Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Anders Weinemo (s) Berth Henriksson (s) Lars-Erik Nordin (c) Tony Andersson (m) Björn Hellquist (fp) Viktor Bengtson (kd) Krister Håkansson (v) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Anita Hellstrand (c), ersättare Anita Wiklander (c), ersättare Helen Peterzon, kommunledningskontoret 52 Agneta Lindskog, ekonomichef 61,77 Hans Jonsson, ekonom 61,77 Gunilla Pontén (s) och Viktor Bengtson (kd) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (s), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (s) justerare Viktor Bengtson (kd) justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 59 Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Anders Weinemo (s) Berth Henriksson (s) Lars-Erik Nordin (c) Tony Andersson (m) Björn Hellquist (fp) Viktor Bengtson (kd) Krister Håkansson (v) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Anita Hellstrand (c), ersättare Anita Wiklander (c), ersättare Helen Peterzon, kommunledningskontoret 52 Agneta Lindskog, ekonomichef 61,77 Hans Jonsson, ekonom 61,77 Gunilla Pontén (s) och Viktor Bengtson (kd) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (s), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (s) justerare Viktor Bengtson (kd) justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 51-58, Annica Sjödin, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 51 Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen beslutar: Upprätta arbetsgrupp för eventuell förändring av handläggning av sammanträdeshandlingar. I arbetsgruppen ska kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef Stig Fagerström samt kommunsekreterare Annica Sjödin ingå. Kommunledningskontoret

4 Protokoll 4 52 Personalekonomisk redovisning 2007 med hälsobokslut Dnr KS/2008:27 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna personalekonomisk redovisning 2007 med hälsobokslut. Kommunledningskontoret har upprättat personalekonomisk redovisning 2007 med hälsobokslut. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 5 februari , återremitterat ärendet till kommunledningskontoret för komplettering. Kommunledningskontoret

5 Protokoll 5 53 Uppföljningsansvar för ungdomar mellan år Dnr KS/2008:25 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ansvara för uppföljningen enligt skollagen. Kommunstyrelsen beslutade, 19 april , att bl a medge arbetsmarknadsenheten att utifrån egna medel i förening med arbetsförmedlingen projektanställa en ungdomssamordnare. För att optimera arbetet med ungdomar upp till 25 år så har kommunen sedan i början av november 2007 ett resurscentrum för ungdomar och unga vuxna (Aktivator). Där finns en samverkan och nära samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Kommunens ungdomssamordnare har det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år. Eftersom ungdomssamordnaren numera slutat i kommunen krävs ett nytt beslut där uppdraget förvaltningsmässigt flyttas. Barn- och utbildningsförvaltningen

6 Protokoll 6 54 Fullmakt att mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser mm Dnr KS/2008:12 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Att upphäva tidigare fullmakt beslutad i kommunstyrelsen Samhälls- och servicechef Sune Lindén och kontorsvaktmästare Jan-Olov Bouvin och Weii Smedlund förordnas att var för sig mottaga och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser. 3. Samhälls- och servicechef Sune Lindén förordnas att tillfälligt förordna annan person/er att mottaga samt utkvittera angivna post, paket och värdeförsändelser genom utfärdande av fullmakt. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 18 januari 2008, föreslagit kommunstyrelsen besluta om fullmakt att mottaga och utkvittera kommunens post, paket och värdeförsändelser. Kommunstyrelsen Sune Lindén Weii Smedlund Jan-Olov Bouvin

7 Protokoll 7 55 Fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till skattemyndigheten Dnr KS/2008:11 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Att upphäva tidigare fullmakt beslutad i kommunstyrelsen Att bemyndiga ekonomichef Agneta Lindskog, service och samhällsenhetschef Sune Lindén, ekonom Hans Jonsson eller utredningssekreterare Katarina Johansson Borg att för kommunens räkning underteckna skattedeklarationer av moms, arbetsgivareavgifter och avdragen skatt. Kommunen lämnar månatligen skattedeklarationer för moms, arbetsgivareavgifter och avdragen skatt till skattemyndigheten. Till följd av personalförändringar inom kommunledningskontoret behöver nu gällande fullmakt förändras. Kommunstyrelsen Agneta Lindskog Sune Lindén Hans Jonsson Katarina Johansson Borg

8 Protokoll 8 56 Detaljplan för del av Sörberge 2:375 m fl (Grundläggaregatan) inom Fagervik i Timrå kommun Dnr KS/2008:29 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Avstå från att lämna yttrande. 2. Kommunstyrelsen förutsätter att byggnadsnämnden, i kompletteringen av detaljplan för del av Sörberge 2:375 m fl, tar hänsyn till svaren som inkommer från allmänheten. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 31 januari 2008, upprättat detaljplan (enkelt planförfarande) för område Sörberge 2:375 m. fl Grundläggaregatan inom Fagervik i Timrå kommun. Byggnadsnämnden

9 Protokoll 9 57 Detaljplan Lunde 2:14 m fl (Djupängen), för yttrande Dnr KS/2008:61 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande efter samrådstidens utgång. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 26 februari 2008, upprättat detaljplan för Lunde 2:14 m fl (Djupängen) inom Lunde i Timrå kommun. Kommunen bereds tillfälle att yttra sig över planförslaget senast den 31 mars Byggnadsnämnden

10 Protokoll E:ON Arena, projektansökan ur EG:s strukturfonder Dnr KS/2008:59 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja medfinansiering med kronor Finansiering sker genom att kultur- och tekniknämnden beviljas tilläggsbudget till investeringsbudgeten för 2008 med totalt kronor, varav kronor till bussuppställningsplats och kronor till gång-/cykeltunnel och anslutande gång- och cykelvägar. 3. Resterande kronor 2008 finansieras från näringslivskontorets budgetram. 4. I händelse av att Vägverket beviljar 50 % statsbidrag för anläggande av gång-/cykeltunnel och anslutande gång- och cykelvägar omfördelas kronor av medfinansieringen och investeringsbudgeten till anläggande av gång- och cykelvägar mellan motorvägshållplats och befintliga gång- och cykelvägar. 5. Bevilja medfinansiering med kronor för 2009 inom näringslivskontorets budgetram. Conferera AB har i skrivelse, den 28 februari 2008, föreslagit kommunen bli medfinansiär i rubr projekt. Projektets syfte är bl a att skapa långsiktiga och goda förutsättningar för en kvalificerad arena och mötesplats för idrottsförenings-, kultur- och näringslivsfrämjande verksamhet som möjliggör internationella arrangemang. Kommunfullmäktige

11 Protokoll Projekt "E-Län - Bra företagsklimat"- medfinansiering Dnr KS/2008:46 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna projektet och medfinansieringen. 2. Godkänna finansiering enligt näringslivskontorets förslag. 3. Utse näringslivschefen till representant i projektets beredningsgrupp med näringslivschefens ställföreträdare som ersättare. Näringslivschef Bill Bengtsson har i skrivelse, daterad 12 februari 2008, föreslagit kommunen bli medfinansiär i rubr projekt. Projektets syfte är att förbättra näringslivsklimatet och nå mera differentierat och robust näringsliv i Västernorrland. Målet är att stärka ett entreprenöriellt förhållningssätt, öka nyföretagandet, får fler nyföretagare att växa samt skapa förutsättningar för nya nätverk. Näringslivskontoret

12 Protokoll Vivstamon 1:60, del - Försäljning av industrimark Dnr KS/2008:57 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Norrlands Hall & Kapell har inlämnat önskemål om att få köpa del av kommunens fastighet Vivstamon 1:60 på Vivsta industriområde för att kunna genomföra en utbyggnad av sina lokaler på fastigheten Vivstamon 1:69. Näringslivskontoret har tillstyrkt försäljningen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Priset föreslås bli 52 kr/m 2, dvs. 2 kr över fastställd taxa, då fastigheten Vivstamon 1:60 är en färdig industritomt och kommunen haft kostnader för avstyckningen. Norrlands Hall & kapell Lantmäteriet Kommunledningskontoret Näringslivskontoret

13 Protokoll Kompletteringsbudget 2008, kommunledningskontorets förslag Dnr KS/2008:7 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kompletteringsbudget avseende investeringsbudget beviljas enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Bevilja byggnadsnämnden tilläggsbudget med kronor för planuppdrag avseende pågående planarbete Djupängen och Grundläggargatan, att finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 29 februari 2008, upprättat förslag till kompletteringsbudget Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret

14 Protokoll Kultur- och tekniknämndens begäran om tilläggsbudget till investeringsbudget 2008 för inköp av maskiner och fordon Dnr KS/2007:268 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: kronor av investeringsbudget 2008 för kultur- och tekniknämnden överförs från projekt energikonvertering till pellets vid Furudals och Ljustorps förskolor till inköp av en traktorgrävare. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Bevilja kultur- och tekniknämnden ett femårigt internlån på kronor för resterande finansiering av inköp av en traktorgrävare under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående. Lars-Erik Nordin (c), Tony Andersson (m), Björn Hellquist (fp) och Viktor Bengtson (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag. Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2007 ( 187) om återremittering av ärendet till kultur- och tekniknämnden, ansöker nu nämnden om att 1 mnkr av investeringsbudgeten för 2008 ska överföras från energikonverteringsprojekt till inköp av en traktorgrävare. Som motiv till omfördelningen anges att något statsbidrag för energikonvertering inte kan erhållas under 2008 och att dessa investeringar därför föreslås förskjutas till Nämnden ansöker om lån från kommunens internbank på 700 tkr som resterande finansiering av traktorgrävaren. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (c), Tony Andersson (m), Björn Hellquist (fp) och Viktor Bengtson (kd) föreslog avslå ärendet, att utredning görs av möjlighet till entreprenadtjänster samt att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för Ewa Lindstrand (s) och Anders Weinemo (s) föreslog bifall till arbetsutskottets beredningsförslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beredningsförslag. Kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden

15 Protokoll Biblioteksplanen Dnr KS/2007:263 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta vision och mål såsom övergripande plan för biblioteksverksamheten. 2. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att kommunövergripande ansvara för biblioteksplanen för den praktiska verksamheten. Uppdraget skall ske i stort samförstånd med berörda interna och externa aktörer. Kultur- och teknik och barn- och utbildningsnämnden har i skrivelse, den 9 november 2007, upprättat biblioteksplan Kommunstyrelsen har beretts tillfälle att avge yttrande senast den 30 november s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 19 november 2007, rekommenderat kultur- och teknikförvaltningen att förlänga remisstiden till årets slut samt med hänvisning till vad som angivits i punkt 1 avstå från att avge synpunkter i nuläget. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 31 januari 2008, 1, godkänt upprättat förslag till biblioteksplan samt föreslagit kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen. Kommunfullmäktige

16 Protokoll Plan för granskning av intern kontroll 2008 Näringslivskontoret Dnr KS/2008:21 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna internkontrollplan för 2008 enligt näringslivskontorets förslag. Enligt reglementet för intern kontroll är varje nämnd och styrelse skyldig att löpande följa upp det enterna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnd/styrelse ska därför varje år anta en särsklid plan för uppföljning av den interna kontrollen. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut den 5 februari 2008, 39, uppdragit till bl.a. Näringslivskontoret att inkomma med förslag till internkontrollplan för Näringslivskontoret Kommunledningskontoret

17 Protokoll Åtgärdsförslag kring kommunikationer, slutrapport Dnr KS/2008:26 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: De redovisade åtgärdsförslagen ingår i arbetet med Översiktsplanen, projektet Hållbar kommun och projektet Hela Resan. Länsstyrelsen har i skrivelse, den 22 januari 2008, översänt slutrapport från åtgärdsgrupp kommunikationer. Länsstyrelsen

18 Protokoll Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Dnr KS/2008:16 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa timavgiften till 800 kronor. 2. Med stöd av miljöbalken 27 kap 1 fastställa taxa för kommunens verksamhet enligt miljöbalken enligt miljönämndens förslag. 3. Med stöd av 17 strålskyddsförordningen (SFS 1998:293) och 13 Statens strålskyddsinstitutets föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2) fastställa taxa inom strålskyddslagens område enligt miljönämndens förslag. 4. Delegera till miljönämnden att göra ändringar i miljöbalkstaxan som kan föranledas av ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 5. Upphäva tidigare beslut, KF , om taxa inom miljöbalkens område och taxa för miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. Regeringen beslutade den 5 juli 2007 om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). En reviderad bilaga reglerar vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Anpassningen av taxan har också skett för kategorierna för anmälan av verksamheter i enlighet med ändringarna i 38. Ändringarna träder i kraft den 1 januari s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 4 februari 2008, 24, återremitterat ärendet till miljö- och byggkontoret för komplettering; Vad är skillnaden mot föregående taxa och vilka delar i taxan är förändrade. Kommunsfullmäktige

19 Protokoll Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel Dnr KS/2008:68 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Miljönämnden ikläder sig ansvaret för tillsyn av den kommunala kontrollen. Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Överlämna ärendet till miljönämnden för beslut rörande tillsynsavgifter m m. Den 1 mars 2008 träder rubricerade lag i kraft. Lagen gör det tillåtet även för andra näringsidkare än apoteket att sälja nikotinläkemedel. För att en näringsidkare skall få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs att anmälan gjorts till den kommun där handeln skall bedrivas. Kommunfullmäktige i varje kommun måste fatta beslut om vilken nämnd som skall ha ansvaret för den kommunala kontrollen och bör också besluta om en taxa för kontrollavgifter. Miljönämnden Kommunfullmäktige

20 Protokoll Sanering av Fagerviks industriområde, avtal Dnr KS/2008:55 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna avtal enligt förslag. Länsstyrelsen har i bidragsbeslut beviljat Timrå kommun 20 miljoner kronor. Medlen är till för åtgärder som ingår i förberedelsefasen av saneringen av Fagerviks industriområde och till viss del i åtgärdsfasen enligt beslut från Naturvårdsverket Länsstyrelsen har upprättat förslag till avtal angående genomförandet av efterbehandlingsåtgärder. Timrå kommun kommer genom detta avtal att genomföra efterbehandlingsåtgärder upp till 20 miljoner kronor och, under förutsättning att erforderlig finansiering kan erhållas, slutföra projektet till en slutkostnad av miljoner kronor. Enligt Naturvårdsverkets beslut ska kommunens medfinansiering uppgå till 5 % av det totala bidragsbeloppet. Kommunfullmäktige

21 Protokoll Projektet Bästa Resan - medfinansiering Dnr KS/2008:50 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Bevilja medfinansiering av projektet Finansiering för 2008 med kronor sker inom kommunledningskontorets budgetram. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja finansiering med kronor för 2009, kronor för 2010 och kronor för Projekt Bästa Resan, där Länsstyrelsen Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland samt Västernorrlands Läns Trafik AB ingår, ansöker om medfinansiering från Timrå kommun för projekt Bästa Resan. Syftet med projektet är att uppnå en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. För att uppnå syftet kraftsamlar regionen kring attityd- och beteendepåverkan så att kollektivtrafik ska upplevas som ett förstahandsval. Syftet ska också uppnås genom en satsning på attraktiva, småskaliga bytespunkter samt att samhällsplanering integreras med trafikering och regional utvecklingsplanering. Timrå kommuns medfinansiering fördelar sig med 17 tkr 2008, 134 tkr 2009, 134 tkr 2010 och 67 tkr Enligt kommunens trafiksamordnare bör kommunens ställa sig positiv till medfinansiering. Länsstyrelsen Kommunledningskontoret Ingrid Hassel

22 Protokoll Årsredovisning 2007, Stiftelser Dnr KS/2008:63 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag 1. Fastställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2007 för Per Bergmans donationsstiftelse, August Bångs skolstiftelse och Familjen Bünsows hjälpstiftelse. 2. Efter undertecknande överlämna årsredovisningarna till revisionen. Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de av Timrå kommun förvaltade donationsstiftelser, som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen. Skyldig att upprätta årsredovisning är stiftelse om värdet av tillgångarna överstiger 10 prisbasbelopp. De stiftelser som Timrå kommun förvaltar och som omfattas av detta krav är: Per Bergmans donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bünsows hjälpstiftelse Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter, vilket i detta fall är kommunstyr-elsens ledamöter. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen ska minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. Kommunledningskontoret

23 Protokoll Revisionsrapport "Lekmannarevision AB Timrå Vatten - Anmälan Dnr KS/2008:42 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. KPMG har på uppdrag genomfört en granskning av Timrå Vatten AB.

24 Protokoll Revisionsrapport ställd till barn- och utbildningsnämnden om "Barn i behov av särskilt stöd" - Anmälan Dnr KS/2007:240 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom rubr område.

25 Protokoll Utdrag ur årsredovisning 2007, barn- och utbildningsnämnden - Anmälan Dnr KS/2008:33 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse, daterad 6 februari 2008, överlämnat utdrag ur barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2007.

26 Protokoll Avtal mellan Samordingsförbundet Härnösand-Timrå och Timrå kommun, projektet Invandrar/-ungdomscoach - Anmälan Dnr KS/2008:51 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Samordningsförbundet har i skrivelse översänt avtal mellan Samordningsförbundet Härnösand - Timrå och Timrå kommun avseende projektet Invandrar-/ungdomscoach.

27 Protokoll Ej verkställda beslut, Socialtjänstlagen - Anmälan Dnr KS/2008:52 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Socialnämnden har i beslut, den 13 februari , översänt rubr rapport

28 Protokoll Lögdösjön, område runt, utvidgning av allmän va-anläggnings verksamhetsområde - Anmälan Dnr KS/2008:53 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har fastighetsägare upprättat skrivelse avseende planer på att utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp på vissa områden runt Lögdösjön.

29 Protokoll Årsredovisning och bokslut - Information Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Ekonom Hans Jonsson informerar om årsredovisning och bokslut.

30 Protokoll Projektet Förstudie Leaderområde Timrå kommun - Anmälan Dnr KS/2008:60 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen har i beslut, den 21 februari 2008, beviljat projektstöd för rubr område.

31 Protokoll Delegationsbeslut, ekonomichefen - Anmälan Dnr KS/2008:65 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/ Försäljning av aktier, Stiftelsen Per Bergmans donationsfond Nr 2/ Köp av aktier, Stiftelsen Per Bergmans donationsfond

32 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat nedanstående redovisning. Länsstyrelsen Tillstånd till allmän kameraövervakning Försäkringskassan Nyhetsbrev om försäkringskassans förnyelsearbete Naturvårdsverket Synpunkter på program för miljökonsekvensbedömning av nytt kärnkraftverk i Finland Timrå Vatten AB Kallelse till bolagsstämma den 13 mars 2008 Statens strålskyddsinstitut Information om SSI:s tillståndshantering för uranprospektering Medelpads Fotbollsförbund, Sundsvall Tackbrev ang. uppvaktning vid 75-års jubileum

33 Protokoll Ceris Fastigheter AB - Begäran om förtida lösen av lån från Timrå kommun Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Ceris Fastigheter AB (orgnr ) medges lösa lån från kommunen på kronor i förtid samt betala upplupen ränta på kronor per den 14 mars I juni 2004 sålde kommunen fastigheten Vivstamon 1:31 (f.d. bussgarage) till Ceris Fastigheter AB (orgnr ) till ett belopp på kr (KS ) kr av beloppet betalades kontant och resterande kr genom ett särskilt enkelt skuldebrev med avbetalning under sju år, t.o.m. 30 juni 2011, och en årlig ränta på 5,5 %. Ceris Fastigheter AB har nu kommit med en förfrågan om att lösa lånet i förtid under mars Aktuell låneskuld är kr. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen beviljar lösen av lånet i förtid. Det är positivt att bolaget vill betala tillbaka lånet tidigare än planerat. Även om kommunen får ränta på lånet är det ett bättre alternativ för kommunen att få ca 1,1 mnkr idag än att få dem under de kommande tre åren. Beloppet förbättrar kommunens likviditet och stärker förutsättningarna att uppfylla kommunens finansiella mål om att minska låneskulden med 20 mnkr per år. Lösendag för lånet föreslås fastställas till den 14 mars 2008 och upplupen ränta t.o.m. detta datum till kr. Ceris Fastigheter Kommunledningskontoret

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf.

Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S), 2:e vice ordf. sid 1 (42) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Gustaf Wingårdh (M) Anders Ståhl (M) Gunvor Andersson (M), kl 14.10-14.55 190-191 Göran Olsson (FP) Sven Augustsson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer