Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Anders Sandström (S), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (FP) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Bengt Nilsson (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragraf 1 Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Plats och tid Timrå kommunhus 13: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Anders Sandström (S), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Bengt Nilsson (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Torsdag den 16 januari 2014 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Bengt Nilsson (S), justerare Björn Hellquist (FP), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 2-31 Annica Sjödin, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 1 Upphandling av fast och mobil telefoni Dnr KS/2013:267 Uppdra till upphandlings/it-chef Stefan Eriksson att genom tilldelningsbeslut utse leverantör av fast och mobil telefoni, informera övriga leverantörer om beslutet samt därefter upprätta och underteckna avtal med leverantören. Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen, Örnsköldsvik Kramfors Sollefteå Ånge Härnösand och Timrå kommun har genomfört en gemensam upphandling av fast och mobil telefoni samt datatrafik. Upphandlingen avser perioden t o m med rätt till två års förlängning. Inkomna anbud är föremål för ett omfattande utvärderingsarbete, för att få fram vilket anbud som är fördelaktigast för upphandlande enheter. Kommunledningskontoret Exp / 2014

4 Protokoll 4 2 Kollektivtrafikmyndighetens uppdrag att upphandla SÄKO 2015 Dnr KS/2013:278 Uppdra till Kollektivtrafikmyndigheten att genomföra upphandling åt Timrå kommun av särskild kollektivtrafik som ska gälla från juni Upphandling av SÄKO i Timrå kommun avser Färdtjänst Riksfärdtjänst med taxi/specialfordon inom länet Anropsstyrd kompletteringstrafik Skolskjutsar med taxi Kollektivtrafikmyndigheten Kommunledningskontoret Exp / 2014

5 Protokoll 5 3 Ekonomisk periodrapport per den 30 november 2013 Dnr KS/2013:261 Periodrapporten läggs till handlingarna. _ (siffror inom parentes är uppgifter föregående år) Ekonomisk periodrapport har upprättats per den 30 november Det redovisade resultatet inklusive tillkommande poster uppgår till 31,7 (36,9) mnkr i jämförelse med budgeten på 7,0 (12,5) mnkr. Det innebär en positiv budgetavvikelse på 24,6 (24,4) mnkr varav +29,2 (-0,7) mnkr för styrelse och nämnder och -4,6 (+25,2) mnkr för finansieringen. Per den 31 oktober uppgick det prognostiserade årsresultatet till 14,3 mnkr. Ingen indikation finns som talar för en försämring utan snarare en förbättring av detta prognostiserade resultat. Kommunledningskontoret Exp / 2014

6 Protokoll 6 4 Bergeforsen 1:147 (del av) - Begäran om köp Dnr KS/2013:248 Godkänna försäljning av Bergeforsen 1:147 (del av). Viktoria Forsberg bedriver olika verksamheter baserat på hästar; ridskola, turridning, ridläger, uppfödning och försäljning av hästar. Verksamheten bedrivs på den egna fastigheten Ri 1:292 och på del av kommunens fastighet Bergeforsen 1:147 som hon arrenderar sedan ca 15 år tillbaka. Forsberg vill utöka verksamheten och vill därför införskaffa mer mark för att kunna bygga ett nytt ridhus och ha tillgång till betesmark och önskar därför köpa den mark hon arrenderar av kommunen. Forsbergs egen fastighet ligger på västra sidan av länsväg 330 och det arrenderade området på den östra sidan. Enligt gällande detaljplan för väg 330 råder in- och utfartsförbud på denna sträcka av vägen. Förutsättningarna för att bygga ett ridhus på kommunens mark bedöms därför inte som goda eftersom det krävs långa omvägar från hennes egen fastighet för att nå ridhuset. Däremot kan området fortsättningsvis användas som betesmark. Via telefonsamtal har Forsberg meddelat att hon är intresserad av att köpa markområdet även om det inte går att bygga ett ridhus. I förslaget till översiktsplan redovisades det aktuella området som ett möjligt framtida bostadsområde med beteckningen Ubo 12. Under samrådet kom det in synpunkter på att områden som ligger på jordbruksmark i möjligaste mån bör undantas från exploatering. I den samrådsredogörelse som redovisades för kommunstyrelsen vid augustisammanträdet 2011 föreslogs att det aktuella området skulle utgå som framtida bostadsområde när översiktsplanen skulle ställas ut. Eftersom kommunstyrelsen beslutade att det fortsatta arbetet med ny översiktsplan skulle vara vilande till dess att Trafikverket beslutat om val av ny korridor för ny järnväg Sundsvall Härnösand fattades inga politiska beslut om förslagen till ändringar i översiktsplanen utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen bör därför själva fatta beslut om marken ska försäljas enligt Forsbergs önskemål. Miljö- och bygg Forsberg Exp / 2014

7 Protokoll 7 5 Sörberge S:2 - Förvärv av del av Dnr KS/2013: Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande godkänna upprättat förslag till köpekontrakt. 2. Utse kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att för kommunens räkning underteckna köpekontraktet. De delar av samfälligheten Sörberge S:2 som kommunen vill förvärva omfattar i huvudsak kommunala gator och vägar samt ett område i Fagervik som kan bli aktuellt för bostadsbebyggelse. Det är en stor fördel om kommunen äger den mark som omfattar kommunala gator och vägar, t ex i samband med detaljplanering. Planprocesser kan ofta bli försenade om markförvärv över de områden som ska utgöra gator med kommunalt huvudmannaskap inte är klara. Det område i Stenhammar, Fagervik där detaljplanering eller tomtförsäljning kan bli aktuell kräver att kommunen äger denna mark i sin helhet. De förvärvade områdena kommer att fastighetsregleras till lämplig(a) kommunal(a) fastighet(er) genom Lantmäteriets försorg. Samhällsenheten har i dagsläget kommit överens om priset för markförvärvet. Förslag på köpekontrakt har skickats till säljarna med begäran om komplettering av vissa uppgifter. När dessa inkommit görs ändringar i bifogade kontraktsförslag. Kontraktsförslaget har upprättats i samråd med Lennart Käll. Miljö- bygg Exp / 2014

8 Protokoll 8 6 Detaljplan för område vid Böle, Kulltorp Böle 1:198 m fl fastigheter Dnr KS/2013:275 Kommunstyrelsen har tagit del av planförslaget. kommer åter att behandlas av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges antagande av planen. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 18 december 2013, upprättat detaljplan för område vid Böle, Kulltorp Böle 1:198 mfl fastigheter för antagande i kommunfullmäktige. Miljö- och bygg Exp / 2014

9 Protokoll 9 7 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Timrå kommun för 2014 Dnr KS/2013: Fastställa verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen Uppdra till miljö- och byggkontoret att kommunicera beslutet med Energimyndigheten. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 19 december 2013, föreslagit kommunstyrelsen att fastställa energi- och klimatrådgivningen för Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens energiplanering. Ett program Miljöplan har upprättats som styr kommunens verksamhet på energiområdet under perioden Miljö- och byggkontoret Exp / 2014

10 Protokoll 10 8 Lokalisering av vindkraftpark vid Stor-Skälsjön i Timrå och Sundsvalls kommun - länsstyrelsens begäran Dnr KS/2013: Ställa sig positiv till etablering av vindkraftpark enligt ansökan. 2. Kommunstyrelsen förutsätter att sökande tillsammans med flygplatsen tar fram en opartisk utredning som redovisar konsekvenserna för flygplatsens verksamhet respektive vindkraftsetableringen vid olika typer av scenario. Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M) och Björn Hellquist (FP) till förmån för eget förslag. Timrå Vind AB har till länsstyrelsen i Västernorrland lämnat in en tillståndsansökan för en vindkraftpark som kallas Stor-Skälsjön och är belägen i Timrå och i Sundsvalls kommun. Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrland får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Tillstyrkandet sker med stöd av miljöbalkens 16 kapitel och infördes 2009 i prövningen av vindkraftsanläggningar samtidigt som kravet på bygglovsprövningar av tillståndspliktiga anläggningar togs bort. s tidigare behandling 2010 antogs en vindkraftsplan för Timrå kommun. Kommunfullmäktige beslutade även att delegera kommunens vetorätt enligt 16:4 miljöbalken till kommunstyrelsen. I beslutet står även att kommunens översiktsplan ska vara vägledande för kommunstyrelsens beslut i ärendet. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S), Stig Svedin (V) och Niklas Edén (C) föreslog att ställa sig positiv till etableringen av vindkraftpark enligt ansökan. Kommunstyrelsen förutsätter att sökande tillsammans med flygplatsen tar fram en opartisk utredning som redovisar konsekvenserna för flygplatsens verksamhet respektive vindkraftsetablering vid olika typer av scenario. Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M) och Björn Hellquist (FP) föreslog att återremittera ärendet för en utredning innan kommunstyrelsen tar beslut i frågan.

11 Protokoll 11 Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat enligt Ewa Lindstrand (S), Stig Svedin (V) och Niklas Edéns (C) förslag. Miljö- och bygg Länsstyrelsen Exp / 2014

12 Protokoll 12 9 Reviderade stadgar för Kommunförbundet Västernorrland - Remiss Dnr KS/2013:239 Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att framföra kommunstyrelsens synpunkter till kommunförbundet. _ Kommunförbundets styrelse har beslutat att utarbeta förslag till reviderade stadgar för kommunförbundet Västernorrland. Förslaget är tillställt Timrå kommun med hemställan om svar senast 31 januari Kommunledningskontorets yttrande: Kommunledningskontoret anser att förslaget till nya stadgar bidrar till att förtydliga kommunförbundets uppdrag. Kommunledningskontoret har tjänstemannamässigt inget ytterligare att tillägga. I förslaget finns dessutom skrivningar rörande förbundsmöte samt styrelse som innefattar bl a representation samt hur representanter ska utses. Eftersom dessa frågor är av rent politisk karaktär överlämnar kommunledningskontoret dessa till kommunstyrelsen för bedömning. Kommunförbundet Exp / 2014

13 Protokoll Planuppdrag Dnr KS/2013:264 Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplaner för gång- och cykelbanor på sträckorna Norra Köpmangatan-Nygatan, Nygatan-Terminalvägen och Bölevägen samt för Berglundavägen från Lärkvägen till Egnahemsvägen. Kultur- och teknikförvaltningen har för avsikt att under 2014 projektera och genomföra byggande av tre stycken gång- och cykelbanor (s k felande länkar) på sträckorna Norra Köpmangatan-Nygatan, Nygatan-Terminalvägen samt Bölevägen, se bifogade kartor. Statsbidrag har beviljats till dessa objekt. Ett liknande uppdrag erfordras även för vårt arbete med att rusta upp och bygga om Berglundavägen genom Sörberge centrum enligt den intention som finns i en förstudie från Det gäller sträckan från Lärkvägen till Egnahemsvägen. För att möjliggöra dessa projekt föreslår kultur- och teknikförvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att ta fram erforderliga detaljplaner. Kultur- och tekniknämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplaner för gång- och cykelbanor på sträckorna Norra Köpmangatan-Nygatan, Nygatan-Terminalvägen och Bölevägen samt för Berglundavägen från Lärkvägen till Egnahemsvägen. Kultur- och tekniknämnden Miljö- och byggnadsnämnden Exp / 2014

14 Protokoll Ansökan om internlån Dnr KS/2013:266 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja kultur- och tekniknämnden ett internlån på kronor. 2. Uppdra till ekonomichefen att upprätta erforderliga handlingar. Kultur- och tekniknämnden har inkommit med en ansökan om ett internlån i internbanken på kronor gällande inköp av en ny pistmaskin till den ideella föreningen Skönviks-alliansen som bedriver verksamhet på Skönviksbackens alpina anläggning, som ägs av Timrå kommun. En förutsättning för att föreningen ska ha möjlighet att driva backen vidare är att en ny pistmaskin införskaffas. Kommunledningskontoret vill göra kommunstyrelsen uppmärksam på att enligt ekonomistyrningsreglerna ska ett internlån kunna uppgå till högst 50 % av den totala budgeten för internlån som fastställts i kommunens investeringsbudget. I denna finns för år ,2 mnkr för internlån vilket innebär att ett beslut om beviljande av internlån förbrukar hela internlånebudgeten. Detta är inte intentionen med reglerna kring internlån. Kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämnden Exp / 2014

15 Protokoll Cirkulär 13:69 - Tekniksprånget i kommuner och landsting/regioner Dnr KS/2013:268 Anta överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget enligt bilaga 1 som lokalt kollektivavtal. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 2013:69 föreslagit kommunen att besluta att anta överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget enligt bilaga 1 som lokalt kollektivavtal. Kommunledningskontoret Samtliga förvaltningar Exp / 2013

16 Protokoll Cirkulär - Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) mm Dnr KS/2013:280 De lokala kollektivavtalen tillförs de ändrade bestämmelserna som de centrala parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse avseende AKAP-KL. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 13:76 meddelat kommunen att Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Arbetsgivarförbundet Pacta träffat överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP- KL) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet. Kommunledningskontoret Exp / 2014

17 Protokoll Normer för föreningsbidrag - revidering av LOK-stöd Dnr KS/2013:265 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Revidera Normer för föreningsbidrag, att gälla fr o m den 1 januari Från 1 januari 2014 träder nya regler i kraft vad gäller det statliga LOK-stödet. Förkortningen LOK står för lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn. Från 1 januari 2014 sker bl a en ändring av åldersindelningen för medlemmar i bidragsberättigade föreningar från 7-20 år till 7-25 år. Regler för det kommunala LOK-stödet ingår i Timrå kommuns normer för föreningsbidrag. Med anledning av ovanstående föreslog förvaltningen att Timrå kommuns regler för det kommunala LOK-stödet också ändras till att gälla ungdomar 7-25 år fr o m 1 januari Kultur- och tekniknämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta ändra regler för det kommunala LOK-stödet att gälla medlemmar 7-25 år i bidragsberättigade föreningar fr o m 1 januari Kultur- och tekniknämnden Författningssamlingen Exp / 2014

18 Protokoll Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) - Applikation för mobiler som marknadsför Timrå kommun Dnr KS/2013:115 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Marcus Molinder (SD) skriver i motionen att med stormsteg utvecklas IT-samhället genom smartphones och det ökade användandet av Internet i mobiltelefonerna. De ger nya möjligheter till marknadsföring genom applikationer för iphones och androidtelefoner. Styrkan med en app är precis som Molinder skriver i motionen, att man kan driva kampanjer som stärker varumärket eller förenkla processer för medborgare när det gäller felanmälan till kommunen. Timrå kommun och VisitTimrå (turistbyrån) utvecklar i skrivandets stund på Responsive Web Design (RWD. Den responsiva webbplatsen fungerar i alla enheter oavsett skärmstorlek, den ger samma information till besökaren då det finns en informationskälla och den är dessutom billigare att utveckla för kommunen. Visit Timra ingår i ett samarbete med Visit Sundsvall och Visit Ljungandalen (Ånge Kommun) under namnet Destination Sundsvall. I samarbetet har en genomgång av webbplatser och mobila applikationer genomförts. Under decembermånad 2013 och januarimånad 2014 lanseras den nya webbplatsen Destination Sundsvall under vilken Visit Timra, återfinns. Syftet med att marknadsföra alla tre kommuner på samma webbplats är att få större trafik in på alla sidorna och kunna erbjuda besökarna ett större utbud inom ett och samma geografiska område. Samarbetet återspeglas i den mobila applikationen visit Sundsvall idag men kommer under december att ändra namn till Destination Sundsvall. Under denna mobila applikation återfinns det samlade utbudet för Timrås besöksnäring. Införande av app ar bör alltid omfattas av en djupgående strategi för hur kommunen vill kommunicera med medborgaren, risken är annars mycket stor att man hamnar i ett läge med flera informationsplattformar som saknar samordning och/eller möjlighet att utbyta information. En App ska skapas för flera olika tekniska plattformar (Android, Iphone, Windows Mobile mm) där kommunen i bästa fall kan återanvända upp till 40 % av utvecklingen mellan de tekniska plattformarna. Risken är stor att man missar någon mindre plattform såsom Nokia/symbian eller att man endast väljer att utveckla för den största plattformen. Detta innebär ur ett tillgänglighetsperspektiv, att det finns information som vissa medborgare inte kan ta del av, vilket går helt emot WC3 s riktlinjer för offentliga förvaltningars krav på tillgänglighet.

19 Protokoll 19 En app för felanmälan skulle vara genomförbart men motiverar inte utvecklingskostnaden då Timrå kommun får in några enstaka felanmälningar per år. Kommunfullmäktige Exp / 2014

20 Protokoll Motionssvar - Motion från Marcus Molinder (SD) om publicering av motioner Dnr KS/2013:111 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. _ Marcus Molinder (SD) har, den 7 maj 2013, inkommit med en motion och föreslagit kommunen att öka invånarnas insyn i verksamheten, och öppenheten gentemot allmänheten om de beslut som fattas i fullmäktige, genom att alla motioner till kommunfullmäktige finns att tillgå via kommunens offentliga hemsida. Kommunfullmäktige har, den 17 juni , remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunfullmäktiges presidium diskuterade frågan om att publicera motioner på kommunens hemsida. I kommunen pågår redan ett arbete med att digitalisera handlingar och motioner på kommunens hemsida. I arbetet ingår även att säkerställa och tillgänglighetsanpassa materialet på hemsidan vilket i dagsläget inte är fullt möjligt. Utifrån att detta arbete inte är slutfört och uppfyllt ur säkerhetssynpunkt samt tillgänglighets anpassat föreslås att avslå motionen. Kommunfullmäktige Exp / 2014

21 Protokoll Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Medelpads Räddningstjänstförbund - Anmälan Dnr KS/2013: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige. Revisionen har i skrivelse, daterad september 2013, upprättat revisionsrapport avseende granskning av delårsrapport 2013 samt revisorernas bedömning av rapporten. Medelpad Räddningstjänstförbund har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige Exp / 2013

22 Protokoll Svar om gratis kompletteringstrafik - Anmälan Dnr KS/2013:169 Anmälan läggs till handlingarna. Förändring av resenärens kostnad för resa med kompletteringstrafik till buss. Önskemålet från KPR är gratis resa med kompletteringstrafik. Taxan för kollektivtrafikresor beslutas av kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och ärendet bör därför skickas dit. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har upprättat svar på rubr ärende. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har i beslut, den 8 oktober , överlämnat ärendet till kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.

23 Protokoll Förvaltningsrättens dom - Timrå kommunfullmäktiges beslut, , Mål nummer Dnr KS/2013:165 Anmälan läggs till handlingarna. Förvaltningsrätten har, den 31 oktober 2013, meddelat dom i rubr ärende. Tony Anderson och Björn Hellquist har i skrivelse, daterad 3 juli 2013, överklagat kommunfullmäktiges beslut Timrå IK-rekonstruktion. s tidigare behandling Kommunledningskontoret har yttrat sig i ärendet.

24 Protokoll Kameraövervakning för Melkerhed i Timrå AB - kommunens yttrande Dnr KS/2013:269 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Länsstyrelsen i Västernorrland har gett Timrå kommun möjlighet att yttra sig över Melkerheds i Timrå AB:s ansökan om kameraövervakning av företagets anläggning på Svarvarvägen 8, Timrå industriområde. Kommunledningskontoret har i brev till länsstyrelsen lämnat ansökan utan erinran.

25 Protokoll Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret. Nr 8/13 Ändring av beloppsnivå för beslutsattestanter inom kommunstyrelsen.

26 Protokoll Delegationsbeslut - säkerhetschefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 8/13 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf.

27 Protokoll Delegationsbeslut - Ekonomichefen Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 59/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea FI RB A271 Nr 60/2013 August Bång donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea FI RB A271 Nr 61/2013 August Bång donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea FI RB A260 Nr 62/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea FI RB A260 Nr 63/2013 August Bång donationsstiftelse försäljning av aktier Tele2 B Nr 64/2013 August Bång donationsstiftelse köp av aktier AstraZeneca Nr 65/2013 August Bång donationsstiftelse köp av aktier Swedbank A Nr 66/2013 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart av option MekoB421B210A Nr 67/2013 August Bång donationsstiftelse försäljning av aktier NCC B Nr 68/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Sanitec Nr 69/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Sanitec Kommunledningskontoret Exp / 2014

28 Protokoll Delegationsbeslut - näringslivschefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/14, sattestanter inom Näringslivskontoret 2014.

29 Protokoll Tilläggsyrkande avseende förrättning Y Timrå kommun - Anmälan Dnr KS/2013:270 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunledningskontoret har i skrivelse, daterad 13 december 2013, upprättat tillläggsyrkande avseende förrättning Y 07836, Timrå kommun samt översänt tilläggsyrkandet till lantmäteriet Västernorrland.

30 Protokoll Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS - Anmälan Dnr KS/2013: Anmälan läggs till handlingarna. 2. anmäls till kommunfullmäktige. Socialnämnden har i beslut, den 20 november , anmält ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS samt översända ärendet till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Exp / 2013

31 Protokoll SAMT -Kvartalsrapport för Timrå kommuns deltagande - hållbar affärsutbildning för ökad konkurrenskraft och förnyelse Dnr KS/2013:279 Anmälan läggs till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 20 december 2013, upprättat kvartalsrapport över Timrå kommuns deltagande i projektet SAMT. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 6 september , beslutat att uppdra till miljö- och byggkontoret att återrapportera projektet till kommunstyrelsen varje kvartal.

32 Protokoll Riksnormen för försörjningsstöd Anmälan Dnr KS/2013:282 Anmälan läggs till handlingarna. Riksnormen för försörjningsstöd för år Beloppen i riksnormen för försörjningsstöd för år 2014 är oförändrade i förhållande till år Socialnämnden har, den 18 december , beslutat att anta riksnormen för försörjningsstöd för år 2014 att gälla från och med samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

33 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Länsstyrelsen Västernorrland Erfarenheter efter översvämningar, och höga flöden i Kramfors och Sollefteå kommuner, september 2013, 12 december om skyddsobjekt LFV anläggning RTC Sundsvall, 12 december Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2014, 13 december Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014, 13 december Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar , 13 december Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka barnets rättigheter i Sverige, 13 december Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 13 december Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014, 13 december Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, 13 december Cirkulär 13:51, Barns skulder, 11 december Skydda vattnet en prioriterad fråga, 25 november 2013.

34 Protokoll 34 Trafikverket Statlig medfinansiering till planskild korsning, GC-väg, under Terminalvägen vid E.ON Arena, 2 december Protokoll E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 11 november Midlanda Fastigheter AB, styrelsen, 18 november Medelpads Räddningstjänstförbund, ägarråd, 18 oktober Barn- och utbildningsnämnden, dokumenthanteringsplan 2014, 11 december Kultur- och tekniknämnden, kommunhuset parkeringstillstånd för förtroendevalda, 5 december

35 Protokoll Redovisning av internlån per Dnr KS/2013:166 Godkänna redovisning av internlån per Kommunledningskontoret redovisar internlån per Under 2:a halvåret 2013 har inga nya internlån beviljats, endast amorteringar på gamla lån har reglerats. Internbankens verksamhet i tkr 2:a halvåret 2013 Amorteringar: :- Totala lån: :- Bilaga: Av internbanken utlämnade lån per Exp / 2013

36 Protokoll Mellberg 4:12 Försäljning av fd vaktmästarbostad vid Ljustorps skola Dnr KS/2014:10 1. Godkänna köpekontraktet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna köpekontraktet. Kommunledningskontoret har upprättat köpekontrakt avseende Mellberg 4:12 fd vaktmästarbostad vid ljustorps skola för kommunstyrelsens godkännande. Kommunledningskontoret Lantmäteri Köpare Exp / 2014

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande 4 Mediarepr Åhörare Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1. Lilian Lagergren Johansson, justerare. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Lilian Lagergren Johansson, justerare. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.50 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger Öberg (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.30 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Roger Öberg (S), 160 Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.30-14.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.45 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellstöm (S) ordf. ersätter Jan-Christer Jonsson Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.45 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson (M) Kenneth

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S)

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) 1 Plats och tid Polstjernan 11:00-11:10 ande Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza

Läs mer

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 8:00-9.30 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-16

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-16 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-15.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan kl 13.00-13.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Stig Svedin (V), tjänstgör istället

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14.50-15.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Lena Bergqvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S)

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) 259-263, 265-274 Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Ärendeförteckning 104 Val av justerare 105 Fastställande av dagordningen 106 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 107 Redovisningar av delegeringsbeslut oktober 2014 108 Granskning av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-11 00 Beslutande Aina Wåhlund ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Claes Pettersson (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-25

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-02-25 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.10 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Bill Bengtson, näringslivschef 6, 7 Sten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.45 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande 65 Medairepr Åhörare Justeringens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10:30-11.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) v ordf Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordförande justera

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer