Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni Ert dnr Y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03"

Transkript

1 ÅNGE KOMMUN Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni Ert dnr Y Verksamhetsmål och resultat Projektets mål är att uppnå ett mer diversifierat näringsliv med fler och växande företag, uppnå en positiv attityd till företagande och utbildning, utveckla samverkans- och samarbetsformer. Befintligt företagande Övergripande mål Ge långsiktigt stabila företag Ge ökad samverkan Förbättrad lönsamhet och sysselsättning Ett stärkt, diversifierat och förnyat näringsliv Skapa företagssamverkan och nätverk Rådgivning och analys Kvantitativa mål Definiera och ta fram 8 potentiella tillväxtföretag per år Bidra till minst 8 arbetstillfällen per år Resultat Under perioden april-juni har 119 företagskontakter (företagsbesök nya och uppföljning samt telefonkontakter) ägt rum. Rådgivning / analys och bollplanksfunktion vid 7 företag, där olika utvecklingsfrågor diskuteras. Några direkt nya arbetstillfällen har inte noterats under perioden. Nyföretagande Övergripande mål Stimulera och hjälpa till med start och utveckling av nya företag i Ånge kommun och därvid bredda och öka mångfalden i Ånge näringsliv. Att under projektperioden medverka till en rekrytering till nyföretagandet så att hög överlevnad kan uppnås.

2 ÅNGE KOMMUN Sida 2 (6) Att arbeta mot målgrupper på kort och lång sikt för rekrytering och att starkt samverka med skola, näringsliv och organisationer. Delmål Alla som startar egna företag i kommunen ska veta företagandets villkor Stimulera företagsstarter inom för kommunen nya branscher Undvika företagsstarter inom i kommunen överetablerade branscher Minimera antalet nyföretagare som kommer på obestånd Skapa bra företagsklimat i kommunen Arbeta mot ett entreprenörskapskoncept typ OFB Ökat och intensifierat samarbete med Företagsamhet i skolan Kvantitativa mål Att medverka till företagsstarter på årsbasis med målsättningen att ha en överlevnad på 90 %. (snitt överlevnaden i Västernorrland är %) Resultat Under perioden april-juni så har 169 företagskontakter ägt rum. Antalet bokade rådgivningar har uppgått till 60 stycken. Under det andra kvartalet 2004 har projektledaren medverkat till 8 företagsstarter och 11 stycken träffar med målgrupp nya och blivande företagare anordnats. Etablering Delprojektets mål är att rekrytera nya företag till kommunen. Tillväxt i befintliga företag och nyföretagandet räcker inte för att bibehålla antalet arbetstillfällen i kommunen. Mål för indikatorerna under treårsperioden är att åtta företag etablerar sig och att 50 arbetstillfällen nyskapas. Under perioden har Posten Sverige AB beslutat att välja Ånge som etableringsort för sin nya paketsorteringsterminal i Norrland. Posten har beslutat att investera 14 miljoner i Ånge nya arbetstillfällen skapas och 50 befintliga säkras. Marknadsföring Den övergripande målsättningen för projektet är lyfta fram och skapa incitament för att vilja arbeta, leva och bo i Ånge kommun. För marknadsföringen innebär det: Att sätta Ånge kommun på kartan. Att verka för en större inflyttning än utflyttning. Att få de som redan bor i kommunen att se möjligheter i jobb och levnadsvillkor så att de fortsätter att bo kvar här. Att nå ut externt till olika definierade målgrupper som kan vara intressanta att fånga upp i ledet att uppnå ökad inflyttning.

3 ÅNGE KOMMUN Sida 3 (6) Resultat för perioden: Antal inflyttade under kvartal ett 2004 t o m 31/3 61 st. Antal utflyttade är 65 st. Flyttningsnetto = -4 st. (Källa: SCB Folkmängd i Riket) Inflyttning/marknadsföring: Tidningen Framtid Ånge nr 2, (3.000 exemplar distribuerade utanför kommunens gräns). Inflyttningsaktivitet i Hagaparken i Stockholm där 40 st potentiella inflyttare var närvarande. Löpande kontakter med presumtiva inflyttare via telefon, e-post, visningar. Träffar med nätverk i länet inflyttningsservice: 2 st Media: redaktionella artiklar i lokal press som direkt resultat av pressmeddelanden ca 15 st. Periodens verksamheter och kostnader Befintligt företagande Under perioden april-juni 119 företagskontakter (företagsbesök nya och uppföljning samt telefonkontakter) ägt rum. Företagarträff med 150 deltagare har genomförts, frukostmöten, seminarier med följande innehåll; säkerhet i butik, lagändring beroende på förändrade säkerheter med 27 deltagare. Projektet har också gjort sambesök med företag i stockholmsområdet, dalarna, hälsingland och västerbotten med målsättning att öka resp. företags marknadsområden. Projektet har också genomfört ett studiebesök på Företagarcentrum i Mjölby för att tillgodo göra sig deras erfarenheter i företagssamverkan. Ett flertal företag har också erhållit hjälp i samband med patentansökningar. Projektledaren har deltagit i 3 styrelsemöten för Ung Företagsamhet, 1 styrelsemöte med Företagsgruppen i Ånge, årsstämma Ljunganstiftelsen och BIC, 3 styrgruppsmöten med Mid Sweden Experience Center, löpande träffar med ALMI, Länsstyrelsen och länets övriga näringslivskontor. Nyföretagande Under perioden april-juni så har 169 företagskontakter ägt rum och antalet bokade rådgivningar har uppgått till 60 stycke. Det andra kvartalet har projektledaren medverkat till 8 företagsstarter. Elva (11) stycken träffar med målgrupp nya och blivande företagare anordnats. En välbesökt marknadsföringskväll (30 deltagare) med Anders Arab från Idéforum har anordnats i samarbete med Våga Växa Västernorrland. Under denna informationskväll presenterade också lokala reklammakare de tjänster de kan erbjuda. En informationskväll där JAK-banken informerade nya företagare om alternativa finansieringsformer har anordnats.

4 ÅNGE KOMMUN Sida 4 (6) Under perioden har åtta frukostmöten för nyföretagare med 77 deltagare hållits. Föredragshållare på dessa möten har varit representanter från ALMI, Länsstyrelsen, Handelsbanken, försäkringsmäklare och redovisningsbyråer. Frukostmötena har varit mycket uppskattade eftersom deltagarna på ett relativt informellt sätt har fått ta del av föreläsarnas information och deltagarna har fått svar på sina företagsspecifika frågor. Under perioden har två omgångar av företagarutbildningen Nyföretagarprocessen organiserats (15 deltagare). Samarbetet med Arbetsförmedlingen och de gemensamma rådgivningarna under drop-intisdagarna har varit välbesökta och uppskattade. Denna samarbetsform kommer att fortlöpa. När det gäller samarbetet med skola så har projektledaren varit involverad i planerandet och genomförandet av mässan MittNavet tillsammans med Björkbackaskolans entreprenella råd. Tanken med denna mässa var att elever på låg och mellanstadiet skulle visa upp sin företagsamhet, och att skolornas fadderföretag skulle visa upp sig. Mässan blev en succé och Framtid Ånge montern var mycket välbesökt. Under perioden så har projektledaren också deltagit i Ung Företagsamhets lokala styrgruppsmöten samt varit juryordförande och prisutdelare i uppfinnartävlingen Snilleblixtarna. Under sommaren har projektledaren också ansvarat för en sommarentreprenör, en gymnasieelev som i stället för kommunens ordinarie feriepraktik valde att arbeta med en affärsidé. När det gäller aspekten jämställdhet så har Framtid Ånge projektets kvinnliga deltagare anordnat ett frukostmöte med tema kvinna i yrkeslivet. Detta möte hade 20-talet besökare. Etablering Projektledaren har sedan i höstas varit mycket aktiv i arbetet med att förmå Posten att välja Ånge som etableringsort för sin nya paketsorteringsterminal i Norrland. Posten har nu beslutat att investera 14 miljoner i Ånge nya arbetstillfällen skapas och 50 befintliga säkras. Antalet nya förfrågningar kring etableringar har varit begränsat. Bearbetning av dessa och tidigare intressenter har skett under perioden. Styrgruppen har under perioden uppdragit till projektledaren att upphandla tjänster från en samarbetspartner i etableringsfrågor. Förfrågningsunderlag för upphandling har upprättats och annonserats. Sista anbudsdag är 1 juli. Den 26/5 var det invigning av de nya företagen i Fränsta, dvs Proffice och Steve Perryman Sport Travel. Samarbetet mellan länets kommuner i "Position Västernorrland, som länsstyrelsen och ISA driver, har fortsatt. Däremot har diskussionerna om ett utökat samarbete kring etableringsfrågor med representanter för Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner avstannat.

5 ÅNGE KOMMUN Sida 5 (6) Marknadsföring Verksamheten för marknadsföring t o m juni månad 2004 kan sammanfattas med följande: Produktion av tidningen Framtid Ånge nr 2, Varumärke Ånge kommun - utveckling och förankring med både trycksaksproduktion, profilprodukter, annonser och informationsmöten både internt och externt. Inflyttningsaktiviteter: förberedelse Hemvändarkväll, Global Classroom konferens, Hagaparken i Stockholm, löpande bearbetning presumtiva intressenter och nätverksträffar med övriga inflyttningsledare i länet. Konferenser - deltagit på "Ökad inflyttning på landsbygden" i Östanskär samt "Vision: Bilden av Västernorrland". Media: löpande kontakter med framförallt lokala journalister med pressmeddelanden. Hemsidan uppdateras löpande med aktuell information kopplad till inflyttning. Tidsplan Befintligt företagande Delprojektet följer i stort sett upprättad tidsplan. Nyföretagande Delprojektet följer i stort sett upprättad tidsplan. Etablering Delprojektet följer i stort sett upprättad tidplan. Marknadsföring I och med att varumärke Ånge kommun utvecklats börjar arbetsverktygen formas för att kunna arbeta mer aktivt utåt under framförallt sista kvartalet Nationell offentlig direktfinansiering Projektets offentliga direktfinansiering består av ALMI rådgivningsinsatser i företagen i vår kommun. Hittills har inte insatserna nått upp till budget. Under september 2004 planeras en riktad insats från ALMI med informationskväll och besök i enskilda företag. Informationsinsatser och skyltning av projektet Muntliga informationer om projektet äger rum vid kontakter. Samtliga annonser förses med EU:s och Länsstyrelsens logo. Dekaler på de projektanställdas dörrar informerar om att EUprojekt pågår. Framtagna profilprodukter förses med logo. Frågor eller förändringar av projektet Vi avvaktar beslut från Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen om tidigare inlämnade begäran av omfördelning av medel.

6 ÅNGE KOMMUN Sida 6 (6) Med vänliga hälsningar Lars Arkegren, projektledare befintligt företagande Sarah Holmlund, projektledare nyföretagande Gunilla Mellgren, projektledare etablering Anna Johansson, projektledare marknadsföring Sten-Ove Danielsson, kommunalråd

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-06-21 Sida 1 (9 ) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-06-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december 2005. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december 2005. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-03-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Klivet 2012 Rapport 2010

Klivet 2012 Rapport 2010 Klivet 2012 Rapport 2010 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD. 2010-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 BAKGRUND 2.0 FOKUSOMRÅDEN FÖR KLIVET 3.0 ORGANISATION 4.0 NULÄGE FÖR AKTIVITETER

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari 2014 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Dokumentation av konferens Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Hotell Höga Kusten, Hornöberget 30 maj 2012 Fotot på omslaget: Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade.

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/5-08 31/5-08 Rapport nr. 3 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/11-08 31/12-08 Rapport

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer