Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson (M) Anita Hellstrand (C) Niklas Edén (C) Krister Håkansson (V) Henrik Sendelbach (KD) Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Ida Andersson, kommunledningskontoret Utses att justera Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 7 februari 2013 Underskrifter Jan-Christer Jonsson (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan Norberg (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 5 februari 2013 Länsstyrelsens begäran av riksintresse för vindbruk Yttrande, 21 Länsstyrelsens begäran om tillstyrkande för lokalisering av vindkraftpark vid Hästkullen öster och norr om Stor-Laxsjön Yttrande, 22 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret, 23 Intern kontroll 2013, Plan för granskning - KS/Kommunledningskontoret, 24 Rättsutredning Midlanda Information, 25 Midlanda flygplats övertagande, 26 Midlanda flygplats - val av organisationsform vid övertagande, 27 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag Yttrande, 28 Destinationsnav Västernorrland Slututvärdering, 29 Delegationsbeslut Ekonomichefen, 30 Ks-uppdrag, 31 Anmälan av informationsärenden, 32 Preliminärt bokslut 2012 Information, 33

3 Protokoll 3 21 Riksintresse för vindbruk - Länsstyrelsens begäran om synpunkter Dnr KS/2012:256 Avge yttrande till länsstyrelsen enligt samhällsenhetens förslag. Energimyndigheten håller på med en uppdatering av riskintressen för vindkraft baserat på en uppdaterad vindkartering med bättre upplösning än tidigare. Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat att remissa ärendet till kommunerna för att få in våra synpunkter. s tidigare behandling Vid de tidigare omgångar där riksintressen för vindkraft pekats ut så har inga områden i Timrå kommun varit aktuella. Protokollsutdrag till Länsstyrelsen Miljö- och bygg Exp / 2013

4 Protokoll 4 22 Länsstyrelsens begäran om tillstyrkande för lokalisering av vindkraftpark vid Hästkullen öster och norr om Stor-Laxsjön Dnr KS/2012:253 Avge yttrande till länsstyrelsen enligt samhällsenhetens förslag. SCA Energy AB har till länsstyrelsen i Västernorrland lämnat in en tillståndsansökan för en vindkraftpark som kallas Hästkullen och är belägen i Timrå och Härnösands kommuner, se kartbild över projektområdet med exempellayout för vindkraftverk i bilaga. Enligt ett samarbetsavtal som skrevs mellan SCA Energy och E.ON Vind Sverige AB i december 2012 övertar E.ON Vind ansvaret för detta projekt. Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrland får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Tillstyrkandet sker med stöd av miljöbalkens 16 kapitel och infördes 2009 i prövningen av vindkraftsanläggningar samtidigt som kravet på bygglovsprövningar av tillståndspliktiga anläggningar togs bort. Parallellt med denna begäran om tillstyrkande sker en kompletteringsremiss där miljöoch byggnadsnämnden ska yttra sig över om tillståndsansökan behöver kompletteras. De anslutande kraftledningar som måste byggas utanför vindkraftparkerna prövas särskilt av energimarknadsinspektionen som ett koncessionsärende. E.ON Elnät AB är nätägare i området och kommer att ansvara för tillståndsprövningen av kraftledningarna utanför vindkraftparkerna. E.ON Elnät har genomfört ett tidigt samråd med representanter för miljö- och byggkontoret och presenterat de planer som finns på nya kraftledningar för SCA:s och andra vindkraftsbolags vindkraftparker i detta område. Planen är att ansluta samtliga vindkraftparker till Svenska Kraftnäts transformatorstation i Nysäter, Indal.

5 Protokoll 5 s tidigare behandling 2010 antogs en vindkraftsplan för Timrå kommun. Vid samma tillfälle beslutade kommunfullmäktige att delegera kommunens beslut angående vetorätt enligt 16:4 miljöbalken till kommunstyrelsen. I kommunfullmäktiges beslut står också att kommunens översiktsplan ska vara vägledande för kommunstyrelsens beslut i ärendet. Handläggare på miljö- och byggkontoret har deltagit i samrådsmöten under 2010 och 2011 angående de nu aktuella vindkraftprojekten. Protokollsutdrag till Miljö- och byggkontoret Exp / 2013

6 Protokoll 6 23 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2013:18 1. Godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll Överlämna rapporten till kommunens revisorer. Kommunledningskontoret har upprättat rapport över resultatet av granskningen av den interna kontrollen Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013

7 Protokoll 7 24 Intern kontroll 2013, Plan för granskning - KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2012:269 Godkänna plan för granskning av intern kontroll Enligt reglementet för intern kontroll är varje nämnd/styrelse skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnd/styrelse ska därför varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska antas senast i februari för innevarande år. Som grund för föreslagen granskningsplan för 2013 har en enklare riskbedömning gjorts. Områden som har bedömts kräva viss uppmärksamhet har tagits med i granskningsplanen (bilaga). Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013

8 Protokoll 8 25 Rättsutredning Midlanda - Information Informationen läggs till handlingarna. Kommunchef Stig Fagerström informerar om rubr ärende.

9 Protokoll 9 26 Midlanda flygplats - övertagande av Dnr KS/2013:19 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avtalen med Swedavia för övertagandet av Midlanda flygplats. 2. Godkänna att Timrås ägarandel i den gemensamt ägda flygplatsen, baserat på innevånarantal, uppgår till 13% (Sundsvall 69%, Härnösand 18%). 3. Detta beslut gäller under förutsättning att Härnösand och Sundsvall kommuns kommunfullmäktige också godkänner dessa avtal. Sundsvall Härnösand Airport är en av tidigare 16 statliga flygplatser, vilka ägts och drivits av Luftfartsverket och sedermera det statliga bolaget Swedavia. En statlig utredning (Framtidens flyg, SOU 2007:70) och två därpå följande riksdags- /regeringsbeslut har lett fram till att staten genom Swedavia framdeles endast ska ansvara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Övriga flygplatser, varav Sundsvall/Härnösand Midlanda är en, ska enligt beslutet i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. De tre kommunerna Sundsvall och Timrå samt Härnösand har gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Midlanda. Bakgrund Sundsvall Härnösand Airport är en av tidigare 16 statliga flygplatser, vilka ägts och drivits av Luftfartsverket och sedermera det statliga bolaget Swedavia. En statlig utredning (Framtidens flyg, SOU 2007:70) och två därpå följande riksdags- /regeringsbeslut har lett fram till att staten genom Swedavia framdeles endast ska ansvara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Övriga flygplatser, varav Sundsvall Härnösand är en, ska enligt beslutet i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. I propositionen Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) anges att regionala och lokala intressen torde ha bättre möjligheter än staten att utveckla flygplatser i det regionala sammanhanget. Det kan t.ex. handla om att dels koordinera flyget med annan regional transportförsörjning, exempelvis kollektivtrafiken, dels avväga trafikutbudet mot samhällets övriga behov och utveckling för t.ex. företagsetableringar, turistverksamhet och allmänhetens resebehov.

10 Protokoll 10 Ett aktivare kommunalt och regionalt huvudmannaskap för en flygplats bör också stärka incitamenten för ett ökat engagemang från det lokala näringslivet, anger utredningen vidare. Skulle inget intresse föreligga från regionalt eller lokalt håll för ett övertagande av den statliga flygplatsen ligger det i Luftfartsverkets mandat att överväga och besluta om nedläggning av flygplatsen. Sundsvall/Härnösands flygplats, Midlanda, är den sista av dessa flygplatser som Swedavia (tidigare LFV) har för avsikt att sälja till kommunen eller annan intressent. De tre kommunerna Sundsvall och Timrå samt Härnösand har gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Midlanda. Kommunledningskontorets överväganden En god tillgänglighet till och från Sundsvallsregionen är av avgörande betydelse för utvecklingen av regionen dess näringsliv och konkurrenskraft. Särskilt viktigt är en god koppling till Arlanda som utgör navet för vidare resande ut i landet och världen. I detta avseende har Midlanda flygplats en avgörande betydelse då andra transportslag och då främst järnvägen ännu inte kan erbjuda de restider som krävs för en god tillgänglighet till och från Sundsvallsregionen. Att ta över Midlanda från Swedavia innebär stora ekonomiska risker för lång framtid för kommunerna. Dessa risker måste vägas mot risken att Swedavia lägger ner flygplatsen med de följder för tillgängligheten och arbetstillfällen som detta innebär med konsekvenser inte bara för privatpersoner utan för näringslivet inom Sundsvallsregionen. Kommunfullmäktige i de tre kommunerna måste i sina överläggningar inför beslut väga in riskerna inom framförallt områdena 1. Ekonomi 2. Avtalet och dess obalans 3. Miljörisker 4. Begränsningarna i flygplatsens framtida utveckling 5. Utmaningarna med gemensamt ägande 6. Försämrad tillgänglighet till och från Sundsvallsregionen 7. Påverkan på regionens konkurrenskraft Att tre kommuner tillsammans ska inneha en gemensam bolagsstruktur eller kommunalförbund för ägande och drift av denna flygplats kommer i sig innebära svårigheter då tre fullmäktige ska komma överens om till exempel ägardirektiv och bolagsordning (förbundsordning) samt frågor av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt. Detta gäller även om formen för samarbete skulle vara i ett kommunalförbund eller gemensam nämnd.

11 Protokoll 11 Avtalets utformning och obalans är i sig en risk som måste vägas mot de risker en eventuell nedläggning av flygplatsen innebär. Miljöriskerna och avtalets utformning, innebär också stora och svårbedömda risker för flygplatsens överlevnad. Den korta banan på flygplatsen och den uppenbara svårigheten med att komma till rätta med detta problem, påverkar möjligheten till utveckling av trafiken i framtiden. Kommunerna har att ta ställning till huruvida avtalet för övertagandet av Midlanda flygplats från Swedavia ska godkännas. I det fall kommunerna bestämmer sig för att inte ta över flygplatsen kan det komma att leda till att Swedavia lägger ned Midlanda flygplats med de konsekvenser för tillgängligheten i regionen som det medför, enligt rapportens anförda utredningar i frågan. Om kommunerna beslutar att ta över flygplatsen så kommer detta att leda till stora ekonomiska konsekvenser för kommunerna för lång tid framåt, enligt rapportens redovisning av de ekonomiska riskerna med att ta över Midlanda flygplats. Dessa överväganden är av rent politisk karaktär och skrivelsen lämnas därför utan förordat förslag till beslut från tjänstemannahåll. s tidigare behandling KS KS Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2013

12 Protokoll Midlanda flygplats - val av organisationsform vid övertagande Dnr KS/2013:21 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta: 1. Bilda aktiebolag med Härnösands kommun och Sundsvalls kommun i syfte att driva och förvalta Sundsvall Härnösand Airport. 2. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till aktieägaravtal och bolagsordning samt föreslå ledamöter i respektive bolagsstyrelse till kommunfullmäktiges sammanträde mars Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Härnösand och Sundsvalls kommuner fattar motsvarande beslut. Sundsvalls, Härnösands och Timrå kommuner har för avsikt att besluta om ett eventuellt övertagande av Sundsvall-Härnösand Airport (Midlanda) under det första kvartalet Om kommunerna beslutar överta flygplatsen, måste de även ta ställning till i vilken organisationsform de ska bedriva den gemensamma verksamheten. De huvudsakliga alternativen är att antingen bilda aktiebolag eller kommunalförbund. Om kommunerna beslutar att inte överta flygplatsen, finns inget behov att besluta i organisationsfrågan. Bakgrund Luftfartsverket och därefter det statliga bolaget Swedavia har tidigare ägt och drivit 16 statliga flygplatser. Efter en utredning 2007, beslutade staten att Swedavia hädanefter endast ska svara för ett nationellt basutbud om 10 flygplatser. Enligt beslutet ska övriga flygplatser i första hand övertas av lokala eller regionala intressen såsom kommuner, landsting eller näringsliv. Om det saknas intresse från dessa håll att överta den statliga flygplatsen, kan staten överväga och besluta om nedläggning av flygplatsen. Midlanda är den sista av de flygplatser som Swedavia har för avsikt att sälja till en lokal eller regional intressent. De tre kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand har gemensamt förhandlat med Swedavia under ett par års tid i syfte att komma fram till ett avtalsförslag gällande övertagande av Midlanda. Det är planerat att de respektive berört kommunfullmäktige ska ta ställning till ett eventuellt övertagande av Midlanda under det första kvartalet Om Timrå kommun ställer sig positiv till att förvärva flygplatsen, behöver kommunen även ta ställning till val av organisationsform för flygplatsverksamheten. De två andra kommunerna måste göra motsvarande ställningstagande.

13 Protokoll 13 Kommunledningskontorets överväganden Utgångspunkten i förberedelserna inför övertagandet av Midlanda har varit att kommunerna ska bedriva verksamheten i bolagsform. Att det skulle vara den mest lämpade organisationsformen för den aktuella verksamheten är dock ingen självklarhet. Ett väsentligt argument mot att välja bolagsform för verksamheten är att aktiebolag ska ha som mål att gå med vinst. Samtidigt talar den ekonomiska prognosen för att flygplatsen kommer vara beroende av statlig och kommunal stödfinansiering, åtminstone under överskådlig tid. Kommunernas handlingsutrymme att lyfta det ekonomiska resultatet genom kommersiella kringverksamheter är kraftigt begränsat, då all kommunal aktivitet måste falla inom den kommunala kompetensen. Förhållandet kompliceras av att EU-kommissionen har inlett en granskning mot ett flertal flygplatser som får offentligt stöd. Det finns en väsentlig risk att kommissionen kommer bedöma att den typ av underskottstäckning som flygplatsen sannolikt kommer kräva, är en förbjuden form av statligt stöd. I sådant fall måste verksamheten kunna bära sitt eget resultat. Det är möjligt att lagligheten av ekonomiska tillskott till verksamheten inte kommer att bedömas olika oavsett val av organisationsform. Kommunalförbund är dock i vart fall i vissa avseenden bättre lämpat att hantera ett negativt ekonomiskt utfall än ett aktiebolag. Kommunalförbund löper exempelvis inte samma uttalade risk att tvingas upplösas eller gå i konkurs, som ett bolag gör om verksamheten inte är ekonomiskt bäraktig under längre tid. Sundsvalls Koncernstab har avhandlat val av organisationsform och statstödsrättsliga frågor i rapporten Midlanda. Om flygplatsen förvärvas och ska bedrivas i kommunalförbund, föreslås att förbundet styrs av en förbundsdirektion. I det fall flygplatsen förvärvas och verksamheten ska bedrivas i bolagsform, föreslås att ett moderbolag, Midlanda Fastigheter AB, ska äga och förvalta flygplatsen. Ett dotterbolag, Midlanda Flygplats AB, föreslås ansvara för den löpande flygplatsverksamheten. Av skäl som angetts i huvudärendet Övertagande av Midlanda flygplats, överlämnar kommunledningskontoret även förevarande ärende utan förordat förslag till beslut. s tidigare behandling i sig har inte varit föremål för tidigare handläggning. Som nyss framgått är dock frågan om organisationsform beroende av utgången i ett annat ärende, Övertagande av Midlanda flygplats. Det ärendet ska behandlas politiskt av respektive fullmäktige innan beslut kan fattas i organisationsfrågan. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2013

14 Protokoll Föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag - Yttrande - Anmälan Dnr KS/2012:255 Anmälan läggs till handlingarna. Havs- och vattenmyndigheten har i skrivelse, den 4 december 2012, begärt kommunens yttrande över föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag. Miljö- och byggkontoret har upprättat yttrande över Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag. Miljö- och byggkontoret har översänt yttrandet till Havs- och vattenmyndigheten.

15 Protokoll Destinatonsnav Västernorrland - Slututvärdering - Anmälan Dnr KS/2013:16 Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har slututvärdering av Destinationsnav Västernorrland inkommit till kommunledningskontoret.

16 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna Nr 1/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier - Elekta Nr 2/2013 Timrå kommun omsättning av lån - kommuninvest Nr 3/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier NCC B Nr 4/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier - Intrum Justitia Nr 5/2013 Per Bergmans donationsstiftelse säljstart option ATCO Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013

17 Protokoll KS-uppdrag Dnr KS/2013:20 1. Uppmana samtliga styrelse och nämnder att redovisa kommunstyrelseuppdragen muntligt eller skriftligt till kommunstyrelsen. 2. Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag samt projektredovisning.

18 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret: Länsstyrelsen Västernorrland, tillstånd att utföra arbeten i Indalsälvens vattenområde utöver angiven tid i deldom M , anläggande av nytt utskov mm vid Bergeforsens kraftverk, Försvarsmakten Högkvarteret, försvarsmaktens inriktning för stöd till samhället, Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 12:73, sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre, Protokoll Medelpads räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, Din Tur, direktionen, Timrå Vatten AB, styrelsen, MittSverige Vatten AB, styrelsen,

19 Protokoll Preliminärt bokslut Information Informationen läggs till handlingarna. Tf ekonomichef Hans Johnsson informerar om rubr ärende.

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer