Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015"

Transkript

1 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning,

2 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt, ger ekonomisk utveckling och därmed välfärd och arbete. Entreprenörskap och bra lokalt företagsklimat är viktiga faktorer för att skapa nya jobb. Dessutom är företagande en faktor som möjliggör tillväxt och utveckling för landsbygden. Genom denna handlingsplan vill vi nu lyfta aktiviteter och utveckla ett arbetssätt inom kommunen för att stimulera företagandet, arbete och stärka varumärket Nordmaling. En dominerande åtgärd är att införa en anpassad version av modellen "En dörr in", där vi vill göra det ännu lättare för alla företag att verka och utvecklas inom kommunen. Personella resurser Kommunchef Övergripande ledning och ytterst ansvarig tjänsteman för arbetet med utveckling och tillväxt i kommunen. Näringslivsutvecklare Ansvarar för det dagliga arbetet med företagskontakter och strategier samt företagsetableringar och lägger förslag på aktiviteter. Tillvaratar och ansvarar för kommunikation med Stiftelsen Navet. Ansvarar för turismutveckling och insatser för att samordna turism med övrig näringslivsutveckling. Ansvarar för omvärldsbevakning samt bevakar och/eller initierar projektupplägg. Samhällbyggnadschef Samordnar och optimerar handläggningen av företagsärenden inom samhällbyggnadsförvaltningen. Deltar i möten och kommunikation för ärenden inom en dörr in tillsammans med handläggare inom bygglov, miljö och fastighet. Informatör Ansvarar för att information om olika nyheter och aktiviteter för företagare kommer ut i kommunens informationskanaler. Hittar nya kanaler för att kommunicera med företag och företagare. Jobbar med marknadsföringsmaterial. Kommunalråd samt kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Medverkar vid planerade företagsbesök och representerar kommunen vid större företagsevenemang. Medverkar/inbjuder till ambassadörsträffar, håller sig ajour med näringslivet och näringslivsutveckling i kommunen. Övriga resurser En kommun av Nordmalings storlek bör ha 2-3 heltidsresurser avsatta för näringslivsutveckling, inklusive turismen. Enligt ovanstående rollfördelning och med stöd av Navet erhålls cirka 1,5 tjänster. Genom kontinuerliga projekt ska kommunen försöka förstärka med ytterligare en resurs på minst halvtid för samordning och/eller för specifika insatser. Vad kommunen gör Ansvarar för kommunens strategiska näringslivsarbete Ansvarar för kommunens strategiska turismutvecklingsarbete Ansvarar för kommunens strategiska landsbygdsutvecklingsarbete Ansvara för funktionen en dörr in Fördela uppdrag till Stiftelsen Navet

3 Skapa förutsättningar för att bygga och underhålla nätverk mellan företagen, samt mellan kommunen och företagen Tar fram ett attraktivt marknadsföringsmaterial Utveckla och ansvara för kommunens näringslivssidor på webben. Se till att mark för näringsverksamhet finns planlagd enligt beslut i flerårsplanen Se till att mark för bostäder finns planlagd enligt beslut i flerårsplanen Marknadsföring av Nordmaling som etableringsort Marknadsföra Nordmaling som boendeort Organiserar företagsbesök Vara dörröppnare och samordnare av kommunens förvaltningar gentemot näringslivet Hålla näringslivet informerade om kommunens verksamhetsområde, näringsliv. Medverka till att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv Driva utvecklingsfrågor genom EU-projekt Driva utvecklingsfrågor i samverkan med andra kommuner och inom Umeåregionen Tillämpningar för näringslivsutveckling Industriföretag Nordmaling har ett antal mellanstora och större etablerade industriföretag inom kommunen. Dessa företag har behov som skiljer sig något för övrig näring. Med undantag av rent administrativa behov så som exempelvis bygglov, miljötillstånd och eventuella investeringsstöd efterfrågar dessa företag en mer strategisk och representativ kontakt med kommunen. Inom denna företagsgrupp efterfrågas en tydligare dialog och relation med den politiska funktionen inom kommunen, rörande långsiktig strategi, representation och samsyn. Inom detta segment förekommer det även en del nyetableringar och investeringsbehov, främst för små industriföretag. Vid större etableringar och etableringsförfrågningar bör särskild service ges. Detsamma gäller vid större varsel eller nedläggningar. Handelsföretag Inom detta segment efterfrågas en närmare relation med kommunen rörande gemensamma evenemang, marknadsföring och samverkan, samt direkta insatser för att stärka attraktionskraften för Nordmaling som ett handelscentrum. Det administrativa behovet för dessa företag rör såväl strategier, investeringar och tillstånd. Den politiska dialogen bör beröra övergripande strategier för att förbättra inflyttning och attraktionskraft. Segmentet upplever sig vara känsligt för konkurrens, vilket fordrar särskilt beaktande i dialog med näringen. Tjänsteföretag Ett mycket brett segment som innefattar många nyetableringar, rådgivning och kontakter. Ett visst behov av investeringar finns. I övrigt inga särskilda behov. Turismföretag Ett växande segment av företag som trots att de många gånger även faller inom kategorin tjänsteföretag ofta har särskilda behov av rådgivning. Företagen söker ofta hjälp med marknadsföring, men även rena investeringar för att bygga upp anläggningar och aktiviteter efterfrågas. Ett uttalat behov inom detta segment är även utveckling av nya produkter och samverkan. Gruppen består ofta av allt ifrån fritidsföretag, enmansföretag, familjeföretag till större företag med några anställda, vilket gör företagen mycket skilda i sina behov. Här bör man vara särkilt lyhörd på företagens förutsättningar och möjligheter. Politiskt har kategorin ett behov av att känna trygghet i attraktionskraften för kommunen.

4 Aktiviteter och förbättringsarbete för ett förbättrat näringslivsklimat Snabb och personlig service genom En dörr in Under 2014 ska Nordmalings kommun införa en anpassad version av funktionen En dörr in som service till kommunens företag. Företagen ska enkelt och snabbt få all den information och de handlingar som krävs. Här ges stöd såväl till blivande företagare, nyföretagare, unga tillväxtföretag och etablerade företag som vill ta ett nytt steg i sin utveckling. Tjänsten innebär att företag (som så önskar) kan vända sig till en och samma person vad än ärendet gäller och få det berett med svar om handläggningstid och ev. kompletteringar/svårigheter. Rutiner för handläggning och dokumentering, samt en informationskampanj för detta ska utformas under våren och funktionen ska införas på försök innan sommaren 2014, för att utvärderas till påföljande årsskifte. I samverkan med Stiftelsen Navet skall vi fördela våra insatser för att vara företagen behjälpliga i det mesta som rör företagsrådgivning. Under perioden för projektet Entreprenörcentrum (ALMI) som pågår till kommer kommunen ha huvudansvaret för kontakter med nya företagare. Handläggningsträffar För att ytterligare förbättra samordningen mellan tjänstemän som handlägger företagsärenden föreslås att samtliga chefer och handläggare samlas en dag varannan månad för att gå igenom samtliga företagsärenden. Under dessa möten är varje företag även välkomna att närvara om de så önskar. Denna funktion ska utformas parallellt med En dörr in. Nordmalingsambassadörer Näringslivsutvecklaren tillsammans med kommunchef kartlägger och kontaktar ett antal företagare och renommerade profiler runt hela Sverige, med någon anknytning till Nordmalings kommun, för att skapa ett nätverk av ambassadörer för kommunen. Ambassadörerna förses med löpande information från kommunen om nyheter och information. 1-2 gånger per år arrangerar kommunen ambassadörsträffar med en enklare bjudning. Klart hösten Fasta aktiviteter En gång i kvartalet (fyra gånger/år) inbjuda till allmänna frukost-/lunchmöten med näringslivet. (Under 2014 arrangeras dessa i samverkan med Navet) Varje höst bjuda in kommunens näringsidkare och företagare till dialog om kommunens näringslivsstrategi inför kommande år. När - schema Budget Från och med 2013 finns inga medel budgeterade för näringslivsutveckling. Däremot har medfinansiering av näringslivsprojekten DUR och DEST haft en budgeterad medfinansiering under denna period, projekten upphör i nämnd ordning juni 2014 samt januari Under 2014 kommer DUR-projketet att täcka lejonparten av kostnaderna. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen budgetera för lönekostnader för näringslivsutvecklare samt för insatser gällande planerade och fasta aktiviteter (exklusive driftbidrag till Navet).

5 Stiftelsen Navets roll Kommunen lämnar ett årligt driftstöd för Stiftelsen Navet. Under 2014 skall en särskild handlingsplan upprättas med Stiftelsen Navet som tydliggör deras roll och vilka fasta insatser de ska genomföra årligen, samt vilka uppdrag de kan genomföra vid beställning, till en fastställd kostnad. Utgångsläget är att driftstödet till Navet ger utrymme för en initial och första kortare kontakt med företagen, medan mer konkret hjälp och stöd sker enligt beställning och till en i förväg överenskommen kostnad. Se bilaga med handlingsplan för 2014 med aktiviteter för Stiftelsen Navet. (Kostnader för dessa aktiviteter täcks genom aktiviteter i DUR-projketet.) Övrigt: Navet ska ha ett tydligt uppdrag i att stärka kommunens insatser inom EU-projekt, samt övriga projektprogram inom näringsliv och turism. Navet ska kontinuerligt avrapportera till kommunledningsförvaltningen med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen och aktuella uppdrag. Mål Generella mål Nordmalings kommun skall vara tillgänglig, utvecklingsinriktad, kundorienterad, lyhörd och flexibel. Nordmalings kommun skall i sitt näringslivsarbete kontinuerligt söka strategiska allianser, både inom det övergripande och det områdesspecifika utvecklingsarbetet. Antalet företag som upplever företagsklimatet som bra eller mycket bra skall öka kontinuerligt Näringsidkare och företagare skall känna sig delaktiga i kommunens näringslivsarbete. Nordmalings kommun skall, genom ett strukturerat och nära samarbete mellan skolor, högskolor, universitet och det lokala näringslivet, kunna stimulera det lokala näringslivet med arbetskraft med lämpliga kvalifikationer. Nordmalings kommun skall också strukturerat och aktivt stimulera och stödja uppkomsten av nya företag. Specifika mål 2014/15 Förutom aktivitetsmålen som uppmanar till att införa En dörr in samt utvecklingen av Nordmalingsambassadörer under 2014 ska följande mål uppfyllas: Företagsträffar Årligen genomföra minst fyra frukost-/lunchmöten med inbjudna företagsgrupper Varje höst ska en större tillställning genomföras ( Höstträff ) för att diskutera insatser och strategier inför kommande år med näringslivet En årlig träff med Nordmalingsambassadörer skall genomföras Näringslivsranking För 2015 ska Nordmalings kommun ligga på plats 220 eller bättre i Svenskt Näringslivs ranking. En förbättring med minst 58 placeringar sedan Antal nyföretagsetableringar Målet är minst 30 nystartskontakter med kommunen och 10 nystartade företag per år.

6 Antal företagskontakter Förutom planerade företagsträffar enligt ovan skall kommunen aktivt medverka i mellan enskilda företagskontakter per år.

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun

Näringslivsprogram för Askersunds kommun Näringslivsprogram för Askersunds kommun Askersunds kommuns näringslivsprogram är formulerat och antaget i samverkan mellan kommunen och dess näringsliv. Organisationen för att genomföra programmet heter

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund 2014-06-03, kl. 08.30. Enligt föredragningslistan

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund 2014-06-03, kl. 08.30. Enligt föredragningslistan UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-05-27 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund 2014-06-03, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer