Ansökan projektstöd Region Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan projektstöd Region Dalarna"

Transkript

1 Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt belopp från Region Dalarna: kr Projektets start och slutdatum: Ange de kommuner som geografiskt kommer att omfattas av projektets insatser: Projektet avser medfinansiering inom: ( ) Mål 2 Norra Mellansverige ( ) Interreg Ansökan skickas i digital form till Observera dock att denna första sida alltid ska skickas i original via post underskriven av behörig firmatecknare. Om medfinansiering söks i EU:s Mål 2 eller Interreg så ska kopia på EU-ansökan bifogas samt endast sidorna 1-4 av denna ansökan sändas till Region Dalarna. Till ansökan bifogas 4 antal bilagor 2. Uppgifter om sökande a) Sökande: Avesta kommun b) Org.nr.: c) Adress: Corneliusgatan 16 d) Postnr: e) Postadress: Avesta 3. Underskrift f) Telefon: g) Fax: h) E-post: i) Webbadress: j) Juridisk status: Kommun k) CFAR nr/arbetsställe nr: / 1100 Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, kommer att sökas för detta projekts kostnader samt att lagen om offentlig upphandling har efterlevts i erforderliga fall. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande Datum Behörig firmatecknare Namnförtydligande

2 4. Behörig/a firmatecknare Behörig/a firmatecknare är: Lars Isacsson, kommunalråd Anders Friberg, kommundirektör Vilket framgår av bifogat alternativ: Registreringsbevis, se bilaga nr: ( X ) Föreningsstadgar eller motsvarande, se bilaga nr: 1 5. Stödets utbetalande Utbetalas till (endast ett alternativ): ( ) Sökandens plusgiro: (X ) Sökandens bankgiro: Moms Ett intyg från Skattemyndigheten måste bifogas som visar projektets momsstatus. Enligt uppgift behövs inte intyg om sökande är kommun. ( ) Intyget visar att projektet har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras exkl. moms. ( ) Intyget visar att projektet inte har avdragsrätt för moms. Projektkostnader budgeteras inkl. moms. 7. Projektledare och kontaktpersoner a) Projektledare: Anders Friberg Telefon: Mobil: Fax: E-post: Adress: Corneliusgatan 16 Post nr.: Avesta b) Kontaktperson ekonomi/adm: Ann-Sofi Hopstadius Telefon: Mobil: , office ext. Fax: E-post: Adress: Corneliusgatan 16 Post nr.: Avesta c) Revisionsfirma: KPMG Telefon: Mobil: Fax: E-post: Adress: Corneliusgatan 21 Post nr.: Avesta Revisorn är auktoriserad eller godkänd av revisorsnämnden ( ) Nej 2

3 8. Projektbeskrivning AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara invånare! Bakgrund Arbetstillfällen och befolkningstrend Totalt sedan oktober 2011 har företag i Avesta och Hedemora varslat 660 arbetstillfällen, vilket utgör 8 % av den totala mängden arbetstillfällen. Sedan 1963, då Avesta kommun var nära invånare, har invånarantalet stadigt sjunkit. På drygt 35 år har kommunen tappat nära personer. Den kraftiga befolkningsminskningen kan till stor del förklaras av nedgången i antal arbetstillfällen. År 1990 fanns i Avesta arbetstillfällen, som under 2000-talet sjunkit till ca De stora varsel som Outokumpu lade under hösten 2011 har nu börjat ge effekt i Avesta och uppsägningarna har inletts. Slutresultatet blev att antalet arbetstillfällen minskat med 213 st. Efter sommaren kommer Outokumpu att ha 641 anställda. Även Stora Enso Fors AB har pågående diskussioner om uppsägningar i storleksordningen ca personer. De indirekta effekterna hos underleverantörer, service, transporter, handel m.m. uppgår till betydande antal, totalt ca 1800 om omräkningsfaktor 1:3 används. Det är därför viktigt att inleda ett omfattande arbete för att vända trenden. För att lyckas nå målet invånare år 2020, krävs ett långsiktigt, strategiskt och målmedvetet arbete där kommunens gemensamma ansträngningar i samspel med Region Dalarna, lokala företag och flera andra aktörer, med kraft strävar i samma riktning. Avesta kommuns arbete med att utarbeta den kommunövergripande strategin, inleddes i samband med Outokumpus varsel i oktober. Arbetet har bland annat inneburit framtagande av målbild, nulägesanalys samt operativa åtgärder i bred dialog med såväl Outokumpu, övrigt lokalt näringsliv, Arbetsförmedling, Länsstyrelse, Region Dalarna som politiker och tjänstemän i brett samförstånd. Denna strategi har nu vidareutvecklats och ligger till grund för vår ansökan, där vissa delar ut strategin bryts ut för att med önskvärd medfinansiering från Region Dalarna kunna ta fart och få genomslag. I vårt utvecklingsarbete kommer vi att arbeta på bred front med såväl Outokumpu som lokala, regionala och nationella aktörer för att vända den uppkomna situationen till något positivt för Avesta och regionen. Kommunens företagsbild Företagsbilden i Avesta kommun domineras av två stora företag, Outokumpu Stainless AB och Stora Enso Fors AB. Trots att kommunens arbetstillfällen är ungefär lika fördelade mellan den privata tjänstesektorn, den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin, är beroendet av de två stora industriföretagen Outokumpu och Stora Enso Fors AB stort. Kommunen är därför i behov av ett breddat näringsliv, med högre andel privat tjänstesektor samt nya företag med nya produkter/tjänster och en högre andel nyföretagande. Detta för att få en långsiktig hållbarhet och kunna säkra tillväxt och välfärd.. Nyföretagande Stöd vid start av företag sker i Avesta via Avesta NyföretagarCentrum. Totalt bidrar c:a 70 företag till verksamheten varje år. Huvuddelen går till att finansiera en rådgivare på halvtid. Totalt startas c:a 120 företag varje år i Avesta och 40-60% av dessa går via NyföretagarCentrum. 2011startades 4.9 företag per 1000 inv i Avesta vilket gav en 168:e plats bland alla Sveriges kommuner. Snittsiffrorna för alla Sveriges kommuner var ,3 företag per 1000 invånare. Dessa siffror visar tydligt en nödvändighet för Avesta att bryta trenden och åter öka nyföretagandet. För att nå våra mål krävs kraftfulla satsningar både vad gäller kvinnors och mäns företagande. Syfte: Koppardalen är tillväxtmotorn. Där hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för Dig som vill starta eget eller vill växa i Ditt företagande. Genom förstärkta näringslivs- marknadsföringsinsatser : - breddas företagbasen i Avesta - förstärks nyföretagandet, såväl kvinnors som mäns - verkas för förbättrad infrastruktur med förstärkta pendlingsmöjligheter, till nytta både för inflyttande samt de som vill bo kvar efter uppsägning. 3

4 Mål: Detta projekt berör hela kommunen och startar i ett läge med omvälvande och omfattande uppsägningar i regionen. Det blir därför svårt att mäta projektinsatser i form av bevarade eller nya arbetstillfällen. Se bilaga för framräkning och uppföljning av indikatorer. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra sina värden i andra rankingar, som också inkluderas i kommunens Mål och Budgetarbete. ANDRA MÄTBARA MÅL Antal Antal deltagare vid entreprenörsutbildning/mad Lab 75 Insiktsmätningen (som mäter företagsklimat) år (SKL) Årlig medborgarundersökning (SCB): -Index för att Avestabor ska rekommendera till inflytt -Index för att arbetsmöjligheter i Avesta ska öka Ledande i Dalarna under perioden Till minst 75 (= över riksgenomsnittet Till minst 50 (= över riksgenomsnittet Näringslivsranking (Svenskt Näringsliv) Förbättring av 100 platser under projektperioden. Beskrivning av aktiviteter/verksamhet som ska genomföras i projektet: Koppardalen som tillväxtmotor Här hittar Du den innovativa och lättillgängliga marknadsplatsen för dig som vill starta eget eller vill växa i ditt företagande. Projektet kommer att stärka Koppardalens regionala roll för näringslivsutveckling, event, konferenser och kompetensutvecklingsinsatser. Projektcentrum blir den gamla Grovplåtsbyggnaden vid Dalälven i Koppardalen. Här skapas den innovativa miljö och mötesplats som delprojekten behöver för maximalt genomslag. Fristående från fokusområdena, men viktig för Koppardalen som tillväxtmotor, görs en förstudie för att utveckla Verkets (den gamla järnbrukshyttan) möjligheter att bli en högkvalitativ och funktionell regional anläggning för event och konferenser. Motsvarande anläggning finns inte i regionen, och företagarförfrågningar om bokningar för evenemang, arrangemang och utställningar ökar stadigt. Fokusområde 1. Utvecklad nyföretagarservice Med aktiva insatser ska nyföretagarservicen utvecklas ytterligare för att möta behovet av stöd och ännu bättre ta tillvara befintliga företags kunskap och engagemang. Utvecklad nyföretagarservice kommer att arbeta förutsättningslöst som stöd för bägge könen, i samverkan med Avesta NyföretagarCentrum (ANFC). Här behöver personella resurser tillföras för att stimulera och öka det låga nyföretagandet i Avesta. Enterprenörsutbildning blir en del av Utvecklad Nyföretagarservice. Kontakt med entreprenörsutbildningen blir en start för dem som vill utvecklas och få kunskap om entreprenöriella faser, vilket genom en idéverkstad kan leda fram till företagsamhet eller stärka redan befintliga företag. Förstudie görs initialt kring intresse och förslag på utformning av idéverkstad/entreprenörsutbildningen. Mad Lab skapas, idéverkstaden blir en kreativ miljö och mötesplats för skapande. Idé från Studiebesök till Manchester. Mad Lab är en gemensam plats för människor som vill göra intressanta saker - en plats för nördar, konstnärer, formgivare, illustratörer, hackare, tänkare, innovatörer och lediga drömmare, ett självständigt FoU laboratorium. Skolans UF-företag får en bas i Grovplåten (stödjande projekt som drar nytta av miljön) (UF= ung företagsamhet) Fokusområde 2. Utveckla kvinnors företagande Särskild tonvikt ska läggas vid att stimulera kvinnors idéer som grund för tillskapande av nya företag med särskild tonvikt på icke traditionella kvinnliga affärsidéer, exempelvis med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. I Avesta var ,6% av nyföretagarna kvinnor vilket renderade en 109:e plats i Sverige. 4

5 framförallt antalet företag som bör öka. Projektet som får sin bas i Koppardalen, och därför kan samverka med Utvecklad Nyföretagarservice och Avesta NyföretagarCentrum, ska: fokusera på etablering av kvinnors företagande som bidrar till en omställning av vår näringslivsstruktur. skapa ett Kvinnligt resurscentrum med möjlighet till nätverk och nya mötesplatser. Anordna spridningskonferens Fokusområde 3: Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser Avesta kommuns regionala läge med stark infrastruktur har inte inneburit önskad näringslivsutveckling under den senaste högkonjunkturen. En utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för ökad tillväxt för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv. Metodik behöver tas fram som ger riktad effektiv marknadsföring mot önskvärda, målgrupper av potentiella företagare. I ett initialt skede måste en utredning även visa vad som gör företag flyttbenägna. Hur ser en marknadsföring av idag ut som hittar våra målgrupper? När vi vet det, kan marknadsföringsuppdraget upphandlas enligt LoU. Utredning behövs som visar hur kommunen på bästa sätt ska rikta sina insatser för att vara ett bra stöd för befintligt näringsliv och därigenom få ett mer efterfrågestyrt utvecklingsarbete i den kommunala organisationen. Marknadsföringsuppdrag upphandlas. Modell tas fram i samverkan med befintliga företagarnätverk, för att stärka företagens kunskap genom gemensamt lärande om affärsutvecklingsstöd, regionala mötesplatser, myndighetsstöd m.m. Fokusområde 4: Attraktiv studie- och arbetspendling En viktig del av den nödvändiga regionförstoringen vad gäller arbetsmarknaden i Dalarna och intilliggande län är att ständigt förbättra och marknadsföra möjligheterna till studie-och arbetspendling. I ett kort perspektiv är det är av stor vikt att uppsagd personal har möjlighet att bo kvar i kommunen och pendla till nya arbeten i dessa regioner. Ur ett långsiktigt perspektiv är det angeläget att arbeta på att befintliga förbindelser effektiviseras samt att nya skapas. Dock förutsätter det fortsatt kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken. För att arbeta vidare med att göra Avesta till en attraktiv pendlingskommun behövs en utredning som kartlägger nuvarande och framtida pendlingsbehov. Den ska fokusera på vilka åtgärder Avesta kommun själv kan genomföra och verka för samt vilka åtgärder som kräver fler aktörers samverkan, eftersom större satsningar i många fall berör flera län och myndigheter. Utredningen kommer på så vis att bli ett viktigt strategiskt dokument som dessutom kan komma att användas av andra kommuner i länet. Utifrån utredningen ska en strategi skapas för hur Avesta kommun både kortsiktigt och långsiktigt ska kunna verka för att bli en attraktivare pendlingskommun och nå målet om invånare år Avesta kommun förstärker möjligheterna till pendling för en förstorad studie- och arbetsmarknadsregion Fokusområde 5: Medflyttarstöd Avesta deltar i ett lokalt/regionalt nätverk mellan företags personalchefer där man ser över möjligheterna till stöd medflyttande vid jobbsök. Arbetet behöver förstärkas och metodik utformas. Detta även för att lokalt bygga sociala nätverk och möjlighet till snabb integrering av nyinflyttade. Genom aktiva mottagningsinsatser till nyinflyttade, i samspel med bl.a. föreningslivet, ska möjligheter erbjudas att snabbt komma in i samhällsgemenskapen. Samarbete sker med kringliggande kommuner. Metodik för helhetsbilden ska tas fram och införas: Kommunen framstår som intressant för arbetssökande, (både för ensamstående, par och familjer). Partner får hjälp att hitta arbete och sociala nätverk gör att hela familjen vill flytta till Avesta. Fullständig projektbeskrivning finns i bilaga nr 2_ 5

6 9. Tid- och aktivitetsplan för projektet Aktivitetsplan Start Slut Kostnader Koppardalen som tillväxtmotor kr F1) Utvecklad Nyföretagarservice, kr inkl.entr.utb/madlab F2) Utveckla kvinnors företagande kr F3) Utökade marknadsförings- och kr näringslivsresurser F4) Attraktiv studie- och arbetspendling kr F5) Medflyttarstöd kr Följeutvärdering kr Utvärdering Slutredovisning Projektets start- och slutdatum (ange exakta datum) TOTALT 10. Förväntat resultat indikatorer Se bilaga 5 för framräkning och uppföljning A) Arbetstillfällen Måttenhet Måttenhet Beskrivning Arbetstillfällen (nya/skapade) 350 Antal män 200 Antal kvinnor 150 Arbetstillfälle i företag eller institution avseende en arbetsinsats på minst en halv årsarbetskraft (1650/2=825 timmar) som tillkommit med hjälp av Arbetstillfällen (bevarade) Antal nya företag Antal män Antal kvinnor Antal som ägs eller leds av kvinnor 15 projektets insatser Arbetstillfälle som bevarats i företag eller institution som ett resultat av projektet och som annars skulle ha förlorats (räknat i årsarbetskrafter=1650 timmar) Genuint nya företag startade med hjälp av projektets insatser (verksamhet som är helt nystartad eller återupptagen efter två års vila) B) ANDRA MÄTBARA MÅL Antal Antal deltagare vid entreprenörsutbildning/madlab 75 Insiktsmätning år (SKL) Årlig medborgarundersökning (SCB): Index för att Avestabor ska rekommendera till inflytt Ledande i Dalarna under perioden Till minst 75 (=över riksgenomsnittet) - Index för att arbetsmöjligheter i Avesta ska öka Till minst 50 (= över riksgenomsnittet) - Näringslivsranking (Svenskt Näringsliv) Förbättring av 100 platser under projektperioden 6

7 C) Horisontella indikatorer (miljö, jämställdhet och integration) C1) Miljö Projektet syftar direkt till att förbättra miljön Projektet bidrar till miljöförbättring Projektet är miljöneutralt X Projektet riskerar skada miljön Beskriv projektets konsekvenser för miljön Projektet i sig är miljöneutralt, men de företag som kan komma att startas inom kvinnors eller mäns företagande kan i sig vara miljörelaterade så till vida att de syftar till att arbeta fram produkter som bidrar till en hållbar utveckling. C2) Jämställdhet Projektet syftar direkt till att förbättra jämställdheten Projektet bidrar till en förbättrad jämställdhet X Projektet är jämställdhetsneutralt Projektet riskerar försämra jämställdheten Beskriv projektets konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män Genom satsningar på kvinnors och mäns företagande utifrån olika infallsvinklar skapas möjlighet till större jämvikt mellan antal kvinnor och män vad gäller nyföretagande och inom näringslivet. 7

8 C3) Integration Projektet syftar direkt till att förbättra integrationen Projektet bidrar till att förbättra integrationen X Projektet är integrationsneutralt Projektet riskerar att försämra integrationen Beskriv projektets konsekvenser för integrationen Genom projekten för nyföretagande finns möjlighet att förstärka invandrade svenskars möjlighet att starta företag, och därigenom bidra till att de stannar kvar för att söka arbete eller starta företag i regionen. 11 A. Andra förväntade resultat och resultatspridning Hur tas projektets resultat tillvara efter projektets slut? Projektets mervärde ligger i möjligheten att snabbare starta upp ett motdrag mot den utveckling av arbetsmarknaden som nu är ständigt pågående. Avesta behöver en differentierad arbetsmarknad med en breddad företagsbas, och detta projekt ger möjlighet till krafttag i detta arbete. När projektet är slut, fortsätter projektets verksamhet såsom ordinarie, genom det mervärde som inletts genom projektets förändringsarbete. Det är en nödvändighet att projektet arbetar i dialog med näringslivet i Avesta. Projektet kan genom sina fokusområden/delprojekt möjliggöra utveckling för befintliga företag och dialogen och kommunikationen med näringsliv och omvärld under projektets gång blir en nödvändighet för att projektet ska lyckas. Projektets resultat och pågående verksamhet sprids under projektets gång genom befintliga kanaler såsom via kommunens hemsida, frukostmöten, företagsbesök m.m., samt efter projektslut implementeras i ordinarie verksamhet. 11 B. Projektets anknytning till Dalastrategin och Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling (programmen finns att hämta från Dalastrategin med handlingsplanen för det bärkraftiga Dalarna betonar vikten av att stimulera växande företag, entreprenörskap och nyföretagande samt utveckla och stärka innovativa miljöer för hållbar tillväxt. Detta projekt genomsyras av Dalastrategins intentioner och gör inom ramen för detta satsningar på forskning och utveckling, samt främjandet av kompetensförsörjning som möter näringslivets och samhällets behov. Sammantaget är detta de hörnstenar som detta projekt byggs på. 8

9 12. Kostnadsbudget, sammanställning (för in belopp från bilaga Kostnadsbudget, punkt 14-23) Kostnadsslag Totalt Projektanställdas löner inkl. sociala avgifter Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader a) Summa faktiska kostnader Egen arbetsinsats Deltagarersättning (APR, etc.) Ideellt arbete Direktfinansierad lokal Övriga kostnader (gåvor) b) Summa direktfinansierade kostnader c) SUMMA PROJEKTKOSTNADER (= a+b) OBSERVERA: Summa projektkostnader (12 c) per år och totalt skall vara lika med Total finansiering (13 e). Kontrollberäkning Kontroll om projektets kostnadsbudget och finansiering är balanserad: Fyll i beloppen från kostnadsbudget (punkt 12) och finansiering (punkt 13) för att kontrollera att projektets budget balanserar. Projektet måste balansera årsvis och totalt. Faktisk kostnad ska motsvaras av faktisk finansiering. Direktfinansierade kostnader ska motsvaras av direktfinansiering. Faktiska kostnader = Faktisk finansiering 12a = Summan av 13a1 + 13c = Direktfinansierade kostnader = Direktfinansiering 12b = Summan av 13a2 + 13c =

10 13. Finansiering a) Offentlig finansiering Totalt Region Dalarna (sökt belopp)* Avesta kommun Avesta Industristad AB a1) Summa faktiskt finansiering i kontanta medel Avesta kommun, eget arbete Avesta kommun, lokal a2) Summa direktfinansiering b) Total offentlig finansiering c) Privat finansiering Totalt c1) Summa faktisk finansiering i kontanta medel + projektintäkter 0 c2) Summa direktfinansiering 0 d) Total privat finansiering (c1+c2) 0 e) TOTAL FINANSIERING (b+d) OBSERVERA: Total finansiering (13 e) per år och totalt skall vara lika med Summa projektkostnader (12 c). *Observera att sökt belopp från Region Dalarna kan utgöra maximalt 50% av projektets totala kostnader / totala finansiering. 10

11 Bilaga kostnadsbudget Faktiska kostnader 14. Projektanställdas löner och sociala avgifter Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2013 NN, Utvecklad nyföretagservice/kvinnors företagande NN, Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser NN, Medflyttarprojekt SUMMA Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2014 NN, Utvecklad nyföretagservice/kvinnors företagande NN, Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser NN, Medflyttarprojekt SUMMA Bruttolön inkl sociala Traktamente Antal Namn och arbetsuppgift avgifter / månad mm / månad månader Projektkostnad 2015 NN, Utvecklad nyföretagservice/kvinnors företagande NN, Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser NN, Medflyttarprojekt SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under faktiska kostnader vid kostnadsslaget Projektanställdas löner och sociala avgifter. 15. Externa tjänster Typ av kostnad Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Projektkostnad 2015 Totalt Konsultkostnad, inkl. externa föreläsare Bokföring, redovisning Revision Konferenskostnad Följeforskning SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Externa tjänster. 11

12 16. Lokalkostnader (specificering av faktiska fakturerade lokalkostnader) Typ av hyra Projektkostnad 2013 Projektkostnad 2014 Projektkostnad 2015 Totalt Kontorslokal Konferenslokal SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget i ansökan under kostnadsslaget Lokalkostnader. 17. Investeringar Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2013 Utvecklad nyföretagarservice Åtgärder i lokal + datorer Utveckla kvinnors företagande Åtgärder i lokal + datorer Utökade marknf + näringslivsres. Åtgärder i lokal + datorer Medflyttarstöd Åtgärder i lokal + datorer SUMMA Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2014 Verket/ event-konferens Åtgärder i lokal, vad visar förstudie SUMMA Typ av investering/inventarier Inköpspris Livslängd i år Avskrivning Villkor Projektkostnad 2015 Verket/ event-konferens Åtgärder i lokal, vad visar förstudie SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Investeringar. 18. Övriga kostnader Proj.kost 2013 Proj.kost 2014 Proj.kost 2015 Totalt Kontorsmaterial, böcker, trycksaker o s v (Telefon-, el- och) portokostnader Leasingkostnader Förbrukningsmaterial Hyra maskiner/inventarier Representation Logi Resor Kostnader kring egna arrangemang, träffar, seminarier, affärsutvecklingsinsatser, marknadsföringsinsatser m.m SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställnigen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. 12

13 Direktfinansierade kostnader 19. Egen arbetsinsats (Projektägarens eller medfinansiärers medfinansiering i form av arbete) Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2013 Egen personal kommer att arbeta i projektet men är ännu inte namngiven eller fördelad mellan de olika fokusområdena. Namnges tillsammans med fokusområde vid rekvisition tillsammans med tidrapport. ( X ) Ja SUMMA Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2014 Se ovan (X ) Ja SUMMA Nuvarande bruttolön inkl Antal Arbetar Offentligt Projekt- Namn och arbetsuppgift sociala avgifter / månad mån/tim i % anställd kostnad 2015 Se ovan (X ) Ja ( ) ja SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Egen arbetsinsats. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 20. Deltagarersättning (APR, m.m. som finansieras via Länsarbetsnämnd eller Arbetsförmedling) Omfattas av x Projekt- Projekt- Projekt- Typ av ersättning antal personer kostnad 2012 kostnad 2013 kostnad 2014 Totalt 0 SUMMA 0 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Deltagarersättning. Motsvarande belopp förs in under Offentlig direktfinansiering (13a2). 13

14 21. Ideellt arbete (Privat medfinansiärs medfinansiering i form av oavlönat arbete) Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2012 Företag deltagande i aktiviteter kommer att anges genom deltagarlistor men inte genom tidrapporter med inlagd lönekostnad SUMMA Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2013 Se ovan SUMMA Namn Uppskattad lönekost/timme Antal timmar Projektkostnad 2014/2015 Se ovan SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget ideellt arbete. Motsvarande belopp förs in under Privat direktfinansiering (13c2). 14

15 22. Specificering av sökandens eller medfinansiärers medfinansiering i form av lokalkostnad Direktfin. Lokal i Grovplåtsbyggnaden, ägs av Avesta Industristad AB, helägt kommunalt bolag Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2013 ( ) ( ) SUMMA Bilaga Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2014 Direktfin. lokal ( ) Se ovan ( ) SUMMA Total hyra Total yta m 2 pris Proj. yta Antal mån hyreskon. Projektkostnad 2015 Direktfin. lokal ( ) Se ovan ( ) SUMMA Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Direktfinansierad lokal. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 23. Övriga kostnader (gåvor) Totalt Gåvor 0 SUMMA 0 Summan för respektive år förs in på sammanställningen av total kostnadsbudget under kostnadsslaget Övriga kostnader. Motsvarande belopp förs in under Offentlig (13a2) eller Privat direktfinansiering (13c2). 15

16 Bilagor till ansökan Följande bilagor är alltid obligatoriska att bifoga ansökan: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( 1 ) Intyg behörig firmatecknare: registreringsbevis eller föreningsstadgar Bilaga ( 2 ) Utförlig projektbeskrivning Bilaga ( ) Intyg från Skattemyndigheten om projektets momsstatus Bilaga ( 3 ) Powerpointpres. över kommunens strategi för Avesta 2020 Bilaga ( 4 ) Powerpointpres. handlingsplan Förenkla helt Enkelt Bilaga ( 5 ) Bakgrundsbeskrivning till punkten 10, Förväntade resultat-indikatorer Följande bilagor bifogas ansökan i de fall det berör projektet: Bilaga nr OK Bilagans namn Bilaga ( ) Specificering av resor utanför Sverige Bilaga ( ) Kopia på hyresavtal vid direktfinansierad lokal Bilaga ( ) Bilaga ( ) Bilaga ( ) 16

17 B Bilaga: Specificering av resor utanför Sverige Resmål och syfte Antal personer Kostnad/person (biljett, logi, omkostnader) Totala Reskostnader Summa reskostnader 17

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 30 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer