Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun till 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014"

Transkript

1 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014

2 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som drivs av intresseorganisationer, myndigheter och ägare av skogsfastigheter, återstår omkring företag. Endast ett fåtal av företagen har fler än tio anställda och mer än hälften av företagen har ingen anställd. I Norsjö kommun ses företagande och näringslivet som en förutsättning för kommunens överlevnad, utan ett livskraftigt näringsliv kan vi inte heller tillhandahålla en god service till kommunens medborgare. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ser kommuners arbete för ett gott företagsklimat som en prioriterad fråga och menar att den kommunala nivån ger viktiga förutsättningar för företagsklimatet på en ort eller i en region. 1 Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, ökad inflyttning samt i förlängningen såväl bättre privat som offentlig service i kommunen. 2 Följande strategi för Norsjö kommuns arbete med att förbättra företagsklimatet har skett inom ramarna för projektet. I projektet har det blivit tydligt att kommunen måste förbättra och spetsa till sitt arbete gentemot företagen. Utifrån strategin kan kommunens näringslivsarbete effektiviseras och relationen till företagen förbättras. På så vis skapar vi bättre förutsättningar för nya och befintliga företag i kommunen. Nedan presenteras först en redogörelse av vad företagsklimat är för något, hur strategin har utarbetats samt hur kommunen idag arbetar gentemot företag. Avslutningsvis presenteras en handlingsplan med mål, aktiviteter och tidplan. Företagsklimat Arbetet med att förbättra företagsklimatet kräver en tydlig definition av vad företagsklimat är. Svenskt Näringsliv genomför årligen en nationell undersökning av alla 290 kommuners företagsklimat. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är: Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. SKL ställer sig bakom Svenskt Näringslivs definition och menar att företagsklimat i bred bemärkelse är allt som påverkar och sätter ramar för företagens verksamhet. Som ovan nämnt delar SKL in företagsklimat i tre delar, för arbetet med faktorer som kommunen kan påverka krävs inte speciellt stora insatser och ekonomiska investeringar. Det handlar snarare om mänskliga egenskaper som vilja, engagemang, motivation och mod. SKL menar att en kommun som har en högt utvecklad förmåga till social samverkan och kapacitet till förändring, kan förstärka redan goda förutsättningar eller kompensera för de brister som kan finnas. 3 Enligt SKL kan företagsklimatet delas in i tre delar: faktorer som kommunen inte kan påverka; faktorer som kommunen kan påverka, men där det kan råda en stor skillnad mellan olika kommuner; faktorer som kommunen kan påverka på ett jämförbart sätt. Denna strategi riktar sig till den tredje delen av företagsklimatet faktorer som kommunen kan påverka, det vill säga kommunens service och relation till företagen. Strategin ska ses som en vägvisare i kommunens ordinarie näringslivsarbete. 1 tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat_3 2 Sveriges Kommuner och Landsting 2009: Företagsklimatet kommunen gör skillnad; en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2010: Räkna räkna ranka; en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna

3 2 Strategi för ett bättre företagsklimat Metod Strategin och handlingsplanen bygger på en analys av material från omvärldsbevakning, diskussioner med näringslivet och aktörer som på olika vis arbetar med näringslivsfrågor samt ett antal företagsundersökningar. I och med att data har samlats in från olika källor, har drygt 100 personer kommit till tals i utarbetandet av strategin. Omvärldsbevakningen bygger till största del på publicerade rapporter från framförallt SKL och Svenskt Näringsliv samt goda exempel och erfarenheter från andra kommuners arbete med företagsklimat. Diskussioner med näringslivet består av ett antal företagsträffar som genomfördes under 2009 i samband med projektet s uppstart, samt företagsträffar genomförda under januari och februari Diskussioner har även förts med bland annat Arbetsförmedlingen, företagarorganisationen i Norsjö och Malå samt kommunala tjänstemän. Företagsundersökningar som använts är dels Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning samt en enkätundersökning som Norsjö kommuns utvecklingsenhet genomförde januari Strategin har presenterats för näringslivet under kvällsträff tillsammans med Svenskt Näringsliv den 14 mars samt till projektet Norsjö mot framtidens styrgrupp den 18 mars. 4 Strategin har även skickats ut på remiss till de företag som har registrerad e-post hos kommunen (ca. 150 st) samt till arbetsledare inom kommunen som uppmanats skicka strategin till de medarbetar i kommunen som är i kontakt med företag. Näringslivsarbete i Norsjö kommun Idag finns ingen uttalad, antagen näringslivsstrategi som styr Norsjö kommuns näringslivsarbete. I Utvecklingsenhetens strategi för åren framgår att enhetens arbete gentemot näringslivet ska bestå av rådgivning och information, aktivt arbete med företagsklimatet samt kompetensutveckling för näringslivet. Från och med 2011 organiseras kommunens direkta näringsarbete under verksamhetsområde Utveckling och tillväxt. Denna strategi för att förbättra företagsklimatet ska ses som en vägvisare för enhetens arbete med näringslivsfrågor. Norsjö kommuns arbete med näringslivsfrågor sker dock inte endast inom Utveckling och tillväxt, utan i hela organisationen. Näringslivsarbetet sker både direkt, via bland annat myndighetsutövning och rådgivning till företag, men även indirekt genom att kommunen erbjuder en god service till kommunmedborgarna. För företagen är det viktigt att kompetent arbetskraft finns tillgänglig, och därför är det viktigt för företagen att medborgarna trivs och vill bo i kommunen. Handläggare och anställda i kommunen som är i kontakt med företag är bland annat; näringslivschef och kommunchef som har i sitt uppdrag att arbeta utåtriktat mot företag, socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg som ansvarar för utskänkningstillstånd, bygg och miljö (organiseras under Malå kommun) där byggärenden handläggs och inspektioner på företag genomförs, tekniska avdelningen som har hand om renhållning och vägar, kommunens växel och reception som många gånger är företagens första kontakt med kommunen, skolan som via bland annat lärcentra, gymnasieprogram och praoverksamhet kommer i kontakt med företag. Även en del av de projekt som kommunen själva driver samt projekt som kommunen medfinansierar, arbetar gentemot företagen och kan vara en stor resurs för näringslivet. Idag finns ingen samordnad funktion som kan lotsa företagen bland alla avdelningar i kommunen och inte heller någon uttalad samverkan mellan aktörerna inom kommunen. Den största delen av näringslivsarbetet i kommunen sker inom den del av företagsklimatet som SKL kallar faktorer som kommunen själv kan påverka på ett jämförbart sätt. Kort och gott service och myndighetsutövning. Det har dock genomförts vissa satsningar som även kan härledas till faktorer som kommunen själv kan påverka, men där det kan råda en stor skillnad mellan kommunerna. Satsningar inom 4 I styrgruppen sitter bland annat representanter från politiken, företagen, Arbetsförmedlingen, näringslivschef, kommunchef och utvecklingschef.

4 3 Strategi för ett bättre företagsklimat denna del av företagsklimatet är ofta stora och kräver större investeringar. Exempelvis kan projekten Godsterminalen i Bastuträsk samt IT -projekten Ettan till Fyran, nämnas. Dessa satsningar innebär stärkt konkurrenskraft och nya utvecklingsmöjligheter för näringslivet i området. Företagsklimat i Norsjö kommun Under 2011 och inför 2012 genomförs en process där nya mål och framgångsfaktorer för Norsjö kommun ska utarbetas. I visionen och målen för 2011 spelar företagsklimatet en framträdande roll. Ett av de övergripande målen för kommunen är vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo kvar, ökar sin befolkning och medverkar till att nya företag och arbetstillfällen skapas. En av framgångsfaktorerna till målet är ge förutsättningar för ett bra företagsklimat. Detta innebär att arbetet gentemot företagen har hög prioritet samt att ansvaret för att förbättra företagsklimatet inte endast ligger på den del inom Utveckling och tillväxt som arbetar direkt mot näringslivet, utan hela förvaltningen. För att förbättra företagsklimatet i kommunen är det därför viktigt att vi dels definierar vad vi avser med företagsklimat samt hur vi ska mäta företagsklimatet. I analysen av det insamlade materialet har ett antal områden utkristalliserats. Områdena rör kommunens upphandlingsprocess, dialogen och informationen från kommunen, ömsesidig förståelse för kommunens och företagens verksamheter, kommunens löpande arbete gentemot företagen, arbetet gentemot nyföretagare, kommunens ärendehantering samt samverkan mellan kommun, utbildning och företag. Utifrån områdena har ett övergripande mål och ett antal delmål identifierats som ska styra kommunens näringslivsarbete. I diskussionerna med näringslivet och utifrån andra kommuners erfarenheter, har även ett antal uppmaningar blivit tydliga. I arbetet med företagsklimat är det viktigt att den högsta ledningen prioriterar arbetet och anger tonen. Det vill säga ledningen måste sätta upp tydliga mål och engagera sig i arbetet. Många gånger är det den högsta ledningen som företagen vill träffa. I flera diskussioner har det även blivit tydligt att företagen har fått nog av kommunens prat och vill se handling. Det gäller att arbeta långsiktigt, agera och värdera kvalitet framför kvantitet! Nedan presenteras handlingsplanen för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Många av de nämnda aktiviteterna genomförs redan idag, men behöver spetsas till och utvecklas. Kommunförvaltningen kan göra sitt bästa för att förbättra företagsklimatet, men det finns även ett ansvar hos företagen. Vi behöver synpunkter och en dialog med företagen om vårt arbete och hur vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål. Uppföljning ansvarar för årlig uppföljning av handlingsplanen samt utformning och revidering inför nästkommande år. En djupare utvärdering kan med fördel genomföras av handlingsplanen för att undersöka om de föreslagna aktiviteterna faktiskt bidrar till att uppnå de uppställda målen. En fördjupad jämställdhetsanalys bör även genomföras, exempelvis via examensarbete Umeå Universitet, för att undersöka vilka företag som kommer till gagn av aktiviteterna samt om alla företag har möjlighet att delta på samma villkor.

5 4 Strategi för ett bättre företagsklimat Handlingsplan Det övergripande målet med arbetet att förbättra företagsklimatet är: Ge förutsättningar för ett företagsklimat som företagen upplever som positivt. Målet mäts genom att det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning. Målet mäts även genom uppnådda delmål. Nedan presenteras sju delmål samt aktiviteter och tidplan kopplat till delmålen. En del av måtten är enkätfrågor från Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning. Denna undersökning har använts på grund av att den genomförs varje år och skickas ut till 200 företag i kommunen. Idag finns ingen annan företagsundersökning som regelbundet genomförs till företag i kommunen. 1. Synliggöra kommunens upphandling och inköpsprocesser b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens upphandling ökar med 0,2 enheter. Genomgång och förtydning av kommunens upphandlings- och inköpsprocesser samt utbildning/seminarium för kommuntjänstemän om LOU och förfrågningsunderlag till LOU April tom oktober, Norsjö mot framtiden Information/utbildningsträffar för företag om kommunens upphandlings- och inköpsprocesser samt lämna anbud inom LOU Information på kommunens hemsida om kommunens upphandlings- och inköpsprocesser Information på kommunens hemsida om aktuella upphandlingar I den mån det är möjligt informera i månadsbladet om aktuella upphandlingar September tom november Publiceras i och med den nya kommunhemsidan, Lärcentra Börje Lindmark 2. Ökad dialog, tydligare information samt skapa ömsesidig förståelse för företagens och kommunverksamhetens villkor och vardag b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på dialogen mellan företag och kommunledning c. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens information till företagen d. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning kommunala tjänstemäns attityder till företagande e. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning politikers attityder till företagande ökar med 0,2 enheter f. Antal besökare på kommunhemsidans företagssidor ökar med 10 procent/halvår. Utgångsvärdet är 152 unika sidvisningar från 1 september 2010 till 31 december 2010.

6 5 Strategi för ett bättre företagsklimat Regelbundna företagsfrukostar under en och en halv timme med tydlig agenda och tema för träffarna. En stående punkt är övrig information från företagen. Tjänstemän från den kommunala förvaltningen deltar för att få mer kunskap om företagen och möjlighet att informera om aktuella händelser i kommunen. Träffar i Norsjö samt Bastuträsk. Representant från den kommunala förvaltningen deltar efter behov vid företagarorganisationens möten Kommunala tjänstemän och politiker besöker företag. Representativ fördelning mellan företag som drivs av kvinnor och män. Totalt 4 träffar/år April, Juni, September, November Våren företag, hösten företag. Allmänna utskottet besöker företag. Representativ för- 2 tillfällen/år. sammankallar och är ansvarig för upplägg Företagsorganisationen bjuder in bokar med tjänstemän och företag Elektroniskt månadsblad till företag med information från kommun, men även nyheter från exempelvis Arbetsförmedling, Almi och Länsstyrelsen. Informationen i bladet ska vara riktat mot företagen och kan exempelvis beröra planerade satsningar mot näringslivet, inbjudningar till träffar, kontaktuppgifter till tjänstemän osv. 1 gång/månaden (ej juli) Månadsblad i brevform till alla registrerade företag för att nå alla företag med information om näringslivsarbetet samt anmälan till det elektroniska månadsbladet Uppdatera företagssidorna på kommunhemsidan med relevant och aktuell information Levande företagssidor på kommunens hemsida med mål att varje halvår öka antalet användare 3. Sprida en positiv bild av företagen April Publiceras i och med den nya kommunhemsidan, b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning medborgarnas attityder till företagande ökar med 0,2 enheter c. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning kommunala tjänstemäns attityder till företagande d. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning politikers attityder till företagande ökar med 0,2 enheter Informera i månadsblad och på kommunens hemsida om exempelvis utvecklingsinsatser, nystartade företag samt företags som fått beviljat offentligt företagsbidrag. Informera internt i den kommunala verksamheten när någonting positivt i näringslivet händer Lyft fram i månadsblad och på kommunens hemsida kvinnor och män som är goda exempel och lokala förebilder. Presentera kommunens butiker på kommunens hemsida via månadsbladet som skickas till alla arbetsledare Publiceras i och med den nya kommunhemsidan Företagsdag 1 gång/vartannat år Augusti, näringslivschef

7 6 Strategi för ett bättre företagsklimat 4. Vara en medspelare vid företagens utveckling och vardag b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens service till företagen ökar med 0,2 enheter Aktivt omvärldsbevaka och skapa möjligheter för företagen genom att exempelvis anordna temakvällar tillsammans med projekt, informera och se företagens behov i aktiviteter internt i kommunen och hos externa aktörer. Anordna föreläsningar, träffar och utbildningsinsatser för företag. Exempelvis utbildning i hemsida och webbshop, energieffektivisering. Samrådsmöte företag och verksamhetsområden Utveckling och tillväxt för att informera om den nya verksamheten och hitta nya samverkansformer mellan företag och den nya verksamheten. Exempelvis under företagsfrukost. Bjud in externa aktörer som arbetar gentemot företag till företagsfrukostarna, exempelvis Arbetsförmedling, EntreprenörCentrum 2 träffar/år. Träff med Länsstyrelsen 11 april April/juni Utvecklingschef, Lärcentra Utvecklingschef Nätverksträff för kvinnor som driver företag Maj Projektet Res Q Sätta ihop en grupp av mentorer som nystartade, men även befintliga företag kan vända sig till. Jämn fördelning mellan kvinnor och män. Fortsatt stöttning och information till företagen vid ansökan av företagsbidrag Utforma en samlad beskrivning på kommunhemsidans företagssidor av kommunens företagslots, det vill säga den service näringslivsenheten och övrig kommun kan ge företag Lista lediga företagslokaler i kommunen på kommunhemsidans företagssidor. Viktigt med information från företagen om lediga lokaler. Informationsinsats till företag om de projekt som kommunen driver där näringslivet är en målgrupp samt diskutera behov av nya projekt. April tom juni. Träff med Länsstyrelsen 11 april Publiceras i och med den nya kommunhemsidan. Publiceras i och med den nya kommunhemsidan September, Norsjö mot framtiden Utformning Norsjö mot framtiden, fortlöpande näringslivschef Utvecklingsstrateg i samarbete med projektgrupp 5. Bidra till nyföretagande b. 15 nystartade företag/år Kommunens näringslivsenhet stöttar gymnasieskolans genomförande av Ung Företagsamhet Kommunens näringslivsenhet är delaktig i genomförandet av Sommarlovsentreprenör Vara lyhörd och identifiera behov av utbildning liknande Affärsskolan och föreläsningsserie om nyföretagande. Juni tom augusti

8 7 Strategi för ett bättre företagsklimat Fungera som företagslots och hänvisa intresserade av att starta företag till rätt instanser. Bistå intresserade med hjälp vid exempelvis ansökningsförfarandet. Sätta ihop en grupp av mentorer som nystartade företagare kan vända sig till. Jämn fördelning av kvinnor och män. Förse varje nystartat företag med ett informationsbrev med information om kommunens näringslivsarbete och kontaktuppgifter (via post eller e-post) Information om kommunens starta eget verksamhet på Arbetsförmedlingen. Dialog med Arbetsförmedlingen angående nya och förändrade regler och villkor April tom juni vid nystart. Utformas april. Information utformas april/maj, Norsjö mot framtiden Utformning Norsjö mot framtiden, fortlöpande - näringslivschef Utformning Norsjö mot framtiden, fortlöpande - näringslivschef 6. Effektivisera kommunens ärendehantering och stärka kommunens interna arbete gentemot företag b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens hantering av lagar och regler c. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning kommunala tjänstemäns attityder till företagande Spridning och förankring av strategin till de politiska utskotten samt chefsforum Undersöka möjligheten att utbilda kommuntjänstemän om företagsklimat och hur kommunen kan förbättra kontakterna med företagen. Regelbundna träffar internt i kommunen med tjänstemän som arbetar direkt mot företag. Syftet med träffarna är att diskutera företagsärenden, möjliga samarbeten, förändringar i verksamheterna som kan påverka företagen m.m. Inledande arbete att klargöra vilka tjänstemän som ska närvara. Kommunen har idag ett antal tjänstegarantier som behöver uppdateras och utvecklas utifrån ett företagsperspektiv Våren 2011 Hösten 2011, Norsjö mot framtiden 1 träff våren, 1 träff hösten sammankallar 7. Underlätta samarbete mellan kommun, utbildning och näringslivet b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning skolans attityder till företagande

9 8 Strategi för ett bättre företagsklimat Samarbeta med Umeå Universitet genom exempelvis projekt som universitetet driver. Samverkansträff mellan skola och företag för att diskutera vad som kan genomföras tillsammans, förslagsvis i samband med företagsfrukost Samarbete med gymnasieskolan och högstadieskolan för utveckling av entreprenörskap inom skolan Hösten 2011 Utvecklingschef Utvecklingschef, näringslivschef

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 Näringslivsplan Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 1 Botkyrkas Näringslivsplan version 2013 Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka med ett företagsklimat topp 30-2017! För att skapa förutsättning

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Uppföljning granskning av näringslivsarbetet

Uppföljning granskning av näringslivsarbetet www.pwc.se Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 18 februari 2014 Uppföljning granskning av näringslivsarbetet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte...

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2013 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta Näringslivsutveckling 2013 Fortsatt återhämtning vad gäller antalet aktiva företag I september 2013 fanns 1068 aktiva företag registrerade

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN. Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN Del 3: Handlingsplan ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 1 Utvecklingsområde 1: Infrastruktur Aktiviteter med hög prioritet (Prio 1) Upphandla upprätthållandet

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg

Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser. FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Näringslivsutveckling via näringslivsföreningar över kommungränser Projektägare: FFLIST - FöretagarFöreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg Box 8, 793 21 Leksand. Inledning FFLIST har tagit initiativ

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker

Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år. Peter Drucker Näringsliv Ale Människor som inte tar risker gör två större misstag per år, människor som tar risker gör två misstag per år Peter Drucker Ale har utsetts till årets klättrare i Svenskt näringslivs ranking

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015 Företagsklimatet i s kommun 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s kommun från

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Näringslivsarbetet i Bromölla

Näringslivsarbetet i Bromölla Näringslivsarbetet i Bromölla Kort kommun- och näringslivsbeskrivning Övergripande mål / Organisation Näringslivsplan/ Verksamhetsområden Utveckling av befintligt näringsliv Företagsservice Ökat nyföretagande

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Kick-off Regelförenklingsarbetet

Kick-off Regelförenklingsarbetet Kick-off Regelförenklingsarbetet Växjö 30 31 augusti 2010 Resultat från Work shop 2. Texten från de Mind Maps som skapades. Se även bifogade bilder i Power Point över respektive Mind Map. 1. Hur kan/bör

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle

Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Gävle kommun 2013-03-01 Handlingsplan för Helt Enkelt Gävle Förord Helt Enkelt Gävle är ett samarbetsprojekt mellan kommunledningskontoret, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle och Gästrike Räddningstjänst.

Läs mer