Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson (S) Lars-Erik Nordin (C) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (FP) Maritza Villanueva Contreras (V) Rolf Johnny Olsen (KD) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Ingeborg Melin, socialförvaltningen 246 Agneta Lindskog, ekonomichef 248,249,250 Hans Jonsson, ekonom 250 Utses att justera Gunilla Pontén (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 8 oktober 2009 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Gunilla Pontén (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 Socialnämndens redovisning, 246 Ändrad regional indelning, 247 Redovisning av uppdrag enligt kommunstyrelsen beslut den 18 augusti , 248 Kommunal utdebitering för 2010, 249 Delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos för 2009 för kommunen och kommunala bolag/kommunalförbund, 250 Översyn av luftfartens riksintressen enligt Miljöbalken, remiss, 251 Riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning, 252 Miljönämndens och Byggnadsnämndens organisation och verksamhet, 253 Stationsbyggnad Timrå järnvägsstation på fastigheten Vivsta 1:116, 254 Arvode till förtroendevalda år 2010, 255 Omställningsplan perioden Redovisning av åtgärder mm kommunledningskontoret Anmälan, 256 Omställningsplan perioden Redovisning av åtgärder mm barn och utbildningsnämnden Anmälan, 257 Revisionsrapport Tillsyn enligt miljöbalken, Anmälan, 258 Upphandling från statliga och kommunala bolag - Anmälan, 259 Kultur- och tekniknämndens beslut om personalfrågor Anmälan, 260 Bygg och plan Anmälan, 261 Ekonomichefens delegationsbeslut Anmälan, 262 Anmälan av informationsärenden, 263 Internlån kylvagnar till Centralköket, 264 Fagervik 1:1, 1:53 - förköp av fastigheterna, 265 Bidrag till utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd via folkhälsoinstitutet projekt Information, 266

3 Protokoll Socialnämndens redovisning - Anmälan Dnr KS/2009:14 Kommunstyrelsen beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen har i beslut, den 4 november , uppdragit till socialnämnden att vid varje kommunstyrelsesammanträde fram till dess att nämnden kan uppvisa balans i sin ekonomi, avge muntlig lägesrapport över arbetet med att vidta åtgärder.

4 Protokoll Ändrad regional indelning - Norrland Dnr KS/2009:79 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Avge yttrande enligt kommunstyrelsens förslag. Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) reserverade sig till förmån för egna förslag. Kammarkollegiet har i remiss, den 16 september 2009, begärt kommunens yttrande över rapport avseende ändrad regional indelning - Norrland. s tidigare behandling Regeringskansliet har i skrivelse, den 23 mars 2007, till bl a Timrå kommun inbjudit att lämna remissynpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft SOU 2007:10. Kommunfullmäktige har i beslut, den 24 september , avgett yttrande enligt kommunledningskontorets förslag med tillägget; En förutsättning för att få en hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft krävs en bra infrastruktur. Regeringen har i beslut, den 29 januari 2009, till Kammarkollegiet överlämnat ansökningar, avsiktsförklaringar och skrivelse som avser förändrad landstings- och länsindelning och som kommit in till regeringen med anledning av Ansvarskommitténs betänkande Hållbar Samhällsorganisation med utvecklingskraft. Landstinget Västernorrland har i skrivelse, daterad 12 mars 2009, meddelat att Kammarkollegiet översänt en begäran om yttrande beträffande vilken eller vilka geografiska avgränsningar som bör beaktas i kollegiets utredning om ändrad regional indelning, senast den 15 april. Kommunfullmäktige har i beslut, den 27 april , avgett yttrande över ändrad regional indelning. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) föreslog att avge yttrande enligt egna förslag. Ewa Lindstrand (S) och Björn Hellquist (FP) föreslog att avge yttrande enligt arbetsutskottets förslag.

5 Protokoll 5 Ordföranden ställde arbetsutskottets beredningsförslag och Lars-Erik Nordin (C) och Tony Andersson (M) förslag mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Björn Hellquist (FP) yttrade sig enligt bifogad skrivelse. Protokollsutdrag till Kammarkollegiet Exp / 2009

6 Protokoll Redovisning av personalavveckling Dnr KS/2009:14 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Godkänna redovisningen. I samband med att kommunstyrelsen behandlade den ekonomiska periodrapporten per den 31 maj (KS 197, ) beslutades att uppdra till styrelse och nämnder att, första gången senast den 15 september och sedan i samband med varje periodrapport, redovisa arbetet med att avveckla personal och ekonomisk effekt av detta, antalet ingångna avtal om avgångsersättning enligt beslut KS 241 den 17 oktober 2008, ekonomisk effekt och hur dessa tjänster hanterats i organisationen samt hur återbesättning av övriga avgångar hanterats. Protokollsutdrag till Samtliga styrelser/nämnder Kommunledningskontoret Exp / 2009

7 Protokoll Kommunal utdebitering för 2010 Dnr KS/2009:207 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Den kommunala utdebiteringen för Timrå kommun för år 2010 fastställs till 22,34 kronor per skattekrona. Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång upprätta förslag till skattesats för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under följande år. Den kommunala utdebiteringen för Timrå kommun för 2009 är 22,34 kronor per skattekrona. Under den beredning av budget för 2010, som hölls under våren 2009, lyftes inte frågan om att förändra den kommunala utdebiteringen. Den föreslås därför bli oförändrad till år Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige Exp / 2009

8 Protokoll Delårsrapport med prognos 2009 Dnr KS/2009:171 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Uppdra till socialnämnden att med beaktande av omställningsplanen, vidta åtgärder så att nämnden klarar det sparkrav för 2009 som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni ( 61). 2. Uppdra till kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder att med beaktande av omställningsplanen, vidta åtgärder så att verksamheten klarar det sparkrav för 2009 som kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni ( 61). 3. Uppdra till byggnadsnämnden att med beaktande av omställningsplanen, vidta åtgärder så att bostadsanpassningen klarar sin budget för Nedskrivning av värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor behandlas i samband med fastställande av kommunens årsredovisning. 5. Delårsrapporten läggs med godkännande till handlingarna. Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Rolf-Johnny Olsen (KD) reserverar sig till förmån för arbetsutskottets förslag avseende punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor. Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2009, med helårsprognos för kommunen och de kommunala bolagen/kommunalförbund. Resultatet uppgår för kommunen efter andra tertialet till 6,6 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat på 5,3 mnkr, medan det budgeterade resultatet uppgår till 2,2 mnkr. Anledningen till att resultatet är högre än budgeterat är främst att området finansiering förväntas ge ett överskott, bl.a. beroende på lägre låneräntor än förväntat, engångsutdelning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på 1 mnkr samt lägre premier för avtalsförsäkringar med ca 3 mnkr. Kommunen kommer med prognostiserat resultat att klara balanskravet för 2009 samt täcka del av underskottet från För kommunkoncernen prognostiseras ett resultat på 8,2 mnkr i den sammanställda redovisningen.

9 Protokoll 12 För socialnämnden, som prognostiserar ett underskott för 2009 på 4,0 mnkr, är det viktigt att ansträngningar görs för att undvika underskott samt klara det ålagda sparkravet för Kommunfullmäktige uppmanade vid behandling av tertialrapporten per den 30 april socialnämnden att vidta åtgärder för att nedbringa kostnaderna. Även kommunstyrelsen - sysselsättningsåtgärder och byggnadsnämnden - bostadsanpassning måste vidta åtgärder för att klara budget och sparkrav. Kommunen har under 2009 färdigställt exploatering av tomter i Söråker (Vallgränd). Då kommande tomtförsäljning inte kommer att täcka kommunens investeringsutgifter skall nedskrivning av värdet på omsättningstillgången ske under år 2009, aktuellt belopp uppgår till ,93 kronor. Nedskrivningen ingår i resultatet per den 31 augusti samt i helårsprognosen. s behandling i kommunstyrelsen Under kommunstyrelsens överläggning föreslog Ewa Lindstrand (S), Jan Norberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) att punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor behandlas i samband med fastställande av kommunens årsredovisning. Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Rolf-Johnny Olsen (KD) föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag avseende punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor. Kommunstyrelsens ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt Ewa Lindstrand (S), Jan Norberg (S) och Maritza Villanueva Contreras (V):s förslag avseende punkten 4: Skriva ned värdet på exploatering Vallgränd, obj med ,93 kronor behandlas i samband med fastställande av kommunens årsredovisning. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Samtliga nämnder Exp / 2009

10 Protokoll Översyn av luftfartens riksintressen enligt Miljöbalken, remiss Dnr KS/2009:205 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. 2. Processen om nytt huvudmannaskap, som fattats av Riksdag och regering, kan avsevärt försvåras om Sundsvall/Härnösands flygplats tappar det skydd som riksintresset innebär. Kommunen motsätter sig detta. Transportstyrelsen har i skrivelse, den 17 augusti 2009, begärt kommunens yttrande över luftfartens riksintressen enligt miljöbalken. Förslaget innebär att antalet flygplatser som ska vara riksintressen enligt 3 kap miljöbalken minskar från 31 till 15 flygplatser. Midlanda är en av de flygplatser som föreslås förlora sin riksintressestatus. Senast den 18 oktober 2009 ska synpunkterna vara transportstyrelsen tillhanda. Protokollsutdrag till Transportstyrelsen Miljö- och bygg Näringslivskontoret Exp / 2009

11 Protokoll Riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning Dnr KS/2008:122 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: 1. Godkänna riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning enligt byggnadsnämndens förslag samt avsluta ärendet. 2. Uppdra till AB Timråbo att undersöka möjligheten till ökad satsning på plusboende. 3. Uppdra till AB Timråbo att upprätta bostadsdeklarationer för boendeformen och ett register över anpassade bostäder. Byggnadsnämnden har i beslut, den 31 augusti , fastställt riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning. s tidigare behandling kommunstyrelsen har i beslut, den 6 november , uppdragit till byggnadsnämnden att tillsammans med socialnämnden och respektive nämnds förvaltning att föranstalta om gemensamma riktlinjer för hantering av bostadsanpassningsärenden. Protokollsutdrag till Byggnadsnämnden AB Timråbo Exp / 2009

12 Protokoll Miljönämnden och byggnadsnämndens organisation och verksamhet Dnr KS/2009:40 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Sammanslå miljönämnden och byggnadsnämnden till en nämnd fr o m den 1 januari Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M) och Björn Hellquist (FP) reserverar sig mot beredningsförslaget med hänvisning till de yttranden som inkommit från partierna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, daterad 8 maj 2009, upprättat förslag till ny organisation av miljö-, bygg-,plan- och MBK-verksamheten vid Timrå kommun. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 10 mars , beslutat: 1. Uppdra till miljö- och byggchefen Andreaz Strömgren att i samråd med kommunchefen, utreda behovet av och förutsättningarna för en sammanslagning av Miljönämnden och Byggnadsnämnden. 2. I utredningen allsidigt belysa effektivitets-, rätts- och demokratiaspekterna av en nämndsammanslagning. 3. Föreslå eventuella övriga förändringar av verksamhet och organisation, som skulle kunna bli följden av en nämndsammanslagning eller annars vara angelägna. 4. Redovisa ny organisation och ansvarfördelning efter en nämndsammanslagning i tydlig jämförelse med nuvarande ordning inkluderande organisationsscheman och budgetar. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 2 juni 2009, sänt ut remissen "Förslag till en sammanslagen Miljö- och byggnadsnämnd. Yttrande har inkommit från socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna, vänsterpartiet och folkpartiet. s behandling i kommunstyrelsen Lars-Erik Nordin (C), Tony Andersson (M) och Björn Hellquist (FP) föreslog att inte sammanslå miljönämnden och byggnadsnämnden till en nämnd.

13 Protokoll 16 Ewa Lindstrand (S), Jan Norberg (S), Mari Eliasson (S) Maritza Villanueva Contreras (V) föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Exp / 2009

14 Protokoll Stationsbyggnad Timrå järnvägsstation på fastigheten Vivsta 1:116 Dnr KS/2009:203 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Ej förvärva fastigheten Vivsta 1:116 med hänvisning till kommunstyrelsens tidigare beslut den 9 oktober Timrå kommun har fått förfrågan om att förvärva fastigheten Vivsta 1:116. Fastigheten används för närvarande som kontor mm i samband med ombyggnaden av stationsområdet. s tidigare behandling Kultur- och teknik och miljö- och bygg har yttrat sig i ärendet. Protokollsutdrag till Miljö- och bygg Kultur- och teknik Exp / 2009

15 Protokoll Arvode till förtroendevalda år 2010 Dnr KS/2009:214 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Oförändrat arvode skall gälla för samtliga förtroendevalda för år Kommunfullmäktiges presidium har utifrån kommunens rådande ekonomiska situation föreslagit att oförändrat arvode skall gälla för samtliga förtroendevalda för år Protokollsutdrag till Presidiet Samtliga nämnder Exp / 2009

16 Protokoll Omställningsplan perioden Redovisning av åtgärder mm (KS 208, Dnr KS/2009:124 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 9 september 2009, upprättat redovisning av åtgärder utifrån kommunstyrelsens beslut. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 15 juni 2009, 61, fastställt Omställningsplan perioden Kommunstyrelsen har, den 18 augusti , beslutat: 1. Ställa sig bakom kommunledningskontorets skrivelse samt rekommendera nämnderna att arbeta i respektive nämnd med de givna föresatserna. 2. Kommunstyrelsen förväntar sig en skriftlig redovisning för varje punkt i Omställningsplanen och Handlingsplanen, varje månad i samband med sammanträde. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Samtliga styrelser och nämnder Exp / 2009

17 Protokoll Omställningsplan redovisning Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn- och utbildningsnämnden har den, 16 september , beslutat godkänna upprättat redovisning enligt omställningsplan perioden s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 15 juni 2009, 61, fastställt Omställningsplan perioden Kommunstyrelsen har, den 18 augusti , beslutat: 1. Ställa sig bakom kommunledningskontorets skrivelse samt rekommendera nämnderna att arbeta i respektive nämnd med de givna föresatserna. 2. Kommunstyrelsen förväntar sig en skriftlig redovisning för varje punkt i Omställningsplanen och Handlingsplanen, varje månad i samband med sammanträde.

18 Protokoll Tillsyn enligt miljöbalken, revisionsrapport - Anmälan Dnr KS/2009:143 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Miljönämnden har i beslut, den 9 september 2009, godkänt svar på rubr revisionsrapport. Revisionen har i skrivelse, den 1 juni 2009, begärt kommunens yttrande över rubr revisionsrapport senast den 1 september 2009.

19 Protokoll Upphandling från statliga och kommunala bolag - Anmälan Dnr KS/2009:178 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Regeringskansliet har i skrivelse, den 8 juli 2009, inbjudit kommunen att yttra sig över promemorian Upphandling från statliga och kommunala företag (Ds 2009:36). Upphandlings- IT-chefen har yttrat sig i ärendet.

20 Protokoll Kultur- och tekniknämndens beslut om personalfrågor - Anmälan Dnr KS/2009:17 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 3 september , redovisat återbesättning av tjänster.

21 Protokoll Bygg och plan - Anmälan Dnr KS/2009:52 Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Byggnadsnämnden har, den 31 augusti , beslutat lämna information om bygg och plan till kommunstyrelsen.

22 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2009:5 Kommunstyrelsens beslutar: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 40/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - försäljning av aktier, Atlas Copco B, Alfa Laval Nr 41/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - köp av aktier, Astrazeneca PLC Nr 42/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - köp av aktier, Atlas Copco B, Alfa Laval Nr 43/ omplacering av tidigare upptagna lån - ny långivare Kommuninvest i Sverige AB, belopp kronor, kapitalbindning minst 60 dagar maximalt 10 år, rörlig ränta dag för dag Nr 44/ Stiftelsen Per Bergmans donationsfond - försäljning av aktier, Atlas Copco B, Alfa Laval Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2009

23 Protokoll Anmälan av informationsärenden Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret. Protokoll AB Timråbo Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund arbetsutskott Länsstyrelsen Västernorrland Ändring av villkor för Svevia AB:s bergtäkt inom fastigheten Tjärne 1:3 i Timrå kommun Östersunds tingsrätt, miljödomstolen Kungörelse av aktbilaga

24 Protokoll Ansökan om utökning av internlån, kylvagnar Dnr KS/2009:216 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Bevilja barn- och utbildningsnämnden en utökning av internlån med :- för kylvagnar. Barn- och Utbildningsnämnden beviljades , 53, ett 5-årigt internlån om :- för inköp av kylvagnar. Då behov finns av medel för inköp av ytterligare kylvagnar har Barnoch Utbildningsnämnden i beslut , 104, beslutat ansöka om utökning av internlån med :-. Inköp av kylvagnar är enligt kommunens ekonomistyrningsregler att betrakta som en investering, då Barn- och Utbildningsnämnden inte har någon investeringsbudget för 2009 är finansiering genom internlån tillämpligt. Protokollsutdrag till Barn - och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret Exp / 2009

25 Protokoll Förköp av fastigheten Fagervik 1:1, 1:53 Dnr KS/2009:219 Kommunstyrelsen beslutar på arbetsutskottets förslag: Ej utöva förköpsrätt på fastigheten Fagervik 1:1, 1:53. Timrå kommun har, den 24 september 2009, fått förfrågan om att utnyttja sin förköpsrätt på fastigheten Fagervik 1:1, 1:53. Del av fastigheten ligger inom ett område som ingår i kommunens bostadsförsörjningsplan. Protokollsutdrag till Miljö- och bygg Exp / 2009

26 Protokoll Bidrag till utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd via folkhälsoinstitutet - projekt - Anmälan Kommunstyrelsen beslutar: Anmälan läggs till handlingarna. Barn - och utbildningsförvaltningen har till Statens folkhälsoinstitut ansökt om bidrag till utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan kl 13.00-13.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig Svedin (V), tjänstgör istället

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S)

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) 1 Plats och tid Polstjernan 11:00-11:10 ande Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09

Protokoll 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-03-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-16.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2010-06-01 Ärendelista Sid nr Justering...2 795 Mål och resursplan 2011-2012 med plan för 2013-2014...3 796 Utdelning av avkastning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.45 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande 65 Medairepr Åhörare Justeringens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll Sida 2 av 31

Protokoll Sida 2 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-15.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer