Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15: ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare 68 Mediarepr Åhörare Utses att justera Anders Weinemo (S) och Anita Hellstrand (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 16 juni 2010 Underskrifter Royne Bergman (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Anders Weinemo (S), justerare Anita Hellstrand (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunfullmäktigeprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 61 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga tidningar. Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter och fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

3 Protokoll 3 62 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Weinemo (S) och Anita Hellstrand (C). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 16 juni 2010 kl

4 Protokoll 4 63 Revisionen informerar Kommunfullmäktige presidium har, den 26 maj 2008, beslutat att revisionen ska ha en stående punkt på kungörelsen för information av revisionsrapporter mm. Revisionen har ingen information att tilldela kommunfullmäktige.

5 Protokoll 5 64 Revisionsrapport granskning av bokslut per Anmälan Dnr KS/2010:92 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer sammanställt granskningsrapport avseende bokslut I rapporten redovisas revisionens kommentarer. Revisorerna emotser synpunkter från kommunstyrelsen senast den 13 augusti om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten. Kommunledningskontoret har upprättat svar på rapporten.

6 Protokoll 6 65 Revisionsrapport granskningsrapport om pensionsåtagandet - Anmälan Dnr KS/2010:99 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunens revisorer har i rapport om pensionsåtagandet granskat om kommunen har en god beredskap vad gäller det framtida åtagande rörande pensioner. Kommunledningskontoret har upprättat svar på rapporten.

7 Protokoll 7 66 Revisionsrapport - Granskning av den interna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar - Anmälan Dnr KS/2010:102 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Revisionen har i skrivelse, den 9 april 2010, upprättat revisionsrapport avseende tjänstebilar. Revisionen hemställer om svar från samtliga nämnder senast den 13 augusti 2010.

8 Protokoll 8 67 Revisionsrapport Granskning av socialnämndens insatser avseende barn och ungdomar - Anmälan Dnr KS/2010:97 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Revisionen har i skrivelse, den 9 april 2010, upprättat revisionsrapport om Granskning av socialnämndens insatser avseende barn och ungdomar. Revisionen hemställer om svar senast den 13 augusti 2010.

9 Protokoll 9 68 Alkohol och drogpolitiskt program Dnr KS/2010:41 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Anta programmet att gälla fr o m 15 juni 2010 samt ingå i det övergripande programmet för folkhälsa. 2. Uppdra till styrelser/nämnder att, i samråd med folkhälsosamordnaren, före utgången av 2010 upprätta handlingsplaner för att uppnå målen i det alkoholoch drogpolitiska programmet. 3. Uppdra till styrelser/nämnder att, i den årliga verksamhetsberättelsen, redovisa uppföljning av genomförda insatser. 4. Upphäva alkoholpolitiskt program för Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige Länsstyrelsen har beviljat Timrå kommun totalt kr under två år för framtagande av ett alkohol- och drogpolitiskt program (FRAM-projektet). En kartläggning av alkohol- och drogsituationen i Timrå kommun har genomförts under våren Med kartläggningen som grund har kommunledningskontoret, genom folkhälsosamordnare Britt-Louise Nyholm, upprättat förslag till ett alkohol- och drogpolitiskt program för fastställande av kommunfullmäktige. Förslaget har varit utsänt på remiss under tiden 18 februari 26 mars. Vid remisstidens slut hade 17 remissvar inkommit. Styrgruppen (miljö- och folkhälsoberedningen) har vid sitt sammanträde den 26 april 2010, efter genomgång av inkomna svar, uppdragit till folkhälsosamordnaren att göra erforderliga ändringar och därefter överlämna programförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Protokollsutdrag till Samtliga styrelse/nämnder Kommunledningskontoret Exp / 2010

10 Protokoll Tomttaxa för industrimark i Timrå kommun Dnr KS/2009:62 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa tomttaxa för industrimark enligt näringslivskontorets förslag. Taxan gäller från den 1 juli Upphäva kommunfullmäktiges beslut om industritomttaxa från den 12 juni 1995, 50, att sluta gälla från den 1 juli Höja tomträttsavgälden i konsekvens med den nya industritomttaxan. 4. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om försäljningar och upplåtelser av mark för näringsverksamhet inom detaljplanelagt område. Taxan vid försäljning av Timrå kommuns industrimark har varit oförändrad under en lång följd av år. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny industritomttaxa. Näringslivskontoret har reviderat förslaget efter genomfört samråd med styrelsen i Företagarna Timrå. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Kultur- och teknikförvaltningen Företagarna Timrå Exp / 2010

11 Protokoll Upphäva bestämmelser för bidrag till installation av urinsorterande toaletter fastställd av kommunfullmäktiges Dnr KS/2010:113 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Upphäva bestämmelser för bidrag till installation av urinsorterande toaletter, fastställd av kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden beslutade, den 3 september , att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till driftbudget I förslaget fanns borttagande av bidrag till urinsorterande toaletter och enskild va anläggning med. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kultur- och tekniknämnden Exp / 2010

12 Protokoll Tertialrapport 2010 med prognos för kommunen och de kommunala bolagen/kommunalförbund Dnr KS/2010:86 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Byggnadsnämnden uppmanas att se till att kostnaden för planuppdrag inryms inom nämndens budgetram Socialnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att hålla budgetramen exklusive försörjningsstöd. 3. Socialnämnden försörjningsstöds prognostiserade underskott hanteras i separat ärende. 4. Tertialrapporten läggs till handlingarna. Resultatet för kommunen perioden januari t.o.m. april uppgår till 27,0 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen för resultatet vid årets slut innebär ett resultat på 21,0 mnkr, vilket är 19,8 mnkr bättre än budgeterat. Detta beror främst på ett prognostiserat överskott för finansieringen på 18,3 mnkr. Enligt de senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från april blir skatteintäkter och generella statsbidrag 11,3 mnkr högre än budgeterat. De nämnder som prognostiserar underskott ska i sina respektive rapporter redovisa åtgärder. Socialnämnden redovisar åtgärder som översyn av schemaläggning och för- handling med konsultstödda familjehem. Byggnadsnämnden planerar att eventuellt kunna finansiera planuppdrag med omdisposition mellan nämnden och bostadsan-passningsverksamheten. Nämnden redovisar att underskott annars kommer att uppstå eftersom fullmäktige inte beviljade tilläggsbudget. Enligt kommunens styrningsregler har dock ingen nämnd rätt att överskida budgeten utan godkännande av fullmäktige. Enligt prognosen kommer de tre finansiella målen avseende soliditet, långfristiga lån och resultat att uppnås. Resultatet för koncernen perioden januari t.o.m. april uppgår till 28,0 mnkr. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt för 2010 uppgår till 23,3 mnkr. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga nämnder Exp / 2010

13 Protokoll Inbjudan att teckna förlagslån utgivet av Kommuninvest ekonomisk förening Dnr KS/2010:100 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 3,4 miljoner kronor med de villkor som framgår av föreningens erbjudande från mars Finansiering sker genom befintlig likviditet. 3. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna en bindande teckningsanmälan, sluta avtal avseende förlagslån med Kommuninvest ekonomisk förening samt genomföra utlåning med 3,4 miljoner kronor. Mot beslutet reserveras sig Lars-Erik Nordin (C), Anita Hellstrand (C), Anita Wiklander (C), Marie Holm (C), Ingvar Smedjegård (C), Maria Fahlén (C), Niklas Edén (C), Zofia Henriksson (M), Sten Bengtsson (M), Lena Bengtsson (M), Björn Hellquist (FP), Agneta Johansson (FP), Tony Andersson (M) och Roger Boork (KD). Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna del i föreningens förlagslån. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting som medlemmar ska kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider kan erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till detta, behövs ett större kapital som bl.a. säkerställer högsta möjliga rating och därmed möjligheterna att uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. s behandling i kommunfullmäktige Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) föreslog att avslå kommunstyrelsens förslag. Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Protokoll 14 Votering begärdes som genomfördes genom handuppräckning Ordföranden ställde följande propositionsordning som godkändes: Den som bifaller kommunstyrelsen förslag röstar JA och den som avslår röstar NEJ. Vinner JA har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avgavs 28 JA-röster och 14 NEJ-röster. Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Exp / 2010

15 Protokoll Begäran om borgen motsvarande befintligt kommunalt lån från Timrå Vatten AB Dnr KS/2010:91 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Förlänga lån på kronor till Timrå Vatten AB fram tills dess bolaget lånat upp externt, som längst till och med den 30 september Räntevillkor för perioden 1 juli 2010 t.o.m. det datum lånet löses är de villkor som fastställdes i överlåtelseavtalet från juni 2004, punkt 3:3, dvs. 3,1 %. 3. Timrå kommun går från och med i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för ett lånebelopp på ytterligare kronor med därpå löpande ränta och kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. 4. Tillsammans med kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2008 ( 7) och kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2009 ( 23) uppgår därmed totalt högsta lånebelopp till kronor med därpå löpande ränta och kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. _ När Timrå Vatten AB (TVAB) 2004 övertog anläggningar för vatten- och avloppshantering från Timrå kommun, fick bolaget ett lån från kommunen på 46,5 mnkr för att kunna betala köpeskillingen. Enligt överlåtelseavtalet från juni 2004 löper lånet till 30 juni TVAB har nu kommit in med en begäran till kommunen att få lösa lånet och istället erhålla kommunal borgen på 46,5 mnkr för att låna upp externt. Om kommunen beviljar bolagets begäran att få lösa lånet och istället går i borgen för motsvarande belopp, höjs kommunens totala borgensåtagande, men samtidigt minskar kommunens utställda lån med samma summa och kommunens likviditet förbättras betydligt. Kommunens räntekostnader skulle minskas och soliditeten öka. Protokollsutdrag till Timrå Vatten AB Kommunledningskontoret Exp / 2010

16 Protokoll Revidering av regler för internlån Dnr KS/2010:129 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag. Styrningsregler för Timrå kommun, avsnitt , revideras i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontoret fick den 29 mars 2010, 25 punkt 2, i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna i regelverket för internlån. Kontoret har i detta arbete bl.a. kontaktat andra kommuner för att ta del av deras regelverk i denna fråga. Regler för internlån ingår i kommunens styrningsregler, avsnitt sista stycket. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny lydelse av detta stycke. s tidigare behandling KF KF Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga styrelser/nämnder Exp / 2010

17 Protokoll Investering lokaler gymnasieskolan - kultur och tekniknämndens begäran om medel från 2010-års investeringsbudget Dnr KS/2010:135 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Bevilja kultur- och tekniknämnden tilläggsanslag till investeringsbudgeten 2010 med 2,3 mnkr för lokaler gymnasieskolan. 2. Tilläggsanslaget finansieras genom omdisponering från projekt nr. 0050: Utveckling industriområden. 3. Kapitaltjänstkostnaderna ska inrymmas i kultur- och tekniknämndens befintliga budgetram och ingå i underlaget för debitering av hyra till barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och tekniknämnden har i beslut , 36, ansökt om anslag om 2,3 mnkr för investeringsåtgärder avseende lokaler gymnasieskolan. Avsikten med äskade medel är att iordningställa mark, ordna parkeringsytor samt ansluta byggnader till el, vatten m fl förnödenheter. Lokalerna i form av paviljonger avses att förhyras av kultur- och tekniknämnden med en vidareuthyrning till barn- och utbildningsnämnden. I budget 2010 finns ej upptagit några medel för investeringar i lokaler gymnasieskolan, varför kommunledningskontoret föreslår att kultur- och tekniknämnden beviljas tilläggsanslag till investeringsbudgeten 2010 med 2,3 mnkr. Kapitaltjänstkostnaderna ska inrymmas inom kultur- och tekniknämndens befintliga budgetram och ingå i underlag för debitering av hyra till barn- och utbildningsnämnd. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kultur- och tekniknämnden Barn- och utbildningsnämnden Exp / 2010

18 Protokoll Reduceringsregler i 8.1 Bostads och annan fastighet samt Industrifastighet; Timrå Vatten AB, fr o m Dnr KS/2010:126 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Godkänna revidering av reduceringsregler i 8.1. Bostads och annan fastighet samt Industrifastighet att gälla fr o m Timrå Vatten AB har i beslut, den 25 februari , föreslagit kommunfullmäktige att godkänna revidering av reduceringsregler i 8.1. Bostads och annan fastighet samt Industrifastighet. Huvudsakliga konsekvensen av justering av reduceringsreglerna blir grovt sett att en dricksvattenanslutning blir ca 10 % billigare och avloppsanslutning blir ca 10 % dyrare. Reduceringsregler 2010 Bostads och annan fastighet V S D Serviceavgift * * * Avgift per förbindelsepunkt 40 % 50 % 10 % Tomtyteavgift 40 % 50 % 10 % Lägenhetsavgift 40 % 50 % 10 % *Serviceavgift: ett ändamål 70 %, två ändamål 85 % Förslag till reduceringsregler 2011 Bostads och annan fastighet V S D Serviceavgift * * * Avgift per förbindelsepunkt 30 % 60 % 10 % Tomtyteavgift 30 % 60 % 10 % Lägenhetsavgift 30 % 60 % 10 % * Serviceavgift: ett ändamål 70 %, två ändamål 85 % Protokollsutdrag till Timrå Vatten AB Kommunledningskontoret Exp / 2010

19 Protokoll Kulturpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun Dnr KS/2010:97 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Fastställa kulturpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun enligt kultur- och tekniknämndens förslag. Kultur- och tekniknämnden har, den 18 mars , fastställt kulturpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun. s behandling i kommunfullmäktige Ingvar Smedjegård (C) och Björn Hellquist (FP) yrkade att tillägg görs under rubriken Kulturarv och kulturmiljöer och Därför vill vi, med en ytterligare punkt: Dokumentera våra kvarvarande arkeologiska fornminnen och synliggöra dessa. Gunilla Pontén (S) och Anders Weinemo (S) föreslog avslag på Ingvar Smedjegårds tilläggsyrkande. sgång Ordföranden ställde Ingvar Smedjegårds (C) och Björn Hellquist (FP) tilläggsyrkande under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att avslå Ingvar Smedjegård (C) och Björn Hellquists (FP) tilläggsyrkande. Protokollsutdrag till Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret Exp / 2010

20 Protokoll Bidragsnormer - föreningsbidrag Dnr KS/2010:124 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa bidragsnormer för föreningsbidrag. 2. Upphäva bestämmelser om kommunala bidrag till ungdomsorganisationer, fastställd av kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har, den 27 april , beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa revidering av bidragsformer för föreningsbidrag. Protokollsutdrag till Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret Exp / 2010

21 Protokoll Reglemente för krisledningsnämnd i Timrå kommun Dnr KS/2010:119 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa nytt reglemente för krisledningsnämnden enligt förslag att gälla fr o m Upphäva reglemente för krisledningsnämnd i Timrå kommun, fastställt av kommunfullmäktige , fr o m Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnd i Timrå kommun utifrån Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samhälls - och servicechef Samtliga styrelser, nämnder och förvaltningar Exp / 2010

22 Protokoll Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun Dnr KS/2010:118 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun fr o m Upphäva Ledningsplan för Timrå kommun vid extra ordinär händelse samt höjd beredskap, fastställd av kommunfullmäktige , fr o m Upphäva Krisinformationsplan i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige , fr o m Kommunledningskontoret har upprättat plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun. Planen gäller för kommunens ledning vid extraordinär händelse i det geografiska området Timrå kommun och omfattar organisatoriskt samtliga verksamheter inom den kommunala koncernen samt Medelpads Räddningstjänstförbund. Planen kan även tillämpas vid extraordinära händelser i kommunens närområden, då i samverkan med berörda grannkommuner, eller om en händelse inträffar på annan plats, men berör många kommuninvånare. Tillämpliga delar av planen kan användas också vid händelser/kriser av mer lindrig karaktär, men som kräver samordning och ledning från kommunledningen. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samhälls - och servicechef Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Exp / 2010

23 Protokoll Motionssvar (S) om försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo samt ombyggnad av huset till seniorboende/trygghetsboende Dnr KS/2009:146 Kommunfullmäktige beslutar: Återremittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Jan Norberg (S) och Per-Arne Frisk (S) har i juni månad 2009 skrivit en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun gällande försäljning av den del av Timrå kommunägda fastigheten Högbo till AB Timråbo. s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade, den 15 juni , att remittera motionen till kultur- och tekniknämnden att i samråd med AB Timråbo avge ett yttrande. Kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunfullmäktige Tony Andersson (M), Lars-Erik Nordin (C), Anita Hellstrand (C), Marie Holm (C), Ingvar Smedjegård (C) Björn Hellquist (FP) och Roger Boork (KD) föreslog att återremittera motionen för ytterligare beredning enligt bilaga. Ewa Lindstrand (S), Per-Arne Frisk (S), Benny Eriksson (S), Anders Weinemo (S), Maritza Villanueva Contreras (V) och Eduardo Villanueva (V) föreslog att avslå återremissyrkandet Ordföranden ställde återremissyrkandet under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet. Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes. Den som avslår återremissyrkandet röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 27 Ja-röster och 14 Nej-röster, 1 avstod. Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat att återremittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Kultur- och tekniknämnden AB Timråbo Exp / 2010

24

25 Protokoll Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport för Wifsta Water AB - Anmälan Dnr KS/2010:123 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Årsredovisning samt revisionsberättelse 2009 för Wifsta Water AB har inkommit till kommunledningskontoret.

26 Protokoll Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport för Midlanda Centrum AB - Anmälan Dnr KS/2010:122 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Årsredovisning samt revisionsberättelse 2009 för Midlanda centrum AB har inkommit till kommunledningskontoret.

27 Protokoll Socialnämndens rapportering enligt beslut 146 samt beslut Anmälan Dnr KS/2010:150 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Socialnämnden har, den 19 maj och 146, beslutat att översända rubr rapportering till kommunfullmäktige.

28 Protokoll Personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut - Anmälan Dnr KS/2010:37 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 9 mars , godkänt personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut.

29 Protokoll Uttalande av kommunfullmäktige i Timrå - Ett öppet och mångkulturellt Timrå - en framtidskommun Kommunfullmäktige beslutar: Ställa sig bakom uttalande om ett öppet och mångkulturellt Timrå en framtidskommun enligt bilaga. Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat uttalande i Timrå om ett öppet och mångkulturellt Timrå en framtidskommun. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2010

30

31

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer