Resan, där Länsstyrelsen Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Västernorrlands Läns Trafik AB ingår, ansöker om medfinansiering från Timrå kommun för projekt Bästa Resan. Syftet med projektet är att uppnå en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. För att uppnå syftet kraftsamlar regionen kring attityd- och beteendepåverkan så att kollektivtrafik ska upplevas som ett förstahandsval. Syftet ska också uppnås genom en satsning på attraktiva, småskaliga bytespunkter samt att samhällsplanering integreras med trafikering och regional utvecklingsplanering. Timrå kommuns medfinansiering fördelar sig med 17 tkr 2008, 134 tkr 2009, 134 tkr 2010 och 67 tkr Enligt kommunens trafiksamordnare bör kommunens ställa sig positiv till medfinansiering. Länsstyrelsen Kommunledningskontoret Ingrid Hassel

22 Protokoll Årsredovisning 2007, Stiftelser Dnr KS/2008:63 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag 1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2007 för Per Bergmans donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse och Familjen Bünsows hjälpstiftelse. 2. Efter undertecknande överlämna årsredovisningarna till revisionen. Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donationsstiftelser, som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen. Skyldig att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp. De stiftelser som Timrå kommun förvaltar och som omfattas av detta krav är: Per Bergmans donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bünsows hjälpstiftelse Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter, vilket i detta fall är kommunstyr-elsens ledamöter. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen ska minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. Kommunledningskontoret

23 Protokoll Revisionsrapport "Lekmannarevision AB Timrå Vatten - Anmälan Dnr KS/2008:42 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. KPMG har på uppdrag genomfört en granskning av Timrå Vatten AB.

24 Protokoll Revisionsrapport ställd till barn- och utbildningsnämnden om "Barn i behov av särskilt stöd" - Anmälan Dnr KS/2007:240 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom rubr område.

25 Protokoll Utdrag ur årsredovisning 2007, barn- och utbildningsnämnden - Anmälan Dnr KS/2008:33 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse, daterad 6 februari 2008, överlämnat utdrag ur barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2007.

26 Protokoll Avtal mellan Samordingsförbundet Härnösand-Timrå och Timrå kommun, projektet Invandrar/-ungdomscoach - Anmälan Dnr KS/2008:51 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Samordningsförbundet har i skrivelse översänt avtal mellan Samordningsförbundet Härnösand - Timrå och Timrå kommun avseende projektet Invandrar-/ungdomscoach.

27 Protokoll Ej verkställda beslut, Socialtjänstlagen - Anmälan Dnr KS/2008:52 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Socialnämnden har i beslut, den 13 februari , översänt rubr rapport

28 Protokoll Lögdösjön, område runt, utvidgning av allmän va-anläggnings verksamhetsområde - Anmälan Dnr KS/2008:53 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har fastighetsägare upprättat skrivelse avseende planer på att utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp på vissa områden runt Lögdösjön.

29 Protokoll Årsredovisning och bokslut - Information Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Ekonom Hans Jonsson informerar om årsredovisning och bokslut.

30 Protokoll Projektet Förstudie Leaderområde Timrå kommun - Anmälan Dnr KS/2008:60 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen har i beslut, den 21 februari 2008, beviljat projektstöd för rubr område.

31 Protokoll Delegationsbeslut, ekonomichefen - Anmälan Dnr KS/2008:65 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/ Försäljning av aktier, Stiftelsen Per Bergmans donationsfond Nr 2/ Köp av aktier, Stiftelsen Per Bergmans donationsfond

32 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat nedanstående redovisning. Länsstyrelsen Tillstånd till allmän kameraövervakning Försäkringskassan Nyhetsbrev om försäkringskassans förnyelsearbete Naturvårdsverket Synpunkter på program för miljökonsekvensbedömning av nytt kärnkraftverk i Finland Timrå Vatten AB Kallelse till bolagsstämma den 13 mars 2008 Statens strålskyddsinstitut Information om SSI:s tillståndshantering för uranprospektering Medelpads Fotbollsförbund, Sundsvall Tackbrev ang. uppvaktning vid 75-års jubileum

33 Protokoll Ceris Fastigheter AB - Begäran om förtida lösen av lån från Timrå kommun Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Ceris Fastigheter AB (orgnr ) medges lösa lån från kommunen på kronor i förtid samt betala upplupen ränta på kronor per den 14 mars I juni 2004 sålde kommunen fastigheten Vivstamon 1:31 (f.d. bussgarage) till Ceris Fastigheter AB (orgnr ) till ett belopp på kr (KS ) kr av beloppet betalades kontant och resterande kr genom ett särskilt enkelt skuldebrev med avbetalning under sju år, t.o.m. 30 juni 2011, och en årlig ränta på 5,5 %. Ceris Fastigheter AB har nu kommit med en förfrågan om att lösa lånet i förtid under mars Aktuell låneskuld är kr. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen beviljar lösen av lånet i förtid. Det är positivt att bolaget vill betala tillbaka lånet tidigare än planerat. Även om kommunen får ränta på lånet är det ett bättre alternativ för kommunen att få ca 1,1 mnkr idag än att få dem under de kommande tre åren. Beloppet förbättrar kommunens likviditet och stärker förutsättningarna att uppfylla kommunens finansiella mål om att minska låneskulden med 20 mnkr per år. Lösendag för lånet föreslås fastställas till den 14 mars 2008 och upplupen ränta t.o.m. detta datum till kr. Ceris Fastigheter Kommunledningskontoret

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09

Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-16.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) 259-263, 265-274 Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 8:00-9.30 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer