ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762"

Transkript

1 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer och ort Tel. (även riktnummer) Kontaktperson/projektledare Tel. till kontaktperson Mobil. (även riktnummer) E-postadress Webbadress (hemsida) Fax. (även riktnummer) Sysselsättning Antal årsanställda: totalt, varav kvinnor och män Projekttitel Bg-/Pg-konto Sökt belopp (kr) Projektperiod Branschkod (sni) Projektet beräknas pågå fr.o.m. den t.o.m. den Företagets verksamhet Arbetsställenr (CFAR) Obligatorisk uppgift För CFAR-nr kontakta SCB tel Kommun Församling Investeringsort Stödid. (ifylls av Lst) OBS! Projektinvesteringarna får ej påbörjas innan beslut om stöd fattats. Om behov föreligger kan medgivande att påbörja investeringarna lämnas efter ansökan om detta. ETAPPENS KOSTNADER Kronor ETAPPENS FINANSIERING Kronor Konsulttjänster/Externa tjänster Löner/Eget arbete Maskiner/Inventarier/Utrustning Material Patent/Mönster/Varumärke Övrigt: Summa Innovationsbidrag Länsstyrelsen Likvida medel Annan finansiär (ange vem/vilka): Banklån/checkkredit Summa Bankens namn och adress Kontaktperson Tel. (även riktnummer) Anlitad revisor/revisionsbyrå, namn och adress Tel (även riktnummer) Avser ansökan finansiering av projekt för vilket medel tidigare erhållits eller sökts från Länsstyrelsen? Ja (ange i så fall diarienummer i rutan till höger) Nej Länsstyrelsens Dnr Alla lämnade uppgifter behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning. Uppgifter om sökandes namn, adress, projektets titel, sökt och beviljat belopp måste dock alltid redovisas öppet. Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga och ingen väsentlig uppgift är utelämnad. Samtidigt medges att företagets kreditgivare och revisor får lämna information som är nödvändig för bedömningen av ansökan. Medgivande ges även till att handlingarna får lämnas ut för yttranden från annan handläggningsorganisation för. Ort och datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande 1

2 Mål: Beskriv kortfattat målet för hela affärsutvecklingsprojektet samt tidplan när detta beräknas vara uppnått. Etappmål: Beskriv kort målet för den etapp för vilken finansiering söks, samt tidpunkt för när detta beräknas vara uppnått. Fortsatt finansiering: Uppskattat ytterligare finansieringsbehov för att nå målet för hela affärsutvecklingsprojektet (specifikation kan lämnas i bilaga). Kronor Kontakt har tagits/ ska tas med Teknisk lösning: Beskriv kortfattat projektets tekniska lösning. Äganderätt / nyttjanderätt: Samtliga avtal som berör äganderätt eller nyttjanderätt till projektet och dess resultat ska delges Länsstyrelsen. Om det inte finns skriftigt avtal mellan upphovsman och sökanden ska sådant upprättas. Avtal ska även upprättas i det fall upphovsmannen helt eller delvis äger eller kontrollerar det företag, som innhar rättigheter till projektet. Äganderätt till projektet har sökanden annan: Nyttjanderätt till projektet har sökanden annan: (Bifoga avtal) 2

3 Underlag som skall bifogas ansökan o Projektplan och/eller affärsplan med bilagor i tillämpliga delar. o Företaget: Ägare, aktuellt registreringsbevis koncernförhållanden, organisation, nyckelpersoner, verksamhet, senaste två årens årsredovisning, trender, patent, samarbetspartners, ev. avtal, referenser. o Bakgrund till idén: Affärsidé, utvecklingsidé, syfte, inriktning, tidsplan, delaktiviteter, delmål o Teknik: Tillverkning, skydd, för tekniken, konkurrerande teknik, miljömässiga konsekvenser, inköpsfrågor, underleverantörer. o Marknad: Nuläge, marknadsplan, konkurrenter, priser, marknadsandelar, kvalité, marknadssegmentering, produktpositionering, geografisk uppdelning, exportfrågor, distributionskanaler, ev. avtal, referenser. o Finansiering - för den tekniska utvecklingsetappen: Kostnadsbudget, likviditetsoch finansieringsplan vari motfinansiering framgår, kreditlöfte från ev. finansiär(er). o Fortsatt finansiering: Uppskattat ytterligare finansieringsbehov för att nå målet för hela affärsutvecklingsprojektet o Lönsamhet: Försäljningsprognoser, resultatbudget, produkt- och projektkalkyl. o Möjligheter och risker (gärna i form av en sk SWOT-analys): Finansiella, tekniska, patentmässiga och kommersiella risker. Företagets, ledningens och samarbetspartners kompetens och uthållighet. o Konsekvenser: Vad händer om inte Länsstyrelsen beviljar stödet? Ansökan sänds till: Länsstyrelsen i Norrbottens län Enheten för företagsstöd Luleå Telefon vxl Fax

4 Konsulttjänster/Externa tjänster Åtgärd - Marknadsföring - Produktutveckling - Annat Specifikation Summa totalt Godkänt underlag 4

5 Eget arbete (Max 250 kronor/timme) Åtgärd - Marknadsföring - Produktutveckling - Annat Namn Personnr Arbetsuppgift Antal timmar Totalt kr Godkänt underlag 5

6 Maskiner/Inventarier/Utrustning Specifikation Summa totalt Godkänt underlag 6

7 Material Specifikation Summa totalt Godkänt underlag 7

8 Patent/Mönster/Varumärke Åtgärd - Patent - Mönster - Varumärke Specifikation/Produkt Summa totalt Godkänt underlag 8

9 Övrigt Specifikation Summa totalt Godkänt underlag 9

10 ALLMÄN INFORMATION OM INNOVATIONSBIDRAG Syftet med är att förnya näringslivet. Stöd kan därför lämnas i en inledande fas till tekniskt nyskapande projekt som bedöms ha tillväxtpotential. VEM KAN SÖKA INNOVATIONSBIDRAG? Vi vänder oss i första hand till företag som vill växa genom offensiva satsningar på nya produkter, processer eller marknader. Företag som vill få bör utveckla produkter eller processer som kan skyddas genom patent eller på annat sätt och skapa förutsättningar för en expansiv och lönsam verksamhet inom landet och internationellt. Vi fäster stor vikt vid företagsledningens eller innovatörens förmåga. Innovationsbidrag kan sökas av företag med max 250 anställda inom stödområde A och företag med max 50 anställda inom stödområde B. TILL VAD KAN MAN SÖKA? Stödområde A Innovationscheck vänder sig i första hand till uppfinnare och nystartade företag. Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden. Checken kan lämnas med högst kronor till utveckling och framtagning av produktprototyper, design och/eller registrering av mönster-, varumärkes-, patentskydd eller dylikt. Max 45% stöd. Stöd till tekniska förstudier kan lämnas med max kronor för t.ex utredningar, analyser och tester. Max 45% stöd. Stöd till kostnader för immateriella rättigheter kan lämnas för att granska och registrera patent och andra rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd. Som stödberättigade kostnader räknas kostnader som föregår beviljandet av rättigheten, t.ex. översättning och andra kostnader för att få rättigheten beviljad eller godkänd. Max 45% stöd för företag upp till 50 anställda och max 35% för företag upp till 250 anställda. Stöd till experimentell utveckling för utveckling av kommersiellt användbara förutsättningar samt tester av produkter. Kan även nyttjas till försöksproduktion under förutsättning att dessa inte används i ett kommersiellt syfte. Max 45% stöd för företag upp till 50 anställda och max 35% för företag upp till 250 anställda. Stöd till process- och organisationsinnovationer inom tjänstesektorn Max 35% stöd för företag upp till 50 anställda och max 25% för företag upp till 250 anställda. Stödområde B Innovationscheck vänder sig i första hand till uppfinnare och nystartade företag. Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden. Checken kan lämnas med högst kronor till utveckling och framtagning av produktprototyper, design och/eller registrering av mönster-, varumärkes-, patentskydd eller dylikt. Max 45% stöd. Stöd till experimentell utveckling för utveckling av kommersiellt användbara förutsättningar samt tester av produkter. Kan även nyttjas till försöksproduktion under förutsättning att dessa inte används i ett kommersiellt syfte. Max 45% stöd. Stöd till process- och organisationsinnovationer inom tjänstesektorn Max 35% stöd för företag upp till 50 anställda och max 25% för företag upp till 250 anställda. HUR STORT STÖD KAN MAN FÅ? Bidrag kan lämnas med maximalt 45 procent av finansieringsbehovet i ett tidigt skede av projektet. Bidragets storlek är maximerat till 1,2 miljoner kronor. Minst 50 procents medfinansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller annan icke-offentlig finansiering. Det enda undantaget är Innovatinschecken där medfinansieringen kan bestå av eget arbete. Max 50 procent av stödunderlaget får bestå av eget arbete och med max 250 kronor per timme

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer