Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony Andersson (M) Anita Hellstrand (C) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Stig Svedin (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Roger Öberg (S), ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jan Norberg (S) och Tony Andersson (M) Kommunledningskontoret onsdag den 20 november Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan Norberg (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 19 november 2013 Plan- och bygglovstaxa information, 249 Vivsta 13:19 (del av) Överenskommelse om fastighetsreglering, 250 Torsboda 1:1(del av) - Förvärv av mark, 251 Torsboda 1:1 (del av) Vidareförsäljning av förvärvat markområde genom överlåtelse av köpekontrakt, 252 Timrå Vatten AB förändrade regler gällande grundavgiftens tillämpning för vattenmätare, 253 Trafikverkets Järnvägsutredning Sundsvall - Härnösand yttrande, 254 Motion från Anita Hellstrand (C), om Barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som tas i kommunen kommunledningskontorets yttrande, 255 Delegationsbeslut ekonomichefen, 256 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitik rapport, 257 Ks-uppdrag, 258 Anmälan av informationsärenden, 259 Anvisningar för kommunledningskontoret vid avyttring av tomter i Söråker, 260 Finansiering av muddringsåtgärder i Söråkers hamn, 261

3 Protokoll Plan- och bygglovstaxa - information Informationen läggs till handlingarna. Hans-Anders Kempe, miljö- och byggkontoret, informerar om rubr ärende.

4 Protokoll Vivsta 13:19 (del av) - Överenskommelse om fastighetsreglering Dnr KS/2013: Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen. Daniel Sjögren som deläger fastigheten Vivstavarv 1:74 har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av kommunens fastighet Vivsta 13:19 för att utöka sin tomt. Planarkitekt Håkan Eriksson, stadsarkitekt Hans-Anders Kempe och kultur- och teknikchef Ronnie Söderlund har yttrat sig i ärendet och i ett första läge avråddes en försäljning, främst för att marken i framtiden behövde tas i anspråk för en förlängning av gång- och cykelvägen i området. Efter detta har en besiktning av marken gjorts på plats av kultur- och teknikförvaltningen och planarkitekten. Då konstaterades att gångoch cykelvägen måste få en annan dragning eftersom det förelåg en för stor nivåskillnad mellan markområdet och vägen. Kultur- och teknikförvaltningen och planarkitekten förordar därför en försäljning av marken. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. Protokollsutdrag till Köpare Kommunledningskontoret Kultur- och teknikförvaltningen Miljö- och byggkontoret Exp / 2013

5 Protokoll Torsboda 1:1 (del av) - Förvärv av mark Dnr KS/2013: Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande godkänna upprättat förslag till köpekontrakt. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att för kommunens räkning underteckna köpekontraktet. Förslag till köpekontrakt har upprättats avseende förvärv av ett 3,1 ha stort område samt ett ca 0,9 ha stort E4-område av fastigheten Torsboda 1:1 i Timrå kommun. Förslaget till köpekontrakt har upprättats mellan å ena sidan Timrå kommun och å andra sidan Dan Göran Edén. Markområdet är beläget inom område som omfattas av fastställd fördjupad översiktsplan för Söråker-Torsboda logistikcenter. Köpeskillingen har efter förhandlingar bestämts till kronor. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Säljare Lantmäteriet Exp / 2013

6 Protokoll Torsboda 1:1 (del av) - Vidareförsäljning av förvärvat markområde genom överlåtelse av köpekontrakt Dnr KS/2013: På oförändrade villkor överlåta köpekontraktet avseende förvärv av markområde av fastigheten Torsboda 1:1 till Gestrike Invest AB. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att underteckna överlåtelsen av köpekontraktet. 3. Så snart köpeskilling erlagts för del av fastigheten Torsboda 1:1, upprätta köpebrev avseende överlåtelse av området till Gestrike Invest AB. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand och kommunchef Stig Fagerström att för kommunens räkning underteckna köpebrevet. Kommunstyrelsen har förelagts förslag till köpekontrakt avseende förvärv av ett 3,1 ha stort område samt ett ca 0,9 ha stort E4-område av Torsboda 1:1. Köpekontraktet har upprättats mellan å ena sidan Timrå kommun och å andra sidan Dan Göran Edén. Markområdet är beläget inom område som omfattas av fastställd fördjupad översiktsplan. Köpeskillingen har efter förhandlingar bestämts till kronor. Kommunen har träffat särskilt avtal med Gestrike Invest AB om att förvärva och därefter vidareförsälja mark till bolaget. Protokollsutdrag till Gestrike Invest AB Kommunledningskontoret Lantmäteriet Exp / 2013

7 Protokoll Timrå Vatten AB - förändrade regler gällande grundavgiftens tillämpning för vattenmätare Dnr KS/2013:202 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna förändrade regler gällande grundavgiftens (mätaravgiften) tillämpning för vattenmätare i Timrå Vatten AB, att gälla fr o m den 1 januari Timrå Vatten AB har i beslut, den 23 september , bl a uppdragit till VD att översända förslag till ändring av grunder och principer avseende förändrad struktur för mätaravgifter till Timrå kommunfullmäktige för beslut. Styrelsen för Timrå Vatten AB har enligt ägardirektiv och gällande rätt möjlighet att själva besluta om förändrade nivåer på taxan. Däremot beslutar kommunfullmäktige om taxans grunder och principer. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2013

8 Protokoll Trafikverkets Järnvägsutredning mellan Sundsvall - Härnösand - yttrande Dnr KS/2012:240 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avge yttrande till Trafikverket enligt miljö- och byggkontorets förslag, innebärande att kommunen ställer sig bakom Trafikverkets förslag till beslut att ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand ska lokaliseras inom korridor Blå Öst. Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) till förmån för eget förslag. Trafikverket vill att Timrå kommun lämnar synpunkter på innehållet i järnvägsutredningen och verkets förslag till beslut avseende val av korridor för lokalisering av ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand före utgången av Remissen är skickad till samtliga medfinansiärer av utredningen. Efter genomförd remiss fattar Trafikverket sitt slutliga beslut angående val av korridor samt hur den fortsatta planeringen ska bedrivas, i form av en eller flera järnvägsplaner. När planeringen inom beslutad korridor kan fortsätta är idag osäkert. Det beror framför allt om projektet kommer att finnas med i regeringens beslut avseende nationell plan för transportsystemet för perioden Miljö- och byggkontoret bedömer efter att ha studerat Trafikverkets utredning och utvärdering av de olika alternativen att förslaget att välja korridor Blå Öst är det alternativ som bäst uppfyller uppsatta projektmål, samtidigt som konsekvenserna för boende och företag verksamma i Timrå blir de minsta jämfört med övriga alternativ. Bedömningen grundar sig på följande. Alternativ Röd Väst innebär att något nytt centralt stationsläge inte kan skapas i detta alternativ. Det förutsätter att persontåg som ska stanna i Timrå ska utnyttja befintlig bana från Stavreviken till Birsta. Om operatörer väljer att göra detta i framtiden är osäkert. Restidsmålet maximalt 30 minuter mellan Sundsvall och Härnösand kan inte uppnås med utnyttjande av befintlig bana. Det är också det dyraste alternativet på grund av att långa tunnlar krävs. Det innebär också risker att skyddsområdet för vattentäkten påverkas. Alternativ Röd innebär bl.a. att många boende påverkas vid passagen över Märlodalen liksom området vid Märlo slott. Påverkan på landskapsbilden blir stor. Det medför också ett intrång i Timrå industriområde och värdefulla re-

9 Protokoll 9 kreationsområden samt risk för påverkan på Wifsta vattentäkt. Alternativet är också det näst dyraste alternativet. Alternativ Blå som är gemensam med alternativ Röd fram till ungefär nuvarande motorvägshållsplats i Timrå innebär samma påverkan vid passagen över Märlodalen. En framtida lokalisering längs med E4 skapar en ny barriär genom hela Timrå och Sörberge. Passagen vid Berglunda kyrkogård är känslig och innebär att E4 behöver flyttas närmare bebyggelsen i Sörberge. Alternativ Blå Öst är en variant av alternativ Blå på en sträcka från Birstaberget nedanför slalombacken fram till Sörberge Norra, strax innan Bergeforsbron. Alternativet innebär att risken för påverkan på boende vid passagen av Märlodalen minskar, eftersom en lång bro byggs över E4 fram till Östrand för att sedan ansluta till befintlig järnväg i stationsområdet. Järnvägen fortsätter sedan i befintlig sträckning fram till Sörberge Norra. Från Vivstavarvstjärn och norrut sänks järnvägen successivt ned vilket medför minskad bullerpåverkan. Längs denna sträcka har många bostäder redan blivit inlösta i samband med upprustningen av Ådalsbanan. Dock kan ytterligare bostäder behöva lösas in, men dock inte i samma omfattning som i alternativ Blå och Röd på sträckan fram till Stavreviken. Alternativ Blå Öst fortsätter från Sörberge Norra och vidare genom Stordalen. Sträckan genom Stordalen kan medföra att småhus och fritidshus behöver lösas in. Trafikverket bedömer att det på sträckan mellan Sundsvall och Härnösand totalt är ca 30 bostadshus som behöver lösas in i alternativet med Blå Öst. Detta kan jämföras med de ca 50 bostadshus som har löst in inom Timrå kommun i samband med upprustningen av Ådalsbanan. Sammantaget bedöms alternativ Blå Öst skapa förutsättningar för regionförstoring och tillväxt inom Sundsvallsregionen. Nya barriäreffekter undviks i stor utsträckning i de tättbebyggda delarna och påverkan på bebyggelse kan minimeras tack vare att järnvägen utnyttjar befintligt spår genom de centrala delarna av Timrå och Sörberge. Timrå industriområde påverkas inte heller av någon ny järnväg och någon risk för påverkan av vattentäkten finns inte. Det befintliga stationsläget kan utnyttjas och utvecklas vilket ger bra förutsättningar för såväl ökad in- som utpendling. s tidigare behandling Timrå kommun har varit och är medfinansiär av den tidigare genomförda förstudien och pågående järnvägsutredning. Det framgår av olika beslut i kommunstyrelsen. Järnvägsutredningen föregicks av en förstudie där fyra alternativ studerades, Nord, Nord Väst, E4 och Syd. Kommunstyrelsen yttrade sig över förstudiens förslagshandling ( 123). Av beslutet framgår att kommunstyrelsen förordade att den fortsatta järnvägs-utredningen skulle behandla utredningsalternativen E4 och Nord, som motsvarar järnvägs-utredningens alternativ Blå och Röd. Banverket beslutade att planering av ny järnväg ska drivas vidare i form av en järnvägsutredning och att alternativen E4 och Nord ska ligga till grund för denna. Alternativen Nord Väst och Syd avfördes från fortsatt utredande.

10 Protokoll 10 I samband med samråden kring förslag till ny kommunövertäckande översiktsplan i slutet av 2010 och början av 2011 kom många synpunkter som var kritiska till kommunens förslag till att förorda E4-alternativet i planförslaget. Majoriteten av yttrande från boende i kommunen och andra berörda förordade att ny järnväg skulle lokaliseras i korridoren för alternativet Nord Väst. I samband med detta begärde den moderata fullmäktigegruppen att järnvägs-utredningen skulle kompletteras med det av Banverket tidigare avförda alternativet Nord Väst i kombination med att den regionala persontrafiken fortgår i nuvarande linjesträckning. Kommunstyrelsen beslutade ( 4) att inhämta synpunkter från övriga finansiärer av järnvägsutredningen innan kommunfullmäktige tar ställning till motionen. Efter att synpunkter inkommit beslutade kommunfullmäktige ( 48) på kommunstyrelsens förslag bifalla förslaget att en ny fördjupad förstudie skulle göras där även alternativ Nord Väst ingår. Kommunstyrelsen beslutade ( 262) att ändra sitt ställningstagande beträffande vilka alternativ som ska utredas i Trafikverkets järnvägsutredning. et innebar bl.a. att kommunstyrelsen begärde att alternativ Nord (nuvarande Röd Öst) skulle utgå ur utredningen och ersättas av det tidigare avförda alternativet Nord Väst (nuvarande Röd Väst). Motivet till begäran att avföra alternativ Nord var bedömningen att en järnväg inom denna korridor skulle få mycket långtgående negativa synpunkter för kommunens möjligheter att utveckla näringslivet. Trafikverket beslutade utifrån ställningstagandet i förstudien att utöka järnvägsutredningen med alternativet Nord Väst, men inte att avföra alternativ Nord. Projektets styrgrupp bestående av representanter från medfinansiärer beslutade att utöka utredningen med alternativ Blå Öst som är en variant på alternativ Blå från norra delen av Birstaberget till Sörberge Norra, en korridor som utnyttjar befintlig järnväg. Motivet till denna utökning var bl.a. att alternativet skulle undvika nya barriäreffekter i de centrala delarna, intrång i Märlodalen och slottsmiljön, konflikter med vattentäkten och Timrå industriområde. Dessutom konstaterades att befintligt spår mellan nuvarande stationsläge skulle Sörberge Norra skulle bli kvar oavsett vilket alternativ som väljs, samt att industrispåret till Timrå industriområde blir kvar. Trafikverket skickade en samrådshandling för järnvägsutredningen på remiss med begäran om yttrande senast Verket anordnade också informationsmöten i varje kommun. Kommunen lämnade inte något yttrande över remissen. Istället informerades kommunstyrelsen om innehållet i remissförslaget Se KS-beslut 17. s behandling i kommunstyrelsen Tony Andersson (M) föreslog bifall till alternativ Röd Väst. Ewa Lindstrand (S), Jan-Christer Jonsson (S), Jan Norberg (S), Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S), Petra Perlkvist (S), Stig Svedin (V), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C) och Björn Hellquist (FP) föreslog att avge yttrande till Trafikverket enligt miljö- och byggkontorets förslag, innebärande att kommunen ställer sig bakom Trafikverkets förslag till beslut att ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand ska lokaliseras inom korridor Blå Öst.

11 Protokoll 11 Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avge yttrande till Trafikverket enligt miljö- och byggkontorets förslag, innebärande att kommunen ställer sig bakom Trafikverkets förslag till beslut att ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand ska lokaliseras inom korridor Blå Öst. Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Exp / 2013

12 Protokoll Motion från Anita Hellstrand (C) om att barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som tas i kommunen - kommunledningskontorets yttrande Dnr KS/2013:226 Kommunledningskontorets utlåtande får anses vara ett utlåtande i avvaktan på kommande remissammanställning. Centerpartiet inkom med en motion i rubricerat avseende. Utifrån FN:s Barnkonvention föreslås att kommunfullmäktige ger styrelser och nämnder i uppdrag: Att barnkonventionen ska beaktas i alla beslut som tas i kommunen. Att en barnchecklista upprättas för att se att barnkonventionen följs. Kommunledningskontorets yttrande Sverige förband sig redan 1990, som ett av de första länderna, att förverkliga konventionen. Sverige beslutade uppfylla konventionen genom transformering. Konventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla enskilda barn i världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen innehåller fyra huvudprinciper: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets friska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom och henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Motionsställarens förslag handlar till stor del om att säkerställa att kommunen beaktar barnkonventionens intentioner i beslut och i verksamhetens arbete.

13 Protokoll 13 Barnkonventionen ligger redan till grund för de styrdokument (skollag, läroplaner etc) som finns för förskola och skola. Nya skollagen, som gäller fr o m 1 juli 2011, stadgar t. ex i 1 kap 10 att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Motsvarande lagstiftning finns i socialtjänstlagen mm. Med hänsyn till ovanstående bedömer kommunledningskontoret att myndighetsnämnderna och kultur- och tekniknämnden är mer lämpade att ha synpunkter på motionsställarens förslag. Det kan också vara inom deras områden som behov av att förstärka barnens inflytande finns. Kommunledningskontorets verksamheter saknar kompetens och förutsättningar att göra dessa bedömningar. Protokollsutdrag till Samtliga nämnder Exp / 2013

14 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 41/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Axis Nr 42/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier Investor B Nr 43/2013 Omplacering av tidigare upptaget lån (obj nr 22014). Efter infordrande av offerter har Kommuninvest i Sverige AB antagits som långivare. Lånebelopp kronor. Ränte- och kapitalbindning 6 år. Ränta 2,96 %. Nr 44/2013 Per Bergmans donationsfond köp av aktier Nr 45/2013 Per Bergmans donationsfond köp av aktier

15 Protokoll Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - rapport - anmälan Dnr KS/2013:235 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kommunförbundet Västernorrland har, den 30 oktober 2013, inkommit med rapport avseende Ungdomar i Timrå åsikter och attityder.

16 Protokoll Ks-uppdrag - anmälan Dnr KS/2013:20 Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag samt projektredovisning.

17 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Länsstyrelsen Västernorrland Vattenmyndigheten Bottenhavet, arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan , 31 oktober Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:54, rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark, 25 oktober Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Bergtjärnen nr 2 i Härnösands kommun och Timrå kommun, 21 oktober Protokoll Timrå Vatten AB, 23 maj Barn- och utbildningsnämnden, taxor och avgifter 2013, 16 oktober Din Tur, direktionens möte, 27 september Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 26 september 2013.

18 Protokoll Anvisningar för kommunledningskontoret vid avyttring av tomter i Söråker Dnr KS/2013: Fastställa de beskrivna handlingsalternativen som anvisningar för kommunledningskontoret vid avyttring av tomter i Söråker. 2. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att till kommunstyrelsen anmäla upprättat avtal innan beslut tas i kultur- och tekniknämnden. Timrå kommun har 20 osålda tomter vid Vallgränd/Ängsvägen/Vårdhemsvägen. Detaljplan togs fram 2008 och därefter vidtog exploateringen av området i form av anläggande av vatten- /avloppsledningar, entrévägar, gångvägar, besöksparkering, lekplats och belysning samt avstyckning. Tomterna var klara till försäljning vid årsskiftet 2008/2009. Flera lokala byggföretag har hört av sig med idéer om hur tomtförsäljningen kan komma igång. Eftersom idéerna inte har prövats förut är det angeläget att vissa principer kring tillvägagångssättet fastställs. Handlingsalternativ/koncept: 1. Ett byggföretag ska kunna arrendera en eller flera tomter av kommunen under en period, förslagsvis två år. Arrendekontrakt tecknas med kultur- och teknik. Under arrendeperioden bygger företaget ett visningshus på tomten. När en köpare anmäler sitt intresse, säljer kommunen tomten till köparen samtidigt som företaget säljer huset. Arrendekontraktet hävs i samband med försäljningen. Under tvåårsperioden ska det också vara möjligt för företaget att teckna ett ettårigt optionsavtal på ytterligare två tomter. Om en köpare inte går att finna under arrendeperioden, träder företaget in som köpare av tomten. 2. Om ett företag vill köpa ett antal tomter för uppförande av bostadshus, ska de kunna teckna optionsavtal på lika många tomter utöver dessa. Optionsavtalet gäller under ett år. Protokollsutdrag till Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret Exp / 2013

19 Protokoll Finansiering av muddringsåtgärder Söråkers hamn Dnr KS/2013:244 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Bevilja projektet muddring Söråkers hamn investeringsbudget med 5 mnkr för Timrå kommun har som ägare till Söråkers hamn under flera år planerat för muddring av hamnbassängen för att möjliggöra en utveckling av industriområdet Söråker- Torsboda. Projektet har blivit försenat flera år pga myndighetsprövningar men är planerat att genomföras Det beslut om kommunens investeringsmedel som fattats under 2012 har pga förskjutningen av projektet medfört att investeringsmedel saknas i 2013 års budget. Anvisade medel 2012 har redovisats som överskott mot budget. s tidigare behandling KS 129/12, KS 156/13 Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Exp / 2013

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.25 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Mats Wallin (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) 259-263, 265-274 Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Stefan

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll 1. Lilian Lagergren Johansson, justerare. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Lilian Lagergren Johansson, justerare. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.50 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger Öberg (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.30-14.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 8:00-9.30 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S)

Protokoll. Sammanträdesdatum. Beslutande Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) 1 Plats och tid Polstjernan 11:00-11:10 ande Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Bengt Nilsson (S), tjänstgör i stället för Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-16

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-16 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-15.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Tony Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-06-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-06-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 16.20 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Berth Henriksson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik Nordin (C) Tony

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.30 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Roger Öberg (S), 160 Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 26 augusti 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Övriga närvarande Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.10 ande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjrättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-08-25 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Onsdagen den 25 augusti 2010, klockan

Läs mer

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter

Protokoll 1. Gunnar Grönberg och Roger Boork Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2015 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.45 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellstöm (S) ordf. ersätter Jan-Christer Jonsson Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13:00-14.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S)

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 10.30-11.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S), v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S), tjänstgör istället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Ärendeförteckning 104 Val av justerare 105 Fastställande av dagordningen 106 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 107 Redovisningar av delegeringsbeslut oktober 2014 108 Granskning av

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer