AVESTA Bil. 2. År 2020 ska vi vara invånare! * * * * *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *"

Transkript

1 Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar behöver göras på entreprenörskap för kvinnor och män så att nya företag skapas och såväl nya som befintliga företag och ges förutsättningar att växa. Samarbetet mellan skola, gymnasium och akademi tillsammans med Avesta kommuns företag förstärks, vilket gör att kompetensförsörjningen för nyanställningar vid pensionsavgångar under kommande år ska kännas tryggad. Infrastrukturmässigt har Avesta kommun ett starkt läge, men infrastrukturen behöver stärkas såväl vad gäller transporter av gods som persontrafik, med andra ord både väg och järnväg. Pendlingsmöjligheter är allt viktigare på både kort och lång sikt och måste förstärkas. Boendemiljöer behöver förnyas och nybyggnation behöver fortsätta, inledningsvis med fortsatt kommunala investeringar. Marknadsföringen av Avesta för boende och för företagsetableringar behöver förstärkas på ett innovativt sätt, så att fler väljer att flytta till Avesta med ett bra geografiskt läge, bra infrastruktur, bra skola, bra handel och en bra regional arbetsmarknad. * * * * * Detta projekt bygger på att bryta ut delar av ovan fokusområden och utveckla dessa i projektform för att sedan med förnyat mervärde övergå i ordinarie arbetsuppgifter. Projekten kommer att genomsyra alla kommunala förvaltningar och bolag. Genom kommunens kommunikationsplattform Arena Avesta, med representanter från företag, banker och handeln, finns ett naturligt samarbetsforum och projektstöd. En marknadsplats i Koppardalen skapas i aktiv samverkan mellan högskola företag, nybörjare erfarna företagare, ung gammal, män kvinnor, forskning-produktion och etnicitet som skapar det nya Avesta. Med dessa insatser kommer Avesta att vara en tillväxtmotor för utvecklingen i den funktionella regionen. 1

2 Bakgrund Arbetstillfällen och befolkningstrend Totalt sedan oktober 2011 har företag i Avesta och Hedemora varslat 660 arbetstillfällen, vilket utgör 8 % av den totala mängden arbetstillfällen. Sedan 1963, då Avesta kommun var nära invånare, har invånarantalet stadigt sjunkit. På drygt 35 år har kommunen tappat nära personer, fram till då invånarantalet var personer. Den kraftiga befolkningsminskningen kan till stor del förklaras av nedgången i antal arbetstillfällen. År 1990 fanns i Avesta arbetstillfällen, som under 2000-talet sjunkit till ca Under senare delen av 2010-talet har Avesta deltagit i framtagande av gemensamma befolkningsprognoser tillsammans med Region Dalarna och SCB. Den sista prognosen, framtagen 2010 och sträcker sig fram till 2030, visar på ett nettotapp över perioden på ca 1000 personer eller storleksordningen 50 personer per år i snitt. Siffrorna är baserade på den höga invandring Avesta kommun hade mellan 2005 och 2009 och detta har börjat vika sista åren. Det finns tillsammans med den uppkomna situationen på arbetsmarknaden anledning till oro för Avestas kommande befolkningsutveckling om inga åtgärder vidtas. Samtidigt förändras situationen då den demografiska kurvan visar på ett stort behov av arbetskraft under den närmaste tiden. De stora varsel som Outokumpu lade under hösten 2011 har nu börjat ge effekt i Avesta och uppsägningarna har inletts. Slutresultatet blev att antalet arbetstillfällen minskat med 213 st. Efter sommaren kommer Outokumpu att ha 641 anställda. Även Stora Enso Fors AB har pågående diskussioner om uppsägningar i storleksordningen ca personer. De indirekta effekterna hos underleverantörer, service, transporter, handel m.m. uppgår till betydande antal, totalt ca 1800 om omräkningsfaktor 1:3 används. Under försommaren försämrades läget ytterligare för Avestas arbetsmarknad när Setra, meddelade att deras anläggning i Horndal skulle läggas ned (35 arbetstillfällen berörs). Samtidigt meddelade Böhler Wellding vikande resultat varvid varsel lades för 10 tjänster. Detta innebär ytterligare påfrestningar för underleverantörer. Det är därför mycket angeläget att inleda ett omfattande arbete för att vända trenden. För att lyckas nå målet invånare år 2020, krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Region Dalarna, lokala företag och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. Avesta kommuns arbete med att utarbeta den kommunövergripande strategin, inleddes i samband med Outokumpus varsel i oktober. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av målbild, nulägesanalys samt operativa åtgärder i bred dialog med såväl Outokumpu, övrigt lokalt näringsliv, Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Region Dalarna som politiker och tjänstemän i brett samförstånd. Vid ett besök av Näringsdepartementet i februari 2011 presenterades kommunens arbete och strategi för att vända den uppkomna situationen till en offensiv satsning Avesta 2020 (se bil. 3). Denna strategi har nu vidareutvecklats och ligger till grund för vår ansökan, där vissa delar bryts ut för att med önskvärd medfinansiering från Region Dalarna kunna ta fart och få genomslag. I vårt utvecklingsarbete kommer vi att arbeta på bred front med såväl Outokumpu som lokala, regionala och nationella aktörer för att vända den uppkomna situationen till något positivt för Avesta och regionen. 2

3 Kommunens företagsbild Företagsbilden i Avesta kommun domineras av två stora företag, Outokumpu Stainless AB och Stora Enso Fors AB. Trots att kommunens arbetstillfällen är ungefär lika fördelade mellan den privata tjänstesektorn, den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin, är beroendet av de två stora industriföretagen Outokumpu och Stora Enso Fors AB stort. Den privata tjänstesektorn utgör en något mindre andel i Avesta än vad denna sektor utgör i riket respektive övriga Dalarna, samtidigt som tillverkningsindustrin med sin dryga tredjedel av arbetstillfällena ligger högre än för Dalarna och riket i övrigt. Kommunen är därför i behov av ett breddat näringsliv, med högre andel privat tjänstesektor samt nya företag med nya produkter/tjänster och en högre andel nyföretagande. Detta för att få en långsiktig hållbarhet och kunna säkra tillväxt och välfärd. Konsekvensen måste bli både en förnyelse av näringslivet och en förstärkning av befintliga företag. De omvärldsanalyser som genomförts sedan början av 2000-talet har gett oss värdefull insikt och kunskap om nödvändigheten av att ytterligare utveckla och bredda vårt näringsliv. Nyföretagande Stöd vid start av företag sker i Avesta via Avesta NyföretagarCentrum, som drivs som en stiftelse inom Jobs and Society och finansieras av Avesta kommun, det kommunala bostadsbolaget Gamla Byn AB, ortens bägge större företag och ett stort antal mindre företag. Totalt bidrar c:a 70 företag till verksamheten varje år. Huvuddelen går till att finansiera en rådgivare på halvtid. Totalt startas c:a 120 företag varje år i Avesta och 40-60% av dessa går via NyföretagarCentrum. Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket levererar årligen statistik på antalet startade företag per 1000 invånare i Sveriges kommuner var detta tal för Avesta 4,9 företag vilket gav en 168:e plats bland alla Sveriges kommuner. Motsvarande siffror var ,3 och 121:a plats. Snittsiffrorna för alla Sveriges kommuner var ,3 företag per 1000 invånare och för 2010 var motsvarande siffra 6,8. Dessa siffror visar tydligt en nödvändighet för Avesta att bryta trenden och åter öka nyföretagandet. Av de 46 företag som via NyföretagarCentrum startades 2011, startades 60 % av kvinnor. För att nå våra mål krävs kraftfulla satsningar både vad gäller kvinnors och mäns företagande. För att nå målet invånare år 2020 behöver satsningar inom följande fokusområden göras: Koppardalen som tillväxtmotor Här hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande. Avesta kommun har tillsammans med andra finansiärer under lång tid målmedvetet arbetat med att utveckla Koppardalen, Avesta Jernverks gamla produktionsområde, numera omvandlat till Avesta kommuns framtidsområde för innovation, kultur, näringsliv, sport och kommunikationer. Avesta kommun har tillsammans med regionala och nationella medfinansiärer satsat ca 250 Mkr sedan början av 1990-talet för utveckling av området med regionalt genomslag. Kommunens långsiktiga tillväxtsatsning i Koppardalen har bidragit till företagsetableringar och en strukturomvandling som är 3

4 pågående. Verket har med Avesta Art fått nationellt renommé och genom årlig förevisning av samtidskonst och seminarieserier bidrar kulturen till områdets attraktivitet. Projektet kommer att stärka Koppardalens regionala roll för näringslivsutveckling, event, konferenser och kompetensutvecklingsinsatser. Projektcentrum blir den gamla Grovplåtsbyggnaden vid Dalälven i Koppardalen. Här skapas den innovativa miljö och mötesplats som delprojekten behöver. Genom kontakter med högskola, universitet eller annan utbildningsanordnare bereds möjlighet i Grovplåten till exempelvis studerandeplatser, ex-jobb, kvalificerade uppdragsutbildningar, samt högskolekurser som matchas mot samhällets behov. Utvecklad Nyföretagarservice, i samverkan med Avesta NyföretagarCentrum m.fl. (se särskild beskrivning fokusområde 1.) Skolans UF-företag får en bas i Grovplåten (stödjande projekt som drar nytta av miljön) Avestas bruksanda behöver förändras i den mån att ett nytt entreprenöriellt tänkande införs genom extrainsatser i skola och gymnasium. Detta ska genomsyra gymnasiets program, vilket kommer att få genomslag på alla UF-företag som bildas. UF-företagen får en bas i Koppardalen i en innovativ miljö av befintliga företag samt nyföretagande, vilket stärker UFföretagets verksamhetsbild. (UF= ung företagsamhet) Entreprenörsutbildning skapas (i samverkan med Entreprenörskolan Leksand) (se nedan under Utvecklad Nyföretagarservice, fokusområde 1) Förstudie för att utveckla Verkets (den gamla järnbrukshyttan) möjligheter att bli en högkvalitativ och funktionell regional anläggning för event och konferenser. profilområden som genomsyras av teknik, IT samt industriell design inom områdena outdoor, trä, rostfritt, service/underhåll. Fokusområde 1: Utvecklad Nyföretagarservice Med aktiva insatser ska nyföretagarservicen utvecklas ytterligare för att möta behovet av stöd och ännu bättre ta tillvara befintliga företags kunskap och engagemang Entreprenörskap uppstår i möjligheter som kommer vid en förändring. Många kanske ser förändringen men entreprenören både ser och driver den möjlighet till affärsidé som den uppkomna förändringen ger. Entreprenörskap är grunden för ett hållbart näringsliv. Det är i första hand i de små företagen som arbetstillfällen kommer att skapas. Ett särkskilt delprojekt för Kvinnors Företagande fokuserar på att hjälpa kvinnor med entreprenöriella tankar. Utvecklad nyföretagarservice kommer att arbeta förutsättningslöst som stöd 4

5 för bägge könen. Här behöver personella resurser tillföras för att stimulera och öka det låga nyföretagandet i Avesta. Genom samverkan med Arbetsförmedlingen och Avesta Hedemora undersöks för närvarande möjligheten att använda de arbetsmarknadspolitiska medlen på ett mer innovativt sätt, där medlen används i ett tidigare skede och på ett friare sätt. Genom Utvecklad Nyföretagarservice förstärks befintlig Avesta Nyföretagarcentrum, tillsammans med projekt för Kvinnors företagande. Utvecklad Nyföretagarservice med företagskontakter som förstärker möjligheten för nya arbetslösa att få stöd om man vill starta eget. Utveckla mångfaldsperspektivet. Enterprenörsutbildning som en del av Utvecklad Nyföretagarservice Avesta är en bergslagskommun med en bruksanda som i många hänseenden betyder att man inte ska sticka ut och starta eget utan hellre vara anställd. Detta kan vara en av flera tänkbara anledningar till att nyföretagandet inte ökat under rådande arbetsmarknadsläge. Kontakt med entreprenörsutbildningen blir en start för dem som vill utvecklas och få kunskap om entreprenöriella faser, vilket i förlängningen kan leda fram till företagsamhet eller stärka redan befintliga företag. Förstudie kring intresse och förslag från olika aktörer till hur en idéverkstad/entreprenörsutbildning skulle kunna tillskapas Skapa en hållbar idéverkstad/entreprenörsutbildning. Mad Lab skapas, idéverkstaden blir en kreativ miljö och mötesplats för skapande. Idé från Studiebesök till Manchester. Mad Lab är en gemensam plats för människor som vill göra intressanta saker - en plats för nördar, konstnärer, formgivare, illustratörer, hackare, tänkare, innovatörer och lediga drömmare, ett självständigt FoU laboratorium. Fokusområde 2: Utveckla kvinnors företagande Stimulera kvinnors idéer som grund för tillskapande av nya företag med särskild tonvikt på icke traditionella kvinnliga affärsidéer, exempelvis med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Företagarna har i mars 2012 kommit med en rapport om kvinnors företagande totalt. I Avesta var ,6% av nyföretagarna kvinnor vilket renderade en 109:e plats i Sverige. Under de senaste åren har dock kvinnor varit i majoritet av de som startat företag genom Avesta NyföretagarCentrum, så en förbättring är på gång även om det går långsamt, och även om procentsatsen av är bra så är det framförallt antalet företag som bör öka. Projektet som får sin bas i Koppardalen, och därför kan samverka med Nyföretagarservice och Avesta NyföretagarCentrum, ska fokusera på etablering av kvinnors företagande som bidrar till en omställning av vår näringslivsstruktur. Fokusområdet 5

6 Utveckla kvinnors företagande syftar till att skapa ett kvinnligt resurscentrum i Koppardalen. Här etableras tillsammans med nyföretagarservice en idéverkstad med syfte att ta fram idéer till start av lönande företag. Engagerade kvinnor i Avesta utgör stommen. Innovationsprocesser startas i denna miljö som med stöd kan leda till nya företag. Spridningskonferens kring projektets erfarenheter kommer att anordnas. Särskild tonvikt ska läggas vid att stötta kvinnor med naturvetenskapligt, tekniskt intresse. Här fokuseras också på samarbete med ex. Outokumpus FoU-avdelning som stödjande miljö. För att uppnå en kritisk massa behöver detta resurscentrum få ett regionalt genomslag. I den gamla Grovplåtsbyggnaden i Koppardalen, där idag flertalet företag etablerat sig, finns under två år projektet Kvalitets Lab, som syftar till att ge kvinnor som går i företagartankar inspiration att starta, samt att ge redan befintliga företagare kunskap om hur de ska komma från nuvarande läge i sitt företagande till önskat läge. (Ett projekt med medfinansiering av Region Dalarna). Kvinnligt resurscentrum skapas Nätverk nya mötesplatser Utveckling och utökning av nuvarande satsning på kvinnors företagande Fokusområde 3: Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Lyfta fram Avesta som ort och visa på Avestas fördelar som bostads- och etableringsort. Avesta kommuns regionala läge med stark infrastruktur har inte inneburit önskad näringslivsutveckling under den senaste högkonjunkturen. Detta trots kommunens centrala roll i den regionala arbetsmarknad, som även inkluderar norra Västmanland och södra Gästrikland. För att kommunen ska kunna göra insatser med rätt ansats behövs en utredning som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för ökad tillväxt för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv. Under de senaste 15 åren har 3 marknadsföringsprojekt genomförts i Avesta kommun, främst med inriktning att locka till företagsetableringar. Projekten har haft, såsom vi ser det idag, ett innovativt anslag efter den tid då de genomfördes. Nu behöver vi genom tillförande av resurser, utforma en metodik som ger riktad effektiv marknadsföring mot önskvärda, målgrupper av potentiella företagare. I ett initialt skede måste en utredning även visa vad som gör företag flyttbenägna. En selektering behöver göras för att nå profilområden som: teknik, IT, industriell design, rostfritt, trä och outdoor. Hur ser en marknadsföring av idag ut som hittar våra målgrupper? När vi vet det, kan marknadsföringsuppdraget ske i samarbete med upphandlad byrå. Kommunen har genom att låta ca åttiotalet medarbetare medverka i Sveriges kommuner och Landstings utbildning Förenkla helt enkelt fått insyn, samt tagit fram en handlingsplan (se bilaga) som syftar till att öka förståelsen för företagande, samt förenkla företagares kontakt medkommunen. Handlingsplanen har formats i projektform och genomförs samtidigt som projekt Avesta En del i handlingsplanen har varit inrättande av en fast handläggargrupp för att snabbt kunna prioritera de områden som företagaren behöver hjälp med vid nyetablering eller vid ett utvecklingsskede av företaget. Detta får ses om en förstärkt näringslivsinsats utöver Tillväxt Avestas ordinarie arbete, då den är tvärsektoriell. 6

7 Utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv och därigenom få ett mer efterfrågestyrt utvecklingsarbete i den kommunala organisationen. Marknadsföringsuppdrag kommer att upphandlas. Modell tas fram i samverkan med befintliga företagarnätverk, för att stärka företagens kunskap genom gemensamt lärande om affärsutvecklingsstöd, regionala mötesplatser, myndighetsstöd m.m. Fokusområde 4: Attraktiv studie-och arbetspendling Möjliggöra en attraktiv studie-och arbetspendling med kollektivtrafik och transportmöjligheter på väg och järnväg. Avesta kommun har ett strategiskt läge som knutpunkt mellan stråken genom Bergslagen och Dalabanan samt riksväg 68 och 70. En viktig del av den nödvändiga regionförstoringen vad gäller arbetsmarknaden i Dalarna och intilliggande län är att ständigt förbättra och marknadsföra möjligheterna till studie-och arbetspendling. Under hela 2000-talet har Avesta kommun haft en positiv nettoinpendling. De tre kommunerna i topp är Hedemora, Norberg och Sala. Från Avesta kommun pendlar man framförallt till Hedemora, Borlänge och Stockholm. Avestas geografiska läge innebär pendlingsavstånd till stora tillväxtcentra. Stockholm växer med ca 1,5 % per år, men även Västerås, Gävle, Borlänge, Uppsala och Ludvika har stark tillväxt. Pendling från Avesta till arbete i intilliggande län har en utvecklingspotential kontstaterar transportforskningsgruppen i Borlänge 2008 i en förstudie till tågpendlarutredningen i Dalarna. De poängterar att möjligheten till pendling över länsgränserna är begränsad, men att det avståndsmässigt finns en potential för Avesta kommun att ta del av arbetsmarknaderna i Uppsala och Västerås. Vidare står det att det finns möjligheter att utöka pendlingen mellan Falun/Borlänge och Gävleborg samt att det är av stor vikt för Avesta kommuns del att kunna rekrytera högutbildad arbetskraft från ovan nämnda regioner. Redan idag ser vi effekterna av ökade drivmedelspriser som innebär att såväl näringsliv som offentlig sektor har svårigheter att rekrytera. Att fortsätta fokusera på kollektiva pendlingsmöjligheter är därför av mycket stor vikt i konkurrensen om framtida arbetskraft. Det är också viktigt ur ett medflyttarperspektiv. Bra förbindelser innebär också att invånare kan bo kvar med sina familjer efter en uppsägning och söka arbete i regionen. Lika stor betydelse har goda förbindelser för unga som kan välja att studera på annan ort och samtidigt bo kvar i kommunen. Ett exempel är ungdomar i Horndal och Fors som numera kan välja en gymnasie- eller högskoleplats i Gävle på grund av förbättrade pendlingsmöjligheter med tåg. Den 18 juni i år inleddes en försöksperiod med avgiftsfri busstrafik i kommunen. Detta har lett till ett kraftigt ökat resande och både förenklat och förbättrat möjligheterna för pendling inom kommunen eftersom zontaxan mellan Horndal och Avesta försvann. Då Avesta kommun arbetar efter ett helaresan-perspektiv förs ständiga förbättringsdiskussioner med trafikhuvudmännen samt lokalt inom 7

8 kommunen som kan göra det ännu enklare för resenärerna. Ett exempel på detta är att det byggs en ny pendlarparkeringsplats i Krylbo vid Avesta-Krylbo järnvägsstation. Det är av stor vikt att uppsagd personal har möjlighet att bo kvar i kommunen och pendla till nya arbeten i dessa regioner. Dock förutsätter det fortsatta kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken för att pendlingen ska bli attraktiv och lönsam. För att fortsätta arbetet med att göra Avesta till en attraktiv pendlingskommun behövs en utredning som kartlägger nuvarande och framtida pendlingsbehov. Utredningen ska fokusera på vilka åtgärder Avesta kommun själv kan genomföra och verka för samt vilka åtgärder som kräver fler aktörers samverkan eftersom större satsningar i många fall berör flera län och myndigheter. Den kommer på så vis att bli ett viktigt strategiskt dokument som dessutom kan komma att användas av andra kommuner i länet. Utifrån utredningen ska en strategi skapas för hur Avesta kommun både kortsiktigt och långsiktigt ska kunna nå målet och bli en attraktiv pendlingskommun. Avesta kommun förstärker möjligheterna till pendling för en förstorad studie- och arbetsmarknadsregion Fokusområde 5: Medflyttarstöd En medflyttare får genom projektet möjlighet att finna ett arbete i regionen genom utveckling av nätverk för regionens arbetsplatser. Avesta deltar i ett lokalt/regionalt nätverk mellan företags personalchefer där man ser över möjligheterna till stöd medflyttande vid jobbsök. Arbetet behöver förstärkas och metodik finnas även för att lokalt bygga sociala nätverk och möjlighet till snabb integrering av nyinflyttade. Genom aktiva mottagningsinsatser till nyinflyttade, i samspel med bl.a. föreningslivet, ska möjligheter erbjudas att snabbt komma in i samhällsgemenskapen. Samarbete sker med kringliggande kommuner. Metodik för helhetsbilden ska tas fram: Kommunen framstår som intressant för arbetssökande, (både för ensamstående, par och familjer). Partner får hjälp att hitta arbete och sociala nätverk gör att hela familjen vill flytta till Avesta. Organisation: Hela projektet genomsyras av ett brett engagemang från Avesta kommuns alla chefer och medarbetare. Styrgrupp och delprojektansvariga: Avesta kommuns koncernledningsgrupp Projektledning: Koordinator: Adm.personal: Respektive delprojekt (fokusområde) leds av utsedda projektledare. Projektkoordinator tillsätts genom egen personal Egen personal 8

9 Sammanfattning Avesta kommun tar regionens uppkomna befolknings- och arbetsmarknadsutveckling på stort allvar och har sedan hösten 2011 inlett ett långsiktigt seriöst arbete med att vända trenden. Ovan beskrivna fokusområden siktar på att med Koppardalen som tillväxtmotor göra satsningar både vad gäller nyföretagande, nyetableringar av företag, marknadsföring, medflyttar- och mottagarservice, stöttande näringslivsresurser och infrastruktur. Stödet till företag med tillväxtpotential kommer att förstärkas. Fokusområdenas genomförande kommer att engagera och påverka såväl kommunal personal som övriga invånare, samtidigt som åtgärderna inom handlingsplanen för SKL s projekt Förenkla helt enkelt, med tydligt näringslivsfokus, inleds (se bilaga 4). Lokala företag har deltagit aktivt i förberedande diskussioner, och kommer under projektets gång att delfinansiera för dem intressanta aktiviteter som äger rum inom projektets fokusområden. Vid sidan av detta kommer även företagens deltagande i form av arbetstid att noteras vilket stärker ansökan men finns inte angivet som indirekt medfinansiering. Aldrig tidigare har en satsning av motsvarande storlek genomförts i Avesta kommun! Nu växlar vi upp!! 9

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer