Lägesrapport Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport Slutrapport"

Transkript

1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: Projektnamn: Nyföretagarcentrum 2 Åtgärd: 2:2 Rapporten avser perioden: Beskriv projektorganisationen samt de administrativa och ekonomiska rutinerna. Vem attesterar fakturor, vem konterar etc. Vid slutrapport lämnas kommentarer om organisationen och hur den har fungerat. Huvudprojektledaren Stig Kerttu attesterar alla fakturor. Reseräkningar, lön mm som berör Kerttu attesteras av överordnad chef. Ekonomisk redovisning skötes av ekonomikontoret. 2. Ange fördelningen av arbetsuppgifter för män och kvinnor som arbetar i projektet, det vill säga både egna anställda och extern personal. Antal män Antal kvinnor Projektledning 1 1 Delprojektledning Styrgrupp Referensgrupp 5 4 Konsulter 1 1 Administration/ekonomi 1 Övrigt 3. Till slutrapporten skall även en sammanfattande beskrivning av hela projektet göras. Beskrivningen skall vara utformad så att en läsare, utan tidigare kännedom om projektet, lätt kan få en bild av projektets verksamhet, syfte, mål och resultat. Av beskrivningen skall framgå förklaringar och kommentarer till de eventuella skillnader som föreligger mellan förväntat och faktiskt resultat samt i vilken grad projektets resultat har kommit målgruppen till del.

2 2 Sammanfattning över hela projektet Nyföretagacentrum 2 är ett mål 1 projekt som bedrivits under hela 6. De mål som satts för projektet har överträffats vad avser kvantitet på nya arbetstillfällen och nyregistrerade företag. Orsaken till detta torde kunna sökas i den allmänt goda konjunkturen i Sverige och i synnerhet i Norrbotten och Haparanda. En viss IKEA-effekt kan synas i slutet av året. Vi tror dock att vårt arbetssätt även bidragit till ett bättre resultat än vad vi trodde när projektet formulerades. Den goda samverkan som skett i enlighet med tillväxtplanen är en bra och framtida modell. Vi har också levt efter devisen en dörr in till den utveckling som vi vill skapa. Haparanda stad och näringslivsenheten är den dörr in till tillväxt som vi anser fungerat bra. På aktivitetssidan har vi följt de planer som lagts upp. Vi har även varit involverade på olika sätt i de nya handelsföretagen som skapat cirka 250 nya jobb under hösten 6. I några fall är det även jobb inom restaurang och hotell. Dessa företag har vi inte redovisat i statistiken eftersom de är registrerade på annan ort. IKEA är ett exempel med cirka 150 nya jobb. Vi kan dock säga att det är mycket positivt med dylika etableringar för Haparanda. Det har också byggts stora volymer nya byggnader under 6. Totalt har cirka kvadratmeter blivit inflyttningsklara senast december 6. Till detta tillkommer nya bostäder cirka 70 stycken som byggts under 6. Allt detta har naturligtvis skapat förutsättningar för nyetableringar av fåmansföretag. Totalt har 65 nya företag skapats under projekttiden och 83 nya jobb, varav kvinnliga 34 och manliga 49. Resultatet är med än 100 % bättre än målsättningen när projektet startade. Aktiviteter mer detaljerat framgår nedan.

3 3 Aktiviteter 4. Hur långt har projektet hunnit utifrån aktivitetsplanen? Fyll i aktiviteterna som finns upptagna i ert beslut i vänstra kolumnen samt planerade eller reella startdatum och slutdatum. Kommentera därefter hur långt ni har kommit i respektive aktivitet. Aktivitet (enligt beslut) Startdatum Slutdatum Kommentarer (t ex: ej påbörjad, pågår, försenad, avslutad etc.) Rådgivning/handledning Informationsträffar Seminarier Aktivitetens kostnad (anges för aktiviteter som genomförts under rekvisitionsperioden) avslutat se redovisning avslutat Se redovisning Avslutad Se redovisning Avslutad Se redovisning avslutad Se redovisning 07 Nätverksbyggande avslutad Se redovisning 01 Mentorverksamhet avslutad Se redovisning 5. Beskriv de aktiviteter som har genomförts. Mål och syfte med aktiviteterna, antal deltagare (personer, företag, organisationer, målgrupper ectetera) samt resultat och effekter av aktiviteterna. Den 29 maj hade Luleå tekniska universitet, ekonomlinjen, en hel dag hos oss där företagare och andra fick höra studenternas genomgång av presumtiva affärsidéer för Haparanda. En konkret idé är redan på gång från studenternas genomgång och framarbetade affärsplaner, Olearys sportrestaurang etableras i Haparanda. Ett drygt 50 personer har erhållit under perioden information och rådgivning för etablering i Haparanda. Vi har även haft möten med utländska etablerare till vårt område. Vi deltar även aktivt i de frukostmöten som Gränsföretagarna/Företagarnas lokalavdelning arrangerar varannan onsdag morgon. Den 1 juni genomfördes ett seminarium med ALMI med rubriken Köpa Företag och Finansiering. Ett drygt 20 personer deltog. Noteras att bland deltagarna fanns bland andra bankerna och revisionsföretagen. Den 7 juni genomförde vi tillsammans med Global Refund Sweden AB ett miniseminarium om vad det innebär att vara ansluten till Taxfree handelssystemet. En dryg handfull företag deltog. Avsikten är att alla företag som handlar med varor skall ges möjligheten att erbjuda taxfree åt kunder som är bosatta utanför EU-länderna. Taxfree innebär att momsen kan lyftas vid passering av EU:s yttre gräns. Vi tror att alla våra handelsföretag ansluter sig och att detta skapar en än större tillväxt i våra företag. Tänkbara företag som kan vara med är cirka 150 stycken. 31 augusti genomfördes ett seminarium under ledning av Jan Gunnarsson med temat Det goda värdskapet. Ett 40-tal arbetsgivare med cirka 100 anställda deltog. Fortsättning följer där de företagen med flera skall jobba vidare med Det goda värdskapet.

4 4 Nätverksbyggande gör vi kontinuerligt. Mentorverksamheten sker i samverkan med Gränsföretagarna/Företagarnas lokalavdelning. Under perioden september december har projektledarna träffat ett stort antal individer angående nystart av företag. Dessutom har vi haft många besök av presumtiva externa nyetablerare som vi hjälpt att få förslag på finansiering och lokaler. Detta sker alltid i samråd med banker, länsstyrelse, Almi med flera finansiärer. Vad gäller lokaler så är vi aktiva att fixa lösningar i lokaler som ägs av privata företag (kommunen har inga egna industri- handels- affärsfastigheter). I september hade vi en träff med Innovation Norrbotten AB:s företrädare avseende ett konkret ärende men även en allmän information om deras verksamhet. Den 27 och 28 september var projektledarna på NUTEK:s konferens i Stockholm om nyföretagande. 17 oktober genomfördes en energidag med NENET och Kalix kommun på Seskarö. Ett 15 tal deltagare från båda kommunerna var närvarande. Information om Taxfree-handel har genomförts vid ett flertal tillfällen för handeln. Idag har cirka 40 handelsföretag anslutit sig till systemet. Vi samverkar i taxfree frågan med företaget Global Refund Sverige AB. Här har även skett en viss samverkan med Kalix kommuns näringslivsenhet. Vi har aktivt kontaktat bussoperatörer i Sverige, Finland och Norge under oktober december för att få dem att bussa hit folk till de cirka 20 nya handelsföretagen. Denna kampanj har varit framgångsrik. Som mest har cirka 80 bussar per helg transporterat resenärer under helgerna november december till Haparanda. Transporter har naturligtvis förekommit under veckodagarna. Den 16 november deltog Stig Kerttu på en träff arrangerad av Exportrådets Kina och Indien kontor. Träffen genomfördes i Luleå. Detta har resulterat till att fem befintliga företag fortsätter dialogen i januari februari om samverkan med olika exportländer i världen. Ett stort regionalt Kina seminarium planeras till Haparanda under våren 7. Gränsföretagarna har genomfört ett antal frukostträffar under hösten där projektledarna deltagit. Den 7 december genomfördes en Näringslivsdag med Svenskt Näringsliv och Gränsföretagarna som medarrangörer. En lyckad näringslivsdag med ca 70 deltagare (företag även från andra kommuner). 29 nya företag har startat under perioden 1 september till och med 31 december. Här tillkommer handelsföretag som inte är registrerade i vår kommun ca 15 st med ungefär 250 nya arbetstillfällen. Totalt har i projektet startat 65 nya företag, varav kvinnliga 21 och 44 manliga huvudmän. Dessa 65 företag har skapat 83 nya jobb, 49 för män och 34 för kvinnor. Projektet har överträffat den målsättning som var med mer än 100 %. 6. Endast i lägesrapporten - beskriv de aktiviteter som ni planerar att göra de närmaste 12 månaderna. Vi avser att fortsätta med ovannämnda aktiviteter. Det är av stor vikt att nya och befintliga företag klarar av sin nya roll i det expansiva Haparanda. Därför kommer vi att genomföra ett antal aktiviteter som stödjer denna process. Kostnadssammanställning 7. Hur mycket av projektets beräknade kostnader har upparbetats hittills? Fyll i de budgeterade kostnaderna enligt ert beslut i den vänstra kolumnen samt hur mycket som hittills har upparbetats. Endast de bokförda nettokostnaderna ska redovisas. INLANDET Budgetår Budget enl. Upparbetade t o % av beslutet Kvar att utnyttja

5 beslutet m ,9 20,1 5

6 6 KUSTEN Budgetår Budget enl. beslutet Upparbetade kostnader t.o.m. % av beslutet Kvar att utnyttja 8. Kommentera eventuella avvikelser från de budgeterade kostnaderna. Resultat Inga speciella avvikelser 9. Fyll i nedanstående tabell/tabeller. I kolumn A anger ni de indikatorer som finns i beslutet, t.ex. nya arbetstillfällen, nya företag. I kolumn B anger ni kvantiteten för indikatorerna enligt beslutet - totalt samt uppdelat på män och kvinnor. Kolumn C avser utfall hittills under projektperioden och kolumn D uppskattat antal när projektet avslutas. Lägg gärna till egna indikatorer som inte finns med i beslutet. INLANDET A. Typ av indikator B. Beräknad Kvantitet vid start C. Uppnådd kvantitet vid denna rapport D. Kvantitet vid projektslut Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. Nya arbetstillfällen Nya företag KUSTEN A. Typ av indikator B. Kvantitet C. Uppnådd kvantitet vid denna rapport D. Uppskattad kvantitet vid projektslut Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. Totalt Män Kv. 10. Om vissa indikatorer inte kommer att uppnås eller inte har uppnåtts, kommentera varför. 11. Kommer vissa effekter/indikatorer att uppnås först efter det att projektet har avslutats?

7 7 Ja, ange vilka. x Nej, alla uppnås innan projektet är avslutat. 12. Kommer andra effekter att uppnås än de som angetts i beslutet? Ja, ange vilka. x Nej 13. Målet med projektet är enligt beslutet: Genom rådgivning/handledning, mentor verksamhet, informationsinsatser och nätverksbyggande skall detta projekt bidra till att stärka nyföretagandet och företagssamverkan inom Haparanda kommun. Målet är att insatserna skall bidra till ökad tillväxt och sysselsättning inom regionen. Gör en bedömning av om/i vilken grad det kommer att uppnås/har uppnåtts på grund av projektet. Vi uppnår målet med råge. 14. Kommer samma verksamhet som drivits i projektet att fortsätta efter projekttidens slut? x Ja, som projekt Ja, som ordinarie verksamhet Ja, som kommersiell verksamhet Nej, inte alls Om verksamheten ska bedrivas vidare som projekt, hur avser ni att finansiera det? Regional aktör/aktörer Nationell aktör/aktörer, ex. Nutek, Vinnova X EU-finansiering, precisera: mål 1 Egen finansiering Forskningsstiftelser Företag Annat, precisera:

8 8 Horisontella kriterier bättre miljö och ökad jämställdhet 15. Vilka aktiviteter har ni gjort eller planerar ni att göra i projektet för att främja en bättre yttre (ekologisk) miljö? a) Skaffa kunskap om hur man arbetar med miljöfrågor b) Genomföra särskilda miljöförbättrande aktiviteter Arbetar med nu Avser att arbeta med framöver Beskriv hur! x föreläsningar x Föreläsningar/informatio n c) Strategiskt arbete efter fastställd miljöplan/-policy d) Annat 16. Vilka aktiviteter har ni gjort eller planerar ni att göra i projektet för att främja ökad jämställdhet mellan könen? a) Skaffa kunskap om hur man arbetar med jämställdhet b) Genomföra särskilda aktiviteter riktade till det underrepresenterade könet c) Strategiskt arbete efter fastställd jämställdhetsplan/-policy d) Se till att styr- och referensgrupper består av minst 40 % av det ena könet d) Se till att egen och extern personal består av minst 40 % av det ena könet d) Annat Arbetar med nu Avser att arbeta med framöver Beskriv hur! x a-d genom möten och information på ett naturligt sätt i all verksamhet x x x x Särskilda villkor 17. Hur har de särskilda villkoren (se beslut) uppfyllts? Inga speciella villkor har behövt beaktas.

9 9 Resultatspridning/information 18. Har ni i projektet uppnått resultat eller fått erfarenheter som kan vara intressanta för andra? Ja. Ge exempel. x Nej. Kommentera. 19. Om ja på fråga 18: Har ni gjort eller planerar ni att göra insatser för att sprida dessa erfarenheter och resultat? Ja. Hur? Nej. Varför? 20. På vilket sätt har ni visat för allmänheten att verksamheten delfinansieras av strukturfonderna? Övrigt Genom att informera om projektet på hemsidor och när vi inbjuder till någon aktivitet så framgår det att det är ett projekt delfinansierat av strukturfonderna. 21. Hur och inom vilka områden samverkar projektet med andra projekt? Samverkan med Våga Växa Vinn samt i viss mån med Made in Kalix. Det är frågan om gemensamma föreläsningar samt att VVV sköter starta eget utbildningen. 22. Är verksamheten i projektet internationaliserad? Med internationaliserad menas att projektet har ett kontinuerligt internationellt utbyte och/eller kontinuerliga internationella aktiviteter. x Ja. Hur? Ge exempel: Vi har externa kontakter med barentsregionens kollegor i olika sammanhang om det nu räknas. Samt att vi deltar i ett City Twinn projekt(gäller Stig Kerttu) Nej

10 1 23. Egna kommentarer och reflektioner. Projektet har på alla sätt fungerat bra. Slutresultatet blev bättre än väntat delvis på grund av den positiva allmänna utvecklingen i Haparanda området. Slutrapporten är upprättad den av Stig Kerttu

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883

Lägesrapport. Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. Strukturum i Jokkmokk AB 556490-0883 Version 2.2 111013 Lägesrapport Projektnamn Sájtte utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun Stödmottagare Ärende-ID NYPS id: 158837 Organisationsnummer Strukturum i Jokkmokk AB

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-06-21 Sida 1 (9 ) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande).

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag (kvinnors företagande). Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driv eget Sökande Falun Borlänge-regionen AB (Bolaget hette tidigare Utvecklingsbolaget MittDalarna AB.) Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/11-08 31/12-08 Rapport

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer