Projekt Avesta Lägesrapport 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 3"

Transkript

1 Projekt Avesta 2020 Lägesrapport 3

2 Innehåll Lägesrapport nr Lägesbeskrivning... 3 Koppardalen - tillväxtmotor... 3 Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice... 3 Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors företagande... 4 Fokusområde 3 - Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser... 6 Fokusområde 4 - Attraktiv studie-och arbetspendling... 7 Fokusområde 5 - Medflyttarstöd... 7 Tidplan... 9 Koppardalen - tillväxtmotor... 9 Utveckla nyföretagarservice... 9 Utveckla kvinnors företagande... 9 Utökade marknadsförings och näringslivsresurser... 9 Attraktiv studie-och arbetspendling... 9 Medflyttarstöd Ekonomi

3 Avesta 2020 Lägesrapport nr 3 Tidsperiod Lägesbeskrivning Koppardalen - tillväxtmotor Projektet inleddes med att bjuda in personer som identifierats som viktiga till en tankesmedja. Tankesmedjan har träffats vid två tillfällen ( och ) och listat vilken typ av evenemang och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta och Verket. Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för upphandling av den konsulttjänst som ska få uppdraget att göra en Förstudie kring vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta och Verket. Lägesrapport 2, Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för upphandling av den konsulttjänst, som ska få uppdraget att göra en förstudie, kring vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta, Koppardalen och Verket. Offertförfrågan för direktupphandling av konsulttjänst skickades ut i slutet av augusti. Direktupphandlingsrapport per den 19 september fastställer entreprenör, DestinationsArenan AB, som ska genomföra förstudiearbetet (vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta, Koppardalen och Verket). Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice Projektledare har anställts och tillträdde 5 mars Förstudier har inletts för två av projekten, förstudierna omfattar informationsinsamling och studiebesök i liknande verksamheter Projektgrupp har tillsatts för ett av projekten Samarbete inlett med Fokusområde 2, Kvinnors företagande, idé verkstad Lägesrapport 2, Projektledare har utsetts och projektgrupper är tillsatta för tre av projekten, Aktivitetsplaner har upprättats och delvis tidsatts. Inom de tre projekten har studiebesök genomförts. Kommunikationsplan för projektet har tagits fram. Beslut har fattats om att skapa ett groddkontor för nyföretag nere i Koppardalen. Månadsmöten med stödjande funktioner för nyföretagande kommer att anordnas, medverkande kan vara ALMI, banker, revisorer, Skatteförvaltningen, Nyföretagarcentrum m.m. Inventering av befintliga företagshotell i Avesta för att kartlägga utbudet av tjänster. 3

4 Samarbete har inletts med Leksands Entreprenörskola om att starta en idéverkstad för entreprenörer, beräknad start sen höst I samarbete med fokusområde 2 Kvinnors företagande planeras gemensamma inspirationsseminarier under hösten Enkätundersökning har arbetats fram och använts vid uppstartmöten på Arbetsförmedling m.m En kreativ kväll har genomförts med en referensgrupp av företagare som tillsammans arbetade fram arbetsmaterial vad som är viktigt innehåll i ett Avesta Mad Lab. Materialet som arbetades fram kommer att användas som utgångspunkt i det fortsatta Mad Lab arbetet för projektgruppen. Diskussioner har inletts med hyresvärden Gamla Byn AB om lämpliga lokaler för Mad Lab nere i Koppardalen. Möjliga synergieffekter genom samarbete med fokusområde 0 Koppardalen som tillväxtmotor och Verket utreds. Gemensam lokal kan bli aktuellt. Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors företagande Inledning med studiebesök hos Winnet, Region Dalarna. Projektgrupp tillsatt som haft inledande träffar och börjat strukturera arbetet med åtgärdslista i form av en aktivitetsplan. Samverkan inledd mellan fokusområde 1 och 2 vad gäller entreprenörsutbildning och MadLab /idéverkstad. Studieresa planeras Lägesrapport 2, Samverkan med företaget MedMening AB kring projektet KvalitetsLab upphör tyvärr vid årsskiftet då Region Dalarna informerat om att projektet nog inte kommer att få tilläggsanslag och förlängning på grund av att det stora projektet Avesta 2020 kommit igång. KvalitetsLab kommer att genomföra seminarierna med sin tredje grupp under 2013, men därefter kommer projektet att slutredovisa. Detta innebär att KvalitetsLabs idéverkstad inte kommer att genomföras under hösten, utan den måste flyttas över på fokusområde 2 i Avesta 2020, dvs detta delprojekt. Studieresa till NyföretagarCentrum i Nyköping genomfördes 17 juni i samverkan med Avesta Nyföretagarcentrum, projektgruppen, representant från fastighetsförvaltaren samt representant från Nyföretagarklubben. I Nyköping fanns mycket inspiration att hämta och vi såg snabbt intressanta lösningar vad gäller struktur för uppbyggnad av vår gemensamma verksamhet i vårt delprojektet tillsammans med fokusområde 1/entreprenörskola samt samarbetet med Avesta NyföretagarCentrum. Kontakter med föreläsare har tagits för aktiviteter under hösten och kommer att planeras in på nätverksträffar då projektets Resurs-/kompetenscentrum för kvinnor kommer igång. Alla kommunens anställda inbjöds till Kick-off för hela projektet Avesta 2020 den maj. Alla delprojekt fick då presentera sig, så även fokusområdet Utveckla Kvinnors företagande. Deltagarna vandrade gruppvis mellan delprojekten och fick information, samt att de som representerade delprojekten och förelästa samlade in idéer att ta med in i projektverksamheten. 4

5 Identifiering av gamla och nya företagarnätverk för kvinnor pågår samt diskussioner kring hur de kan bli delaktiga i vårt arbete och vad de kan tänkas vilja ha i form av samverkan. Upphandlingsunderlag för direktupphandling av Idéverkstad utskickad till 4 st. företag. Företagsbesök på Outokumpus personalavdelning med inledande diskussion kring projektets fokus på att fördjupa vår kunskap kring hur man får kvinnor som vill starta företag att välja tekniska- och naturvetenskapliga affärsidéer. Här fick vi förutom bra kontaktpersoner också tillgång till material kring vart personal gått som blivit uppsagda som resultat av det stora varslet hösten Höstens planering arbetates fram och diskuterades vid projektgruppens första möte för hösten den 26 aug. Planritning av lokalernas utformning vad gäller Avesta 2020 s delprojekt kring resurscentrum för kvinnor, konferenslokal, groddkontor för fokusområde 1 m.m. har kommit på plats. Projektledare för utveckla kvinnors företagande kommer att flytta sin arbetsplats till Grovplåten. Arbetsdatum för inflytt satt till 4 nov. Företag upphandlat för genomförande av Idéverkstad inkl. inledande inspirationsseminarium, jan-feb Genomgång av inkomna offerter och vägning vid projektgruppsmöte den 26 aug. Föreläsningsserie planerad: Coompanion Kvinnor som vill starta företag tillsammans. Hushållningssällskapet kvinnors/skogsägare som kan starta bisysslor inom lantbruksföretaget. Föreläsning för skogsägande kvinnor blev beslutad till den 23 okt. Anna-Karin Karlsson (hon som gör solglasögon åt Lady GaGa) föreläser den 20 nov. Träff med Coompanion 16 september. De har ett projekt på gång som heter Kvinnor som vill starta företag tillsammans. Samarbete planeras och Coomppanion kan vara intresserade av att delta i de sista-torsdagen-i-månaden som planeras inom Fokusområde 1. Träff med A-partner 12 september. A-partner var den jobbcoach som anlitades vid Outokumpus varsel Genomgång av verksamheten och samarbetet med Arbetsförmedlingen och Avesta kommun därefter en genomgång av utfallet. Problemen kommer nu när inte visstidsanställningarna förlängs till sommaren. A-partner har kontakt med ett koncept som ett företag i Ludvika kör, Industrikompetens. Vårt projekt planerarkontakta Industrikompetens. Kontakt med Stora Enso har tagits med anledning av företagets varsel under hösten men möte har ännu inte ägt rum. Gemensam förstudie kring Idéverkstad genomförs för Fokusområde 1 och 2 i samverkan. En del av förstudien är en enkät med frågor kring intresset av att starta företag. Den delades ut under medborgarkick-offen, kommer att läggas ut på vissa platser, samt att Arbetsför- 5

6 medlingen har den med i sina uppstartsträffar med arbetssökande. Resultatet kommer att användas i bägge fokusområdena. Detta avslutar förstudien Delprojektet presenterade sig på medborgarkick-offen den 28 sept. Kommunikationsplan diskuterad och delvis beslutad under projektgruppsmöte 26 sept. Fokusområde 3 - Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Arbetet med att ta fram en ny innovativ metod för kommunens riktade marknadsföringsinsatser mot nya arbetstillfällen och företag har påbörjats bl.a. genom att ta fram ett underlag för upphandling av konsulthjälp med fokus på i ansökan angivna profilområden. Huvudprojektledare för området är rekryterad och på plats. Övriga projektledare samt projektmedlemmar är utsedda. Vidare har arbetet med att ta fram en samverkansplan för metoder samt mötesplatser inletts. Den syftar till att bättre ta tillvara de lokala företagens engagemang och kunnande när det gäller utvecklingsfrågor. Lägesrapport 2, Projektgruppen utarbetade under andra kvartalet 2013 en projektplan och la därmed grunderna till en upphandling av konsultstöd. Målet är att hitta/utarbeta en metod för att attrahera nya företag till Avesta. Anbudsunderlaget skickades till sju företag över hela landet. Tre av dessa valde att lämna anbud. Dessa granskades av projektgruppen. Ett företag tilldelades offerten och ska inleda sitt arbete med ett upptaktsmöte i mitten av augusti. Behov av konsulthjälp finns, och gruppen har kontaktat Triple Steelix, som är positiv att genomföra en Samsynsgrupp i Avesta. Deltagare i gruppen rekryteras fn via företagens intresseorganisationer och genomförande planeras till sept/okt. Utredning om metodstöd pågår och blir klart i början av december Dialog sker mellan den externa utföraren och projektgruppen 6 november. Upphandling av marknadsföringsbyrå har inletts med upprättande av förfrågningsunderlag i samspel med upphandlingsenheten. Förfrågningsunderlaget ska bygga på det resultat som kommer fram via delprojekt metodstöd för marknadsföring. Planeras en avtalstid om två år ( ) med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Vi kommer att tillföra ytterligare interna ekonomiska resurser till avtalet som ska tecknas med marknadsföringsbyrå. Avtalet ska vara tecknat mars-april Omvärldsbevakning har genomförts inom delprojekt Attraktivt boende och boendemiljö. Sex fokusgrupper är i gång med olika kategorier i grupperna. Bostads försörjning med externa intressenter på börjas under november månad med vd Jan Näslund, Gamla Byn AB som projektledare. Resultatet från delprojekt Attraktivt boende och boendemiljö ligger som grund för arbetet i projektgruppen 6

7 Projektgruppen för Samspel med det lokala näringslivet har under denna tidsperiod planerat, rekryterat deltagare och genomfört en Samsynsgrupp (4 möten x 2 tim./gång) med bra deltagande, engagemang och delaktighet från 10 företagsledare. Lena Norrström från Triple Steelix har lett gruppen med bistånd av bitr. projektledaren Kerstin Eriksson. Beslut har tagits att anlita konsulten Lars Wallrup och Lena Norrström för utvärdering, värdering och framtagande av aktivitetsplan utifrån det som framkommit i Samsynsgruppen. Med detta som grund ska en handlingsplan processas och presenteras i månadsskiftet oktober/november. Fokusområde 4 - Attraktiv studie-och arbetspendling Projektgruppen drog igång sitt arbete sista februari. Tre projektgruppsmöten har hållits. Arbete med projektplanen pågår och gruppen har prioriterat att komma igång med de två direktupphandlingar som planeras att genomföra under våren. Kravspecifikationerna för Förslag till handlingsplan och fokusgrupper är i princip klara att skickas iväg till utvalda konsulter. Lägesrapport 2, Projektgruppen har tagit fram två offertförfrågningsunderlag. Sammanlagt har tre projektgruppsmöten har hållits under perioden. Offertförfrågan om Förslag till handlingsplan samt fokusgrupper skickades iväg i början av juni till 13 utvalda konsultbolag och akademiska institutioner. Utvärdering av anbuden har lett fram till att två konsulter engageras för att genomföra fokusgruppsarbete samt att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan för arbets- och studiependling. Arbetet kommer igång under september och kommer att vara avslutat i början av december. Upphandling har skett av två uppdrag. Ett uppdrag som gått till Ramböll går ut på att genomföra fokusgrupper med olika grupper av pendlare. I dagsläget ser det ut att bli två grupper med pendlare till och från Avesta, en grupp med studenter i Falun/Borlänge samt en grupp med yngre förvärvsarbetande i Stockholm. Det andra uppdraget har gått till Ångpanneföreningen. Uppdraget går ut på att utifrån idag kända fakta (litteraturstudier) samt resultatet av fokusgrupperna ta fram en handlingsplan som utvisar vad som kan göras på kort och lång sikt och vad man behöver samverka med andra om för att nå en bra studieoch arbetspendling. Fokusområde 5 - Medflyttarstöd En mindre förstudie har genomförts där en tidigare genomförd enkät gällande orsaker till utflytt har använts. Statistik från SCB gällande in- och utflyttning har beställts och analyserats. Förstudien ligger till grund för projektmålet. Delprojektet NätverksLOTS är i full gång. InvandrarLOTS startade den 24 april. För de övriga två delprojekten finns en plan och det aktiva arbetet startar under kvartal 4. 7

8 Lägesrapport 2, Delprojektet NätverksLOTS är i full produktion. Projektgruppen har arbetat igenom projektplanen och gjort en planering för kommande aktiviteter inom projektet. Under maj månad genomfördes den första aktiviteten i form av ett föreningsmingel där Avestas föreningar och nyinflyttade bjöds in för föreläsning och mingel. Mailutskick och annonsering genomfördes till föreningarna och alla som flyttat till Avesta under de tre senaste åren fick ett vykort med inbjudan hemskickad till sig. InvandrarLOTS har startat upp men någon projektplan har ännu inte tagits fram, huvudarbetet kommer där att ske under hösten. För de övriga två delprojekten finns ett grundtänk och det aktiva narbetet startar under kvartal En tillfällig projektledare har rekryterats för att utföra arbetsuppgifter inom fokusområdet under huvudprojektledarens föräldraledighet. Den tillfällige projektledaren förbereder den planerade föreningsmässan som vi kommer att ha i februari 2014 riktade mot nyinflyttade Avestabor. Arbetet innefattar också idrottsföreningskontakter för att intressera föreningarna till att engagera sig i nyinflyttade Avestabor. Det finns ett behov av att flytta lönemedel från 2013 till 2014 eftersom den tillfällige projektledarens arbete förväntas hålla på till och med februari Projektet har nu lanserat konceptet AvestaVärd. Som Avestavärd träffar man någon nyinflyttad, under en period hjälper man de nya Avestainnevånarna med tips och råd om hur just de kan känna sig som en ny viktig del av vår stad. Det kan bli kontakter med förenings- eller kulturlivet i Avesta eller så tar man bara en fika på stan. Under mässan Träffa Avesta i början av september och Medborgarkickoffen arbetade projektmedlemmarna med att rekrytera AvestaVärdar. Projektledaren samt en projektmedlem presenterade projektet under Kickoffen för medborgarna i Avesta. Under september har en reklamfilm för AvestaVärd spelats in och den visas under oktober på tv-skärmar i olika butiker runt om i Avesta. Projektet har även skapat en sida på Avestas hemsida som ger information om AvestaVärd. Totalt har hittills 24 AvestaVärdar rekryterats. De AvestaVärdar som rekryterats kommer att bjudas in till ett första informationsmöte om vad uppdraget kommer att innebära och får vara med och aktivt planera uppstarten av AvestaVärd. Flera nyinflyttade har lämnat in intresse om att få vara med och träffa en AvestaVärd. Projektet har fått in förslag på aktiviteter från bland annat föreningar som de kommer kunna bli inbjudna till, få biljetter av och samarbeta med. NätverksLots har deltagit vid Idrottföreningsfrukostar och där haft kontakt med föreningar angående ett fortsatt samarbete. Ett fortsatt samarbete med InvandrarLots finns och ett par träffar med projektledarna har ägt rum. En grupp har bildats i en stadsdel av Avesta där en testverksamhet i form av en områdesfest där nyinflyttade bjuds in har planerats. 8

9 Projektet har jobbat fram idéer kring hur sociala nätverk som Facebook kan vara användbart och avgörande för framgång i det fortsatta arbetet. Ett samarbete med Avesta Social Network, ett socialt nätverk på Facebook med 550 medlemmar har inletts och under november månad kommer en gemensam aktivitet att genomföras i form av en gemensam brädspelsträff. Planeringen för en frukostträff för föreningar som inte är idrottsföreningar är i full gång och under mitten av oktober kommer ett första möte att genomföras och då kommer också arbetet med den kommande föreningsmässan att intensifieras. Tidplan Koppardalen - tillväxtmotor 1 oktober: Projektstart oktober: Intervjuer med intressenter oktober: Övrig faktainsamling och analys 4--8 november: Kompletterande intervjuer i Avesta november: Analys och rapportskrivning november: Överlämning Utveckla nyföretagarservice Tidsättning av de olika insatserna i aktivitetsplanen fortgår kontinuerligt. Utveckla kvinnors företagande Tidplanen, i enlighet med projektgruppens framdiskuterade aktiviteter tillsammans med ansökan till Region Dalarna följs. En viss förskjutning både av aktivitet och budget blev fallet då Idéverkstaden sköts några månader framåt i tid och genomförs i jan-feb 2014, i stället för under hösten Genom detta kommer den att kunna marknadsföras bättre, och lokalerna kommer att vara i ordning. Utökade marknadsförings och näringslivsresurser - En handlingsplan för samspel med det lokala näringslivet presenteras i månadsskiftet oktober/november Utredning om metodstöd blir klart december Konsultuppdraget ang. Utredning om metodstöd är klar i början av december Avtal med marknadsföringsbyrå tecknas mars-april Attraktiv studie-och arbetspendling Vi har stött på problem inom projektet. Den person som är projektledare för projektet har blivit långtidssjukskriven. Dessvärre har även den ansvariga hos Ramböll blivit långtidssjukskriven. Det här har inneburit att vi fått ta fram en ny projektansvarig (Magnus Hellstrand) och även hos konsulten har man fått ta in en ny projektledare. Det här gör att vi ser svårigheter att klara vår tidsplan. Resultatet från fokusgrupperna kommer enligt reviderad plan att vara framme i mitten av januari. Eftersom handlingsplanen bygger på resultatet av fokusgrupperna så blir även handlingsplanen förskjuten. 9

10 Medflyttarstöd Uppstart av Medflyttar- och InflyttarLOTS är förskjutet från Q till Q Under hösten 2013 kommer olika aktiviteter i projektet att genomföras. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt informationsmaterial och försöka komma ut i sociala medier. Vi kommer även att träffa Avestas företag och föreningar för att starta ett gemensamt arbete där fler blir involverade för att få våra nyinflyttade att känna sig välkomna. Under hösten kommer ett större evenemang planeras till början av Projektet ska implementeras och lämnas över under senare delen av 2014 och vara utvärderat och klart till Ekonomi På det sätt som arbetet i projektet har fortskridit kan vi konstatera att vi kommer ha medel kvar vid årets slut. Det beror på en rad olika faktorer som: Senare anställningsdatum för projektanställd personal än planerat, kostnadseffektiv upphandling och aktiviteter som har förskjutits i tid på grund av upphandlingar. Det gör att läget från förra lägesrapporten kvartstår. För fokusområdet Attraktiv arbets- och studiependling har vi dessutom råkat ut för sjukskrivningar för både vår interna projektledare samt projektledare hos en av konsulterna. Vi tror att arbetet kommer att behöva flyttas fram och det innebär då också att våra kostnader kommer något senare än planerat. 10

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-09-17 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004.

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna

Status Projektplan. AP1 2013-02-18 Karin Vestman Beskrivning av bakgrund och komplettering av uppgifter under rubrikerna Dokumenttyp Projektplan Sid 1 (11) PROJEKTPLAN Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskola-grundskola Fastställd av Fredrik Juthman Dokumentansvarig Fredrik Juthman Version 260:3 Datum 2013-03-19

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade.

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/5-08 31/5-08 Rapport nr. 3 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/11-08 31/12-08 Rapport

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011 Beslutsprocess Kommunfullmäktige den 16 december 2010 Projektnamn: Färdplan Flen 2011 Projektägare: Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv Styrgrupp: Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Lars

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-09 31/5-09 Rapport

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september

Läs mer

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist

ÖrebroBostäder AB. Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav. Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB Upphandling av Strategisk partnering med sociala krav Anneli Sundqvist ÖrebroBostäder AB (ÖBO) - Kommunalägt bostadsbolag - 23 000 lägenheter - 400 anställda - 1 000 kommersiella lokaler

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Det första steget mot ett gemensamt språk

Det första steget mot ett gemensamt språk Det första steget mot ett gemensamt språk 2015-02-20 Magnus Gunnarsson Leif Lind Anne-Marie Ögren Maria Dalhage Uppdraget Utveckla en modell för beräkningar av myndigheternas it-kostnader och itinvesteringar

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden

Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden Leader och Sommarlovsentreprenörer för unga på landsbygden! Minst fyra olika Leaderområden har i år drivit Sommarlovsentreprenörer (SLE).

Läs mer

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284

Lägesrapport. Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459. Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Lägesrapport Version 2.0 090911 Projektnamn Ärende-ID Livskraftigt företagande/ Driv eget 27459 Stödmottagare Organisationsnummer Falun Borlänge - regionen 556645-9284 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination METODBOK Gröna invandrar entreprenörer på studiebesök. Projektet Tre- K, faller under regeringens program Främjande av kvinnors företagande 2007-2009/10.

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Kvartalsrapport juni augusti 2013

Kvartalsrapport juni augusti 2013 Kvartalsrapport juni augusti 2013 Från projektledarens horisont Det har varit sommar och många av mina kollegor både på riksförbundets kansli och projektorterna har haft semester. Själv har jag arbetat

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-06-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer