Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson (S) Lars-Erik Nordin (C) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (FP) Maritza Villanueva Contreras (V) Rolf Johnny Olsen (KD) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Ingeborg Melin, socialförvaltningen 246 Agneta Lindskog, ekonomichef 248,249,250 Hans Jonsson, ekonom 250 Utses att justera Gunilla Pontén (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 8 oktober 2009 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 Socialnämndens redovisning, 246 Ändrad regional indelning, 247 Redovisning av uppdrag enligt kommunstyrelsen beslut den 18 augusti , 248 Kommunal utdebitering för 2010, 249 Delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos för 2009 för kommunen och kommunala bolag/kommunalförbund, 250 Översyn av luftfartens riksintressen enligt Miljöbalken, remiss, 251 Riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning, 252 Miljönämndens och Byggnadsnämndens organisation och verksamhet, 253 Stationsbyggnad Timrå järnvägsstation på fastigheten Vivsta 1:116, 254 Arvode till förtroendevalda år 2010, 255 Omställningsplan perioden Redovisning av åtgärder mm kommunledningskontoret Anmälan, 256 Omställningsplan perioden Redovisning av åtgärder mm barn och utbildningsnämnden Anmälan, 257 Revisionsrapport Tillsyn enligt miljöbalken, Anmälan, 258 Upphandling från statliga och kommunala bolag - Anmälan, 259 Kultur- och tekniknämndens beslut om personalfrågor Anmälan, 260 Bygg och plan Anmälan, 261 Ekonomichefens delegationsbeslut Anmälan, 262 Anmälan av informationsärenden, 263 Internlån kylvagnar till Centralköket, 264 Fagervik 1:1, 1:53 - förköp av fastigheterna, 265 Bidrag till utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd via folkhälsoinstitutet projekt Information, 266

3 Protokoll Socialnämndens redovisning - Anmälan Dnr KS/2009:14 Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen har i beslut, den 4 november , uppdragit till socialnämnden att vid varje kommunstyrelsesammanträde fram till dess att nämnden kan uppvisa balans i sin ekonomi, avge muntlig lägesrapport över arbetet med att vidta åtgärder.

4 Protokoll Ändrad regional indelning - Norrland Dnr KS/2009:79 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt kommunstyrelsens förslag. Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) reserverade sig till förmån för egna förslag. Kammarkollegiet har i remiss, den 16 september 2009, begärt kommunens yttrande över rapport avseende ändrad regional indelning - Norrland. s tidigare behandling Regeringskansliet har i skrivelse, den 23 mars 2007, till bl a Timrå kommun inbjudit att lämna remissynpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft SOU 2007:10. Kommunfullmäktige har i beslut, den 24 september , avgett yttrande enligt kommunledningskontorets förslag med tillägget; En förutsättning för att få en hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft krävs en bra infrastruktur. Regeringen har i beslut, den 29 januari 2009, till Kammarkollegiet överlämnat ansökningar, avsiktsförklaringar och skrivelse som avser förändrad landstings- och länsindelning och som kommit in till regeringen med anledning av Ansvarskommitténs betänkande Hållbar Samhällsorganisation med utvecklingskraft. Landstinget Västernorrland har i skrivelse, daterad 12 mars 2009, meddelat att Kammarkollegiet översänt en begäran om yttrande beträffande vilken eller vilka geografiska avgränsningar som bör beaktas i kollegiets utredning om ändrad regional indelning, senast den 15 april. Kommunfullmäktige har i beslut, den 27 april , avgett yttrande över ändrad regional indelning. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) föreslog att avge yttrande enligt egna förslag. Ewa Lindstrand (S) och Björn Hellquist (FP) föreslog att avge yttrande enligt arbetsutskottets förslag.

5 Protokoll 5 Ordföranden ställde arbetsutskottets beredningsförslag och Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) förslag mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Björn Hellquist (FP) yttrade sig enligt bifogad skrivelse. Protokollsutdrag till Kammarkollegiet Exp / 2009

6 Protokoll Redovisning av personalavveckling Dnr KS/2009:14 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna redovisningen. I samband med att kommunstyrelsen behandlade den ekonomiska periodrapporten per den 31 maj (KS 197, ) beslutades att uppdra till styrelse och nämnder att, första gången senast den 15 september och sedan i samband med varje periodrapport, redovisa arbetet med att avveckla personal och ekonomisk effekt av detta, antalet ingångna avtal om avgångsersättning enligt beslut KS 241 den 17 oktober 2008, ekonomisk effekt och hur dessa tjänster hanterats i organisationen samt hur återbesättning av övriga avgångar hanterats. Protokollsutdrag till Samtliga styrelser/nämnder Kommunledningskontoret Exp / 2009

7 Protokoll Kommunal utdebitering för 2010 Dnr KS/2009:207 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Den kommunala utdebiteringen för Timrå kommun för år 2010 fastställs till 22,34 kronor per skattekrona. Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Den kommunala utdebiteringen för Timrå kommun för 2009 är 22,34 kronor per skattekrona. Under den beredning av budget för 2010, som hölls under våren 2009, lyftes inte frågan om att förändra den kommunala utdebiteringen. Den föreslås därför bli oförändrad till år Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige Exp / 2009

8 Protokoll Delårsrapport med prognos 2009 Dnr KS/2009:171 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Uppdra till socialnämnden att med beaktande av omställningsplanen, vidta åtgärder så att nämnden klarar det sparkrav för 2009 som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni ( 61). 2. Uppdra till kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder att med beaktande av omställningsplanen, vidta åtgärder så att verksamheten klarar det sparkrav för 2009 som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni ( 61). 3. Uppdra till byggnadsnämnden att med beaktande av omställningsplanen, vidta åtgärder så att bostadsanpassningen klarar sin budget för Nedskrivning av värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor behandlas i samband med fastställande av kommunens årsredovisning. 5. Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Rolf-Johnny Olsen (KD) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag avseende punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2009, med helårsprognos för kommunen och de kommunala bolagen/kommunalförbund. Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till 6,6 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på 5,3 mnkr, medan det budgeterade resultatet uppgår till 2,2 mnkr. Anledningen till att resultatet är högre än budgeterat är främst att området finansiering förväntas ge ett överskott, bl.a. beroende på lägre låneräntor än förväntat, engångsutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på 1 mnkr samt lägre premier för avtalsförsäkringar med ca 3 mnkr. Kommunen kommer med prognostiserat resultat att klara balanskravet för 2009 samt täcka del av underskottet från För kommunkoncernen prognostiseras ett resultat på 8,2 mnkr i den sammanställda redovisningen.

9 Protokoll 12 För socialnämnden, som prognostiserar ett underskott för 2009 på 4,0 mnkr, är det viktigt att ansträngningar görs för att undvika underskott samt klara det ålagda sparkravet för Kommunfullmäktige uppmanade vid behandling av tertialrapporten per den 30 april socialnämnden att vidta åtgärder för att nedbringa kostnaderna. Även kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder och byggnadsnämnden - bostadsanpassning måste vidta åtgärder för att klara budget och sparkrav. Kommunen har under 2009 färdigställt exploatering av tomter i Söråker (Vallgränd). Då kommande tomtförsäljning inte kommer att täcka kommunens investeringsutgifter skall nedskrivning av värdet på omsättningstillgången ske under år 2009, aktuellt belopp uppgår till ,93 kronor. Nedskrivningen ingår i resultatet per den 31 augusti samt i helårsprognosen. s behandling i kommunstyrelsen Under kommunstyrelsens överläggning föreslog Ewa Lindstrand (S), Jan Norberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) att punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor behandlas i samband med fastställande av kommunens årsredovisning. Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Rolf-Johnny Olsen (KD) föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag avseende punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor. Kommunstyrelsens ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt Ewa Lindstrand (S), Jan Norberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V):s förslag avseende punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor behandlas i samband med fastställande av kommunens årsredovisning. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Samtliga nämnder Exp / 2009

10 Protokoll Översyn av luftfartens riksintressen enligt Miljöbalken, remiss Dnr KS/2009:205 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. 2. Processen om nytt huvudmannaskap, som fattats av Riksdag och regering, kan avsevärt försvåras om Sundsvall/Härnösands flygplats tappar det skydd som riksintresset innebär. Kommunen motsätter sig detta. Transportstyrelsen har i skrivelse, den 17 augusti 2009, begärt kommunens yttrande över luftfartens riksintressen enligt miljöbalken. Förslaget innebär att antalet flygplatser som ska vara riksintressen enligt 3 kap miljöbalken minskar från 31 till 15 flygplatser. Midlanda är en av de flygplatser som föreslås förlora sin riksintressestatus. Senast den 18 oktober 2009 ska synpunkterna vara transportstyrelsen tillhanda. Protokollsutdrag till Transportstyrelsen Miljö- och bygg Näringslivskontoret Exp / 2009

11 Protokoll Riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning Dnr KS/2008:122 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning enligt byggnadsnämndens förslag samt avsluta ärendet. 2. Uppdra till AB Timråbo att undersöka möjligheten till ökad satsning på plusboende. 3. Uppdra till AB Timråbo att upprätta bostadsdeklarationer för boendeformen och ett register över anpassade bostäder. Byggnadsnämnden har i beslut, den 31 augusti , fastställt riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning. s tidigare behandling kommunstyrelsen har i beslut, den 6 november , uppdragit till byggnadsnämnden att tillsammans med socialnämnden och respektive nämnds förvaltning att föranstalta om gemensamma riktlinjer för hantering av bostadsanpassningsärenden. Protokollsutdrag till Byggnadsnämnden AB Timråbo Exp / 2009

12 Protokoll Miljönämnden och byggnadsnämndens organisation och verksamhet Dnr KS/2009:40 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Sammanslå miljönämnden och byggnadsnämnden till en nämnd fr o m den 1 januari Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M) och Björn Hellquist (FP) reserverar sig mot beredningsförslaget med hänvisning till de yttranden som inkommit från partierna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, daterad 8 maj 2009, upprättat förslag till ny organisation av miljö-, bygg-,plan- och MBK-verksamheten vid Timrå kommun. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 10 mars , beslutat: 1. Uppdra till miljö- och byggchefen Andreaz Strömgren att i samråd med kommunchefen, utreda behovet av och förutsättningarna för en sammanslagning av Miljönämnden och Byggnadsnämnden. 2. I utredningen allsidigt belysa effektivitets-, rätts- och demokratiaspekterna av en nämndsammanslagning. 3. Föreslå eventuella övriga förändringar av verksamhet och organisation, som skulle kunna bli följden av en nämndsammanslagning eller annars vara angelägna. 4. Redovisa ny organisation och ansvarfördelning efter en nämndsammanslagning i tydlig jämförelse med nuvarande ordning inkluderande organisationsscheman och budgetar. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 2 juni 2009, sänt ut remissen "Förslag till en sammanslagen Miljö- och byggnadsnämnd. Yttrande har inkommit från socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna, vänsterpartiet och folkpartiet. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M) och Björn Hellquist (FP) föreslog att inte sammanslå miljönämnden och byggnadsnämnden till en nämnd.

13 Protokoll 16 Ewa Lindstrand (S), Jan Norberg (S), Mari Eliasson (S) Maritza Villanueva Contreras (V) föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Exp / 2009

14 Protokoll Stationsbyggnad Timrå järnvägsstation på fastigheten Vivsta 1:116 Dnr KS/2009:203 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Ej förvärva fastigheten Vivsta 1:116 med hänvisning till kommunstyrelsens tidigare beslut den 9 oktober Timrå kommun har fått förfrågan om att förvärva fastigheten Vivsta 1:116. Fastigheten används för närvarande som kontor mm i samband med ombyggnaden av stationsområdet. s tidigare behandling Kultur- och teknik och miljö- och bygg har yttrat sig i ärendet. Protokollsutdrag till Miljö- och bygg Kultur- och teknik Exp / 2009

15 Protokoll Arvode till förtroendevalda år 2010 Dnr KS/2009:214 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Oförändrat arvode skall gälla för samtliga förtroendevalda för år Kommunfullmäktiges presidium har utifrån kommunens rådande ekonomiska situation föreslagit att oförändrat arvode skall gälla för samtliga förtroendevalda för år Protokollsutdrag till Presidiet Samtliga nämnder Exp / 2009

16 Protokoll Omställningsplan perioden Redovisning av åtgärder mm (KS 208, Dnr KS/2009:124 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 9 september 2009, upprättat redovisning av åtgärder utifrån kommunstyrelsens beslut. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 15 juni 2009, 61, fastställt Omställningsplan perioden Kommunstyrelsen har, den 18 augusti , beslutat: 1. Ställa sig bakom kommunledningskontorets skrivelse samt rekommendera nämnderna att arbeta i respektive nämnd med de givna föresatserna. 2. Kommunstyrelsen förväntar sig en skriftlig redovisning för varje punkt i Omställningsplanen och Handlingsplanen, varje månad i samband med sammanträde. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga styrelser och nämnder Exp / 2009

17 Protokoll Omställningsplan redovisning Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har den, 16 september , beslutat godkänna upprättat redovisning enligt omställningsplan perioden s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 15 juni 2009, 61, fastställt Omställningsplan perioden Kommunstyrelsen har, den 18 augusti , beslutat: 1. Ställa sig bakom kommunledningskontorets skrivelse samt rekommendera nämnderna att arbeta i respektive nämnd med de givna föresatserna. 2. Kommunstyrelsen förväntar sig en skriftlig redovisning för varje punkt i Omställningsplanen och Handlingsplanen, varje månad i samband med sammanträde.

18 Protokoll Tillsyn enligt miljöbalken, revisionsrapport - Anmälan Dnr KS/2009:143 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Miljönämnden har i beslut, den 9 september 2009, godkänt svar på rubr revisionsrapport. Revisionen har i skrivelse, den 1 juni 2009, begärt kommunens yttrande över rubr revisionsrapport senast den 1 september 2009.

19 Protokoll Upphandling från statliga och kommunala bolag - Anmälan Dnr KS/2009:178 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Regeringskansliet har i skrivelse, den 8 juli 2009, inbjudit kommunen att yttra sig över promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36). Upphandlings- IT-chefen har yttrat sig i ärendet.

20 Protokoll Kultur- och tekniknämndens beslut om personalfrågor - Anmälan Dnr KS/2009:17 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 3 september , redovisat återbesättning av tjänster.

21 Protokoll Bygg och plan - Anmälan Dnr KS/2009:52 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Byggnadsnämnden har, den 31 augusti , beslutat lämna information om bygg och plan till kommunstyrelsen.

22 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2009:5 Kommunstyrelsens beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 40/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - försäljning av aktier, Atlas Copco B, Alfa Laval Nr 41/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - köp av aktier, Astrazeneca PLC Nr 42/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - köp av aktier, Atlas Copco B, Alfa Laval Nr 43/ omplacering av tidigare upptagna lån - ny långivare Kommuninvest i Sverige AB, belopp kronor, kapitalbindning minst 60 dagar maximalt 10 år, rörlig ränta dag för dag Nr 44/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - försäljning av aktier, Atlas Copco B, Alfa Laval Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2009

23 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret. Protokoll AB Timråbo Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund arbetsutskott Länsstyrelsen Västernorrland Ändring av villkor för Svevia AB:s bergtäkt inom fastigheten Tjärne 1:3 i Timrå kommun Östersunds tingsrätt, miljödomstolen Kungörelse av aktbilaga

24 Protokoll Ansökan om utökning av internlån, kylvagnar Dnr KS/2009:216 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Bevilja barn- och utbildningsnämnden en utökning av internlån med :- för kylvagnar. Barn- och Utbildningsnämnden beviljades , 53, ett 5-årigt internlån om :- för inköp av kylvagnar. Då behov finns av medel för inköp av ytterligare kylvagnar har Barnoch Utbildningsnämnden i beslut , 104, beslutat ansöka om utökning av internlån med :-. Inköp av kylvagnar är enligt kommunens ekonomistyrningsregler att betrakta som en investering, då Barn- och Utbildningsnämnden inte har någon investeringsbudget för 2009 är finansiering genom internlån tillämpligt. Protokollsutdrag till Barn - och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret Exp / 2009

25 Protokoll Förköp av fastigheten Fagervik 1:1, 1:53 Dnr KS/2009:219 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Ej utöva förköpsrätt på fastigheten Fagervik 1:1, 1:53. Timrå kommun har, den 24 september 2009, fått förfrågan om att utnyttja sin förköpsrätt på fastigheten Fagervik 1:1, 1:53. Del av fastigheten ligger inom ett område som ingår i kommunens bostadsförsörjningsplan. Protokollsutdrag till Miljö- och bygg Exp / 2009

26 Protokoll Bidrag till utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd via folkhälsoinstitutet - projekt - Anmälan Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn - och utbildningsförvaltningen har till Statens folkhälsoinstitut ansökt om bidrag till utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer