Behörig/a firmatecknare är: 5. Stödets utbetalande. 6. Moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner Avesta Avesta.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behörig/a firmatecknare är: 5. Stödets utbetalande. 6. Moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner. 774 81 Avesta. 774 81 Avesta."

Transkript

1 , Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt belopp från Region Dalarna: kr Projektets start och slutdatum: Ange de kommuner som geografiskt kommer att omfattas av projektets insatser: Projektet avser medfinansiering inom: ( ) Mål 2 Norra Mellansverige ( ) Interreg Ansökan skickas i digital form till Observera dock att denna första sida alltid ska skickas i original via post underskriven av behörig firmatecknare. Om medfinansiering söks i EU:s Mål 2 eller Interreg så ska kopia på EU-ansökan bifogas samt endast sidorna 1-4 av denna ansökan sändas till Region Dalarna. Till ansökan bifogas 4 antal bilagor 2. Uppgifter om sökande a) Sökande: Avesta kommun b) Org.nr.: c) Adress: Corneliusgatan 16 d) Postnr: e) Postadress: Avesta 3. Underskrift f) Telefon: g) Fax: h) E-post: i) Webbadress: j) Juridisk status: Kommun k) CFAR nr/arbetsställe nr: / 1100 Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har efterlevts i erforderliga fall. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande

2 4. Behörig/a firmatecknare Behörig/a firmatecknare är: Lars Isacsson, kommunalråd Anders Friberg, kommundirektör Vilket framgår av bifogat alternativ: Registreringsbevis, se bilaga nr: ( X ) Föreningsstadgar eller motsvarande, se bilaga nr: 1 5. Stödets utbetalande Utbetalas till (endast ett alternativ): ( ) Sökandens plusgiro: (X ) Sökandens bankgiro: Moms Ett intyg från Skattemyndigheten måste bifogas som visar projektets momsstatus. Enligt uppgift behövs inte intyg om sökande är kommun. ( ) Intyget visar att projektet har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras exkl. moms. ( ) Intyget visar att projektet inte har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras inkl. moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner a) Projektledare: Anders Friberg Telefon: Mobil: Fax: E-post: Adress: Corneliusgatan 16 Post nr.: Avesta b) Kontaktperson ekonomi/adm: Ann-Sofi Hopstadius Telefon: Mobil: , office ext. Fax: E-post: Adress: Corneliusgatan 16 Post nr.: Avesta c) Revisionsfirma: KPMG Telefon: Mobil: Fax: E-post: Adress: Corneliusgatan 21 Post nr.: Avesta Revisorn är auktoriserad eller godkänd av revisorsnämnden ( ) Nej 2

3 8. Projektbeskrivning AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara invånare! Bakgrund Arbetstillfällen och befolkningstrend Totalt sedan oktober 2011 har företag i Avesta och Hedemora varslat 660 arbetstillfällen, vilket utgör 8 % av den totala mängden arbetstillfällen. Sedan 1963, då Avesta kommun var nära invånare, har invånarantalet stadigt sjunkit. På drygt 35 år har kommunen tappat nära personer. Den kraftiga befolkningsminskningen kan till stor del förklaras av nedgången i antal arbetstillfällen. År 1990 fanns i Avesta arbetstillfällen, som under 2000-talet sjunkit till ca De stora varsel som Outokumpu lade under hösten 2011 har nu börjat ge effekt i Avesta och uppsägningarna har inletts. Slutresultatet blev att antalet arbetstillfällen minskat med 213 st. Efter sommaren kommer Outokumpu att ha 641 anställda. Även Stora Enso Fors AB har pågående diskussioner om uppsägningar i storleksordningen ca personer. De indirekta effekterna hos underleverantörer, service, transporter, handel m.m. uppgår till betydande antal, totalt ca 1800 om omräkningsfaktor 1:3 används. Det är därför viktigt att inleda ett omfattande arbete för att vända trenden. För att lyckas nå målet invånare år 2020, krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Region Dalarna, lokala företag och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. Avesta kommuns arbete med att utarbeta den kommunövergripande strategin, inleddes i samband med Outokumpus varsel i oktober. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av målbild, nulägesanalys samt operativa åtgärder i bred dialog med såväl Outokumpu, övrigt lokalt näringsliv, Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Region Dalarna som politiker och tjänstemän i brett samförstånd. Denna strategi har nu vidareutvecklats och ligger till grund för vår ansökan, där vissa delar ut strategin bryts ut för att med önskvärd medfinansiering från Region Dalarna kunna ta fart och få genomslag. I vårt utvecklingsarbete kommer vi att arbeta på bred front med såväl Outokumpu som lokala, regionala och nationella aktörer för att vända den uppkomna situationen till något positivt för Avesta och regionen. Kommunens företagsbild Företagsbilden i Avesta kommun domineras av två stora företag, Outokumpu Stainless AB och Stora Enso Fors AB. Trots att kommunens arbetstillfällen är ungefär lika fördelade mellan den privata tjänstesektorn, den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin, är beroendet av de två stora industriföretagen Outokumpu och Stora Enso Fors AB stort. Kommunen är därför i behov av ett breddat näringsliv, med högre andel privat tjänstesektor samt nya företag med nya produkter/tjänster och en högre andel nyföretagande. Detta för att få en långsiktig hållbarhet och kunna säkra tillväxt och välfärd.. Nyföretagande Stöd vid start av företag sker i Avesta via Avesta NyföretagarCentrum. Totalt bidrar c:a 70 företag till verksamheten varje år. Huvuddelen går till att finansiera en rådgivare på halvtid. Totalt startas c:a 120 företag varje år i Avesta och 40-60% av dessa går via NyföretagarCentrum. 2011startades 4.9 företag per 1000 inv i Avesta vilket gav en 168:e plats bland alla Sveriges kommuner. Snittsiffrorna för alla Sveriges kommuner var ,3 företag per 1000 invånare. Dessa siffror visar tydligt en nödvändighet för Avesta att bryta trenden och åter öka nyföretagandet. För att nå våra mål krävs kraftfulla satsningar både vad gäller kvinnors och mäns företagande. Syfte: Koppardalen är tillväxtmotorn. Där hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande. Genom förstärkta näringslivs- marknadsföringsinsatser - breddas företagbasen i Avesta - startar verksameten Avesta Inkubator - förstärks nyföretagandet, såväl kvinnors som mäns - verkas för förbättrad infrastruktur med förstärkta pendlingsmöjligheter, till nytta både för inflyttande samt de som vill bo kvar efter uppsägning. 3

4 Mål: Detta projekt berör hela kommunen och startar i ett läge med omvälvande och omfattande uppsägningar i regionen. Det blir därför svårt att mäta projektinsatser i form av bevarade eller nya arbetstillfällen. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sina värden i andra rankingar, som också inkluderas i kommunens Mål och Budgetarbete. ANDRA MÄTBARA MÅL Antal Arbetspendling, ökad utpendling 10% under proj.per. Antal deltagare vid entreprenörsutbildning/mad Lab 100 Antal företag i affärsutvecklingsinsatser / Inkubator 20 Insiktsmätningen (som mäter företagsklimat) år (SKL) Ledande i Dalarna under perioden Årlig medborgarundersökning (SCB): -Index för att Avestabor ska rekommendera till inflytt Till minst 75 (= över -Index för att arbetsmöjligheter i Avesta ska öka riksgenomsnittet Till minst 50 (= över riksgenomsnittet Näringslivsranking (Svenskt Näringsliv) Förbättring av 100 platser under projektperioden. Beskrivning av aktiviteter/verksamhet som ska genomföras i projektet: Koppardalen som tillväxtmotor Här hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande. Projektet kommer att stärka Koppardalens regionala roll för näringslivsutveckling, event, konferenser och kompetensutvecklingsinsatser. Projektcentrum blir den gamla Grovplåtsbyggnaden vid Dalälven i Koppardalen. Här skapas den innovativa miljö och mötesplats som delprojekten behöver för maximalt genomslag. Fristående från fokusområdena, men viktig för Koppardalen som tillväxtmotor, görs en förstudie för att utveckla Verkets (den gamla järnbrukshyttan) möjligheter att bli en högkvalitativ och funktionell regional anläggning för event och konferenser. Motsvarande anläggning finns inte i regionen, och företagarförfrågningar om bokningar för evenemang, arrangemang och utställningar ökar stadigt. Fokusområde 1. Avesta Inkubator Inkubatorverksamhet i samverkan med företag och högskola Här kraftsamlar kommunen långsiktigt genom skapandet av ett innovationscentrum som stöd för framväxten av hållbara innovationer i samverkan med näringsliv och akademi. Tyngdpunkten kommer att ligga på: Outdoor, trä, rostfritt, service och underhåll. Verksamheten ska genomsyras av teknik IT och industriell design. Samverkan sker med det lokala och regionala näringslivet. Studiebesök kommer att genomföras till andra inkubatorer. En satsning måste göras för att finna och stötta de företag som har möjlighet och lust att växa i omsättning och arbetstillfällen. Genom kontakter med högskola och universitet bereds möjlighet i Grovplåten till studerandeplatser ex-jobb, samt kvalificerade uppdragsutbildningar som matchas mot företagens behov. Fokusområde 2. Utvecklad nyföretagarservice Med aktiva insatser ska nyföretagarservicen utvecklas ytterligare för att möta behovet av stöd och ännu bättre ta tillvara befintliga företags kunskap och engagemang. Utvecklad nyföretagarservice kommer att arbeta förutsättningslöst som stöd för bägge könen, i samverkan med Avesta NyföretagarCentrum (ANFC). Här behöver personella resurser tillföras för att stimulera och öka det låga nyföretagandet i Avesta. Enterprenörsutbildning blir en del av Utvecklad Nyföretagarservice. Kontakt med entreprenörsutbildningen blir en start för dem som vill utvecklas och få kunskap om entreprenöriella faser, vilket genom en idéverkstad kan leda fram till företagsamhet eller stärka redan befintliga företag. Förstudie görs initialt kring intresse och förslag på utformning av 4

5 idéverkstad/entreprenörsutbildningen. Mad Lab skapas, idéverkstaden blir en kreativ miljö och mötesplats för skapande. Idé från Studiebesök till Manchester. Mad Lab är en gemensam plats för människor som vill göra intressanta saker - en plats för nördar, konstnärer, formgivare, illustratörer, hackare, tänkare, innovatörer och lediga drömmare, ett självständigt FoU laboratorium. Skolans UF-företag får en bas i Grovplåten (stödjande projekt som drar nytta av miljön) (UF= ung företagsamhet) Fokusområde 3. Utveckla kvinnors företagande Särskild tonvikt ska läggas vid att stimulera kvinnors idéer som grund för tillskapande av nya företag med särskild tonvikt på icke traditionella kvinnliga affärsidéer, exempelvis med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. I Avesta var ,6% av nyföretagarna kvinnor vilket renderade en 109:e plats i Sverige. framförallt antalet företag som bör öka. Projektet som får sin bas i Koppardalen, och därför kan samverka med Utvecklad Nyföretagarservice och Avesta NyföretagarCentrum, ska: fokusera på etablering av kvinnors företagande som bidrar till en omställning av vår näringslivsstruktur. skapa ett Kvinnligt resurscentrum med möjlighet till nätverk och nya mötesplatser. Anordna spridningskonferens Fokusområde 4: Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Avesta kommuns regionala läge med stark infrastruktur har inte inneburit önskad näringslivsutveckling under den senaste högkonjunkturen. En utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för ökad tillväxt för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv. Metodik behöver tas fram som ger riktad effektiv marknadsföring mot önskvärda, målgrupper av potentiella företagare. I ett initialt skede måste en utredning även visa vad som gör företag flyttbenägna. Hur ser en marknadsföring av idag ut som hittar våra målgrupper? När vi vet det, kan marknadsföringsuppdraget ske i samarbete med upphandlad byrå. Utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv och därigenom få ett mer efterfrågestyrt utvecklingsarbete i den kommunala organisationen. Marknadsföringsuppdrag sker i samarbete med upphandlad byrå. Modell tas fram i samverkan med befintliga företagarnätverk, för att stärka företagens kunskap genom gemensamt lärande om affärsutvecklingsstöd, regionala mötesplatser, myndighetsstöd m.m. Fokusområde 5: Infrastruktur En viktig del av den nödvändiga regionförstoringen vad gäller arbetsmarknaden i Dalarna och för Avestas del även till intilliggande län, är att ständigt förbättra och marknadsföra möjligheter till arbets-och studiependling. Från Avesta pendlar man till Hedemora, Borlänge och Stockholm. Avestas geografiska läge (Dalarnas bästa) innebär pendlingsavstånd till stora tillväxtcentra förutsatt fortsatta kraftfulla satsningar på kollektivtrafik. Stockholm växer med ca 1,5 % per år, och även Västerås, Gävle, Borlänge och Ludvika har stark tillväxt. I ett kort perspektiv är det viktigt att uppsagd personal har möjlighet att bo kvar med sin familj och pendla till nya arbeten, även om det i det långa perspektivet är viktigt att arbeta på att nya försörjningsmöjligheter skapas i Avesta kommun, vilket detta Avesta 2020 arbetar för. Avesta kommun förstärker möjligheterna till pendling för en förstorad studie- och arbetsmarknadsregion Innovativa informations- och utredningsinsatser behövs för att marknadsföra Avesta som en pendlingsort. Fokusområde 6: Medflyttandeprojekt Avesta deltar i ett lokalt/regionalt nätverk mellan företags personalchefer där man ser över möjligheterna till stöd medflyttande vid jobbsök. Arbetet behöver förstärkas och metodik utformas. Detta även för att lokalt bygga sociala nätverk och möjlighet till snabb integrering av nyinflyttade. Genom aktiva mottagningsinsatser till nyinflyttade, i samspel med bl.a. föreningslivet, ska möjligheter erbjudas att snabbt komma in i samhällsgemenskapen. Samarbete sker med kringliggande kommuner. Metodik för helhetsbilden ska tas fram och införas: Kommunen framstår som intressant för arbetssökande, (både för ensamstående, par och familjer). Partner får hjälp att hitta arbete och sociala nätverk gör att hela familjen vill flytta till Avesta. Fullständig projektbeskrivning finns i bilaga nr 2_ 5

6 9. Tid- och aktivitetsplan för projektet Aktivitetsplan Start Slut Kostnader Koppardalen som tillväxtmotor kr Inkubator kr Utvecklad Nyföretagarservice, inkl.entr.utb kr - Entreprenörsutbildning Utveckla kvinnors företagande kr Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser kr Infrastruktur kr Medflyttandeprojekt kr Följeutvärdering kr Utvärdering Slutredovisning Projektets start- och slutdatum (ange exakta datum) TOTALT 10. Förväntat resultat - indikatorer A) Arbetstillfällen Måttenhet Måttenhet Beskrivning Arbetstillfällen (nya/skapade) Se ingressen Antal män - Antal kvinnor - Arbetstillfälle i företag eller institution avseende en arbetsinsats på minst en halv årsarbetskraft (1650/2=825 timmar) som tillkommit med hjälp av Arbetstillfällen (bevarade) Se ingressen Antal nya företag Kommer att kompletteras Antal män - Antal kvinnor - Antal som ägs eller leds av kvinnor projektets insatser Arbetstillfälle som bevarats i företag eller institution som ett resultat av projektet och som annars skulle ha förlorats (räknat i årsarbetskrafter=1650 timmar) Genuint nya företag startade med hjälp av projektets insatser (verksamhet som är helt nystartad eller återupptagen efter två års vila) B) ANDRA MÄTBARA MÅL Antal Arbetspendling, ökad utpendling 10% under proj.per. Antal deltagare vid entreprenörsutbildning/madlab 100 Antal företag i affärsutvecklingsinsatser / Inkubator 20 Insiktsmätning år (SKL) Ledande i Dalarna under perioden Årlig medborgarundersökning (SCB): - Index för att Avestabor ska rekommendera till inflytt Till minst 75 (=över riksgenomsnittet) - Index för att arbetsmöjligheter i Avesta ska öka Till minst 50 (= över riksgenomsnittet) Näringslivsranking (Svenskt Näringsliv) Förbättring av 100 platser under projektperioden 6

7 C) Horisontella indikatorer (miljö, jämställdhet och integration) C1) Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet bidrar till miljöförbättring Projektet är miljöneutralt X Projektet riskerar skada miljön Beskriv projektets konsekvenser för miljön Projektet i sig är miljöneutralt, men de företag som kan komma att startas inom kvinnors eller mäns företagande kan i sig vara miljörelaterade så till vida att de syftar till att arbeta fram produkter som bidrar till en hållbar utveckling. C2) Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdheten Projektet bidrar till en förbättrad jämställdhet X Projektet är jämställdhetsneutralt Projektet riskerar försämra jämställdheten Beskriv projektets konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män Genom satsningar på kvinnors och mäns företagande utifrån olika infallsvinklar skapas möjlighet till större jämvikt mellan antal kvinnor och män vad gäller nyföretagande och inom näringslivet. 7

8 C3) Integration Projektet syftar direkt till att förbättra integrationen Projektet bidrar till att förbättra integrationen X Projektet är integrationsneutralt Projektet riskerar att försämra integrationen Beskriv projektets konsekvenser för integrationen Många invandrade, nya, svenskar är ofta mer intresserade av att starta företag än svenskar i övrigt. Detta ger ofta ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. Genom projekten för nyföretagande finns möjlighet att förstärka invandrade svenskars möjlighet att starta företag, och därigenom bidra till att de stannar kvar för att söka arbete eller starta företag i regionen. 11 A. Andra förväntade resultat och resultatspridning Hur tas projektets resultat tillvara efter projektets slut? Projektets mervärde ligger i möjligheten att snabbt starta upp ett motdrag mot den utveckling av arbetsmarknaden som nu är ständigt pågående. Avesta behöver en differentierad arbetsmarknad med en breddad företagsbas, och detta projekt ger möjlighet till krafttag i detta arbete. När projektet är slut, fortsätter projektets verksamhet såsom ordinarie, genom det mervärde som inletts genom projektets förändringsarbete. Det är en nödvändighet att projektet arbetar i dialog med näringslivet i Avesta. Projektet kan genom sina fokusområden/delprojekt möjliggöra utveckling för befintliga företag och dialogen och kommunikationen med näringsliv och omvärld under projektets gång blir en nödvändighet för att projektet ska lyckas. Projektets resultat och pågående verksamhet sprids under projektets gång genom befintliga kanaler såsom via kommunens hemsida, frukostmöten, företagsbesök m.m. 11 B. Projektets anknytning till Dalastrategin och Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling (programmen finns att hämta från Dalastrategin med handlingsplanen för det bärkraftiga Dalarna betonar vikten av att stimulera växande företag, entreprenörskap och nyföretagande samt utveckla och stärka innovativa miljöer för hållbar tillväxt. Inom ramen för detta satsningar på forskning och utveckling, samt främjandet av kompetensförsörjning som möter näringslivets och samhällets behov. Sammantaget är detta de hörnstenar som detta projekt byggs på. 8

9 12. Kostnadsbudget, sammanställning (för in belopp från bilaga Kostnadsbudget, punkt 14-23) Kostnadsslag Totalt Projektanställdas löner inkl. sociala avgifter Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader a) Summa faktiska kostnader Egen arbetsinsats Deltagarersättning (APR, etc.) Ideellt arbete Direktfinansierad lokal Övriga kostnader (gåvor) b) Summa direktfinansierade kostnader c) PROJEKTKOSTNADER (= a+b) OBSERVERA: Summa projektkostnader (12 c) per år och totalt skall vara lika med Total finansiering (13 e). Kontrollberäkning Kontroll om projektets kostnadsbudget och finansiering är balanserad: Fyll i beloppen från kostnadsbudget (punkt 12) och finansiering (punkt 13) för att kontrollera att projektets budget balanserar. Projektet måste balansera årsvis och totalt. Faktisk kostnad ska motsvaras av faktisk finansiering. Direktfinansierade kostnader ska motsvaras av direktfinansiering. Faktiska kostnader = Faktisk finansiering 12a = Summan av 13a1 + 13c = Direktfinansierade kostnader = Direktfinansiering 12b = Summan av 13a2 + 13c =

10 13. Finansiering a) Offentlig finansiering Totalt Region Dalarna (sökt belopp)* Avesta kommun Avesta Industristad AB a1) Summa faktiskt finansiering i kontanta medel Avesta kommun a2) Summa direktfinansiering b) Total offentlig finansiering c) Privat finansiering Totalt c1) Summa faktisk finansiering i kontanta medel + projektintäkter c2) Summa direktfinansiering d) Total privat finansiering (c1+c2) e) TOTAL FINANSIERING (b+d) OBSERVERA: Total finansiering (13 e) per år och totalt skall vara lika med Summa projektkostnader (12 c). *Observera att sökt belopp från Region Dalarna kan utgöra maximalt 50% av projektets totala kostnader / totala finansiering. 10

11 Bilaga kostnadsbudget Faktiska kostnader 14. Projektanställdas löner och sociala avgifter Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2012 Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2013 Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska kostnader vid kostnadsslaget Projektanställdas löner och sociala avgifter. 15. Externa tjänster Typ av kostnad Projektkostnad 2012 Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Totalt Konsultkostnad Bokföring, redovisning Revision Externa föreläsare Konferenskostnad Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Externa tjänster. 11

12 16. Lokalkostnader (specificering av faktiska fakturerade lokalkostnader) Typ av hyra Projektkostnad 2012 Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Totalt Kontorslokal Konferenslokal Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Lokalkostnader. 17. Investeringar Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2012 Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2013 Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Investeringar. 12

13 18. Övriga kostnader Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v Telefon-, el- och portokostnader Leasingkostnader Förbrukningsmaterial Hyra maskiner/inventarier Representation Logi Resor Resor utanför Sverige Bilaga Proj.kost 2012 Proj.kost 2013 Proj.kost 2014 Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Direktfinansierade kostnader 19. Egen arbetsinsats (Projektägarens eller medfinansiärers medfinansiering i form av arbete) Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2012 Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2013 Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2014 ( ) ja Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Egen arbetsinsats. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 13

14 20. Deltagarersättning (APR, m.m. som finansieras via Länsarbetsnämnd eller Arbetsförmedling) Omfattas av x Projekt- Projekt- Projekt- Typ av ersättning antal personer kostnad 2012 kostnad 2013 kostnad 2014 Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Deltagarersättning. Motsvarande belopp förs in under Offentlig direktfinansiering (13a2). 21. Ideellt arbete (Privat medfinansiärs medfinansiering i form av oavlönat arbete) Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2012 Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2013 Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2014 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget ideellt arbete. Motsvarande belopp förs in under Privat direktfinansiering (13c2). 14

15 22. Specificering av sökandens eller medfinansiärers medfinansiering i form av lokalkostnad Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2012 Direktfin. lokal ( ) ( ) Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2013 Direktfin. lokal ( ) ( ) Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2014 Direktfin. lokal ( ) ( ) Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Direktfinansierad lokal. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 23. Övriga kostnader (gåvor) Gåvor Totalt Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 15

16 Bilagor till ansökan Följande bilagor är alltid obligatoriska att bifoga ansökan: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( 1 ) Intyg behörig firmatecknare: registreringsbevis eller föreningsstadgar Bilaga ( 2 ) Utförlig projektbeskrivning Bilaga ( ) Intyg från Skattemyndigheten om projektets momsstatus Bilaga ( 3 ) Powerpointpres. över kommunens strategi för Avesta 2020 Bilaga ( 4 ) Powerpointpres. handlingsplan Förenkla helt Enkelt Bilaga Följande bilagor bifogas ansökan i de fall det berör projektet: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( ) Specificering av resor utanför Sverige Bilaga ( ) Kopia på hyresavtal vid direktfinansierad lokal Bilaga ( ) Bilaga ( ) Bilaga ( ) 16

17 B Bilaga: Specificering av resor utanför Sverige Resmål och syfte Antal personer Kostnad/person (biljett, logi, omkostnader) Totala Reskostnader Summa reskostnader 17

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Version 2.

Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Version 2. Tillväxtverket 14E 2. 9917 Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 27-213 Version 2. 9917 1. Allmänna uppgifter Projektets namn

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Aktuella postadresser till Tillväxtverket finns längst ned på denna sida. Ansökan skickas även in elektroniskt till: projektmedel@tillvaxtverket.se. Ange i e-postmeddelandets ärenderad

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

DEL 3 AV ANSÖKAN, BILAGOR

DEL 3 AV ANSÖKAN, BILAGOR DEL 3 AV ANSÖKAN, BILAGOR Uppdaterad 2003-01-08 Obligatoriska bilagor Bilaga nr Bilagans namn Kopia av registreringsbevis X Intyg angående behörig firmatecknare X Plan för resultatindikatorer X Utförlig

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

Handledning och upplysningar

Handledning och upplysningar Uppdat 23.01.2012 Handledning och upplysningar Europeiskt territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete 2007-2013 www.interregnord.com Uppdat 23.01.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 1 ATT

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 20 mars 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 20 mars 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 20 mars 2012 Plats: Tid: Innovatum, Trollhättan (NOVA Mat

Läs mer

www.t.lst.se Åtgärdsdokument - Regionalt program för regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

www.t.lst.se Åtgärdsdokument - Regionalt program för regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 www.t.lst.se Åtgärdsdokument - Regionalt program för regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning av analysen...3 Programmets

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2009-03-17

Handlingar. till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2009-03-17 Handlingar till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2009-03-17 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2009-03-17 Kl. 09.30 14.00 (inkl. lunch) Från 14.00

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 6

Projekt Avesta 2020. Lägesrapport 6 Projekt Avesta 2020 Lägesrapport 6 Innehåll Lägesrapport nr 6... 3 Lägesbeskrivning... 3 Koppardalen - tillväxtmotor... 3 Fokusområde 1 - Utveckla nyföretagarservice... 4 Fokusområde 2 - Utveckla kvinnors

Läs mer

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion

Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion STRATEGIDOKUMENT Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion Beslutad av Region Dalarnas direktion 2015-02-11 Innehåll Förord 3 Så har strategin tagits fram 4 Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion 5 Dalastrategin

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män Underlätta

Läs mer

INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06

INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-06 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Datum: INTERREG IIIA Sverige - Norge Ansökan/Søknad 26-jan-6 www.interreg-sverige-norge.com Observera att alla belopp i ansökan anges i egna landets

Läs mer