Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun till 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014"

Transkript

1 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014

2 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som drivs av intresseorganisationer, myndigheter och ägare av skogsfastigheter, återstår omkring företag. Endast ett fåtal av företagen har fler än tio anställda och mer än hälften av företagen har ingen anställd. I Norsjö kommun ses företagande och näringslivet som en förutsättning för kommunens överlevnad, utan ett livskraftigt näringsliv kan vi inte heller tillhandahålla en god service till kommunens medborgare. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ser kommuners arbete för ett gott företagsklimat som en prioriterad fråga och menar att den kommunala nivån ger viktiga förutsättningar för företagsklimatet på en ort eller i en region. 1 Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, ökad inflyttning samt i förlängningen såväl bättre privat som offentlig service i kommunen. 2 Följande strategi för Norsjö kommuns arbete med att förbättra företagsklimatet har skett inom ramarna för projektet. I projektet har det blivit tydligt att kommunen måste förbättra och spetsa till sitt arbete gentemot företagen. Utifrån strategin kan kommunens näringslivsarbete effektiviseras och relationen till företagen förbättras. På så vis skapar vi bättre förutsättningar för nya och befintliga företag i kommunen. Nedan presenteras först en redogörelse av vad företagsklimat är för något, hur strategin har utarbetats samt hur kommunen idag arbetar gentemot företag. Avslutningsvis presenteras en handlingsplan med mål, aktiviteter och tidplan. Företagsklimat Arbetet med att förbättra företagsklimatet kräver en tydlig definition av vad företagsklimat är. Svenskt Näringsliv genomför årligen en nationell undersökning av alla 290 kommuners företagsklimat. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är: Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. SKL ställer sig bakom Svenskt Näringslivs definition och menar att företagsklimat i bred bemärkelse är allt som påverkar och sätter ramar för företagens verksamhet. Som ovan nämnt delar SKL in företagsklimat i tre delar, för arbetet med faktorer som kommunen kan påverka krävs inte speciellt stora insatser och ekonomiska investeringar. Det handlar snarare om mänskliga egenskaper som vilja, engagemang, motivation och mod. SKL menar att en kommun som har en högt utvecklad förmåga till social samverkan och kapacitet till förändring, kan förstärka redan goda förutsättningar eller kompensera för de brister som kan finnas. 3 Enligt SKL kan företagsklimatet delas in i tre delar: faktorer som kommunen inte kan påverka; faktorer som kommunen kan påverka, men där det kan råda en stor skillnad mellan olika kommuner; faktorer som kommunen kan påverka på ett jämförbart sätt. Denna strategi riktar sig till den tredje delen av företagsklimatet faktorer som kommunen kan påverka, det vill säga kommunens service och relation till företagen. Strategin ska ses som en vägvisare i kommunens ordinarie näringslivsarbete. 1 tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat_3 2 Sveriges Kommuner och Landsting 2009: Företagsklimatet kommunen gör skillnad; en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet och service till företagen 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2010: Räkna räkna ranka; en rapport om att mäta företagsklimatet i kommunerna

3 2 Strategi för ett bättre företagsklimat Metod Strategin och handlingsplanen bygger på en analys av material från omvärldsbevakning, diskussioner med näringslivet och aktörer som på olika vis arbetar med näringslivsfrågor samt ett antal företagsundersökningar. I och med att data har samlats in från olika källor, har drygt 100 personer kommit till tals i utarbetandet av strategin. Omvärldsbevakningen bygger till största del på publicerade rapporter från framförallt SKL och Svenskt Näringsliv samt goda exempel och erfarenheter från andra kommuners arbete med företagsklimat. Diskussioner med näringslivet består av ett antal företagsträffar som genomfördes under 2009 i samband med projektet s uppstart, samt företagsträffar genomförda under januari och februari Diskussioner har även förts med bland annat Arbetsförmedlingen, företagarorganisationen i Norsjö och Malå samt kommunala tjänstemän. Företagsundersökningar som använts är dels Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning samt en enkätundersökning som Norsjö kommuns utvecklingsenhet genomförde januari Strategin har presenterats för näringslivet under kvällsträff tillsammans med Svenskt Näringsliv den 14 mars samt till projektet Norsjö mot framtidens styrgrupp den 18 mars. 4 Strategin har även skickats ut på remiss till de företag som har registrerad e-post hos kommunen (ca. 150 st) samt till arbetsledare inom kommunen som uppmanats skicka strategin till de medarbetar i kommunen som är i kontakt med företag. Näringslivsarbete i Norsjö kommun Idag finns ingen uttalad, antagen näringslivsstrategi som styr Norsjö kommuns näringslivsarbete. I Utvecklingsenhetens strategi för åren framgår att enhetens arbete gentemot näringslivet ska bestå av rådgivning och information, aktivt arbete med företagsklimatet samt kompetensutveckling för näringslivet. Från och med 2011 organiseras kommunens direkta näringsarbete under verksamhetsområde Utveckling och tillväxt. Denna strategi för att förbättra företagsklimatet ska ses som en vägvisare för enhetens arbete med näringslivsfrågor. Norsjö kommuns arbete med näringslivsfrågor sker dock inte endast inom Utveckling och tillväxt, utan i hela organisationen. Näringslivsarbetet sker både direkt, via bland annat myndighetsutövning och rådgivning till företag, men även indirekt genom att kommunen erbjuder en god service till kommunmedborgarna. För företagen är det viktigt att kompetent arbetskraft finns tillgänglig, och därför är det viktigt för företagen att medborgarna trivs och vill bo i kommunen. Handläggare och anställda i kommunen som är i kontakt med företag är bland annat; näringslivschef och kommunchef som har i sitt uppdrag att arbeta utåtriktat mot företag, socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg som ansvarar för utskänkningstillstånd, bygg och miljö (organiseras under Malå kommun) där byggärenden handläggs och inspektioner på företag genomförs, tekniska avdelningen som har hand om renhållning och vägar, kommunens växel och reception som många gånger är företagens första kontakt med kommunen, skolan som via bland annat lärcentra, gymnasieprogram och praoverksamhet kommer i kontakt med företag. Även en del av de projekt som kommunen själva driver samt projekt som kommunen medfinansierar, arbetar gentemot företagen och kan vara en stor resurs för näringslivet. Idag finns ingen samordnad funktion som kan lotsa företagen bland alla avdelningar i kommunen och inte heller någon uttalad samverkan mellan aktörerna inom kommunen. Den största delen av näringslivsarbetet i kommunen sker inom den del av företagsklimatet som SKL kallar faktorer som kommunen själv kan påverka på ett jämförbart sätt. Kort och gott service och myndighetsutövning. Det har dock genomförts vissa satsningar som även kan härledas till faktorer som kommunen själv kan påverka, men där det kan råda en stor skillnad mellan kommunerna. Satsningar inom 4 I styrgruppen sitter bland annat representanter från politiken, företagen, Arbetsförmedlingen, näringslivschef, kommunchef och utvecklingschef.

4 3 Strategi för ett bättre företagsklimat denna del av företagsklimatet är ofta stora och kräver större investeringar. Exempelvis kan projekten Godsterminalen i Bastuträsk samt IT -projekten Ettan till Fyran, nämnas. Dessa satsningar innebär stärkt konkurrenskraft och nya utvecklingsmöjligheter för näringslivet i området. Företagsklimat i Norsjö kommun Under 2011 och inför 2012 genomförs en process där nya mål och framgångsfaktorer för Norsjö kommun ska utarbetas. I visionen och målen för 2011 spelar företagsklimatet en framträdande roll. Ett av de övergripande målen för kommunen är vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo kvar, ökar sin befolkning och medverkar till att nya företag och arbetstillfällen skapas. En av framgångsfaktorerna till målet är ge förutsättningar för ett bra företagsklimat. Detta innebär att arbetet gentemot företagen har hög prioritet samt att ansvaret för att förbättra företagsklimatet inte endast ligger på den del inom Utveckling och tillväxt som arbetar direkt mot näringslivet, utan hela förvaltningen. För att förbättra företagsklimatet i kommunen är det därför viktigt att vi dels definierar vad vi avser med företagsklimat samt hur vi ska mäta företagsklimatet. I analysen av det insamlade materialet har ett antal områden utkristalliserats. Områdena rör kommunens upphandlingsprocess, dialogen och informationen från kommunen, ömsesidig förståelse för kommunens och företagens verksamheter, kommunens löpande arbete gentemot företagen, arbetet gentemot nyföretagare, kommunens ärendehantering samt samverkan mellan kommun, utbildning och företag. Utifrån områdena har ett övergripande mål och ett antal delmål identifierats som ska styra kommunens näringslivsarbete. I diskussionerna med näringslivet och utifrån andra kommuners erfarenheter, har även ett antal uppmaningar blivit tydliga. I arbetet med företagsklimat är det viktigt att den högsta ledningen prioriterar arbetet och anger tonen. Det vill säga ledningen måste sätta upp tydliga mål och engagera sig i arbetet. Många gånger är det den högsta ledningen som företagen vill träffa. I flera diskussioner har det även blivit tydligt att företagen har fått nog av kommunens prat och vill se handling. Det gäller att arbeta långsiktigt, agera och värdera kvalitet framför kvantitet! Nedan presenteras handlingsplanen för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Många av de nämnda aktiviteterna genomförs redan idag, men behöver spetsas till och utvecklas. Kommunförvaltningen kan göra sitt bästa för att förbättra företagsklimatet, men det finns även ett ansvar hos företagen. Vi behöver synpunkter och en dialog med företagen om vårt arbete och hur vi tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål. Uppföljning ansvarar för årlig uppföljning av handlingsplanen samt utformning och revidering inför nästkommande år. En djupare utvärdering kan med fördel genomföras av handlingsplanen för att undersöka om de föreslagna aktiviteterna faktiskt bidrar till att uppnå de uppställda målen. En fördjupad jämställdhetsanalys bör även genomföras, exempelvis via examensarbete Umeå Universitet, för att undersöka vilka företag som kommer till gagn av aktiviteterna samt om alla företag har möjlighet att delta på samma villkor.

5 4 Strategi för ett bättre företagsklimat Handlingsplan Det övergripande målet med arbetet att förbättra företagsklimatet är: Ge förutsättningar för ett företagsklimat som företagen upplever som positivt. Målet mäts genom att det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning. Målet mäts även genom uppnådda delmål. Nedan presenteras sju delmål samt aktiviteter och tidplan kopplat till delmålen. En del av måtten är enkätfrågor från Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatundersökning. Denna undersökning har använts på grund av att den genomförs varje år och skickas ut till 200 företag i kommunen. Idag finns ingen annan företagsundersökning som regelbundet genomförs till företag i kommunen. 1. Synliggöra kommunens upphandling och inköpsprocesser b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens upphandling ökar med 0,2 enheter. Genomgång och förtydning av kommunens upphandlings- och inköpsprocesser samt utbildning/seminarium för kommuntjänstemän om LOU och förfrågningsunderlag till LOU April tom oktober, Norsjö mot framtiden Information/utbildningsträffar för företag om kommunens upphandlings- och inköpsprocesser samt lämna anbud inom LOU Information på kommunens hemsida om kommunens upphandlings- och inköpsprocesser Information på kommunens hemsida om aktuella upphandlingar I den mån det är möjligt informera i månadsbladet om aktuella upphandlingar September tom november Publiceras i och med den nya kommunhemsidan, Lärcentra Börje Lindmark 2. Ökad dialog, tydligare information samt skapa ömsesidig förståelse för företagens och kommunverksamhetens villkor och vardag b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på dialogen mellan företag och kommunledning c. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens information till företagen d. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning kommunala tjänstemäns attityder till företagande e. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning politikers attityder till företagande ökar med 0,2 enheter f. Antal besökare på kommunhemsidans företagssidor ökar med 10 procent/halvår. Utgångsvärdet är 152 unika sidvisningar från 1 september 2010 till 31 december 2010.

6 5 Strategi för ett bättre företagsklimat Regelbundna företagsfrukostar under en och en halv timme med tydlig agenda och tema för träffarna. En stående punkt är övrig information från företagen. Tjänstemän från den kommunala förvaltningen deltar för att få mer kunskap om företagen och möjlighet att informera om aktuella händelser i kommunen. Träffar i Norsjö samt Bastuträsk. Representant från den kommunala förvaltningen deltar efter behov vid företagarorganisationens möten Kommunala tjänstemän och politiker besöker företag. Representativ fördelning mellan företag som drivs av kvinnor och män. Totalt 4 träffar/år April, Juni, September, November Våren företag, hösten företag. Allmänna utskottet besöker företag. Representativ för- 2 tillfällen/år. sammankallar och är ansvarig för upplägg Företagsorganisationen bjuder in bokar med tjänstemän och företag Elektroniskt månadsblad till företag med information från kommun, men även nyheter från exempelvis Arbetsförmedling, Almi och Länsstyrelsen. Informationen i bladet ska vara riktat mot företagen och kan exempelvis beröra planerade satsningar mot näringslivet, inbjudningar till träffar, kontaktuppgifter till tjänstemän osv. 1 gång/månaden (ej juli) Månadsblad i brevform till alla registrerade företag för att nå alla företag med information om näringslivsarbetet samt anmälan till det elektroniska månadsbladet Uppdatera företagssidorna på kommunhemsidan med relevant och aktuell information Levande företagssidor på kommunens hemsida med mål att varje halvår öka antalet användare 3. Sprida en positiv bild av företagen April Publiceras i och med den nya kommunhemsidan, b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning medborgarnas attityder till företagande ökar med 0,2 enheter c. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning kommunala tjänstemäns attityder till företagande d. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning politikers attityder till företagande ökar med 0,2 enheter Informera i månadsblad och på kommunens hemsida om exempelvis utvecklingsinsatser, nystartade företag samt företags som fått beviljat offentligt företagsbidrag. Informera internt i den kommunala verksamheten när någonting positivt i näringslivet händer Lyft fram i månadsblad och på kommunens hemsida kvinnor och män som är goda exempel och lokala förebilder. Presentera kommunens butiker på kommunens hemsida via månadsbladet som skickas till alla arbetsledare Publiceras i och med den nya kommunhemsidan Företagsdag 1 gång/vartannat år Augusti, näringslivschef

7 6 Strategi för ett bättre företagsklimat 4. Vara en medspelare vid företagens utveckling och vardag b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens service till företagen ökar med 0,2 enheter Aktivt omvärldsbevaka och skapa möjligheter för företagen genom att exempelvis anordna temakvällar tillsammans med projekt, informera och se företagens behov i aktiviteter internt i kommunen och hos externa aktörer. Anordna föreläsningar, träffar och utbildningsinsatser för företag. Exempelvis utbildning i hemsida och webbshop, energieffektivisering. Samrådsmöte företag och verksamhetsområden Utveckling och tillväxt för att informera om den nya verksamheten och hitta nya samverkansformer mellan företag och den nya verksamheten. Exempelvis under företagsfrukost. Bjud in externa aktörer som arbetar gentemot företag till företagsfrukostarna, exempelvis Arbetsförmedling, EntreprenörCentrum 2 träffar/år. Träff med Länsstyrelsen 11 april April/juni Utvecklingschef, Lärcentra Utvecklingschef Nätverksträff för kvinnor som driver företag Maj Projektet Res Q Sätta ihop en grupp av mentorer som nystartade, men även befintliga företag kan vända sig till. Jämn fördelning mellan kvinnor och män. Fortsatt stöttning och information till företagen vid ansökan av företagsbidrag Utforma en samlad beskrivning på kommunhemsidans företagssidor av kommunens företagslots, det vill säga den service näringslivsenheten och övrig kommun kan ge företag Lista lediga företagslokaler i kommunen på kommunhemsidans företagssidor. Viktigt med information från företagen om lediga lokaler. Informationsinsats till företag om de projekt som kommunen driver där näringslivet är en målgrupp samt diskutera behov av nya projekt. April tom juni. Träff med Länsstyrelsen 11 april Publiceras i och med den nya kommunhemsidan. Publiceras i och med den nya kommunhemsidan September, Norsjö mot framtiden Utformning Norsjö mot framtiden, fortlöpande näringslivschef Utvecklingsstrateg i samarbete med projektgrupp 5. Bidra till nyföretagande b. 15 nystartade företag/år Kommunens näringslivsenhet stöttar gymnasieskolans genomförande av Ung Företagsamhet Kommunens näringslivsenhet är delaktig i genomförandet av Sommarlovsentreprenör Vara lyhörd och identifiera behov av utbildning liknande Affärsskolan och föreläsningsserie om nyföretagande. Juni tom augusti

8 7 Strategi för ett bättre företagsklimat Fungera som företagslots och hänvisa intresserade av att starta företag till rätt instanser. Bistå intresserade med hjälp vid exempelvis ansökningsförfarandet. Sätta ihop en grupp av mentorer som nystartade företagare kan vända sig till. Jämn fördelning av kvinnor och män. Förse varje nystartat företag med ett informationsbrev med information om kommunens näringslivsarbete och kontaktuppgifter (via post eller e-post) Information om kommunens starta eget verksamhet på Arbetsförmedlingen. Dialog med Arbetsförmedlingen angående nya och förändrade regler och villkor April tom juni vid nystart. Utformas april. Information utformas april/maj, Norsjö mot framtiden Utformning Norsjö mot framtiden, fortlöpande - näringslivschef Utformning Norsjö mot framtiden, fortlöpande - näringslivschef 6. Effektivisera kommunens ärendehantering och stärka kommunens interna arbete gentemot företag b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning synen på kommunens hantering av lagar och regler c. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning kommunala tjänstemäns attityder till företagande Spridning och förankring av strategin till de politiska utskotten samt chefsforum Undersöka möjligheten att utbilda kommuntjänstemän om företagsklimat och hur kommunen kan förbättra kontakterna med företagen. Regelbundna träffar internt i kommunen med tjänstemän som arbetar direkt mot företag. Syftet med träffarna är att diskutera företagsärenden, möjliga samarbeten, förändringar i verksamheterna som kan påverka företagen m.m. Inledande arbete att klargöra vilka tjänstemän som ska närvara. Kommunen har idag ett antal tjänstegarantier som behöver uppdateras och utvecklas utifrån ett företagsperspektiv Våren 2011 Hösten 2011, Norsjö mot framtiden 1 träff våren, 1 träff hösten sammankallar 7. Underlätta samarbete mellan kommun, utbildning och näringslivet b. Enkätfråga Svenskt Näringslivs mätning skolans attityder till företagande

9 8 Strategi för ett bättre företagsklimat Samarbeta med Umeå Universitet genom exempelvis projekt som universitetet driver. Samverkansträff mellan skola och företag för att diskutera vad som kan genomföras tillsammans, förslagsvis i samband med företagsfrukost Samarbete med gymnasieskolan och högstadieskolan för utveckling av entreprenörskap inom skolan Hösten 2011 Utvecklingschef Utvecklingschef, näringslivschef

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt FÖR ER SOM GENOMFÖR Förenkla helt enkelt INFORMATION OM GENOMFÖRANDET Förenkla helt enkelt 1 Utbildningens syfte Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Näringslivsstrategi 2015

Näringslivsstrategi 2015 KF 7:1 KF 7:2 KS 10:1 KF 7:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Karlskrona?

Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun

Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun 2017-03-06 Lycksele näringslivsråds förslag till Näringslivsprogram för Lycksele kommun Bakgrund och syfte När företagen växer skapas fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter som bygger välfärd och en

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2014 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Uppföljning granskning av näringslivsarbetet

Uppföljning granskning av näringslivsarbetet www.pwc.se Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 18 februari 2014 Uppföljning granskning av näringslivsarbetet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte...

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Eda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0

Näringslivsplan. Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 Näringslivsplan Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka Version 1.0 1 Botkyrkas Näringslivsplan version 2013 Tillsammans för ett attraktivt Botkyrka med ett företagsklimat topp 30-2017! För att skapa förutsättning

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Handlingsplan Integrationsstrategi

Handlingsplan Integrationsstrategi Handlingsplan 2017 genomförande Integrationsstrategi 2017-2020 Skara kommun 2017-01-23 Inledning Skaras integrationsstrategi 2017-2020 är framtagen för att tydliggöra kommunens mål i arbetet med integration

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström -

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström - Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd Svenskt Näringslivs kommunranking 2011 Carl Ström - carl.strom@svensktnaringsliv.se - 023-58030 Kommunranking 2011 - Företagsklimat Därför mäter vi företagsklimatet

Läs mer

Lokalt företagsklimat Sundsvall

Lokalt företagsklimat Sundsvall Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 8 14 7 12 10 12 1- anställda 18 24 31 46 43 43 42 38 40 6-2 anställda 26 26 31 27 26 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Hudiksvall

Lokalt företagsklimat Hudiksvall Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 5 5 8 13 14 10 12 11 12 1-5 anställda 32 43 42 43 43 43 42 38 40 6-25 anställda 33 31 35 30

Läs mer

Lokalt företagsklimat Klippan

Lokalt företagsklimat Klippan Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 12 16 17 11 14 9 12 9 12 1-5 anställda 41 48 47 41 43 40 42 38 40 6-25 anställda 22 26 31

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014

NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 NÄRINGSLIVSPOLITISKT PROGRAM OCH HANDLINGSPLAN 2013-2014 Vision för Emmaboda kommun Emmaboda skall vara den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv för näringsliv,

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Lokalt företagsklimat Karlskrona

Lokalt företagsklimat Karlskrona Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 3 7 8 11 14 5 12 8 12 1-5 anställda 31 41 46 43 43 44 42 37 40 6-25 anställda 18 24 29 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Umeå

Lokalt företagsklimat Umeå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 28 14 26 12 25 12 1-5 anställda 24 29 32 43 43 43 42 44 40 6-25 anställda 28 25 31 17

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2015

Företagsklimatet i Värmdö kommun 2015 Företagsklimatet i kommun 2015 Fakta Intervjuperiod januari-april 2015 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i kommun från

Läs mer

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta Näringslivsutveckling 2013 Fortsatt återhämtning vad gäller antalet aktiva företag I september 2013 fanns 1068 aktiva företag registrerade

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning... 6 sidan

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Linköpings kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Lokalt företagsklimat Ranking

Lokalt företagsklimat Ranking Lokalt företagsklimat Ranking 2012 1 Lokalt företagsklimat Företagsklimatet = Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Svenskt Näringslivs definition)

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017

Företagsklimatet i Knivsta kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Fastställd av Trepartens renhållningsnämnd 2013-05-27

Fastställd av Trepartens renhållningsnämnd 2013-05-27 VERKSMHETSPLN FÖR TREPRTENS RENHÅLLNINGSNÄMND ÅR 2013/14 Fastställd av Trepartens renhållningsnämnd 2013-05-27 1 Trepartens renhållningsnämnd (Treparten) Trepartens renhållningsnämnd är en gemensam nämnd

Läs mer