Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15: ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare 68 Mediarepr Åhörare Utses att justera Anders Weinemo (S) och Anita Hellstrand (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 16 juni 2010 Underskrifter Royne Bergman (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Anders Weinemo (S), justerare Anita Hellstrand (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunfullmäktigeprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 61 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga tidningar. Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter och fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.

3 Protokoll 3 62 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Weinemo (S) och Anita Hellstrand (C). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 16 juni 2010 kl

4 Protokoll 4 63 Revisionen informerar Kommunfullmäktige presidium har, den 26 maj 2008, beslutat att revisionen ska ha en stående punkt på kungörelsen för information av revisionsrapporter mm. Revisionen har ingen information att tilldela kommunfullmäktige.

5 Protokoll 5 64 Revisionsrapport granskning av bokslut per Anmälan Dnr KS/2010:92 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer sammanställt granskningsrapport avseende bokslut I rapporten redovisas revisionens kommentarer. Revisorerna emotser synpunkter från kommunstyrelsen senast den 13 augusti om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten. Kommunledningskontoret har upprättat svar på rapporten.

6 Protokoll 6 65 Revisionsrapport granskningsrapport om pensionsåtagandet - Anmälan Dnr KS/2010:99 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunens revisorer har i rapport om pensionsåtagandet granskat om kommunen har en god beredskap vad gäller det framtida åtagande rörande pensioner. Kommunledningskontoret har upprättat svar på rapporten.

7 Protokoll 7 66 Revisionsrapport - Granskning av den interna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar - Anmälan Dnr KS/2010:102 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Revisionen har i skrivelse, den 9 april 2010, upprättat revisionsrapport avseende tjänstebilar. Revisionen hemställer om svar från samtliga nämnder senast den 13 augusti 2010.

8 Protokoll 8 67 Revisionsrapport Granskning av socialnämndens insatser avseende barn och ungdomar - Anmälan Dnr KS/2010:97 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Revisionen har i skrivelse, den 9 april 2010, upprättat revisionsrapport om Granskning av socialnämndens insatser avseende barn och ungdomar. Revisionen hemställer om svar senast den 13 augusti 2010.

9 Protokoll 9 68 Alkohol och drogpolitiskt program Dnr KS/2010:41 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Anta programmet att gälla fr o m 15 juni 2010 samt ingå i det övergripande programmet för folkhälsa. 2. Uppdra till styrelser/nämnder att, i samråd med folkhälsosamordnaren, före utgången av 2010 upprätta handlingsplaner för att uppnå målen i det alkoholoch drogpolitiska programmet. 3. Uppdra till styrelser/nämnder att, i den årliga verksamhetsberättelsen, redovisa uppföljning av genomförda insatser. 4. Upphäva alkoholpolitiskt program för Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige Länsstyrelsen har beviljat Timrå kommun totalt kr under två år för framtagande av ett alkohol- och drogpolitiskt program (FRAM-projektet). En kartläggning av alkohol- och drogsituationen i Timrå kommun har genomförts under våren Med kartläggningen som grund har kommunledningskontoret, genom folkhälsosamordnare Britt-Louise Nyholm, upprättat förslag till ett alkohol- och drogpolitiskt program för fastställande av kommunfullmäktige. Förslaget har varit utsänt på remiss under tiden 18 februari 26 mars. Vid remisstidens slut hade 17 remissvar inkommit. Styrgruppen (miljö- och folkhälsoberedningen) har vid sitt sammanträde den 26 april 2010, efter genomgång av inkomna svar, uppdragit till folkhälsosamordnaren att göra erforderliga ändringar och därefter överlämna programförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Protokollsutdrag till Samtliga styrelse/nämnder Kommunledningskontoret Exp / 2010

10 Protokoll Tomttaxa för industrimark i Timrå kommun Dnr KS/2009:62 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa tomttaxa för industrimark enligt näringslivskontorets förslag. Taxan gäller från den 1 juli Upphäva kommunfullmäktiges beslut om industritomttaxa från den 12 juni 1995, 50, att sluta gälla från den 1 juli Höja tomträttsavgälden i konsekvens med den nya industritomttaxan. 4. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om försäljningar och upplåtelser av mark för näringsverksamhet inom detaljplanelagt område. Taxan vid försäljning av Timrå kommuns industrimark har varit oförändrad under en lång följd av år. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny industritomttaxa. Näringslivskontoret har reviderat förslaget efter genomfört samråd med styrelsen i Företagarna Timrå. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Kultur- och teknikförvaltningen Företagarna Timrå Exp / 2010

11 Protokoll Upphäva bestämmelser för bidrag till installation av urinsorterande toaletter fastställd av kommunfullmäktiges Dnr KS/2010:113 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Upphäva bestämmelser för bidrag till installation av urinsorterande toaletter, fastställd av kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden beslutade, den 3 september , att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till driftbudget I förslaget fanns borttagande av bidrag till urinsorterande toaletter och enskild va anläggning med. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kultur- och tekniknämnden Exp / 2010

12 Protokoll Tertialrapport 2010 med prognos för kommunen och de kommunala bolagen/kommunalförbund Dnr KS/2010:86 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Byggnadsnämnden uppmanas att se till att kostnaden för planuppdrag inryms inom nämndens budgetram Socialnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att hålla budgetramen exklusive försörjningsstöd. 3. Socialnämnden försörjningsstöds prognostiserade underskott hanteras i separat ärende. 4. Tertialrapporten läggs till handlingarna. Resultatet för kommunen perioden januari t.o.m. april uppgår till 27,0 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen för resultatet vid årets slut innebär ett resultat på 21,0 mnkr, vilket är 19,8 mnkr bättre än budgeterat. Detta beror främst på ett prognostiserat överskott för finansieringen på 18,3 mnkr. Enligt de senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från april blir skatteintäkter och generella statsbidrag 11,3 mnkr högre än budgeterat. De nämnder som prognostiserar underskott ska i sina respektive rapporter redovisa åtgärder. Socialnämnden redovisar åtgärder som översyn av schemaläggning och för- handling med konsultstödda familjehem. Byggnadsnämnden planerar att eventuellt kunna finansiera planuppdrag med omdisposition mellan nämnden och bostadsan-passningsverksamheten. Nämnden redovisar att underskott annars kommer att uppstå eftersom fullmäktige inte beviljade tilläggsbudget. Enligt kommunens styrningsregler har dock ingen nämnd rätt att överskida budgeten utan godkännande av fullmäktige. Enligt prognosen kommer de tre finansiella målen avseende soliditet, långfristiga lån och resultat att uppnås. Resultatet för koncernen perioden januari t.o.m. april uppgår till 28,0 mnkr. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt för 2010 uppgår till 23,3 mnkr. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga nämnder Exp / 2010

13 Protokoll Inbjudan att teckna förlagslån utgivet av Kommuninvest ekonomisk förening Dnr KS/2010:100 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 3,4 miljoner kronor med de villkor som framgår av föreningens erbjudande från mars Finansiering sker genom befintlig likviditet. 3. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna en bindande teckningsanmälan, sluta avtal avseende förlagslån med Kommuninvest ekonomisk förening samt genomföra utlåning med 3,4 miljoner kronor. Mot beslutet reserveras sig Lars-Erik Nordin (C), Anita Hellstrand (C), Anita Wiklander (C), Marie Holm (C), Ingvar Smedjegård (C), Maria Fahlén (C), Niklas Edén (C), Zofia Henriksson (M), Sten Bengtsson (M), Lena Bengtsson (M), Björn Hellquist (FP), Agneta Johansson (FP), Tony Andersson (M) och Roger Boork (KD). Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna del i föreningens förlagslån. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting som medlemmar ska kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider kan erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till detta, behövs ett större kapital som bl.a. säkerställer högsta möjliga rating och därmed möjligheterna att uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. s behandling i kommunfullmäktige Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) föreslog att avslå kommunstyrelsens förslag. Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. sgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Protokoll 14 Votering begärdes som genomfördes genom handuppräckning Ordföranden ställde följande propositionsordning som godkändes: Den som bifaller kommunstyrelsen förslag röstar JA och den som avslår röstar NEJ. Vinner JA har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen avgavs 28 JA-röster och 14 NEJ-röster. Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Exp / 2010

15 Protokoll Begäran om borgen motsvarande befintligt kommunalt lån från Timrå Vatten AB Dnr KS/2010:91 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Förlänga lån på kronor till Timrå Vatten AB fram tills dess bolaget lånat upp externt, som längst till och med den 30 september Räntevillkor för perioden 1 juli 2010 t.o.m. det datum lånet löses är de villkor som fastställdes i överlåtelseavtalet från juni 2004, punkt 3:3, dvs. 3,1 %. 3. Timrå kommun går från och med i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för ett lånebelopp på ytterligare kronor med därpå löpande ränta och kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. 4. Tillsammans med kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2008 ( 7) och kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2009 ( 23) uppgår därmed totalt högsta lånebelopp till kronor med därpå löpande ränta och kostnader gällande låneförpliktelser i Timrå Vatten AB. Totalt högsta lånebelopp ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. _ När Timrå Vatten AB (TVAB) 2004 övertog anläggningar för vatten- och avloppshantering från Timrå kommun, fick bolaget ett lån från kommunen på 46,5 mnkr för att kunna betala köpeskillingen. Enligt överlåtelseavtalet från juni 2004 löper lånet till 30 juni TVAB har nu kommit in med en begäran till kommunen att få lösa lånet och istället erhålla kommunal borgen på 46,5 mnkr för att låna upp externt. Om kommunen beviljar bolagets begäran att få lösa lånet och istället går i borgen för motsvarande belopp, höjs kommunens totala borgensåtagande, men samtidigt minskar kommunens utställda lån med samma summa och kommunens likviditet förbättras betydligt. Kommunens räntekostnader skulle minskas och soliditeten öka. Protokollsutdrag till Timrå Vatten AB Kommunledningskontoret Exp / 2010

16 Protokoll Revidering av regler för internlån Dnr KS/2010:129 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag. Styrningsregler för Timrå kommun, avsnitt , revideras i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontoret fick den 29 mars 2010, 25 punkt 2, i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna i regelverket för internlån. Kontoret har i detta arbete bl.a. kontaktat andra kommuner för att ta del av deras regelverk i denna fråga. Regler för internlån ingår i kommunens styrningsregler, avsnitt sista stycket. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ny lydelse av detta stycke. s tidigare behandling KF KF Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga styrelser/nämnder Exp / 2010

17 Protokoll Investering lokaler gymnasieskolan - kultur och tekniknämndens begäran om medel från 2010-års investeringsbudget Dnr KS/2010:135 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Bevilja kultur- och tekniknämnden tilläggsanslag till investeringsbudgeten 2010 med 2,3 mnkr för lokaler gymnasieskolan. 2. Tilläggsanslaget finansieras genom omdisponering från projekt nr. 0050: Utveckling industriområden. 3. Kapitaltjänstkostnaderna ska inrymmas i kultur- och tekniknämndens befintliga budgetram och ingå i underlaget för debitering av hyra till barn- och utbildningsnämnden. Kultur- och tekniknämnden har i beslut , 36, ansökt om anslag om 2,3 mnkr för investeringsåtgärder avseende lokaler gymnasieskolan. Avsikten med äskade medel är att iordningställa mark, ordna parkeringsytor samt ansluta byggnader till el, vatten m fl förnödenheter. Lokalerna i form av paviljonger avses att förhyras av kultur- och tekniknämnden med en vidareuthyrning till barn- och utbildningsnämnden. I budget 2010 finns ej upptagit några medel för investeringar i lokaler gymnasieskolan, varför kommunledningskontoret föreslår att kultur- och tekniknämnden beviljas tilläggsanslag till investeringsbudgeten 2010 med 2,3 mnkr. Kapitaltjänstkostnaderna ska inrymmas inom kultur- och tekniknämndens befintliga budgetram och ingå i underlag för debitering av hyra till barn- och utbildningsnämnd. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kultur- och tekniknämnden Barn- och utbildningsnämnden Exp / 2010

18 Protokoll Reduceringsregler i 8.1 Bostads och annan fastighet samt Industrifastighet; Timrå Vatten AB, fr o m Dnr KS/2010:126 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Godkänna revidering av reduceringsregler i 8.1. Bostads och annan fastighet samt Industrifastighet att gälla fr o m Timrå Vatten AB har i beslut, den 25 februari , föreslagit kommunfullmäktige att godkänna revidering av reduceringsregler i 8.1. Bostads och annan fastighet samt Industrifastighet. Huvudsakliga konsekvensen av justering av reduceringsreglerna blir grovt sett att en dricksvattenanslutning blir ca 10 % billigare och avloppsanslutning blir ca 10 % dyrare. Reduceringsregler 2010 Bostads och annan fastighet V S D Serviceavgift * * * Avgift per förbindelsepunkt 40 % 50 % 10 % Tomtyteavgift 40 % 50 % 10 % Lägenhetsavgift 40 % 50 % 10 % *Serviceavgift: ett ändamål 70 %, två ändamål 85 % Förslag till reduceringsregler 2011 Bostads och annan fastighet V S D Serviceavgift * * * Avgift per förbindelsepunkt 30 % 60 % 10 % Tomtyteavgift 30 % 60 % 10 % Lägenhetsavgift 30 % 60 % 10 % * Serviceavgift: ett ändamål 70 %, två ändamål 85 % Protokollsutdrag till Timrå Vatten AB Kommunledningskontoret Exp / 2010

19 Protokoll Kulturpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun Dnr KS/2010:97 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Fastställa kulturpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun enligt kultur- och tekniknämndens förslag. Kultur- och tekniknämnden har, den 18 mars , fastställt kulturpolitiskt handlingsprogram för Timrå kommun. s behandling i kommunfullmäktige Ingvar Smedjegård (C) och Björn Hellquist (FP) yrkade att tillägg görs under rubriken Kulturarv och kulturmiljöer och Därför vill vi, med en ytterligare punkt: Dokumentera våra kvarvarande arkeologiska fornminnen och synliggöra dessa. Gunilla Pontén (S) och Anders Weinemo (S) föreslog avslag på Ingvar Smedjegårds tilläggsyrkande. sgång Ordföranden ställde Ingvar Smedjegårds (C) och Björn Hellquist (FP) tilläggsyrkande under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att avslå Ingvar Smedjegård (C) och Björn Hellquists (FP) tilläggsyrkande. Protokollsutdrag till Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret Exp / 2010

20 Protokoll Bidragsnormer - föreningsbidrag Dnr KS/2010:124 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa bidragsnormer för föreningsbidrag. 2. Upphäva bestämmelser om kommunala bidrag till ungdomsorganisationer, fastställd av kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämndens arbetsutskott har, den 27 april , beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa revidering av bidragsformer för föreningsbidrag. Protokollsutdrag till Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret Exp / 2010

21 Protokoll Reglemente för krisledningsnämnd i Timrå kommun Dnr KS/2010:119 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa nytt reglemente för krisledningsnämnden enligt förslag att gälla fr o m Upphäva reglemente för krisledningsnämnd i Timrå kommun, fastställt av kommunfullmäktige , fr o m Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnd i Timrå kommun utifrån Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samhälls - och servicechef Samtliga styrelser, nämnder och förvaltningar Exp / 2010

22 Protokoll Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun Dnr KS/2010:118 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Fastställa Plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun fr o m Upphäva Ledningsplan för Timrå kommun vid extra ordinär händelse samt höjd beredskap, fastställd av kommunfullmäktige , fr o m Upphäva Krisinformationsplan i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige , fr o m Kommunledningskontoret har upprättat plan för hantering av extraordinär händelse samt höjd beredskap i Timrå kommun. Planen gäller för kommunens ledning vid extraordinär händelse i det geografiska området Timrå kommun och omfattar organisatoriskt samtliga verksamheter inom den kommunala koncernen samt Medelpads Räddningstjänstförbund. Planen kan även tillämpas vid extraordinära händelser i kommunens närområden, då i samverkan med berörda grannkommuner, eller om en händelse inträffar på annan plats, men berör många kommuninvånare. Tillämpliga delar av planen kan användas också vid händelser/kriser av mer lindrig karaktär, men som kräver samordning och ledning från kommunledningen. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samhälls - och servicechef Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Exp / 2010

23 Protokoll Motionssvar (S) om försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo samt ombyggnad av huset till seniorboende/trygghetsboende Dnr KS/2009:146 Kommunfullmäktige beslutar: Återremittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Jan Norberg (S) och Per-Arne Frisk (S) har i juni månad 2009 skrivit en motion till kommunfullmäktige i Timrå kommun gällande försäljning av den del av Timrå kommunägda fastigheten Högbo till AB Timråbo. s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade, den 15 juni , att remittera motionen till kultur- och tekniknämnden att i samråd med AB Timråbo avge ett yttrande. Kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo har yttrat sig i ärendet. s behandling i kommunfullmäktige Tony Andersson (M), Lars-Erik Nordin (C), Anita Hellstrand (C), Marie Holm (C), Ingvar Smedjegård (C) Björn Hellquist (FP) och Roger Boork (KD) föreslog att återremittera motionen för ytterligare beredning enligt bilaga. Ewa Lindstrand (S), Per-Arne Frisk (S), Benny Eriksson (S), Anders Weinemo (S), Maritza Villanueva Contreras (V) och Eduardo Villanueva (V) föreslog att avslå återremissyrkandet Ordföranden ställde återremissyrkandet under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet. Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes. Den som avslår återremissyrkandet röstar Ja och den som bifaller röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 27 Ja-röster och 14 Nej-röster, 1 avstod. Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat att återremittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Kultur- och tekniknämnden AB Timråbo Exp / 2010

24

25 Protokoll Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport för Wifsta Water AB - Anmälan Dnr KS/2010:123 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Årsredovisning samt revisionsberättelse 2009 för Wifsta Water AB har inkommit till kommunledningskontoret.

26 Protokoll Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport för Midlanda Centrum AB - Anmälan Dnr KS/2010:122 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Årsredovisning samt revisionsberättelse 2009 för Midlanda centrum AB har inkommit till kommunledningskontoret.

27 Protokoll Socialnämndens rapportering enligt beslut 146 samt beslut Anmälan Dnr KS/2010:150 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Socialnämnden har, den 19 maj och 146, beslutat att översända rubr rapportering till kommunfullmäktige.

28 Protokoll Personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut - Anmälan Dnr KS/2010:37 Kommunfullmäktige beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 9 mars , godkänt personalekonomisk redovisning 2009 med hälsobokslut.

29 Protokoll Uttalande av kommunfullmäktige i Timrå - Ett öppet och mångkulturellt Timrå - en framtidskommun Kommunfullmäktige beslutar: Ställa sig bakom uttalande om ett öppet och mångkulturellt Timrå en framtidskommun enligt bilaga. Kommunledningskontoret har i skrivelse upprättat uttalande i Timrå om ett öppet och mångkulturellt Timrå en framtidskommun. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2010

30

31

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.45 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande 65 Medairepr Åhörare Justeringens

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå Kommunhus Alliancen 17:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande 4 Mediarepr Åhörare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus Alliansen 17.00 20.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Mediarepr Åhörare Ulf Nordin, revisionen 113-117 Utses att

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-25

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-25 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.10 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Bill Bengtson, näringslivschef 6, 7 Sten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-20.45 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordförande justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer