Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december Ert dnr Y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december 2005. Ert dnr Y3041-70-03"

Transkript

1 ÅNGE KOMMUN Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 10 oktober december Ert dnr Y Verksamhetsmål och resultat Projektets mål är att uppnå ett mer diversifierat näringsliv med fler och växande företag, uppnå en positiv attityd till företagande och utbildning, utveckla samverkans- och samarbetsformer. Befintligt företagande Övergripande mål Ge långsiktigt stabila företag Ge ökad samverkan Förbättrad lönsamhet och sysselsättning Ett stärkt, diversifierat och förnyat näringsliv Skapa företagssamverkan och nätverk Rådgivning och analys Kvantitativa mål Definiera och ta fram 8 potentiella tillväxtföretag per år Bidra till minst 8 arbetstillfällen per år Besökt Tekniska mässan med företag. Hjälpt företag att skriva långsiktiga leveransavtal. Deltagit i slutförhandlingar om order. Under perioden har ett golvföretag investerat i 2 st skärmaskiner och därefter anställt 2 pers. Skött förhandlingar mellan företag vid köp av fastighet. Varit behjälplig med låneförhandling mellan företag och bank. Har tillsammans med företag besökt Banverket för eventuella framtida leveranser. Hjälpt till med generationsskifte i företag. Genomgång hos företag hur man skriver offerter. Analyserat och lämnat synpunkter på bokslut. Förberett, arrangerat och genomfört Meeting Point i Timrå med befintliga företagare från kommunen. Förberett, arrangerat och genomfört första träffen av tre i seminarieserien Håts- servicemöte.

2 ÅNGE KOMMUN Sida 2 (7) Nyföretagande Övergripande mål Stimulera och hjälpa till med start och utveckling av nya företag i Ånge kommun och därvid bredda och öka mångfalden i Ånge näringsliv. Att under projektperioden medverka till en rekrytering till nyföretagandet så att hög överlevnad kan uppnås. Att arbeta mot målgrupper på kort och lång sikt för rekrytering och att starkt samverka med skola, näringsliv och organisationer. Delmål Alla som startar egna företag i kommunen ska veta företagandets villkor Stimulera företagsstarter inom för kommunen nya branscher Undvika företagsstarter inom i kommunen överetablerade branscher Minimera antalet nyföretagare som kommer på obestånd Skapa bra företagsklimat i kommunen Arbeta mot ett entreprenörskapskoncept typ OFB Ökat och intensifierat samarbete med Företagsamhet i skolan Kvantitativa mål Att medverka till företagsstarter på årsbasis med målsättningen att ha en överlevnad på 90%. (snitt överlevnaden i Västernorrland är %) Genom att arbeta för införande av bl a mentorer, nätverkbyggande mot befintligt näringsliv, tätare samarbete med andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, ALMI, Lernia, Projekt Våga Växa, Projekt Ta sig för och Innovationsföreningen Mittidé skapas en grund för breddning och mångfaldigande i nyföretagandet. De gemensamma kunderna är få och en av fördelarna med samarbete om aktiviteter är att inte konkurrera om deltagarna. För att underlätta nyföretagarens överlevnad får alla nyföretagare uppföljningsbesök inom sex månader från uppstart. Företagarcentrum är något av en träffpunkt då många har gått sin nyföretagarprocess där och det är lätt att slinka in för rådgivning och träffa likasinnade. Tanken var att erbjuda nyföretagarna en kuvösverksamhet i Företagarcentrum och en lokal utrustades med dator, skrivare, fax, telefon, kopieringsmöjlighet och närhet till rådgivning. Vår reflektion är att de flesta nyföretagare har tillgång till dator, skrivare, telefon och andra hjälpmedel i sin egen bostad och har inte haft behov av att utnyttja kuvös. Däremot har lokalen nyttjats av kursdeltagarna i nyföretagarprocessen. Arbetsförmedlingen i Ånge har sedan projektets början, hösten 2003, haft 70 beslut vad gäller starta-eget-bidrag (tre personer har avbrutit under bidragsperioden). 57 personer har fortsatt som företagare efter avslutad bidragsperiod, vilket ger utfall om 85 %.

3 ÅNGE KOMMUN Sida 3 (7) Av de 70 besluten har 33 personer genomfört starta-eget-kursen om 8 veckor. 27 ärenden är under bearbetning och av dessa har 19 gått kursen. 10 ärenden förväntas strax bli klara och av dessa har 8 gått kursen. Sammantaget har av 107 beslut 60 personer gått kursen. Dessutom har 16 personer uttryckt att de snart skall komma igång och alla dessa har gått kursen. De 57 personer som har gått ut i företagande har genererat 72 arbetstillfällen. En annan synergieffekt är att de flesta som gått kursen idag har arbete. Etablering Delprojektets mål är att rekrytera nya företag till kommunen. Tillväxt i befintliga företag och nyföretagandet räcker inte för att bibehålla antalet arbetstillfällen i kommunen. Mål för indikatorerna under treårsperioden är att åtta företag etablerar sig och att 50 arbetstillfällen nyskapas. Under detta kvartal har Sveriges Television, Statens ljud- och bildarkiv och Utbildningsradion tagit ställning för att söka bidrag för att etablera en anläggning för migrering av ljud och bild. Detta kan innebära nya arbetstillfällen i kommunen. Sedan projektet start har nu sex företag fattat beslut om att etablera sig i kommunen. Inklusive migreringsverksamheten har/skulle de tillsammans skapa 72 nya arbetstillfällen. Tyvärr har två företag med tillsammans 25 arbetstillfällen tvingats avveckla sin verksamhet. Marknadsföring Den övergripande målsättningen för projektet är lyfta fram och skapa incitament för att vilja arbeta, leva och bo i Ånge kommun. För marknadsföringen innebär det: Att sätta Ånge kommun på kartan. Att verka för en större inflyttning än utflyttning. Att få de som redan bor i kommunen att se möjligheter i jobb och levnadsvillkor så att de fortsätter att bo kvar här. Att nå ut externt till olika definierade målgrupper som kan vara intressanta att fånga upp i ledet att uppnå ökad inflyttning. Antal inflyttade per 31/ är när rapporten skrivs ännu inte sammanställt och publicerat. Återkommer med det i nästa rapport. Produktioner/marknadsföring: Kommuntidningen Framtid Ånge nr 4 ( ex), Miljöalmanacka m varumärke Ånge kommun, Apropå nyhetsbrev 1 st Inflyttningsaktiviteter: 2 st

4 ÅNGE KOMMUN Sida 4 (7) Löpande kontakter med presumtiva inflyttare via telefon, e-post och visningar: 38 st Media: redaktionella artiklar ca 15; Bloggen unika besökare 2424; pressmeddelanden 2 st Träffar med nätverk i länet kring inflyttningsservice: 3 st Seminarier/mässor/aktiviteter: 3 st Periodens verksamheter och kostnader Befintligt företagande Under perioden okt.- dec har 145 företagskontakter ägt rum (nya och uppföljningsbesök samt telefonkontakter). Projektledaren har varit sjukskriven från 15 sept. till den 30 november. Under december har proj.ledaren deltagit i möten enl nedan ett BIC-möte, 1 planeringsträff inför bildandet av Företagarcentrum, 1 träff i HÅTS-gruppen, 1 planeringsträffar inför växtkraftprojektet, övrigt också löpande träffar med Länsstyrelsen, Almi samt medverkan i styrgruppsmöten för projektet. Dessutom har förberedelser genomförts inför EntrePrenorr som är tänkt att starta upp i början av januari Planering inför utnämnande av årets företagare vilket kommer att ske i februari Nyföretagande Under perioden okt-dec har 12 frukostmöten genomförts. Innehållet i dessa har som tidigare varit informationer från Almi, Arbetsförmedlingen, banker, bokföringsbyråer, Företagarna, Försäkringskassan, försäljare, försäkringsmäklare, Innovationsföreningen MittIdé, Länsstyrelsen och nystartade företag som tidigare gått starta-eget-kursen, t ex Torpshammars Vapen & Fritid (Janne Bäckström) samt etablerade företag, t ex Strömmens Gårdsmejeri (Agneta Larsson) De gemensamma rådgivningsdagarna, numera flyttad till torsdagar, tillsammans med Arbetsförmedlingen (på Företagarcentrum) ger en trygghet i informationen till kunderna. Nyföretagarprocessens 14:e kursgrupp, med 10 deltagare, kursade vecka :e kursgrupp, planerad kursstart Totalt har nu 112 personer deltagit i Nyföretagarprocessen sedan starten hösten Etablering Det intensiva arbetet tillsammans med länsstyrelsen för att etablera en verksamhet för migrering av ljud och bild har fortsatt under kvartalet. Sveriges Television, Statens ljud- och bildarkiv och Utbildningsradion har sökt och fått medel från EU:s strukturfonder för verksamheten. Ånge kommun stod värd för ett heldagsbesök i kommunen den 28/11. Vid besöket deltog 12 personer från intressenterna, företrädare för kommunen, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen.

5 ÅNGE KOMMUN Sida 5 (7) Etableringen av en kombiterminal i Ånge i enlighet med gjord förstudie kommer förmodligen att skjutas på framtiden. Detta beror främst på att förhandlingarna mellan Posten och Green Cargo om att köra paket på tåg har avbrutits på obestämd tid. Parterna låg för långt ifrån varandra ekonomiskt. Postens behov var tänkt att utgöra en grundbeläggning för terminalen. En rundringning till större företag i kommunen visar att deras sammanlagda behov av terminalen är alltför litet för att räcka till den grundbeläggning som behövs för ett byggande. Kommunens förteckning på hemsidan över lediga verksamhetslokaler och byggklar industrimark uppdateras kontinuerligt. Projektledaren deltog 23/11 i första delen av utbildningen Att utveckla servicemötet. Det övergripande målet med utbildningen är att förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom att utbilda de kommunala tjänstemän som i sitt arbete möter näringslivet. Utbildningen genomför i samarbete med Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner. Antalet förfrågningar från företag under kvartalet har tyvärr varit begränsat och kvalitén alltför låg för att vi ska kunna ha förhoppningar om att de kan leda till någon etablering. Marknadsföring Verksamheten för marknadsföring under kvartalet kan sammanfattas med följande: Produktioner/marknadsföring: Årets fjärde nummer av Framtid Ånge har producerats. Projektledare producerar innehåll, ansvarar för korrektur och distribution. En miljöalmanacka med varumärke Ånge kommun har producerats och distribuerats till alla hushåll och våra före detta kommuninvånare samt sommarhusägare. Apropå nyhetsbrev har skickats ut tillsammans med Timrå, Sundsvall och Härnösands register. Inflyttningsaktiviteter/annonsering: Under perioden har vi haft ett inflyttningskalas för nya kommuninvånare. Vi har haft en aktivitet på Junibacken i Stockholm där vi, tillsammans med Härnösand och Timrå kommuner, bjöd in före detta kommuninvånare och andra intressenter till samtal. Löpande kontakter med presumtiva invånare; via telefon, e-post och visningar. Det är ett pågående löpande arbete där det går att göra mer i form av löpande bearbetning. Media: Bearbetar media utifrån positiva händelser. Har under perioden bland annat varit med i radio som återkopplat till Märstakampanjen samt tre helsidor i Sundsvalls Tidning med fokus på mitt arbete som flyttmäklare. Bloggen hålls hela tiden levande och är ett bra, kostnadseffektivt verktyg i det dagliga arbetet. Träffar med nätverk i länet kring inflyttningsservice: 3 st träffar där vi synkar upplägg och tankar för aktiviteter. Mötena här har gällt den kommande aktiviteten på Junibacken och tankar inför inflyttningskonferensen i länet som anordnas den 4 februari Seminarier/mässor/aktiviteter: Interna och externa möten. Uppföljningsarbete kring skyltning/ förtydligande för hur man lättare kan hitta till Ånge centrum. Projektledaren har under perioden avslutat kursen i rättsliga frågor kopplat till marknadsföring (ARU) och deltagit på den årliga Tendensdagen i Stockholm vilket är ett forum för marknadsförare, innehållet handlade en hel del om platsmarknadsföring. Projektledaren var under perioden även med på ett styrelsemöte hos ÅFA för att bolla deras tankar kring marknadsföring kopplat till inflyttningsaktiviteter. Projektledaren har deltagit på den första av tre träffar HÅTS- Service som handlar om kundbemötande. En gemensam satsning tillsammans med Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner. Projektledaren har under perioden varit delaktig i förberedelserna till och genomförande av träffarna.

6 ÅNGE KOMMUN Sida 6 (7) Projektledaren har även varit aktiv i föreberedelse och arrangemang av företagsmässan Meeting Point. (se även under befintligt företagande). Tidsplan Befintligt företagande Följer upprättad tidsplan Nyföretagande Delprojektet följer upprättad tidsplan Etablering Delprojektet följer upprättad tidsplan. Marknadsföring Delprojektet följer upprättad tidsplan. Nationell offentlig direktfinansiering ALMI har redovisat sin medfinansiering under år Informationsinsatser och skyltning av projektet Tidningen Framtid Ånge med utgåva 4 gånger/år utkom under december. Framtid Ånge delas ut i alla hushåll i Ånge kommun samt skickas till det kontaktnät vi har med nästan intresserade personer. Bifogat Nyhetsbrev Utvecklat skickades ut strax före jul. Under perioden har styrgruppen sammanträtt en gång då bl a Norrland Centers VD Sture Bengtsson informerar om sitt arbete med att locka företag etablera sig i Ånge kommun. Projektgruppen har möten varje måndag då aktuella frågor i varje delprojekt tas upp. Samtliga annonser och profilprodukter förses med EU och Länsstyrelsens logo. Dekaler på dörrarna till projektledarnas kontor upplyser om att EU-projekt pågår. Frågor eller förändringar av projektet Vi önskar en omfördelning i budget genom att överföra oförbrukade budgetkostnader till år Främst gäller detta personalkostnader som underförbrukats p.g.a. längre period av sjukskrivning hos två projektledare. En vikarie lånades in från annan enhet i kommunen under två månader, men har i det fallet belastat kostnadsslaget externa tjänster. Kostnadsslaget Övriga kostnader är också underförbrukat. Denna underförbrukning kan också härledas till sjukskrivningen av två projektledare som lett till lägre takt i aktiviteter.

7 ÅNGE KOMMUN Sida 7 (7) Eftersom Frida Hassberg har slutat hos Ernst & Young så innebär detta ett byte av revisor till annan auktoriserad revisor anställd vid Ernst & Young. Med vänliga hälsningar Torbjörn Eriksson, projektledare befintligt företagande Lars-Gunnar Lövgren, projektled. nyföretagande Gunilla Mellgren, projektledare etablering Anna Johansson, projektledare marknadsföring Sten-Ove Danielsson, kommunalråd

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 5 juli september

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Från tratt till pipeline

Från tratt till pipeline Från tratt till pipeline Utvärdering av projektet Nordanstig Utveckling, Nordanstigs kommun Maria Andersson FoU-Centrum Söderhamn 1 Innehållsförteckning: I INLEDNING Att vända trenden 2 Bakgrund 3c Projektets

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB (Bolaget har bytt namn till Falun Borlänge-regionen AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/9-08 31/10-08

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/4-08 30/4-08 Rapport nr. 2 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

2012-2014 Fast Track

2012-2014 Fast Track 2012-2014 Fast Track Projektledaren har ordet. Planerna på att bygga världens största inomhusanläggning för fordonstest är långt bortom vad vi tjänstemän är vana att tro på, och planera för, i Värmland.

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer