Projekt Avesta Lägesrapport 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 3"

Transkript

1 Projekt Avesta 2020 Lägesrapport 3

2 Innehåll Lägesrapport nr Lägesbeskrivning... 3 Koppardalen - tillväxtmotor... 3 Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice... 3 Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors företagande... 4 Fokusområde 3 - Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser... 6 Fokusområde 4 - Attraktiv studie-och arbetspendling... 7 Fokusområde 5 - Medflyttarstöd... 7 Tidplan... 9 Koppardalen - tillväxtmotor... 9 Utveckla nyföretagarservice... 9 Utveckla kvinnors företagande... 9 Utökade marknadsförings och näringslivsresurser... 9 Attraktiv studie-och arbetspendling... 9 Medflyttarstöd Ekonomi

3 Avesta 2020 Lägesrapport nr 3 Tidsperiod Lägesbeskrivning Koppardalen - tillväxtmotor Projektet inleddes med att bjuda in personer som identifierats som viktiga till en tankesmedja. Tankesmedjan har träffats vid två tillfällen ( och ) och listat vilken typ av evenemang och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta och Verket. Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för upphandling av den konsulttjänst som ska få uppdraget att göra en Förstudie kring vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta och Verket. Lägesrapport 2, Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för upphandling av den konsulttjänst, som ska få uppdraget att göra en förstudie, kring vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta, Koppardalen och Verket. Offertförfrågan för direktupphandling av konsulttjänst skickades ut i slutet av augusti. Direktupphandlingsrapport per den 19 september fastställer entreprenör, DestinationsArenan AB, som ska genomföra förstudiearbetet (vilken typ av events och konferenser som kan vara utvecklande för Avesta, Koppardalen och Verket). Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice Projektledare har anställts och tillträdde 5 mars Förstudier har inletts för två av projekten, förstudierna omfattar informationsinsamling och studiebesök i liknande verksamheter Projektgrupp har tillsatts för ett av projekten Samarbete inlett med Fokusområde 2, Kvinnors företagande, idé verkstad Lägesrapport 2, Projektledare har utsetts och projektgrupper är tillsatta för tre av projekten, Aktivitetsplaner har upprättats och delvis tidsatts. Inom de tre projekten har studiebesök genomförts. Kommunikationsplan för projektet har tagits fram. Beslut har fattats om att skapa ett groddkontor för nyföretag nere i Koppardalen. Månadsmöten med stödjande funktioner för nyföretagande kommer att anordnas, medverkande kan vara ALMI, banker, revisorer, Skatteförvaltningen, Nyföretagarcentrum m.m. Inventering av befintliga företagshotell i Avesta för att kartlägga utbudet av tjänster. 3

4 Samarbete har inletts med Leksands Entreprenörskola om att starta en idéverkstad för entreprenörer, beräknad start sen höst I samarbete med fokusområde 2 Kvinnors företagande planeras gemensamma inspirationsseminarier under hösten Enkätundersökning har arbetats fram och använts vid uppstartmöten på Arbetsförmedling m.m En kreativ kväll har genomförts med en referensgrupp av företagare som tillsammans arbetade fram arbetsmaterial vad som är viktigt innehåll i ett Avesta Mad Lab. Materialet som arbetades fram kommer att användas som utgångspunkt i det fortsatta Mad Lab arbetet för projektgruppen. Diskussioner har inletts med hyresvärden Gamla Byn AB om lämpliga lokaler för Mad Lab nere i Koppardalen. Möjliga synergieffekter genom samarbete med fokusområde 0 Koppardalen som tillväxtmotor och Verket utreds. Gemensam lokal kan bli aktuellt. Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors företagande Inledning med studiebesök hos Winnet, Region Dalarna. Projektgrupp tillsatt som haft inledande träffar och börjat strukturera arbetet med åtgärdslista i form av en aktivitetsplan. Samverkan inledd mellan fokusområde 1 och 2 vad gäller entreprenörsutbildning och MadLab /idéverkstad. Studieresa planeras Lägesrapport 2, Samverkan med företaget MedMening AB kring projektet KvalitetsLab upphör tyvärr vid årsskiftet då Region Dalarna informerat om att projektet nog inte kommer att få tilläggsanslag och förlängning på grund av att det stora projektet Avesta 2020 kommit igång. KvalitetsLab kommer att genomföra seminarierna med sin tredje grupp under 2013, men därefter kommer projektet att slutredovisa. Detta innebär att KvalitetsLabs idéverkstad inte kommer att genomföras under hösten, utan den måste flyttas över på fokusområde 2 i Avesta 2020, dvs detta delprojekt. Studieresa till NyföretagarCentrum i Nyköping genomfördes 17 juni i samverkan med Avesta Nyföretagarcentrum, projektgruppen, representant från fastighetsförvaltaren samt representant från Nyföretagarklubben. I Nyköping fanns mycket inspiration att hämta och vi såg snabbt intressanta lösningar vad gäller struktur för uppbyggnad av vår gemensamma verksamhet i vårt delprojektet tillsammans med fokusområde 1/entreprenörskola samt samarbetet med Avesta NyföretagarCentrum. Kontakter med föreläsare har tagits för aktiviteter under hösten och kommer att planeras in på nätverksträffar då projektets Resurs-/kompetenscentrum för kvinnor kommer igång. Alla kommunens anställda inbjöds till Kick-off för hela projektet Avesta 2020 den maj. Alla delprojekt fick då presentera sig, så även fokusområdet Utveckla Kvinnors företagande. Deltagarna vandrade gruppvis mellan delprojekten och fick information, samt att de som representerade delprojekten och förelästa samlade in idéer att ta med in i projektverksamheten. 4

5 Identifiering av gamla och nya företagarnätverk för kvinnor pågår samt diskussioner kring hur de kan bli delaktiga i vårt arbete och vad de kan tänkas vilja ha i form av samverkan. Upphandlingsunderlag för direktupphandling av Idéverkstad utskickad till 4 st. företag. Företagsbesök på Outokumpus personalavdelning med inledande diskussion kring projektets fokus på att fördjupa vår kunskap kring hur man får kvinnor som vill starta företag att välja tekniska- och naturvetenskapliga affärsidéer. Här fick vi förutom bra kontaktpersoner också tillgång till material kring vart personal gått som blivit uppsagda som resultat av det stora varslet hösten Höstens planering arbetates fram och diskuterades vid projektgruppens första möte för hösten den 26 aug. Planritning av lokalernas utformning vad gäller Avesta 2020 s delprojekt kring resurscentrum för kvinnor, konferenslokal, groddkontor för fokusområde 1 m.m. har kommit på plats. Projektledare för utveckla kvinnors företagande kommer att flytta sin arbetsplats till Grovplåten. Arbetsdatum för inflytt satt till 4 nov. Företag upphandlat för genomförande av Idéverkstad inkl. inledande inspirationsseminarium, jan-feb Genomgång av inkomna offerter och vägning vid projektgruppsmöte den 26 aug. Föreläsningsserie planerad: Coompanion Kvinnor som vill starta företag tillsammans. Hushållningssällskapet kvinnors/skogsägare som kan starta bisysslor inom lantbruksföretaget. Föreläsning för skogsägande kvinnor blev beslutad till den 23 okt. Anna-Karin Karlsson (hon som gör solglasögon åt Lady GaGa) föreläser den 20 nov. Träff med Coompanion 16 september. De har ett projekt på gång som heter Kvinnor som vill starta företag tillsammans. Samarbete planeras och Coomppanion kan vara intresserade av att delta i de sista-torsdagen-i-månaden som planeras inom Fokusområde 1. Träff med A-partner 12 september. A-partner var den jobbcoach som anlitades vid Outokumpus varsel Genomgång av verksamheten och samarbetet med Arbetsförmedlingen och Avesta kommun därefter en genomgång av utfallet. Problemen kommer nu när inte visstidsanställningarna förlängs till sommaren. A-partner har kontakt med ett koncept som ett företag i Ludvika kör, Industrikompetens. Vårt projekt planerarkontakta Industrikompetens. Kontakt med Stora Enso har tagits med anledning av företagets varsel under hösten men möte har ännu inte ägt rum. Gemensam förstudie kring Idéverkstad genomförs för Fokusområde 1 och 2 i samverkan. En del av förstudien är en enkät med frågor kring intresset av att starta företag. Den delades ut under medborgarkick-offen, kommer att läggas ut på vissa platser, samt att Arbetsför- 5

6 medlingen har den med i sina uppstartsträffar med arbetssökande. Resultatet kommer att användas i bägge fokusområdena. Detta avslutar förstudien Delprojektet presenterade sig på medborgarkick-offen den 28 sept. Kommunikationsplan diskuterad och delvis beslutad under projektgruppsmöte 26 sept. Fokusområde 3 - Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Arbetet med att ta fram en ny innovativ metod för kommunens riktade marknadsföringsinsatser mot nya arbetstillfällen och företag har påbörjats bl.a. genom att ta fram ett underlag för upphandling av konsulthjälp med fokus på i ansökan angivna profilområden. Huvudprojektledare för området är rekryterad och på plats. Övriga projektledare samt projektmedlemmar är utsedda. Vidare har arbetet med att ta fram en samverkansplan för metoder samt mötesplatser inletts. Den syftar till att bättre ta tillvara de lokala företagens engagemang och kunnande när det gäller utvecklingsfrågor. Lägesrapport 2, Projektgruppen utarbetade under andra kvartalet 2013 en projektplan och la därmed grunderna till en upphandling av konsultstöd. Målet är att hitta/utarbeta en metod för att attrahera nya företag till Avesta. Anbudsunderlaget skickades till sju företag över hela landet. Tre av dessa valde att lämna anbud. Dessa granskades av projektgruppen. Ett företag tilldelades offerten och ska inleda sitt arbete med ett upptaktsmöte i mitten av augusti. Behov av konsulthjälp finns, och gruppen har kontaktat Triple Steelix, som är positiv att genomföra en Samsynsgrupp i Avesta. Deltagare i gruppen rekryteras fn via företagens intresseorganisationer och genomförande planeras till sept/okt. Utredning om metodstöd pågår och blir klart i början av december Dialog sker mellan den externa utföraren och projektgruppen 6 november. Upphandling av marknadsföringsbyrå har inletts med upprättande av förfrågningsunderlag i samspel med upphandlingsenheten. Förfrågningsunderlaget ska bygga på det resultat som kommer fram via delprojekt metodstöd för marknadsföring. Planeras en avtalstid om två år ( ) med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Vi kommer att tillföra ytterligare interna ekonomiska resurser till avtalet som ska tecknas med marknadsföringsbyrå. Avtalet ska vara tecknat mars-april Omvärldsbevakning har genomförts inom delprojekt Attraktivt boende och boendemiljö. Sex fokusgrupper är i gång med olika kategorier i grupperna. Bostads försörjning med externa intressenter på börjas under november månad med vd Jan Näslund, Gamla Byn AB som projektledare. Resultatet från delprojekt Attraktivt boende och boendemiljö ligger som grund för arbetet i projektgruppen 6

7 Projektgruppen för Samspel med det lokala näringslivet har under denna tidsperiod planerat, rekryterat deltagare och genomfört en Samsynsgrupp (4 möten x 2 tim./gång) med bra deltagande, engagemang och delaktighet från 10 företagsledare. Lena Norrström från Triple Steelix har lett gruppen med bistånd av bitr. projektledaren Kerstin Eriksson. Beslut har tagits att anlita konsulten Lars Wallrup och Lena Norrström för utvärdering, värdering och framtagande av aktivitetsplan utifrån det som framkommit i Samsynsgruppen. Med detta som grund ska en handlingsplan processas och presenteras i månadsskiftet oktober/november. Fokusområde 4 - Attraktiv studie-och arbetspendling Projektgruppen drog igång sitt arbete sista februari. Tre projektgruppsmöten har hållits. Arbete med projektplanen pågår och gruppen har prioriterat att komma igång med de två direktupphandlingar som planeras att genomföra under våren. Kravspecifikationerna för Förslag till handlingsplan och fokusgrupper är i princip klara att skickas iväg till utvalda konsulter. Lägesrapport 2, Projektgruppen har tagit fram två offertförfrågningsunderlag. Sammanlagt har tre projektgruppsmöten har hållits under perioden. Offertförfrågan om Förslag till handlingsplan samt fokusgrupper skickades iväg i början av juni till 13 utvalda konsultbolag och akademiska institutioner. Utvärdering av anbuden har lett fram till att två konsulter engageras för att genomföra fokusgruppsarbete samt att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan för arbets- och studiependling. Arbetet kommer igång under september och kommer att vara avslutat i början av december. Upphandling har skett av två uppdrag. Ett uppdrag som gått till Ramböll går ut på att genomföra fokusgrupper med olika grupper av pendlare. I dagsläget ser det ut att bli två grupper med pendlare till och från Avesta, en grupp med studenter i Falun/Borlänge samt en grupp med yngre förvärvsarbetande i Stockholm. Det andra uppdraget har gått till Ångpanneföreningen. Uppdraget går ut på att utifrån idag kända fakta (litteraturstudier) samt resultatet av fokusgrupperna ta fram en handlingsplan som utvisar vad som kan göras på kort och lång sikt och vad man behöver samverka med andra om för att nå en bra studieoch arbetspendling. Fokusområde 5 - Medflyttarstöd En mindre förstudie har genomförts där en tidigare genomförd enkät gällande orsaker till utflytt har använts. Statistik från SCB gällande in- och utflyttning har beställts och analyserats. Förstudien ligger till grund för projektmålet. Delprojektet NätverksLOTS är i full gång. InvandrarLOTS startade den 24 april. För de övriga två delprojekten finns en plan och det aktiva arbetet startar under kvartal 4. 7

8 Lägesrapport 2, Delprojektet NätverksLOTS är i full produktion. Projektgruppen har arbetat igenom projektplanen och gjort en planering för kommande aktiviteter inom projektet. Under maj månad genomfördes den första aktiviteten i form av ett föreningsmingel där Avestas föreningar och nyinflyttade bjöds in för föreläsning och mingel. Mailutskick och annonsering genomfördes till föreningarna och alla som flyttat till Avesta under de tre senaste åren fick ett vykort med inbjudan hemskickad till sig. InvandrarLOTS har startat upp men någon projektplan har ännu inte tagits fram, huvudarbetet kommer där att ske under hösten. För de övriga två delprojekten finns ett grundtänk och det aktiva narbetet startar under kvartal En tillfällig projektledare har rekryterats för att utföra arbetsuppgifter inom fokusområdet under huvudprojektledarens föräldraledighet. Den tillfällige projektledaren förbereder den planerade föreningsmässan som vi kommer att ha i februari 2014 riktade mot nyinflyttade Avestabor. Arbetet innefattar också idrottsföreningskontakter för att intressera föreningarna till att engagera sig i nyinflyttade Avestabor. Det finns ett behov av att flytta lönemedel från 2013 till 2014 eftersom den tillfällige projektledarens arbete förväntas hålla på till och med februari Projektet har nu lanserat konceptet AvestaVärd. Som Avestavärd träffar man någon nyinflyttad, under en period hjälper man de nya Avestainnevånarna med tips och råd om hur just de kan känna sig som en ny viktig del av vår stad. Det kan bli kontakter med förenings- eller kulturlivet i Avesta eller så tar man bara en fika på stan. Under mässan Träffa Avesta i början av september och Medborgarkickoffen arbetade projektmedlemmarna med att rekrytera AvestaVärdar. Projektledaren samt en projektmedlem presenterade projektet under Kickoffen för medborgarna i Avesta. Under september har en reklamfilm för AvestaVärd spelats in och den visas under oktober på tv-skärmar i olika butiker runt om i Avesta. Projektet har även skapat en sida på Avestas hemsida som ger information om AvestaVärd. Totalt har hittills 24 AvestaVärdar rekryterats. De AvestaVärdar som rekryterats kommer att bjudas in till ett första informationsmöte om vad uppdraget kommer att innebära och får vara med och aktivt planera uppstarten av AvestaVärd. Flera nyinflyttade har lämnat in intresse om att få vara med och träffa en AvestaVärd. Projektet har fått in förslag på aktiviteter från bland annat föreningar som de kommer kunna bli inbjudna till, få biljetter av och samarbeta med. NätverksLots har deltagit vid Idrottföreningsfrukostar och där haft kontakt med föreningar angående ett fortsatt samarbete. Ett fortsatt samarbete med InvandrarLots finns och ett par träffar med projektledarna har ägt rum. En grupp har bildats i en stadsdel av Avesta där en testverksamhet i form av en områdesfest där nyinflyttade bjuds in har planerats. 8

9 Projektet har jobbat fram idéer kring hur sociala nätverk som Facebook kan vara användbart och avgörande för framgång i det fortsatta arbetet. Ett samarbete med Avesta Social Network, ett socialt nätverk på Facebook med 550 medlemmar har inletts och under november månad kommer en gemensam aktivitet att genomföras i form av en gemensam brädspelsträff. Planeringen för en frukostträff för föreningar som inte är idrottsföreningar är i full gång och under mitten av oktober kommer ett första möte att genomföras och då kommer också arbetet med den kommande föreningsmässan att intensifieras. Tidplan Koppardalen - tillväxtmotor 1 oktober: Projektstart oktober: Intervjuer med intressenter oktober: Övrig faktainsamling och analys 4--8 november: Kompletterande intervjuer i Avesta november: Analys och rapportskrivning november: Överlämning Utveckla nyföretagarservice Tidsättning av de olika insatserna i aktivitetsplanen fortgår kontinuerligt. Utveckla kvinnors företagande Tidplanen, i enlighet med projektgruppens framdiskuterade aktiviteter tillsammans med ansökan till Region Dalarna följs. En viss förskjutning både av aktivitet och budget blev fallet då Idéverkstaden sköts några månader framåt i tid och genomförs i jan-feb 2014, i stället för under hösten Genom detta kommer den att kunna marknadsföras bättre, och lokalerna kommer att vara i ordning. Utökade marknadsförings och näringslivsresurser - En handlingsplan för samspel med det lokala näringslivet presenteras i månadsskiftet oktober/november Utredning om metodstöd blir klart december Konsultuppdraget ang. Utredning om metodstöd är klar i början av december Avtal med marknadsföringsbyrå tecknas mars-april Attraktiv studie-och arbetspendling Vi har stött på problem inom projektet. Den person som är projektledare för projektet har blivit långtidssjukskriven. Dessvärre har även den ansvariga hos Ramböll blivit långtidssjukskriven. Det här har inneburit att vi fått ta fram en ny projektansvarig (Magnus Hellstrand) och även hos konsulten har man fått ta in en ny projektledare. Det här gör att vi ser svårigheter att klara vår tidsplan. Resultatet från fokusgrupperna kommer enligt reviderad plan att vara framme i mitten av januari. Eftersom handlingsplanen bygger på resultatet av fokusgrupperna så blir även handlingsplanen förskjuten. 9

10 Medflyttarstöd Uppstart av Medflyttar- och InflyttarLOTS är förskjutet från Q till Q Under hösten 2013 kommer olika aktiviteter i projektet att genomföras. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt informationsmaterial och försöka komma ut i sociala medier. Vi kommer även att träffa Avestas företag och föreningar för att starta ett gemensamt arbete där fler blir involverade för att få våra nyinflyttade att känna sig välkomna. Under hösten kommer ett större evenemang planeras till början av Projektet ska implementeras och lämnas över under senare delen av 2014 och vara utvärderat och klart till Ekonomi På det sätt som arbetet i projektet har fortskridit kan vi konstatera att vi kommer ha medel kvar vid årets slut. Det beror på en rad olika faktorer som: Senare anställningsdatum för projektanställd personal än planerat, kostnadseffektiv upphandling och aktiviteter som har förskjutits i tid på grund av upphandlingar. Det gör att läget från förra lägesrapporten kvartstår. För fokusområdet Attraktiv arbets- och studiependling har vi dessutom råkat ut för sjukskrivningar för både vår interna projektledare samt projektledare hos en av konsulterna. Vi tror att arbetet kommer att behöva flyttas fram och det innebär då också att våra kostnader kommer något senare än planerat. 10

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade.

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/5-08 31/5-08 Rapport nr. 3 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014

Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Linköping 2013-03-31 Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Mål och effekter enligt ansökan Målsättningen för detta planeringsprojekt är att lägga en grund för att

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-06-21 Sida 1 (9 ) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Framtidens affärsaktörer Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 Slutrapportens bilagor: 1. Lägesrapport för sista perioden: 111001-111231 2. Transnationell

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång.

2. Bakgrund, drivkrafter och motiv Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Slutrapport 100Hus Hornstull 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Huvudidén i ansökan inlämnad i mars 2009 var att skapa förutsättningar

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer