Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) Björn Hellquist (FP) Niklas Edén (C) Marcus Molinder (SD) Leif Johansson (NT) Helene Olofsson, kanslisekreterare Stig Fagerström, kommunchef Bengt Nilsson (S), ersättare Jan-Christer Jonsson (S), ersättare Lisbeth Eklund (S), ersättare Roger Öberg (S), ersättare Stig Svedin (V), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Petra Perlkvist (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 4 februari 2015 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Helene Olofsson, kanslisekreterare Petra Perlkvist (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Helene Olofsson, kanslisekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Val av justerare 28 Vägledande råd och bestämmelser för att förebygga och i förekommande fall hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Timrå kommun 29 Inköp via Internet - Undantag från regelverk 30 Leader - Anslag till Lokalt Ledd Utveckling Fullmakt gällande kommunens bankgiro, plusgirokonto och bankgiron 32 Dokumenthanteringsplan 2015 för kommunledningskontoret och arbetsmarknadsenheten 33 Sundsvallsregionen - samarbete 34 Strand 6:49 - Köpekontrakt 35 Vivstamon 1:74 Optionsavtal 36 Bredbandsstrategi för Timrå kommun 37 Preliminärt bokslut information 38 Projektet Samarbete kring paketutlämningsställen mot nätdroger - Inbjudan till medverkan - anmälan 39 Utvidgade strandskyddsområden vid Bottenhavets stränder i Timrå kommun Länsstyrelsens beslut anmälan 40 Näringslivschefens delegationsbeslut - anmälan 41 Ekonomichefens delegationsbeslut 2014 anmälan 42 Ekonomichefens delegationsbeslut 2015 anmälan 43 Anmälan av informationsärenden 44

3 Protokoll 3 28 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt angivande av tid och plats för justeringen Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Petra Perlkvist (S) och Tony Andersson (M). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 4 februari 2015.

4 Protokoll 4 29 Vägledande råd och bestämmelser för att förebygga och i förekommande fall hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Timrå kommun. Dnr KS/2015:13 Anta föreliggande förslag till vägledande råd och bestämmelser för att förebygga och i förekommande fall hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Timrå kommun. Kommunstyrelsen antog (KS 2014:59) förra året Policy vid hot, våld och trakasserier mot anställda och förtroendevalda i Timrå kommun. I sammanhanget uppdrogs till kommunledningskontoret att återkomma med ett styrdokument exklusivt riktad till politiker i kommunen. s tidigare behandling KS 2014:59 Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Författningssamlingen Exp / 2015

5 Protokoll 5 30 Inköp via Internet - undantag från regelverket. Dnr KS/2015:24 Medge ett undantag från regelverket i Tillämpningsanvisningar till riktlinjer i finansfrågor (KS , 288) så att representanter för Centrala IT via kod eller kort kan genomföra inköp på Internet av IT-relaterade tjänster. Kommunens regelverk i finansfrågor innebär att företagskort/inköpskort inte får användas för inköp via Internet. Samma förhållande får anses råda vad gäller inköp via speciellt tilldelade koder, vilket inte sällan är det som numera gäller vid inköp från ett antal utländska tjänsteföretag. Ofta måste inköp av till exempel vissa certifikat och licenser ske på detta sätt. Tjänsterna är viktiga för att kunna upprätthålla kommunens verksamhet. Det är därför angeläget att snarast medge ett undantag från gällande regler så att det blir möjligt för personal vid Centrala IT att kontinuerligt kunna genomföra dessa nödvändiga inköp. Protokollsutdrag till Centrala IT Exp / 2015

6 Protokoll 6 31 Leader - Anslag till Lokalt ledd utveckling Dnr KS/2015:23 1. Om planer på en ny omgång med Lokalt ledd utveckling (f.d. Leader) förverkligas är Timrå kommun beredd medfinansiera verksamheten med kr per år under perioden , att finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader för Finansiering för hänskjuts till budgetberedningen. 3. Idella Föreningen Timråbygd inbjuds en gång per år till kommunstyrelsen för att informera om sin verksamhet. Leader-verksamhet har bedrivits i Timrå under den förra EU-budgetperioden och avslutas i nuvarande form per halvårsskiftet Samtidigt förbereds deltagande i motsvarande verksamhet för landsbygdsutveckling under perioden , nu under namnet Lokalt ledd utveckling. Den geografiska omfattningen skulle bli delar av Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun och Timrå kommun. Samtliga kommuner förutsätts delta i medfinansieringen. Om planerna godkänns och verksamheten startar skulle Timrå kommuns medfinansieringsandel bli kr per år med början innevarande år. sunderlag Skrivelse från Idella Föreningen Timråbygd. Förslag till beslut Om planer på en ny omgång med Lokalt ledd utveckling (f.d. Leader) förverkligas är Timrå kommun beredd medfinansiera verksamheten med kr per år under perioden , att finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. sgång Ewa Lindstrand (S) föreslog ett tillägg i punkt 1 med oförutsedda kostnader för 2015 samt en punkt 2: Finansiering för hänskjuts till budgetberedningen. Tony Andersson (M) föreslog ett tillägg med en punkt 3: Ideella Föreningen Timråbygd inbjuds en gång per år till kommunstyrelsen för att informera om sin verksamhet. Övriga ledamöter biföll förslagen. Protokollsutdrag till Ideella Föreningen Timråbygd Kommunledningskontoret Exp / 2015

7 Protokoll 7 32 Fullmakt gällande bankkonto samt giron Dnr KS/2015:9 Kommunstyrelsen beslutar 1. Yvonne Westerlund, Hans Jonsson, Katarina Johansson-Borg och Mona Backlund, befullmäktigas var och en för sig, att i förening med Marie-Helene Överholm, Maria Pedersén eller Margareta Viklund verkställa utbetalningar, uttag från, redovisningar av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton med undantag av s k klientmedelskonton. 2. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsen , 233. Pga personalförändringar inom kommunledningskontoret finns behov av ny fullmakt. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015

8 Protokoll 8 33 Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret samt arbetsmarknadsenheten Dnr KS/2015:14 Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen för kommunledningskontoret samt arbetsmarknadsenheten. 2. Uppdra till nämnderna att årligen revidera sina dokumenthanteringsplaner och att återrapportera till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 12 januari 2015, reviderat dokumenthanteringsplan för Arbetsmarknadsenheten, genom Lars Backlund, har meddelat kommunledningskontoret att inga förändringar har skett i deras dokumenthanteringsplan. Protokollsutdrag till Kanslisekreteraren Lars Backlund Samtliga nämnder Exp / 2015

9 Protokoll 9 34 Samarbete inom Sundsvallsregionen Dnr KS/2014: Godkänna föreslaget samarbetsavtal för Sundsvallsregionen. 2. Under förutsättning att övriga kommuner också medfinanserar, godkänna medfinansiering för samarbete inom Sundsvallsregionen för Anvisa kronor, ur medel för kommunstyrelsens oförutsedda behov Hänskjuta frågan om finansiering för Sundsvallsregionen till budgetberedningen. Timrå kommun är sedan flera år delaktiga i samarbetet inom Sundsvallsregionen (Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Nordanstig och Hudiksvalls kommuner). För finansiering av samarbetskostnaderna för 2014 anvisade kommunstyrelsen i beslut , 232, 4 kronor per invånare, totalt kronor. I skrivelse har ordförande för Sundsvallsregionen hemställt om att respektive kommun lämnar finansieringsbidrag för 2015 med motsvarande belopp som för För att forma en mer formell grund för samarbetet har förslag till samarbetsavtal upprättats där syfte, vision mm för samarbetet fastslås. Kommunledningskontoret anser att samarbetet är viktigt för kommunen för att öka kommunens attraktionskraft och för att utveckla samverkan som är till gagn för kommunen och dess invånare. sunderlag Skrivelse från Sundsvallsregionens ordförande Budgetförslag för 2015, inkommit Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen, inkommit Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Sundsvallsregionen Exp / 2015

10 Protokoll Strand 6:49 - köpekontrakt Dnr KS/2014: Godkänna köpekontraktet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna. Sofia och Joakim Moxén har önskemål om att få köpa kommunens fastighet Strand 6:49. Planarkitekt Håkan Eriksson och kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund har yttrat sig i ärendet. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till köpekontrakt. sunderlag Ansökan om köp av Strand 6:49 från Sofie och Joakim Moxén, Yttrande från planarkitekt Håkan Eriksson, Yttrande från kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund, Kompletterande yttrande från planarkitekt Håkan Eriksson, Köpekontrakt, förslag. Översiktskarta Strand. Protokollsutdrag till Köpare Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret Exp / 2015

11 Protokoll Vivstamon 1:74 (del av), Optionsavtal Dnr KS/2015:20 1. Godkänna optionsavtalet med ändring av fastighetsbeteckningen till Vivstamon 1: Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna optionsavtalet. Artboard AB har inkommit med önskemål om att få option på ett markområde av fastigheten Vivstamon 1:74 som angränsar till deras fastighet Vivstamon 1:86. Näringslivskontoret har yttrat sig i ärendet samt upprättat optionsavtal. sunderlag Skrivelse från Artboard AB om option på markområde, daterad Plankarta Näringslivskontorets yttrande, Optionsavtal, förslag. Protokollsutdrag till Artboard AB Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Exp / 2015

12 Protokoll Bredbandsstrategi för Timrå kommun Dnr KS/2014:168 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anta bredbandsstrategi för Timrå kommun. Ge samhällsenheten i uppdrag att återkomma med ett förslag kring Timrå kommuns framtida roll avseende bredbandsfrågor. Kommunfullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram en sammanhållen bredbandsstrategi. Den övergripande målsättningen i strategin bör vara att bredbandsutbyggnaden ska underlätta tillvaron för medborgare och företag i kommunen och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Ett förslag till bredbandsstrategi återremitterades från kommunfullmäktige i september 2014 för att utreda vidare vilka områden som skulle innefattas i strategin. Åvikebruk och Ljustorp nämndes skärskilt. Till denna bredbandsstrategi har Länsstyrelsen, Bredband/fiber-nätverket för Tynderö, Hässjö/Västansjö och Lögdö samt Servanet bidragit med synpunkter och kunskaper. Bredbandsstrategin skrivs fram med nuvarande resursförutsättningar för bredbandsarbete i kommunen. Det är uppenbart att alla berörda parter (nämnda ovan) önskar ett större ansvarstagande från kommunen när det gäller bredbands/fiberutbyggnad. I övrigt har även Leader Timrå och näringslivskontoret bidragit med värdefull information i arbetet med att ta fram denna bredbandsstrategi. Förslag till beslut Anta bredbandsstrategi för Timrå kommun samt Timrå kommuns grafiska profil ska användas på de upptryckta exemplaren samt versionen på hemsidan.

13 Protokoll 13 sgång Ewa Lindstrand (S) föreslog ett tillägg med att kommunstyrelsen beslutar ge samhällsenheten i uppdrag att återkomma med ett förslag kring Timrå kommuns framtida roll avseende bredbandsfrågor. Samt att punkt 2 i beslutsförslaget tas bort. Övriga ledamöter biföll förslaget. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Exp / 2015

14 Protokoll Preliminärt bokslut för Timrå kommun - information Informationen läggs till handlingarna. Ekonom Hans Jonsson informerar om preliminärt bokslut för Timrå kommun.

15 Protokoll Samarbete kring paketutlämningsställen mot nätdroger - Anmälan Dnr KS/2014:266 Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen har, den 18 december 2014, översänt förfrågan om att bli pilotkommun för att prova en ny arbetsmetod i arbetet mot nätdroger. Under 2014 har länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län tillsammans med speditörer, representanter för paketombud, Tullverket, polismyndigheterna, Handelsanställdas förbund och några kommuner arbetat fram förutsättningar för att prova en ny arbetsmetod i arbetet mot nätdroger. Metoden, som är under utarbetande, syftar till att minska tillgången på nätdroger genom att utveckla samarbetet mellan olika aktörer samt öka kunskap och trygghet för personal vid olika ställen där paket lämnas ut. Arbetssättet har liknande bärande komponenter som ansvarsfull alkoholservering och 100 % ren hårdträning. Länsstyrelsen räknar med att kunna arbeta med metoden i skarpt läge hösten Timrå kommun har meddelat länsstyrelsen att kommunen är positiv till att bli en pilotkommun. sunderlag 1. Tjänsteskrivelse 2. Mejl från länsstyrelsen 3. Inbjudan till medverkan

16 Protokoll Utvidgade strandskyddsområden vid Bottenhavets stränder i Timrå kommun - Anmälan Dnr KS/2014:97 Anmälan läggs till handlingarna. Länsstyrelsen har, den 16 december, översänt beslut avseende utvidgade strandskyddsområden vid Bottenhavets stränder i Timrå kommun. Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att genomföra en översyn av det utvidgade strandskyddet längs kusten. Timrå kommun lämnade, i juni 2013, synpunkter på underlaget. Efter att länsstyrelsen har bearbetat inkomna synpunkter kommer nu en remissomgång där vi får yttra oss om förslag på ändringar. Ändringarna innebär både att utvidgat strandskydd tas bort i den del områden och att ett utvidgat strandskydd införs i en del områden. Samhällsenheten vid miljö- och byggkontoret har berett ärendet och gett förslag på yttrande. Normalt omfattar strandskyddet 100 meter från strandlinjen åt båda hållen. Ett utvidgat strandskydd kommer att omfatta 200 meter från strandlinjen både på land och ut i vattnet. De sträckor där ett utvidgat strandskydd tas bort jämfört med nuläget är i Indalsälvens delta, den västra delen av Åstön och på flera små öar där ett utvidgat strandskydd saknas praktisk betydelse. De sträckor där det kommer att vara kvar ett utvidgat strandskydd jämfört med nuläget är den östra delen av Åstön, Granön och några större skär i Tynderö. De sträckor där det föreslår bli ett utvidgat strandskydd jämfört med nuläget är tre delar längs Åvikebukten, Holmviken-Bondhamn, Storsand-Fagersand och Brännsand- Unnviken. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 10 juni , avgett yttrande till länsstyrelsen enligt miljö- och byggkontorets förslag.

17 Protokoll Delegationsbeslut - näringslivschefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/15 - sattestanter inom näringslivskontoret 2015.

18 Protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2014 Dnr KS/2014:31 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 79/2014 Omplacering av tidigare upptagna lån Nr 80/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, Autoliv INC. SDB Nr 81/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, Atlas Copco A Nr 82/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, ABB Ltd Nr 83/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, Intrum Justitia Nr 84/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, Atlas Copco A Nr 85/2014 August Bångs skolstiftelse - Försäljning av aktier, Tele2 B Nr 86/2014 August Bångs skolstiftelse - Försäljning av aktier, Atlas Copco A Nr 87/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Köp av aktier, Hemfosa Fastigheter Nr 88/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, Kungsleden Nr 89/2014 Per Bergmans donationsstiftelse - Försäljning av aktier, Hennes & Mauritz

19 Protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2015 Dnr KS/2015:11 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/2015 Nyupplåning (obj 22024) Efter infordrande av offerter har Kommuninvest i Sverige AB antagits som långivare. Lånebelopp kronor. Kapitaloch räntebindning 8 år. Ränta 1,37 %. Nr 2/2015 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Boliden Nr 3/2015 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier NCC Nr 4/2015 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier JM

20 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen, 13 januari Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015, 12 december Regeringen Finansdepartementet, nominering av svenska ledamöter och ersättare i Europeiska unionens regionkommitté, 8 januari Länsstyrelsen Västernorrland Förordnande av begravningsombud, Anita Hellstrand, enl 10 kap. 2 begravningslagen, 17 december Ersättning till vigselförrättare, 10 december Protokoll Din Tur, direktionens möte, 7 januari Kommunförbundet Västernorrland, styrelsen, 10 december Kultur- och tekniknämnden, taxor och avgifter 2015, 8 januari Kultur- och tekniknämnden, dokumenthanteringsplan 2015, 8 januari Kultur- och tekniknämnden, valärende KoTs arbetsutskott , 8 januari Socialnämnden, val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskott, 17 december Medelpads Räddningstjänst Förbund, förbundsdirektionen, 11 december 2014.

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer