Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057"

Transkript

1 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr:

2 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, Angered Kontakt 1 : Sara Pettersson, Sammanfattande kommentar från projektledaren Från projektledningen sida kan vi konstatera att arbetet har varit mycket givande och otroligt utvecklande. Samverkan tar mycket tid men är nödvändigt i dessa frågor och är också mycket givande. Med hjälp av stödet från Delegationen för hållbara städer och Avfall Sveriges Utvecklingssatsning har vi verkligen höjt ambitionen för både samverkan, utförandet, resultatet och spridningen av resultatet. En förstudie inom ett tidigare ganska outforskat område har inneburit att processen har varit iterativ och tack vare många engagerade deltagare har vi kommit framåt i processen. Utifrån de kommentarer och reaktioner vi har fått på vårt arbete så ser vi att behovet att komma vidare i frågan är stort. Vi hoppas också att det kommer finnas fler projekt som tar vid där vi slutat. Vi tror att de erfarenheter som vi har dragit kan komma till nytta för många andra aktörer. Arbetet fortsätter både inom staden och regionen och vi gör vårt bästa för att sprida de erfarenheter vi får. Sara Pettersson Organisationsnamn och adress har ändrats under perioden. Kretsloppskontoret är nu kretslopp och vatten. Därav även ny mejladress. Samma organisationsnummer.

3 1. En förstudie som visar hur en förändrad avfallshantering kan bli en del av översiktplaneringen. Förstudien finns som en rapport bifogad till slutredovisningen. Finns även att ladda ner på https://goteborg.se/wps/portal/enheter/fackforvaltning/kretslopp-ochvatten/om%20kretslopp%20och%20vatten/art_avfallshantering_i_samhallsplanering

4 2. Ekonomisk redovisning Konto Konto kostnader Summa avvikelse Kostnader Kostnad tryck, layout m.m , 7651 Kostnad möten, workshops m. m Kostnad kartor , Kostnad konsult/projektanställning; analys, utredning, rapportskrivning, stöd workshops etc Kostnad personal Göteborg Stad; projektledning, projektgrupp, underlag Kostnad personal GR (inkl kommunerna), projektgrupp, workshops etc Summa Förvaltningen har en ny kontoplan samt nytt ekonomisystem fr o m 2013 därför skiljer sig både konton o listor sig åt. Kommentarer till ekonomisk redovisning: Eftersom det har varit en förstudie så var det en ganska osäker budget som vi lämnade. Avviker kostnaden för kartan. Dels budgeterade vi för att ta in konsulter och dels kom vi inte riktigt lika långt med den projektdelen som vi planerade. En stor avvikelse är kostnaden för konsult/projektanställning men där finns en förflyttning till posten personal eftersom där finns extra resurser redovisade. Vi ser också att GR la mycket mer tid i projektet än planerat vilket vi också kan se som delvis en förflyttning från posten konsult till personal på GR. Den extra tiden från GRs kommuner tror jag har gett ett stort värde in i resultaten.

5 3. En redovisning av genomförda åtgärder 3.1 Uppföljning av åtgärder och aktiviteter Aktivitet Tidpunkt Genomförd/inte genomförd Kommentar Projektplan framtagen jan-12 Genomförd feb Utkast klart i jan som godkändes av projektgruppen i feb. Organisation inklusive arbetsgrupp och referensgrupp formerad Nulägesbeskrivning sammanställd jan-12 Genomförd mars apr-12 Genomförd maj Arbetsgrupp klar i jan men referensgrupp saknade deltagare och blev helt klar i mars. Förändringsfaktorer listas Undersökning av möjligheten att använda kartunderlag apr-12 Genomförd maj maj-12 Genomförd okt Projektplan justerades i juni och då beslutades att det delmomentet pågår fram till hösten. Regional avstämning Sammanställning av konsekvenser av förändringsbehov April och september 2012 Genomförd april och nov. jun-12 Genomförd juni När planen uppdaterade i juni beslutades det att höstens avstämning senareläggs för att ha ett tydligare resultat att presentera. Gemensam analys okt-12 Genomförd nov Pågick fram till den regionala avstämningen. Framtagande av förslag nov-12 Genomfört mars Förslaget var framme för presentation i mars. Förändringen godkändes av Boverket. 3.2 Uppföljning av genomförda resultat. Genomförande/Resultat Bedömning av uppfyllelse Kommentar 2. En förstudie som visar hur en förändrad avfallshantering kan bli en del av översiktplaneringen. 2. Visa på lämpligt innehåll i tematiskt tillägg till ÖP.

6 2. Visa hur processen att ta fram tematiskt tillägg kan se ut. 2. Resultat och erfarenheter dokumenteras så att de kan vara av värde för andra kommuner. 6. Påverkan av kommande klimatförändringar ingår som en del av konsekvensanalysen av förslag i förstudien. 8. Privata företags och entreprenörers erfarenheter tas till vara genom deltagande i referensgruppen 9. Göteborgsregionen, Boverket, Naturvårdsverket, Avfall Sverige inbjuda att följa och påverka projektet. 10. Till projektet knyts en referensgrupp. Företrädare för exempelvis boende, byggherrar, bostadsbolag och privata entreprenörer bjuds in. 10. Information om projektet kommer fortlöpande ges på Göteborgs stads hemsida. 10. Projektet avslutas med ett öppet seminarium. 10. I rapporten finns en sammanfattning anpassad att vara läsvärd för allmänheten. 11. Projektet syftar till att kartlägga processer för sektorsövergripande samverkan. Företrädare för stadsplanering, energi, transporter, socialt arbete och privata aktörer ges möjlighet att delta. Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Studien i sig har mycket liten påverkan på klimatförändringarna men om kommunerna följer arbetssättet så kan resultaten bli att 1. Klimatpåverkan minskar genom minskade mängder avfall uppstår och sorteringen ökar och 2. Kommunerna fär bättre kontroll på hur viktiga anläggningar som är avgörande för avfallets infrastruktur förhåller sig till framtida klimatförändringar så som tex ökade flöden. Vi hade problem med att stadens hemsida bytte plattform mitt i projektet. Projektet hade inte så stort allmänintresse. Nu finns info om projektet och rapporten. 12. Projektet avser att visa hur samverkan mellan olika aktörer kan göras i planprocessen.

7 3.3 Hur erfarenheter och kunskaper har spridits Erfarenhets och kunskapsspridningen är delvis beskriven i rapporten. Utöver de aktiviteter som angivits där: tre workshops och ett öppet seminarium, så har projektet presenterats på Avfall Sveriges temadag i Stockholm, 2012, och på Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg, Resultaten redovisades som angivit i ansökan, vid ett öppet seminarium i mars Rapporten finns i Avfall Sveriges rapportserie på deras hemsida I senaste numret av tidningen Avfall och miljö (nr 3) så finns det en artikel om projektet Rapporten finns även tillgänglig på Göteborg Stads hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/enheter/fackforvaltning/kretslopp-ochvatten/om%20kretslopp%20och%20vatten/art_avfallshantering_i_samhallsplanering. SKL länkar till rapporten på sin hemsida. Framåt i tiden ser vi att resultatspridningen kommer att fortsätta till exempel genom samarbete med SKL och GR. Självklart kommer vi även att fortsätta arbetet inom staden för att implementera de resultat som framkom i förstudien.

8 4. Resultat av intern utvärdering av projektet. Den interna utvärderingen har bestått av att en enkät skickats att till deltagarna i de två referensgrupperna. 8 enkätsvar har inkommit och det är övervägande svar som anger att uppdraget är uppfyllt. I huvudsak är resultaten mycket positivt. Det som några har anmärkt på är det som projektledningen själva tar upp i sin utvärdering angående hur aspekter kring klimatförändringar har tagits med. En deltagare säger så här: Jag tycker att den huvudsakliga behållningen är analysen av kopplingen avfall/avfallsplan och fysisk planering/öp. Den analysen har inte gjorts på detta sätt tidigare och det har grävts fram en del bra insikter ur den processen. Den andra stora behållningen tycker jag är den breda förankringen med kommuner i regionen, olika delar av kommunen och andra aktörer. Processen i sig har haft stor betydelse för att öka genomslaget för avfall i fysisk planering, tror jag. Enkäten som helhet och svar med samtliga kommentarer finns i bilaga. Ett avslutande utvärderingsmöte skedde också med arbetsgruppen. Under det mötet framkom att projektet var bra. Arbetsgruppsmötena har varit bra och drivit arbetet framåt. Slutprodukten blev bra och det var kul att så många från olika kommuner och verksamheter kom och lyssnade på slutseminariet. Projektet har även fått positiv feedback från folk utifrån. Många har upplevt som värdefullt att ses i referensgruppen. Mötet där och då har också varit viktigt utöver resultaten av själva workshoparna. Dialogen är viktig och att olika verksamheter delger varandra olika perspektiv. Vi hann inte med att utforska kartverktyget utforskades inte riktigt så mycket som vi trodde. Som en extern granskare har jag gått igenom resultatet och de huvudsakliga handlingarna inom projektet och kommit fram till att syftet är uppfyllt och att projektet i huvudsak har genomförts enligt plan. Agneta Sander, utredare avfall och VA, GR.

9 5. Relevant dokumentation från möten, workshops etc. All relevant information om projektet och anteckningar från workshops finns på projektsidan: quickr. Kontakta Sara Pettersson på om du behöver inloggningsuppgifter.

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 1(15) Slutredovisning projekt Beslutsnummer 2009-48 SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr. Postadress: Box 471 41, 100

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer